Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c."

Transkrypt

1 Ełk dnia Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. szczególności Uwaga informacje objęte niniejszą specyfikacją sporządzoną przez brokera są ścisłą tajemnicą handlową i nie mogą być udostępniane jakiejkolwiek osobie innej niż adresat zapytania o cenę, bez pisemnej zgody Brokera. Nie dotyczy to jedynie reasekuratora lub brokera reasekuracyjnego. Przygotowana przez: Jacka Wrzoska- Brokera Ubezpieczeniowego prowadzącego działalność w ramach Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego JAX Jacek Wrzosek z siedzibą w Ełku ul. Moniuszki 3 lokal 5 posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych ( obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1156/02 oraz wpisanego do rejestru brokerów ubezpieczeniowych prowadzonego przez KNF w Warszawie, nr wpisu /U. Dane klienta: Ubezpieczający/Ubezpieczony NIP REGON EKD KRS Przedmiot działalności Komunalna Energetyka Cieplna KOMEC Sp. z o.o Kętrzyn ul. Górna Z, Z, Z, Z, Z, Z, B, Z, Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (jako wiodący) Miejsce ubezpieczenia RP Data rozpoczęcia działalności 1992 Okres ubezpieczenia Obrót planowany na 2009 r. Ok zł Zatrudnienie 58 osób 1

2 Program ubezpieczeniowy: 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 4. Ubezpieczenie szyb 5. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń 6. Ubezpieczenie elektroniki 7. Ubezpieczenia komunikacyjne I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Wszystkie ryzyka, w tym : - ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, wybuch, upadek statku powietrznego, akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej - rozszerzony o: huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawinę, szkody spowodowane ciężarem śniegu i lodu na dachach, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadzę. Budynki wg wykazu Suma ubezpieczenia zł - wartość odtworzeniowa obejmująca stałe elementy Zakres ubezpieczenia Pełny ze szkodami wodociągowymi System ubezpieczenia Sumy stałe Budowle wg wykazu Suma ubezpieczenia zł- wartość odtworzeniowa Zakres ubezpieczenia Pełny bez szkód wodociągowych Środki trwałe, urządzenia wg wykazu Suma ubezpieczenia zł wartość odtworzeniowa Zakres ubezpieczenia Pełny ze szkodami wodociągowymi System ubezpieczenia Sumy stałe Środki obrotowe - zapasy Suma ubezpieczenia zł wartość zakupu netto 2

3 Zakres ubezpieczenia Pełny bez szkód wodociągowych System ubezpieczenia Sumy stałe Mienie pracownicze Suma ubezpieczenia 58 os. X 100 zł osoba Zakres ubezpieczenia Pełny bez szkód wodociągowych System ubezpieczenia Sumy stałe Gotówka Suma ubezpieczenia zł Zakres ubezpieczenia Pełny bez szkód wodociągowych System ubezpieczenia Sumy stałe Wartości budynków, budowli, środków trwałych i elektroniki zgodnie z załączonym wykazem. Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia: 1. Definicja ubezpieczającego. 2. Klauzula rażącego niedbalstwa. 3. Klauzula przepięć z limitem zł. 4. Klauzula wyłączenia zasady proporcji do 30%. 5. Klauzula automatycznego pokrycia. 6. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania. 7. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie. 8. Klauzula regresowa. 9. Klauzula deklaracji ryzyka. 10. Klauzula istotnej zmiany ryzyka. 11. Klauzula obowiązków. 12. Klauzula przeniesienia praw. Definicja ubezpieczającego : Za Ubezpieczającego należy rozumieć wyłącznie członków zarządu i prokurenta. Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa ubezpieczającego w ubezpieczeniu mienia: Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego oraz jego pracowników. Nie dotyczy to jednak niewykonania przez Ubezpieczającego powinności wynikających z umowy ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk. 3

4 Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie objęte mienie, w którego posiadanie wejdzie ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela /ubezpieczeniem objęte są także zwiększenia wartości maszyn wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość/. Maszyny, w których posiadanie wejdzie ubezpieczający w okresie trwania okresu ubezpieczenia zostają automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową, a ich rozliczenie nastąpi w terminie do 30 dni po okresie ubezpieczenia. Początkiem ochrony ubezpieczeniowej jest udokumentowany zakup maszyny. Klauzula liczona dla całego mienia objętego zapytaniem łącznie. Ubezpieczający w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeżeli ubezpieczającemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabytą maszynę, zakład ubezpieczeń nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. W terminie 30 dni od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej Zakład Ubezpieczeń wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowych maszyn. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula wyłączenia proporcji - wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w polisie dla poszczególnego składnika mienia, a faktyczną wartością tego mienia na dzień szkody wynosi nie więcej niż 20%. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula dotycząca przepięć - Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego / w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych/ oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego /zmiana w natężeniu/ w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych do limitu zł. Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie przepięcie. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania Zakład Ubezpieczeń w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu15 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po 4

5 zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody. Powyższy 15% limit podwyższa sumę ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula regresowa: Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko: - osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego, - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego, - osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula deklaracji i notyfikacji ryzyka: 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie zgłoszonych mu okoliczności znanych Ubezpieczającemu lub jego przedstawicielowi, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, o ile ich nie zgłoszenie nastąpiło z winy Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela. Dotyczy to także zmiany tych okoliczności, z zastrzeżeniem ust Obowiązek zgłoszenia zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie zmiany zwiększającej ryzyko wypadku objętego ubezpieczeniem. 3. Obowiązek zgłoszenia zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje, jeżeli Ubezpieczyciel mógł się o zmianie dowiedzieć w inny sposób, uwzględniając profesjonalny charakter działalności ubezpieczeniowej i nie dotyczy okoliczności przekazanych przez Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela z ich własnej inicjatywy, bez pytania ze strony Ubezpieczyciela. 4. Termin na zgłoszenie zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może być krótszy niż 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dowiedzeniu się przez Ubezpieczającego o zmianie. 5. Ubezpieczyciel obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczającemu wszelkie znane mu okoliczności zmniejszające ryzyko, także w zakresie nie objętym pismami, o których mowa w ust. 1. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula istotnej zmiany ryzyka w ubezpieczeniu mienia: 5

6 1. Za okoliczność, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, uważa się: a) jako zmniejszenie ryzyka instalacja nowego systemu zabezpieczającego przed pożarem, kradzieżą itp., b) jako zwiększenie ryzyka radykalna i trwała zmiana klimatu, zmiana warunków geologicznych, powstanie wyrobisk kopalnianych w okresie ubezpieczenia, rozpoczęcie poważnej modernizacji zakładu, zmniejszenie odległości między strefami pożarowymi, rozpoczęcie działalności z użyciem środków łatwopalnych lub wybuchowych itp. 2. Za okoliczności istotne zwiększające ryzyko nie mogą być uznane: rozpoczęcie robót budowlano-montażowych poza miejscem ubezpieczenia, postawienie rusztowań przy budynku objętym ubezpieczeniem. 3. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt b, Ubezpieczyciel nie może żądać wyższej dopłaty składki niż 100% składki pierwotnej, obliczonej w systemie pro rata (z dokładnością do 1 dnia). Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia mienia: W razie: - przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia na bank (przewłaszczenie na zabezpieczenie), - przeniesienia własności ubezpieczonej nieruchomości w okresie ubezpieczenia, przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody Ubezpieczyciela.dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula powinności (obowiązków) ubezpieczającego: W razie naruszenia przez Ubezpieczającego z jego z winy umyślnej lub wskutek jego rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w OWU, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, a także w zakresie, w jakim miało to wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania. Dotyczy wszystkich ryzyk. II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania się sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia z włączeniem kosztów naprawy zabezpieczeń. Wartość rzeczywista. 6

7 Dane do ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia Środki trwałe, zapasy, urządzenia, wyposażenie zł Pierwsze ryzyko Gotówka w lokalu, od rabunku oraz w transporcie zł, 5000 zł, 5000 zł Pierwsze ryzyko Gotówka przechowywana w kasie pancernej- posiada atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Klauzule kodeksowe jak powyżej. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Zakres ubezpieczenia: Pełna odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności, zgodnie z KRS- oraz z tytułu posiadanego i użytkowanego mienia. Suma gwarancyjna zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ryzyka dodatkowe OC deliktowa, kontraktowa i pozostająca w zbiegu roszczeń w myśl art.443 kc - OC pracodawcy za wypadki pracowników przy pracy- podlimit zł - OC pojazdów nie podlegających rejestracji (3 szt.- POZYCJE 5,6,7 zał. pojazdów) podlimit zł - OC za szkody powstałe wskutek awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - OC za szkody wyrządzone w związku z niedostarczeniem energii lub dostarczeniem 7

8 energii o niewłaściwych parametrach - OC za szkody wyrządzone w środowisku podlimit zł Klauzule kodeksowe jak powyżej. IV. Ubezpieczenie szyb: Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia Szyby okienne i drzwiowe zł Pierwsze ryzyko solidarnie dla wszystkich lokalizacji Klauzule kodeksowe jak powyżej. V. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń: Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Maszyny i urządzenia wg wykazu zł wartość odtworzeniowa wg wykazu Sumy stałe Wszystkie ryzyka, w tym: 1. Błędy projektowe, konstrukcyjne, wadliwego wykonania przez producenta, lub zastosowania wadliwego materiału, z którego wykonana jest maszyna. 2. Błędy popełnione podczas montażu maszyn. 3. Brak doświadczenia w obsłudze 4.Rozerwanie spowodowanego działaniem sił odśrodkowych. 5.Niedobór wody w kotłach i komorach. 8

9 Wykaz maszyn i urządzeń wg załącznika. Klauzule kodeksowe jak powyżej. 6.Nadmierne ciśnienie lub temperatury wewnątrz maszyny. 7. Zwarcie. 8. Dostanie się ciała obcego 9. Niezadziałanie lub wadliwe działanie urządzeń sygnalizacyjnych pomiarowych. 10. Wandalizm. 11. Powstałe w skutek nieostrożności, niewłaściwego użytkowania, braku wprawy, błędów operatora oraz świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie. 12. Wybuch fizyczny i chemiczny. VI. Ubezpieczenie elektroniki typu all risk: - wszystkie ryzyka rozumiane jako: nagła fizyczna utrata lub uszkodzenie wymienionych w załączniku przedmiotów, poszerzone o dodatkowe koszty poniesione na użytkowanie urządzeń zastępczych Suma ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia System ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny zł- wartość odtworzeniowa Pełny ze szkodami wodociągowymi Sumy stałe Klauzule kodeksowe jak powyżej. VII. Ubezpieczenie komunikacyjne: 9

10 Wykaz pojazdów zgodnie z załącznikiem. AC- zakres pełny z kradzieżą. Pojazdy do 10 lat- wariant warsztat, powyżej 10 lat wariant kosztorys. Suma ubezpieczenia NW zł. Z poważaniem Jacek Wrzosek 10

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne......................................................................................

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. zwane

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo