Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str 3 Zakres ubezpieczenia str 3 Limity odpowiedzialności str 4 Koszty dodatkowe str 4 Suma ubezpieczenia str 4 Assistance str 5 Wymagane zabezpieczenia str 5 Wyłączenia odpowiedzialności str 5 ROZDZIAŁ III - UBEZPIECZENIA DODATKOWE str 7 Ubezpieczenie mienia od wandalizmu str 7 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia str 7 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym str 7 Ubezpieczenie domu letniskowego str 8 Ubezpieczenie nagrobków i grobowców str 8 Ubezpieczenie przedmiotów osobistego użytku od rabunku str 9 Ubezpieczenie bagażu podróżnego str 9 Ubezpieczenie kosztów leczenia zwierząt domowych str 9 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy str 10 ROZDZIAŁ IV - UMOWA UBEZPIECZENIA str 10 ROZDZIAŁ V - PRAWA I OBOWIĄZKI STRON str 11 ROZDZIAŁ VI - USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA str 11 ROZDZIAŁ VII - POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ROSZCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH str 13 Postanowienia końcowe str 14 SIM 0056/??.12 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustalenia wstępne Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny Dom KOMFORT (dalej w skrócie OWU), SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (dalej w skrócie SIGNAL IDUNA Polska) zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zwanymi dalej Ubezpieczającymi. 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek, z tym że Ubezpieczony jest imiennie wskazany w umowie (polisie). Zarzuty mające wpływ na odpowiedzialność SIGNAL IDUNA Polska mogą być podniesione także przeciwko Ubezpieczonemu. 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio również do Ubezpieczonego. 4. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone dodatkowe postanowienia odbiegające od niniejszych OWU. 5. W przypadku wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych, niniejsze OWU mają zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie stanowią inaczej. 6. Wszelkie regulacje odbiegające od postanowień niniejszych OWU oraz postanowienia dodatkowe wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Definicje 2. Przez użyte w niniejszych OWU wyrażenia rozumie się: 1. Akcja ratownicza - działania mające na celu zapobieżenie lub ratowanie ubezpieczonego mienia przed szkodą, w szczególności działania straży pożarnej, policji i innych służb publicznych. 2. Akt terroryzmu - skierowanie przemocy wobec osób lub mienia z użyciem broni, materiałów wybuchowych, środków chemicznych, materiałów promieniotwórczych lub środka transportu przez osoby, grupy osób lub organizacje mające podłoże polityczne, religijne lub ideologiczne, podejmowane w celu zastraszenia społeczeństwa lub jego części lub wywarcia wpływu na władze publiczne. Pojęcie to nie obejmuje rozruchów, zamieszek społecznych, lokautów. 3. Budowla - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, wraz z instalacjami i urządzeniami, wybudowany zgodnie z przepisami prawa. 4. Budynek mieszkalny - obiekt budowlany przeznaczony na cele mieszkaniowe, wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, jedno - lub wielokondygnacyjny, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z wewnętrznymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, będący własnością Ubezpieczającego lub przez niego użytkowany na podstawie tytułu prawnego. 5. Bagaż podróżny - rzeczy zabrane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, drobne urządzenia (np.: suszarka, lokówka, żelazko), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, aparaty słuchowe, kule, laski, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, wózki inwalidzkie (jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga ich używania) wózki dziecięce, drobne prezenty i pamiątki, a także przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy, sprzęt audio - video, jeżeli są w miejscach określonych w 32 ust.2 oraz gdy stanowią przedmioty osobistego użytku. 6. Deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku co najmniej 4, według skali stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego. 7. Dom letniskowy - zamieszkiwany sezonowo budynek mieszkalny wraz ze stałymi elementami, służący celom wypoczynkowym i rekreacyjnym, wybudowany zgodnie z przepisami prawa. 8. Dym i sadza - zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających. 9. Eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołana ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest fakt rozdarcia ścian tych naczyń i zbiorników w takich rozmiarach, aby wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Do eksplozji zalicza się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub urządzenia ciśnieniem zewnętrznym, które przewyższa ciśnienie panujące wewnątrz. 1

2 10. Franszyza integralna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota wyrażona w złotych, do której wysokości SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialności, a po jej przekroczeniu odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości. 11. Franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota wyrażona w złotych potrącana z każdego należnego odszkodowania. 12. Gotówka - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne. 13. Grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu. 14. Huk ponaddźwiękowy - fala uderzeniowa wywołana przez samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku. 15. Huragan - wichura; uwarunkowany pogodowo ruch powietrza o prędkości, co najmniej 17,5 m/sek., określony w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub sąsiedztwie, które świadczą wyraźnie o działaniu huraganu. 16. Kradzież zwykła - bezprawny zabór przedmiotu ubezpieczenia w celu jego przywłaszczenia. 17. Kradzież z włamaniem - dokonanie lub usiłowanie zaboru mienia z ubezpieczonego budynku lub lokalu mieszkalnego, bądź z pomieszczeń przynależnych należących do miejsca ubezpieczenia, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza, lub klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku. 18. Lawina - gwałtowne zsuwanie się mas śniegu, lodu lub kamieni ze zboczy górskich. 19. Lokal mieszkalny - samodzielna, wydzielona trwałymi ścianami wraz z elementami stałymi część budynku wielorodzinnego, służąca do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, użytkowana na podstawie tytułu prawnego. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą również miejsca garażowe objęte tytułem własności. 20. Małe jednostki pływające - następujący sprzęt pływający: łodzie wiosłowe, wiosłowe łodzie regatowe, kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe, pontony, skutery wodne, jachty żaglowe o powierzchni pomiarowej żagli do 10 m2 oraz jachty motorowe z silnikiem o mocy nie przekraczającej 5 kw ( 6,67 KM). 21. Miejsce ubezpieczenia - adres lokalu lub budynku mieszkalnego objętego ochroną ubezpieczeniową. 22. Mienie specjalne - dzieła sztuki, antyki, przedmioty o charakterze zabytkowym (starsze niż 100 lat), artystycznym lub unikatowym, zbiory kolekcjonerskie, porcelana unikatowa, broń i trofea myśliwskie, wyroby z metali, kamieni szlachetnych i pereł nie podlegające ubezpieczeniu w ramach ruchomości domowych. 23. Napór śniegu - działanie ciężaru śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków, budowli. 24. Obiekty małej architektury - altany, tarasy, lampy ogrodowe, ogrodzenia, bramy wraz z siłownikami i napędami, studnie, posągi, wodotryski, huśtawki i inne obiekty architektury ogrodowej znajdujące się na terenie ubezpieczanej nieruchomości. 25. Osoba trzecia - każda osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia. 26. Osoby bliskie - małżonek, konkubent, konkubina, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnukowie, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, przysposabiający, przysposobiony, opiekun posiadający tytuł prawny, osoby pozostające pod opieką zamieszkujący w ubezpieczonej lokalizacji. 27. Osunięcie się ziemi - nie spowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach. 28. Pomieszczenia przynależne - pomieszczenia domu wielorodzinnego znajdujące się w wyłącznym użytkowaniu ubezpieczonego lub jego osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujących - piwnica, strych, pralnia, suszarnia. Pomieszczeniem przynależnym są również pomieszczenia domu jednorodzinnego, do których nie ma przejścia z części mieszkalnej. 29. Powódź - zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek: 1) Nadmiernych opadów atmosferycznych, 2) Spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, 3) Topnienia kry lodowej, 4) Tworzenia się zatorów lodowych, 5) Sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. 30. Pozwolenie na użytkowanie - decyzja administracyjna, która stwierdza zakończenie budowy i kwalifikuje budynek jako obiekt gotowy do zamieszkania. 31. Pożar - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i samorzutnie rozszerzył się o własnej sile. 32. Przepięcie - wzrost napięcia w liniach energetycznych powstały wskutek spięcia przewodów na liniach przesyłowych lub z winy elektrowni lub innego podmiotu odpowiedzialnego za przesyłanie energii. 33. Przedmioty osobistego użytku - w rozumieniu niniejszych OWU to wyłącznie torebka, teczka, miejski plecak, portfel/portmonetka, dokumenty, gotówka, karty płatnicze, klucze do miejsca zamieszkania, bilety komunikacji publicznej, okulary, telefon komórkowy, zegarki, papierośnice i zapalniczki, przybory do pisania znajdujące się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczającego lub jego osób bliskich. 34. Rabunek (rozbój): 1) Zabór mienia z zastosowaniem przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności, 2) Zabór mienia na drodze oszustwa tzn. poprzez wprowadzenie w błąd, wykorzystanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania przez osoby do 18 roku życia, osoby niedołężne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku lub upośledzone umysłowo. 35. Rozmrożenie - rozmrożenie zapasów gospodarstwa domowego, które uległy zepsuciu na skutek uszkodzenia urządzeń chłodniczych wynikających z przepięcia lub uderzenia pioruna. 36. Ruchomości domowe - mienie stanowiące własność Ubezpieczającego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujących stanowiące wyposażenie pomieszczeń lub służące do prowadzenia gospodarstwa domowego: 1) Meble, dywany, sprzęt i urządzenia gospodarstwa domowego, zapasy gospodarstwa domowego, odzież oraz inne przedmioty osobistego użytku, 2) Sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy i instrumenty muzyczne, elementy systemów anten satelitarnych, radiowych, telewizyjnych umieszczone wewnątrz, 3) Gotówka, karty płatnicze, inne krajowe środki płatnicze, a także papiery wartościowe do maksymalnego limitu określonego w niniejszych OWU, 4) Biżuteria, do maksymalnego limitu określonego w niniejszych OWU, 5) Rowery, wózki inwalidzkie, sprzęt oświetleniowy, sprzęt turystyczny, ogrodowy, sportowy i rehabilitacyjny, 6) Komplet opon (kół wraz z kompletem śrub) sezonowych do motocykla, motoroweru, samochodu osobowego, wykorzystywanych w celach prywatnych, 7) Warsztaty chałupnicze i przedmioty wytwarzane w ramach prowadzonej działalności chałupniczej, 8) Zwierzęta domowe - w rozumieniu niniejszych OWU - psy, koty, ptaki, ryby w akwariach, 9) Mienie ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego lub osób bliskich, jeżeli zostało użyczone lub wypożyczone przez organizację społeczną, sportową, lub wypożyczalnię o ile fakt wypożyczenia został potwierdzony przez tą jednostkę. 37. Spływ wód po zboczach - zalanie terenów wskutek działania wód spływających po stokach lub zboczach na obszarach górskich lub pofałdowanych. 38. Stałe elementy - zamontowane lub wbudowane na stałe antresole, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (tzw. biały montaż) drzwi i okna wraz z oszkleniem i z zamknięciami, parapety wewnętrzne, oszklenia ścian i dachów, tynki ścian i sufitów, podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami np. oprawy oświetlenia, okładziny ścian, sufitów i podłóg, ścianki działowe, powłoki malarskie, kuchenki, meble wbudowane na stałe itp. 39. Stałe elementy ogrodzenia - bramy, furtki, skrzynki na listy, elementy instalacji domofonowej, wideodomofonowej, siłowniki i napędy bram oraz inne przedmioty tego typu trwale związane z ogrodzeniem. 40. Suma ubezpieczenia - określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca maksymalny limit odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska. 41. Szkoda osobowa - uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia oraz ich następstwa oraz śmierć. 42. Szkoda rzeczowa - utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia bezpośrednio wskutek wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, mającego charakter nadzwyczajny, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego; w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przez szkodę rozumie się utratę, uszkodzenie, lub zniszczenie mienia osoby trzeciej oraz następstwa tych zdarzeń. 43. Środki pomocnicze - elementy wspomagające proces leczniczy min. gorsety, protezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne. 44. Trzęsienie ziemi - spowodowane przyczyną naturalną wstrząsy powierzchni ziemi, wynikające z zachodzenia procesów geologicznych lub geofizycznych pod 2

3 powierzchnią ziemi. 45. Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko - system ubezpieczenia, w którym sumę ubezpieczenia ustala we własnym zakresie Ubezpieczający kierując się szacunkową wysokością maksymalnej straty, jaka może zaistnieć wskutek wystąpienia jednego zdarzenia. W tym systemie ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania. 46. Ubezpieczenie na sumy stałe - system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego i odpowiada całkowitej wartości ubezpieczonego mienia. W tym systemie zastosowanie ma zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania. 47. Uderzenie pioruna - gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze, działające bezpośrednio lub pośrednio na przedmiot ubezpieczenia powodując jego uszkodzenie lub zniszczenie. 48. Uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego w ubezpieczone mienie z wyłączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy będące własnością, w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego a także jego osób bliskich stale z nim zamieszkujących i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody w pojazdach oraz w ich ładunkach. 49. Upadek drzew i masztów - niebędące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się drzew lub postawionych masztów na ubezpieczone mienie. 50. Upadek statku powietrznego - katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego oraz upadek jego części lub ładunku, z wyłączeniem zrzutu paliwa. 51. Uszkodzenia spowodowane mrozem - uszkodzenia polegające na pęknięciu spowodowanym zamarzaniem wody w znajdujących się wewnątrz budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego instalacjach rur dopływowych lub odpływowych, instalacjach grzewczych, instalacjach tryskaczowych, gaśniczych a także w urządzeniach kąpielowych, umywalkach, syfonach, wodomierzach, kotłach, bojlerach. 52. Wandalizm - rozmyślne i bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. 53. Wartość odtworzeniowa - wartość odpowiadająca kosztom remontu lub odbudowy przedmiotu ubezpieczenia w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, technologii, materiałów, konstrukcji i standardów wykończenia, ustalona na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia. 54. Wartość rynkowa - kwota odpowiadająca iloczynowi średniej ceny rynkowej za m2 i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego obowiązującej w danej miejscowości lub określonej dzielnicy miasta. 55. Wartość rzeczywista - wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego. 56. Zalanie - niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się pary wodnej lub cieczy z: 1) Położonych na stałe wodociągowych rur doprowadzających i odprowadzających, 2) Innych urządzeń związanych z systemem rur wodociągowych lub kanalizacyjnych, 3) Instalacji centralnego ogrzewania lub ogrzewania parowego, 4) Instalacji tryskaczowej lub zraszającej z wyłączeniem przypadków będących następstwem czynności pomiarowo - kontrolnych, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji budynku, 5) Urządzeń domowych takich jak pralki, zmywarki, wirówki, 6) Na skutek rozszczelnienia, pęknięcia lub stłuczenia akwarium, 7) Na skutek wycieku z łóżka wodnego, 8) Cofnięcia się wody lub ścieków urządzeń sieci kanalizacyjnej, 9) Nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wskazanych w podpunkcie b), 10) Zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, 11) Zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu. 57. Zamek wielozastawkowy - zamek, którego klucz posiada w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu. 58. Zapadanie się ziemi - spowodowane przyczyną naturalną obniżenie powierzchni terenu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu. 59. Zewnętrzne elementy - przedmioty trwale związane z budynkiem, znajdujące się na zewnątrz ubezpieczanego budynku/lokalu tj. parapety zewnętrzne, zabudowy balkonów, loggi, tarasów, anteny, markizy, rolety, rynny, lampy. 60. Zwierzęta domowe - w rozumieniu niniejszych OWU zalicza się do nich: psy, koty, ptaki, ryby w akwariach. 61. Zdarzenie ubezpieczeniowe - zdarzenie powstałe w okresie ubezpieczenia i zaistniałe w czasie trwania odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska: 1) Z tytułu ubezpieczenia mienia: niezależne od woli Ubezpieczającego, nagłe zdarzenie powodujące szkodę w ubezpieczonym mieniu, 2) Z tytułu odpowiedzialności cywilnej: zdarzenie, w następstwie którego wobec Ubezpieczającego mogą zostać wysunięte roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej. ROZDZIAŁ II Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia może być: 1) Lokal mieszkalny (mieszkanie), 2) Budynek mieszkalny, 3) Stałe elementy, 4) Ruchomości domowe. 2. O ile ubezpieczeniem zostały objęte przedmioty wymienione w ust. 1, ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszych OWU może również obejmować: 1) Zewnętrzne elementy, 2) Pomieszczenia przynależne wraz ze stałymi elementami, 3) Ruchomości domowe znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, 4) Mienie specjalne, 5) Budowle oraz obiekty małej architektury. 3. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o: 1) Ubezpieczenie mienia od wandalizmu, 2) Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, 4) Ubezpieczenie domku letniskowego, 5) Ubezpieczenie nagrobków i grobowców, 6) Ubezpieczenie przedmiotów osobistego użytku od rabunku, 7) Ubezpieczenie bagażu podróżnego, 8) Ubezpieczenie kosztów leczenia zwierząt domowych, 9) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy. 4. Bezwzględnym warunkiem ubezpieczenia mienia specjalnego jest jego skatalogowanie oraz wycena rzeczoznawcy, którego Ubezpieczający powołuje na własny koszt. 5. Obowiązek przedstawienia wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę nie dotyczy tych przedmiotów, na które Ubezpieczający posiada oryginalne rachunki zakupu w domach aukcyjnych, salonach sztuki dawnej itp. prowadzących wycenę sprzedawanych przez nich dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich. 6. Katalog przedmiotów wraz z kopiami rachunków powinien zostać przekazany do SIGNAL IDUNA Polska przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Miejsce ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wymienione w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że znajduje się ono na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia. 2. Jeżeli Ubezpieczający przeprowadzi się do innego budynku/lokalu z zamiarem stałego w nim zamieszkania ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z umowy ubezpieczenia obejmuje nowy budynek/lokal w takim zakresie jak w przypadku budynku/lokalu dotychczasowego. W tej sytuacji oba budynki/ lokale są uważane za dwa miejsca ubezpieczenia, jednakże nie dłużej niż przez 30 dni od daty rozpoczęcia przeprowadzki, pod warunkiem, że zmiana adresu została zgłoszona SIGNAL IDUNA Polska w formie pisemnej nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem przeprowadzki. Oba budynki muszą spełniać wymogi OWU dotyczące zabezpieczeń zgodnie z 10. Po zakończeniu przeprowadzki, nie później jednak niż po upływie 30 dni od daty jej rozpoczęcia, wygasa ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do budynku/lokalu dotychczas zajmowanego przez Ubezpieczającego. Zakres ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia, w oparciu o niniejsze OWU, może być zawarta wyłącznie w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego następujących sum ubezpieczenia: 1) Co najmniej PLN - w przypadku ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, 2) Co najmniej PLN - w przypadku kiedy przedmiotem ubezpieczenia nie jest lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny, a ubezpieczeniem mają być objęte ruchomości domowe lub stałe elementy. 3

4 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, został określony w TABELI NR 1. TABELA NR 1 Przedmiot ubezpieczenia Lokal mieszkalny / budynek mieszkalny Stałe elementy Ruchomości domowe Zewnętrzne elementy Pomieszczenia przynależne Ruchomości domowe w pomieszczeniach przynależnych Budowle oraz obiekty małej architektury, Zdarzenia, których bezpośrednią przyczyną było jakiekolwiek ryzyko, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w 11 Assistance Zdarzenia, których bezpośrednią przyczyną było jakiekolwiek ryzyko, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w 11 Assistance Zdarzenia, których bezpośrednią przyczyną było jakiekolwiek ryzyko, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w 11 Assistance Zdarzenia, których bezpośrednią przyczyną było jakiekolwiek ryzyko, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w 11 Dodatkowo: Kradzież zwykła Zdarzenia, których bezpośrednią przyczyną było jakiekolwiek ryzyko, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w 11 Zdarzenia, których bezpośrednią przyczyną było jakiekolwiek ryzyko, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w 11 Zdarzenia, których bezpośrednią przyczyną było jakiekolwiek ryzyko, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w 11 Dodatkowo: Kradzież zwykła 3. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie wymienione w 3 ust 1 pkt. 1-4 oraz po spełnieniu wymogów 3 ust 2, mienie wymienione w ust 2 pkt W odniesieniu do ubezpieczenia ryzyka powodzi wprowadza się następujące zapisy: 1) W przypadku nowo zawieranych umów ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska, wprowadza 30-dniowy okres karencji. 2) W przypadku bezszkodowej kontynuacji umów ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA Polska, oraz w odniesieniu do klientów, którzy posiadali umowy ubezpieczenia z rozszerzeniem o ryzyko powodzi w innym Towarzystwie Ubezpieczeń, wyrażających chęć zawarcia ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA Polska, w kolejnym okresie ubezpieczenia, pod warunkiem udokumentowania przez nich posiadanego zakresu ubezpieczenia uwzględniającego ryzyko powodzi oraz udokumentowania braku wystąpienia szkód z tego ryzyka, okres karencji nie obowiązuje. 5. Ponadto SIGNAL IDUNA Polska zwraca udokumentowane koszty związane z wynajęciem lokalu zastępczego, za które rozumie się koszty najmu lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, koszty zakwaterowania w hotelu lub podobnym miejscu zakwaterowania bez kosztów dodatkowych (np. wyżywienia, telefonów), jeżeli zamieszkiwany i ubezpieczony przez Ubezpieczającego budynek lub lokal mieszkalny na skutek szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi, których bezpośrednią przyczyną było jakiekolwiek ryzyko, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w 11, stał się niezdatny do zamieszkania. Koszty najmu zwracane są od 4 dnia po powstaniu szkody do dnia w którym ubezpieczony budynek lub lokal mieszkalny będzie nadawał się do ponownego zamieszkania, nie dłużej jednak niż przez 90 dni. Zwrot kosztów zakwaterowania ograniczony jest do wysokości 0,12% sumy ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia budynku lub lokalu mieszkalnego za każdy dzień takiego zakwaterowania nie więcej jednak niż 500 PLN /dobę. 6. Obiekty małej architektury, stałe elementy ogrodzenia oraz zewnętrzne elementy za opłatą dodatkowej składki mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie kradzieży zwykłej. 7. W ramach opłaconej składki SIGNAL IDUNA Polska ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku oszustwa polegającego na zaborze ubezpieczonego przedmiotu poprzez wprowadzenie w błąd, wykorzystanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania przez osoby do 18 roku życia, osoby niedołężne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku lub upośledzone umysłowo. Limity odpowiedzialności W ramach sumy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska wypłaca odszkodowanie za utracone, uszkodzone lub zniszczone mienie do wysokości następujących limitów: 1) Gotówka, karty płatnicze, inne krajowe środki płatnicze, a także papiery wartościowe do 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych nie więcej jednak niż PLN, w tym gotówka do limitu PLN, 2) Biżuteria do 25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nie więcej jednak niż PLN, 3) Obiekty małej architektury, stałe elementy ogrodzenia oraz zewnętrzne elementy w zakresie kradzieży zwykłej: limit PLN, 4) Ruchomości domowe znajdujące się na zabudowanych balkonach, tarasach, loggiach nie więcej niż PLN, 5) Szkody spowodowane przepięciem - do 70% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych. Koszty dodatkowe W granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, ubezpieczone mienie objęte jest ochroną od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia określonym w polisie. 2. W granicach sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska zwraca Ubezpieczającemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty zastosowania dostępnych mu środków w celu ratowania ubezpieczonego mienia, zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego ubezpieczonego mienia przed szkodą, jeżeli zastosowanie tych środków było celowe chociażby okazało się bezskuteczne. 3. SIGNAL IDUNA Polska zwraca również Ubezpieczającemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia - w granicach sum ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 15 % wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia. 4. W granicach sumy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska zwraca Ubezpieczającemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty poszukiwania przyczyny szkody w wysokości 15 % sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia, ale nie więcej niż PLN. 5. W związku z wystąpieniem kradzieży z włamaniem i rabunku SIGNAL IDUNA Polska zwraca Ubezpieczającemu udokumentowane oraz faktycznie poniesione koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń w granicach sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia, nie więcej jednak niż PLN. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia jest określana przez Ubezpieczającego, we wniosku o ubezpieczenie, odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska. 3. Suma ubezpieczenia ustalana jest: 1) Dla budynków mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych, budowli, obiektów małej architektury - według wartości odtworzeniowej lub wartości rzeczywistej, 2) Dla lokali mieszkalnych - według wartości rynkowej, 3) Dla stałych elementów wyposażenia, ruchomości domowych - według wartości odtworzeniowej, 4) Dla mienia specjalnego - według wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę, lub według wartości odpowiadającej cenie zakupu, o ile Ubezpieczający przedstawił rachunki na zakup mienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 5) Dla gotówki - według wartości nominalnej: dla zagranicznych środków płatniczych jest to równowartość w złotych wg średniego kursu NBP z dnia ustalenia sumy ubezpieczenia. 4. W okresie ubezpieczenia, suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania. 4

5 5. Po opłaceniu dodatkowej składki, suma ubezpieczenia może zostać podwyższona w przypadkach: 1) Zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku wypłaty odszkodowania, 2) Podwyższenia wartości ubezpieczonego mienia. 6. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki, możliwe jest włączenie nowego przedmiotu ubezpieczenia, nie objętego trwającą umową ubezpieczenia. 7. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia ruchomego o wartości jednostkowej równej bądź przekraczającej kwotę PLN jest załączenie do umowy ubezpieczenia wykazu tych przedmiotów wraz z określeniem typu, marki, daty produkcji i wartości każdego z nich. Assistance Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez SIGNAL IDUNA Polska za pośrednictwem Centrali Alarmowej - pomocy HOME ASSISTANCE w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych OWU. 2. Usługi Assistance stanowią rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia wymienionego w 3 ust 1 bez konieczności opłacania dodatkowej składki przez Ubezpieczającego. 3. Koszty pomocy o których mowa w ust. 1 pokrywane są pod warunkiem występowania odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska z tytułu ubezpieczenia mienia wymienionego w 3 ust Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów zgodnie z TABELĄ NR 2. TABELA NR 2 Lp. Usługa Opis Limit 1. Interwencja specjalisty - ślusarz, hydraulik, elektryk 2. Naprawa sprzętu AGD/RTV/PC 3. Transport do wskazanego miejsca Interwencja odpowiedniego specjalisty ze względu na rodzaj szkody zaistniałej w miejscu ubezpieczenia Organizacja i pokrycie kosztów robocizny odpowiedniego specjalisty w zakresie napraw AGD/RTV/PC Organizacja i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczającego i jego osób bliskich do wskazanego miejsca na terenie RP w przypadku gdy rodzaj lub rozmiar szkody uniemożliwia zamieszkiwanie w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym 4. Pobyt w hotelu Dojazd rezerwacja i pobyt w hotelu w przypadku, gdy rodzaj lub rozmiar szkody uniemożliwia zamieszkiwanie w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym 5. Transport mienia Organizacja i pokrycie kosztów transportu mienia Ubezpieczającego i jego osób bliskich do wskazanego miejsca na terenie RP w przypadku, gdy rodzaj lub rozmiar szkody uniemożliwia zamieszkiwanie w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym 6. Dozór mienia Organizacja i pokrycie kosztów dozoru mienia po zaistnieniu szkody, gdy zachodzi konieczność zabezpieczenia mienia w miejscu ubezpieczenia przed jego utratą lub uszkodzeniem, jeżeli Ubezpieczający lub osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące nie mogą sprawować nad nim pieczy 500 PLN/ zdarzenie max 2 interwencje w ciągu roku 400 PLN / rok PLN/ rok 800 PLN/ rok PLN/ rok PLN /rok 5. SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Ubezpieczającego samodzielnie, bez uprzedniego uzyskania zgody Centrali Alarmowej, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia. Wymagane zabezpieczenia Pomieszczenia, w których znajduje się ubezpieczone mienie muszą być zabezpieczone poprzez spełnienie poniższych warunków: 1) Wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych, garażu lub innego budynku są pełne, w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy, 2) Wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego są zamknięte minimum na dwa zamki wielozastawkowe, lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania, lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno - elektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem, 3) Wszystkie drzwi zewnętrzne do pomieszczeń przynależnych, garażu lub innego budynku są zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, lub jeden zamek elektroniczny (mechanicznoelektroniczny), 4) Wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych, garażu lub innego budynku zawierające elementy szklane są zamknięte na zamki określone odpowiednio w pkt 2 i 3, których nie można otworzyć kluczem przez otwór wybity w szybie i przeszklenia te nie mogą stwarzać możliwości wejścia do środka, 5) Drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych oraz okna są właściwie umocowane i osadzone, że otwarcie ich przy użyciu siły i narzędzi nie będzie możliwe bez pozostawienia śladów, 6) Klucze do zamków, kłódek znajdują się w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczającego, osób jemu bliskich lub osób upoważnionych do ich przechowywania. 2. SIGNAL IDUNA Polska może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymaganych zabezpieczeń określonych ust.1, a także może określić w umowie ubezpieczenia dodatkowe warunki i wymogi dotyczące zabezpieczenia mienia, od których spełnienia uzależnione zostanie udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie od kradzieży z włamaniem i rabunku. Wyłączenia odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową: 1) Budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, które nie nadają się do zamieszkania lub użytkowania pod względem stanu technicznego, tj. nie są spełnione zasady bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania wynikające z przepisów prawa, 2) W budynkach lub budowlach wzniesionych niezgodnie z prawem budowlanym lub bez wymaganego pozwolenia na budowę, lub przeznaczonych do rozbiórki, 3) W budynkach i budowlach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, 4) Ruchomości domowych i stałych elementów, jeżeli budynek, w którym się znajdują nie posiada pozwolenia na użytkowanie, 5) Stodół, obór, kurników, chlewów, chłodni, kiosków, namiotów, kontenerów, budynków gospodarczych lub budowli w całości lub częściowo zbudowanych z tworzyw sztucznych, w tym pokrytych brezentem oraz mienia w nich przechowywanego, 6) Pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, statków powietrznych (w tym lotni i motolotni) oraz innych pojazdów z własnym napędem, jednostek pływających innych niż małe jednostki pływające, a także ich wyposażenia (za wyjątkiem zapisów 2 ust.36 pkt. 6), 7) Paliw napędowych oraz materiałów opałowych, 8) Akt, dokumentów, rękopisów, programów i danych komputerowych, bonów towarowych, biletów, 9) Mienia, do którego Ubezpieczający lub osoby jemu bliskie nie posiadają tytułu prawnego, 10) Przedmiotów służących do powadzenia działalności gospodarczej, za wyjątkiem warsztatów chałupniczych, 11) Szklarni i tuneli foliowych, 12) Przedmiotów zgromadzonych w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie, a także przedmiotów przyjętych w celu naprawy, wykonania usługi lub przetworzenia, 13) Gruntów, drzew, krzewów, roślin i upraw na pniu, 5

6 14) Mienia nielegalnie wprowadzonego na obszar celny Unii Europejskiej bądź nielegalnie posiadanego przez Ubezpieczającego, 15) Biletów, srebra, złota i platyny w złomie i sztabach, nie oprawionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych i syntetycznych, oraz nie stanowiących przedmiotów użytkowych nie oprawionych szlachetnych substancji organicznych, 16) Zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych (np. konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły) a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży. 2. SIGNAL IDUNA Polska nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód: 1) Powstałych wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osoby z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że wypłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, 2) Powstałych w związku z budową, przebudową, remontem ubezpieczonego mieszkania, budynku, budowli, lub pomieszczeń przynależnych jeżeli na prowadzenie prac budowlanych wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę, 3) Powstałych na skutek spożycia alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających przez Ubezpieczającego, osoby bliskie, pomoc domową, 4) Powstałych podczas usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczającego lub osoby bliskie przestępstwa, 5) Górniczych w rozumieniu prawa górniczego lub będących następstwem prowadzonych robót ziemnych, 6) Objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, 7) Powstałych wskutek działania energii jądrowej, promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pochodzącego z jakiegokolwiek źródła, 8) Powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów, zamieszek społecznych, lokautów, strajków, aktów terroryzmu, 9) Powstałych wskutek konfiskaty zawłaszczenia, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiło na mocy aktu prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez prawomocne władze, 10) Powstałych przez powolne działanie temperatury, gazów, wody, pary, wilgoci, pyłu, sadzy, wstrząsów lub przez zagrzybienie, 11) Powstałe na skutek działania Ubezpieczającego, wyrządzone osobom bliskim, 12) Wskutek błędów w sztuce budowlanej, wszelkich wad projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych jeżeli za budowę, rozbudowę, przebudowę, montaż lub remont odpowiedzialny jest Ubezpieczający lub jego osoby bliskie, 13) Wskutek braku konserwacji budynku i/lub wynikających z faktu, że ich konstrukcja nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie, 14) Wskutek braku okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów w tym także powstałe wskutek braku konserwacji budynków, 15) Wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, w tym prawa budowlanego, przepisów ppoż., 16) Wskutek katastrofy budowlanej, 17) Wskutek osiadania gruntu, 18) Wskutek braku ogrzewania w sezonie grzewczym, 19) Wskutek opadów atmosferycznych, które przedostały się do ubezpieczonego budynku/ lokalu mieszkalnego, budowli lub pomieszczenia przynależnego przez niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory techniczne, 20) Wskutek przenikania wód gruntowych i opadowych,chyba że były one wynikiem powodzi lub deszczu nawalnego, 21) Zawilgocenia lub zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, wywołanego złym stanem dachu, lub nienależytym zabezpieczeniem otworów dachowych lub innych elementów budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego lub pomieszczeń przynależnych jeżeli na Ubezpieczającym lub osobach bliskich spoczywa obowiązek utrzymania należytego stanu technicznego lub zabezpieczenia tych elementów, 22) Nieszczelności urządzeń wodno- kanalizacyjnych, technologicznych i innych instalacji lub urządzeń, jeżeli na Ubezpieczającym lub osobach bliskich spoczywa obowiązek utrzymania należytego stanu technicznego lub zabezpieczenia tych elementów urządzeń i instalacji, chyba że nieszczelności te zostały spowodowane awarią, 23) W czasie opuszczenia lokalu mieszkalnego/ budynku mieszkalnego przez okres co najmniej 60 kolejnych dni, przy czym: ciężar udowodnienia, że lokal mieszkalny/ budynek mieszkalny nie był opuszczony spoczywa na Ubezpieczającym, 24) Wskutek pleśni, zagrzybienia budynku, insektów, bakterii, mokrego i suchego rozkładu, 25) Wskutek ciągłej eksploatacji (spowodowane np. naturalnym zużyciem, starzeniem, rdzą, ścieraniem, korozją), 26) Wskutek eksplozji materiałów wybuchowych ( w tym petard), 27) W ruchomościach domowych znajdujących się na niezabudowanych balkonach, tarasach lub loggiach, 28) W odgromnikach, wkładkach topikowych, miernikach, bezpiecznikach licznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, żarówkach, lampach powstałych na skutek przepięcia, 29) Wskutek utraty przedmiotu ubezpieczenia na skutek zgubienia, sprzedaży, defraudacji, darowizny itp., 30) Zamarznięcia wody, za wyjątkiem uszkodzeń opisanych w 2 ust. 51, 31) Zabrudzenia, poplamienia, odbarwienia tynków zewnętrznych i elewacji na skutek zalania wodą pochodzącą w opadów atmosferycznych oraz błota pośniegowego, 32) Wskutek pogarszania się właściwości, zmiany kształtu, wygięcia, wybrzuszenia odpadnięcia części przedmiotu, przebarwienia, wyszczerbienia, zadrapania, zarysowania lub poplamienia, 33) Wskutek drgań spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych, lub statków powietrznych, 34) Wskutek działania złośliwego oprogramowania lub wirusa komputerowego oraz utracie zaniku manipulacji lub zmianie danych lub informacji, 35) Wskutek naruszenia praw autorskich oraz innych niematerialnych praw mających charakter własności osobistej, 36) Dotyczących zwierząt, chyba że bezpośrednią przyczyną szkody był pożar, powódź lub kradzież z włamaniem, 37) W mieniu użyczonym lub wypożyczonym Ubezpieczającemu jeżeli nie znajdowało się w ubezpieczonym budynku lub lokalu mieszkalnym, 38) W częściach wspólnych budynków mieszkalnych (z wyjątkiem miejsc parkingowych) oraz w ruchomościach domowych zgromadzonych w pomieszczeniach znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych np. suszarnie, wózkarnie, miejsca parkingowe, 39) Wskutek zadymienia lub sadzy powstałych w czasie gotowania, smażenia, pieczenia, 40) Wskutek osmalenia, przypalenia lub wypalenia niezwiązanego z pożarem, uderzeniem pioruna lub wybuchem, 41) W następujących ruchomościach domowych przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych biżuterii, gotówce, sprzęcie elektronicznym, fotograficznym, audiowizualnym, futrach, odzieży skórzanej, 42) Kradzieży zwykłej; wyłączenie to nie dotyczy ubezpieczenia zewnętrznych elementów obiektów małej architektury, stałych elementów ogrodzenia, o ile Ubezpieczający wykupił dodatkowe ubezpieczenia tych przedmiotów od kradzieży, 43) Kradzieży z włamaniem, w przypadku gdy pomieszczenie, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie było należycie zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w 10, 44) Powstałe wskutek stłuczenia lub pęknięcia mienia, chyba że Ubezpieczający rozszerzył ochronę ubezpieczenia o ryzyko szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia za opłatą dodatkowej składki, 45) Powstałe wskutek aktów wandalizmu nie związanych z kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem, chyba że Ubezpieczający rozszerzył ochronę ubezpieczenia o ryzyko wandalizmu za opłatą dodatkowej składki. 3. SIGNAL IDUNA Polska potrąci z kwoty należnego odszkodowania franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN. 6

7 ROZDZIAŁ III Ubezpieczenia dodatkowe Ubezpieczenie mienia od wadalizmu Na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki oraz zawarcia ubezpieczenia w zakresie określonym w 5, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie mienia od wandalizmu. 2. Ubezpieczenie mienia od wandalizmu może obejmować stałe elementy budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego, zewnętrzne elementy, ruchomości domowe znajdujące się w ubezpieczonym budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym. 3. Stałe elementy pomieszczeń przynależnych, ruchomości domowe znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, budowle, stałe elementy ogrodzenia oraz obiekty małej architektury mogą zostać ubezpieczone od ryzyka wandalizmu pod warunkiem objęcia ich ochroną ubezpieczeniową od zdarzeń losowych. 4. W ramach podanej w umowie sumy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska pokrywa również koszty: 1) Demontażu i ponownego montażu uszkodzonych elementów, 2) Transportu uszkodzonych elementów do miejsca naprawy i z powrotem do miejsca ubezpieczenia Suma ubezpieczenia określona przez Ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia jest łączna dla wszystkich kategorii ubezpieczanego mienia. 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska. 3. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do mienia objętego ubezpieczeniem ustalana jest w systemie pierwszego ryzyka SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) W szkle, oszkleniu i witrażach, 2) Powstałe na skutek kradzieży z włamaniem. 3) Polegające na pomalowaniu, porysowaniu, odbarwieniu, poplamieniu, zmianach barwy w tym szkody wskutek graffiti. 2. SIGNAL IDUNA Polska potrąci z kwoty należnego odszkodowania franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki oraz zawarcia ubezpieczenia w zakresie określonym w 5, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 2. Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego ryzyka może zostać objęte następujące mienie: 1) Szyby okienne i drzwiowe, 2) Oszklenie ścian i dachów, 3) Szklane przegrody ścienne, 4) Lustra zamontowane na stałe lub stanowiące integralną część szaf, 5) Szklane elementy mebli, 6) Akwaria i terraria, 7) Witraże, 8) Ceramiczne kuchenne płyty grzewcze, 9) Szklane, ceramiczne i kuchenne blaty, wykładziny ścian, sufitów, słupów i filarów, 10) Szklane elementy wkładów kominkowych. 3. W ramach podanej w umowie sumy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska pokrywa również koszty: 1) Demontażu i ponownego montażu uszkodzonych elementów, 2) Transportu uszkodzonych elementów do miejsca naprawy i z powrotem 16 do miejsca ubezpieczenia. 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska. 2. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do mienia objętego ubezpieczeniem ustalana jest w systemie pierwszego ryzyka SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności za: 1) Szkody w przedmiotach szklanych o wartości artystycznej, 2) Szkody w szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzinach podłogowych, okładzinach ścian, słupów i filarów powstałe na skutek osiadania budynku, 3) Szkody w mieniu polegające na zmianie barwy, porysowaniu, zadrapaniu lub odpryśnięciu kawałków jego powierzchni, 4) Szkody w mieniu podlegającym naprawom gwarancyjnym, 5) Szkody w ramach lub oprawach, w których znajduje się ubezpieczony przedmiot. 2. SIGNAL IDUNA Polska potrąci z kwoty należnego odszkodowania franszyzę redukcyjną w wysokości 50 PLN. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki oraz zawarcia ubezpieczenia w zakresie określonym w 5, ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego i osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujących we wskazanym w umowie ubezpieczenia lokalu lub budynku mieszkalnym. 2. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego i osób bliskich za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywania czynności w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia. 3. Za czynności w życiu prywatnym w ramach niniejszych OWU rozumie się: 1) Posiadanie i użytkowanie nieruchomości oraz mienia ruchomego, 2) Opiekę nad dziećmi oraz innymi osobami zamieszkałymi wspólnie, za których czyny Ubezpieczający lub osoba bliska ponosi odpowiedzialność z mocy prawa, 3) Posiadanie przez Ubezpieczającego i osoby bliskie zwierząt domowych, 4) Posiadanie przez Ubezpieczającego pszczół do 5 uli znajdujących się na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony budynek mieszkalny, 5) Rekreacyjne uprawianie sportu przez Ubezpieczającego i osoby bliskie (z wyłączeniem sportów ekstremalnych), 6) Użytkowanie rowerów, wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich oraz małych jednostek pływających, 7) Czynności wykonywane przez pomoc domową, w trakcie wykonywania obowiązków zleconych przez Ubezpieczającego lub osobę bliską, 8) Prywatne wyjazdy Ubezpieczającego i osób bliskich z wyłączeniem wyjazdów w celach zarobkowych oraz związanych z wykonywaną działalnością. 4. Ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu i na osobie wyrządzone na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kandy. 5. Umowa ubezpieczenia obejmuje zdarzenia będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Wszystkie szkody, które są następstwem tego samego wypadku albo wynikające z tej samej przyczyny niezależnie od liczby poszkodowanych traktuje się jako powstałe w tej samej dacie. 6. W granicach sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym SIGNAL IDUNA Polska wypłaca osobie uprawnionej należne odszkodowanie ustalone według zasad odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego W ramach sumy gwarancyjnej SIGNAL IDUNA Polska pokrywa następujące udokumentowane i uzasadnione koszty: 1) Działań podjętych w celu zażegnania lub zminimalizowania szkody, także bezskutecznych, jeżeli istniało uzasadnione prawdopodobieństwo ich skuteczności (koszty zażegnania lub minimalizacji szkody), 2) Wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych za zgodą SIGNAL IDUNA Polska, w celu ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody, 3) Obrony sądowej Ubezpieczającego i jego osób bliskich przed roszczeniami osób trzecich lub postępowania pojednawczego uzgodnione z SIGNAL 7

8 IDUNA Polska. Ubezpieczenie domu letniskowego Suma gwarancyjna jest określona przez Ubezpieczającego i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska, z zastrzeżeniem że maksymalna suma gwarancyjna wynosi PLN. 2. Sumę gwarancyjną ustala się na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia. 3. Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań aż do jej wyczerpania. 4. W przypadku zmniejszenia lub wyczerpania sumy gwarancyjnej w wyniku wypłaconych odszkodowań, za zgodą SIGNAL IDUNA Polska, Ubezpieczający może dokonać doubezpieczenia (poprzez uzupełnienie pierwotnej wysokości sumy gwarancyjnej), po opłaceniu dodatkowej składki SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) Powstałe wskutek umyślnego działania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i jego osób bliskich, 2) Powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, wykonywania zawodu, pełnienia służby, sprawowania urzędu, działalności w stowarzyszeniach lub innych organizacjach, 3) Wyrządzone osobom bliskim, w tym również szkody wyrządzone sobie nawzajem przez osoby objęte ubezpieczeniem, 4) Powstałe z przeniesienia jakichkolwiek chorób, 5) Powstałe w następstwie udziału w działaniach wojennych, zamieszkach, strajkach, rozruchach, niepokojach, aktach terroryzmu, bójkach, 6) Powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, 7) Spowodowane działaniem Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i jego osób bliskich będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 8) Powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportu lub uprawianiem sportów ekstremalnych, 9) Powstałe w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dziełach sztuki i przedmiotach wartościowych. 10) Spowodowane zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska, 11) Spowodowane wskutek wycieku, emisji lub innej formy przedostania się do powietrza wody lub gruntu jakichkolwiek substancji, 12) Powstałe na skutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące lub płynące, 13) Powstałe w związku posiadaniem i użytkowaniem broni palnej, gazowej lub pneumatycznej, 14) Powstałe w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczający i osoby bliskie korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego tytułu prawnego, 15) Spowodowane przez zwierzęta hodowlane z zastrzeżeniem 18 ust.3 pkt 4, 16) Polegające na wystąpieniu strat finansowych nie będących następstwem szkód osobowych ani rzeczowych, 17) Z tytułu grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym nałożonych na Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i osoby bliskie, 18) W najmowanych przez Ubezpieczającego cudzych lokalach lub budynkach mieszkalnych o ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony dodatkową klauzulą, 19) Powstałych w związku z oddaniem nieruchomości w użytkowanie osobom trzecim na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego tytułu prawnego, 2. SIGNAL IDUNA Polska potrąci z kwoty należnego odszkodowania franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN Na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki oraz zawarcia ubezpieczenia w zakresie określonym w 5, ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty dom letniskowy. 2. Umowa ubezpieczenia domu letniskowego jest zawierana pod warunkiem, iż dom letniskowy jest zamieszkany czasowo, tzn. z przerwami nie przekraczającymi jednorazowo 6 miesięcy w ciągu roku. 3. Przedmiotem ubezpieczenia może być: dom letniskowy, pomieszczenia przynależne, stałe elementy, ruchomości domowe, budowle. 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia losowe - tj. pożar, huragan, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek statku powietrznego, lawinę, deszcz nawalny, huk ponaddźwiękowy, zalanie, grad, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, dym i sadzę oraz koszty o których mowa w 7 ust Dodatkowo, pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia domu letniskowego w zakresie opisanym w ust.4 ochrona ubezpieczeniowa, za opłatą dodatkowej składki, może być rozszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku w odniesieniu do stałych elementów oraz ruchomości domowych. 6. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową ruchomości domowych znajdujących się w domu letniskowym o wartości jednostkowej przekraczającej PLN jest załączenie do umowy ubezpieczenia wykazu tych przedmiotów wraz z określeniem typu, marki, daty produkcji i wartości każdego z nich Suma ubezpieczenia jest określana przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia wymienionych w 22 ust Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska. 3. Mienie wymienione w 22 ust 3 w zakresie od zdarzeń losowych zgodnie z zapisami 22 ust 4 ubezpiecza się na sumy stałe, zaś mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpiecza się na pierwsze ryzyko. 4. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania Dom letniskowy oraz pomieszczenia do niego przynależne, w którym znajduje się ubezpieczone mienie powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 2. Obowiązek należytego zabezpieczenia uważa się za spełniony, jeśli jednocześnie są spełnione wszystkie wymagania opisane w 10 ust 1 pkt. 1-3 i 5-6, a ponadto: 1) Drzwi zewnętrzne prowadzone do domu letniskowego i pomieszczeń przynależnych są pełne, 2) Wszystkie okna drzwi balkonowe, tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych są dodatkowo zabezpieczone na całej powierzchni kratami stałymi lub ruchomymi, atestowanymi roletami lub żaluzjami antywłamaniowymi, atestowanymi szybami antywłamaniowymi o odporności co najmniej P3 lub okiennicami zamykanymi na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową lub też zasuwy, których konstrukcja uniemożliwia otworzenie ich z zewnątrz Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 11 SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody w następujących ruchomościach domowych przechowywanych w domach letniskowych oraz pomieszczeniach do nich przynależnych: mieniu specjalnym, biżuterii, gotówce, futrach, papierach wartościowych, kartach płatniczych. 2. SIGNAL IDUNA Polska potrąci z kwoty należnego odszkodowania franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN. Ubezpieczenie nagrobków i grobowców Na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki oraz zawarcia ubezpieczenia w zakresie określonym w 5, ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte nagrobki i grobowce. 2. SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody w nagrobkach i grobowcach powstałe wskutek: 1) Zdarzeń losowych - tj.: pożar, huragan, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, lawina, upadek drzew lub masztów, uderzenie pojazdu, 2) Kradzieży, 3) Wandalizmu. 8

9 27 1. Suma ubezpieczenia jest określana przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie w systemie pierwszego ryzyka. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi PLN. 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska. 3. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 11 SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) Wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 2) W elementach dekoracyjnych nagrobka/ grobowca tj. zdjęcia, misy, wazony, rośliny, ławki, 3) Wskutek osuwania lub zapadania się ziemi, 4) Wskutek zabrudzenia, opalenia, wylania wosku, 5) Wskutek działalności Zarządów Cmentarzy, firm pogrzebowych, kamieniarskich, 6) Będące następstwem zwykłego zużycia. 2. SIGNAL IDUNA Polska potrąci z kwoty należnego odszkodowania franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN. Ubezpieczenie przedmiotów osobistego użytku od rabunku Na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki oraz zawarcia ubezpieczenia w zakresie określonym w 5, ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte przedmioty codziennego użytku, będące własnością Ubezpieczającego lub jego osób bliskich. 2. Za przedmioty osobistego użytku uważa się wyłącznie: 1) Torebkę/ teczkę/miejski plecak, 2) Portfel/ portmonetkę, 3) Dokumenty, 4) Gotówkę, 5) Karty płatnicze, 6) Klucze do miejsca zamieszkania, 7) Bilety komunikacji publicznej, 8) Okulary, 9) Telefon komórkowy, 10) Zegarki, 11) Papierośnice i zapalniczki, 12) Przybory do pisania. znajdujące się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczającego lub jego osób bliskich. 3. SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powstałe w przedmiotach codziennego użytku, na skutek usiłowania lub dokonania rabunku Suma ubezpieczenia jest określana przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie w systemie pierwszego ryzyka i nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nie więcej jednak niż PLN. 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska. 3. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska nie odpowiada za szkody: 1) Powstałe w związku ze spożyciem przez Ubezpieczającego lub jego osoby bliskie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 2) Nie potwierdzone protokołem policji o utracie mienia na skutek kradzieży lub rabunku. 2. SIGNAL IDUNA Polska potrąci z kwoty należnego odszkodowania franszyzę redukcyjną w wysokości 100 PLN. Ubezpieczenie bagażu podróżnego Na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki oraz zawarcia ubezpieczenia w zakresie określonym w 5, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie ruchomości domowych stanowiących bagaż podróżny, z wyłączeniem mienia specjalnego. 2. Bagaż podróżny jest objęty ochroną ubezpieczeniową jedynie wówczas gdy: 1) Znajduje się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczającego lub osób jemu bliskich, 2) Oddano go za pokwitowaniem do przechowalni bagażu, 3) Powierzono go zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego, 4) Zamknięto go w samochodzie /bagażniku samochodu a samochód znajdował się parkingu strzeżonym, 5) Zostawiono go w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczającego ( z wyłączeniem namiotu). 3. SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody powstałe w bagażu podróżnym wskutek: 1) Pożaru, huraganu, gradu, powodzi, uderzenia pioruna, eksplozji, lawiny deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osunięcia i zapadania się ziemi, upadku statku powietrznego oraz wydostania się wody z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, 2) Nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczającego lub osób bliskich w wyniku czego stracili w sposób nagły możliwość opiekowania się bagażem, 3) Kradzieży z włamaniem i rabunku do limitu 50% sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego, 4) Wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej. 4. SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, z wyłączeniem USA i Kanady Suma ubezpieczenia jest określana przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie w systemie pierwszego ryzyka i nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nie więcej jednak niż PLN. 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska. 3. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania Ubezpieczenie nie obejmuje: 1) Złota, srebra, platyny w złomie i sztabach, 2) Dokumentów, rękopisów, 3) Biletów, żetonów, losów, 4) Broni wszelkiego rodzaju, 5) Dodatkowego wyposażenia lub części zamiennych do samochodów, 6) Mienia przesiedleńczego. 2. SIGNAL IDUNA Polska nie odpowiada za szkody: 1) Powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez uprawnione organa, 2) Powstałe w związku ze spożyciem przez Ubezpieczającego lub osoby bliskie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 3) Powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, 4) Wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 5) Będące następstwem zwykłego zużycia, 6) W mieniu, które uległo stłuczeniu. 3. SIGNAL IDUNA Polska potrąci z kwoty należnego odszkodowania franszyzę redukcyjną w wysokości 100 PLN. Ubezpieczenie kosztów leczenia zwierząt domowych Na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki oraz zawarcia ubezpieczenia w zakresie określonym w 5, ochroną ubezpieczeniową może zostać rozszerzona o: 1) Koszty leczenia zwierząt domowych związane z nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia tj. nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną w następstwie którego zwierzę doznało uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub poniosło śmierć, 9

10 2) Koszty pochówku zwierzęcia tj.: pogrzebania zwłok zwierzęcia w wyznaczonym do tego celu miejscu, w ciągu 7 dni od dnia śmierci zwierzęcia, lub uśpienia z konieczności. Za zdarzenie polegające na uśpieniu zwierzęcia z konieczności, SIGNAL IDUNA Polska odpowiada, w przypadku jeżeli lekarz weterynarii stwierdził na piśmie, że konieczne było bezzwłoczne skrócenie cierpień zwierzęcia, które uległo nieszczęśliwemu wypadkowi. 2. Za koszty leczenia uważa się koszty niezbędne z medycznego punktu widzenia, które dla ratowania życia zwierzęcia poniesiono w okresie pierwszych 4 dni od dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku tj. 1) Koszty pobytu zwierząt w klinice, 2) Koszty badań, leków, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych. 3. Do kosztów wymienionych w ust.1 pkt.2 zalicza się: udokumentowaną wartość zwierzęcia, koszty jego uśpienia, koszty pochówku Suma ubezpieczenia kosztów leczenia zwierząt domowych jest ustalana w systemie pierwszego ryzyka. 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska, z zastrzeżeniem, że dla zdarzeń opisanych w 35 ust.1 pkt 1 maksymalny limit odpowiedzialności ograniczony jest do kwoty PLN, zaś dla zdarzeń opisanych w 35 ust.1 pkt 2 maksymalny limit odpowiedzialności ograniczony jest do kwoty PLN, z czego górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska dla kosztów pochówku, stanowi kwota 500 PLN SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialności za koszty: 1) Poniesione w następstwie schorzeń istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz ich powikłań, 2) Związane z zachorowaniami będącymi następstwem szczepień ochronnych, 3) Opieki związanej z ciążą lub porodem, 4) Operacji plastycznych za wyjątkiem operacji, które są niezbędne dla usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków, 5) Zabiegów dentystycznych, 6) Badań kontrolnych i lekarskich nie wynikających z nieszczęśliwego wypadku, 7) Rehabilitacji i fizykoterapii oraz kosztów protez, 8) Poniesione w następstwie roszczeń związanych z leczeniem oraz pochówkiem zwierząt podlegających obowiązkowej rejestracji i opłacaniu podatku, bez dopełnionych tych obowiązków przez właściciela przed dniem wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, 9) Nie przekraczające łącznie kwoty 100 PLN. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy Na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, zawarcia ubezpieczenia w zakresie określonym w 5 oraz w granicach sumy gwarancyjnej określonej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność Ubezpieczającego i jego osób bliskich za szkody w mieniu, z którego korzystali na podstawie umowy najmu dzierżawy lub innych umów cywilno- prawnych nie przenoszących prawa własności oraz za szkody wyrządzone przez osoby trzecie wynajmujące lokal/budynek mieszkalny od Ubezpieczającego. 2. SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody w mieniu, które Ubezpieczający i jego osoby bliskie użytkuje na podstawie umowy o której mowa w ust.1, wyłącznie do celów prywatnych, w postaci: 1) Budynku mieszkalnego wraz ze stałymi elementami, 2) Lokalu mieszkalnego wraz ze stałymi elementami, 3) Pomieszczeń przynależnych, 4) Budynków gospodarczych, 5) Ruchomości domowych. 3. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie ma suma gwarancyjna określona dla odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. 4. SIGNAL IDUNA Polska nie odpowiada za szkody powstałe: 1) W wyniku uszkodzenia lub zniszczenia instalacji grzewczych, maszynowych, kotłowych i uzdatniających wodę, 2) W wyniku stłuczenia lub pęknięcia szkła i szyb, 3) W gruntach wszelkiego rodzaju, 4) W wyniku użytkowania mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 5. Od wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną w wysokości 300 PLN. ROZDZIAŁ IV Umowa ubezpieczenia Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, sporządzanego w formie pisemnej. 2. SIGNAL IDUNA Polska może zwrócić się do Ubezpieczającego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny ryzyka. 3. Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone we wniosku o ubezpieczenie na piśmie. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, powyższy obowiązek ciąży także na nim i obejmuje także okoliczności jemu znane. W przypadku zawierania umowy na rzecz Ubezpieczonego, obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym jak i Ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rzecz. Jeżeli SIGNAL IDUNA Polska zawarła umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uznaje się za nieistotne. 4. Jeżeli Ubezpieczający z winy umyślnej zataił lub podał we wniosku ubezpieczeniowym informacje niezgodne z prawdą SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tych okoliczności. 5. Ubezpieczający może być zwolniony od obowiązku wypełnienia wniosku o ubezpieczenie w przypadku zawierania umowy na kolejny okres ubezpieczenia na niezmienionych warunkach tzn. gdy nie zmieniły się: przedmiot i suma ubezpieczenia, stan zabezpieczeń oraz nie zostało wypłacone odszkodowanie za zgłoszoną szkodę. W takim przypadku umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie ustnego wniosku Ubezpieczającego. 6. SIGNAL IDUNA Polska potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia. 7. Wszelkie zmiany do umowy ubezpieczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. SIGNAL IDUNA Polska potwierdza uzgodnioną zmianę wystawiając aneks do polisy Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku, chyba że strony umówią się inaczej, z zastrzeżeniem że minimalny okres ubezpieczenia wynosi 6 miesięcy. 2. Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA Polska rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba że w umowie przewidziano późniejszy termin odpowiedzialności z zastrzeżeniem, że późniejszy termin nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Na wniosek Ubezpieczającego SIGNAL IDUNA Polska może ponosić odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty i wyznaczyć Ubezpieczającemu termin opłacenia składki 7 lub 14 dniowy, liczony od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 4. Jeżeli składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie wówczas SIGNAL IDUNA Polska może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać opłaty za okres, w którym ponosiła odpowiedzialność. 5. W razie opłacania składki w ratach, nieopłacenie kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie powoduje ustanie odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska, pod warunkiem, iż SIGNAL IDUNA Polska po upływie terminu płatności wezwała Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy lub zmiany jej warunków. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłaty składki za okres, w którym SIGNAL IDUNA Polska udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 2. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może zażądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 3. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę za pisemną zgodą SIGNAL IDUNA Polska. Jeżeli prawa z umowy nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 10

11 4. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA Polska wygasa w przypadku: 1) Zakończenia okresu ubezpieczenia, 2) Odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z zapisami ust.1, 3) Braku zapłaty składki zgodnie z zapisami 40 ust. 4-5, 4) Wyczerpania sum ubezpieczenia, chyba że nastąpi doubezpieczenie, 5) Wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu/ utracie przedmiotu ubezpieczenia, 6) Opisanym w ust Wysokość należnej składki za ubezpieczenie jest określona w umowie ubezpieczenia. 2. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia taryfy składek, w zależności od: 1) Przedmiotu ubezpieczenia, 2) Sumy ubezpieczenia, 3) Zakresu ubezpieczenia, 4) Okresu ubezpieczenia, 5) Sposobu zabezpieczenia mienia, 6) Szkodowości, 7) Oceny ryzyka. 3. W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na okresy krótsze niż 12 miesięcy, w tym także doubezpieczeń składka należna do zapłaty jest liczona za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 4. Stosuje się zniżki składki za: 1) Systemy alarmowe, 2) Całodobowy dozór, 3) Drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem, 4) Kraty w oknach, szyby przeciwwłamaniowe ( klasa co najmniej P3), rolety, żaluzje przeciwwłamaniowe z certyfikatem, 5) Co najmniej roczny bezszkodowy okres ubezpieczenia. 5. Stosuje się zwyżki w składce za : 1) Płatność ratalną, 2) Ubezpieczenie budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub każdego innego budynku niemurowanego lub krytego palnie, 3) Wystąpienie w okresie ostatniego roku ubezpieczenia szkody. 6. Wszelkie zniżki, zwyżki w składce oblicza się metodą iloczynową. 7. Składka minimalna z umowy za roczny okres ubezpieczenia, niezależnie od ilości wykupionych ryzyk, sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej oraz zastosowanych zniżek wynosi 200 zł. 8. Ubezpieczający opłaca składkę za roczny okres ubezpieczenia zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie ubezpieczenia jednorazowo lub w ratach (półrocznych, kwartalnych). 9. W przypadku płatności składki przelewem bankowym/przekazem pocztowym jako termin zapłacenia składki (raty składki) przyjmuje się datę dokonania wpłaty przez Ubezpieczającego, tj. datę potwierdzenia przez bank polecenia przelewu lub datę stempla pocztowego na dowodzie wpłaty. 10. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia Ubezpieczającemu lub osobie upoważnionej przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem ust Wypłata odszkodowania (odszkodowań), która skutkuje wyczerpaniem sumy ubezpieczenia stanowi całkowite spełnienie świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia i w związku z wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej zwrot składki nie przysługuje. ROZDZIAŁ V Prawa i obowiązki stron SIGNAL IDUNA Polska jest obowiązana: 1) Doręczyć Ubezpieczającemu tekst OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 2) Wydać Ubezpieczającemu polisę, tymczasowe zaświadczenie bądź inny dokument ubezpieczenia, 3) Udzielić Ubezpieczającemu informacji o sposobie i trybie rozpatrywania skarg i zażaleń oraz o organie właściwym do ich rozpatrzenia, 4) Udostępnić Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na żądanie, informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności i wysokości odszkodowania, 5) Przedstawić Ubezpieczającemu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, różnice między postanowieniami umowy, a ogólnymi warunkami. Zapis nie ma zastosowania w przypadku umów zawieranych w drodze negocjacji. 2. SIGNAL IDUNA Polska może nałożyć na Ubezpieczającego dodatkowe obowiązki dotyczące zabezpieczenia ubezpieczonych przedmiotów. 3. Ubezpieczający zobowiązany jest do: 1) Poinformowania Ubezpieczonego iż zawarł umowę ubezpieczenia na jego rachunek, 2) Poinformowania SIGNAL IDUNA Polska o zmianach okolicznośc, o których mowa w 41 ust. 2, 3) Zapłacenia składki lub jej raty w ustalonym terminie, 4) Przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, zasad i norm dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, eksploatacji budynków, budowli, maszyn i urządzeń jak również utrzymywać przedmiot ubezpieczenia w należytym stanie technicznym. 5) Utrzymywania w pomieszczeniach temperatury uniemożliwiającej zamarzanie instalacji wodnych lub zamknięcie zaworów i usunięcie wody z instalacji. 6) Podejmowania stosownych działań zapobiegawczych oraz uzasadnionych środków ostrożności w celu zapobieżenia powstaniu szkody. 4. Jeżeli Ubezpieczający z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków o których mowa ust. 3 pkt 1-6, SIGNAL IDUNA Polska może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia mają prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów. ROZDZIAŁ VI Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania Wysokość szkody dla poszczególnych kategorii ubezpieczanego mienia określa się w granicach zadeklarowanych przez Ubezpieczającego sum ubezpieczenia i przyjętych przez SIGNAL IDUNA Polska limitów odpowiedzialności, na podstawie ich wartości z dnia ustalenia odszkodowania: 1) Dla budynków mieszkalnych, budowli, domów letniskowych, pomieszczeń przynależnych: a) Według zadeklarowanej wartości odtworzeniowej, jako koszt naprawy; albo jako koszt odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe. Za koszt odbudowy przyjmuje się koszt wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z uwzględnieniem nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową. Koszty te, muszą być wyliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami kalkulacji ustalania cen dla robót budowlanych z uwzględnieniem średnich cen rynkowych usług i materiałów obowiązujących na danym terenie. Koszty te powinny być udokumentowane rachunkiem wykonawcy wraz ze szczegółową specyfiką wykonanych prac lub ze szczegółową kalkulacją własną bez naliczonego narzutu zysku. 11

12 b) Według zadeklarowanej wartości rzeczywistej w przypadku obiektów, których stopień zużycia technicznego jest równy lub przekracza 50% - wartości odtworzeniowej pomniejszonej o stopień zużycia technicznego z zastrzeżeniem, że maksymalne pomniejszenie z tytułu rzeczywistego stopnia zużycia przedmiotu ubezpieczenia nie może przekroczyć 70%. 2) Dla lokali mieszkalnych według wartości rynkowej, jako koszt zakupu lokalu mieszkalnego o takich samych parametrach jak ubezpieczony lokal (powierzchnia, standard wykończenia, lokalizacja, wiek) na lokalnym rynku obrotu nieruchomościami lub w przypadku szkody częściowej jako koszt odbudowy, remontu w tym samym miejscu, z zastosowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii i materiałów, bez ulepszeń udokumentowane rachunkiem wykonawcy wraz ze szczegółową specyfiką wykonanych prac lub ze szczegółową kalkulacją własną bez naliczonego narzutu zysku z uwzględnieniem średnich cen rynkowych usług i materiałów obowiązujących na danym terenie. 3) Wymienione w umowie ubezpieczenia zewnętrzne elementy, obiekty małej architektury, ogrodzenia, elementy stałe, urządzenia techniczne, instalacje; a) Według zadeklarowanej wartości odtworzeniowej, jako koszt zakupu tego samego lub podobnego rodzaju, tej samej marki lub naprawy z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe. Koszty te, muszą być wyliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami kalkulacji ustalania cen dla robót budowlanych z uwzględnieniem średnich cen rynkowych usług i materiałów obowiązujących na danym terenie. Koszty te powinny być udokumentowane rachunkiem zakupu i/lub wykonawcy wraz ze szczegółową specyfiką wykonanych prac lub ze szczegółową kalkulacją własną bez naliczonego narzutu zysku. b) Według zadeklarowanej wartości rzeczywistej w przypadku obiektów, których stopień zużycia technicznego jest równy lub przekracza 50% - wartości odtworzeniowej pomniejszonej o stopień zużycia technicznego z zastrzeżeniem, że maksymalne pomniejszenie z tytułu rzeczywistego stopnia zużycia przedmiotu ubezpieczenia nie może przekroczyć 70%. 4) Dla ruchomości domowych: a) Biżuteria - koszt naprawy albo koszt nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju. b) Gotówka - wartość nominalna; dla zagranicznych znaków pieniężnych jest to równowartość w złotych według średniego kursu NBP z dnia ustalenia wysokości odszkodowania. c) Karty płatnicze, inne krajowe znaki płatnicze - wartość pieniężna zrealizowana za ich pomocą. d) Papiery wartościowe - wartość nominalna z uwzględnieniem należnego oprocentowania ustalona na dzień powstania szkody. e) Pozostałe ruchomości domowe - według zadeklarowanej wartości odtworzeniowej jako koszt naprawy lub koszt zakupu lub koszt wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju, tej samej (lub zbliżonej) marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie z uwzględnieniem kosztów montażu i transportu. Koszty te powinny być potwierdzone rachunkiem nabycia lub rachunkiem wykonawcy ze szczegółową specyfikacją kosztów lub szczegółową kalkulacją własną bez naliczonego narzutu zysku. 5) Dla mienia specjalnego - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę na koszt Ubezpieczającego lub według wartości odpowiadającej cenie zakupu, o ile Ubezpieczający przedstawił rachunki za zakup mienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 6) Dla szyb i przedmiotów szklanych - jako koszt naprawy lub zakupu wraz z kosztami zabezpieczenia oraz kosztami transportu i montażu stłuczonych lub uszkodzonych przedmiotów. 2. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania dla przedmiotów codziennego użytku od rabunku odbywa się w następujący sposób: 1) Dla dokumentów - według oryginalnych rachunków i oryginalnych dowodów opłat potwierdzających wydatki związane z wykonaniem duplikatów lub nowych dokumentów, 2) Dla kluczy do miejsca zamieszkania - jako koszt wymiany zamków (zakup nowych plus ich montaż), założonych w miejsce tych zamków, do których klucze zostały zrabowane, 3) Dla kart płatniczych, innych krajowych środków płatniczych - jako wartość pieniężna zrealizowana za ich pomocą maksymalnie do 50% - łącznie z gotówką sumy ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku od rabunku, 4) Gotówka - jako wartość nominalna a w przypadku gotówki w walutach obcych wartość nominalna przeliczona na złote polskie wg średniego kursu NBP z dnia powstania szkody maksymalnie do 50% - łącznie z kartami płatniczymi i innymi krajowymi środkami płatniczymi, sumy ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku od rabunku, 5) Dla pozostałych przedmiotów codziennego użytku - jako koszt naprawy lub koszt nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju wg średnich cen rynkowych. 3. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania w bagażu podróżnym dla poszczególnych kategorii mienia następuje zgodnie z zasadami ust.2 pkt Wysokość szkody dla nagrobków i grobowców ustala się jako koszt naprawy lub koszt odbudowy uszkodzonego/zniszczonego obiektu z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe. 5. Wysokość rozmiaru szkody i wysokość odszkodowania dla kosztów leczenia zwierząt domowych ustala się na podstawie faktycznie poniesionych kosztów leczenia zwierzęcia, udokumentowanych rachunkiem z lecznicy, a w przypadku śmierci zwierzęcia jest to rynkowa wartość zwierzęcia bezpośrednio przed zajściem wypadku objętego zakresem ubezpieczenia. 6. Dla potrzeb określenia górnej granicy odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska, wszystkie szkody będące wynikiem tego samego zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę, uważa się za powstałe w wyniku jednego zdarzenia. 7. Wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być wykorzystane do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży. 8. Jeżeli Ubezpieczający jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego albo jest jedną z osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, odszkodowanie może być wypłacone Ubezpieczającemu, za uprzednią pisemną zgodą wszystkich osób na rzecz, których umowa ubezpieczenia została zawarta. 9. W przypadku szkody polegającej na naruszeniu elementów konstrukcyjnych budynku, w którym znajduje się ubezpieczony lokal mieszkalny, zajmowany na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w takim stopniu, że niemożliwe jest dalsze zamieszkiwanie w tym lokalu lub budynku z powodu jego całkowitego zniszczenia lub dlatego, że zagraża to życiu i zdrowiu lokatorów, odszkodowanie wypłaca się do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla tego lokalu. 10. Ubezpieczający winien przedstawić SIGNAL IDUNA Polska wykaz utraconych lub zniszczonych przedmiotów ubezpieczenia oraz inne dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających wartość utraconego i/lub uszkodzonego mienia przyjmuje się najniższą wartość zakupu przedmiotu o podobnych lub najbardziej zbliżonych parametrach. 11. Wysokość odszkodowania ustalona według kosztów naprawy nie może przekroczyć wartości przedmiotu określonego w umowie ubezpieczenia. 12. W przypadku braku udokumentowania przez Ubezpieczającego kosztów naprawy, roszczenia zostaną zaspokojone przez SIGNAL IDUNA Polska kosztorysowym wyliczeniem wysokości odszkodowania w obmiarze i zakresie szkody. Koszt naprawy winien być przez Ubezpieczającego/Poszkodowanego udokumentowany rachunkiem przedłożonym do SIGNAL IDUNA Polska w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia szkody. Rachunki naprawy powinny zawierać wyszczególnienie zakresu uszkodzeń przyjętych w protokole szkody. Przedłożony przez Ubezpieczającego rachunek wraz ze specyfikacją każdorazowo podlega weryfikacji przez SIGNAL IDUNA Polska co do zakresu naprawy oraz średnich cen rynkowych stosowanych w regionie, na którym powstała szkoda. 13. W przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody, przedstawiona przez poszkodowanego kalkulacja kosztów naprawy podlega weryfikacji, do wysokości kosztów naprawy wyliczonych zgodnie z zasadami stosowanymi w budownictwie. W przypadku braku dokumentacji określonej w ust. 10 przy ustalaniu odszkodowania należy uwzględnić średnie ceny rynkowe usług i materiałów obowiązujących na danym terenie. 14. Wysokość szkody ustala się wg średnich cen na lokalnym rynku z dnia odszkodowania. 15. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się: 1) Wartości zabytkowej, pamiątkowej, kolekcjonerskiej za wyjątkiem dzieł sztuki i zbiorów kolekcjonerskich, 2) Wartości amatorskiej, naukowej, intelektualnej lub osobistych upodobań, 3) Kosztów innowacji i ulepszeń. 16. SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialności za brak części zamiennych i materiałów niezbędnych do odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody. Wysokość szkody w takim przypadku, gdy nie ma możliwości dokonania naprawy przedmiotu ubezpieczenia ustala się procentowo w stosunku do stopnia uszkodzenia, tj. wartość mienia zostaje pomniejszona o pozostałość po szkodzie. Postanowienia tego nie stosuje się kiedy zniszczenia przekraczają 60% wartości mienia dotkniętego szkodą. 17. SIGNAL IDUNA Polska wypłaca odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczającego i jego osób bliskich na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 18. Bez uprzedniej zgody SIGANL IDUNA Polska, Ubezpieczający ani osoby bliskie nie są uprawnieni o uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia SIGNAL IDUNA Polska jest zwolnione z obowiązku świadczenia, 12

13 chyba że z uwagi na okoliczności sprawy, nie można było postąpić inaczej. 19. Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia/gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia dla danej kategorii mienia/ryzyka objętego ubezpieczeniem ulega obniżeniu o wypłaconą kwotę, przy czym wypłata odszkodowań o łącznej wartości równiej sumie ubezpieczenia danej kategorii mienia/ryzyka objętego ubezpieczeniem powoduje zakończenie odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska w stosunku do tej kategorii mienia/ ryzyka, chyba że nastąpi doubezpieczenie. 20. W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody, zadeklarowana przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia poszczególnych kategorii mienia była niższa od ich wartości, to SIGNAL IDUNA Polska ustali odszkodowanie w takiej proporcji do wysokości całej szkody, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia pozostaje do wartości mienia w dniu powstania szkody. Zasada proporcji jest stosowana jeżeli niedoubezpieczenie przekracza 20% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Poprawność zadeklarowanych sum ubezpieczenia jest weryfikowana dla poszczególnych kategorii ubezpieczanego mienia oddzielnie. 21. Zasady proporcji nie stosuje się w odniesieniu do ubezpieczenia mienia w systemie pierwszego ryzyka oraz kosztów wymienionych w 7. ROZDZIAŁ VII Postępowanie w sprawie roszczeń ubezpieczeniowych W przypadku powstania zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczający zobowiązany jest do: 1) Niezwłocznego, nie później niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, zawiadomienia o tym fakcie SIGNAL IDUNA Polska, 2) Umożliwienia osobom upoważnionym przez SIGNAL IDUNA Polska dokonania ustalenia okoliczności powstania szkody, wyceny rozmiaru szkody i zasadności roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień. 2. W przypadku powstania zdarzenia ubezpieczeniowego powodującego szkodę w mieniu Ubezpieczający obowiązany jest do: 1) Użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 2) Podjęcia aktywnej współpracy z SIGNAL IDUNA Polska w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru, 3) Niezwłocznego powiadomienia policji o każdym przypadku kradzieży, kradzieży z włamaniem, usiłowania lub dokonania rabunku, dewastacji a także utraty przedmiotów podczas akcji ratowniczej i uzyskania pisemnego potwierdzenia tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów, 4) Niezwłocznego powiadomienia właściwego banku o utracie karty płatniczej lub czeków w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, 5) Niezwłocznego powiadomienia administracji budynku o każdym przypadku zalania, 6) Uzyskania pisemnego potwierdzenia od lekarza weterynarii faktu otrucia psa lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 7) Niedokonywania i niedopuszczania do dokonania żadnych zmian w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważnioną przez SIGNAL IDUNA Polska, chyba że: a) Narusza to interes publiczny, b) Zmiana taka jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, c) Oględziny miejsca i przedmiotu ubezpieczenia nie zostały przeprowadzone przez SIGNAL IDUNA Polska w terminie 7 dni od daty powiadomienia o szkodzie. 8) Przedłożenia do SIGNAL IDUNA Polska nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody wykazu uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych rzeczy wraz ze sporządzonym na własny koszt rachunkiem poniesionych strat. 3. SIGNAL IDUNA Polska zastrzega sobie prawo weryfikacji wszelkich dokumentów składanych przez Ubezpieczającego i dotyczących zaistniałego zdarzenia ubezpieczeniowego. 4. W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem ASSISTANCE Ubezpieczający powinien niezwłocznie, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie skontaktować się z Centrum Alarmowym czynnym całą dobę podając: 1) Imię i nazwisko, 2) Numer polisy, 3) Adres zamieszkania, 4) Kontaktowy nr telefonu, 5) Krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy, 6) Wszelkie inne informacje, o które zostanie poproszony niezbędne do realizacji usług ASSISTANCE 5. SIGNAL IDUNA Polska ma prawo do wyznaczenia na własny koszt niezależnego eksperta w celu określenia przyczyny, rozmiaru szkody, należnego odszkodowania oraz w celu udzielenia Ubezpieczającemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania zmierzającego do zminimalizowania rozmiarów szkody. 6. Ubezpieczający jest zobowiązany dostarczyć do SIGNAL IDUNA Polska lub wyznaczonemu przez SIGNAL IDUNA Polska ekspertowi wszelkie dokumenty, które SIGNAL IDUNA Polska lub wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 7. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, SIGNAL IDUNA Polska w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia poinformuje o tym Ubezpieczającego oraz przeprowadzi postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania/świadczenia a także poinformuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia - pisemnie lub drogą elektroniczną, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania/świadczenia. 8. SIGNAL IDUNA Polska obowiązana jest do wypłaty odszkodowania/świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 9. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska, albo wysokości odszkodowania/świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie/ świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania/świadczenia SIGNAL IDUNA Polska wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli SIGNAL IDUNA Polska w terminach określonych w ust. 8 i 9 nie wypłaci odszkodowania/świadczenia zobowiązana jest do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części a także do wypłacenia bezspornej części odszkodowania/świadczenia. 11. Jeżeli odszkodowanie/świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określone w zgłoszonym roszczeniu, SIGNAL IDUNA Polska poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem w terminach, o których mowa w ust. 8 i 9, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania/ świadczenia, która zawierać będzie pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 12. Na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska udostępni posiadane przez siebie informacje związane ze zdarzeniem będące podstawą ustalenia odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska oraz ustalenia okoliczności zdarzenia losowego jak również wysokości odszkodowania/świadczenia. 13. W przypadku szkody, która wymaga sporządzenia ekspertyzy rzeczoznawców SIGNAL IDUNA Polska wypłaca odszkodowanie w terminie 14 dni od otrzymania końcowego raportu rzeczoznawców lub równoznacznych dowodów na zaistnienie szkody i potwierdzających jej wysokość. 14. Jeżeli w sprawie powstałej szkody zostało wdrożone postępowanie karne, którego wynik może mieć istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska lub wysokości odszkodowania, bezsporną część odszkodowania wypłaca się w terminie określonym w ust. 8, natomiast pozostała część odszkodowania jest wypłacana w terminie 14 dni po uzyskaniu przez SIGNAL IDUNA Polska informacji o wynikach postępowania przygotowawczego lub uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego. 15. SIGNAL IDUNA Polska wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu wyjaśniającym, zawartym z Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub osobą uprawnioną, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 16. W przypadku odzyskania przedmiotów ubezpieczenia w stanie nieuszkodzonym, SIGNAL IDUNA Polska wolna jest od obowiązku wypłaty odszkodowania, a gdy odszko dowanie zostało już wypłacone, Ubezpieczający zobowią zany jest niezwłocznie zwrócić SIGNAL IDUNA Polska wypłaconą kwotę, zaś w przypadku odzyskania przedmio tów w stanie uszkodzonym lub zmienionym przedstawić je do oględzin SIGNAL IDUNA Polska w celu weryfikacji wysokości odszkodowania. 17. Z dniem wypłaty odszkodowania przez SIGNAL IDUNA Polska, roszczenia Ubezpieczającego, przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na SIGNAL IDUNA Polska, do wysokości wypłaconego odszkodowania. Przy czym nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Jeżeli SIGNAL IDUNA Polska pokryła tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia pozostałej części roszczeń przed roszczeniem SIGNAL IDUNA Polska. 13

14 18. Jeżeli Ubezpieczający bez zgody SIGNAL IDUNA Polska zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, SIGNAL IDUNA Polska może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska może zażądać od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. 19. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej Ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między Ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stopniu, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 20. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust. 19, uzgodniono, że suma wypłacona przez Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody Ubezpieczający może żądać tylko od tego Ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między Ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej. 21. Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami SIGNAL IDUNA Polska, co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo, co do wysokości odszkodowania/świadczenia, może w ciągu 30 dni zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołanie) przez Zarząd SIGNAL IDUNA Polska. Nie pozbawia to uprawnionego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 22. Skargi i zażalenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy ubezpieczenia rozpatrywane są przez Zarząd SIGNAL IDUNA Polska. 23. Skargi i zażalenia należy wnosić na piśmie i powinny zawierać w szczególności: 1) Imię i nazwisko, adres i telefon osoby wnoszącej skargę lub zażalenie, 2) Numer polisy i ewentualnie szkody oraz nazwę Ubezpieczającego, 3) Opis sytuacji, której dotyczy skarga lub zażalenie, 4) Uzasadnienie żądania z przytoczeniem ewentualnych dowodów. 24. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 3. Jeżeli SIGNAL IDUNA Polska zmieniła adres lub siedzibę i nie zawiadomiła o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonych przyjmuje się, że Ubezpieczający i Ubezpieczony dopełnili swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia, jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatni znany mu adres siedziby Ubezpieczyciela. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 5. Niniejsze OWU zostały przyjęte na mocy uchwały Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 47/Z/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. i mają zastosowanie do umów zawieranych po dniu 3 lipca 2012 roku. Prezes Zarządu Jan Myszkowski Wiceprezes Zarządu Jürgen Reimann Postanowienia końcowe Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do SIGNAL IDUNA Polska powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym SIGNAL IDUNA Polska, przyjmuje się, że SIGNAL IDUNA Polska dopełniła swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia, jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatni znany jej adres siedziby Ubezpieczającego. 14

15 NOTATKI 15

16 NOTATKI 16

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM KOMFORT PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM KOMFORT PLUS (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia WU-II, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Bezpieczny dom

Pakiet ubezpieczeń Bezpieczny dom Pakiet ubezpieczeń Bezpieczny dom Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny dom Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A. Bezpieczny dom i wnętrze Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych Pod Własnym Dachem. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych Pod Własnym Dachem. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych Pod Własnym Dachem Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.............................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo