DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 VI/KA/ /2013 Poznań r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, grupowe ubezpieczenie NNW i KL podczas zagranicznych podróży służbowych pracowników UEP, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej UEP, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UEP oraz grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów UEP ZP/053/13 wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada: Pakiet I Pytanie 1. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany definicji ubezpieczonego zgodnie z poniższą UBEZPIECZONY osoba fizyczna, której mienie, odpowiedzialność cywilna, życie lub zdrowie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.>> Odpowiedź. Pytanie 2. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany definicji uprawnionego zgodnie z poniższą UPRAWNIONY osoba wskazana imiennie do odbioru świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał uprawnionego, świadczenie zostanie wypłacone według następującej kolejności: a) małżonkowi, b) dzieciom w przypadku braku małżonka (w równych częściach), c) rodzicom w przypadku braku małżonka i dzieci (w równych częściach), d) innym uprawnionym osobom, po przeprowadzeniu postępowania spadkowego w przypadku braku osób wskazanych w lit. a-c (w równych częściach).>> Pytanie 3. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany definicji kosztów leczenia zgodnie z poniższą Za koszty leczenia objęte zakresem ubezpieczenia, zgodnie z ust. 1, uważa się wydatki poniesione na: 1) pobyt w szpitalu; 2) badania i zabiegi operacyjne oraz ambulatoryjne; 3) honoraria i wizyty lekarskie;

2 4) dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, jeżeli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego; 5) zakup niezbędnych środków opatrunkowych, ortopedycznych i pomocniczych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza, za wyjątkiem odżywek, środków zmacniających i preparatów kosmetycznych; 6) naprawę protez (z wyjątkiem protez stomatologicznych) bezpośrednio po wypadku za granicą, w przypadku gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem objętym odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i jest potwierdzone dokumentacją lekarską, do równowartości 200 euro; 7) leczenie stomatologiczne, w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy jest ono konieczne na skutek nieszczęśliwego wypadku, do równowartości 250 euro dla wszystkich zachorowań, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy dentystycznej, zaistniałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej; 8) porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży świadczenie do równowartości euro wypłacane łącznie na matkę i dziecko; 9) komorę dekompresyjną w uzasadnionych medycznie przypadkach.>> Pytanie 4. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany definicji nagłego zachorowania zgodnie z poniższą NAGŁE ZACHOROWANIE rozstrój zdrowia, który powstał w sposób nagły i niepowiązany z wcześniejszymi chorobami, na które cierpiał chory przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej. Za nagłe zachorowanie uważa się również zawał serca i udar mózgu, jeśli przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej u chorego nie została zdiagnozowana choroba układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze albo choroba wieńcowa), cukrzyca lub zaburzenia lipidowe.>> Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany definicji nieszczęśliwego wypadku zgodnie z poniższą NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo zmarł; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca i udaru mózgu;>> Pytanie 6. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany definicji trwałego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z poniższą TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe, tj. nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu albo układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu, albo układu, albo upośledzeniu jego funkcji. Trwały uszczerbek na zdrowiu obejmuje tylko i wyłącznie przypadki umieszczone w Tabeli procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu zawarcia umowy, stosowanej przy ustalaniu procentowej wysokości

3 trwałego uszczerbku na zdrowiu co do skutków zdarzeń objętych umową, dostępnej we wszystkich placówkach Ubezpieczyciela oraz na stronie internetowej Ubezpieczyciela. >> Pytanie 7. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany definicji choroby przewlekłej na zgodnie z poniższą CHOROBA PRZEWLEKŁA choroba, w której obrazie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, zdiagnozowana w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy.>> Pytanie 8. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany definicji sumy ubezpieczenia zgodnie z poniższą SUMA UBEZPIECZENIA wskazana w umowie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności COMPENSY w ramach grupy ubezpieczeń lub danego rodzaju ubezpieczenia;>> Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie poniższego zapisu:,,..ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości do jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności. W przypadku wyczerpania ww. limitu warunki odtworzenia sum ubezpieczenia będą ustalane indywidualnie.>> klauzuli nie spowoduje odrzucenia oferty. Pytanie. 10. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w klauzuli ochrona dla obcokrajowców delegowanych przez UEP poniższego zapisu? Z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Definicja: KRAJ ZAMIESZKANIA UBEZPIECZONEGO kraj, w którym Ubezpieczony posiada zezwolenie na pobyt stały albo kraj, którego Ubezpieczony jest obywatelem lub kraj, w którym jest aktualnie objęty ubezpieczeniem społecznym >>

4 Pakiet II Pytanie 1. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu zł dla szkód spowodowanych uderzeniem jakiegokolwiek pojazdu w ubezpieczony obiekt?>> Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany dla szkód określonych pkt.1.15 Pytanie 2. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu zł dla szkód spowodowanych przewróceniem się drzew, kominów lub innych wysokich konstrukcji? >> Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Pytanie 3. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższej treści klauzuli w odniesieniu do definicji pękania mrozowego Klauzula - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w skutek działania mrozu Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody: 1) wewnątrz budynków a) powstałe na skutek pękania rur, w tym pękania z powodu mrozu, o ile rury te są częścią instalacji: wodno-kanalizacyjnych, gaśniczych, klimatyzacyjnych, ogrzewania solarnego, pomp cieplnych oraz urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz np. fontann itp.; b) powstałe w samych rurach, o ile są one wynikiem działania mrozu; c) powstałe z powodu mrozu w ubezpieczonych: kotłach grzejnych, bojlerach, zasobnikach, wodomierzach, kaloryferach, urządzeniach klimatyzacyjnych, urządzeniach ogrzewania solarnego, pompach cieplnych oraz armaturze łazienkowej i urządzeniach stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz, np. w fontannach itp; d) powstałe w następstwie zalania na skutek szkody określonej w pkt. c; 2) na zewnatrz budynków; powstałe w rurach na skutek ich pękania, w tym pękania z powodu mrozu, o ile rury te są częścią instalacji: wodno-kanalizacyjnych, gaśniczych, klimatyzacyjnych, ogrzewania solarnego, pomp cieplnych oraz urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz, i ułożone są w obrębie miejsca ubezpieczenia. W związku z zakresem ubezpieczenia określonym w niniejszej klauzuli Ubezpieczający zobowiązany jest do : 1) okresowej konserwacji i utrzymywania instalacji oraz urządzeń zwierających wodę lub inne ciecze w należytym stanie technicznym; 2) zapewnienia w okresie występowania niskich temperatur ogrzewania budynku, a jeżeli nie jest to możliwe do zamknięcia zaworów i opróżnienia instalacji i urządzeń z wody lub innych cieczy; W razie szkody powstałej na skutek niewypełnienia jednego z obowiązków określonych w w/w pkt. 1-2 Ubezpieczyciel zwolniony jest z obowiązku wypłaty odszkodowania. Jeżeli Ubezpieczający jest najemca budynku lub lokalu, to w razie stwierdzenia nieprawidłowości powinien powiadomić na piśmie właściciela lub administratora budynku o potrzebie wykonania w/w czynności. Limit odszkodowawczy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia : zł na jedno i na wszystkie zdarzenia>>

5 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w proponowanym zakresie. Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do definicji śniegu i lodu poniższego zapisu? Warunki szczególne dotyczące opadów śniegu oraz zalegania lodu Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1) bez względu na współdziałające przyczyny ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane przez obciążenie śniegiem dachu wykonanego niezgodnie z normami budowlanymi lub dachu o obniżonej wytrzymałości spowodowanej brakiem konserwacji lub odśnieżania; 2) Ubezpieczony będący właścicielem lub zarządcą obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia (m.in) intensywnych opadów atmosferycznych w tym również odśnieżanie dachu; 3) obiekt, będący przedmiotem ubezpieczenia lub w którym znajduje się ubezpieczone mienie powinno podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska; 4) obowiązek wykonania kontroli spoczywa na właścicielu i zarządcach nieruchomości; dla celów niniejszych warunków szczególnych za właścicieli uważa się nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. 5) kontrole muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane powołane przez Ubezpieczonego. W razie nie dopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (jeśli wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) któregokolwiek z wymienionych obowiązków, o których mowa w powyższych punktach, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części.>> Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w proponowanym zakresie. Pytanie. 4. <<Czy Zamawiający dopuszcza ustalenie wartości wg ceny zakupu lub kosztu wytworzenia dla środków obrotowych?>> Pytanie. 5. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu do klauzuli bezzwłocznej likwidacji szkód: klauzula ma zastosowanie dla szkód, których szacowana wartość nie przekracza zł?

6 Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu zł dla klauzuli przemieszczania mienia? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w proponowanym zakresie, niemniej jednak Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na poziomie min zł. Pytanie 7. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu do klauzuli oględzin po szkodzie... dwóch dni roboczych?>> W sekcji B, Klauzule dodatkowe obligatoryjne, Klauzula nr 10 o brzmieniu: W procedurze likwidacji szkód Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się do dokonania oględzin w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie od Ubezpieczającego. przyjmuje brzmienie: W procedurze likwidacji szkód Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się do dokonania oględzin w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie od Ubezpieczającego. Pytanie 8. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie poniższego zapisu:,,..ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości do jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności. W przypadku wyczerpania ww. limitu warunki odtworzenia sum ubezpieczenia będą ustalane indywidualnie.>> Pytanie 9. <<Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli wyłączenia regresu zgodnie z poniższą Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko pracownikom Ubezpieczonego / Ubezpieczającego i osobom wykonującym swoje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych niezależnie od formy zatrudnienia, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie, pod wpływam alkoholu lub innych środków odurzających.>> Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzuli wypłaty zaliczki? Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Pytanie 11. <<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu zł dla klauzuli składowania?>> Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w proponowanym zakresie, niemniej jednak Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na poziomie min zł. REKTOR prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa

Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU.

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO BRE Ubezpieczenia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego mdirect, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA KOD: I-NPZ-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia.

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL plus ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oraz w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

How can we help? Postanowienia ogólne

How can we help? Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia PODRÓŻE W POLSCE (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/038/2013 z dnia 19.08.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia FRU.PL TU Europa S.A., zwane dalej WU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO Spis treści I POSTANOWIENIA WSPÓLNE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK 2 INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA DEFINICJE 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej. REGULAMIN OFERTY PAKIET BARDZO POMOCNY 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty Pakiet Bardzo Pomocny, zwanej dalej Ofertą, w Banku Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje

Postanowienia ogólne. Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia Turystyczne MERIGO (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/051/2012 z dnia 03.12.2012 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego Pakiet Podróżny, zwane dalej OWU, określają zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011)

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo