Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym"

Transkrypt

1 Tłumaczenie: mgr inż. J. UTIKAL Tłumaczenie artykułu z czasopisma Glűckauf Nr 7/8 (2008) pt. Echtzeitfähige standardisierte Steuerungen fűr Automatisierungsaufgaben im Untertagebergbau Autor: Prof. Dr.-Ing. W. Jakoby Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym Real-time-capable, standardised control systems for automation tasks in underground mining Dla komputerowych systemów automatyzacji kompleksowo oraz przestrzennie rozdzielonych instalacji zostają przedstawione przeciwstawne wymagania odnośnie szybkości obliczeniowej, komfortu użytkownika, możliwości skalowania oraz kosztów stosowania. Systemy innowacyjne takie jak Mining Master oraz Mincos MMC spełniają te wymagania przez zastosowanie modułów CPU o wysokiej sprawności, standaryzowanych systemów operacyjnych działających w czasie rzeczywistym z Kernelem oraz niezależne od wytwórcy języki programowania. Jednocześnie, także w trudnych warunkach kopalnianych, dostępne są udogodnienia związane ze znormalizowanym oprogramowaniem użytkowym, z graficznymi stanowiskami użytkownika obsługiwanymi w sposób intuicyjny, z nieprzerwaną komunikacją, a także możliwością reakcji w czasie rzeczywistym na wydarzenia związane z procesami wydobywczymi. Conflictive requirements in regard to processing speed, usability, scalability and costs are defined on computer systems for the automation of complex, spatially dispersed sites. Innovative systems just like the Mining Master and the Mincos MMC meet these requirements by the use of powerful, embedded CPU-modules, standardised real-time operating kernels and manufacturer-independent programming languages. Thus the comfortable prospects of standard application programming, intuitively operated graphical user interfaces, integrated communication and real-time reaction on process events are available even under the rough terms and conditions of a mine. Współczesne systemy automatyki złożone są z kompleksowych układów komputerowych wyposażonych w liczne interfejsy. Zawierają one moduły o wysokim stopniu integracji, które jednak muszą działać w sposób niezawodny w trudnych warunkach przemysłowych. Wymagania w zakresie ich sprawności są wielostronne. Systemy te muszą spełniać równolegle wiele zadań, takich jak: sterowanie, wizualizacja, nadzór i transmisja danych oraz gwarantować reakcje w czasie rzeczywistym na krytyczne zdarzenia w przebiegu procesu. Ponadto jest niezbędnym, by te systemy Today, automation systems consist of complex computers with numerous interfaces. They contain highly integrated electronic components, but have to function reliably in rough industrial environments. The performance requirements vary widely. The systems must perform parallel tasks like controlling, visualisation, monitoring, and data communication while guaranteeing real-time-capable reactions to critical process events. In addition, the systems and the software applications running on them must meet international standards to prevent the operator of the systems from incurring manufacturer-specific

2 Nr 1(479) STYCZEŃ oraz przynależne oprogramowanie spełniały wymagania międzynarodowych standardów, tak by użytkownik tych systemów nie musiał wdrażać specyficznych ustaleń producenta. Te zadania o wielostronnych wymaganiach zostają dzisiaj spełnione przez zastosowanie standaryzowanych modułów komputerowych, przez wielozadaniowe systemy operacyjne z podstawowymi pamięciami operacyjnymi oraz przez ujednolicone programy z intuicyjnie zrozumiałymi interfejsami użytkownika. training expenses. These various sophisticated tasks are now fulfilled using standardised computer modules, multitasking-capable operating systems with underlying real-time cores, and standardised programs with intuitive user interfaces. WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW AUTOMATYCZNYCH REQUIREMENTS ON AUTOMATION SYSTEMS Stosowanie maszyn, narzędzi oraz urządzeń w przemysłowym procesie produkcyjnym ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie efektywności tego procesu. Postęp w tym zakresie realizuje się w wielu skokowych krokach rozwojowych. Pierwszym krokiem jest mechanizacja, to znaczy zastosowanie maszyn dla zwiększenia ograniczonych sił i energii ludzkiej. Drugim krokiem jest elektryfikacja, to jest zastosowanie pomocniczej energii elektrycznej do napędu maszyn, która w stosunku do innych rodzajów energii, jak na przykład energia pneumatyczna lub hydrauliczna ma znaczącą przewagę. W trzecim kroku innowacyjnym automatyzacji dostępna energia elektryczna zostaje wykorzystana do przetwarzania informacyjnego, tak by użytkowane maszyny i urządzenia działały samoczynnie. W tym celu podczas procesu technologicznego zostają mierzone ważne z punktu jego przebiegu wartości fizykalne i przetworzone na wielkości elektryczne. Następnie zostają skojarzone w odpowiednio zaprogramowanym komputerze, by w wyniku jego działania za pomocą sterowanych przez niego odpowiednich urządzeń wykonawczych ingerować w przebieg tego procesu. Dla wypełnienia założonych zadań w środowisku przemysłowym system automatyki musi spełniać wiele wymagań, które są częściowo przeciwstawne. Jednym z najważniejszych wymagań jest zdolność działania w czasie rzeczywistym. Na konkretne zdarzenia w przebiegu procesu technologicznego system automatyki musi bardzo szybko reagować. Dopuszczalna tolerancja czasu reakcji może być bardzo różna. W przebiegu procesów termicznych dopuszczalne czasy reakcji mieszczą się od kilku sekund do minut. W przebiegu procesów mechanicznych natomiast reakcja systemu musi być zakończona w ułamkach sekundy do kilku sekund. The use of machines, tools, and devices in an industrial production process is mainly used to improve safety and increase economic efficiency. Advances in this area are accomplished in several large developmental steps. The first step is mechanisation; that is, the use of machines, to expand the limited human energy and power resources. The second step is electrification, that is, the use of electrical energy to operate machines, which shows clear advantages in comparison with other forms of energy, such as hydraulic or pneumatic auxiliary power. The third innovation step automation uses the available electrical energy for information process so that the existing machines and equipment can be operated independently. For this purpose, the important physical variables are electrically measured in the technical process, then linked in programmable computers, and finally re-implemented into setting actions in the process using suitable actors. To fulfil its tasks in an industrial environment, an automation system must meet many requirements that sometimes stand in opposition to each other. One of the most important requirement is real-time capability. An automation system must react quickly to certain events in the technical process. The permissible tolerances of the reaction time can vary strongly. For thermal processes, acceptable reaction times lie in a range of some seconds to several minutes. For mechanical processes, on the other hand, reactions must often be concluded in a fraction of a second.

3 32 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA W systemie automatyki ingerencja człowieka polega na wprowadzeniu odpowiednich danych do procesu. Jako sprzężenie zwrotne system generuje dla użytkownika informacje w postaci wartości pomiarowych, stanu procesu oraz komunikaty. Ze względu na ograniczone możliwości techniczne interfejsy użytkownika przez długi okres były ograniczone do lamp sygnalizacyjnych, przycisków, a później nawet do komunikatów tekstowych. W międzyczasie mogą być realizowane liczne i łatwe w obsłudze graficzne interfejsy użytkownika. Współczesne wymagania polegają na tym, by dostępne na interfejsach informacje od człowieka i maszyny przedstawiać w interaktywnej przejrzystej formie. Ponadto niezbędne programy nie mogą być tworzone dla spełnienia specyficznych wymagań użytkowych, ale powinna istnieć możliwość wykorzystania programów niezależnych producentów w stosowanych komputerach. Przy automatyzacji całych linii produkcyjnych każde zadanie przedstawia się inaczej niż to ma miejsce w przypadku automatyzacji jednostkowych urządzeń. Dlatego systemy automatyki muszą być swobodnie programowalne. Oznacza to, że to nie producent systemu wprowadza przebieg automatyki procesu do programu komputerowego, lecz że może tego dokonać użytkownik. Co ważniejsze, w przyjmowanym obecnie warunkiem brzegowym w takim przypadku jest użycie niezależnego od producenta, znormalizowanego języka programowania. Ponieważ systemy automatyki instalowane są przede wszystkim w pobliżu procesu technologicznego, to ich budowa musi być odporna na panujące w ich otoczeniu warunki środowiskowe. Do ważnych wymagań środowiskowych zalicza się wysokie lub niskie temperatury, zapylenie, wilgoć, udary mechaniczne lub drgania wstrząsowe. Również pola elektromagnetyczne generowane przez inne urządzenia elektryczne nie powinny powodować błędnego działania. Dla stosowania w podziemnych zakładach górniczych występują jeszcze inne wymagania, które musi spełniać system automatyki. Należy do nich przede wszystkim środowisko o zagrożeniu wybuchem. Również wysokie i niskie temperatury, wysoka wilgotność oraz zapylenie stanowią duże obciążenia. Takie środowisko wyklucza stosowanie urządzeń elektrycznych w zwykłym wykonaniu przemysłowym. Tym szczególnie surowym warunkom środowiskowym mogą tylko sprostać urządzenia o bardzo mocnej budowie. Ograniczona przestrzeń dla ich instalacji bezpośrednio prowadzi do wzajemnego oddziaływania człowieka i maszyny, co determinuje wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Duże odległości w połączeniu z utrudnionym dostępem wymagają wielu kanałów komunikacyjnych tak dla ludzi, jak i komputera sterującego. Stale zmieniające An automation system implements the operator entries into setting actions in the process. As a countermove, measuring values, state variables, and messages are output to the user. Due to limited technical possibilities, user interfaces were long limited to uncomplicated lights, buttons, or, later, even text messages. In the meantime, extensive and comfortable graphic user interfaces can be realised. Today s challenge lies in putting the available variety of information at the human-machine interface into a clear interactive form. The programs required for this purpose can no longer be created for the specific application, but, rather, the available programs of independent software suppliers must be able to run on the computer. In contrast to device automation, every task is different in the case of plant automation. For this reason, automation systems must be freely programmable. This means that not the manufacturer of the system implements the automation tasks into a computer program, but rather the user does. An important, now established boundary condition in this case is the use of manufacturer-independent, standardised programming languages. Since automation systems are mainly used in the vicinity of the technical process, their structure must stand the environmental conditions of this process. The important environmental requirements include high or low temperatures, dust, moisture, mechanical shocks, or vibrations. Even influences due to electromagnetic fields of other electrical devices may not lead to malfunctions at any time. For use in an underground mine, an automation system must fulfil additional, hard requirements. The potentially explosive atmosphere must be mentioned in this case. Even high or low temperatures, high humidity, and dust, however present a risk of great stress to the system. The operation of electrical equipment in such an atmosphere precludes the use of the usual industrial technology. Particularly rough environmental requirements can be fulfilled only using very robust designs. The narrow spatial conditions underground lead to a direct interaction between the people and the machines, which results in high safety requirements. Shutdown and lockdown equipment are thus an obligatory part of machines. The great distances in combination with bad accessibility require extensive channels of communication, for

4 Nr 1(479) STYCZEŃ się warunki wymagają stosowania elastycznie konfigurowanych systemów. Nakreślony profil wymagań dla górnictwa bazuje częściowo na europejskich dyrektywach, takich jak na przykład: ATEX, Maszynowa, EMC, LVD, jeśli wymienić tylko te najważniejsze, jednak w wielu punktach przez specjalne zarządzenia, wytyczne oraz normy wybiegają one daleko powyżej wymagań określonych w tych dyrektywach. both people and the control computer. The constantly changing spatial conditions make the use of flexibly configurable systems necessary. The sketched requirement profile of mining is partially based on the European directives, such as the: ATEX, Machinery, EMC, and Low-Voltage Directives, to name just a few, but goes far beyond these directives in many points due to special ordinances, guidelines, and standards. PRZEMYSŁOWA TECHNIKA PC INDUSTRIAL COMPUTER TECHNOLOGY Dynamiczny wzrost sprawności mikroprocesorów uczynił możliwym spełnienie tych zadań w zakresie automatyzacji, które jeszcze przed kilku laty nie były do pomyślenia. Jednak ten wzrost sprawności ma również przeciwną stronę. Mianowicie prowadzi ona do ciągłego wzrostu złożoności modułów, tak że opracowanie nowoczesnych układów elektrycznych oraz urządzeń wymaga coraz większej wiedzy technicznej. Luka między szybko rosnącą złożonością a nie nadążającym za tym wzrostem wiedzy musi zostać wypełniona wzrostem podziału pracy oraz specjalizacji. Jednostkowe wysoko wyspecjalizowane firmy opracowują i produkują układy scalone zawierające kilka milionów tranzystorów. Inne firmy stosują te układy dla opracowania standardowych modułów komputerowych. Jako trzeci uczestnik tego łańcucha twórczego występują producenci systemów automatyki, którzy te moduły komputerowe składają w specjalistyczne układy użytkowe oraz urządzenia. Z zastosowań biurowych w okresie lat 90. XX wieku technika PC została również wprowadzona jako standard w przemyśle. Moduły komputerowe są produkowane o szczególnie mocnej i zwartej budowie, a następnie umieszczane w odpowiednich obudowach. Te tak zwane przemysłowe PC (IPC) są dostępne w różnych wykonaniach. Jako najważniejsze są modularne IPC w formie kasetowej, kompaktowe IPC, w których wszystkie komponenty znajdują się w jednej obudowie oraz panelowe IPC, w których najważniejszą rolę pełnią komfortowe w obsłudze graficzne interfejsy użytkownika. Becker Mining Systems AG, Friedrichsthal oferuje w ramach serii Mincos dwa tego typu IPC dla górnictwa. Mining Master jest opartym na PC urządzeniem o dużej sprawności i o budowie przeciwwybuchowej przeznaczonym dla podziemnego górnic- The fast rise in the performance of microelectronic components makes it possible to solve automation tasks that were inconceivable just a few years ago. This increase in performance, however, also has a downside. It namely leads to more and more complex components so that the development of innovative electrical circuitry and devices requires an increasingly growing technical knowledge. The gap between quickly rising complexity and a growth of knowledge that does not keep up is closed through an increasing division of labour and specialisation. A few highly specialised companies develop and produce integrated components using umpteen millions of transistors. Other companies use the components to develop standardised computer modules. Manufacturers of automation systems that embed the computer modules into application-specify circuitry and devices get into the act as a third player in the value chain. From the area of office usage, computer technology became a standard in the industry in the course of the 1990s. The computer modules are manufactured in a particularly robust design and then installed into suitable housings. These so-called industrial PC (IPC) are available in various designs. The most important are modular IPC using plug-in module technology, compact IPC, for which all components are accommodated in a single housing, and panel IPC, for which the convenient graphic user interface is in the foreground. In its Mincos product line, Becker Mining Systems AG, Friedrichsthal, Germany, provides two such IPCs for mining applications. Mining Master is a high-performance, computer-based, firedampprotected automation device for underground coal

5 34 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA twa węglowego. W obudowie przeciwwybuchowej znajduje się nośnik modułów ze znajdującą na tylnej ścianie magistralą komunikacyjną, poprzez którą połączone są poszczególne różne moduły wtykowe jak również display VGA (Video Graphics Array). W obudowie iskrobezpiecznej znajdują się peryferyjne interfejsy dla podłączenia zewnętrznych magistral komunikacyjnych. Na czołowej pokrywie obudowy jako elementy obsługi znajdują się: odpowiednio mocna klawiatura funkcyjna, joystick pełniący funkcję myszy oraz przycisk. Centralnym modułem sterownika Master Mining jest moduł CPU z procesorem Pentium. Moduł ten zawiera wszystkie komponenty, które są niezbędne dla sprawnego działania PC. Moduł komunikacyjny pośredniczy w komunikacji z maksymalnie 8 magistralami zewnętrznymi. Mogą one być skonfigurowane według wyboru jako Promos-AST, Betacontrol długodystansowy, Betacontrol-field bus lub jako interfejs Dust. Poprzez dalsze moduły możliwa jest realizacja czterech interfejsów dla standardu Profibus. Standardowy interfejs sterownika Mining Master tworzy Ethernet z komunikacją TCP/IP. Dzięki wyposażeniu sterownika Mining Master w display VGA, mysz w formie joysticka oraz klawiaturę funkcyjną tworzy on interaktywne pole obsługi PC. Zasilanie sterownika automatyki jest realizowane aż z trzech źródeł, z czego dwa służą do zasilaniu obszaru iskrobezpiecznego oraz jedno dla obszaru ognioszczelnego. Poziom napięcia po stronie pierwotnej wynosi 42 VAC, 230 VAC lub 108 VDC, natomiast po stronie wtórnej 12 VDC oraz 5 VDC. Zakres działania i wielostronność sterownika Mining Master dla małych i średnich zadań automatyzacji nie zawsze jest wykorzystywany. W takich wypadkach wystarczającym jest stosowanie sterownika Mincos MMC (Mining Master Compact) (Rys. 1). mining. A flameproof housing contains a module rack with a bus in the back wall. The various plug-in subassemblies, like a VGA-display, can be connected through this bus. The peripheral interfaces for the connection of field buses are kept in the intrinsically safe housing. The housing cover contains a robust function keypad, a joystick mouse, and discreet switches and buttons as control elements. The main module of Mining Master is the CPU module with a Pentium processor. This module contains all components required for an efficient computer. The communication module supports up to eight field buses. These can be configured optionally as Promos-AST, Betacontrol long-distance bus, Betacontrol field bus, or Dust-interface. Four Profibus interfaces can be realised via additional modules. Ethernet with TCP/IP communication is available as a standard interface of Mining Master. Through the use of the VGA-display, a joystick mouse, and the function keypad, Mining Master provides a highquality, interactive computer user interface. The supply of the automation computer takes place using up to three power supplies, two for the intrinsically safe area and one for the flameproof area. The voltage levels supported are 42 VAC, 230 VAC, of 108 VDC on the primary side and 12 VDC and 5 VDC on the secondary side. The scope of supply and performance variety of Mining Master are not always required for small and medium-sized automation tasks. Mincos MMC (Mining Master Compact) covers these applications (Fig. 1). Rys. 1. Kompaktowy sterownik automatyki typu Mincos MMC Fig. 1. The Mincos MMC compact automation device

6 Nr 1(479) STYCZEŃ Jest to sterownik oparty na bazie IPC o kompaktowej budowie dla celów automatyzacji o średnim zasięgu, tak jak na przykład sterowanie kołowrotów, przenośników taśmowych, pomp, zwrotnic lub obsługi instalacji materiałów. W kompaktowej obudowie o wymiarach 260 mm 358 mm 188 mm znajdują się wszystkie niezbędne dla działania sterownika elementy. W górnej zamkniętej, ognioszczelnej części obudowy (przestrzeń d ) znajduje się zasilacz, moduł procesora, moduły komunikacji oraz display graficzny. Obszar przyłączeniowy dla magistrali sieciowej, magistrali zewnętrznej jak również touchpad oraz klawiatura foliowa znajdują się w dolnej, iskrobezpiecznej części obudowy (przestrzeń i ). Dla podłączenia czujników, elementów wykonawczych, sygnalizatorów głośnomówiących oraz elementów bezpieczeństwa przewidziano przyłącza dla dwóch magistral zewnętrznych. Każda magistrala zewnętrzna może być skonfigurowana jako Promos-AST lub jako Betacontrol-BTS, dzięki czemu możliwe jest podłączenie wszystkich dostępnych urządzeń zewnętrznych Becker Mining Systems. Interfejs magistrali dla podłączenia sygnalizatorów głośnomówiących może zostać separowany oraz połączony z innymi systemami łączności. Rozdzielone obwody bezpieczeństwa obydwu magistral dla określonych zadań mogą być wzajemnie sprzężone w systemie bidi-rectional. Interfejs użytkownika stanowi graficzny display TFT z wyzwalaniem VGA ( pikseli), touchpad jak również mocna klawiatura foliowa dla wprowadzania rodzajów pracy, funkcji oraz nawigacji w menu. Z takim wyposażeniem sprzętowym i na tym opartym narzędziami programowymi można realizować łatwe w obsłudze, dla każdych zastosowań intuicyjnie zrozumiałe interfejsy użytkownika. Połączenie sieciowe Mincos MMC na duże odległości jest realizowane za pomocą ethernetu na kablu światłowodowym. Dzięki takiemu standardowemu połączeniu o dużej przepływności wiele urządzeń Mincos-MMC może być wzajemnie skomunikowanych i połączonych z innymi systemami sterowania. Ponadto może zostać utworzone połączone komunikacyjne z systemem powierzchniowym. Również przyłączenie obcego systemu poprzez obydwa interfejsy FSK-Profibus nie stanowi żadnego problemu. Zintegrowany w sterowniku zasilacz oferuje na trzech wyjściach iskrobezpieczne napięcie o poziomie 12 VDC. Jedno z nich zasila strukturę wewnętrzną Mincos MMC. Dwa pozostałe zasilają zdalnie zewnętrzne komponenty, które są podłączone do obydwu zewnętrznych magistral. It is an IPC-based compact system for mediumsized automation tasks such as the control of winches, conveyor belts, pumps, sorting gates, or roadhead plants for building materials. All components needed for operation have been stored in a compact housing of mm³. The upper compartment with flameproof enclosure ( d compartment) contains the power supply, processor module, communication modules, and a graphic display. The lower, intrinsically safe compartment ( i compartment) contains the entire connecting technology for the network, field bus connection, touchpad, and membrane keyboard. Two field bus connections are available for the connection of sensors, actors, AF intercoms, and safety components. Every field bus can be designed either as a Promos-AST or as a Betacontrol-BTS, whereby the entire palette of field equipment of Becker Mining Systems can be connected. The AF audio interface of the field buses can be decoupled separately and connected with other intercoms. The separate safety circuits of both field buses can be coupled bidirectionally for certain tasks. The user interface consists of a graphic TFT display with a VGA resolution ( pixels), a touchpad mouse, and robust membrane keys for operating mode, function, and navigation entries. With this hardware equipment and the software tools based on it, convenient, intuitive user interfaces can be realised for every application. The networking of Mincos MMC over greater distances can be realised using an optical waveguide Ethernet connection. Via these standardised, highperformance connections, several Mincos MMC devices can be internetworked or connected to other control systems, or the information connection to the aboveground facilities can be established. External systems can also be connected without a problem using both FSK Profibus interfaces. The power supply integrated into the device provides three intrinsically safe voltages with a level of 12 VDC. One of these voltages supplies the internal components of Mincos MMC. The other two provide a remote supply of the external components connected to both field buses.

7 36 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA ZDOLNOŚĆ PRACY WIELOZADANIOWEJ MULTITASKING CAPABILITY Komputer zawiera liczne podzespoły, takie jak na przykład procesor, pamięć operacyjną, twardy dysk z zapisanymi danymi oraz urządzenia wejścia i wyjścia. Realizowane przez komputer zadania, takie jak na przykład nadzór i sterowanie procesu technologicznego, wymiana informacji z użytkownikiem, komunikacja z innymi komputerami poprzez zewnętrzne magistrale oraz sieci informatyczne lub zarządzanie napływającymi informacjami w banku danych są realizowane przez różne programy. Programy te muszą być wykonywane w jednym komputerze w tym samym czasie. Zadaniem programu operacyjnego jest zapewnienie różnym programom użytkowym dostępu do ograniczonych zasobów komputera, a także zarządzania tym dostępem. Jeżeli równocześnie jest wykonywanych wiele zadań (na jednym procesorze), to system operacyjny musi organizować przydział czasu obliczeniowego dla poszczególnych zadań. W uproszczeniu można powiedzieć, że praca wielozadaniowa polega na tym, by dostępny czas pracy obliczeniowy możliwie równomiernie podzielić na poszczególne zadania. Dla jednostkowych opisanych zadań obecnie są dostępne kompleksowe programy ze standardowymi interfejsami, których instalacja jednak jest dostępna dla niewielu systemów operacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim programów do wizualizacji procesu, zarządzania bazami danych oraz komunikacji między komputerami. Dla różnych wersji Windows dostępna jest ich duża ilość, dla różnych nielicznych pochodnych Linux a, ale dla wielu specjalizowanych systemów operacyjnych są w ogóle niedostępne. Jeśli takie programy mają być zastosowane do jakiegoś systemu automatyzacji, to taki system musi zostać wyposażony w odpowiedni system operacyjny. Dlatego większość systemów operacyjnych IPC stosowanych w systemach automatyzacji różni się zasadniczo. Z tego względu dla takiego zadania użytecznym jest tylko Windows i tylko w bardzo ograniczonym zakresie Linux. A computer has numerous resources such as the processor, the memory, the data disks, and the input and output devices. The tasks to be performed by the computer, such as the monitoring and control of a technical process, the exchange of information with the user, communication with other computers via field buses and computer networks, and the management of collected information in a database are realised using various programs. These programs must be executed on a single computer at the same time. The task of an operating system is to make the scarce resources of a computer accessible to the various application programs (the tasks) and to manage this access. If several tasks can be active at the same time (on a single processor), the operating system must organise the allocation of computing time to the individual tasks. Simply said, this multitasking capability results in the available computing time being distributed across the tasks as evenly as possible. A few of the described tasks now have complex programs with standardised interfaces, which are only available for a few operating systems, however. This particularly applies to programs for process visualisation, database management, and computer communication. A very large number of these are available for the various Windows versions, fewer are available for the various Linux derivatives, and none are available for very special operating systems. If such programs are to be used on an automation system, the system must have an appropriate operating system. For this reason, most operating systems such as these cannot be used for an automation IPC from the outset. Only Windows and, to a strongly limited degree, Linux can be used to fulfil this task. ZDOLNOŚĆ DO PRACY W CZASIE RZECZYWISTYM REAL-TIME CAPABILITY Zdolność komputera do pracy w czasie rzeczywistym jest zadaniem diametrialnie przeciwnym w stosunku do pracy wielozadaniowej. By komputer spełniał wymagania pracy w czasie rzeczywistym, to na określone zdarzenie musi reagować tak, by mieści- The real-time capability of a computer is a task that diametrically opposes multitasking. In order for a computer to be real-time-capable, it must be guaranteed to react to certain events within a defined period

8 Nr 1(479) STYCZEŃ ło się w zdefiniowanym czasie. Konkretne przedziały czasowe mogą być zróżnicowane i dostosowane do zadań. Współcześnie w większości zastosowań mieszczą się one w przedziale od kilku milisekund do jednej sekundy. Nie wystarczy, kiedy wymaganie dotyczące czasu reakcji w czasie rzeczywistym jest spełnione w środku tego okresu lub w większości wypadków (to znaczy czasem w ogóle), ale komputer musi gwarantować, by wymagania te były zawsze spełnione, bez względu kiedy to krytyczne zdarzenie nastąpi oraz jakie zadanie aktualnie realizuje komputer. Dlatego realizowanemu zadaniu w czasie rzeczywistym system operacyjny musi w pierwszej kolejności przydzielić czas obliczeniowy. W ekstremalnych przypadkach inne zadania muszą chwilowo zostać odłożone. To jednoznaczne i rygorystyczne wymaganie oznacza, że zdolność do pracy w czasie rzeczywistym została zdominowana przez te systemy operacyjne, które zostały specjalnie do tego zadania opracowane. Systemy operacyjne spełniające to wymaganie są liczne i dostępne na rynku od wielu lat. Daleko posunięta monopolizacja jaka występuje w obszarze systemów operacyjnych wielozadaniowych nie zdarza się w przypadkach związanych z czasem rzeczywistym; w związku z tym w tym obszarze istnieje obok siebie wiele różnorodnych systemów. Niestety jest to również przyczyną, że w zakresie programów użytkowych prawie nie występuje standaryzacja. Sprzeczność między wielozadaniowością i zdolnością do pracy w czasie rzeczywistym stanowi krytyczny punkt przy wyborze systemu operacyjnego. Wielozadaniowy system operacyjny takim jakim jest Windows ma zaletę standardu o światowym zasięgu z ogromnym wyborem odpowiednich programów pod nim pracujących, jednak nie jest on ani dostosowany do pracy w czasie rzeczywistym ani odporny na awarie. W przeciwieństwie do tego dedykowane do pracy w czasie rzeczywistym systemy operacyjne gwarantują wprawdzie najkrótsze czasy reakcji, ale nie są standaryzowane. Ten konflikt może być zmniejszony, a nawet rozwiązany poprzez odpowiednie kombinacje. Z reguły zostaje to osiągnięte przez komponenty przystosowane do pracy w czasie rzeczywistym, dodane do wielozadaniowych systemów operacyjnych. Taki dodatek może być realizowany albo przez software jako tak zwany Realtime-Kernel (Kernel jądro, rezydentna część systemu operacyjnego) albo sprzętowo (Hardware) za pomocą modułu realizującego przerwania. of time. The concrete periods of time may vary according to the task. Today, this period lies in a range from a few milliseconds to a second for most applications. It does not suffice for the real-time reaction to meet the time requirement on average or usually (i.e. not always), but rather the computer must guarantee that the requirement is always fulfilled no matter when the critical event or anything else on the computer occurs. The operating system must thus assign the computing time to the task processing the real-time reaction with highest priority. In extreme cases, other tasks must even be temporarily shut down. The clear and hard requirement that real-time capability places on a computer has been mastered by operating systems that were designed especially and exclusively for this task. Many such real-time operating systems have been on the market for many years. Real-time systems never underwent the extensive monopolisation that multitasking operating systems did, which means that many different systems exist simultaneously. The result, unfortunately, is that there are hardly any standards for application programs. The contradiction between multitasking and realtime capability is one of the critical points in the selection of an operating system. Multitasking operating systems like Windows have the advantage of a worldwide standardisation with a giant selection of programs that run on them, but they are neither realtime-capable nor crash-proof. Dedicated real-time systems, on the other hand, guarantee very short reaction times, but are not standardised. The conflict can be reduced or even solved through suitable combinations. Usually, this is achieved through a real-timecapable addition component for the multitasking operating system. This add-on can be realised either by software as a so-called real-time kernel (RT kernel) or by hardware using an interrupt-capable module.

9 38 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA Ważność w % / Gewichtungen Weighting in % Windows Windows Linux Linux Specjalny RT-OS spec. RT-OS Windows z Kernelem RT Windows with RT-Kernel Linux z Kernelem RT Linux with RT-Kernel Windows z hardware RT Windows with RT-Hardware Linux z hardware RT Linux with RT- Hardware Warunki brzegowe / Boundary conditions Zdolność do pracy w czasie rzeczywistym / Real time capability Język SPS w/g normy IEC61131 / SPS language according to IEC Kryteria jakości / Quality criteria Zdolność do wizualizacji procesu / Availability of process visualisation Zdolność komunikacji między komputerowej / Availability of computer communication Dostępność do bazy danych / Availability of databases Dostępność do systemów programowych SPS / Availability of SPS program systems Niskie koszty dodatkowe i licencji / Low licence/additional costs Duży stopień rozszerzalności / High degree of distribution Procesory wspomagające / Assisted processors Zdolność pracy wielojęzykowej / Multi-language capability Zdolność stosowania dostępnych narzędzi serwisowych / Usability of existing service tools OPC/COM/DCOM / OPC/COM/DCOM Niski nakład na rozwój / Low development expenditure Wynik / Result Rys. 2. Matryca decyzyjna dla wyboru platformy systemu operacyjnego Fig. 2. Decision matrix for the selection of the operating system platform Dla wyboru względnie ustalenia platformy systemu operacyjnego Becker Mining Systems AG sporządził matrycę decyzyjną (Rys. 2). Matryca ta w wierszach zawiera warunki brzegowe oraz kryteria jakości, a w kolumnach różne dostępne warianty programów operacyjnych. Jako warunki brzegowe zostały określone kryteria, których zachowanie jest niezbędne, gdy kryteria jakości mogą być spełnione w większym lub mniejszym stopniu i odpowiednio do swojego znaczenia mogą mieć wpływ na rozstrzygający wybór. Jeśli jakiś wariant nie wypełnia warunków brzegowych, to jego wybór jest wykluczony. Spełnienie kryteriów przez poszczególne warianty zostało przedstawione w skali od 1 do 100. Ostatnia linia przedstawia sumę ważonych ocen. For the selection or determination of the operating system platform, Becker Mining Systems AG created a decision matrix (Fig. 2). In the individual lines, this matrix contains boundary conditions and quality criteria, and the various available variants in the individual columns. Boundary conditions are criteria that absolutely must be observed, whilst quality criteria more or less can be fulfilled and included in the decision proportional to their weighting. If a variant does not meet a boundary condition, it is not included. The fulfilment of the criteria by the individual variants is valued on a scale from 0 to 100. The bottom line shows the sum of the weighted valuations as the total result.

10 Nr 1(479) STYCZEŃ Również kiedy w stosunku do jednostkowych ocen mogą występować zupełnie różne osądy, to wynik całkowity jest zaskakująco jednoznaczny. Jeśli dokonano podstawowego rozstrzygnięcia na rzecz dla systemu Windows z Kernel em-rt (Real Time), to można dokonać następnego kroku w wyborze detali. Jako wynik tej procedury wyboru Becker Mining Systems zdecydował na wdrożenie systemu Windows XP. Jako Kernel-RT wybrano działający niezależnie od systemu operacyjnego, działający w czasie rzeczywistym system ProConOS. Krytyczne realizowanie zadań w czasie rzeczywistym, a szczególnie program sterowania, otrzymują przydział czasu procesora o najwyższym priorytecie. Pozostały czas pracy procesora jest przeznaczony do obsługi Windows a, czyli dla zadań o niższym priorytecie. Czas, który jest przeznaczony dla zadań użytkowych (który zostaje odjęty od czasu rzeczywistego), jest ponadto możliwy do ustawienia. Dzięki temu w razie wątpliwości całkowity czas obliczeniowy może być przydzielony do dyspozycji programowi sterowania. Kernel-RT systemu ProConOS posiada jeszcze jedną dodatkową zaletę. Ponieważ ma niezależy od systemu Windows dostęp do wyposażenia sprzętowego jest niezależny od systemu operacyjnego. Nawet w przypadku awarii ( Blue Screen ) program sterowania oraz Kernel-RT jest w dalszym ciągu realizowany. Tylko inne (nie krytyczne ze względu na czas realizacji) zadania użytkowe (na przykład wizualizacja), dla których Windows jest niezbędny nie są realizowane, do czasu aż system operacyjny nie dokona restartu. Even if opinions vary regarding the individual valuations or distribution of the weighting, the total result is surprisingly clear. After the basic decision was made for a Windows system with a real-time kernel, the details were decided upon in the next step. As a result of the selection process, Becker Mining Systems decided on the Windows XP Embedded operating system. ProConOS, a real-time system that works independently of the operating system, was selected as the RT kernel: Real-time-critical tasks, especially the control system program, are assigned processor time with priority. The remaining processor time is assigned to Windows and thus the lowpriority tasks. The time allocated to the application tasks (deducted from the real time) can also be set. In case of doubt, the entire computing time can be provided to the control system program. The real-time kernel of Pro- ConOS has a further advantage. Since it accesses the hardware independently of Windows, it is independent of the operating system. Even in case of a Windows crash ( blue screen ), the control system and the real-time kernel continue to run. Only the other (non-time-critical) applications tasks (such as the visualisation) that access Windows do not run until the operating system is rebooted. PROGRAMOWANIE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU PROGRAMMING ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARD Sterowania według wpisanego do pamięci programu (sterowniki PLC) powstały w latach 70. XX w. W przeciwieństwie do świata PC, gdzie standardy wykształciły się nie tylko w zakresie hardware, lecz także po stronie software, świat PLC jest bardzo heterogeniczny, a rozwiązania są specyficzne dla wielu firm. Ta znacząca dla użytkownika niedogodność została usunięta przez wprowadzenie międzynarodowej normy IEC Po raz pierwszy została ona opublikowana i składa się z pięciu części. Szczegóły programowania zostały zdefiniowane w części trzeciej. Norma definiuje pięć języków programowania: programowanie tekstowe jako Instruction List (IL) lub strukturalny tekst (ST), programowanie graficzne w Ladder Diagramm (LD) lub Function Block Diagramm (FBD), takie jak: The performance and practical application of the Mining Master, in use for many years, has been proven in numerous complex tasks. The younger Mincos MMC, designed for small to medium-sized tasks, has successfully passed several tests, field trials, and initial uses and has now entered the serial use phase. This problem, seen by many users as a serious shortcoming, was eliminated by international standard IEC It was first published in 1993 and consists of five parts. The details of the programming are defined in Part 3. The standard defines following program languages: textual program as instruction list (IL) or structured text (ST), graphic program in ladder diagram (LD) or function block diagram (FBD), and:

11 40 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA Rys. 3. Sterowanie przenośnika taśmowego z dodatkowym napędem ciernym typu TT Fig. 3. Control of a conveyor belt system with supporting belt/driving belt drive programowanie sekwencyjne jako Sequential Function Chart (SFC). Najważniejszą z punktu widzenia użytkownika zaletą znormalizowania programowania jest orientacja obiektowa taka jak niezależność od wytwórcy. Programowanie zorientowane obiektowo umożliwia tworzenie kompleksowych programów w formie modularnej oraz możliwej do ponownego stosowania. Przez niezależność od wytwórcy programu można uniknąć wdrożenia w różnych językach programowania i systemach. Raz zdobyta wiedza dokładnie tak jak wytworzone moduły programowe może być przeniesiona na inne systemy. sequential programming as sequential function chart (SFC). The most important advantages of standardised programming from the user s viewpoint are object orientation and independence from the manufacturer. Object-oriented programming makes the creation of complex programs in a modular, reusable form possible. Due to independence from the manufacturer, learning to use various program languages and systems can be avoided. Knowledge once gained can be used for program modules created in the same way on other systems. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ USAGE EXAMPLES Sprawność działania i przydatność w praktyce od wielu lat będących w użytku sterowników Mining Master została potwierdzona w licznych kompleksowych zadaniach. Również w zakresie nowszych oraz dla mniejszych i średnich zadań przedstawiony Mincos MMC zdał w pełni liczne testy, badania ruchowe oraz pierwsze zastosowania i przeszedł do fazy seryjnego stosowania. Typowym przykładem zastosowania sterownika Mincos MMC jest sterowanie przenośnikami taśmowymi. Obszary zastosowań są rozmaite, np.: przenośniki taśmowe o dużej długości i obciążeniu z napędem ciernym górnej taśmy (określenia: angielskie supporting belt/driving belt; niemieckie-tt Antrieb) jak również sterowanie napędu czołowego oraz tylnego. Dla połączenia urządzeń zewnętrznych sterownik posiada dwie magistrale zewnętrzne. W przedstawionym zastosowaniu (Rys. 3) występują magistrale zewnętrzne typu Promos-AST, tak że mogą do nich zostać podłączone wszystkie urządzenia zewnętrzne The performance and practical application of the Mining Master, in use for many years, has been proven in numerous complex tasks. The younger Mincos MMC, designed for small to medium-sized tasks, has successfully passed several tests, field trials, and initial uses and has now entered the serial use phase. A typical application example of Mincos MMC is the control of conveyor belts. The areas of application vary; conveyor belts with supporting belt/driving belt, head-wheel, and rear drives are used. For the connection of the field devices, the control system has two field buses. In the example shown (Fig. 3), the field buses are of the type Promos-AST, which means that all field devices of the type Promos-PLUS can be connected. The first field bus couples the fourfold adapter, intercoms, and emergency stop switches, the discharge devices, and the lower conveyor belt. In addition, a repair control stand is connected.

12 Nr 1(479) STYCZEŃ typu Promos PLUS. Pierwsza magistrala łączy poczwórny adapter, system łączności głośnomówiącej oraz wyłącznik bezpieczeństwa, ponadto urządzenia na przesypie oraz kontroli taśmy dolnej. Ponadto jest również podłączony układ sterowania rewizyjnoremontowego. Do drugiej magistrali jest podłączone oprócz urządzeń kontrolnych górnej taśmy złącze do sterowania ruchu taśmy przenośnika. Sterowanie łączników zasilania napędu czołowego oraz tylnego jest realizowane poprzez Profibus. W układzie sterowania dla przenośników taśmowych zintegrowane są również dalsze kompleksowe elementy sterowania. Jednocześnie sterownik Mincos MMC zawiera układ automatyki dla systemu napinania i hamowania taśmy. Przy tym peryferie magistrali zewnętrznej są standaryzowane do sprawdzonego systemu Promos AST. Kompleksowe instalacje automatyzacji mogą być bezproblemowo podłączone za pośrednictwem systemu Profibus. Szczególnym wyzwaniem jest sprzężenie silników zasilanych przetwornikami częstotliwości z zewnętrznymi przetwornikami częstotliwości służącymi do regulacji prędkości przenośników taśmowych oraz obsługa układu hamowania. Również w tym wypadku wszystkie zadania w zakresie sterowania i regulacji poprzez zastosowanie sterownika Minco-MMC mogą być bezproblemowo rozwiązane. In addition to the field devices of the upper conveyor belt, the couplers for the conveyor belt operation are also integrated into the second field bus. The switchgear for the head-wheel and rear drive are controlled via Profibus. Further complex control elements have been integrated into the conveyor belt control system for Mincos MMC. In the process, a conveyor belt tensioning unit and a close-loop controlled brake system are automated by the Mincos MMC control system. In the process, the field bus periphery is standardised as the proven Promos AST system. The complex automation devices are coupled without a problem via Profibus. A special challenge is the integration of converter motors and external frequency converters for speedcontrolled conveyor belt speed and brake operation. In this case, as well, all open-loop and closed-loop control tasks can be fulfilled without a problem through the use of the Mincos MMC control unit. СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЦЕЛИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ Для компьютерных систем автоматизации сложных и пространственно-распределенной систем представлены противоречивые требования к вычислительной скорости, удобства, масштабируемости и экономичности использования. Инновационные системы такие как Mining Master и MMC Mincos удовлетворяют этим требованиям путем применения модулей CPU с высокой эффективностью, стандартизированных операционных систем в режиме реального времени и независимых языков программирования. В то же время, даже в сложных условиях горной промышленности, имеющиеся на объектах графические станции позволяют пользователю работать в интуитивно понятный способ, с постоянной связью, а также возможностью в режиме реального времени реагировать на события, связанные с горнодобывающей деятельности.

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH 1/ 2013

INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH 1/ 2013 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH 1/ 2013 WARSZAWA 2013 PRACE NAUKOWO BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH 1/2013 The original concept of object

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX

ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX Index KNXCONTROL DIVUS OPTIMA ETS-IMPORT PDK KNXSERVER MINI KNX M-SERVER HOME - ADVANCED - ENTERPRISE KNX X-SERVER KNXSUPERIO 04 05 06 07 08 10 12 14 Even when I m not at

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON

SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON Hamilton RĘCZNY Arc System MONITOR SYSTEMU ARC Arc View Handheld Operator's Guide FW Version 26 Wydanie listopad 2012 Hamilton PN 624255/04, FW wersja 26 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. Ericsson-LG jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo