Definicja incentive travel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicja incentive travel"

Transkrypt

1 Definicja incentive travel Program incentive travel to zbiór działań i narzędzi komunikacji marketingowej o charakterze motywacyjnym, zwieńczony nagrodą w postaci podróży incentive travel. Głównymi celami programu incentive travel jest wsparcie sprzedaży, wzmocnienie relacji, a w dłuższej perspektywie budowa lojalności. Każda podróż incentive travel posiada swój niepowtarzalny scenariusz, który prowadzi do realizacji celu. Cechy charakterystyczne incentive travel prawidłowy wybór destynacji dopasowany do grupy docelowej oraz postawionych celów szczegółowe planowanie wysoki poziom dbałości o bezpieczeństwo uczestników kompleksowa obsługa podróży na każdym etapie jej trwania Prawne aspekty organizacji incentive travel Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2010 roku w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2010 roku w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 grudnia 2005 roku w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dyrektywa 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1999 r. w sprawie zagranicznych podróży i wycieczek (Dz. Urz. WE L 158 z ) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ze zm. Interpretacje indywidualne Dyrektorów Izb Skarbowych Wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych Terminologia: Impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu 1

2 Organizowanie imprez turystycznych - przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych Organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną Agent Turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju Warunki formalno prawne Organizator incentive travel musi zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności: Pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej Zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana Zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu Poprzez: Zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub Zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub Przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy Organizator ma obowiązek składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które je podpisały, odpisy kolejnych umów, nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Program incentive travel efektywne narzędzie biznesowe. Incentive travel to sprawdzone narzędzie motywacyjne. Już nie tylko wielkie koncerny chętnie korzystają z tego rodzaju motywatora dla swoich pracowników czy kontrahentów. Incentive travel na dobre zagościł jako narzędzie wykorzystywane przez działy sprzedaży, marketingu i HR nawet w mniejszych przedsiębiorstwach. Skutecznie wspomaga on profesjonalnie przygotowane programy motywacyjne B2B i B2C, wykorzystywany jest do budowania relacji i nagradzania. Czy jednak narzędzie, które kiedyś było czymś wyjątkowym, a dzisiaj staje się popularnie stosowanym nie traci na swojej atrakcyjności? Co zrobić aby proponowany przez pracodawcę lub kontrahenta kolejny incentive travel nie zginął w natłoku innych 2

3 atrakcyjnych propozycji i równie skutecznie motywował i zachęcał co dawniej? Odpowiedź jest prosta zamień incentive travel na program incentive travel! Czym jest więc program incentive travel, że ma szanse być wyżej oceniany przez jego odbiorców i może okazać się efektywniejszym narzędziem od samego incentive travel? Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel definiuje program incentive travel jako zbiór działań i narzędzi komunikacji marketingowej o charakterze motywacyjnym, zwieńczony nagrodą w postaci podróży incentive travel. Głównymi celami programu incentive travel jest wsparcie sprzedaży, wzmocnienie relacji, a w dłuższej perspektywie budowa lojalności. Każda podróż incentive travel posiada swój niepowtarzalny scenariusz, który prowadzi do realizacji celu. Cechami charakterystycznymi podróży incentive travel są: prawidłowy wybór kierunku dopasowany do grupy docelowej oraz postawionych celów, szczegółowe planowanie, wysoki poziom dbałości o bezpieczeństwo uczestników oraz kompleksowa obsługa podróży na każdym etapie jej trwania. Tak więc klasyczny incentive travel przy zachowaniu wszystkich swoich cech staje się jedynie częścią programu incentive travel, który z samej wyjątkowej podróży zamienia się w cały zbiór działań i narzędzi komunikacji marketingowej. Program incentive travel staje się złożonym narzędziem marketingu bezpośredniego, które pozwala skuteczniej wywierać wpływ na pracowników czy kontrahentów do których jest adresowany. Główne różnice pomiędzy incentive travel a programem incentive travel obserwujemy w trzech najistotniejszych obszarach: czas trwania komunikacji, spójność z celami i strategią firmy, efektywność zastosowanego narzędzia. W procesie przygotowania profesjonalnego programu incentive travel te trzy obszary muszą być zaadresowane na każdym z czterech etapów budowania programu planowaniu, komunikacji, realizacji i tzw. follow - up. Każdy z tych etapów jest równie ważny i żaden z nich nie powinien być pominięty. Wszystkie działania podjęte na każdym w tych etapów służą osiągnięciu jednego celu wykorzystania programu jako efektywnego narzędzia, które pozwoli na budowanie długofalowej lojalności z odbiorcami tego programu incentive travel. Planując program incentive travel, trzeba robić to z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby w wyznaczonych ramach czasowych znalazło się miejsce na wszystkie istotne dla programu etapy. Konieczny jest czas na precyzyjne zdefiniowanie celów jakie są stawiane przed programem. Doświadczenie realizacji wielu programów incentive travel przez członków SOIT pokazuje, że ten etap jest trudniejszy niż nam wszystkim się wydaje. Warto poświęcić czas zleceniodawcy i organizatora na przedyskutowanie i uzgodnienie celów jakie mają być osiągnięte przy użyciu programu incentive travel. Pamiętajmy, że skuteczny program incentive travel realizuje cele, które są spójne ze strategią firmy, lub działu dla którego jest organizowany. Program nie jest jednorazowym, krótkotrwałym wydarzeniem, a przedsięwzięciem, które w całej swojej formie i wykorzystanej komunikacji spójnie wpisuje się w inne działania podejmowane i narzędzia wykorzystywane przez jego zleceniodawcę. Równie istotne co wyznaczenie celów jest wyznaczenie ich miar, które na koniec programu pozwolą na ich zweryfikowanie. Pamiętajmy o tym, że cele ilościowe mogą być równie ważne co cele jakościowe oraz o tym, że zarówno te pierwsze jak i drugie są 3

4 mierzalne. Etap wyznaczania celów jest o tyle istotny dla całego programu incentive travel, że kiedy będziemy mówili o jego efektywności na etapie podsumowania, to właśnie do celów i stopnia ich realizacji będziemy się odnosili. Trudno oceniać efektywność zastosowanego narzędzia jeśli nie umiemy odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu pomogło nam ono zrealizować zakładane cele Jeżeli w procesie planowania mamy już etap definiowania celów za sobą, to czas poświęcić uwagę na kolejne równie istotne fazy składające się na efektywny program incentive travel - komunikację, realizację i follow - up. Komunikacja programu to ten etap, który w największym stopniu odróżnia go od klasycznego incentive travel. Skoro więc czas trwania komunikacji programu jest tak istotny, to czy można odpowiedzieć na pytanie ile powinien trwać dobry program? Można by się pokusić o podanie ram czasowych 6 miesięcy, może trochę mniej może trochę więcej, ale tak naprawdę każdy program jest inny w zależności od tego jakie cele ma zdefiniowane i do kogo jest adresowany. Komunikacja programu bardzo istotna jest w trakcie całego programu, ale najważniejsza jest przed realizacją podróży incentive. Spełnić powinna dwa zadania dać uczestnikom poczucie uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu oraz budować napięcie związane z wyjazdem. Pierwsze zadanie jest o tyle istotne, że emocje, które towarzyszą odbiorcom i czas ich doświadczania są istotnym elementem, który wpływa na efektywność całego programu. Uczestnicy muszą mieć poczucie, że przygoda która ich czeka jest adresowana tylko i wyłącznie do nich oraz, że to ich indywidualne potrzeby i oczekiwania zostaną w trakcie jej trwania zaspokojone. Taka świadomość bardzo pozytywnie wpływa na to jak postrzegany jest program i do jakiego wytężonego wysiłku jest w stanie nas zachęcić, bo nie zapominajmy że zadaniem całego programu incentive travel jest zmotywowanie nas przez jego organizatora do czegoś Wprowadzenie elementu interaktywności na tym etapie zdecydowanie ułatwia odbiorcom programu postrzeganie go jako wyjątkowego właśnie dla nich. Jeśli już komunikacja zastosowana przed wyjazdem wywołała pozytywne emocje w uczestnikach, to teraz organizatorowi programu pozostaje tylko i aż odpowiednio tymi emocjami sterować. Sama informacja jest bodźcem zaledwie przez krótki czas. Wywołane emocje bez skutecznego ich ożywiania szybko opadną. Tak więc kolejnym zadaniem komunikacji jest budowanie napięcia. Dostarczanie uczestnikom kolejnych informacji o tym co ich czeka. Odpowiednia gradacja tych informacji gwarantuje organizatorom, że pozytywne emocje związane z wyjazdem będą sukcesywnie rosły, tak by osiągnąć swój szczyt w trakcie realizacji incentive travel. Poniższy wykres ilustruje jak rozkładają się emocje uczestników w trakcie trwania całego programu incentive travel. 4

5 O tym, że komunikacja całego programu powinna mieć ciekawą oprawę graficzną nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Stworzenie logo programu i linii graficznej, kreacja ciekawych i użytecznych narzędzi do komunikacji (strona www wyjazdu, program wyjazdu, broszury, informatory, identyfikatory itp.), branding w trakcie trwania wyjazdu wykorzystany we wszystkich możliwych miejscach i formach, to już podstawa i standard stosowany niemal przez wszystkich profesjonalnych organizatorów. W przypadku programu incentive travel dodatkowo istotne w tworzeniu jego komunikacji i oprawy graficznej jest nawiązanie poprzez nie do całościowej komunikacji stosowanej przez zleceniodawcę programu. Wkomponowanie oprawy graficznej i komunikacji w strategię firmy której jest on częścią. O tym nie mogą zapominać organizatorzy programów incentive travel! Wykorzystując komunikację przed, skutecznie budując emocje uczestników doszliśmy do etapu realizacji. Klasycznego incentive travel, które jest momentem w którym emocje uczestników sięgają zenitu. W realizacji tego etapu, oprócz komunikacji o której wspomnieliśmy, ciągle najważniejsze są dwa elementy kompleksowa obsługa podróży na każdym etapie jej trwania oraz dbałość o bezpieczeństwo uczestników. Bezpieczeństwo nie tylko fizyczne ale również emocjonalne. To warunki, które odróżniają incentive travel od wycieczki wykupionej w biurze podróży. To elementy, które w trakcie budowy nawet najbardziej rozbudowanego programu incentive travel nie mogą zostać zaniedbane. I choć z perspektywy uczestnika etap realizacji, sam wyjazd wydaje się najważniejszy i jest końcowym etapem jego zaangażowania, to z perspektywy zleceniodawcy programu tak nie jest. Incentive travel ma prawo skończyć się w tym miejscu, kompleksowy program incentive travel obowiązkowo musi mieć jeszcze jeden etap tzw. follow - up. Skutecznie budowane emocje przed wyjazdem, osiągnęły swój szczytowy punkt w trakcie jego realizacji. Jak pokazuje praktyka i obrazuje wykres, od momentu powrotu z incentive travel emocje uczestników skutecznie spadają, aby wreszcie dotrzeć do 5

6 momentu w którym nasz udział w imprezie będzie tylko miłym wspomnieniem. Zadaniem programu incentive travel jest budowanie długofalowej lojalności z jego uczestnikami. Bardzo pomocne w tym jest więc rozbudzanie i podtrzymywanie emocji związanych z podróżą i jej zleceniodawcą jak najdłużej. Planując program incentive travel istotne jest by stworzyć go tak aby jak najdłużej podtrzymać emocje płynące z wyjazdu. By nie dopuścić do ich wygaśnięcia w momencie powrotu. Przedłużenie tych emocji jest możliwe dzięki wprowadzeniu etapu follow up. Powrotu do uczestników wyjazdu z wszelkiego rodzaju informacjami związanymi z wyjazdem i ich doświadczeniami podczas niego. Podsumowanie imprezy, zdjęcia, filmy i wszelkie komunikaty kierowane do odbiorców programu po wyjeździe na nowo ożywią pozytywne emocje przeżywane przed i w trakcie wyjazdu. Ożywione emocje przedłużą czas uczestniczenia w programie i pomogą w utrwaleniu zakładanych celów, a to znacząco wpłynie na ocenę całego programu i jego efektywności. Odpowiednio budowane i przedłużane emocje w trakcie trwania całego programu incentive travel to bardzo ważny element. Jeśli dodamy do tego jasno sprecyzowane i mierzalne cele nawiązujące do celów zleceniodawcy programu i nie zapomnimy o spójnej z nimi komunikacji, to prosty incentive travel będziemy mogli zamienić na profesjonalny program incentive travel. Program, który odpowiednio wykorzystany stanie się efektywnym narzędziem wspierającym strategię firmy. Narzędziem, które może być (i powinno być) wykorzystywane przez działy sprzedaży, marketingu i HR w realizacji ich strategii i w osiąganiu stawianych sobie celów. Nie ulega wątpliwości fakt, że program incentive travel wymaga większego zaangażowania w proces przygotowania go zarówno ze strony zleceniodawcy jak i organizatora. Może również wiązać się z koniecznością zwiększenia budżetu w stosunku do samej podróży motywacyjnej. Jednak coraz więcej firm decyduje się na realizację programu incentive travel, włączenie go do swojej długofalowej strategii, zdając sobie sprawę z jego efektywności. 6

ZESPÓŁ DO SPRAW WYPOCZYNKU I TURYSTYKI SZKOLNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZESPÓŁ DO SPRAW WYPOCZYNKU I TURYSTYKI SZKOLNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZESPÓŁ DO SPRAW WYPOCZYNKU I TURYSTYKI SZKOLNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Polska Izba Turystyki ul. Krakowskie Przedmieście 64/7 00-322 Warszawa Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 50-029 Wrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Aranżacja przestrzeni str. 12

Aranżacja przestrzeni str. 12 Inspiracja dla event managera nr 3 SIERPIEŃ 2013 Okiem event managera Współpraca z podwykonawcą str. 6 Okiem Kreatora Aranżacja przestrzeni str. 12 Okiem PRAWNIKA Organizacja eventu od strony prawnej str.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania NGO

Podręcznik zarządzania NGO Podręcznik zarządzania NGO Podręcznik zarządzania NGO Redakcja: dr Wojciech Wciseł Copyright: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Warszawa, 2015 Opracowanie: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Dawid Cegła Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Był sobie projekt... 4 3. Zarządzanie projektami po studencku - realia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE NT. FUNKCJONUJĄCYCH PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH, ICH CELÓW, ZAŁOŻEŃ I ZASAD DZIAŁANIA

OPRACOWANIE NT. FUNKCJONUJĄCYCH PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH, ICH CELÓW, ZAŁOŻEŃ I ZASAD DZIAŁANIA Anna Janczak, Sławomir Klimecki, Beata Leśniewska, Ewa Sieńkowska OPRACOWANIE NT. FUNKCJONUJĄCYCH PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH, ICH CELÓW, ZAŁOŻEŃ I ZASAD DZIAŁANIA Spis treści Spis treści WSTĘP I. CO TO

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo