INTERNET WPŁYWA NA TO, W JAKI SPOSÓB DEFINIUJEMY DZIEDZICTWO I JAK Z NIEGO KORZYSTAMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNET WPŁYWA NA TO, W JAKI SPOSÓB DEFINIUJEMY DZIEDZICTWO I JAK Z NIEGO KORZYSTAMY"

Transkrypt

1 anarchiwum Medialab Warszawa, INTERNET WPŁYWA NA TO, W JAKI SPOSÓB DEFINIUJEMY DZIEDZICTWO I JAK Z NIEGO KORZYSTAMY Archiwum na nowo Jacques Derrida w Archive Fever przekonuje, że naturę archiwum od początku determinują dwa pierwiastki: moc definiowania tego, co należy do przeszłości (historii), oraz zasad, na jakiej ona funkcjonuje. Tradycyjne archiwum gromadzi tylko te zasoby, jakim samo przyznaje historyczny charakter. Ma także władzę ich usuwania czy ograniczania do nich dostępu. Nadaje im także znaczenie - narzędziem tego może być system opisu (metadane) czy polityka udostępniania. Czy archiwum w formie cyfrowej traci ten dualistyczny charakter? Czy obecność zasobów historycznych w cyfrowej przestrzeni wpływa na osłabienie siły i pozycji archiwum w społeczeństwie jeśli chodzi o władzę definiowania tego, co należy do historii?

2 Folksonomie uzupełniają system opisu zasobów archiwalnych, dając większe prawa użytkownikom, dotąd skazanym na korzystanie z odgórnie przygotowanych katalogów. Możliwość niemal totalnej replikacji podważa samą ideę oryginału i unikalności. Dekontekstualizacjia zbiorów - usuwanie odniesień do instytucji, która je pierwotnie udostępnia - niemożliwa do obejścia przy nieograniczonej replikacji, wpływa na znaczenie treści. Internet i cyfrowe technologie pozwalają na oddolne budowanie archiwów, których koncepcja oparta jest na opozycji wobec dominujących wizji historii, modeli jej opisywania, na opozycji wobec tradycyjnej postaci dziedzictwa. Tego typu projekty - określone na użytek medialabu anarchiwami - mogą - mimo swojej z reguły niewielkiej skali i nieformalnej organizacji - realnie konkurować z obecnymi w internecie zasobami instytucji państwowych. Jest to możliwe dzięki istnieniu wspólnego i dominującego interfejsu wyszukiwania - indeksu i wyszukiwarki Google, która umożliwia powszechny dostęp do treści poza instytucjonalnymi podziałami (przeszukujemy zasoby po słowach kluczowych, a wyniki wyszukiwania pokazywane są bez względu na ich formalną przynależność do określonej witryny czy instytucji). James MacDevitt nazywa to agregowanymi reprezentacjami danych (aggregated data representations). Opozycyjne projekty archiwalne budowane być mogą także dzięki dostępności darmowej infrastruktury o atrakcyjnych możliwościach. Przykładowo Google Maps czy Flickr.com pozwala na łatwe przypisywanie fotografii do miejsc na mapie, systemy wiki pozwalają na budowanie archiwów otwartych na aktywność użytkowników, YouTube umożliwia budowanie katalogów materiałów audiowizualnych itp. Partycypacja i oddolność W medialabowym projekcie (o niewielkiej skali ze względu na ograniczony czas działania i dostępne środki) staraliśmy się wypracować model archiwum fotograficznego Saskiej Kępy, które pokazywałoby tę dzielnicę z perspektywy niezależnej od dominujących wyobrażeń na jej temat (których źródłem mogą być przewodniki, media, powszechne przekonania itp). Niezależne definiowanie tego, co jest/lub powinno być zabytkiem, co warto zarchiwizować, zobaczyć, udokumentować, nowe opisywanie przestrzeni możliwe jest dzięki internetowi i technologiom cyfrowym (powszechna dostępność aparatów cyfrowych, kamer, narzędzi do geolokalizacji itp). Wspólny interfejs wyszukiwania (indeks Google) pozwala na wprowadzenie tego typu treści do powszechnego internetowego obiegu na zasadach identycznych z tymi, jak obecne są tam zasoby instytucji państwowych i mediów komercyjnych.

3 Przykładem otwartego projektu archiwalnego, które może być jakimś wyjściowym modelem anarchiwum, jest archiwum cyfrowe Saari Manor. Opisał je w 2008 roku a czasopiśmie Archival Science Isto Huvila. Cechy charakteryzujące takie archiwum to: Decentralizacja zarządzania (decentralised curation) odpowiedzialność za organizację systemu informacji o archiwum i opisy poszczególnych dokumentów dzielona jest pomiędzy archiwistów pracujących w określonej instytucji a użytkowników archiwaliów, którzy mają najlepszą wiedzę na temat przedmiotu swoich badań. Radykalna orientacja na użytkownika (radical user orientation) archiwum koncentruje się na potrzebach użytkowników, użyteczność (usability) staje się jego główną cechą. Nie chodzi tutaj wyłącznie o problem odpowiedniej infrastruktury i interfejsu dostępu do zasobów, ale o głębsze relacje z użytkownikami, którzy mają rzeczywisty udział w działaniu archiwum. Nowe konteksty zasobów i procesu archiwalnego (contextualisation of both records and the entire archival process) znaczenie dokumentów udostępnianych w archiwum opiera się nie tylko na ich relacji do samej instytucji (an archive as the context of a record), lecz ważny jest także kontekst nadawany przez ich wytwórców i użytkowników (participatory archive also acknowledges the importance of other than archival and organisational contexts of records, such as those of their originators, curators and users). Anarchiwum w działaniu: Fading Community - projekt Pawła Grzyba (studenta kierunku Time Based Art & Digital Film w szkockim University of Dundee), który stworzył wirtualne archiwum jednego z bloków w poprzemysłowym Dundee, bloku, który wkrótce ma zostać wyburzony (http://www.digitalmushroom.com/hilltown_movie.html). Autor rejestruje-archiwizuje codzienność mieszkańców wypełniającą przestrzeń ponurej konstrukcji. The Great War Archive (http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/gwa/). Ogólny model kolekcji archiwalnej kształtowany był tu co prawda przez organizatorów, jednak to od użytkowników zależało, jaka treść wypełni archiwum. Oprócz efektu w postaci interesujących i oryginalnych dokumentów The Great War Archive można uznać za przestrzeń upamiętniania, miejsce pamięci. Projekt trwa nadal dzięki wykorzystaniu Flickr.com, gdzie każdy może zgłaszać swoje materiały związane z historią I Wojny Światowej. Puszka.waw.pl Serwis dokumentuje, opisuje i prezentuje warszawski street art i sztukę publiczną. Każdy może zgłosić własne zdjęcie dokumentujące określony obiekt (vlepkę, mural, szablon itp.) ich katalog dostępny jest na interaktywnej mapie Warszawy. To próba zarchiwizowania obiektów niezwykle efemerycznych i pozostających na marginesie zainteresowań tradycyjnych instytucji pamięci. 1

4 YouArchives (http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk) to meta-archiwum gromadzące materiały na temat interesujących zasobów w archiwach brytyjskich. W serwisie zbudowanym w modelu wiki publikowane są fragmenty katalogów oraz skany wybranych dokumentów. Dostępne są także informacje praktyczne ułatwiające korzystanie z oferty archiwalnej. Każdy może w prosty sposób uzupełniać ofertę serwisu. Prace wspomniane w tekście: Isto Huvila, Participatory archive: towards decentralised curation, radical user orientation, and broader contextualisation of records management, Archival Science, 8/1, 2008, s Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression, Chicago James MacDevitt, The User-Archivist and Collective (In)Voluntary Memory: Read/Writing the Networked Digital Archive, [w:] Revisualizing Visual Culture, red. Chris Bailey, Hazel Gardiner, 2010, s Najważniejsze cechy modelu anarchiwum Oddolność - anarchiwum powstaje jako wynik oddolnej inicjatywy lub współpracy instytucji z lokalną społecznością. Anarchiwum nie musi mieć formalnej formy, chociaż istnienie i rozwój projektu wymagać może odpowiedniego zaplecza organizacyjnego i finansowego; Subiektywność - archiwum nie musi być neutralne, może eksplorować przestrzeń, zasoby historyczne, tematy z subiektywnej perspektywy i na podstawie metodologii opartej o subiektywne założenia; Interwencyjność - anarchiwum może wypełniać konkretne szczegółowe zadania, być narzędziem interwencji; Otwartość - anarchiwum jest przestrzenią otwartą, tzn. przynajmniej dostęp do jego zasobów jest otwarty dla każdego. Otwartość może dotyczyć także partycypacji lokalnej społeczności w projektowaniu archiwum (i na każdym etapie jego działania) czy udostępniania treści archiwum na wolnych licencjach; DYI (Do it Yourself) - anarchiwum zostaje zaprojektowane i jest realizowane w oparciu o powszechnie dostępne i darmowe oprogramowanie/usługi. Niebezpieczeństwa dla projektów działających w modelu anarchiwum: tymczasowość (efemeryczność), brak koordynacji i chaos organizacyjny, niewypełnianie podstawowych standardów archiwalnych (opis, katalog, zabezpieczanie zasobów), brak finansowania, prawa autorskie (w perspektywie udostępniania zasobów), wyważanie otwartych drzwi (powielanie działań podejmowanych już przez instytucje). 1

5 Anna Rogozińska Idea anarchiwum interesuje mnie od strony animacyjnej, medialnej i historycznej. Animacja kultury zachęca ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Jak jednak przebić się przez przekonanie, że kultura to wyłącznie kultura wysoka, że moja interpretacje są interpretacjami nieuprawnionymi bądź niegodnymi uwagi, że brak mi umiejętności, by swoje poglądy wyrazić przy użyciu rozmaitych mediów (także w sposób artystyczny)? Animatorzy często wychodzą od pojęcia lokalności i subiektywnego, usytuowanego postrzegania historii i miejsca. Stąd wiele projektów w rodzaju Subiektywna mapa miejsca, Subiektywny przewodnik, projekty oparte na historii oralnej i dialogu międzypokoleniowym (młodzi ludzie zbierający opowieści lub uczący się od starszych kobiet należących do jakiejś społeczności tradycji kulinarnych, rękodzielniczych itp.), tworzenie społecznościowych, subiektywnych i rodzinnych archiwów. Podważeniu ulega tu podział na artystę i amatora, kuratora i odbiorcę wystawy, archiwistę i oglądającego archiwum. Od strony medialnej, ciekawe wydaje mi się zamieszczanie w internecie podobnego, wspólnie stworzonego (an)archiwum stanowiącego połączenie mapy, fotografii, tekstu oraz możliwości interakcji - społecznościowego uzupełniania, komentowania, oznaczania zamieszczonych treści tak, że pozostają w ciągłym ruchu i podlegają ciągłemu odczytywaniu i nad/dopisywaniu. Pozwala to na kolejne przesunięcie władzy - od instytucji historii i sztuki do wspólnotowego decydowania o przekazie (kontencie). Taka wersja historii - bliska codzienności, otwarta na szczegół, łącząca historię wydarzeniową, kulturową i przestrzenną - wydaje mi się najbardziej otwarta i zachęcająca do interakcji. Ze względu na formę, ale przede wszystkim obalenie ścisłych autorytetów zamykających drogę do swobodniejszej interpretacji i twórczości lub narzucających jeden tylko ich sposób. Daria Kubiak Większość domów znajdujących się na Saskiej Kępie jest dokładnie opisana, ich historia jest zbadana. Stawianie siebie w roli eksperta bez przygotowania architektonicznego wydawało się niemożliwe. Ale ciekawe może być spojrzenie laika. Poszukiwanie interesujących miejsc, nietypowych dla innych części Warszawy albo wywołujących uśmiech na naszych twarzach ma szansę wzbogacić dostępne materiały. Fotografowaliśmy nieruchomości i ruchomości próbując uchwycić klimat Saskiej Kępy, który może być dostępny miejskiemu turyście, spacerowiczowi, flanerowi. Oddech Saskiej Kępy. 2

6 Agnieszka Dragon W anarchiwum chciałabym skupić się na sztuce ulicznej, często pomijanej w dyskusjach o miejskiej tkance. Myślę, że to właśnie ten wycinek sztuki, jak żaden inny, najlepiej pokazuje nastroje danego czasu i miejsca. Jest również nośnikiem spontanicznie wyrażonych emocji. Na przykładach subiektywnie pojętego street artu chcę pokazać Saską Kępę od tej drugiej, mniej popularnej i mniej grzecznej strony. Do sztuki ulicznej znajdującej się na Saskiej Kępie zaliczam zarówno "wandalizujące" graffiti, wlepki czy szablony, jak również detal architektoniczny i instalację (przypadkową i nie). Poprzez zupełnie subiektywny wybór różnych obiektów nie chcę wchodzić w etykę samego graffiti, chcę natomiast ująć Saską Kępę od zupełnie innej strony i zaproponować jej zwiedzanie tym właśnie szlakiem. Przykładem ciekawej platformy dokumentującej sztukę uliczną jest Warszawska Puszka (www.puszka.org.pl) na którą możemy się zarejestrować i dodawać zdjęcia poszczególnych obiektów, czy projekt Vlep Kronika (vlepkronika.blogspot.com) będący dokumentacją historii warszawskiej vlepki, realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków M.St. Warszawy. Malgorzata Wronkowska Idea Anarchiwum jest bardzo interesująca i mogłaby być rozszerzona na inne miasta i dzielnice. Rozwiązać jednak należałoby wiele kwestii technicznych, prawnych i organizacyjnych, aby taka idea mogła być udziałem wielu ludzi. Wśród kwestii technicznych pojawia sie problem wyboru jednolitej aplikacji dostępowej, bezpieczeństwa i hostowania dużych zbiorów danych. Można oczywiście korzystać z ogólnie dostępnych narzędzi (np. tych oferowanych przez Google), jednak wówczas pojawić się mogą problemy związane ze statusem własności udostępnianych materiałów. Odpowiedzieć należy również na pytanie, czy tego typu narzędzie służyć ma rozrywce czy raczej mieć zastosowania profesjonalne. Większość uczestników warsztatów skłania się ku zastosowaniom bliskim rozrywce, integracji ludzi, aspektom turystycznym etc. Jednak w dniu wczorajszym gościliśmy architekta i naukowca, który mówił o potrzebach profesjonalnych poszukiwań dokumentacji i wiedzy na temat Saskiej Kępy. Można sobie wyobrazić wiele celów profesjonalnych - dziennikarstwo, prace historyczne, tworzenie filmów etc. w których pojawiają się potrzeby dostępu do profesjonalnych źródeł informacji. W takim przypadku w jasny sposób powinny być rozwiązane zagadnienia praw autorskich, zweryfikowana poprawność danych oraz rozwiązane kwestie techniczne - zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem i zniszczeniem. Wymagałoby to pewnych nakładów, co już każe pytać o kwestie finansowania takiego przedsięwzięcia. 1

7 Andrzej Szewczyk Anarchiwum to patchwork [patrz-work?], którego ściegi mogą przebiegać w poprzek zakorzenionych struktur, ukazywać istniejące powiązania w innym świetle lub łączyć obiekty, przedmioty, postaci na nowo, w sposób nietypowy, choć być może zupełnie prosty. A taki patchwork można oczywiście łatwo przeszyć, przesunąć fastrygi, ułożyć w nowy wzór. To działanie w sieci, które chce się wyrwać z sieci (upraszczającej struktury). Idea anarchiwum wydaje mi się atrakcyjna szczególnie ze względu łączenie różnych środków przekazu tekstu, obrazu, filmu, dźwięku. To umożliwia obserwowanie historii na różnych poziomach, budowanie własnej narracji, zachęca do nowych działań (różnego typu: artystycznych, dokumentacyjnych, itp.). Ale za anarchiwistyczną ideą czai się ogromny worek, nieopanowany żywioł informacji, strumień danych, których przeszukiwanie (mimo wielu sprawnych narzędzi) może okazać się trudne albo prowadzić na manowce (bo rodzi pytanie o wartość takiego zbioru skrojonego z spontanicznej, przypadkowej segregacji). To może być atutem, bo wreszcie każda interpretacja staje się równouprawniona, nie spada na margines, może opierać się na spojrzeniu niewprawnym, dyletanckim, więc spontanicznym i dostrzegającym szczegóły umykające innym. Ale może też okazać się wyważaniem otwartych drzwi. Idea zbierania danych w anarchiwum wydaje się inspirująca, zwłaszcza jeśli za działaniami w sieci, wirtualnym poznawaniem dziedzictwa idą działania w realu, zainteresowanie ulicą, dzielnicą, miastem, regionem i ich historią (tą bardziej oficjalną i oficjalną mniej). I taką inspiracją mogą być warsztaty Medialabu. Katarzyna Banul Zwiewne parasolki, kolorowe krowy, zdezelowane trabanty, archaiczne anteny i zardzewiałe rury. To ciekawe, że po wysłuchaniu - skądinąd niezwykle interesującego i trafiającego w mój gust poznawczy - wykładu o modernistycznej architekturze Saskiej Kępy, materiału do pomedialabowego archiwum nie chciałam szukać wśród eleganckich budynków ulic o międzynarodowych nazwach. Miałam wrażenie, że dzisiejszy użytkownik cyfrowego archiwum nie szuka w nim wyłącznie informacji o tym, co najpiękniejsze i najbardziej uznane. Mój/Nasz przewodnik-archiwum po Saskiej Kępie ma ukazać wielopoziomowość doświadczeń - zachwyt na balkonowym życiem Kępiam, natrętne śledzenie saskich zakazów parkowania czy typograficznych śladów po wlepkarzach i graficiarzach. Ja - zagorzała fanka zakurzonych katalogów, kilometrowych regałów bibliotecznych, starych rękopisów, gazet, fotografii i naukowych metod opisu - zostałam ANARCHIWISTKĄ! 1

8 Archiwum teraźniejszości stworzone poza instytucją, ograniczone jedynie moją fantazją i wymogami narzędzia, okazało się dla mnie sposobem nie tylko na zapamiętanie, ale również na poznanie. Wspólna wyprawa z aparatami po tych kilku ulicach, pokazała bogactwo spojrzeń i interpretacji przestrzeni. To, co ulotne, okazało się równie ważne, jak to, co wieloletnie. Śmieci, tabliczki ostrzegawcze, zdezelowane samochody, modernistyczne budynki są dla nas równie atrakcyjnymi obiektami turystycznego oglądu. Oczywiście można zadać pytanie o wartość takiego archiwum. Czy w Sieci nie krąży wystarczająco dużo zdjęć? Czy tradycyjne archiwa nie są przepełnione cenniejszymi materiałami, których nikt dotąd nie oglądał? Można się też zastanowić, czym są dla nas ludzi XXI wieku nowe technologie? Jako miłośniczce XIX-wiecznych rękopisów, ciężko mi to przyznać, ale te wszystkie facebooki, google, twittery i inne to nasze pergaminy, kartki zalane atramentowymi plamami. Podobnie jak dziś szukamy odzwierciedleni dawnych czasów w manuskryptach, tak za dziesiątki lat - kto wie nasze Anarchiwum okaże się cennym źródłem wiedzy o I nie my pierwsi uwieczniamy obok tego, co bezcenne, to, co codzienne. 2

9 Ul. Zwycięzców, Radio Maryja pozdrawia Zwycięzców, fot. Daria Kubiak. 3

10 Ul. Saska 50: Telefonujesz pragnienie rośnie, fot. Daria Kubiak. 4

11 Ul. Berezyńska, Bo Saska Kępa była kiedyś wyspą, na którą trzeba było się dostać okrętem, fot. Anna Rogozińska. Ul. Lipska, Szablon, fot. Agnieszka Dragon. 5

12 Ul. Walecznych 3, Dziura w ekranie dźwiękowym to my decydujemy, gdzie chodzimy, nie narzucona nam architektura, fot. Daria Kubiak. 6

13 Ul. Łotewska, Bo lokatorzy pewnie starzeją się, jak i ta tabliczka, fot. Anna Rogozińska 7

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

MŁODZI I MEDIA NOWE MEDIA A UCZESTNICTWO W KULTURZE. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS

MŁODZI I MEDIA NOWE MEDIA A UCZESTNICTWO W KULTURZE. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS MŁODZI I MEDIA NOWE MEDIA A UCZESTNICTWO W KULTURZE Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS Mirosław Filiciak Michał Danielewicz Mateusz Halawa Paweł Mazurek Agata Nowotny Warszawa, styczeń 2010

Bardziej szczegółowo

LOKALNY POTENCJAŁ GLOBALNEJ TECHNOLOGII. RZECZ O GLOKALNYM WYKORZYSTANIU INTERNETU

LOKALNY POTENCJAŁ GLOBALNEJ TECHNOLOGII. RZECZ O GLOKALNYM WYKORZYSTANIU INTERNETU Rafał Zdyb tekst rekomendowany do publikacji przez dr hab. Dorotę Majkę-Rostek Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego LOKALNY POTENCJAŁ GLOBALNEJ TECHNOLOGII. RZECZ O

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne Dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW Dr Magdalena Dudkiewicz Dr Paweł Tomanek Zakład Metod Badania Kultury ISNS UW Ryszard Michalski, CEIiK KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej.

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. Szybki postęp technologiczny i techniczny zwany rewolucją informacyjną, który w naszym

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH INSTYTUT ARCHEOLOGII DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Redakcja Rafał Zapłata

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ OpraCOwałA: Dr JOaNNa KalECiŃska AkaDeMia WyChOwaNia fizycznego w WarszawiE, WyDział Turystyki i RekreaCji redakcja NaukOwA: DziekaN WyDziału Turystyki i RekreaCji

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań www.kreatywni.arp.gda.pl Opracowanie przygotowane

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo