INTERNET WPŁYWA NA TO, W JAKI SPOSÓB DEFINIUJEMY DZIEDZICTWO I JAK Z NIEGO KORZYSTAMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNET WPŁYWA NA TO, W JAKI SPOSÓB DEFINIUJEMY DZIEDZICTWO I JAK Z NIEGO KORZYSTAMY"

Transkrypt

1 anarchiwum Medialab Warszawa, INTERNET WPŁYWA NA TO, W JAKI SPOSÓB DEFINIUJEMY DZIEDZICTWO I JAK Z NIEGO KORZYSTAMY Archiwum na nowo Jacques Derrida w Archive Fever przekonuje, że naturę archiwum od początku determinują dwa pierwiastki: moc definiowania tego, co należy do przeszłości (historii), oraz zasad, na jakiej ona funkcjonuje. Tradycyjne archiwum gromadzi tylko te zasoby, jakim samo przyznaje historyczny charakter. Ma także władzę ich usuwania czy ograniczania do nich dostępu. Nadaje im także znaczenie - narzędziem tego może być system opisu (metadane) czy polityka udostępniania. Czy archiwum w formie cyfrowej traci ten dualistyczny charakter? Czy obecność zasobów historycznych w cyfrowej przestrzeni wpływa na osłabienie siły i pozycji archiwum w społeczeństwie jeśli chodzi o władzę definiowania tego, co należy do historii?

2 Folksonomie uzupełniają system opisu zasobów archiwalnych, dając większe prawa użytkownikom, dotąd skazanym na korzystanie z odgórnie przygotowanych katalogów. Możliwość niemal totalnej replikacji podważa samą ideę oryginału i unikalności. Dekontekstualizacjia zbiorów - usuwanie odniesień do instytucji, która je pierwotnie udostępnia - niemożliwa do obejścia przy nieograniczonej replikacji, wpływa na znaczenie treści. Internet i cyfrowe technologie pozwalają na oddolne budowanie archiwów, których koncepcja oparta jest na opozycji wobec dominujących wizji historii, modeli jej opisywania, na opozycji wobec tradycyjnej postaci dziedzictwa. Tego typu projekty - określone na użytek medialabu anarchiwami - mogą - mimo swojej z reguły niewielkiej skali i nieformalnej organizacji - realnie konkurować z obecnymi w internecie zasobami instytucji państwowych. Jest to możliwe dzięki istnieniu wspólnego i dominującego interfejsu wyszukiwania - indeksu i wyszukiwarki Google, która umożliwia powszechny dostęp do treści poza instytucjonalnymi podziałami (przeszukujemy zasoby po słowach kluczowych, a wyniki wyszukiwania pokazywane są bez względu na ich formalną przynależność do określonej witryny czy instytucji). James MacDevitt nazywa to agregowanymi reprezentacjami danych (aggregated data representations). Opozycyjne projekty archiwalne budowane być mogą także dzięki dostępności darmowej infrastruktury o atrakcyjnych możliwościach. Przykładowo Google Maps czy Flickr.com pozwala na łatwe przypisywanie fotografii do miejsc na mapie, systemy wiki pozwalają na budowanie archiwów otwartych na aktywność użytkowników, YouTube umożliwia budowanie katalogów materiałów audiowizualnych itp. Partycypacja i oddolność W medialabowym projekcie (o niewielkiej skali ze względu na ograniczony czas działania i dostępne środki) staraliśmy się wypracować model archiwum fotograficznego Saskiej Kępy, które pokazywałoby tę dzielnicę z perspektywy niezależnej od dominujących wyobrażeń na jej temat (których źródłem mogą być przewodniki, media, powszechne przekonania itp). Niezależne definiowanie tego, co jest/lub powinno być zabytkiem, co warto zarchiwizować, zobaczyć, udokumentować, nowe opisywanie przestrzeni możliwe jest dzięki internetowi i technologiom cyfrowym (powszechna dostępność aparatów cyfrowych, kamer, narzędzi do geolokalizacji itp). Wspólny interfejs wyszukiwania (indeks Google) pozwala na wprowadzenie tego typu treści do powszechnego internetowego obiegu na zasadach identycznych z tymi, jak obecne są tam zasoby instytucji państwowych i mediów komercyjnych.

3 Przykładem otwartego projektu archiwalnego, które może być jakimś wyjściowym modelem anarchiwum, jest archiwum cyfrowe Saari Manor. Opisał je w 2008 roku a czasopiśmie Archival Science Isto Huvila. Cechy charakteryzujące takie archiwum to: Decentralizacja zarządzania (decentralised curation) odpowiedzialność za organizację systemu informacji o archiwum i opisy poszczególnych dokumentów dzielona jest pomiędzy archiwistów pracujących w określonej instytucji a użytkowników archiwaliów, którzy mają najlepszą wiedzę na temat przedmiotu swoich badań. Radykalna orientacja na użytkownika (radical user orientation) archiwum koncentruje się na potrzebach użytkowników, użyteczność (usability) staje się jego główną cechą. Nie chodzi tutaj wyłącznie o problem odpowiedniej infrastruktury i interfejsu dostępu do zasobów, ale o głębsze relacje z użytkownikami, którzy mają rzeczywisty udział w działaniu archiwum. Nowe konteksty zasobów i procesu archiwalnego (contextualisation of both records and the entire archival process) znaczenie dokumentów udostępnianych w archiwum opiera się nie tylko na ich relacji do samej instytucji (an archive as the context of a record), lecz ważny jest także kontekst nadawany przez ich wytwórców i użytkowników (participatory archive also acknowledges the importance of other than archival and organisational contexts of records, such as those of their originators, curators and users). Anarchiwum w działaniu: Fading Community - projekt Pawła Grzyba (studenta kierunku Time Based Art & Digital Film w szkockim University of Dundee), który stworzył wirtualne archiwum jednego z bloków w poprzemysłowym Dundee, bloku, który wkrótce ma zostać wyburzony (http://www.digitalmushroom.com/hilltown_movie.html). Autor rejestruje-archiwizuje codzienność mieszkańców wypełniającą przestrzeń ponurej konstrukcji. The Great War Archive (http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/gwa/). Ogólny model kolekcji archiwalnej kształtowany był tu co prawda przez organizatorów, jednak to od użytkowników zależało, jaka treść wypełni archiwum. Oprócz efektu w postaci interesujących i oryginalnych dokumentów The Great War Archive można uznać za przestrzeń upamiętniania, miejsce pamięci. Projekt trwa nadal dzięki wykorzystaniu Flickr.com, gdzie każdy może zgłaszać swoje materiały związane z historią I Wojny Światowej. Puszka.waw.pl Serwis dokumentuje, opisuje i prezentuje warszawski street art i sztukę publiczną. Każdy może zgłosić własne zdjęcie dokumentujące określony obiekt (vlepkę, mural, szablon itp.) ich katalog dostępny jest na interaktywnej mapie Warszawy. To próba zarchiwizowania obiektów niezwykle efemerycznych i pozostających na marginesie zainteresowań tradycyjnych instytucji pamięci. 1

4 YouArchives (http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk) to meta-archiwum gromadzące materiały na temat interesujących zasobów w archiwach brytyjskich. W serwisie zbudowanym w modelu wiki publikowane są fragmenty katalogów oraz skany wybranych dokumentów. Dostępne są także informacje praktyczne ułatwiające korzystanie z oferty archiwalnej. Każdy może w prosty sposób uzupełniać ofertę serwisu. Prace wspomniane w tekście: Isto Huvila, Participatory archive: towards decentralised curation, radical user orientation, and broader contextualisation of records management, Archival Science, 8/1, 2008, s Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression, Chicago James MacDevitt, The User-Archivist and Collective (In)Voluntary Memory: Read/Writing the Networked Digital Archive, [w:] Revisualizing Visual Culture, red. Chris Bailey, Hazel Gardiner, 2010, s Najważniejsze cechy modelu anarchiwum Oddolność - anarchiwum powstaje jako wynik oddolnej inicjatywy lub współpracy instytucji z lokalną społecznością. Anarchiwum nie musi mieć formalnej formy, chociaż istnienie i rozwój projektu wymagać może odpowiedniego zaplecza organizacyjnego i finansowego; Subiektywność - archiwum nie musi być neutralne, może eksplorować przestrzeń, zasoby historyczne, tematy z subiektywnej perspektywy i na podstawie metodologii opartej o subiektywne założenia; Interwencyjność - anarchiwum może wypełniać konkretne szczegółowe zadania, być narzędziem interwencji; Otwartość - anarchiwum jest przestrzenią otwartą, tzn. przynajmniej dostęp do jego zasobów jest otwarty dla każdego. Otwartość może dotyczyć także partycypacji lokalnej społeczności w projektowaniu archiwum (i na każdym etapie jego działania) czy udostępniania treści archiwum na wolnych licencjach; DYI (Do it Yourself) - anarchiwum zostaje zaprojektowane i jest realizowane w oparciu o powszechnie dostępne i darmowe oprogramowanie/usługi. Niebezpieczeństwa dla projektów działających w modelu anarchiwum: tymczasowość (efemeryczność), brak koordynacji i chaos organizacyjny, niewypełnianie podstawowych standardów archiwalnych (opis, katalog, zabezpieczanie zasobów), brak finansowania, prawa autorskie (w perspektywie udostępniania zasobów), wyważanie otwartych drzwi (powielanie działań podejmowanych już przez instytucje). 1

5 Anna Rogozińska Idea anarchiwum interesuje mnie od strony animacyjnej, medialnej i historycznej. Animacja kultury zachęca ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Jak jednak przebić się przez przekonanie, że kultura to wyłącznie kultura wysoka, że moja interpretacje są interpretacjami nieuprawnionymi bądź niegodnymi uwagi, że brak mi umiejętności, by swoje poglądy wyrazić przy użyciu rozmaitych mediów (także w sposób artystyczny)? Animatorzy często wychodzą od pojęcia lokalności i subiektywnego, usytuowanego postrzegania historii i miejsca. Stąd wiele projektów w rodzaju Subiektywna mapa miejsca, Subiektywny przewodnik, projekty oparte na historii oralnej i dialogu międzypokoleniowym (młodzi ludzie zbierający opowieści lub uczący się od starszych kobiet należących do jakiejś społeczności tradycji kulinarnych, rękodzielniczych itp.), tworzenie społecznościowych, subiektywnych i rodzinnych archiwów. Podważeniu ulega tu podział na artystę i amatora, kuratora i odbiorcę wystawy, archiwistę i oglądającego archiwum. Od strony medialnej, ciekawe wydaje mi się zamieszczanie w internecie podobnego, wspólnie stworzonego (an)archiwum stanowiącego połączenie mapy, fotografii, tekstu oraz możliwości interakcji - społecznościowego uzupełniania, komentowania, oznaczania zamieszczonych treści tak, że pozostają w ciągłym ruchu i podlegają ciągłemu odczytywaniu i nad/dopisywaniu. Pozwala to na kolejne przesunięcie władzy - od instytucji historii i sztuki do wspólnotowego decydowania o przekazie (kontencie). Taka wersja historii - bliska codzienności, otwarta na szczegół, łącząca historię wydarzeniową, kulturową i przestrzenną - wydaje mi się najbardziej otwarta i zachęcająca do interakcji. Ze względu na formę, ale przede wszystkim obalenie ścisłych autorytetów zamykających drogę do swobodniejszej interpretacji i twórczości lub narzucających jeden tylko ich sposób. Daria Kubiak Większość domów znajdujących się na Saskiej Kępie jest dokładnie opisana, ich historia jest zbadana. Stawianie siebie w roli eksperta bez przygotowania architektonicznego wydawało się niemożliwe. Ale ciekawe może być spojrzenie laika. Poszukiwanie interesujących miejsc, nietypowych dla innych części Warszawy albo wywołujących uśmiech na naszych twarzach ma szansę wzbogacić dostępne materiały. Fotografowaliśmy nieruchomości i ruchomości próbując uchwycić klimat Saskiej Kępy, który może być dostępny miejskiemu turyście, spacerowiczowi, flanerowi. Oddech Saskiej Kępy. 2

6 Agnieszka Dragon W anarchiwum chciałabym skupić się na sztuce ulicznej, często pomijanej w dyskusjach o miejskiej tkance. Myślę, że to właśnie ten wycinek sztuki, jak żaden inny, najlepiej pokazuje nastroje danego czasu i miejsca. Jest również nośnikiem spontanicznie wyrażonych emocji. Na przykładach subiektywnie pojętego street artu chcę pokazać Saską Kępę od tej drugiej, mniej popularnej i mniej grzecznej strony. Do sztuki ulicznej znajdującej się na Saskiej Kępie zaliczam zarówno "wandalizujące" graffiti, wlepki czy szablony, jak również detal architektoniczny i instalację (przypadkową i nie). Poprzez zupełnie subiektywny wybór różnych obiektów nie chcę wchodzić w etykę samego graffiti, chcę natomiast ująć Saską Kępę od zupełnie innej strony i zaproponować jej zwiedzanie tym właśnie szlakiem. Przykładem ciekawej platformy dokumentującej sztukę uliczną jest Warszawska Puszka (www.puszka.org.pl) na którą możemy się zarejestrować i dodawać zdjęcia poszczególnych obiektów, czy projekt Vlep Kronika (vlepkronika.blogspot.com) będący dokumentacją historii warszawskiej vlepki, realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków M.St. Warszawy. Malgorzata Wronkowska Idea Anarchiwum jest bardzo interesująca i mogłaby być rozszerzona na inne miasta i dzielnice. Rozwiązać jednak należałoby wiele kwestii technicznych, prawnych i organizacyjnych, aby taka idea mogła być udziałem wielu ludzi. Wśród kwestii technicznych pojawia sie problem wyboru jednolitej aplikacji dostępowej, bezpieczeństwa i hostowania dużych zbiorów danych. Można oczywiście korzystać z ogólnie dostępnych narzędzi (np. tych oferowanych przez Google), jednak wówczas pojawić się mogą problemy związane ze statusem własności udostępnianych materiałów. Odpowiedzieć należy również na pytanie, czy tego typu narzędzie służyć ma rozrywce czy raczej mieć zastosowania profesjonalne. Większość uczestników warsztatów skłania się ku zastosowaniom bliskim rozrywce, integracji ludzi, aspektom turystycznym etc. Jednak w dniu wczorajszym gościliśmy architekta i naukowca, który mówił o potrzebach profesjonalnych poszukiwań dokumentacji i wiedzy na temat Saskiej Kępy. Można sobie wyobrazić wiele celów profesjonalnych - dziennikarstwo, prace historyczne, tworzenie filmów etc. w których pojawiają się potrzeby dostępu do profesjonalnych źródeł informacji. W takim przypadku w jasny sposób powinny być rozwiązane zagadnienia praw autorskich, zweryfikowana poprawność danych oraz rozwiązane kwestie techniczne - zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem i zniszczeniem. Wymagałoby to pewnych nakładów, co już każe pytać o kwestie finansowania takiego przedsięwzięcia. 1

7 Andrzej Szewczyk Anarchiwum to patchwork [patrz-work?], którego ściegi mogą przebiegać w poprzek zakorzenionych struktur, ukazywać istniejące powiązania w innym świetle lub łączyć obiekty, przedmioty, postaci na nowo, w sposób nietypowy, choć być może zupełnie prosty. A taki patchwork można oczywiście łatwo przeszyć, przesunąć fastrygi, ułożyć w nowy wzór. To działanie w sieci, które chce się wyrwać z sieci (upraszczającej struktury). Idea anarchiwum wydaje mi się atrakcyjna szczególnie ze względu łączenie różnych środków przekazu tekstu, obrazu, filmu, dźwięku. To umożliwia obserwowanie historii na różnych poziomach, budowanie własnej narracji, zachęca do nowych działań (różnego typu: artystycznych, dokumentacyjnych, itp.). Ale za anarchiwistyczną ideą czai się ogromny worek, nieopanowany żywioł informacji, strumień danych, których przeszukiwanie (mimo wielu sprawnych narzędzi) może okazać się trudne albo prowadzić na manowce (bo rodzi pytanie o wartość takiego zbioru skrojonego z spontanicznej, przypadkowej segregacji). To może być atutem, bo wreszcie każda interpretacja staje się równouprawniona, nie spada na margines, może opierać się na spojrzeniu niewprawnym, dyletanckim, więc spontanicznym i dostrzegającym szczegóły umykające innym. Ale może też okazać się wyważaniem otwartych drzwi. Idea zbierania danych w anarchiwum wydaje się inspirująca, zwłaszcza jeśli za działaniami w sieci, wirtualnym poznawaniem dziedzictwa idą działania w realu, zainteresowanie ulicą, dzielnicą, miastem, regionem i ich historią (tą bardziej oficjalną i oficjalną mniej). I taką inspiracją mogą być warsztaty Medialabu. Katarzyna Banul Zwiewne parasolki, kolorowe krowy, zdezelowane trabanty, archaiczne anteny i zardzewiałe rury. To ciekawe, że po wysłuchaniu - skądinąd niezwykle interesującego i trafiającego w mój gust poznawczy - wykładu o modernistycznej architekturze Saskiej Kępy, materiału do pomedialabowego archiwum nie chciałam szukać wśród eleganckich budynków ulic o międzynarodowych nazwach. Miałam wrażenie, że dzisiejszy użytkownik cyfrowego archiwum nie szuka w nim wyłącznie informacji o tym, co najpiękniejsze i najbardziej uznane. Mój/Nasz przewodnik-archiwum po Saskiej Kępie ma ukazać wielopoziomowość doświadczeń - zachwyt na balkonowym życiem Kępiam, natrętne śledzenie saskich zakazów parkowania czy typograficznych śladów po wlepkarzach i graficiarzach. Ja - zagorzała fanka zakurzonych katalogów, kilometrowych regałów bibliotecznych, starych rękopisów, gazet, fotografii i naukowych metod opisu - zostałam ANARCHIWISTKĄ! 1

8 Archiwum teraźniejszości stworzone poza instytucją, ograniczone jedynie moją fantazją i wymogami narzędzia, okazało się dla mnie sposobem nie tylko na zapamiętanie, ale również na poznanie. Wspólna wyprawa z aparatami po tych kilku ulicach, pokazała bogactwo spojrzeń i interpretacji przestrzeni. To, co ulotne, okazało się równie ważne, jak to, co wieloletnie. Śmieci, tabliczki ostrzegawcze, zdezelowane samochody, modernistyczne budynki są dla nas równie atrakcyjnymi obiektami turystycznego oglądu. Oczywiście można zadać pytanie o wartość takiego archiwum. Czy w Sieci nie krąży wystarczająco dużo zdjęć? Czy tradycyjne archiwa nie są przepełnione cenniejszymi materiałami, których nikt dotąd nie oglądał? Można się też zastanowić, czym są dla nas ludzi XXI wieku nowe technologie? Jako miłośniczce XIX-wiecznych rękopisów, ciężko mi to przyznać, ale te wszystkie facebooki, google, twittery i inne to nasze pergaminy, kartki zalane atramentowymi plamami. Podobnie jak dziś szukamy odzwierciedleni dawnych czasów w manuskryptach, tak za dziesiątki lat - kto wie nasze Anarchiwum okaże się cennym źródłem wiedzy o I nie my pierwsi uwieczniamy obok tego, co bezcenne, to, co codzienne. 2

9 Ul. Zwycięzców, Radio Maryja pozdrawia Zwycięzców, fot. Daria Kubiak. 3

10 Ul. Saska 50: Telefonujesz pragnienie rośnie, fot. Daria Kubiak. 4

11 Ul. Berezyńska, Bo Saska Kępa była kiedyś wyspą, na którą trzeba było się dostać okrętem, fot. Anna Rogozińska. Ul. Lipska, Szablon, fot. Agnieszka Dragon. 5

12 Ul. Walecznych 3, Dziura w ekranie dźwiękowym to my decydujemy, gdzie chodzimy, nie narzucona nam architektura, fot. Daria Kubiak. 6

13 Ul. Łotewska, Bo lokatorzy pewnie starzeją się, jak i ta tabliczka, fot. Anna Rogozińska 7

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie: http://www.zs7dg.tvtom.pl/grafika/11/zajdodat. Prowadząca: Elżbieta Wójcicka

Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie: http://www.zs7dg.tvtom.pl/grafika/11/zajdodat. Prowadząca: Elżbieta Wójcicka ZAPRASZA NA ZAJĘCIA sala 209A Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie: http://www.zs7dg.tvtom.pl/grafika/11/zajdodat. Prowadząca: Elżbieta Wójcicka Zespół Szkół nr 7 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI Agenda prezentacji 1. Wstęp Potrzeby i podstawowe narzędzia współczesnego turysty 2. Zakupy przez Internet 3. Media społecznościowe i ich rola we współczesnej

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozwój polskich bibliotek cyfrowych Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji Wprowadzenie Historia rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce Aktualny stan bibliotek cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Zbiory bibliotek cyfrowych dla ucznia i nauczyciela

Zbiory bibliotek cyfrowych dla ucznia i nauczyciela Wiesława Budrowska, Aldona Zawałkiewicz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Zbiory bibliotek cyfrowych dla ucznia i nauczyciela Najstarszy zachowany tekst prozą w

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA, CZYLI BADANIE POTRZEB

DIAGNOZA, CZYLI BADANIE POTRZEB DIAGNOZA, CZYLI BADANIE POTRZEB EATPY PROCESU PARTYCYPACYJNEGO KOMUNIKACJA DIAGNOZA ZASIĘGANIE OPINII INFORMACJA ZWROTNA DOBRA DECYZJA EWALUACJA Badać można wszystko Tylko po co? DIAGNOZA W PROCESIE PARTYCYPACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Zakochana Warszawa. Projekt z zakresu animacji kultury dla młodzieŝy niepełnosprawnej intelektualnie. Scenariusz projektu.

Zakochana Warszawa. Projekt z zakresu animacji kultury dla młodzieŝy niepełnosprawnej intelektualnie. Scenariusz projektu. Zakochana Warszawa Projekt z zakresu animacji kultury dla młodzieŝy niepełnosprawnej intelektualnie Scenariusz projektu Organizator "Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange. Materiał jest

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych.

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. 13.04.2015 Grupa I i 14.04.2015 roku Grupa II bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. Szkolenia przeprowadzone przez Macieja Rynarzewskiego były

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO?

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? DZIŚ Wolumen przetwarzanych eksponatów w poszczególnych fazach procesu wystawienniczego wielkość wolumenu w skali 0-100 Pozyskanie 1 Opracowanie 1 Składowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016

FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016 FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016 REGULAMIN I. Informacje ogólne 1. Fundusz Animacji Kultury jest realizowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020. 2. Koordynatorem

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu. Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.pl Konferencja EBIB, Toruń, 7 grudnia 2007 Rozwój napędzany przez

Bardziej szczegółowo

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski.

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Działalność portalu koncentruje się na: upowszechnianiu

Bardziej szczegółowo

E-oborniki.pl. Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie.

E-oborniki.pl. Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie. E-oborniki.pl Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie. ecentrum.pl Regionalny Portal Wielkopolski Południowej - informacje

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Założenia przedsięwzięcia Rzeszów, 13 lipca 2015

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Założenia przedsięwzięcia Rzeszów, 13 lipca 2015 Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Założenia przedsięwzięcia Rzeszów, 13 lipca 2015 Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - założenia Geneza Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej

Bardziej szczegółowo

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa 1 Raport merytoryczny Stowarzyszenia Nasz Norblin za 2010 r. Pełna nazwa Stowarzyszenie byłych właścicieli i ich

Bardziej szczegółowo

YouChoose: symulator budżetu on-line

YouChoose: symulator budżetu on-line YouChoose: symulator budżetu on-line Kilka słów wstępu Narzędzie YouChoose zostało opracowane w urzędzie londyńskiej gminy Redbridge we współpracy z LocalGovernmentGroup oraz organizacją YouGov, aby zaangażować

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/.

Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/. OPIS PROJEKTU: Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/. ZAŁOŻENIA SERWISU INTERNETOWEGO: Wykonanie wymienionych poniżej sekcji serwisu internetowego. a) Front-end

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO opis wystawy Otwarcie wystawy z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Belweder, 7 listopada 2012 r. Wystawa KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA

Bardziej szczegółowo

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Tytuł wykładu: TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Wykładowcy: Magdalena Maćkowiak, Jan Mierzejewski Agenda Idea TABklasy

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu

2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu Regulamin konkursu pod nazwą Najlepsza strona internetowa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Śląski dom-wczoraj i dziś

Śląski dom-wczoraj i dziś REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Śląski dom-wczoraj i dziś I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest GMINA TURAWA oraz firma ŚLĄSKI DOM sp. z o.o. 2. Celem konkursu jest: Poznanie tradycyjnej

Bardziej szczegółowo

Black&White Najlepsza szkoła edycji zdjęć w Adobe Photoshop

Black&White Najlepsza szkoła edycji zdjęć w Adobe Photoshop WARSZTATY MISTRZÓW PONAD 200 STRON PORAD EKSPERTÓW Fotografia PŁYTA GRATIS 10 WIDEO-TUTORIALI NA DARMOWYM CD Black&White Najlepsza szkoła edycji zdjęć w Adobe Photoshop 4 Kiedy i jak robić efektowne zdjęcia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego

Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego Cezary Mazurek, Aleksandra Nowak, Maciej Stroiński, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina.

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014 Akcja pilotażowa Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. I. Problematyka akcji pilotażowej. - akcja pilotażowa dotyczyła wspólnego z interesariuszami opracowania

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Ferie z filmem w bibliotece oraz Filmowe pogwarki

Opis zasobu: Ferie z filmem w bibliotece oraz Filmowe pogwarki Opis zasobu: Ferie z filmem w bibliotece oraz Filmowe pogwarki Projekt Ferie z filmem w bibliotece realizowany był przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty w ramach programu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU

ZAPROSZENIE DO KONKURSU ZAPROSZENIE DO KONKURSU The Baltic Goes Digital to otwarty konkurs na projekty artystyczne, które wykorzystują media lokacyjne, mobilne, bądź działające na platformie internetowej, w celu stworzenia wizji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

Czy nauka ogranicza się tylko do szkolnej ławy?

Czy nauka ogranicza się tylko do szkolnej ławy? Czy nauka ogranicza się tylko do szkolnej ławy? Nie! Mam dla Was propozycję. Cześd. Nazywam się Anna Mroczko. Studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej ukooczyłam na Uniwersytecie Śląskim. Jestem nauczycielem

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: ARCHITEKT OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA ARCHITEKTÓW OFERTA REKLAMOWA DUM DUM

ZAWÓD: ARCHITEKT OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA ARCHITEKTÓW OFERTA REKLAMOWA DUM DUM ZAWÓD: ARCHITEKT OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA ARCHITEKTÓW OFERTA REKLAMOWA DUM DUM DUM DUM PREZENTUJE Prezentowane Państwu narzędzia marketingowe, które proponujemy użyć w obrębie danej grupy docelowej są

Bardziej szczegółowo

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Po 3 latach istnienia: Czasopisma

Bardziej szczegółowo

CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ (CATL) doświadczenie 110 bibliotek, oferta dla 1000

CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ (CATL) doświadczenie 110 bibliotek, oferta dla 1000 KONFERENCJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO BIAŁYSTOK 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ (CATL) doświadczenie 110 bibliotek, oferta dla 1000 Cyfrowe Archiwa Tradycji

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Justyna Walkowska, Marcin Werla Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA Celem strategicznym programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 Narodowego Centrum Kultury jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Jak Działa AutoBlogger...

Jak Działa AutoBlogger... Jak Działa AutoBlogger... Wstęp Treść nie rządzi już Internetem... Dzisiaj to użytkownicy Social Media produkują najwięcej informacji; publikują swoje zdjęcia, wiadomości i video na Facebooku, komentują

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Informacja w społecznościowym Internecie

Informacja w społecznościowym Internecie Informacja w społecznościowym Internecie NARZĘDZIA, ŹRÓDŁA, TWÓRCY Agnieszka Koszowska Biblioteka Śląska w Katowicach Informacja w świecie cyfrowym, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 3 marca

Bardziej szczegółowo

Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie, Latający Animatorzy Cyfrowi dla Pracowni Orange

Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie, Latający Animatorzy Cyfrowi dla Pracowni Orange Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie, Latający Animatorzy Cyfrowi dla Pracowni Orange REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Cele projektu Głównym celem programu LAK/LAS/LAC dla Pracowni Orange

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: Anna Głowacz Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki e-mail: anna.głowacz@bibliotekapiosenki.pl

Koordynator projektu: Anna Głowacz Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki e-mail: anna.głowacz@bibliotekapiosenki.pl Założenia programowe, przebieg i rezultaty projektu Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki cz. 2 Koordynator projektu:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0?

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Marcin Mystkowski warszawski oddział firmy MOL 1 Nauczanie (e-learning) o katalogach czyli wyważanie otwartych drzwi. OPAC Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy Zarządzanie wiedzą z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Google: baza wiedzy 1,180,000 znalezionych systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dr Justyna Adamus Uniwersytet Śląski w Katowicach jadamus@silesia-region.pl

Dr Justyna Adamus Uniwersytet Śląski w Katowicach jadamus@silesia-region.pl Dr Justyna Adamus Uniwersytet Śląski w Katowicach jadamus@silesia-region.pl Archiwum jest miejscem składowania rzeczywistych dowodów prawnych (dokumentów), ale odpowiada też za zachowanie narodowych doświadczeń,

Bardziej szczegółowo

MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI!

MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI! MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI! Czym jest Muzeum Neonów? Pierwsze w Polsce Muzeum Neonów to pomysł na prezentację wyjątkowych polskich neonów z okresu PRL i ocalenie ich od zapomnienia. Naszą misją jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kępnie. 2 CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Celem

Bardziej szczegółowo

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY Kliknij i wybierz interesującą Cię tematykę: Social media naucz się budować i zarządzać społecznościami. Web development zbuduj serwis, którego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE Program Uczenie się przez całe Ŝycie rola programu etwinning w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół za pośrednictwem Internetu i narzędzi ICT Skierniewice, 12 maja 2011 roku Portal europejski

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Wyszukiwanie informacji w Internecie Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla każdego Cz. 5. Darmowe MMS-y przez Internet MMS to multimedialny SMS, czyli wiadomość multimedialna zawierająca grafikę, animację, wideoklip

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008 Internauci a kultura obrazków Warszawa, 24. lipca 2008 źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/the_medium_is_the_message Nie możemy rozpatrywać komunikacji w oderwaniu od medium, które ją przekazuje. Medium

Bardziej szczegółowo

wizualizacje animacje reklama inwestycji PROMOCJA ARCHITEKTURY ZAUFANY PARTNER

wizualizacje animacje reklama inwestycji PROMOCJA ARCHITEKTURY ZAUFANY PARTNER PROMOCJA ARCHITEKTURY ZAUFANY PARTNER Styczeń 2008 3DLive PS jest pracownią oferującą usługi nowoczesnego projektowania w trójwymiarze. Proponowane przez nas 3D, filmy czy spacery wirtualne dają możliwość

Bardziej szczegółowo

Responsive Web Design:

Responsive Web Design: Responsive Web Design: jeden serwis, wiele urządzeń Konferencja i warsztaty 26.06.2014 Warszawa Organizator: Polski reprezentant UXAlliance Zaprojektowaliśmy responsywne serwisy między innymi dla: Responsive

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia cyfrowego radia - prezentacja Christiana Vogga

Narzędzia cyfrowego radia - prezentacja Christiana Vogga Narzędzia cyfrowego radia - prezentacja Christiana Vogga, Dyrektora Departamentu Radia i Mediów w EBU, pokazana 4 listopada 2014 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego WorldDMB w Rzymie. Prezentacja pokazuje

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego Regulamin konkursu fotograficznego I. Organizator: Organizatorem konkursu jest Grupa Nieformalna Arbuz (dalej zwane: Organizatorem ). Projekt finansowany jest przez Centrum Aktywności Lokalnej w ramach

Bardziej szczegółowo

Przeszłość ma przyszłość

Przeszłość ma przyszłość Przeszłość ma przyszłość KATARZYNA ZIĘTAL (Ośrodek KARTA) w rozmowie z IGNACYM DUDKIEWICZEM (portal www.ngo.pl) Katarzyna Ziętal Fot. Michał Radwański/ Ośrodek KARTA Chcemy zainspirować organizacje do

Bardziej szczegółowo

Trendy WEB 2.0 w e-learningu

Trendy WEB 2.0 w e-learningu Trendy WEB 2.0 w e-learningu Katarzyna Witek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoła Główna Handlowa W prezentacji: 1. Cyfrowi wychowankowie i najwaŝniejsze kompetencje w XXI wieku 2. Trendy Web

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Cricoteki

Nowa siedziba Cricoteki Nowa siedziba Cricoteki Cricoteka rozpoczęła swą działalność w 1980 roku w Krakowie jako Ośrodek Teatru Cricot 2. Przez następne dziesięć lat Ośrodek tworzył instytucjonalne podstawy funkcjonowania Teatru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 307/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 kwietnia 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu

Bardziej szczegółowo

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa Śląska Biblioteka Cyfrowa Internetowa kolekcja kulturowego, naukowego i edukacyjnego dorobku regionu śląskiego jak to się zaczęło? Porozumienie o utworzeniu ŚBC 20 lipca 2006 r. Biblioteka Śląska naukowa,

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zakochana Warszawa. Projekt z zakresu animacji kultury dla młodzieŝy niepełnosprawnej intelektualnie. Scenariusz warsztatów fotograficznych

Zakochana Warszawa. Projekt z zakresu animacji kultury dla młodzieŝy niepełnosprawnej intelektualnie. Scenariusz warsztatów fotograficznych Zakochana Warszawa Projekt z zakresu animacji kultury dla młodzieŝy niepełnosprawnej intelektualnie Scenariusz warsztatów fotograficznych "Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange. Materiał

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie telefonów komórkowych

Postrzeganie telefonów komórkowych Postrzeganie telefonów komórkowych prezentacja przygotowana dla Warszawa, lipiec 2006 O BADANIU Cel badania: Próba: Metoda badania: Realizacja badania: 4-10 lipca 2006 Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo