Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników."

Transkrypt

1 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Dmitrij Żatuchin Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Spis treści. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. 2. Metryki użytecznści. 3. Zastswanie clicktracking u. 4. Mtintracking. Charakterystyka danych. Ścieżka wizyty użytkwnika. 5. System ewaluacji zachwań użytkwników na strnach internetwych bez udziału mderatra i użytkwnika: a. Architektura. b. Mdel. c. Kntrler. 6. Case study: Czytdziala.pl. a. Zadania dla użytkwników. b. Wyniki. 7. Metdy prównywania danych, uzyskanych pprzez zdalny system raz eyetracker. Dyrektr peracyjny Internet Wrks, autr Czytdziala.pl (mnitring dstępnści WWW) strna 1 z 13

2 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. P każdych przeprwadznych badaniach i testach jakści użytkwej strn WWW uzyskujemy zbiór infrmacji, który wymaga dpwiedniej analizy raz pdsumwania w pstaci raprtu. W zależnści d użytej metd badania mżna uzyskać następujące dane: Ntatka bserwatra dtycząca wyknywanych zadań przez użytkwników. Lista kntrlna z dpwiedziami. Uprządkwany zbiór danych ze skńczną liczbą pól, uzupełniany w trakcie badania w bazie danych lub arkuszu kalkulacyjnym przez prwadząceg badania lub bserwatra. Wywiad przed- i ptestwy. Dane pzyskane autmatycznie za pmcą sprzętu (np. Eyetrack 6000) lub prgramwania (np. GazeTracker, CrazyEgg, ClickMapa). ślad skupienia wzrku (Gaze Trail), bszary patrzenia 3D (Lk zne 3D), analiza knturów (Cntur Analysis), mapa cieplna (HeatMap), mapa kliknięć (ClickMap). Statystyczne dane: średni czas wyknywania każdeg zadania raz średnia ilść kliknięć, rzkład uczestników kńczących zadania, uprządkwany wg pmyślnści ukńczenia. Analiza ekspercka: analiza heurystyk i prblemy, analiza prównawcza knkurencji, raprt ekspercki wraz z prpzycją rzwiązań prblemów i uzasadnieniem uwag. Mając pwyższeg dane, w całści lub częściw, należy utwrzyć dkument, nazywany audytem, lub raprtem badania użytecznści. Metdy badań użytecznści z pasywnym udziałem użytkwników. Metdy z pasywnym udziałem użytkwnika nie wymagają pdjęcia ddatkwych działań z jeg strny. D takich metd zaliczane są badania eyetracking czy ewaluację z użytkwnikiem, pdczas której mżna pzyskać takie dane jak: ślady drgi (ślady myszki), mapę cieplną, mapę kliknięć, bszary skupienia wzrku, strna 2 z 13

3 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. pliki z histrią dknanych akcji na strnie. 2. Metryki użytecznści. Istnieje kilka mdeli metryki użytecznści - Metrics fr Usability Standards in Cmputing (MUSiC), Sftware Usability Measurement Inventry (SUMI), the Skill Acquisitin Netwrk (SANe), semi-autmated Interface Designer and Evaluatr (AIDE), Diagnstic Recrder fr Usability Measurement (DRUM). Metryki użytecznści służą p t, by cenić ile bardziej użyteczny jest prdukt p wprwadznych pprawkach uzyskanych z testów użytecznści. Najprstszym przykładem jest wyznaczenie kilku zadań d wyknania i zmierzenie takich wartści jak: ilść kliknięć ptrzebna d siągnięcia celu, czas ptrzebny d siągnięcia celu. Zadanie/Czas Przed pprawkami przeprjektwaniu Zadanie 1 20 s 6 s 233 Zadanie 2 80 s 55 s 45 Zadanie s 160 s -6 P Czas razem 250 s 121 s Arytmetycznie Gemetryczni e (birąc pd uwagę spadek użytecznści) Pprawa % 107% lepiej 63% lepiej Prces twrzenia prduktu Prces rzwju etap knceptualny Jakść prcesu mdelwania Miary jakści wewnętrznej Miary jakści zewnętrznej Miary jakści użytkwej Użytkwanie prduktu P naniesieniu pprawek w prdukcie, należy pwtórzyć badania stsując te same czynniki w zbliżnych d natywnych warunkach. Z klei w metryce jakści użytkwej ISO 9126 zawarta jest charakterystyka pzwalająca wymiernie cenić prdukt, c jest szczególnie ważne by móc prównać wskaźniki przed i p wprwadznych zmianach. Pierwsze pjęcie t efektywnść, którą cechują trzy miary: strna 3 z 13

4 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. skutecznść zadaniwa, kmpletnść zadaniwa, częsttliwść błędów. Prduktywnść jest ściśle związana z użytkwnikiem i zadaniami, które n wyknuje. Występują pjęcia: czasu wyknania zadania, czyli jak dług trwał zakńczenie zadania. skutecznści zadaniwej, czyli jak skuteczni są użytkwnicy, ile zadań w jednstce czasu ptrafią wyknać pprawnie. prduktywnść eknmiczna jak krzystny ksztw jest użytkwnik, czyli skutecznść zadaniwa / kszt zadania. Bezpieczeństw prduktu względem użytkwnika, rzumiane jest jak wpływ prduktu na pstawę i zdrwie. Strata finanswa jest miarą, która kreśla skalę mżliwści pniesienia strat z pwdu niewystarczającej użytecznści prduktu. Przy pmcy miar zadwlenia mżna zmierzyć: jak bardz jest usatysfakcjnwany użytkwnik (np. ankieta ptestwa, rzmwa z ekspertem), na ile z pszczególnych cech prduktu jest zadwlny użytkwnik? Na pdstawie pwyższych, raz innych mdeli metryki użytecznści, mżna stwrzyć jeden sknslidwany, hierarchiczny mdel mierzenia użytecznści. Taki mdel nsi nazwę Quality In Use Integrated Measurement (QUIM). W mdelu QUIM zawartych jest 10 składników: wydajnść, efektywnść, prduktywnść, zadwlenie, zdlnść uczenia się, bezpieczeństw, zaufanie, dstępnść, uniwersalnść i używalnść każdy dpwiada za dpwiedni faset użytecznści, który jest definiwany w istniejących standardach i mdelach. Następnie tych 10 czynników, jest rzłżne na 26 mniejszych, mierzalnych kryteriów, które statecznie składają się z 127 knkretnych metryk. 3. Zastswanie clicktrackingu. Zanim wyznaczę definicję clicktrackingu, należy wspmnieć narzędziach typu actintracker, które wykrzystuje się pdczas ewaluacji z użytkwnikiem, zarówn pasywnej jak i aktywnej. Pdczas dwiedzania pszczególnych strn, przeglądarka dntwuje klejne wyknywane przez użytkwnika akcje, zarówn między strnami jak i na samej strnie. D takich akcji mżna zaliczyć: wejście na strnę, przełączenie między strnami (zakładkami), przejście z jednej strny na drugą w ramach jedneg kna, wpisanie danych frmularzwych na strnie, kliknięcie przycisku/linku na strnie, zaznaczenie tekstu, kpiwanie, wklejanie, strna 4 z 13

5 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. edycja, jeśli na taką pzwala strna (najczęściej technlgia AJAX) przeciąganie, puszczanie elementów strny. Clicktracking jest metdą wykrzystywaną d śledzenia aktywnści użytkwników na strnach WWW, lecz nie samych akcji. Używane jest także, jak narzędzie przy testach A/B (Split A/B testing). Pdejście testwania A/B pzwala prównać dwie alternatywy d siebie, zweryfikwać funkcjnalnść dwóch knkurencyjnych prttypów systemu. Clicktracking pzwala stwrzyć mapę relacji użytkwników-link na strnie WWW. Mżna dwzrwać liczbę kliknięć w każdy link, czy też dwlny inny element na strnie. Dzięki temu wykrywana jest nieppularna treść raz miejsca, cieszące się największym zaintereswaniem. Dane, które uzyskuje się za pmcą clicktrackingu, t: czas kliknięcia pzycja kliknięcia liczba kliknięć w dany element parametry użytkwnika, który kliknął (przeglądarka, rzdzielczść, lkalizacja za pmcą GeIP, miejsce, z któreg nastąpił kliknięcie) Clicktracking jest bardz przydatny w e-cmmerce, pmaga rzwiązywać prblem tzw. prduct placement, czyli umieszczaniu prduktów na strnie internetwej. Mżliwe spsby prezentacji danych t: mapa kliknięć mapa cieplna Mapa kliknięć jest dwuwymiarwym brazem, składającym się z dwóch warstw badaneg systemu, raz nałżnej pwłki z infrmacją kliknięciach. Mapa cieplna, inaczej termiczna jest natmiast graficzną reprezentacyjna punktów skupinych w pewne bszary, dległe d siebie zdefiniwaną stałą. Aby pwstał bszar, w prmieniu R (kreślnym w systemie generwania mapy), musi znaleźć się X kliknięć. Mżliwa jest reprezentacja graficzna najbardziej grących miejsc na badanej strnie WWW. Wszystkie kliknięcia w danym bszarze są prezentwane jak brazy termiczne, gdzie miejsca najwyższym współczynniku kliknięć przybierają czerwny klr. Istnieje kilka znanych systemów, ferujących klekcję statystyk dt. strny raz prezentwania we wspmnianych frmach graficznych. D najbardziej ppularnych serwisów zagranicznych mżna zaliczyć Clickdensity, CrazyEgg raz ClickHeat, zaś w Plsce system statystyk stat24.cm (ClickMapa) raz SiteDctr. 4. Mtintracking. Charakterystyka danych. Mtintracking t spsób na nagrywanie ruchów i akcji wyknywanych przez użytkwnika na strnie WWW w czasie rzeczywistym. Pdczas wizyt na strnie, ruchy i kliknięcia użytkwnika są ntwane d zdalnej bazy danych lub plików lg. Zgdnie z kreślnym niżej mdelem, każdrazw zapamiętywana jest czwórka parametrów. Owe nagrywanie cechuje lgwanie w bardz krótkich dstępach czasu (< 100ms) ruchów wyknywanych przy pmcy myszki czy inneg narzędzia wskazująceg. strna 5 z 13

6 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Odbywa się t trybie dyskretnie ciągłym, dla każdeg użytkwnika z sbna, gdzie statecznie pwstaje zbiór danych zawierający takie infrmacje jak: pzycja kursra czas pzycji kursra w wyznacznym miejscu na strnie długść przestju kursra w jednym miejscu rdzaj akcji wyknanym pdczas przestju Nrmalizując t d czwórki danych MT = {P, T, L, A}, trzymamy następujące składwe: P = (x, y), jednstką dla x, y jest 1px (1 piksel). T = 00:00:00, h:m:s. L = 000 ms wyrażne w milisekundach A należy d zbiru { NULL, START, STOP, CLICK, FIX, CLOSE } NULL brak pdjętej akcji START naciśniecie przycisku myszki rzpczynająceg akcję (np. kliknięcie w element, przeciągniecie, wywłanie akcji skryptu wyknywaneg p strnie użytkwnika) STOP ukńczenie akcji CLICK kliknięcie w element FIX miejsce fiksacji, stan w który przechdzi A p minięciu kreślneg czasu CLOSE akcja zamknięcia strny lub puszczenia jej na rzecz innej Reprezentacją graficzną śladu jest dwuwymiarwą krzywą pwstałą pprzez aprksymację klejnych punktów typu MT. Na pdstawie tych danych mżna utwrzyć unikalną ścieżkę wizyty użytkwnika na danej strnie internetwej. Metda pniekąd jest pkrewna z mechanizmem twrzenia ścieżek dwiedzin strn na pdstawie bazy danych przebiegów czasów. Zagadnienie jest z dziedziny eksplracji danych. Analiza przebiegów czaswych bejmuje metdy analizy przebiegów czaswych w celu znalezienia: trendów, pdbieństw, anmalii raz cykli. Metdę tę mżna zastswać również d wykrycia pdbieństw między użytkwnikami i ich zachwaniem na strnie, by pznać najppularniejsze przebiegi wizyt na strnie i w następstwie skrygwać prttyp strny zgdnie z ukierunkwaniem właśnie użytkwników. Ścieżka wizyty użytkwnika. Przy metdzie mtintracking pmcny jest graf zachwań sieciwych użytkwników (eng. Web behavir graph), rysunek bk. Ciepłe klry w śrdku znaczają pprawną ścieżkę, dpwiednim kierunku, kierującą użytkwnika d właściwiej infrmacji, zimne ddalenie się d wyknania zadania czy pstawineg strna 6 z 13

7 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. celu. Za pmcą teg grafu badając strnę internetwą mżna wykryć bszary, które wymagają pprawy. W przypadku kreślenia ścieżki użytkwnika w systemie webwym, nie wyznaczamy punktu, który znacza spełnienie celu, lecz badamy wszystkie ścieżki użytkwników. Określana na wstępnie jest idealna ścieżka d pierwszeg punktu d statnieg, która stanwi wzrzec dla pzstały śladów, które są d niej prównywane. P przekrczeniu ustalneg prgu zgdnści, mżna załżyć, iż użytkwnik siągnął załżny cel lub nie. 5. System ewaluacji zachwań użytkwników na strnach internetwych bez udziału mderatra i użytkwnika. Przedstawiam pis spsbu działania aplikacji webwej typu tracker, wdrażanej pd nazwą bitracks.cm. Za pmcą niej mżna uzyskać mapę cieplną (heatmap) raz mapę kliknięć (clickmap). ObiTracks.cm wykrzystuje spsób wizualizacji party rzwiązanie ClickHeat firmy Labsmedia. System jest wyknany w technlgii PHP 5.2, w parciu bazę danych MySQL 5 raz bibliteki Javascript lgujące zdarzenia. Aby rzpcząć klekcjnwanie danych, należy umieścić kd Javascript przed znacznikiem </bdy> w sekcji strny, która ma być badana. Przykład: <script type="text/javascript" src="http://czytdziala.pl/svetvid/js/clickheat.js"></script><script type="text/javascript"><!-- clickheatsite = 'czytdziala.pl';clickheatgrup = dcument.title;clickheatserver = 'http://czytdziala.pl/svetvid/click.php';initclickheat(); //--> </script></bdy> Jak widać, zasada Event.lggera jest pdbna d tej, którą stsuje Ggle Analytics, przy klekcjnwaniu danych statystycznych. Dane są klekcjnwane d plików tekstwych: X Y szerkść_przegladarki liczba_klikniec czas_klikniecia numer_ip_uzytkwnika Aplikacje cechuje następująca architektura: ObiTracks Cntrllers ObiTracks mdules Lg Files Cre CreateFIle/Fill Dabase ClickHeat Generate Map HeatMap Lgin Cnfig Event Click Prcessr Website server Event.Lgger User Client Admin strna 7 z 13

8 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. W zależnści d badanej strny, należy ustawić dla Event.lggera infrmację tym, jaki układ na psiada. Mże t być strna wycentrwana zmiennym rzmiarze, stałym lewym menu i zmienną treścią, na cały ekran itp. Uprszczną wersją, a właściwie składwą mtintrackera jest kntrler clicktracker. Pniżej znaduje się rysunek z mdelem aplikacji, typ swimlanes. W przypadku ObiTracks, clicktracking składa się z dwóch mniejszych aplikacji skryptu zbierająceg kliknięcia ze strny klienta raz kntrlera, który zebrane dane przetwarza ze strny serwera, gdzie jest wdrżny cały system ObiTracks. Dzięki tak zebrany danym, prcesy w tym kntrlerze, dpwiadające za generwanie mapy kliknięć (ClickMap) raz mapy cieplnej (HeatMap), są w stanie wizualizwać akcje użytkwnika. W ramach badań przeprwadziłem analizę prównawczą jakści uzyskanych wyników na tych samych zestawach zadań dla aplikacji webwej raz Eyetrackingu, za pmcą urządzenia d badań Head Munted Tracker, mdel Eyetrack 6000 raz prgramwania GTAnaly. 6. Case study: Czytdziala.pl. W listpadzie 2007 rku nastąpiła zmiana wyglądu serwisu mnitrująceg działanie usług internetwych Czytdziala.pl. Wymagana była ewaluacja wprwadznych zmian. Zadania dla użytkwników. Aby uzyskać dane użytkwników dla prównania skutecznści aplikacji webwej z clicktrackingiem i heatmapą uzyskiwaną z eyetrackera, grupa 10 sób zstała pprszna wyknanie pniższych zadań. Zadanie 1 1. Wejdź na strnę 2. Spróbuj zapisać się na mnitring nasza-klasa.pl dla adresu Gadu-Gadu. 3. Pwtórz Krk nr 2 dla niepprawnych danych. strna 8 z 13

9 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Zadanie 2 Zadanie 3 1. Wejdź na strnę 2. Załóż nwe knt w serwisie. 3. Ddaj jeden kntakt mailwy raz jeden test na dwlny prtkół z dwlnymi ustawieniami. 4. Przypisz kntakt RSS d testu. 1. Wejdź na strnę 2. Zalguj się na swje knt. 3. Odpwiedz na trzy pytania: Czy wszystk, c widzę, jest dla mnie jasne? Wiesz gdzie jestes? Gdybym był w stanie, c bym pprawił na tej strnie? C przykuwa największą uwagę? Uwagi i sugestię zstały przesłane za pmcą prgramwania LiveChat Sftware, zainstalwaneg w rli kanału kntaktweg dla Czytdziala.pl. Na pniższym rysunku jest mapa kliknięć uzyskana pdczas badania. Wyniki uzyskan 15 stycznia 2008 rku, w labratrium Plitechniki Wrcławskiej. Dane ObiTracks.cm zstały zebrane d 8 użytkwników. Najczęściej pracwali ni z przeglądarką Firefx, w jednym przypadku był t MS Explrer. Rzdzielczść nie przewyższała 1280px na szerkść, gdzie najczęściej była t 1024 px na szerkść. Pniżej przykładwy wynik ścieżki kliknięć z danych systemu bitracks.cm. strna 9 z 13

10 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Użytkwnik Mapa cieplna dla wygenerwaneg ruchu przedstawia się następując: Zadania pwtórzn w labratrium ergnmii. Uzyskan wstępne wyniki, które wymagały przetwrzenia, niżej zbrazwane bszary skupienia w klejnści zapisania (duża czułść). strna 10 z 13

11 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. 7. Metda prównania danych. Uzyskany ścieżki ruchów użytkwników pdczas badania zdalneg raz testu z wykrzystaniem Eyetrackera, są prównywane za pmcą następujących pracwanych metd: 1. Suma różnic dległści między punktami w stsunku d łącznej długści ścieżki. 2. Różnica w płżeniu kursra i czasie przestju między pprzedzającym i następującym kliknięciu Wykrzystując uzyskane dane, należy wyznaczyć następujące parametry: NOOP TIME DURATION (ms) długść przestju myszki w danej pzycji, NOOP POINT punkt przestju myszki, uwarunkwany stałą NOOP_LIM, która kreśla ptrzebny czas d zmiany stanu z ACTIVE na NOOP, MAX_NORMALIZED_DIFF_LENGTH stała bliczana pprzez pierwiastkwanie ilczynu szerkści i wyskści ekranu przeglądarki użytkwnika. Definiuje, czy różnica długści dwóch ścieżek mieści się w zakresie pdbieństwa, c skutkuje rzpczęciem dkładnej punktwej analizie. Działanie algrytmu: NOOP_LIM = 100; Limit czasu w ms, p którym kursr przechdzi w stan przestju, MAX_NORMALIZED_DIFF_LENGTH pierwiastek z ilczynu szerkści i wyskści kna przeglądarki użytkwnika, prównanie następuje dpier gdy wartść bezwzględna między długścią ścieżek jest mniejsza niż MAX_NORMALIZED_DIFF_LENGTH, wyliczenie dległści między punktami dwóch ścieżek wykresu w stsunku d dległści d punktu (0,1) - pczątek ekranu, strna 11 z 13

12 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. wyliczenie różnic w czasie przestju między dwma ścieżkami, uwzględnienie dchylenia standardweg, bliczenie ilczynu z pszczególnych współczynników pdbieństwa pdbieństw gemetryczne. Na pdstawie przykładwych danych (ramka), mżna zbaczyć jak przebiega prces prównania ścieżek. Wg pierwszej metdy uzyskuje się większe pdbieństw ścieżek ruchu. Wadą tej metdy jest zakładanie, że użytkwnicy w spsób pdbny wyknują zadania. Dlateg, mże na być stswana w grupach użytkwników pdbnych prfilach. Druga metda wprwadza z klei zbyt restrykcyjne prównanie ścieżek, birąc pd uwagę płżenie punktu, klejnść raz czas przestju myszki w nim. Bezwzględne pdbieństw gemetryczne mżna bliczyć mnżąc przez siebie uzyskane wyniki z pwyższych dwóch metd. Przykładwe wyniki bliczeń: Literatura. dcument laded, functins dne Path1 and Path2 are qualified fr further analysis. 190,92,873,922,378,799,628,759,337,120,663,107,811,558,127,189,634,665, 404,720,731,69,844,765,746,566 standard deviatin fr path1: ms 190,92,873,922,378,799,628,759,337,120,663,107,811,558,127,189,634,665, 404,720,731,69,844,765,746, ,657,168,903,902,699,637,937,951,917,396,438,77,453,379,611,174,866, 536,258,971,504,202,376,444,400 Np pint path similarity is: 77.3% Psitin-Time pint path similarity is: 58% ========================================= 190,92,873,922,378,799,628,759,337,120,663,107,811,558,127,189,634,665, 404,720,731,69,844,765,746,566 standard deviatin fr path1: ms 190,92,873,922,378,799,628,759,337,120,663,107,811,558,127,189,634,665, 404,720,731,69,844,765,746, ,657,168,903,902,699,637,937,951,917,396,438,77,453,379,611,174,866, 536,258,971,504,202,376,444,400 Average similarity f tw track pathes: 44.83% 1. HACKOS, J. T., REDISH J. C., User and Task Analysis fr Interface Design, New Yrk, Jhn Wiley & Sns, 1998, 6-11, 52-71, , , HILBERT D. M., REDMILES D. F., Why Let Perfectly Gd Usability Data G t Waste? Human-Cmputer Interactin Cnsrtium Meeting USA, 1998, NIELSEN, J., Usability Engineering. Bstn, MA: Academic Press Prfessinal, NIELSEN, J., Designing Web usability - the practice f simplicity. 5. NIELSEN J., ISSN , NIELSEN, J., LORANGER H., Priritizing Web Usability, New Riders Press, April strna 12 z 13

13 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. 7. NORMAN K. L., Levels f Autmatin and User Participatin in Usability Testing, SOFTWARE QUALITY JOURNAL, Vl. 14, N. 2. (June 2006), ZELDMAN J., Designing with Web Standards 2nd Editin, Peachpit Press, 2006, 22-24, 53-57, Standard ISO strna 13 z 13

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Rmualda Traugutta w Kszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Autr: Pitr Simiński KL II LB Kszalin 2006 C t jest grafika wektrwa? Spsób pisu brazu party na frmułach matematycznych. W

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo