Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny"

Transkrypt

1 Rozdział 16 Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny Streszczenie. Przedstawiono badania reakcji użytkowników systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, wykorzystywanego w ponad stu firmach w Polsce, na zmianę interfejsu, przy zmianie platformy systemu z DOS na Windows. Badania przeprowadzono na grupie 12 użytkowników. W badaniach wykorzystano system, służący do obsługi operacji kasowych. Ocenianymi aspektami były skuteczność, wydajność i satysfakcja użytkownika. Badania wykazały, że system Dos-owy umożliwiał bardziej efektywną pracę i był lepiej oceniany przez użytkowników posiadających doświadczenie w pracy z systemami Dosowymi. Nowi użytkownicy, jako system bardziej intuicyjny i prostszy w obsłudze, wybierali system Windows-owy. 1 Wstęp W wielu polskich firmach, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, korzysta się z aplikacji napisanych jeszcze dla systemu Dos, pomimo, że już od kilku lat nikt nie korzysta z tego systemu operacyjnego. Nie ma też powszechnej tendencji do zmiany tego oprogramowania. Zmiany, jeżeli już do nich dochodzi, wywołane są najczęściej nie zniechęceniem do systemu Dos-owego, ale wymogami związanymi z wprowadzaniem nowych technologii wewnątrz firmy. W aplikacjach pisanych dla systemu Dos użytkownik korzysta z interfejsu tekstowego. W takim modelu interfejsu informacje przedstawiane są jako symbole z określonego zestawu znaków, a ekran (urządzenie wyjściowe) ma postać prostokątnej macierzy, której najmniejszą rysowaną jednostką jest znak. Interakcja użytkownika systemu z komputerem polega na wpisywaniu poszczególnych znaków do systemu przy użyciu klawiatury. Z kolei w systemie Windows mamy do czynienia z graficznym sposobem prezentacji danych. Graficzny interfejs użytkownika (ang. GUI Graphical User Interface) przedstawia informacje i pozwala na interakcje człowiek-komputer poprzez rysowanie i obsługiwanie elementów graficznych, zwanych widżetami lub kontrolkami. Głównym elementem systemu z graficznym interfejsem użytkownika jest okno programu, wewnątrz tego okna rozmieszczone są elementy graficzne wspomagające interakcje człowieka z komputerem. Pierwszą zauważalną różnicą pomiędzy tymi trybami jest obsługa z wykorzystaniem myszy, w trybie tekstowym wszystkie interakcje wykonywane są z użyciem jedynie Bogdan Trawiński, Barbara Trzcińska: Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki Stosowanej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 5-37 Wrocław, Polska

2 B. Trawiński, B. Trzcińska klawiatury, podczas gdy w trybie graficznym wiele akcji użytkownika wykonywanych jest właśnie za pomocą myszy. W trakcie przejścia z systemu obsługiwanego w trybie tekstowym na system w trybie graficznym możliwy jest etap pośredni z wykorzystaniem tzw. okna hybrydowego, czyli okna w trybie tekstowym, który umożliwia umieszczanie elementów graficznych oraz obsługę zdarzeń za pomocą myszy. Celem badań prezentowanych w niniejszym rozdziale było pokazanie, w jaki sposób użytkownicy reagują na zmianę interfejsu oprogramowania, porównanie efektywności pracy na aplikacjach Dos-owych i Windows-owych, a więc dokonanie oceny jakości, w tym przede wszystkim użyteczności aplikacji w obu systemach operacyjnych. 2 Użyteczność systemów informacyjnych Dostępnych jest wiele pozycji literaturowych na temat teorii użyteczności [7], [9], [1], projektowania zorientowanego na użytkownika [5], [6], [8], [12], [13] i badania użyteczności [2], [3], [6], [11], [14] wiele przydatnych materiałów można znaleźć na polskiej stronie internetowej Zgodnie z normą ISO 9241 użyteczność można określić jako zakres, w jakim produkt może być wykorzystywany przez określonych użytkowników w celu osiągnięcia wymaganych rezultatów z odpowiednią skutecznością, efektywnością i satysfakcją w określonym kontekście użycia [1]. Wpływ na użyteczność mają wydajność, trafność, dokładność pracy i uzyskanych wyników, ale przede wszystkim satysfakcja użytkownika, czyli stopień swobody, komfortu i pozytywnego nastawienia do oprogramowania. Rys. 1. Struktura badania użyteczności [1] W celu zbadania użyteczności systemu niezbędne jest stworzenie odpowiednich testów, a do ich przeprowadzenia niezbędne jest dokonanie: opisu celu, jaki chcemy uzyskać wskazanymi działaniami użytkownika; opisu wszystkich składników kontekstu użycia systemu takich, jak: charakterystyka użytkownika, opis wykonywanych zadań, wykorzystywany sprzęt i środowisko testów. 2

3 Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny Oceniając użyteczność systemu należy posługiwać się trzema podstawowymi miarami: skuteczność (ang. effectiveness), która określa, w jakim stopniu został osiągnięty oczekiwany i wymagany rezultat; wydajność (ang. efficiency) określający jakość działania systemu, czyli zasoby wykorzystane w trakcie wykonywania poszczególnych zadań; zadowolenie użytkownika (ang. user satisfaction) odczucia użytkownika w trakcie używania systemu, komfort działania. Produkt informatyczny charakteryzujący się wysoką użytecznością pozwala na wykonanie zadania szybciej, łatwiej i z mniejszą liczbą popełnionych błędów; skrócenie czasu nauki i szkolenia, zapobiegające frustracji użytkownika; osiągnięcie zadowolenia przez użytkownika ze sprawnie wykonanej pracy; pozytywne nastawienie użytkownika i brak jego oporów przed ponownym użyciem oprogramowania. 3 Opis badanego systemu Badaniu poddano program Kasa-Dos (aplikacja dla systemu Dos) oraz jego unowocześnioną wersję Kasa-Win (aplikację dla systemu Windows) [1]. Program ten przeznaczony jest dla firm, które dokumentują obrót gotówkowy, czyli wpłaty lub wypłaty pieniężne do lub z kasy firmy. System Kasa-Dos sprzedawany jest od kilkunastu lat i aktualnie jest wykorzystywany przez ponad 1 klientów na terenie całego kraju. Jest to odrębne oprogramowanie, jednak zwykle jest dołączane do innych systemów, jak systemy finansowo-księgowe; księgi przychodów i rozchodów; systemy ewidencji magazynowej i fakturowania sprzedaży. Rys. 2. Struktura powiązań relacyjnych w bazie danych systemu Kasa-Win System Kasa-Dos został oprogramowany przy użyciu języka Clipper 5.1 i korzysta z bazy danych w formacie dbase, natomiast system Kasa-Win został zrealizowany 3

4 B. Trawiński, B. Trzcińska w środowisku Borland Delphi 6., a jego baza danych w systemie Microsoft SQL Server. Struktury baz danych obu systemów są podobne na Rys. 2 przedstawiono diagram powiązań relacyjnych pomiędzy podstawowymi tabelami w systemie Kasa-Win. Systemy Kasa-Dos i Kasa-Win zostały podzielone na następujące moduły funkcjonalne (Rys. 3): kasa przyjmie, kasa wyda, raporty kasowe oraz funkcje systemowe. Rys. 3. Model funkcjonalny badanych systemów Kasa-Dos i Kasa-Win 4 Wyniki badań W badaniach wzięło udział 12 ochotników, których wybrano z dwóch grup: 6 uczestników spośród osób, które wcześniej pracowały z poprzednią Dos-ową wersją badanego systemu, pozostałych 6 uczestników nie miało żadnej styczności z systemem Kasa, rekrutowano ich spośród rekrutowano spośród studentów i absolwentów uczelni ekonomicznych. Uczestnicy mieli do wykonania 1 zadań w pełni odzwierciedlających funkcjonalność systemu. Zadania obejmowały podstawowe operacje wykonywane z wykorzystaniem systemu kasowego, były one następujące: 1) wystawienie i wydrukowanie dowodu Kasa Przyjmie(KP), 2) wystawienie i wydrukowanie dowodu Kasa Wyda(KW) z dopisaniem nowego kontrahenta, 3) zmiana danych kontrahenta, 4) otwarcie nowego raportu kasowego, wystawienie i wydrukowanie dowodu KW, 5) wyszukanie i wydrukowanie dowodu kasowego KP, 6) odczytanie podstawowych danych z raportu kasowego z danego tygodnia, 7) wyszukanie ostatniego dowodu KP i korekta pozycji, 8) wyszukanie dowodu kasowego dla wybranego kontrahenta, wystawionego w danym dniu, 9) wyszukanie i wydrukowanie określonego raportu kasowego, 1) wystawienie, wydrukowanie i usunięcie dowodu KW. Dla każdego zadania określono warunek zaliczenia zadania oraz wartości procentowe poszczególnych etapów zadnia, aby możliwe było późniejsze określenie stopnia poprawności wykonania. 4.1 Poprawność wykonywania zadań Oceniano poprawność danych wpisywanych do systemu dotyczących kontrahentów, pracowników oraz dowodów kasowych. Zaobserwowano, że uczestnicy nie popełniali wielu błędów w trakcie badania. Dla obu systemów poprawność wykonywania zadań sięgała 1%, wynika z tego, że oba systemy są proste i intuicyjne. Biorąc pod uwagę 4

5 Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny kryterium poprawności wprowadzania danych nie zauważono różnic pomiędzy systemem Kasa-Dos a Kasa-Win. 4.2 Czas wykonywania zadań a) pracujący w cześniej b) nieznający systemu Czas [s] Kasa-Dos Kasa-Win Czas [s] Kasa-Dos Kasa-Win Nr zadania Nr zadania Rys. 4. Średni czas wykonania zadań Użytkownicy pracujący wcześniej z systemem Kasa-Dos początkowo czuli dyskomfort w trakcie korzystania z systemu Kasa-Win. Świadczą o tym wyniki przedstawione na wykresie na Rys. 4a, gdzie zaobserwowano znacznie dłuższy czas wykonywania zadań w systemie Kasa-Win aniżeli w systemie Kasa-Dos. Podobne zestawienie dla użytkowników nieznających systemu Kasa-Dos przebiega na korzyść systemu Kasa-Win. Czas wykonywania zadań w systemie Kasa-Win był krótszy (Rys. 4b). a) system Kasa-Dos b) system Kasa-Win Kliknięcia Pracujący wcześniej Nieznający systemu Kliknięcia Pracujący wcześniej Nieznający systemu Nr zadania Nr zadania Rys. 5. Średnia liczba kliknięć (lub uderzeń w klawiaturę) przy wykonywaniu zadań 5

6 B. Trawiński, B. Trzcińska 4.3 Liczba kliknięć lub uderzeń w klawiaturę Wykresy na Rys. 5 przedstawiają liczbę kliknięć i/lub uderzeń w klawiaturę dla badanych systemów. W przypadku pracy z systemem Dos bardzo ważna okazała się praktyka oraz okres, jaki użytkownik przepracował z systemem. Pracując z systemami Dosowymi niezbędne jest poświęcenie czasu na naukę systemu i zapamiętanie podstawowych funkcji systemu (skrótów klawiszowych), jednak z upływem czasu praca z takim systemem jest szybsza, wręcz automatyczna. Po analizie zachowania uczestników badania w systemie Windows zaobserwowano, że dla obu grup średnia ilość kliknięć jest podobna, co pozwala wyciągnąć wniosek, że system jest jednakowy dla wszystkich, jest prosty, intuicyjny i prawdopodobnie doświadczenie w niewielkim stopniu może wpłynąć na szybkość i wydajność pracy z takim systemem. 4.4 Wyniki ankiety Analizując wyniki oceny łatwości nauki i obsługi systemu, intuicyjności i przejrzystości systemu oraz satysfakcji pracy z systemem zestawiono wyniki obu systemów ze względu na jedenaście następujących kryteriów, zawartych w pytaniach ankiety: 1) Szybkość nauki systemu; 2) Łatwość nauki systemu; 3) Przyjazność systemu; 4) Konieczność korzystania z pomocy; 5) Łatwość zrozumienia poleceń i funkcji systemu; 6) Łatwość obsługi skrótów klawiszowych; 7) Czytelność prezentowanych w systemie danych; 8) Rozpoznawalność ekranów oraz funkcji systemu; 9) Satysfakcja pracy z systemem; 1) Kolorystyka interfejsu i jej wpływ na czytelność danych w systemie; 11) Szybkość wykonywania pracy.. a) Oceny kryteriów b) Oceny użytkow ników Liczba punktów Kasa- Dos Kasa-Win Liczba punktów Kasa-Dos Kasa-Win Nr pytania Nr uczestnika Rys. 6. Suma punktów przyznanych przez uczestników dla poszczególnych kryteriów Sumę punktów przyznanych przez użytkowników dla każdego z kryteriów pokazano na Rys. 6a. System Kasa-Dos został oceniony zdecydowanie lepiej dla kryteriów 6 i 11, natomiast system w Kasa-Win dla kryteriów 3, 4 i 8. Dla każdego z kryteriów sumaryczna 6

7 Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny ocena zawierała się w przedziale od do 24 punktów. Przyjęto, więc że kryterium jest ocenione bardzo dobrze, jeśli suma punktów przekracza 16, natomiast źle, gdy suma punktów nie przekracza 8 punktów. Na tej podstawie za najlepiej ocenione cechy systemu Kasa-Dos przyjęto: szybkość nauki systemu, łatwość nauki systemu, łatwość obsługi skrótów klawiszowych, kolorystykę interfejsu i jej wpływ na czytelność danych prezentowanych w systemie oraz szybkość wykonywania pracy w systemie. Najniższe noty zanotowano dla konieczności korzystania z pomocy w trakcie pracy z systemem. Dla systemu Kasa-Win najlepsze wyniki wypadły dla: szybkości nauki systemu, łatwości nauki systemu, przyjazności systemu, braku konieczności korzystania z pomocy oraz łatwości rozpoznania ekranów i funkcji systemu. Najniżej oceniono łatwość obsługi skrótów klawiszowych oraz szybkość pracy z systemem. Rys. 6b przedstawia wykres sumy punktów przyznanych przez każdego użytkownika obu systemom. Pierwsza grupa sześciu użytkowników zdecydowanie lepiej oceniła system Kasa-Dos, są to uczestnicy wcześniej korzystający z tej wersji systemu, natomiast druga grupa to uczestnicy nieznający żadnej wersji i dla tej grupy lepszy wydaje się być system Kasa-Win. Wynika to z wcześniej zauważonych już cech decydujących o łatwości nauki i obsługi systemu z interfejsem graficznym oraz intuicyjności działań w takim systemie. Zalety systemów Dos-owych, takie jak wydajność i szybkość pracy są w stanie zauważyć jedynie użytkownicy, którzy przez dłuższy czas pracują z takim systemem, dzieje się tak w przypadku użytkownika 12, który posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w pracy z systemami Dos-owymi, dlatego mimo pierwszego kontaktu z systemem Kasa-Dos lepiej ocenia właśnie ten system. 5 Podsumowanie badań W dobie powszechnie przyjętego systemu operacyjnego Windows, każdy użytkownik jest przyzwyczajony do interfejsu okienkowego i zaczynają pojawiać się opinie, że taki interfejs jest jedynym słusznym. System Windows powstał w wyniku rozwoju technologii, ale jedną z podstawowych przyczyn powstania systemu operacyjnego z graficznym interfejsem i obsługą myszy, ułatwiającą poruszanie się po systemie, była próba upowszechnienia używania sprzętu komputerowego oraz aplikacji komputerowych. Systemy ze środowiskiem graficznym miały pomóc zwykłemu użytkownikowi, nieznającemu zaawansowanych zasad działania systemów komputerowych, zapoznać się z komputerem i możliwościami, jakie oferuje. Niestety wprowadzenie interfejsu graficznego ma również swoje wady. Bardzo często obsługa myszy spowalnia pracę z aplikacją. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że system umożliwiający aktywowanie wszystkich poleceń tylko i wyłącznie za pomocą klawiatury będzie obsługiwany znacznie szybciej niż system, który do poprawnego wykonywania funkcji potrzebuje obsługi myszy komputerowej. Nasuwa się więc wniosek, że poprawnie zaprojektowana aplikacja Windows-owa powinna umożliwiać obsługę wszystkich funkcji i poleceń za pomocą klawiszy. Jednakże nawet, jeśli taka obsługa jest zapewniona, użytkownicy często nie potrafią oprzeć się użyciu myszy. Wynika to z przyzwyczajenia i traktowania myszy jako podstawowego urządzenia wskazującego. Technologię Dos-ową można uznać za technologię przestarzałą oraz pod każdym niemal względem ustępującą technologii Windows. Aplikacje Dos-owe tracą udziały w rynku, ale jednak ku zdziwieniu ekspertów, bardzo powoli. W związku z tym należałoby spróbować wydobyć z nich to, co najlepsze i wykorzystać te cechy w nowoczesnych aplikacjach. 7

8 B. Trawiński, B. Trzcińska Literatura 1. International Standard ISO :1998(E): Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 11: Guidance on usability, Ivory M.Y., Hearst M. A.: The State of the Art in Automating Usability Evaluation of User Interfaces. ACM Computing Surveys, Vol. 33, No. 4, December 21, pp Karwicki T., Trawiński B.: Badanie użytkowników w czasie wdrażania nowego internetowego systemu informacyjnego. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Czesława Daniłowicza. [Szklarska Poręba, września 24]. Vol. 1.: Oficyna Wydaw. PWroc., Wrocław, Maguire M.C.: User Centered Requirements Handbook. Report D5.3. RESPECT Consortium, Nielsen J.: Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, wydawnictwo Helion, Gliwice Nielsen J.: Why You only need to Test With 5 Users, Norman D. A.: Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books Norman D. A.: The Design of Everyday Things. Basic Books Pearrow M.: Funkcjonalność stron internetowych. Helion Prętczyński Z., Materny M., Kotulski Z.: HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, w: J.Kisielnicki [ed.], Informatyka narzędziem zarządzania w XXI w., s , PJWSTK i Wydział Zarządzania UW, Warszawa Rubin J.: Handbook of usability testing: How to plan, design, and conduct effective tests, John Wiley & Sons, Spolsky J.: Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programistów, Mikom, Warszawa Tidwell J.: Designing interfaces: Patterns for effective interaction design, O Reilly Media, Trzcińska B.: Problemy przenoszenia systemów informacyjnych ze środowiska DOS do Windows, Praca magisterska na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 25. Paper title: Investigation of information system users when changing from text to graphical interface Abstract. Users response to the change of textual interface to graphical one in an information system for cash management is reported in a chapter. Twelve users participated in the experiment. Effectiveness, efficiency and user satisfaction were the main aspects investigated. It was observed that the Dos system enabled more effective work and was assessed as a better one by the users experienced in the cash management system with a textual interface. The users beginning their work with the cash management system chose the Windows system as more intuitive and simpler to operate. Słowa kluczowe: system informacyjny, użyteczność, badanie użytkowników 8

HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem

HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem Zbigniew Prętczyński Michał Materny Zbigniew Kotulski Rozwój przedsiębiorczości w Polsce i idący za tym rozwój samych przedsiębiorstw wymusił

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH Katarzyna ZARAŃSKA Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz analiza istotności kryteriów oceny serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ UŻYTKOWA W PROCESIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

JAKOŚĆ UŻYTKOWA W PROCESIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 4 2008 Rafał MICHALSKI* JAKOŚĆ UŻYTKOWA W PROCESIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA W pracy przedstawiono przegląd podejść do zapewniania jakości użytkowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania.

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. Specyfikacja wymagań Autor: Łukasz Olek Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. 1 Plan wykładów Zasady skutecznego działania Specyfikacja wymagań Kontrola

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych

Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych mgr inż. Magdalena Borys dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU ORGANIZACJI PROCESOWEJ

ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU ORGANIZACJI PROCESOWEJ POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 282 (60), 103 116 Janusz Myszczyszyn ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JOANNA KRYGIER *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JOANNA KRYGIER * JOANNA KRYGIER * INTERNET JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROCES SPRZEDAŻY W RELACJACH B2B NA POLSKIM RYNKU IT THE INTERNET AS THE SALES PROCESS SUPPORTING TOOL IN B2B RELATIONS ON THE POLISH IT MARKET STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Relacyjne aplikacje robocze

Relacyjne aplikacje robocze Microsoft Dynamics CRM Relacyjne aplikacje robocze Wykorzystaj Microsoft Dynamics CRM oraz SharePoint, by osiągnąć lepsze wyniki biznesowe. Dokument oficjalny Kwiecień 2010 r. http://crm.dynamics.com Spis

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Grzegorz Krzymiński Metoda budowania interfejsu graficznego do prezentowania zawartości bazy danych udostępnianej na WWW w oparciu o wzorce występujące powszechnie w

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA ERGONOMII INTERFEJSÓW STRON INTERNETOWYCH

METODY BADANIA ERGONOMII INTERFEJSÓW STRON INTERNETOWYCH PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2011 z. VI Edmund Golis, Artur Omazda Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie METODY BADANIA ERGONOMII

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Arkadiusz Banasik, Tomasz Horzela, Adrian Kapczyński, Anna Męczyńska Politechnika Śląska Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo