FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu"

Transkrypt

1 FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ( Publiczna Oferta ). Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent bêdzie ubiega³ siê o wprowadzenie do obrotu na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. ( GPW ) wszystkich objêtych w ramach Publicznej Oferty Akcji Oferowanych i powsta³ych w zwi¹zku z nimi Praw do Akcji ( PDA ) oraz akcji serii A i akcji serii B2. Jednostkowa wartoœæ nominalna akcji FOTA S.A. wynosi 8,00 z³. Oferta Publiczna realizowana bêdzie wy³¹cznie w Polsce. Akcje w Publicznej Ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach: Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych oraz Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych. Przed rozpoczêciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferuj¹cy przeprowadzi tzw. book-building proces tworzenia Ksiêgi Popytu ( Ksiêga Popytu ) na Akcje Oferowane w ramach tej transzy. Przed rozpoczêciem procesu tworzenia Ksiêgi Popytu Emitent opublikuje przedzia³ cenowy, którego górna granica nie bêdzie przekraczaæ ceny maksymalnej, która wynosi 35 z³otych. W trakcie procesu tworzenia Ksiêgi Popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie Oferuj¹cy kierowaæ bêdzie do potencjalnych inwestorów propozycje udzia³u w Transzy Instytucjonalnej. Inwestorzy zainteresowani z³o eniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udzia³u w tworzeniu Ksiêgi Popytu, powinni skontaktowaæ siê w okresie jej tworzenia z Oferuj¹cym. Oferuj¹cy nie ma obowi¹zku skierowania propozycji uczestnictwa w Publicznej Ofercie do inwestorów, którzy zg³osz¹ siê z tak¹ proœb¹. Na podstawie wyników budowy Ksiêgi Popytu na Akcje Oferowane zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomoœci cena emisyjna Akcji Oferowanych ( Cena Emisyjna ). Cena Emisyjna zostanie podana najpóÿniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomoœci w sposób, w jaki zosta³ udostêpniony Prospekt, oraz w trybie okreœlonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Cena Emisyjna bêdzie sta³a i jednakowa dla obydwu transz. Proces budowania Ksiêgi Popytu bêdzie trwa³ od 15 listopada 2006 r. do 22 listopada 2006 r. do godziny Zapisy w Transzy Indywidualnej przyjmowane bêd¹ w okresie od 15 listopada do 22 listopada 2006 r. do godziny Zapisy w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane bêd¹ w okresie od 23 listopada 2006 r. do 24 listopada 2006 r. Emitent planuje rozpoczêcie notowañ Akcji Oferowanych na GPW najpóÿniej w grudniu 2006 r. Szczegó³owe terminy Oferty zosta³y przedstawione m.in. w Czêœci I. Z Ofert¹ zwi¹zane s¹ ryzyka, które zosta³y opisane w Czêœci II. Informacje zamieszone w Prospekcie zosta³y zaktualizowane na dzieñ zatwierdzenia Prospektu przez Komisjê Nadzoru Finansowego. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu Doradca Finansowy Prospekt zosta³ zatwierdzony przez Komisjê Nadzoru Finansowego w dniu 31 paÿdziernika 2006 r.

2 SPIS TREŒCI CzêœæI Osobyzarz¹dzaj¹ceinadzoruj¹ce,osobyzarz¹dzaj¹cewy szegoszczebla,doradcyibieglirewidenci Szczegó³yOferty Kluczoweinformacjedotycz¹ceEmitenta Informacjedotycz¹ceEmitenta Strategia Osobyzarz¹dzaj¹ceinadzoruj¹ce Znacz¹cy akcjonariusze oraz transakcje z podmiotami powi¹zanymi Informacjedotycz¹cekapita³uEmitenta... 9 CzêœæII Czynnikiryzykazwi¹zanezdzia³alnoœci¹Emitenta Czynnikiryzykazwi¹zanezotoczeniem,wktórymEmitentprowadzidzia³alnoœæ Czynnikiryzykazwi¹zanezrynkiemkapita³owymizwtórnymobrotemakcjami CzêœæIII Osobyodpowiedzialne Bieglirewidenci Wybranedanefinansowe Czynnikiryzyka InformacjeoEmitencie Zarysogólnydzia³alnoœciEmitenta Strukturaorganizacyjna Œrodkitrwa³e Przegl¹dsytuacjioperacyjnejifinansowej Zasobykapita³owe Badaniairozwój,patentyilicencje Informacjeotendencjach Prognozywynikówlubwynikiszacunkowe Organyadministracyjne,zarz¹dzaj¹ceinadzorczeorazosobyzarz¹dzaj¹cewy szegoszczebla Wynagrodzenie i inne œwiadczenia za ostatni pe³ny rok obrotowy w odniesieniu do cz³onków organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cychinadzorczychorazosóbzarz¹dzaj¹cychwy szegoszczebla Praktykiorganuadministracyjnego,zarz¹dzaj¹cegoinadzoruj¹cego Zatrudnienie Znaczniakcjonariusze Transakcje z podmiotami powi¹zanymi Informacje finansowe dotycz¹ce aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat Informacjedodatkowe Istotneumowy Informacjeosóbtrzecichorazoœwiadczeniaekspertówioœwiadczenieojakimkolwiekzaanga owaniu Dokumentyudostêpnionedowgl¹du Informacje o udzia³ach w innych przedsiêbiorstwach CzêœæIV Osobyodpowiedzialne Czynnikiryzykaoistotnymznaczeniudlaoferowanychlubdopuszczanychdoobrotupapierówwartoœciowych Podstawowe informacje Informacjeopapierachwartoœciowychoferowanychlubdopuszczanychdoobrotu InformacjeowarunkachOferty DopuszczenieakcjiiPDAdoobrotuiustaleniadotycz¹ceobrotu Informacjenatematw³aœcicieliakcjiobjêtychsprzeda ¹ KosztyemisjilubOferty Rozwodnienie Informacjedodatkowe

3 CZÊŒÆ I CZÊŒÆ I OSTRZE ENIE Podsumowanie powinno byæ rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Ka da decyzja o inwestycji w papiery wartoœciowe powinna byæ oparta na rozwa eniu przez inwestora ca³oœci Prospektu Emisyjnego. W przypadku wyst¹pienia do s¹du z roszczeniem odnosz¹cym siê do Prospektu Emisyjnego, skar ¹cy inwestor mo e na mocy ustawodawstwa pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej mieæ obowi¹zek poniesienia kosztów przet³umaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczêciem postêpowania s¹dowego. Odpowiedzialnoœæ cywilna wi¹ e te osoby, które sporz¹dzi³y podsumowanie, ³¹cznie z ka dym jego t³umaczeniem, i wnioskowa³y o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku gdy podsumowanie jest wprowadzaj¹ce w b³¹d, niedok³adne lub niezgodne z pozosta³ymi czêœciami Prospektu Emisyjnego. Niektóre dane liczbowe zawarte w Prospekcie, w tym dane stanowi¹ce informacje finansowe, zosta³y zaokr¹glone. W zwi¹zku z tym w niektórych wypadkach suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel zawartych w niniejszym Prospekcie mo e nie odpowiadaæ dok³adnie ³¹cznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub wiersza. 1. Osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce, osoby zarz¹dzaj¹ce wy szego szczebla, doradcy i biegli rewidenci FOTA S.A. W sk³ad Zarz¹du FOTA S.A. wchodz¹: Bogdan Fota Prezes Zarz¹du Ma³gorzata Siwek Wiceprezes Zarz¹du Rados³aw Wojtkiewicz Cz³onek Zarz¹du S³awomir Kurek Cz³onek Zarz¹du W sk³ad Rady Nadzorczej FOTA S.A. wchodz¹: Tadeusz Staliñski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Lucyna Fota Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Ryszard Kaczyñski Sekretarz Rady Nadzorczej JakubFota Cz³onekRadyNadzorczej Juliusz Cybulski Cz³onek Rady Nadzorczej DORADCA FINANSOWY RSM Corporate Finance Sp. z o.o., w imieniu którego dzia³a: Piotr Jacek Raczyñski Prezes Zarz¹du DORADCA PRAWNY Kancelaria Radców Prawnych Oleœ & Rodzynkiewicz Spó³ka Komandytowa, w imieniu której dzia³aj¹: Wies³aw Oleœ Radca Prawny, Komplementariusz dr Mateusz Rodzynkiewicz Radca Prawny, Komplementariusz OFERUJ CY ING Securities S.A., w imieniu którego dzia³aj¹: Andrzej Olszewski Prokurent Krzysztof Jakimowicz Prokurent 2

4 CZÊŒÆ I BIEGLI REWIDENCI BDO Polska Sp. z o.o., jednostka wpisana na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem 523, w imieniu której dzia³a: dr André Helin Prezes Zarz¹du, State Authorized Public Accountant, bieg³y rewident 90004/502 Badanie historycznych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie oraz przegl¹d œródrocznego sprawozdania finansowego na dzieñ 30 czerwca 2006 przeprowadzi³a: Agata Wojtkowiak bieg³y rewident wpisany do rejestru bieg³ych rewidentów pod numerem 10784/7826. Badanie sprawozdania finansowego FOTA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej FOTA S.A. za okres przeprowadzi³a: Krystyna Sakson bieg³y rewident wpisany przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem 7899/483. A&E Consult Sp. z o.o. Oddzia³ Pomorski, podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych nr 477, w imieniu którego dzia³a: Katarzyna Matyka Cz³onek Zarz¹du A&E Consult Sp. z o.o. Badanie sprawozdania finansowego FOTA S.A. za okres oraz za okres przeprowadzi³a: Katarzyna Matyka bieg³y rewident wpisany przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem Szczegó³y Oferty 2.1. Podstawowe informacje o Ofercie W dniu 14 kwietnia 2006 roku Walne Zgromadzenie podjê³o jednog³oœnie uchwa³ê nr 1 w sprawie podwy szenia kapita³u zak³adowego Spó³ki w drodze publicznej emisji Akcji Serii D z wy³¹czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania siê o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji Akcji Serii D oraz zmiany Statutu. Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent bêdzie siê ubiega³ o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowañ gie³dowych ³¹cznie akcji Emitenta o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da, w tym: akcji zwyk³ych na okaziciela serii A, akcji zwyk³ych na okaziciela serii B2, akcji zwyk³ych na okaziciela serii D. Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest przez Spó³kê w ramach Publicznej Oferty akcji zwyk³ych na okaziciela serii D. Akcje w Publicznej Ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach: Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych oraz Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych. Przed rozpoczêciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferuj¹cy przeprowadzi book-building proces tworzenia Ksiêgi Popytu na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, maj¹ce na celu: zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objêciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, okreœlenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. Przed rozpoczêciem procesu tworzenia Ksiêgi Popytu Emitent opublikuje przedzia³ cenowy, którego górna granica nie bêdzie przekraczaæ ceny maksymalnej, o której mowa w punkcie Czêœci IV. Osobami uprawnionymi do sk³adania zapisów na akcje w Transzy Indywidualnej s¹ osoby fizyczne, bêd¹ce zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego z wyj¹tkiem osób bêd¹cych osobami amerykañskimi w rozumieniu Regulacji S. Osobami uprawnionymi do sk³adania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej s¹ osoby prawne oraz jednostki nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, bêd¹ce zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego z wyj¹tkiem osób bêd¹cych osobami amerykañskimi w rozumieniu Regulacji S. 3

5 CZÊŒÆ I Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w nastêpuj¹cych terminach: 15 listopada 2006 r. rozpoczêcie publicznej subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej; 15 listopada 2006 r. pocz¹tek book-building; 22 listopada 2006 r. godzina zakoñczenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej; 22 listopada 2006 r. godzina koniec book-building; 23 listopada 2006 r. rozpoczêcie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej; 24 listopada 2006 r. zakoñczenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej; do 1 grudnia 2006 r. zamkniêcie publicznej subskrypcji i przydzia³ Akcji Oferowanych. Terminy realizacji Publicznej Oferty mog¹ ulec zmianie. Nowe terminy zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci nie póÿniej ni w dniu up³ywu danego terminu w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mog¹ siê odbywaæ tylko w okresie wa noœci Prospektu Rynki Publiczna Oferta przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rozwodnienie Tabela 1. Rozwodnienie akcji Akcje Liczba akcji *) Udzia³ w kapitale (%) *) Liczba g³osów *) Udzia³ w g³osach (%) *) Seria A ,64% ,55% Seria B ,75% ,70% Seria B ,61% ,49% Seria C ,87% ,74% Seria D ,06% ,75% Seria E ,06% ,77% Razem ,00% ,00% ród³o: Spó³ka *) Przy za³o eniu objêcia przez nowych akcjonariuszy wszystkichakcjiseriic,akcjiseriidiakcjiseriie Koszty emisji Zgodnie z szacunkami Zarz¹du ca³kowite koszty zwi¹zane z emisj¹ Akcji Serii D mog¹ wynieœæ oko³o tys. PLN, bior¹c pod uwagê cenê maksymaln¹ w wysokoœci 35 PLN. Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowoœci koszty emisji akcji poniesione przy podwy szeniu kapita³u zak³adowego zmniejszaj¹ kapita³ zapasowy Spó³ki do wysokoœci nadwy ki wartoœci emisji nad wartoœci¹ nominaln¹ akcji, a pozosta³¹ ich czêœæ zalicza siê do kosztów finansowych. Spó³ka szacuje, e wp³ywy pieniê ne netto (po odliczeniu kosztów emisji) z emisji Akcji Serii D wynios¹ oko³o mln PLN. 3. Kluczowe informacje dotycz¹ce Emitenta 3.1. Wybrane dane finansowe Tabela 2. Wybrane dane finansowe Spó³ki (w tys. PLN) Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka PSR Spó³ka PSR I pó³ I pó³ Przychody netto ze sprzeda y Zysk (strata) na sprzeda y Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej Zysk (strata) netto Aktywa Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe Kapita³ w³asny Kapita³ zak³adowy

6 CZÊŒÆ I Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka PSR Spó³ka PSR I pó³ I pó³ Liczba akcji (w sztukach)* Zysk (strata) netto na 1 akcjê (w PLN) 0,60 0,38 2,00 2,50 2,28 0,39 Zadeklarowana/wyp³acona dywidenda na 1 akcjê (w PLN) ród³o: Spó³ka * Liczba akcji po splicie 1:125 w 2006 r. Bieg³y rewident dokona³ przegl¹du danych za I pó³ r. Dane za I pó³. nie by³y badane przez bieg³ego rewidenta. Tabela 3. Wybrane dane finansowe Grupy (w tys. PLN) Grupa MSSF Grupa MSSF I pó³ Przychody netto ze sprzeda y Zysk (strata) na sprzeda y Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej Zysk (strata) netto Aktywa Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe Kapita³ w³asny Kapita³ zak³adowy Liczba akcji (w sztukach)* Zysk (strata) netto na 1 akcjê (w PLN) 0,32 1,71 Zadeklarowana/wyp³acona dywidenda na 1 akcjê (w PLN) 0 0 ród³o: Spó³ka * Liczba akcji po splicie 1:125 w 2006 r. Bieg³y rewident dokona³ przegl¹du danych za I pó³ r Przes³anki Oferty i wykorzystanie wp³ywów pieniê nych Celem przeprowadzenia Publicznej Oferty jest pozyskanie œrodków finansowych niezbêdnych do realizacji strategii rozwoju Spó³ki. Wp³ywy z emisji Akcji Serii D Spó³ka przeznaczy na nastêpuj¹ce cele: pozyskanie nowych rynków zarówno w zakresie geograficznym, jak i produktowym. Zamiarem Spó³ki jest konsolidacja rynku dystrybucji czêœci samochodowych w Polsce oraz na wybranych rynkach Europy Œrodkowo-Wschodniej. W tym celu Spó³ka planuje: inwestycje kapita³owe w wybrane podmioty na rynku dystrybucji czêœci samochodowych, pozyskiwanie nowych rynków i nowych kompetencji w sposób organiczny na bazie posiadanego potencja³u biznesowego, finansowego i organizacyjnego. Obecnie Spó³ka prowadzi rozmowy z dystrybutorami czêœci samochodowych dotycz¹ce udzia³u tych podmiotów w tworzonej przez Spó³kê Grupie Kapita³owej, w tym z Behamot Sp. z o.o., o czym mowa w Czêœci III pkt i pkt 25. Wyniki tych rozmów bêd¹ wp³ywa³y na decyzjê Spó³ki odnoœnie ostatecznych kierunków dzia³añ konsolidacyjnych. sfinansowanie rosn¹cej sprzeda y w Polsce i na rynkach zagranicznych poprzez zasilenie kapita³u obrotowego Grupy Kapita³owej. Na obydwa powy sze cele Spó³ka chce przeznaczyæ po oko³o 50% wp³ywów z emisji Akcji Serii D. Cele te wynikaj¹ z planowanej przez FOTA S.A. strategii rozwoju i realizacja ka dego z nich ma równorzêdne znaczenie dla Spó³ki. Obecnie Spó³ka nie mo e dok³adnie okreœliæ wp³ywów z emisji Akcji Serii D, poniewa nie jest znana ich cena emisyjna. Spó³ka wstêpnie szacuje wartoœæ netto wp³ywów pieniê nych z emisji Akcji Serii D na poziomie mln PLN. Do czasu pe³nego wykorzystania œrodków z emisji, zgodnie z planami Spó³ki w tym zakresie, FOTA S.A. rozwa a przejœciowe zmniejszenie kredytów krótkoterminowych opisanych w pkt Czêœci III. Rezultat dzia³añ podjêtych przez Spó³kê w celu konsolidacji bran y dystrybucjiczêœcisamochodowychtrudno okreœliæ precyzyjnie w czasie, w szczególnoœci w zwi¹zku z procesami decyzyjnymi podejmowanymi przez podmioty bêd¹ce celem konsolidacji. 5

7 CZÊŒÆ I W przypadku gdy uzyskane przez Spó³kê wp³ywy z emisji bêd¹ wy sze ni zak³adane, Spó³ka podejmie dodatkowe dzia³ania w celu pozyskania nowych rynków, g³ównie w drodze realizacji inwestycji kapita³owych. Gdyby wp³ywy z emisji by³y ni sze od szacowanych, Spó³ka rozwa y wszelkie istniej¹ce uwarunkowania i mo liwoœci do podjêcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych, w tym mo liwoœæ zaci¹gniêcia kredytu oraz wyd³u enie w czasie realizacji planów biznesowych Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka, które s¹ specyficzne dla Emitenta i jego bran y, mo na podzieliæ na trzy podstawowe grupy: Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Emitenta Ryzyko rozwoju rynku dystrybucji czêœci samochodowych Ryzyko zwi¹zane z konkurencj¹ Ryzyko zwi¹zane ze zmian¹ polityki dostawców wobec Spó³ki Ryzyko zwi¹zane z rozwojem Spó³ki Ryzyko zwi¹zane z kana³ami dystrybucyjnymi Ryzyko zwi¹zane z niezrealizowaniem planowanej ekspansji rynkowej Ryzyko zwi¹zane z niezrealizowaniem procesu konsolidacji Ryzyko zwi¹zane z inwestycjami kapita³owymi Ryzyko zaanga owania Spó³ki na Ukrainie Ryzyko zaanga owania Spó³ki w Czechach i na Wêgrzech Ryzyko koncentracji kluczowych decyzji Ryzyko odejœcia kluczowych pracowników oraz agentów zarz¹dzaj¹cych oddzia³ami Spó³ki Ryzyko kontroli nale noœci Ryzyko zwi¹zane z systemem informatycznym Ryzyko cen transferowych Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi dzia³alnoœæ Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ Polski Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ na pozosta³ych rynkach Ryzyko kursowe Ryzyko zwi¹zane z rynkiem samochodowym Ryzyko otoczenia prawnego Ryzyko polityki podatkowej Czynniki ryzyka zwi¹zane z rynkiem kapita³owym i z wtórnym obrotem akcjami Ryzyko niedojœcia Publicznej Oferty do skutku Ryzyko opóÿnienia we wprowadzeniu Akcji Serii D do obrotu gie³dowego lub odmowy wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu gie³dowego Ryzyko zwi¹zane z notowaniem Praw do Akcji Serii D Ryzyko zwi¹zane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane Ryzyko wynikaj¹ce z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej Ryzyko niedostatecznej p³ynnoœci rynku i wahañ cen akcji Ryzyko zwi¹zane z odwo³aniem lub odst¹pieniem od przeprowadzenia Publicznej Oferty Ryzyko zwi¹zane z mo liwoœci¹ zmiany terminów Publicznej Oferty Ryzyko zwi¹zane z zawieszeniem obrotu akcjami lub wykluczeniem akcji z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko dotycz¹ce mo liwoœci na³o enia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa. 6

8 CZÊŒÆ I 4. Informacje dotycz¹ce Emitenta 4.1. Historia i rozwój Emitenta Emitent powsta³ w wyniku zawi¹zania spó³ki akcyjnej w dniu 29 sierpnia 2001 roku (akt notarialny sporz¹dzony przez notariusza Gra ynê K³onowsk¹-Sztolcman, prowadz¹c¹ Kancelariê Notarialn¹ w Kartuzach rep. A nr 8394/2001). Spó³ka zosta³a zarejestrowana w KRS na mocy postanowienia S¹du Rejonowego w Gdañsku XVI Wydzia³ Gospodarczy KRS w dniu 26 wrzeœnia 2001 roku. Tabela 4. Najistotniejsze zdarzenia w rozwoju Emitenta Data Zdarzenie 1973 Pocz¹tki dzia³alnoœci firmy otwarcie warsztatu samochodowego specjalizuj¹cego siê w naprawie aut marki Ford Nawi¹zywanie kontaktów z zagranicznymi dostawcami 1990 Powstanie Przedsiêbiorstwa Handlowego Fota Bogdan i Lucyna Fotowie z siedzib¹ w Borowie zajmuj¹cego siê importem i dystrybucj¹ czêœci zamiennych 1992 Rozpoczêcie sukcesywnej budowy ogólnokrajowych struktur handlowych; utworzenie pierwszych oddzia³ów firmy w Gdyni, Olsztynie, Bydgoszczy i Poznaniu 1992 Uruchomienie kolejnych 20 oddzia³ów firmy 2000 Uruchomienie rozleg³ej sieci informatycznej obejmuj¹cej ca³¹ Polskê 2001 Stworzenie sieci warsztatowej Leader Service oraz uruchomienie Centrum Logistycznego w odzi 2003 Wprowadzenie na polski rynek czêœci zamiennych w³asnej marki KAGER 2003 Uruchomienie Centrum Informatycznego w Gdyni Budowa sieci warsztatów Leader Service Truck 2006 Powstanie 69 kolejnych oddzia³ów Spó³ki Rozpoczêcie ekspansji na rynki zagraniczne w ramach realizacji projektu FOTA INTERNATIONAL zawi¹zanie FOTA Wêgry, FOTA Czechy oraz FOTA Ukraina 4.2. Opis dzia³alnoœci FOTA S.A. jest importerem i dystrybutorem czêœci zamiennych. Doœwiadczenie zawodowe Pana Bogdana Fota w bran y motoryzacyjnej datuje siê od pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych. W 1990 r. Pan Bogdan Fota zaanga owa³ siê w dystrybucjê czêœci samochodowych, a od pocz¹tku 2002 r. dzia³alnoœæ operacyjna w tym zakresie jest prowadzona przez FOTA S.A. FOTA S.A. jest jednym z czo³owych niezale nych polskich dystrybutorów czêœci zamiennych do samochodów osobowych i ciê arowych. Spó³ka rozwija równie sprzeda wyposa enia warsztatowego. Spó³ka posiada rozbudowan¹ sieæ dystrybucyjn¹ na terenie Polski, sk³adaj¹c¹ siê z Centrum Logistycznego w odzi oraz 94 oddzia³ów, w tym 8 magazynów regionalnych. Grupa Kapita³owa Emitenta sk³ada siê z nastêpuj¹cych podmiotów: FOTA S.A., FOTA Wêgry, FOTA Czechy, FOTA Ukraina. FOTA S.A. jest dominuj¹cym podmiotem w Grupie. Zadaniem Spó³ki jest zarz¹dzanie Grup¹ Kapita³ow¹ oraz prowadzenie dzia³alnoœci na rynku polskim. Pozosta³e spó³ki koncentruj¹ siê na wybranych rynkach zagranicznych. FOTA S.A. oferuje szeroki asortyment czêœci samochodowych, zawieraj¹cy czêœci zamienne do wiêkszoœci samochodów znajduj¹cych siê na polskim rynku. Spó³ka prowadzi sprzeda ponad 170 tys. referencji czêœci zamiennych pochodz¹cych od ponad 200 dostawców. FOTA S.A. wspó³pracuje z czo³owymi producentami czêœci zaopatruj¹cymi zarówno producentów samochodów w czêœci oryginalne, jak i niezale ne sieci dystrybucji w czêœci o tzw. porównywalnej jakoœci. Jednoczeœnie Spó³ka kooperuje z licznymi mniej znanymi dostawcami wytwarzaj¹cymi tañsze czêœci dobrej jakoœci. Tak szeroka oferta pozwala zaspokajaæ zró nicowane potrzeby, które wynikaj¹ z wieku eksploatowanych pojazdów i zamo noœci klienta. Spó³ka systematycznie poszerza swoj¹ ofertê poprzez wprowadzanie nowego asortymentu. W roku FOTA S.A. wprowadzi³a do swojej oferty opony, znacznie wzmocni³a ofertê czêœci do samochodów azjatyckich, a tak e w istotnym zakresie zwiêkszy³a asortyment czêœci sprzedawanych pod w³asn¹ mark¹ KAGER. KAGER stanowi w wiêkszoœci czêœci samochodowe o jakoœci porównywalnej z jakoœci¹ czêœci produkowanych na pierwsze wyposa enie, wytwarzane przez czo³owych producentów czêœci zamiennych. Spe³niaj¹ one wszystkie wymogi bezpieczeñstwa i normy jakoœciowe obowi¹zuj¹ce w Unii Europejskiej. Obecnie oferta KAGER obejmuje ponad 22 tysi¹ce wyrobów zgrupowanych w 47 liniach produktów. W opinii Zarz¹du udzia³ marki KAGER ma stanowiæ do 2009 r. oko³o 50% wartoœci sprzeda y czêœci zamiennych do samochodów 7

9 CZÊŒÆ I osobowych, podczas gdy obecnie (za okres 8 miesiêcy 2006 r.) wynosi on oko³o 18%. Udzia³ ten stale roœnie i w sierpniu 2006 r. wynosi³ ju 20,7%. Wspó³praca handlowa FOTA S.A. oparta jest na d³ugoletnich sprawdzonych relacjach biznesowych z dostawcami, którymi w zdecydowanej wiêkszoœci s¹ europejscy producenci czêœci samochodowych. W wielu liniach Spó³ka jest jednym z g³ównych odbiorców ich produktów w Europie. FOTA S.A. posiada ponad odbiorców, z czego oko³o to aktywni klienci systematycznie dokonuj¹cy zakupów. Tak szeroka baza klientów to efekt wieloletniej pracy Spó³ki i skutecznej realizacji przez Zarz¹d przyjêtej strategii rozwoju. Odbiorcami Spó³ki w zdecydowanej wiêkszoœci s¹ warsztaty i sklepy motoryzacyjne. W celu umacniania relacji z odbiorcami Spó³ka rozwija programy warsztatowe, zrzeszaj¹c pod mark¹ Leader Service najwiêksz¹ w Polsce sieæ niezale nych warsztatów samochodowych (ponad 600 warsztatów na koniec roku, w tym pod mark¹ Leader Service Truck 25 warsztatów obs³uguj¹cych floty samochodów ciê arowych). 5. Strategia Celem strategicznym Spó³ki jest dalsza ekspansja na rynku krajowym oraz na wybranych rynkach Europy Œrodkowo-Wschodniej. Docelowo Grupa planuje dalsze umacnianie pozycji na rynku krajowym oraz osi¹gniêcie pozycji znacz¹cego dystrybutora w tym regionie. Liderzy polskiego rynku (najwiêkszego w Europie Œrodkowo-Wschodniej) posiadaj¹ znacz¹cy potencja³ logistyczny, ekonomiczny i organizacyjny, predestynuj¹cy ich do ekspansji w regionie. Uwzglêdniaj¹c powy sze oraz prognozuj¹c dalsz¹ konsolidacjê w Europie Œrodkowo-Wschodniej, Spó³ka podjê³a decyzjê o ekspansji zagranicznej. Wypracowana przez kilkanaœcie lat funkcjonowania na rynku pozycja Grupy, potencja³ biznesowy i finansowy, znacz¹ca zdolnoœæ do dalszego finansowania oraz posiadane przez ni¹ narzêdzia (potencja³ dystrybucyjny, logistyczny, handlowy, informatyczny, sprawnoœæ organizacyjna, programy lojalnoœciowe) pozwalaj¹ zak³adaæ wykonalnoœæ przyjêtej przez Spó³kê strategii. Ekspansja Grupy na rynku Europy Œrodkowo-Wschodniej bêdzie realizowana poprzez konsolidacjê na wybranych rynkach i ich segmentach. Ponadto Spó³ka planuje rozwój i umacnianie w³asnej marki KAGER na rynku europejskim. Polska Spó³ka konsekwentnie realizuje strategiê dalszego wzmacniania pozycji rynkowej w Polsce, co zamierza osi¹gn¹æ poprzez rozwój organiczny oraz inwestycje kapita³owe aktualnie prowadzone s¹ rozmowy z wyselekcjonowan¹ grup¹ podmiotów dzia³aj¹cych na wybranych rynkach i ich segmentach. Spó³ka bêdzie konsekwentnie wzmacniaæ swoj¹ konkurencyjnoœæ rynkow¹ poprzez jakoœæ i szerokoœæ oferty. W tym celu FOTA S.A. systematycznie zwiêksza swój potencja³ logistyczny oraz dystrybucyjny, obecnie jest na finalnym etapie przebudowy sieci dystrybucji. W opinii Spó³ki sieæ dystrybucji z³o ona z Centrum Logistycznego, oko³o 100 oddzia³ów (w tym 8 magazynów regionalnych) pozwoli efektywnie prowadziæ sprzeda bezpoœrednio do klientów ostatecznych przy zapewnieniu zak³adanego standardu obs³ugi. FOTA S.A. ocenia obecny etap rozwoju polskiego rynku dystrybucji czêœci zamiennych jako w³aœciwy do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych z jego konsolidacj¹. Zdaniem Spó³ki jest to nieuchronny proces, który w efekcie wykreuje w¹sk¹ grupê silnych podmiotów posiadaj¹cych znacz¹c¹ pozycjê rynkow¹ oraz odpowiedni potencja³ biznesowy i finansowy, zapewniaj¹cy im zdolnoœæ do realizacji strategii ekspansji w Polsce oraz na rynkach Europy Œrodkowo-Wschodniej. Spó³ka zamierza wzi¹æ czynny udzia³ w tym procesie jako podmiot, wokó³ którego bêd¹ konsolidowani dystrybutorzy specjalizuj¹cy siê w perspektywicznych segmentach rynku. Spó³ka zamierza zwiêkszaæ swój udzia³ rynkowy poprzez poszerzanie oferty produktowej, zaspokajaj¹c stale rosn¹ce potrzeby odbiorców. W tym celu FOTA S.A. systematycznie wprowadza do swojej oferty nowe grupy asortymentowe (np. opony), planuje znacznie wzmocniæ swoj¹ pozycjê w dystrybucji elementów nadwozia i czêœci do samochodów ciê arowych oraz bêdzie kontynuowaæ dzia³ania maj¹ce na celu wzmocnienie pozycji produktów oferowanych pod w³asn¹ mark¹ KAGER, w szczególnoœci w segmencie samochodów azjatyckich, francuskich i w³oskich. Ponadto Spó³ka zamierza tak e zwiêkszaæ sprzeda wyposa enia i sprzêtu warsztatowego. Rynki zagraniczne W ramach realizowanej strategii ekspansji w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej Spó³ka zak³ada dynamiczny rozwój na wybranych rynkach zagranicznych. Wzmocnienie swojej pozycji bêdzie realizowaæ poprzez rozwój organiczny i inwestycje kapita³owe. W zwi¹zku z rozwojem potencja³u biznesowego na tych rynkach, Grupa planuje pozyskanie nowych klientów oraz prowadzi z wybranymi podmiotami rozmowy, które maj¹ na celu wspó³pracê kapita³ow¹. Aktualnie FOTA S.A. prowadzi aktywne dzia³ania zmierzaj¹ce do umocnienia swojej pozycji na dotychczasowym g³ównym rynku eksportowym Ukrainie oraz do pozyskania nowych rynków zbytu Wêgry i Czechy. W tym celu w ramach realizacji projektu FOTA INTERNATIONAL Spó³ka za³o y³a w tych krajach podmioty zale ne. Strategia dzia³ania tych firm oparta jest na wspó³pracy z lokalnymi warsztatami samochodowymi oraz hurtowniami czêœci samochodowych. Maj¹ one do dyspozycji pe³ny asortyment Spó³ki dostêpny w Centrum 8

10 CZÊŒÆ I Logistycznym w odzi. Ponadto FOTA S.A. zamierza wdra aæ w tych krajach program warsztatowy Leader Service. Zrzeszone w tej sieci niezale ne serwisy samochodowe bêd¹ mog³y korzystaæ z atrakcyjnych warunków zakupu czêœci zamiennych, urz¹dzeñ warsztatowych oraz dostêpu do informacji technicznych i szkoleñ. W konsekwencji podjêtych dzia³añ Spó³ka w ramach projektu FOTA INTERNATIONAL zak³ada ekspansjê na tych rynkach oraz wzrost sprzeda y w ramach Grupy. 6. Osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce Zarz¹d Kadencja Zarz¹du jest wspólna i trwa 3 lata. Obecna kadencja Zarz¹du zakoñczy siê w 2009 roku. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Bogdan Fota Prezes Zarz¹du Ma³gorzata Siwek Wiceprezes Zarz¹du Rados³aw Wojtkiewicz Cz³onek Zarz¹du S³awomir Kurek Cz³onek Zarz¹du Rada Nadzorcza Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 4 lata. Obecna kadencja Rady Nadzorczej zakoñczy siê w 2010 roku. W sk³ad Rady Nadzorczej wchodz¹: Tadeusz Staliñski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Lucyna Fota Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Ryszard Kaczyñski Sekretarz Rady Nadzorczej Jakub Fota Cz³onek Rady Nadzorczej Juliusz Cybulski Cz³onek Rady Nadzorczej 7. Znacz¹cy akcjonariusze oraz transakcje z podmiotami powi¹zanymi G³ównymi akcjonariuszami FOTA S.A. s¹ Pan Bogdan Fota i Pani Lucyna Fota, którzy wspólnie kontroluj¹ 100% akcji Spó³ki. Pan Bogdan Fota posiada akcji zwyk³ych na okaziciela serii A. Akcje serii A zosta³y objête i op³acone przez Pana Bogdana Fota, jednak w œwietle regulacji ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuñczy (Dz.U. nr 9, poz. 59, z póÿniejszymi zmianami), akcje serii A wchodz¹ w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³ onków i s¹ przedmiotem ustawowej wspólnoœci ³¹cznej. Ponadto Pan Bogdan Fota posiada wraz z on¹ Pani¹ Lucyn¹ Fota na zasadzie wspólnoœci ³¹cznej akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1 (akcje te s¹ uprzywilejowane co do g³osu w ten sposób, e na jedn¹ akcjê serii B1 przypadaj¹ 2 g³osy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) oraz akcji serii B2. Akcje te wchodz¹ w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³ onków. Pani Lucyna Fota posiada akcji zwyk³ych na okaziciela serii A. Akcje serii A zosta³y objête i op³acone przez Pani¹ Lucynê Fota, jednak w œwietle regulacji ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuñczy (Dz.U. nr 9, poz. 59, z póÿniejszymi zmianami), akcje serii A wchodz¹ w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³ onków i s¹ przedmiotem ustawowej wspólnoœci ³¹cznej. Ponadto Pani Lucyna Fota posiada wraz z mê em Panem Bogdanem Fota na zasadzie wspólnoœci ³¹cznej akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1 (akcje te s¹ uprzywilejowane co do g³osu w ten sposób, e na jedn¹ akcjê serii B1 przypadaj¹ 2 g³osy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) oraz akcji serii B2. Akcje te wchodz¹ w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³ onków. Emitent zawiera transakcje z podmiotami powi¹zanymi, z których istotne znaczenie maj¹ umowy najmu nieruchomoœci, na których zlokalizowane s¹ Centrum Logistyczne oraz Oddzia³y Spó³ki (zawierane z L.B. FOTA z siedzib¹ w Borowie). Wysokoœæ obrotów z powy szym podmiotem stanowi³a poni ej 1% ³¹cznych obrotów Emitenta w roku. 8. Informacje dotycz¹ce kapita³u Emitenta Kapita³ zak³adowy Spó³ki wynosi ,00 z³otych i dzieli siê na akcji o wartoœci nominalnej 8 z³oty ka da, w tym: akcji zwyk³ych na okaziciela serii A; akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1; akcji zwyk³ych na okaziciela serii B2. 9

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo