FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu"

Transkrypt

1 FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ( Publiczna Oferta ). Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent bêdzie ubiega³ siê o wprowadzenie do obrotu na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. ( GPW ) wszystkich objêtych w ramach Publicznej Oferty Akcji Oferowanych i powsta³ych w zwi¹zku z nimi Praw do Akcji ( PDA ) oraz akcji serii A i akcji serii B2. Jednostkowa wartoœæ nominalna akcji FOTA S.A. wynosi 8,00 z³. Oferta Publiczna realizowana bêdzie wy³¹cznie w Polsce. Akcje w Publicznej Ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach: Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych oraz Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych. Przed rozpoczêciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferuj¹cy przeprowadzi tzw. book-building proces tworzenia Ksiêgi Popytu ( Ksiêga Popytu ) na Akcje Oferowane w ramach tej transzy. Przed rozpoczêciem procesu tworzenia Ksiêgi Popytu Emitent opublikuje przedzia³ cenowy, którego górna granica nie bêdzie przekraczaæ ceny maksymalnej, która wynosi 35 z³otych. W trakcie procesu tworzenia Ksiêgi Popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie Oferuj¹cy kierowaæ bêdzie do potencjalnych inwestorów propozycje udzia³u w Transzy Instytucjonalnej. Inwestorzy zainteresowani z³o eniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udzia³u w tworzeniu Ksiêgi Popytu, powinni skontaktowaæ siê w okresie jej tworzenia z Oferuj¹cym. Oferuj¹cy nie ma obowi¹zku skierowania propozycji uczestnictwa w Publicznej Ofercie do inwestorów, którzy zg³osz¹ siê z tak¹ proœb¹. Na podstawie wyników budowy Ksiêgi Popytu na Akcje Oferowane zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomoœci cena emisyjna Akcji Oferowanych ( Cena Emisyjna ). Cena Emisyjna zostanie podana najpóÿniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomoœci w sposób, w jaki zosta³ udostêpniony Prospekt, oraz w trybie okreœlonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Cena Emisyjna bêdzie sta³a i jednakowa dla obydwu transz. Proces budowania Ksiêgi Popytu bêdzie trwa³ od 15 listopada 2006 r. do 22 listopada 2006 r. do godziny Zapisy w Transzy Indywidualnej przyjmowane bêd¹ w okresie od 15 listopada do 22 listopada 2006 r. do godziny Zapisy w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane bêd¹ w okresie od 23 listopada 2006 r. do 24 listopada 2006 r. Emitent planuje rozpoczêcie notowañ Akcji Oferowanych na GPW najpóÿniej w grudniu 2006 r. Szczegó³owe terminy Oferty zosta³y przedstawione m.in. w Czêœci I. Z Ofert¹ zwi¹zane s¹ ryzyka, które zosta³y opisane w Czêœci II. Informacje zamieszone w Prospekcie zosta³y zaktualizowane na dzieñ zatwierdzenia Prospektu przez Komisjê Nadzoru Finansowego. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu Doradca Finansowy Prospekt zosta³ zatwierdzony przez Komisjê Nadzoru Finansowego w dniu 31 paÿdziernika 2006 r.

2 SPIS TREŒCI CzêœæI Osobyzarz¹dzaj¹ceinadzoruj¹ce,osobyzarz¹dzaj¹cewy szegoszczebla,doradcyibieglirewidenci Szczegó³yOferty Kluczoweinformacjedotycz¹ceEmitenta Informacjedotycz¹ceEmitenta Strategia Osobyzarz¹dzaj¹ceinadzoruj¹ce Znacz¹cy akcjonariusze oraz transakcje z podmiotami powi¹zanymi Informacjedotycz¹cekapita³uEmitenta... 9 CzêœæII Czynnikiryzykazwi¹zanezdzia³alnoœci¹Emitenta Czynnikiryzykazwi¹zanezotoczeniem,wktórymEmitentprowadzidzia³alnoœæ Czynnikiryzykazwi¹zanezrynkiemkapita³owymizwtórnymobrotemakcjami CzêœæIII Osobyodpowiedzialne Bieglirewidenci Wybranedanefinansowe Czynnikiryzyka InformacjeoEmitencie Zarysogólnydzia³alnoœciEmitenta Strukturaorganizacyjna Œrodkitrwa³e Przegl¹dsytuacjioperacyjnejifinansowej Zasobykapita³owe Badaniairozwój,patentyilicencje Informacjeotendencjach Prognozywynikówlubwynikiszacunkowe Organyadministracyjne,zarz¹dzaj¹ceinadzorczeorazosobyzarz¹dzaj¹cewy szegoszczebla Wynagrodzenie i inne œwiadczenia za ostatni pe³ny rok obrotowy w odniesieniu do cz³onków organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cychinadzorczychorazosóbzarz¹dzaj¹cychwy szegoszczebla Praktykiorganuadministracyjnego,zarz¹dzaj¹cegoinadzoruj¹cego Zatrudnienie Znaczniakcjonariusze Transakcje z podmiotami powi¹zanymi Informacje finansowe dotycz¹ce aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat Informacjedodatkowe Istotneumowy Informacjeosóbtrzecichorazoœwiadczeniaekspertówioœwiadczenieojakimkolwiekzaanga owaniu Dokumentyudostêpnionedowgl¹du Informacje o udzia³ach w innych przedsiêbiorstwach CzêœæIV Osobyodpowiedzialne Czynnikiryzykaoistotnymznaczeniudlaoferowanychlubdopuszczanychdoobrotupapierówwartoœciowych Podstawowe informacje Informacjeopapierachwartoœciowychoferowanychlubdopuszczanychdoobrotu InformacjeowarunkachOferty DopuszczenieakcjiiPDAdoobrotuiustaleniadotycz¹ceobrotu Informacjenatematw³aœcicieliakcjiobjêtychsprzeda ¹ KosztyemisjilubOferty Rozwodnienie Informacjedodatkowe

3 CZÊŒÆ I CZÊŒÆ I OSTRZE ENIE Podsumowanie powinno byæ rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Ka da decyzja o inwestycji w papiery wartoœciowe powinna byæ oparta na rozwa eniu przez inwestora ca³oœci Prospektu Emisyjnego. W przypadku wyst¹pienia do s¹du z roszczeniem odnosz¹cym siê do Prospektu Emisyjnego, skar ¹cy inwestor mo e na mocy ustawodawstwa pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej mieæ obowi¹zek poniesienia kosztów przet³umaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczêciem postêpowania s¹dowego. Odpowiedzialnoœæ cywilna wi¹ e te osoby, które sporz¹dzi³y podsumowanie, ³¹cznie z ka dym jego t³umaczeniem, i wnioskowa³y o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku gdy podsumowanie jest wprowadzaj¹ce w b³¹d, niedok³adne lub niezgodne z pozosta³ymi czêœciami Prospektu Emisyjnego. Niektóre dane liczbowe zawarte w Prospekcie, w tym dane stanowi¹ce informacje finansowe, zosta³y zaokr¹glone. W zwi¹zku z tym w niektórych wypadkach suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel zawartych w niniejszym Prospekcie mo e nie odpowiadaæ dok³adnie ³¹cznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub wiersza. 1. Osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce, osoby zarz¹dzaj¹ce wy szego szczebla, doradcy i biegli rewidenci FOTA S.A. W sk³ad Zarz¹du FOTA S.A. wchodz¹: Bogdan Fota Prezes Zarz¹du Ma³gorzata Siwek Wiceprezes Zarz¹du Rados³aw Wojtkiewicz Cz³onek Zarz¹du S³awomir Kurek Cz³onek Zarz¹du W sk³ad Rady Nadzorczej FOTA S.A. wchodz¹: Tadeusz Staliñski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Lucyna Fota Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Ryszard Kaczyñski Sekretarz Rady Nadzorczej JakubFota Cz³onekRadyNadzorczej Juliusz Cybulski Cz³onek Rady Nadzorczej DORADCA FINANSOWY RSM Corporate Finance Sp. z o.o., w imieniu którego dzia³a: Piotr Jacek Raczyñski Prezes Zarz¹du DORADCA PRAWNY Kancelaria Radców Prawnych Oleœ & Rodzynkiewicz Spó³ka Komandytowa, w imieniu której dzia³aj¹: Wies³aw Oleœ Radca Prawny, Komplementariusz dr Mateusz Rodzynkiewicz Radca Prawny, Komplementariusz OFERUJ CY ING Securities S.A., w imieniu którego dzia³aj¹: Andrzej Olszewski Prokurent Krzysztof Jakimowicz Prokurent 2

4 CZÊŒÆ I BIEGLI REWIDENCI BDO Polska Sp. z o.o., jednostka wpisana na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem 523, w imieniu której dzia³a: dr André Helin Prezes Zarz¹du, State Authorized Public Accountant, bieg³y rewident 90004/502 Badanie historycznych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie oraz przegl¹d œródrocznego sprawozdania finansowego na dzieñ 30 czerwca 2006 przeprowadzi³a: Agata Wojtkowiak bieg³y rewident wpisany do rejestru bieg³ych rewidentów pod numerem 10784/7826. Badanie sprawozdania finansowego FOTA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej FOTA S.A. za okres przeprowadzi³a: Krystyna Sakson bieg³y rewident wpisany przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem 7899/483. A&E Consult Sp. z o.o. Oddzia³ Pomorski, podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych nr 477, w imieniu którego dzia³a: Katarzyna Matyka Cz³onek Zarz¹du A&E Consult Sp. z o.o. Badanie sprawozdania finansowego FOTA S.A. za okres oraz za okres przeprowadzi³a: Katarzyna Matyka bieg³y rewident wpisany przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem Szczegó³y Oferty 2.1. Podstawowe informacje o Ofercie W dniu 14 kwietnia 2006 roku Walne Zgromadzenie podjê³o jednog³oœnie uchwa³ê nr 1 w sprawie podwy szenia kapita³u zak³adowego Spó³ki w drodze publicznej emisji Akcji Serii D z wy³¹czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania siê o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji Akcji Serii D oraz zmiany Statutu. Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent bêdzie siê ubiega³ o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowañ gie³dowych ³¹cznie akcji Emitenta o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da, w tym: akcji zwyk³ych na okaziciela serii A, akcji zwyk³ych na okaziciela serii B2, akcji zwyk³ych na okaziciela serii D. Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest przez Spó³kê w ramach Publicznej Oferty akcji zwyk³ych na okaziciela serii D. Akcje w Publicznej Ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach: Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych oraz Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych. Przed rozpoczêciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferuj¹cy przeprowadzi book-building proces tworzenia Ksiêgi Popytu na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, maj¹ce na celu: zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objêciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, okreœlenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. Przed rozpoczêciem procesu tworzenia Ksiêgi Popytu Emitent opublikuje przedzia³ cenowy, którego górna granica nie bêdzie przekraczaæ ceny maksymalnej, o której mowa w punkcie Czêœci IV. Osobami uprawnionymi do sk³adania zapisów na akcje w Transzy Indywidualnej s¹ osoby fizyczne, bêd¹ce zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego z wyj¹tkiem osób bêd¹cych osobami amerykañskimi w rozumieniu Regulacji S. Osobami uprawnionymi do sk³adania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej s¹ osoby prawne oraz jednostki nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, bêd¹ce zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego z wyj¹tkiem osób bêd¹cych osobami amerykañskimi w rozumieniu Regulacji S. 3

5 CZÊŒÆ I Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w nastêpuj¹cych terminach: 15 listopada 2006 r. rozpoczêcie publicznej subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej; 15 listopada 2006 r. pocz¹tek book-building; 22 listopada 2006 r. godzina zakoñczenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej; 22 listopada 2006 r. godzina koniec book-building; 23 listopada 2006 r. rozpoczêcie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej; 24 listopada 2006 r. zakoñczenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej; do 1 grudnia 2006 r. zamkniêcie publicznej subskrypcji i przydzia³ Akcji Oferowanych. Terminy realizacji Publicznej Oferty mog¹ ulec zmianie. Nowe terminy zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci nie póÿniej ni w dniu up³ywu danego terminu w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mog¹ siê odbywaæ tylko w okresie wa noœci Prospektu Rynki Publiczna Oferta przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rozwodnienie Tabela 1. Rozwodnienie akcji Akcje Liczba akcji *) Udzia³ w kapitale (%) *) Liczba g³osów *) Udzia³ w g³osach (%) *) Seria A ,64% ,55% Seria B ,75% ,70% Seria B ,61% ,49% Seria C ,87% ,74% Seria D ,06% ,75% Seria E ,06% ,77% Razem ,00% ,00% ród³o: Spó³ka *) Przy za³o eniu objêcia przez nowych akcjonariuszy wszystkichakcjiseriic,akcjiseriidiakcjiseriie Koszty emisji Zgodnie z szacunkami Zarz¹du ca³kowite koszty zwi¹zane z emisj¹ Akcji Serii D mog¹ wynieœæ oko³o tys. PLN, bior¹c pod uwagê cenê maksymaln¹ w wysokoœci 35 PLN. Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowoœci koszty emisji akcji poniesione przy podwy szeniu kapita³u zak³adowego zmniejszaj¹ kapita³ zapasowy Spó³ki do wysokoœci nadwy ki wartoœci emisji nad wartoœci¹ nominaln¹ akcji, a pozosta³¹ ich czêœæ zalicza siê do kosztów finansowych. Spó³ka szacuje, e wp³ywy pieniê ne netto (po odliczeniu kosztów emisji) z emisji Akcji Serii D wynios¹ oko³o mln PLN. 3. Kluczowe informacje dotycz¹ce Emitenta 3.1. Wybrane dane finansowe Tabela 2. Wybrane dane finansowe Spó³ki (w tys. PLN) Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka PSR Spó³ka PSR I pó³ I pó³ Przychody netto ze sprzeda y Zysk (strata) na sprzeda y Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej Zysk (strata) netto Aktywa Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe Kapita³ w³asny Kapita³ zak³adowy

6 CZÊŒÆ I Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka MSSF Spó³ka PSR Spó³ka PSR I pó³ I pó³ Liczba akcji (w sztukach)* Zysk (strata) netto na 1 akcjê (w PLN) 0,60 0,38 2,00 2,50 2,28 0,39 Zadeklarowana/wyp³acona dywidenda na 1 akcjê (w PLN) ród³o: Spó³ka * Liczba akcji po splicie 1:125 w 2006 r. Bieg³y rewident dokona³ przegl¹du danych za I pó³ r. Dane za I pó³. nie by³y badane przez bieg³ego rewidenta. Tabela 3. Wybrane dane finansowe Grupy (w tys. PLN) Grupa MSSF Grupa MSSF I pó³ Przychody netto ze sprzeda y Zysk (strata) na sprzeda y Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej Zysk (strata) netto Aktywa Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe Kapita³ w³asny Kapita³ zak³adowy Liczba akcji (w sztukach)* Zysk (strata) netto na 1 akcjê (w PLN) 0,32 1,71 Zadeklarowana/wyp³acona dywidenda na 1 akcjê (w PLN) 0 0 ród³o: Spó³ka * Liczba akcji po splicie 1:125 w 2006 r. Bieg³y rewident dokona³ przegl¹du danych za I pó³ r Przes³anki Oferty i wykorzystanie wp³ywów pieniê nych Celem przeprowadzenia Publicznej Oferty jest pozyskanie œrodków finansowych niezbêdnych do realizacji strategii rozwoju Spó³ki. Wp³ywy z emisji Akcji Serii D Spó³ka przeznaczy na nastêpuj¹ce cele: pozyskanie nowych rynków zarówno w zakresie geograficznym, jak i produktowym. Zamiarem Spó³ki jest konsolidacja rynku dystrybucji czêœci samochodowych w Polsce oraz na wybranych rynkach Europy Œrodkowo-Wschodniej. W tym celu Spó³ka planuje: inwestycje kapita³owe w wybrane podmioty na rynku dystrybucji czêœci samochodowych, pozyskiwanie nowych rynków i nowych kompetencji w sposób organiczny na bazie posiadanego potencja³u biznesowego, finansowego i organizacyjnego. Obecnie Spó³ka prowadzi rozmowy z dystrybutorami czêœci samochodowych dotycz¹ce udzia³u tych podmiotów w tworzonej przez Spó³kê Grupie Kapita³owej, w tym z Behamot Sp. z o.o., o czym mowa w Czêœci III pkt i pkt 25. Wyniki tych rozmów bêd¹ wp³ywa³y na decyzjê Spó³ki odnoœnie ostatecznych kierunków dzia³añ konsolidacyjnych. sfinansowanie rosn¹cej sprzeda y w Polsce i na rynkach zagranicznych poprzez zasilenie kapita³u obrotowego Grupy Kapita³owej. Na obydwa powy sze cele Spó³ka chce przeznaczyæ po oko³o 50% wp³ywów z emisji Akcji Serii D. Cele te wynikaj¹ z planowanej przez FOTA S.A. strategii rozwoju i realizacja ka dego z nich ma równorzêdne znaczenie dla Spó³ki. Obecnie Spó³ka nie mo e dok³adnie okreœliæ wp³ywów z emisji Akcji Serii D, poniewa nie jest znana ich cena emisyjna. Spó³ka wstêpnie szacuje wartoœæ netto wp³ywów pieniê nych z emisji Akcji Serii D na poziomie mln PLN. Do czasu pe³nego wykorzystania œrodków z emisji, zgodnie z planami Spó³ki w tym zakresie, FOTA S.A. rozwa a przejœciowe zmniejszenie kredytów krótkoterminowych opisanych w pkt Czêœci III. Rezultat dzia³añ podjêtych przez Spó³kê w celu konsolidacji bran y dystrybucjiczêœcisamochodowychtrudno okreœliæ precyzyjnie w czasie, w szczególnoœci w zwi¹zku z procesami decyzyjnymi podejmowanymi przez podmioty bêd¹ce celem konsolidacji. 5

7 CZÊŒÆ I W przypadku gdy uzyskane przez Spó³kê wp³ywy z emisji bêd¹ wy sze ni zak³adane, Spó³ka podejmie dodatkowe dzia³ania w celu pozyskania nowych rynków, g³ównie w drodze realizacji inwestycji kapita³owych. Gdyby wp³ywy z emisji by³y ni sze od szacowanych, Spó³ka rozwa y wszelkie istniej¹ce uwarunkowania i mo liwoœci do podjêcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych, w tym mo liwoœæ zaci¹gniêcia kredytu oraz wyd³u enie w czasie realizacji planów biznesowych Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka, które s¹ specyficzne dla Emitenta i jego bran y, mo na podzieliæ na trzy podstawowe grupy: Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Emitenta Ryzyko rozwoju rynku dystrybucji czêœci samochodowych Ryzyko zwi¹zane z konkurencj¹ Ryzyko zwi¹zane ze zmian¹ polityki dostawców wobec Spó³ki Ryzyko zwi¹zane z rozwojem Spó³ki Ryzyko zwi¹zane z kana³ami dystrybucyjnymi Ryzyko zwi¹zane z niezrealizowaniem planowanej ekspansji rynkowej Ryzyko zwi¹zane z niezrealizowaniem procesu konsolidacji Ryzyko zwi¹zane z inwestycjami kapita³owymi Ryzyko zaanga owania Spó³ki na Ukrainie Ryzyko zaanga owania Spó³ki w Czechach i na Wêgrzech Ryzyko koncentracji kluczowych decyzji Ryzyko odejœcia kluczowych pracowników oraz agentów zarz¹dzaj¹cych oddzia³ami Spó³ki Ryzyko kontroli nale noœci Ryzyko zwi¹zane z systemem informatycznym Ryzyko cen transferowych Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi dzia³alnoœæ Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ Polski Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ na pozosta³ych rynkach Ryzyko kursowe Ryzyko zwi¹zane z rynkiem samochodowym Ryzyko otoczenia prawnego Ryzyko polityki podatkowej Czynniki ryzyka zwi¹zane z rynkiem kapita³owym i z wtórnym obrotem akcjami Ryzyko niedojœcia Publicznej Oferty do skutku Ryzyko opóÿnienia we wprowadzeniu Akcji Serii D do obrotu gie³dowego lub odmowy wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu gie³dowego Ryzyko zwi¹zane z notowaniem Praw do Akcji Serii D Ryzyko zwi¹zane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane Ryzyko wynikaj¹ce z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej Ryzyko niedostatecznej p³ynnoœci rynku i wahañ cen akcji Ryzyko zwi¹zane z odwo³aniem lub odst¹pieniem od przeprowadzenia Publicznej Oferty Ryzyko zwi¹zane z mo liwoœci¹ zmiany terminów Publicznej Oferty Ryzyko zwi¹zane z zawieszeniem obrotu akcjami lub wykluczeniem akcji z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko dotycz¹ce mo liwoœci na³o enia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa. 6

8 CZÊŒÆ I 4. Informacje dotycz¹ce Emitenta 4.1. Historia i rozwój Emitenta Emitent powsta³ w wyniku zawi¹zania spó³ki akcyjnej w dniu 29 sierpnia 2001 roku (akt notarialny sporz¹dzony przez notariusza Gra ynê K³onowsk¹-Sztolcman, prowadz¹c¹ Kancelariê Notarialn¹ w Kartuzach rep. A nr 8394/2001). Spó³ka zosta³a zarejestrowana w KRS na mocy postanowienia S¹du Rejonowego w Gdañsku XVI Wydzia³ Gospodarczy KRS w dniu 26 wrzeœnia 2001 roku. Tabela 4. Najistotniejsze zdarzenia w rozwoju Emitenta Data Zdarzenie 1973 Pocz¹tki dzia³alnoœci firmy otwarcie warsztatu samochodowego specjalizuj¹cego siê w naprawie aut marki Ford Nawi¹zywanie kontaktów z zagranicznymi dostawcami 1990 Powstanie Przedsiêbiorstwa Handlowego Fota Bogdan i Lucyna Fotowie z siedzib¹ w Borowie zajmuj¹cego siê importem i dystrybucj¹ czêœci zamiennych 1992 Rozpoczêcie sukcesywnej budowy ogólnokrajowych struktur handlowych; utworzenie pierwszych oddzia³ów firmy w Gdyni, Olsztynie, Bydgoszczy i Poznaniu 1992 Uruchomienie kolejnych 20 oddzia³ów firmy 2000 Uruchomienie rozleg³ej sieci informatycznej obejmuj¹cej ca³¹ Polskê 2001 Stworzenie sieci warsztatowej Leader Service oraz uruchomienie Centrum Logistycznego w odzi 2003 Wprowadzenie na polski rynek czêœci zamiennych w³asnej marki KAGER 2003 Uruchomienie Centrum Informatycznego w Gdyni Budowa sieci warsztatów Leader Service Truck 2006 Powstanie 69 kolejnych oddzia³ów Spó³ki Rozpoczêcie ekspansji na rynki zagraniczne w ramach realizacji projektu FOTA INTERNATIONAL zawi¹zanie FOTA Wêgry, FOTA Czechy oraz FOTA Ukraina 4.2. Opis dzia³alnoœci FOTA S.A. jest importerem i dystrybutorem czêœci zamiennych. Doœwiadczenie zawodowe Pana Bogdana Fota w bran y motoryzacyjnej datuje siê od pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych. W 1990 r. Pan Bogdan Fota zaanga owa³ siê w dystrybucjê czêœci samochodowych, a od pocz¹tku 2002 r. dzia³alnoœæ operacyjna w tym zakresie jest prowadzona przez FOTA S.A. FOTA S.A. jest jednym z czo³owych niezale nych polskich dystrybutorów czêœci zamiennych do samochodów osobowych i ciê arowych. Spó³ka rozwija równie sprzeda wyposa enia warsztatowego. Spó³ka posiada rozbudowan¹ sieæ dystrybucyjn¹ na terenie Polski, sk³adaj¹c¹ siê z Centrum Logistycznego w odzi oraz 94 oddzia³ów, w tym 8 magazynów regionalnych. Grupa Kapita³owa Emitenta sk³ada siê z nastêpuj¹cych podmiotów: FOTA S.A., FOTA Wêgry, FOTA Czechy, FOTA Ukraina. FOTA S.A. jest dominuj¹cym podmiotem w Grupie. Zadaniem Spó³ki jest zarz¹dzanie Grup¹ Kapita³ow¹ oraz prowadzenie dzia³alnoœci na rynku polskim. Pozosta³e spó³ki koncentruj¹ siê na wybranych rynkach zagranicznych. FOTA S.A. oferuje szeroki asortyment czêœci samochodowych, zawieraj¹cy czêœci zamienne do wiêkszoœci samochodów znajduj¹cych siê na polskim rynku. Spó³ka prowadzi sprzeda ponad 170 tys. referencji czêœci zamiennych pochodz¹cych od ponad 200 dostawców. FOTA S.A. wspó³pracuje z czo³owymi producentami czêœci zaopatruj¹cymi zarówno producentów samochodów w czêœci oryginalne, jak i niezale ne sieci dystrybucji w czêœci o tzw. porównywalnej jakoœci. Jednoczeœnie Spó³ka kooperuje z licznymi mniej znanymi dostawcami wytwarzaj¹cymi tañsze czêœci dobrej jakoœci. Tak szeroka oferta pozwala zaspokajaæ zró nicowane potrzeby, które wynikaj¹ z wieku eksploatowanych pojazdów i zamo noœci klienta. Spó³ka systematycznie poszerza swoj¹ ofertê poprzez wprowadzanie nowego asortymentu. W roku FOTA S.A. wprowadzi³a do swojej oferty opony, znacznie wzmocni³a ofertê czêœci do samochodów azjatyckich, a tak e w istotnym zakresie zwiêkszy³a asortyment czêœci sprzedawanych pod w³asn¹ mark¹ KAGER. KAGER stanowi w wiêkszoœci czêœci samochodowe o jakoœci porównywalnej z jakoœci¹ czêœci produkowanych na pierwsze wyposa enie, wytwarzane przez czo³owych producentów czêœci zamiennych. Spe³niaj¹ one wszystkie wymogi bezpieczeñstwa i normy jakoœciowe obowi¹zuj¹ce w Unii Europejskiej. Obecnie oferta KAGER obejmuje ponad 22 tysi¹ce wyrobów zgrupowanych w 47 liniach produktów. W opinii Zarz¹du udzia³ marki KAGER ma stanowiæ do 2009 r. oko³o 50% wartoœci sprzeda y czêœci zamiennych do samochodów 7

9 CZÊŒÆ I osobowych, podczas gdy obecnie (za okres 8 miesiêcy 2006 r.) wynosi on oko³o 18%. Udzia³ ten stale roœnie i w sierpniu 2006 r. wynosi³ ju 20,7%. Wspó³praca handlowa FOTA S.A. oparta jest na d³ugoletnich sprawdzonych relacjach biznesowych z dostawcami, którymi w zdecydowanej wiêkszoœci s¹ europejscy producenci czêœci samochodowych. W wielu liniach Spó³ka jest jednym z g³ównych odbiorców ich produktów w Europie. FOTA S.A. posiada ponad odbiorców, z czego oko³o to aktywni klienci systematycznie dokonuj¹cy zakupów. Tak szeroka baza klientów to efekt wieloletniej pracy Spó³ki i skutecznej realizacji przez Zarz¹d przyjêtej strategii rozwoju. Odbiorcami Spó³ki w zdecydowanej wiêkszoœci s¹ warsztaty i sklepy motoryzacyjne. W celu umacniania relacji z odbiorcami Spó³ka rozwija programy warsztatowe, zrzeszaj¹c pod mark¹ Leader Service najwiêksz¹ w Polsce sieæ niezale nych warsztatów samochodowych (ponad 600 warsztatów na koniec roku, w tym pod mark¹ Leader Service Truck 25 warsztatów obs³uguj¹cych floty samochodów ciê arowych). 5. Strategia Celem strategicznym Spó³ki jest dalsza ekspansja na rynku krajowym oraz na wybranych rynkach Europy Œrodkowo-Wschodniej. Docelowo Grupa planuje dalsze umacnianie pozycji na rynku krajowym oraz osi¹gniêcie pozycji znacz¹cego dystrybutora w tym regionie. Liderzy polskiego rynku (najwiêkszego w Europie Œrodkowo-Wschodniej) posiadaj¹ znacz¹cy potencja³ logistyczny, ekonomiczny i organizacyjny, predestynuj¹cy ich do ekspansji w regionie. Uwzglêdniaj¹c powy sze oraz prognozuj¹c dalsz¹ konsolidacjê w Europie Œrodkowo-Wschodniej, Spó³ka podjê³a decyzjê o ekspansji zagranicznej. Wypracowana przez kilkanaœcie lat funkcjonowania na rynku pozycja Grupy, potencja³ biznesowy i finansowy, znacz¹ca zdolnoœæ do dalszego finansowania oraz posiadane przez ni¹ narzêdzia (potencja³ dystrybucyjny, logistyczny, handlowy, informatyczny, sprawnoœæ organizacyjna, programy lojalnoœciowe) pozwalaj¹ zak³adaæ wykonalnoœæ przyjêtej przez Spó³kê strategii. Ekspansja Grupy na rynku Europy Œrodkowo-Wschodniej bêdzie realizowana poprzez konsolidacjê na wybranych rynkach i ich segmentach. Ponadto Spó³ka planuje rozwój i umacnianie w³asnej marki KAGER na rynku europejskim. Polska Spó³ka konsekwentnie realizuje strategiê dalszego wzmacniania pozycji rynkowej w Polsce, co zamierza osi¹gn¹æ poprzez rozwój organiczny oraz inwestycje kapita³owe aktualnie prowadzone s¹ rozmowy z wyselekcjonowan¹ grup¹ podmiotów dzia³aj¹cych na wybranych rynkach i ich segmentach. Spó³ka bêdzie konsekwentnie wzmacniaæ swoj¹ konkurencyjnoœæ rynkow¹ poprzez jakoœæ i szerokoœæ oferty. W tym celu FOTA S.A. systematycznie zwiêksza swój potencja³ logistyczny oraz dystrybucyjny, obecnie jest na finalnym etapie przebudowy sieci dystrybucji. W opinii Spó³ki sieæ dystrybucji z³o ona z Centrum Logistycznego, oko³o 100 oddzia³ów (w tym 8 magazynów regionalnych) pozwoli efektywnie prowadziæ sprzeda bezpoœrednio do klientów ostatecznych przy zapewnieniu zak³adanego standardu obs³ugi. FOTA S.A. ocenia obecny etap rozwoju polskiego rynku dystrybucji czêœci zamiennych jako w³aœciwy do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych z jego konsolidacj¹. Zdaniem Spó³ki jest to nieuchronny proces, który w efekcie wykreuje w¹sk¹ grupê silnych podmiotów posiadaj¹cych znacz¹c¹ pozycjê rynkow¹ oraz odpowiedni potencja³ biznesowy i finansowy, zapewniaj¹cy im zdolnoœæ do realizacji strategii ekspansji w Polsce oraz na rynkach Europy Œrodkowo-Wschodniej. Spó³ka zamierza wzi¹æ czynny udzia³ w tym procesie jako podmiot, wokó³ którego bêd¹ konsolidowani dystrybutorzy specjalizuj¹cy siê w perspektywicznych segmentach rynku. Spó³ka zamierza zwiêkszaæ swój udzia³ rynkowy poprzez poszerzanie oferty produktowej, zaspokajaj¹c stale rosn¹ce potrzeby odbiorców. W tym celu FOTA S.A. systematycznie wprowadza do swojej oferty nowe grupy asortymentowe (np. opony), planuje znacznie wzmocniæ swoj¹ pozycjê w dystrybucji elementów nadwozia i czêœci do samochodów ciê arowych oraz bêdzie kontynuowaæ dzia³ania maj¹ce na celu wzmocnienie pozycji produktów oferowanych pod w³asn¹ mark¹ KAGER, w szczególnoœci w segmencie samochodów azjatyckich, francuskich i w³oskich. Ponadto Spó³ka zamierza tak e zwiêkszaæ sprzeda wyposa enia i sprzêtu warsztatowego. Rynki zagraniczne W ramach realizowanej strategii ekspansji w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej Spó³ka zak³ada dynamiczny rozwój na wybranych rynkach zagranicznych. Wzmocnienie swojej pozycji bêdzie realizowaæ poprzez rozwój organiczny i inwestycje kapita³owe. W zwi¹zku z rozwojem potencja³u biznesowego na tych rynkach, Grupa planuje pozyskanie nowych klientów oraz prowadzi z wybranymi podmiotami rozmowy, które maj¹ na celu wspó³pracê kapita³ow¹. Aktualnie FOTA S.A. prowadzi aktywne dzia³ania zmierzaj¹ce do umocnienia swojej pozycji na dotychczasowym g³ównym rynku eksportowym Ukrainie oraz do pozyskania nowych rynków zbytu Wêgry i Czechy. W tym celu w ramach realizacji projektu FOTA INTERNATIONAL Spó³ka za³o y³a w tych krajach podmioty zale ne. Strategia dzia³ania tych firm oparta jest na wspó³pracy z lokalnymi warsztatami samochodowymi oraz hurtowniami czêœci samochodowych. Maj¹ one do dyspozycji pe³ny asortyment Spó³ki dostêpny w Centrum 8

10 CZÊŒÆ I Logistycznym w odzi. Ponadto FOTA S.A. zamierza wdra aæ w tych krajach program warsztatowy Leader Service. Zrzeszone w tej sieci niezale ne serwisy samochodowe bêd¹ mog³y korzystaæ z atrakcyjnych warunków zakupu czêœci zamiennych, urz¹dzeñ warsztatowych oraz dostêpu do informacji technicznych i szkoleñ. W konsekwencji podjêtych dzia³añ Spó³ka w ramach projektu FOTA INTERNATIONAL zak³ada ekspansjê na tych rynkach oraz wzrost sprzeda y w ramach Grupy. 6. Osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce Zarz¹d Kadencja Zarz¹du jest wspólna i trwa 3 lata. Obecna kadencja Zarz¹du zakoñczy siê w 2009 roku. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Bogdan Fota Prezes Zarz¹du Ma³gorzata Siwek Wiceprezes Zarz¹du Rados³aw Wojtkiewicz Cz³onek Zarz¹du S³awomir Kurek Cz³onek Zarz¹du Rada Nadzorcza Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 4 lata. Obecna kadencja Rady Nadzorczej zakoñczy siê w 2010 roku. W sk³ad Rady Nadzorczej wchodz¹: Tadeusz Staliñski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Lucyna Fota Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Ryszard Kaczyñski Sekretarz Rady Nadzorczej Jakub Fota Cz³onek Rady Nadzorczej Juliusz Cybulski Cz³onek Rady Nadzorczej 7. Znacz¹cy akcjonariusze oraz transakcje z podmiotami powi¹zanymi G³ównymi akcjonariuszami FOTA S.A. s¹ Pan Bogdan Fota i Pani Lucyna Fota, którzy wspólnie kontroluj¹ 100% akcji Spó³ki. Pan Bogdan Fota posiada akcji zwyk³ych na okaziciela serii A. Akcje serii A zosta³y objête i op³acone przez Pana Bogdana Fota, jednak w œwietle regulacji ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuñczy (Dz.U. nr 9, poz. 59, z póÿniejszymi zmianami), akcje serii A wchodz¹ w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³ onków i s¹ przedmiotem ustawowej wspólnoœci ³¹cznej. Ponadto Pan Bogdan Fota posiada wraz z on¹ Pani¹ Lucyn¹ Fota na zasadzie wspólnoœci ³¹cznej akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1 (akcje te s¹ uprzywilejowane co do g³osu w ten sposób, e na jedn¹ akcjê serii B1 przypadaj¹ 2 g³osy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) oraz akcji serii B2. Akcje te wchodz¹ w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³ onków. Pani Lucyna Fota posiada akcji zwyk³ych na okaziciela serii A. Akcje serii A zosta³y objête i op³acone przez Pani¹ Lucynê Fota, jednak w œwietle regulacji ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuñczy (Dz.U. nr 9, poz. 59, z póÿniejszymi zmianami), akcje serii A wchodz¹ w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³ onków i s¹ przedmiotem ustawowej wspólnoœci ³¹cznej. Ponadto Pani Lucyna Fota posiada wraz z mê em Panem Bogdanem Fota na zasadzie wspólnoœci ³¹cznej akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1 (akcje te s¹ uprzywilejowane co do g³osu w ten sposób, e na jedn¹ akcjê serii B1 przypadaj¹ 2 g³osy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) oraz akcji serii B2. Akcje te wchodz¹ w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³ onków. Emitent zawiera transakcje z podmiotami powi¹zanymi, z których istotne znaczenie maj¹ umowy najmu nieruchomoœci, na których zlokalizowane s¹ Centrum Logistyczne oraz Oddzia³y Spó³ki (zawierane z L.B. FOTA z siedzib¹ w Borowie). Wysokoœæ obrotów z powy szym podmiotem stanowi³a poni ej 1% ³¹cznych obrotów Emitenta w roku. 8. Informacje dotycz¹ce kapita³u Emitenta Kapita³ zak³adowy Spó³ki wynosi ,00 z³otych i dzieli siê na akcji o wartoœci nominalnej 8 z³oty ka da, w tym: akcji zwyk³ych na okaziciela serii A; akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1; akcji zwyk³ych na okaziciela serii B2. 9

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał:

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego ACTION S.A. zatwierdzonego decyzj¹ KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 r.

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego ACTION S.A. zatwierdzonego decyzj¹ KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 r. zatwierdzonego decyzj¹ KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 r. str. 10, pkt 3.2. 3.2. Przyczyny oferty i wykorzystanie wp³ywów pieniê nych Wp³ywy z emisji Akcji Serii B Spó³ka przeznaczy na nastêpuj¹ce cele: 26

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku Raport kwartalny Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku do kwartalnego Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku Poznań, 13 maja 2016 roku 1. Informacje ogólne Dane Emitent firma: Labo Print Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 31 STYCZNIA 2012 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT DOBRA PRAKTYKA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI /NIE/NIEDOTYCZY 1.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o Emitencie Nazwa: Suwary Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie o zwołaniu Spółki Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 11 maja 2010 r. na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT ROZDZIA II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1.1 Informacje o Emitencie PEKAES Spó³ka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

VERBICOM S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2009 DO 31.12.2009

VERBICOM S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2009 DO 31.12.2009 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2009 DO 31.12.2009 Nazwa (firma): Verbicom Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo