Raport końcowy: Gry strategiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy: Gry strategiczne"

Transkrypt

1 Raport końcowy: Gry strategiczne Autor: Marek Jarco GB08 Grupa Dziekańska KrZUEK3201Em

2 Spis treści Spis treści Prezentacja przedsiębiorstwa Nazwa zajęć Dane osobowe członków zespołu Ocena pracy zespołu Podział zadań Przebieg pracy zespołu Przebieg pracy zespołu ZałoŜenia biznesplanu Początkowe wartości parametrów Podstawowe załoŝenia biznesplanu Przebieg rozgrywki Rzeczywiste wartości parametrów Cena i koszt całkowity Polityka cenowa i kosztowa zespołu na tle konkurencji Cena versus koszt całkowity Jakość Reklama i promocja Produkcja Udziały w rynku Wyniki finansowe Stan środków pienięŝnych Zakumulowane zyski Wartość przedsiębiorstwa Ocena udziału zespołu w rozgrywce Podsumowanie udziału zespołu w grze Propozycje dotyczące rozwoju gry TEES Spis tabel Spis wykresów... 29

3 1. Prezentacja przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa zajęć Gry strategiczne - ćwiczenia 1.2. Dane osobowe członków zespołu Tabela 1. Dane członków zespołu Nazwisko i Imię Marek Jarco Stanowisko Prezes Zarządu 1.3. Ocena pracy zespołu Podział zadań W rękach Prezesa Zarządu skupione były wszystkie funkcje decyzyjne w przedsiębiorstwie TEES GB Przebieg pracy zespołu Prezes Zarządu pracował sumiennie, początkowo mało efektywnie i odbiegając od załoŝeń zawartych w Biznes Planie. Jednak po otrzymaniu w połowie okresów raportu o wynikach, gdzie jego firma plasowała się na ostatnim miejscu, postanowił to zmienić. Niejako pod presja środowiska pracowników Prezes zabrał się za pracę. Przyniosło to wymierne efekt awansu na 2 pozycję na rynku Przebieg pracy zespołu Po burzliwych początkach firma nabrała rozpędu po pierwszej połowie, gdy to Pan Prezes zabrał się za prawdziwą i rzetelne wypełnianie obowiązków. Niezwykła pomoc uzyskana z materiałów 1 pomocniczych wniosła niebywały wkład w rozwój firmy. Dzięki zaczerpniętym tam informacją firma znowu mogła ruszyć w pogoni za konkurencją i osiągnąć zadowalający wynik 1 zasoby

4 2. ZałoŜenia biznesplanu 2.1. Początkowe wartości parametrów Według stanu na początku, przejęcia Przedsiębiorstwa przez nowy zarząd, majątek trwały wynosi 1000 zł, a gotówka wpłacona przez udziałowców wynosi 500 zł. Adekwatnie do stosowanej strategii majątek trwały zostanie zamortyzowany w ciągu następnych 23 kwartałów, czyli pięciu lat (tyle wynosi zakładany okres rozgrywki gry TEES-6). W tabeli nr 2 pokazano początkowe wartości parametrów rozgrywki. Tabela 2. Początkowe wartości parametrów rozgrywki Źródło: plik podsum.xls Na kolejnych wykresach pokazano zmiany podstawowych zmiennych.

5 Wykres 1. Krzywa cyklu Ŝycia produktu LEGENDA os X : os Y : Bardzo charakterystycznie zarysowana krzywa Ŝycia produktu, gdzie firmie GB08 przypadło rozpocząć rozgrywkę z kwartału 23. Ten początek wskazywał dla przedsiębiorstwa wyraźną tendencję wzrostu popytu. NaleŜało jak najwięcej podnieść jakość danego dobra i obniŝać koszty po przez inwestycje w badania, tak po części przedsiębiorstwo TEES GB 08 praktykowało, ale dopiero po 10 kwartale.

6 Wykres 2. Poziom satysfakcji klienta a cena LEGENDA os X : poziom ceny (w PLN) os Y : korekta indexu wynikajaca w wybranej ceny (w tys. punktow) Krzywa opisuje, jaki wpływ wywiera wysokość ceny na popyt na oferowany przez naszą firmę produkt. Analizując ją moŝna zauwaŝyć, Ŝe w największa elastyczność jest w przedziale pomiędzy ceną 0 a 9.5 Od ceny 10 do 16.5 elastyczność popytu jest coraz mniejsza. PowyŜej ceny 16.5 popyt praktycznie przestaje być elastyczny co sugeruje, aby po osiągnięciu tego pułapu ustalić cenę na najwyŝszym moŝliwym poziomie tj. 20. Wybrana przez nas strategii umieściła moją firmę w okolicach miejsca gdzie popyt wzrasta, później staje się coraz mniej elastyczny. Z perspektywy czasu moŝemy powiedzieć, Ŝe na początku nie wykorzystałem poprawnie wszystkich informacji, które dawał mi ten wykres, by jednak po dodatkowym pogłębieniu zagadnień odnieść sukces. UwaŜam, Ŝe cena była dostosowana do potrzeb klientów i mogłem sobie pozwolić na- szczególnie w ostatnich okresach dość wysokie wkłady na lokatę co przyczyniło się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

7 Wykres 3. Poziom satysfakcji klienta a jakość LEGENDA os X : poziom jakosci (w punktach jakosci) os Y : korekta indexu wynikajaca z zastosowanej jakosci (w tys. punktow) Krzywa opisuje, jaki wpływ wywiera jakość na popyt na oferowany przez naszą firmę produkt. Do poziomu 450 jakości popyt wykazuje niewielką elastyczność. Następnie stopniowo wzrasta, aby w przedziale 550 do koło 950 wykazywać bardzo wysoką elastyczność. Od 1000 do 1950 elastyczność popytu była analogiczna jak w pierwszym przedziale. W trakcie rozgrywki dało się zauwaŝyć jak wielki wpływ ma jakość produktu na chęć zakupu przez rynek produktu. Niestety w pierwszych kwartałach rozgrywki popełniłem błąd obniŝając jakość w pierwszych etapach gry- w celu utrzymania się na rynku, co wprost przełoŝyło się na utratę przez nas znaczącej części rynku. Odwrotność jednak prezentowałem w BP, choć nie wiem dlaczego go nie wypełniałem. Później jednak po odpowiednich zabiegach udało mi się osiągnąć sukces.

8 Wykres 4. Poziom satysfakcji klienta a reklama w Internecie LEGENDA os X : wydatki na reklame w Internecie (w PLN) os Y : korekta indexu wynikajaca z intesywnosci reklamy w Internecie (w tys. punktow) Krzywa ta opisuje, jaki wpływ ma na zainteresowanie produktem ma wielkość wydatków na reklamę w Internecie. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe wydatki do poziomu około 260 mają niewielki wpływ na popyt. Optymalna wielkość wydatków reklamowych w Internecie powinna się zawierać w przedziale od około 280 do 620. PowyŜej wartości 620 wydatki na reklamę nie odnoszą juŝ znaczącego skutku i popyt przestaje być elastyczny, a klienci przestają reagować na zwiększone nakłady na reklamę w internecie.

9 Wykres 5. Poziom satysfakcji klienta a reklama w prasie LEGENDA os X : wydatki na reklame w prasie (w PLN) os Y : korekta indexu wynikajaca z intesywnosci reklamy w prasie (w tys. punktow) Krzywa ta opisuje, jaki wpływ ma na zainteresowanie produktem ma wielkość wydatków na reklamę w prasie. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe rynek produktu nie reaguje wcale na wydatki na tego rodzaju zabiegi marketingowe.

10 Wykres 6. Poziom satysfakcji klienta a reklama w radio LEGENDA os X : wydatki na reklame w radiu (w PLN) os Y : korekta indexu wynikajaca z intesywnosci reklamy w radiu (w tys. punktow) Krzywa ta opisuje, jaki wpływ ma na zainteresowanie produktem ma wielkość wydatków na reklamę w radiu. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe rynek produktu nie reaguje wcale na wydatki na tego rodzaju zabiegi marketingowe.

11 Wykres 7. Poziom satysfakcji klienta a reklama w telewizji LEGENDA os X : wydatki na reklame w telewizji (w PLN) os Y : korekta indexu wynikajaca z intesywnosci reklamy w telewizji (w tys. punktow) Krzywa ta opisuje, jaki wpływ ma na zainteresowanie produktem ma wielkość wydatków na reklamę w telewizji. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe rynek produktu nie reaguje wcale na wydatki na tego rodzaju zabiegi marketingowe. PowyŜsze dane wyraźnie wskazywały, Ŝe firma powinna praktycznie do zera ograniczyć wydatki na reklamę w prasie radiu i telewizji, poniewaŝ potencjalni klienci nie reagowali na dodatkowe nakłady ze strony firmy na powyŝsze czynniki zachowania marketingowego. Natomiast wiodącą rolę odegrała reklam w internecie, co wskazuje wykres poziomu satysfakcji a nakładów na internet danej firmy. Biorąc pod uwagę strukturę rynku, która wskazuje wyraźnie na oligopolistyczny charakter, w którym moŝna osiągnąć bardzo duŝo, jak i bardzo duŝo stracić nieodpowiednimi ruchami.

12 Podstawowe załoŝenia biznesplanu Firma Tees-GB08 powinna być organizacją potrafiącą sprostać zapotrzebowaniom ze strony konsumentów, rynku i konkurencji. Celem działalności jest zdobywanie nowych rynków zbytu, co będzie realizowane przez odpowiednie strategie działania, które zostały wykorzystane w grze strategicznej TEES 6. Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest równieŝ: -działalność zarobkowa w kraju i za granic; -działalność produkcyjna i handlowa. W szczególności działalność Przedsiębiorstwa obejmuje produkcję oraz dystrybucję produktu w taki sposób aby osiągnąć jak największą wartość według poniŝej przedstawionego wzoru: -Kryterium działania to osiągnięcie maksymalnej wartości wg Wilcox a WL= 1,0 * INWKRK + 0,75 * (NAL + ZAPWG + ZAPMS) + 0,5 * SRTRW - ZOB gdzie: WL - wartośd likwidacyjna przedsiębiorstwa; INWKRK - stan inwestycji krótkoterminowych (w tym środków pienięŝnych); NAL - stan naleŝności; ZAPWG - zapasy wyrobów gotowych; ZAPMS - zapasy materiałów i surowców; SRTRW - stan rzeczowych aktywów trwałych; ZOB - zobowiązania; 2 2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26task%3Ddownload%26id%3D11%26Itemid%3D3&rct= j&q=usprawnienia%20dla%20gry%20strategicznej%20tees%206&ei=2nrztfwyh8ggovsu8kmh&usg=afqjcnh oyupkaequanmtnkrfzb4itwje9a&sig2=ke5usdthgt_k00wowwendq&cad=rja

13 3. Przebieg rozgrywki 3.1. Rzeczywiste wartości parametrów PoniŜej pokazano rzeczywiste wartości parametrów Tabela 3. Pojemność rynku - realizacja versus prognoza Źródło: Plik podsum.xls [pojemność rynku] Wykres 8. Pojemność rynku - realizacja versus prognoza Na powyŝszym wykresie moŝna zauwaŝyć, Ŝe prognozowana pojemność rynku dokładnie się sprawdzała z stanem rynku, który wystąpił w grze. NaleŜało tutaj postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w prognozie pojemności rynku.

14 Tabela 4. Podstawowe parametry Źródło: Plik podsum.xls [parametry] Wykres 9. Podstawowe parametry Na powyŝszym wykresie potencjalni decydenci mogli wyraźnie dostrzec na co naleŝy w sposób szczególny zwrócić uwagę. Są to podstawowe parametry rozgrywki według których naleŝało się kierować w decyzjach kadry zarządzającej. Klient wyraźnie reagował na cenę i trzeba było szczególny nacisk kłaść na politykę cenową produktów. W sposób szczególny Firma TEES6 GB08 mogła się o tym przekonać w kwartale 4, gdzie cena została podniesiona do 16 jednostek za sztukę co spowodowało znaczne zmniejszenie udziałów w rynku i wpływów ze sprzedaŝy.

15 3.2. Cena i koszt całkowity Polityka cenowa i kosztowa zespołu na tle konkurencji PoniŜej pokazano ceny i koszty całkowite wszystkich zespołów. Tabela 5. Ceny Źródło: Plik podsum.xls [ceny] Wykres 10. Ceny Jak widać było na początku popyt bardzo reagował na cenę, czyli był bardzo wraŝliwy na jej wahania, jednak wraz z nabieraniem wartości firmy i marki wytworzonego produktu, cena pozostała jednym z głównych wyznaczników. Cena na początku naleŝało utrzymywać na poziomie MC. Później jednak wraz z wzrostem wartości produktu i marki, klient nieznacznie reagował na podniesienie ceny, co przyczyniało się do zwiększenia dochodów przedsiębiorstwa i moŝliwość lokowania zysków na lokatach.

16 Tabela 6. Koszty całkowite Źródło: Plik podsum.xls [koszty] Wykres 11. Koszty całkowite PowyŜszy wykres wskazywał, Ŝe większość kosztów danych firm była między granicą8 a 10 jednostek ceny. Jednak nakłady na badania mogły zmniejszyć powyŝsze koszty, co nastąpiło dla mojego przedsiębiorstwa po zgromadzenia środków ok jednostek na badaniach. Warto niniejszym inwestować w moŝliwości obniŝenia JKZ, które bardzo dobrze wpływają na ogólne koszty produkcji produktów.

17 Cena versus koszt całkowity PoniŜej pokazano ceny, koszty i zysk operacyjny zespołu. Tabela 7. Ceny i koszt całkowity Źródło: Plik podsum.xls [cena i koszty] Wykres 12. Cena i koszt całkowity Cena miała znaczący wpływ na kształtowanie się popytu na dane dobro. Na cenę składa się bardzo wiele czynników w grze takich jak, koszty utrzymania zapasów, koszty stałe i zmienne. W koszcie całkowitym. Koszty całkowite jako sumę całkowitych kosztów zmiennych i stałych naleŝy rozpatrywać w dwóch okresach: w krótkim okresie w długim okresie. Posługując sie zaleŝnością kapitału i pracy naleŝy rozpatrzyć następująco dwa w/w przypadki : W krótkim okresie moŝna dostosowywać ilość pracy zaś ilość kapitału jest stała. Tak więc przedsiębiorca ponosi stałe koszty kapitału oraz zmienne koszty pracy. W długim okresie oba czynniki są zmienne. Tak więc w tym przypadku wszystkie koszty są zmienne.

18 3.3. Jakość PoniŜej pokazano dane dotyczące jakości produktu. Tabela 8. Jakość produktu Źródło: Plik podsum.xls [jakość] Wykres 13. Jakość produktu Jakość odegrała znaczącą role w sprzedaŝy produktu i tylko obniŝanie kosztów mogła pomóc w wytworzeniu odpowiedniej jakość produktów, które klient chciał zakupić. W przypadku jakości naleŝało na początku podnieść ją do poziomu ok punktów i obniŝać po przez radykalne inwestycje w barania i rozwój. To mogło by zachęcić bardzo wielu klientów do zakupu produktu wytworzonego przez naszą firmę.

19 3.4. Reklama i promocja PoniŜej podano dane dotyczące reklamy i promocji. Tabela 9. Reklama w internecie Źródło: Plik podsum.xls [internet] Wykres 14. Reklama w internecie Tabela 10. Reklama w prasie Źródło: Plik podsum.xls [prasa] Wykres 15. Reklama w prasie

20 Tabela 11. Reklama w radio Źródło: Plik podsum.xls [radio] Wykres 16. Reklama w radio Tabela 12. Reklama w TV Źródło: Plik podsum.xls [tv] Wykres 17. Reklama w TV MoŜna tutaj wskazać Ŝe wiodącym źródłem popularyzacji firmy i produktów to internet i tam powinny być skierowane główne zabiegi marketingowe. Jak widzimy z wykresów znikoma jest reakcja klientów na inwestycje poczynione na reklamy w radiu, telewizji i prasie- dlatego nie warte było inwestować w te rodzaje reklam. Odpowiednie działania marketingowe i przesunięcia polityki finansowania w stronę reklamy w internecie przyczyniała się do wzrostu rozpoznawalności produktu na rynku i zwiększeniu popytu. Jak jednak widzimy nie warte było przekraczanie 640 jednostek na ta reklamę poniewaŝ klient powyŝej juŝ nie reagował wcale na zwiększenie nakładów na internet.

21 3.5. Produkcja PoniŜej pokazano dane dotyczące produkcji. Tabela 13. Produkcja Źródło: Plik podsum.xls [produkcja] Wykres 18. Produkcja W produkcji warte było kierowanie się prognozą pojemności rynku, cyklem Ŝycia produkcji jak i dotychczasowym posiadanym udziałem w rynku. Niestety były na początku takie okresy dla firmy TEES GB08 gdzie naleŝało zminimalizować produkcje do 0 jednostek, co wnioskuje teraz uchroniło przed bankructwem nie rozwaŝne na te początkowe okresy kierownictwo. Wielokrotne strajki były przyczyną w zachwianiu produkcji, jednak przy duŝych zapasach nie był to problem dla przedsiębiorstwa. Gdy firma nie godziła się na postulaty strajkujących przewaŝnie produkcja spadała o 90%, co jednak spokojnie moŝna było zaspokoić z posiadanych zapasów, których jednak utrzymanie kosztowało dość sporo daną firmę.

22 3.6. Udziały w rynku Raport końcowy: Gry strategiczne PoniŜej pokazano dane dotyczące udziału w rynku. Tabela 14. Udział w rynku Źródło: Plik podsum.xls [ur] Wykres 19. Udziały w rynku Największe udziały w rynku w bardzo szybkim tempie zdobyło przedsiębiorstwo GB01, jednak najbardziej stabilne udziały po 11 okresie odnotowało przedsiębiorstwo GB08. Stałe udziały w rynku bardzo przydatne są w prognozowaniu przyszłej produkcji i cenie. Mając juŝ wyrobioną markę produktu, określonych odbiorców moŝemy bardzo dobrze strategicznie rozplanować nasze przyszłe zyski, przyszłą produkcję. Niemniej jednak duŝym ułatwieniem w grze było bankructwo aŝ 5 zespołów, co zdecydowanie zepsuło charakter konkurencyjny rynku.

23 3.7. Wyniki finansowe Stan środków pienięŝnych PoniŜej pokazano dane dotyczące stanu środków pienięŝnych. Tabela 15. Stan środków pienięŝnych Źródło: Plik podsum.xls [cash Wykres 20. Stan środków pienięŝnych Na powyŝszym okresie moŝna zauwaŝyć, Ŝe największą wartość zgromadziło przedsiębiorstwo TEES GB01, które wygrało rozgrywkę. Środki pienięŝne moŝna było dość dobrze pomnaŝać wkładając pewną część zysków na lokatę oprocentowaną w skali 10%.

24 Zakumulowane zyski Raport końcowy: Gry strategiczne PoniŜej pokazano dane dotyczące zakumulowanych zysków. Tabela 16. Zakumulowane zyski Źródło: Plik podsum.xls [zyski Wykres 21. Zakumulowane zyski Bardzo waŝnym w zakumulowanych zyskach były kroki, gdzie po przeliczaniu potrzebnej sumy pieniędzy na kolejny okres, reszta przeznaczona była na lokatę. Jest to bardzo prosta moŝliwość pomnaŝania kapitału dla danego przedsiębiorstwa o praktycznie 0 stopniu ryzyka. Warto jednak zastanowić się na: Do gry TEES 6 dodał bym moŝliwość, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu moŝliwość wejścia na giełdę. Pierwsze na rynek równoległy podobny do New Conect, a później po osiągnięci u wymaganych wytycznych na GPW. Będzie to dodatkowe: 1.Utrudnienie- poniewaŝ rozszerzamy zakres działalności Gry TEES 6, kadra zarządzająca powinna równieŝ mieć większą wiedze dotyczącą rynków kapitałowych i finansowych- inaczej nie będzie odnosić sukcesów. Warto moŝe stworzyć podobną platformę jak: Oczywiście wszystkie te zabiegi posłuŝą zwiększenia wartości firmy i lepszemu wynikowi po prze analizowaniu stanu firmy zgodnie z maksymalnej wartości wg Wilcox a. 2. MoŜliwość zyskania nowych doświadczeń, które przydadzą się w prowadzeniu prawdziwej firmy, którą w przyszłości będziemy zarządzali. 3.Dodatkowych wpływów do kasy przedsiębiorstwa, bądź strat przy złym inwestowaniu. 4. Inwestowanie na giełdzie będzie, jak to określają niektórzy dodatkową nogą podporową dla finasów firmy- a przynajmniej takie zadanie powinna spełniać.

25 Wartość przedsiębiorstwa Raport końcowy: Gry strategiczne PoniŜej pokazano dane dotyczące wartości przedsiębiorstwa. Tabela 17. Wartość przedsiębiorstwa Źródło: Plik podsum.xls [wartość] Wykres 22. Wartość przedsiębiorstwa Wykres wyraźnie wskazuje, które przedsiębiorstwo osiągało największą wartość w rozgrywce.

26 4. Ocena udziału zespołu w rozgrywce 4.1. Podsumowanie udziału zespołu w grze PoniŜej pokazano dane dotyczące wyniku przedsiębiorstwa. Tabela 18. Wartość przedsiębiorstwa punkty Źródło: Plik podsum.xls [wartość] Wykres 23. Wartość przedsiębiorstwa - punkty PowyŜszy wykres wyraźnie wskazuje na moŝliwości wybicia nawet najsłabszego przedsiębiorstwa przy dobrej i wyedukowanej kadrze zarządzającej zdeterminowanej na osiągnięcie zamierzonego celu z BP. Doskonałym przykładem jest moja firma TEES 6 GB08, która to po spadku w udziałach w 14 okresie praktycznie do niecałych 5 %, potrafiła zdobyć znaczną część rynku, dzięki czemu zwiększyła zyski i utwierdziła swoja drugą pozycję na rynku. NaleŜy jednak zwrócić uwagę na przedsiębiorstwo GB01, które moŝe posłuŝyć jako wzór dal przyszłych kontynuatorów. Osiągnęło ono bardzo dobry wynik i stał się prawie nie dościgniętym liderem na rynku. Niemniej jednak bardzo sobie cenię moŝliwość wzięcia udziału w Grze strategicznej TEES 6. Nauczyła mnie osobiście bardzo wielu praktycznie, co podkreślam, waŝnych elementów z Ŝycia osób związanych z kadrą decyzyjną, których brakuje na teoretycznych zajęciach uczelnianych. Cieszy mnie fakt, Ŝe coraz szybciej podąŝamy jako uczelnia za nowinkami i praktykami zachodnimi. Jako przyszły menager, mam zaszczyt się pochwalić iŝ brałem udział w takiej rozgrywce. Było to dla mnie niebywale ekscytujące przedsięwzięcie, za co bardzo serdecznie Szanownemu Pani Doktorowi dziękuje. Za cały trud przygotowania rozgrywki, czas poświęcony i zaangaŝowanie. Mam nadzieję, Ŝe w przyszłości będzie Pan kontynuował swoją działalność pionierską w tej dziedzinie na naszym Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

27 4.2. Propozycje dotyczące rozwoju gry TEES Do gry TEES 6 dodał bym moŝliwość, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu moŝliwość wejścia na giełdę. Pierwsze na rynek równoległy podobny do New Conect, a później po osiągnięci u wymaganych wytycznych na GPW. Będzie to dodatkowe: 1.Utrudnienie- poniewaŝ rozszerzamy zakres działalności Gry TEES 6, kadra zarządzająca powinna równieŝ mieć większą wiedze dotyczącą rynków kapitałowych i finansowychinaczej nie będzie odnosić sukcesów. Warto moŝe stworzyć podobną platformę jak: Oczywiście wszystkie te zabiegi posłuŝą zwiększenia wartości firmy i lepszemu wynikowi po prze analizowaniu stanu firmy zgodnie z maksymalnej wartości wg Wilcox a. 2. MoŜliwość zyskania nowych doświadczeń, które przydadzą się w prowadzeniu prawdziwej firmy, którą w przyszłości będziemy zarządzali. 3.Dodatkowych wpływów do kasy przedsiębiorstwa, bądź strat przy złym inwestowaniu. 4. Inwestowanie na giełdzie będzie, jak to określają niektórzy dodatkową nogą podporową dla finasów firmy- a przynajmniej takie zadanie powinna spełniać. Dodałbym równieŝ moŝliwość stworzenia specjalnego kalkulatora, bądź funkcji w SWD, gdzie moŝna było by obliczyć: Krzywa popytu, Krzywa elastyczności popytu względem ceny,krzywa elastyczności popytu względem jakości Krzywa elastyczności popytu względem wydatków na reklamę w internecie, Krzywa elastyczności popytu względem wydatków na reklamę w prasie, Krzywa elastyczności popytu względem wydatków na reklamę w radiu, Krzywa elastyczności popytu względem wydatków na reklamę w telewizji- dla odpowiednich wartości. Pan Doktor równieŝ wspominał o co rocznym zaniŝeniu poziomu edukacji potencjalnych studentów pod względem rozróŝniania i zastosowania podstawowych pojęć. MoŜe warto było by dodać test sprawdzający kompetencje przyszłej kadry zarządzające w celu uświadomienia jak wielkie znaczenie dla dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.

28 Spis tabel Tabela 1. Dane członków zespołu... 3 Tabela 2. Początkowe wartości parametrów rozgrywki... 4 Tabela 3. Pojemność rynku - realizacja versus prognoza Tabela 4. Podstawowe parametry Tabela 5. Ceny Tabela 6. Koszty całkowite Tabela 7. Ceny i koszt całkowity Tabela 8. Jakość produktu Tabela 9. Reklama w internecie Tabela 10. Reklama w prasie Tabela 11. Reklama w radio Tabela 12. Reklama w TV Tabela 13. Produkcja Tabela 14. Udział w rynku Tabela 15. Stan środków pienięŝnych Tabela 16. Zakumulowane zyski Tabela 17. Wartość przedsiębiorstwa Tabela 18. Wartość przedsiębiorstwa punkty... 26

29 Spis wykresów Wykres 1. Krzywa cyklu Ŝycia produktu... 5 Wykres 2. Poziom satysfakcji klienta a cena... 6 Wykres 3. Poziom satysfakcji klienta a jakość... 7 Wykres 4. Poziom satysfakcji klienta a reklama w Internecie... 7 Wykres 5. Poziom satysfakcji klienta a reklama w prasie... 8 Wykres 6. Poziom satysfakcji klienta a reklama w radio... 9 Wykres 7. Poziom satysfakcji klienta a reklama w telewizji Wykres 8. Pojemność rynku - realizacja versus prognoza Wykres 9. Podstawowe parametry Wykres 10. Ceny Wykres 11. Koszty całkowite Wykres 12. Cena i koszt całkowity Wykres 13. Jakość produktu Wykres 14. Reklama w internecie Wykres 15. Reklama w prasie Wykres 16. Reklama w radio Wykres 17. Reklama w TV Wykres 18. Produkcja Wykres 19. Udziały w rynku Wykres 20. Stan środków pienięŝnych Wykres 21. Zakumulowane zyski Wykres 22. Wartość przedsiębiorstwa Wykres 23. Wartość przedsiębiorstwa - punkty... 26

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 31.12.2013r. RKT-61-35/12/SB DECYZJA Nr RKT-55/2013 Stosowanie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa

Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Pracę wykonała Renata Szuwart Uczennica klasy Va Liceum Ekonomicznego pod kierunkiem mgr Beaty Janik Tomaszów Mazowiecki, Marzec 2005r. Spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo