Raport końcowy: Gry strategiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy: Gry strategiczne"

Transkrypt

1 Raport końcowy: Gry strategiczne Autor: Marek Jarco GB08 Grupa Dziekańska KrZUEK3201Em

2 Spis treści Spis treści Prezentacja przedsiębiorstwa Nazwa zajęć Dane osobowe członków zespołu Ocena pracy zespołu Podział zadań Przebieg pracy zespołu Przebieg pracy zespołu ZałoŜenia biznesplanu Początkowe wartości parametrów Podstawowe załoŝenia biznesplanu Przebieg rozgrywki Rzeczywiste wartości parametrów Cena i koszt całkowity Polityka cenowa i kosztowa zespołu na tle konkurencji Cena versus koszt całkowity Jakość Reklama i promocja Produkcja Udziały w rynku Wyniki finansowe Stan środków pienięŝnych Zakumulowane zyski Wartość przedsiębiorstwa Ocena udziału zespołu w rozgrywce Podsumowanie udziału zespołu w grze Propozycje dotyczące rozwoju gry TEES Spis tabel Spis wykresów... 29

3 1. Prezentacja przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa zajęć Gry strategiczne - ćwiczenia 1.2. Dane osobowe członków zespołu Tabela 1. Dane członków zespołu Nazwisko i Imię Marek Jarco Stanowisko Prezes Zarządu 1.3. Ocena pracy zespołu Podział zadań W rękach Prezesa Zarządu skupione były wszystkie funkcje decyzyjne w przedsiębiorstwie TEES GB Przebieg pracy zespołu Prezes Zarządu pracował sumiennie, początkowo mało efektywnie i odbiegając od załoŝeń zawartych w Biznes Planie. Jednak po otrzymaniu w połowie okresów raportu o wynikach, gdzie jego firma plasowała się na ostatnim miejscu, postanowił to zmienić. Niejako pod presja środowiska pracowników Prezes zabrał się za pracę. Przyniosło to wymierne efekt awansu na 2 pozycję na rynku Przebieg pracy zespołu Po burzliwych początkach firma nabrała rozpędu po pierwszej połowie, gdy to Pan Prezes zabrał się za prawdziwą i rzetelne wypełnianie obowiązków. Niezwykła pomoc uzyskana z materiałów 1 pomocniczych wniosła niebywały wkład w rozwój firmy. Dzięki zaczerpniętym tam informacją firma znowu mogła ruszyć w pogoni za konkurencją i osiągnąć zadowalający wynik 1 zasoby

4 2. ZałoŜenia biznesplanu 2.1. Początkowe wartości parametrów Według stanu na początku, przejęcia Przedsiębiorstwa przez nowy zarząd, majątek trwały wynosi 1000 zł, a gotówka wpłacona przez udziałowców wynosi 500 zł. Adekwatnie do stosowanej strategii majątek trwały zostanie zamortyzowany w ciągu następnych 23 kwartałów, czyli pięciu lat (tyle wynosi zakładany okres rozgrywki gry TEES-6). W tabeli nr 2 pokazano początkowe wartości parametrów rozgrywki. Tabela 2. Początkowe wartości parametrów rozgrywki Źródło: plik podsum.xls Na kolejnych wykresach pokazano zmiany podstawowych zmiennych.

5 Wykres 1. Krzywa cyklu Ŝycia produktu LEGENDA os X : os Y : Bardzo charakterystycznie zarysowana krzywa Ŝycia produktu, gdzie firmie GB08 przypadło rozpocząć rozgrywkę z kwartału 23. Ten początek wskazywał dla przedsiębiorstwa wyraźną tendencję wzrostu popytu. NaleŜało jak najwięcej podnieść jakość danego dobra i obniŝać koszty po przez inwestycje w badania, tak po części przedsiębiorstwo TEES GB 08 praktykowało, ale dopiero po 10 kwartale.

6 Wykres 2. Poziom satysfakcji klienta a cena LEGENDA os X : poziom ceny (w PLN) os Y : korekta indexu wynikajaca w wybranej ceny (w tys. punktow) Krzywa opisuje, jaki wpływ wywiera wysokość ceny na popyt na oferowany przez naszą firmę produkt. Analizując ją moŝna zauwaŝyć, Ŝe w największa elastyczność jest w przedziale pomiędzy ceną 0 a 9.5 Od ceny 10 do 16.5 elastyczność popytu jest coraz mniejsza. PowyŜej ceny 16.5 popyt praktycznie przestaje być elastyczny co sugeruje, aby po osiągnięciu tego pułapu ustalić cenę na najwyŝszym moŝliwym poziomie tj. 20. Wybrana przez nas strategii umieściła moją firmę w okolicach miejsca gdzie popyt wzrasta, później staje się coraz mniej elastyczny. Z perspektywy czasu moŝemy powiedzieć, Ŝe na początku nie wykorzystałem poprawnie wszystkich informacji, które dawał mi ten wykres, by jednak po dodatkowym pogłębieniu zagadnień odnieść sukces. UwaŜam, Ŝe cena była dostosowana do potrzeb klientów i mogłem sobie pozwolić na- szczególnie w ostatnich okresach dość wysokie wkłady na lokatę co przyczyniło się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

7 Wykres 3. Poziom satysfakcji klienta a jakość LEGENDA os X : poziom jakosci (w punktach jakosci) os Y : korekta indexu wynikajaca z zastosowanej jakosci (w tys. punktow) Krzywa opisuje, jaki wpływ wywiera jakość na popyt na oferowany przez naszą firmę produkt. Do poziomu 450 jakości popyt wykazuje niewielką elastyczność. Następnie stopniowo wzrasta, aby w przedziale 550 do koło 950 wykazywać bardzo wysoką elastyczność. Od 1000 do 1950 elastyczność popytu była analogiczna jak w pierwszym przedziale. W trakcie rozgrywki dało się zauwaŝyć jak wielki wpływ ma jakość produktu na chęć zakupu przez rynek produktu. Niestety w pierwszych kwartałach rozgrywki popełniłem błąd obniŝając jakość w pierwszych etapach gry- w celu utrzymania się na rynku, co wprost przełoŝyło się na utratę przez nas znaczącej części rynku. Odwrotność jednak prezentowałem w BP, choć nie wiem dlaczego go nie wypełniałem. Później jednak po odpowiednich zabiegach udało mi się osiągnąć sukces.

8 Wykres 4. Poziom satysfakcji klienta a reklama w Internecie LEGENDA os X : wydatki na reklame w Internecie (w PLN) os Y : korekta indexu wynikajaca z intesywnosci reklamy w Internecie (w tys. punktow) Krzywa ta opisuje, jaki wpływ ma na zainteresowanie produktem ma wielkość wydatków na reklamę w Internecie. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe wydatki do poziomu około 260 mają niewielki wpływ na popyt. Optymalna wielkość wydatków reklamowych w Internecie powinna się zawierać w przedziale od około 280 do 620. PowyŜej wartości 620 wydatki na reklamę nie odnoszą juŝ znaczącego skutku i popyt przestaje być elastyczny, a klienci przestają reagować na zwiększone nakłady na reklamę w internecie.

9 Wykres 5. Poziom satysfakcji klienta a reklama w prasie LEGENDA os X : wydatki na reklame w prasie (w PLN) os Y : korekta indexu wynikajaca z intesywnosci reklamy w prasie (w tys. punktow) Krzywa ta opisuje, jaki wpływ ma na zainteresowanie produktem ma wielkość wydatków na reklamę w prasie. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe rynek produktu nie reaguje wcale na wydatki na tego rodzaju zabiegi marketingowe.

10 Wykres 6. Poziom satysfakcji klienta a reklama w radio LEGENDA os X : wydatki na reklame w radiu (w PLN) os Y : korekta indexu wynikajaca z intesywnosci reklamy w radiu (w tys. punktow) Krzywa ta opisuje, jaki wpływ ma na zainteresowanie produktem ma wielkość wydatków na reklamę w radiu. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe rynek produktu nie reaguje wcale na wydatki na tego rodzaju zabiegi marketingowe.

11 Wykres 7. Poziom satysfakcji klienta a reklama w telewizji LEGENDA os X : wydatki na reklame w telewizji (w PLN) os Y : korekta indexu wynikajaca z intesywnosci reklamy w telewizji (w tys. punktow) Krzywa ta opisuje, jaki wpływ ma na zainteresowanie produktem ma wielkość wydatków na reklamę w telewizji. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe rynek produktu nie reaguje wcale na wydatki na tego rodzaju zabiegi marketingowe. PowyŜsze dane wyraźnie wskazywały, Ŝe firma powinna praktycznie do zera ograniczyć wydatki na reklamę w prasie radiu i telewizji, poniewaŝ potencjalni klienci nie reagowali na dodatkowe nakłady ze strony firmy na powyŝsze czynniki zachowania marketingowego. Natomiast wiodącą rolę odegrała reklam w internecie, co wskazuje wykres poziomu satysfakcji a nakładów na internet danej firmy. Biorąc pod uwagę strukturę rynku, która wskazuje wyraźnie na oligopolistyczny charakter, w którym moŝna osiągnąć bardzo duŝo, jak i bardzo duŝo stracić nieodpowiednimi ruchami.

12 Podstawowe załoŝenia biznesplanu Firma Tees-GB08 powinna być organizacją potrafiącą sprostać zapotrzebowaniom ze strony konsumentów, rynku i konkurencji. Celem działalności jest zdobywanie nowych rynków zbytu, co będzie realizowane przez odpowiednie strategie działania, które zostały wykorzystane w grze strategicznej TEES 6. Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest równieŝ: -działalność zarobkowa w kraju i za granic; -działalność produkcyjna i handlowa. W szczególności działalność Przedsiębiorstwa obejmuje produkcję oraz dystrybucję produktu w taki sposób aby osiągnąć jak największą wartość według poniŝej przedstawionego wzoru: -Kryterium działania to osiągnięcie maksymalnej wartości wg Wilcox a WL= 1,0 * INWKRK + 0,75 * (NAL + ZAPWG + ZAPMS) + 0,5 * SRTRW - ZOB gdzie: WL - wartośd likwidacyjna przedsiębiorstwa; INWKRK - stan inwestycji krótkoterminowych (w tym środków pienięŝnych); NAL - stan naleŝności; ZAPWG - zapasy wyrobów gotowych; ZAPMS - zapasy materiałów i surowców; SRTRW - stan rzeczowych aktywów trwałych; ZOB - zobowiązania; 2 2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26task%3Ddownload%26id%3D11%26Itemid%3D3&rct= j&q=usprawnienia%20dla%20gry%20strategicznej%20tees%206&ei=2nrztfwyh8ggovsu8kmh&usg=afqjcnh oyupkaequanmtnkrfzb4itwje9a&sig2=ke5usdthgt_k00wowwendq&cad=rja

13 3. Przebieg rozgrywki 3.1. Rzeczywiste wartości parametrów PoniŜej pokazano rzeczywiste wartości parametrów Tabela 3. Pojemność rynku - realizacja versus prognoza Źródło: Plik podsum.xls [pojemność rynku] Wykres 8. Pojemność rynku - realizacja versus prognoza Na powyŝszym wykresie moŝna zauwaŝyć, Ŝe prognozowana pojemność rynku dokładnie się sprawdzała z stanem rynku, który wystąpił w grze. NaleŜało tutaj postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w prognozie pojemności rynku.

14 Tabela 4. Podstawowe parametry Źródło: Plik podsum.xls [parametry] Wykres 9. Podstawowe parametry Na powyŝszym wykresie potencjalni decydenci mogli wyraźnie dostrzec na co naleŝy w sposób szczególny zwrócić uwagę. Są to podstawowe parametry rozgrywki według których naleŝało się kierować w decyzjach kadry zarządzającej. Klient wyraźnie reagował na cenę i trzeba było szczególny nacisk kłaść na politykę cenową produktów. W sposób szczególny Firma TEES6 GB08 mogła się o tym przekonać w kwartale 4, gdzie cena została podniesiona do 16 jednostek za sztukę co spowodowało znaczne zmniejszenie udziałów w rynku i wpływów ze sprzedaŝy.

15 3.2. Cena i koszt całkowity Polityka cenowa i kosztowa zespołu na tle konkurencji PoniŜej pokazano ceny i koszty całkowite wszystkich zespołów. Tabela 5. Ceny Źródło: Plik podsum.xls [ceny] Wykres 10. Ceny Jak widać było na początku popyt bardzo reagował na cenę, czyli był bardzo wraŝliwy na jej wahania, jednak wraz z nabieraniem wartości firmy i marki wytworzonego produktu, cena pozostała jednym z głównych wyznaczników. Cena na początku naleŝało utrzymywać na poziomie MC. Później jednak wraz z wzrostem wartości produktu i marki, klient nieznacznie reagował na podniesienie ceny, co przyczyniało się do zwiększenia dochodów przedsiębiorstwa i moŝliwość lokowania zysków na lokatach.

16 Tabela 6. Koszty całkowite Źródło: Plik podsum.xls [koszty] Wykres 11. Koszty całkowite PowyŜszy wykres wskazywał, Ŝe większość kosztów danych firm była między granicą8 a 10 jednostek ceny. Jednak nakłady na badania mogły zmniejszyć powyŝsze koszty, co nastąpiło dla mojego przedsiębiorstwa po zgromadzenia środków ok jednostek na badaniach. Warto niniejszym inwestować w moŝliwości obniŝenia JKZ, które bardzo dobrze wpływają na ogólne koszty produkcji produktów.

17 Cena versus koszt całkowity PoniŜej pokazano ceny, koszty i zysk operacyjny zespołu. Tabela 7. Ceny i koszt całkowity Źródło: Plik podsum.xls [cena i koszty] Wykres 12. Cena i koszt całkowity Cena miała znaczący wpływ na kształtowanie się popytu na dane dobro. Na cenę składa się bardzo wiele czynników w grze takich jak, koszty utrzymania zapasów, koszty stałe i zmienne. W koszcie całkowitym. Koszty całkowite jako sumę całkowitych kosztów zmiennych i stałych naleŝy rozpatrywać w dwóch okresach: w krótkim okresie w długim okresie. Posługując sie zaleŝnością kapitału i pracy naleŝy rozpatrzyć następująco dwa w/w przypadki : W krótkim okresie moŝna dostosowywać ilość pracy zaś ilość kapitału jest stała. Tak więc przedsiębiorca ponosi stałe koszty kapitału oraz zmienne koszty pracy. W długim okresie oba czynniki są zmienne. Tak więc w tym przypadku wszystkie koszty są zmienne.

18 3.3. Jakość PoniŜej pokazano dane dotyczące jakości produktu. Tabela 8. Jakość produktu Źródło: Plik podsum.xls [jakość] Wykres 13. Jakość produktu Jakość odegrała znaczącą role w sprzedaŝy produktu i tylko obniŝanie kosztów mogła pomóc w wytworzeniu odpowiedniej jakość produktów, które klient chciał zakupić. W przypadku jakości naleŝało na początku podnieść ją do poziomu ok punktów i obniŝać po przez radykalne inwestycje w barania i rozwój. To mogło by zachęcić bardzo wielu klientów do zakupu produktu wytworzonego przez naszą firmę.

19 3.4. Reklama i promocja PoniŜej podano dane dotyczące reklamy i promocji. Tabela 9. Reklama w internecie Źródło: Plik podsum.xls [internet] Wykres 14. Reklama w internecie Tabela 10. Reklama w prasie Źródło: Plik podsum.xls [prasa] Wykres 15. Reklama w prasie

20 Tabela 11. Reklama w radio Źródło: Plik podsum.xls [radio] Wykres 16. Reklama w radio Tabela 12. Reklama w TV Źródło: Plik podsum.xls [tv] Wykres 17. Reklama w TV MoŜna tutaj wskazać Ŝe wiodącym źródłem popularyzacji firmy i produktów to internet i tam powinny być skierowane główne zabiegi marketingowe. Jak widzimy z wykresów znikoma jest reakcja klientów na inwestycje poczynione na reklamy w radiu, telewizji i prasie- dlatego nie warte było inwestować w te rodzaje reklam. Odpowiednie działania marketingowe i przesunięcia polityki finansowania w stronę reklamy w internecie przyczyniała się do wzrostu rozpoznawalności produktu na rynku i zwiększeniu popytu. Jak jednak widzimy nie warte było przekraczanie 640 jednostek na ta reklamę poniewaŝ klient powyŝej juŝ nie reagował wcale na zwiększenie nakładów na internet.

21 3.5. Produkcja PoniŜej pokazano dane dotyczące produkcji. Tabela 13. Produkcja Źródło: Plik podsum.xls [produkcja] Wykres 18. Produkcja W produkcji warte było kierowanie się prognozą pojemności rynku, cyklem Ŝycia produkcji jak i dotychczasowym posiadanym udziałem w rynku. Niestety były na początku takie okresy dla firmy TEES GB08 gdzie naleŝało zminimalizować produkcje do 0 jednostek, co wnioskuje teraz uchroniło przed bankructwem nie rozwaŝne na te początkowe okresy kierownictwo. Wielokrotne strajki były przyczyną w zachwianiu produkcji, jednak przy duŝych zapasach nie był to problem dla przedsiębiorstwa. Gdy firma nie godziła się na postulaty strajkujących przewaŝnie produkcja spadała o 90%, co jednak spokojnie moŝna było zaspokoić z posiadanych zapasów, których jednak utrzymanie kosztowało dość sporo daną firmę.

22 3.6. Udziały w rynku Raport końcowy: Gry strategiczne PoniŜej pokazano dane dotyczące udziału w rynku. Tabela 14. Udział w rynku Źródło: Plik podsum.xls [ur] Wykres 19. Udziały w rynku Największe udziały w rynku w bardzo szybkim tempie zdobyło przedsiębiorstwo GB01, jednak najbardziej stabilne udziały po 11 okresie odnotowało przedsiębiorstwo GB08. Stałe udziały w rynku bardzo przydatne są w prognozowaniu przyszłej produkcji i cenie. Mając juŝ wyrobioną markę produktu, określonych odbiorców moŝemy bardzo dobrze strategicznie rozplanować nasze przyszłe zyski, przyszłą produkcję. Niemniej jednak duŝym ułatwieniem w grze było bankructwo aŝ 5 zespołów, co zdecydowanie zepsuło charakter konkurencyjny rynku.

23 3.7. Wyniki finansowe Stan środków pienięŝnych PoniŜej pokazano dane dotyczące stanu środków pienięŝnych. Tabela 15. Stan środków pienięŝnych Źródło: Plik podsum.xls [cash Wykres 20. Stan środków pienięŝnych Na powyŝszym okresie moŝna zauwaŝyć, Ŝe największą wartość zgromadziło przedsiębiorstwo TEES GB01, które wygrało rozgrywkę. Środki pienięŝne moŝna było dość dobrze pomnaŝać wkładając pewną część zysków na lokatę oprocentowaną w skali 10%.

24 Zakumulowane zyski Raport końcowy: Gry strategiczne PoniŜej pokazano dane dotyczące zakumulowanych zysków. Tabela 16. Zakumulowane zyski Źródło: Plik podsum.xls [zyski Wykres 21. Zakumulowane zyski Bardzo waŝnym w zakumulowanych zyskach były kroki, gdzie po przeliczaniu potrzebnej sumy pieniędzy na kolejny okres, reszta przeznaczona była na lokatę. Jest to bardzo prosta moŝliwość pomnaŝania kapitału dla danego przedsiębiorstwa o praktycznie 0 stopniu ryzyka. Warto jednak zastanowić się na: Do gry TEES 6 dodał bym moŝliwość, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu moŝliwość wejścia na giełdę. Pierwsze na rynek równoległy podobny do New Conect, a później po osiągnięci u wymaganych wytycznych na GPW. Będzie to dodatkowe: 1.Utrudnienie- poniewaŝ rozszerzamy zakres działalności Gry TEES 6, kadra zarządzająca powinna równieŝ mieć większą wiedze dotyczącą rynków kapitałowych i finansowych- inaczej nie będzie odnosić sukcesów. Warto moŝe stworzyć podobną platformę jak: Oczywiście wszystkie te zabiegi posłuŝą zwiększenia wartości firmy i lepszemu wynikowi po prze analizowaniu stanu firmy zgodnie z maksymalnej wartości wg Wilcox a. 2. MoŜliwość zyskania nowych doświadczeń, które przydadzą się w prowadzeniu prawdziwej firmy, którą w przyszłości będziemy zarządzali. 3.Dodatkowych wpływów do kasy przedsiębiorstwa, bądź strat przy złym inwestowaniu. 4. Inwestowanie na giełdzie będzie, jak to określają niektórzy dodatkową nogą podporową dla finasów firmy- a przynajmniej takie zadanie powinna spełniać.

25 Wartość przedsiębiorstwa Raport końcowy: Gry strategiczne PoniŜej pokazano dane dotyczące wartości przedsiębiorstwa. Tabela 17. Wartość przedsiębiorstwa Źródło: Plik podsum.xls [wartość] Wykres 22. Wartość przedsiębiorstwa Wykres wyraźnie wskazuje, które przedsiębiorstwo osiągało największą wartość w rozgrywce.

26 4. Ocena udziału zespołu w rozgrywce 4.1. Podsumowanie udziału zespołu w grze PoniŜej pokazano dane dotyczące wyniku przedsiębiorstwa. Tabela 18. Wartość przedsiębiorstwa punkty Źródło: Plik podsum.xls [wartość] Wykres 23. Wartość przedsiębiorstwa - punkty PowyŜszy wykres wyraźnie wskazuje na moŝliwości wybicia nawet najsłabszego przedsiębiorstwa przy dobrej i wyedukowanej kadrze zarządzającej zdeterminowanej na osiągnięcie zamierzonego celu z BP. Doskonałym przykładem jest moja firma TEES 6 GB08, która to po spadku w udziałach w 14 okresie praktycznie do niecałych 5 %, potrafiła zdobyć znaczną część rynku, dzięki czemu zwiększyła zyski i utwierdziła swoja drugą pozycję na rynku. NaleŜy jednak zwrócić uwagę na przedsiębiorstwo GB01, które moŝe posłuŝyć jako wzór dal przyszłych kontynuatorów. Osiągnęło ono bardzo dobry wynik i stał się prawie nie dościgniętym liderem na rynku. Niemniej jednak bardzo sobie cenię moŝliwość wzięcia udziału w Grze strategicznej TEES 6. Nauczyła mnie osobiście bardzo wielu praktycznie, co podkreślam, waŝnych elementów z Ŝycia osób związanych z kadrą decyzyjną, których brakuje na teoretycznych zajęciach uczelnianych. Cieszy mnie fakt, Ŝe coraz szybciej podąŝamy jako uczelnia za nowinkami i praktykami zachodnimi. Jako przyszły menager, mam zaszczyt się pochwalić iŝ brałem udział w takiej rozgrywce. Było to dla mnie niebywale ekscytujące przedsięwzięcie, za co bardzo serdecznie Szanownemu Pani Doktorowi dziękuje. Za cały trud przygotowania rozgrywki, czas poświęcony i zaangaŝowanie. Mam nadzieję, Ŝe w przyszłości będzie Pan kontynuował swoją działalność pionierską w tej dziedzinie na naszym Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

27 4.2. Propozycje dotyczące rozwoju gry TEES Do gry TEES 6 dodał bym moŝliwość, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu moŝliwość wejścia na giełdę. Pierwsze na rynek równoległy podobny do New Conect, a później po osiągnięci u wymaganych wytycznych na GPW. Będzie to dodatkowe: 1.Utrudnienie- poniewaŝ rozszerzamy zakres działalności Gry TEES 6, kadra zarządzająca powinna równieŝ mieć większą wiedze dotyczącą rynków kapitałowych i finansowychinaczej nie będzie odnosić sukcesów. Warto moŝe stworzyć podobną platformę jak: Oczywiście wszystkie te zabiegi posłuŝą zwiększenia wartości firmy i lepszemu wynikowi po prze analizowaniu stanu firmy zgodnie z maksymalnej wartości wg Wilcox a. 2. MoŜliwość zyskania nowych doświadczeń, które przydadzą się w prowadzeniu prawdziwej firmy, którą w przyszłości będziemy zarządzali. 3.Dodatkowych wpływów do kasy przedsiębiorstwa, bądź strat przy złym inwestowaniu. 4. Inwestowanie na giełdzie będzie, jak to określają niektórzy dodatkową nogą podporową dla finasów firmy- a przynajmniej takie zadanie powinna spełniać. Dodałbym równieŝ moŝliwość stworzenia specjalnego kalkulatora, bądź funkcji w SWD, gdzie moŝna było by obliczyć: Krzywa popytu, Krzywa elastyczności popytu względem ceny,krzywa elastyczności popytu względem jakości Krzywa elastyczności popytu względem wydatków na reklamę w internecie, Krzywa elastyczności popytu względem wydatków na reklamę w prasie, Krzywa elastyczności popytu względem wydatków na reklamę w radiu, Krzywa elastyczności popytu względem wydatków na reklamę w telewizji- dla odpowiednich wartości. Pan Doktor równieŝ wspominał o co rocznym zaniŝeniu poziomu edukacji potencjalnych studentów pod względem rozróŝniania i zastosowania podstawowych pojęć. MoŜe warto było by dodać test sprawdzający kompetencje przyszłej kadry zarządzające w celu uświadomienia jak wielkie znaczenie dla dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.

28 Spis tabel Tabela 1. Dane członków zespołu... 3 Tabela 2. Początkowe wartości parametrów rozgrywki... 4 Tabela 3. Pojemność rynku - realizacja versus prognoza Tabela 4. Podstawowe parametry Tabela 5. Ceny Tabela 6. Koszty całkowite Tabela 7. Ceny i koszt całkowity Tabela 8. Jakość produktu Tabela 9. Reklama w internecie Tabela 10. Reklama w prasie Tabela 11. Reklama w radio Tabela 12. Reklama w TV Tabela 13. Produkcja Tabela 14. Udział w rynku Tabela 15. Stan środków pienięŝnych Tabela 16. Zakumulowane zyski Tabela 17. Wartość przedsiębiorstwa Tabela 18. Wartość przedsiębiorstwa punkty... 26

29 Spis wykresów Wykres 1. Krzywa cyklu Ŝycia produktu... 5 Wykres 2. Poziom satysfakcji klienta a cena... 6 Wykres 3. Poziom satysfakcji klienta a jakość... 7 Wykres 4. Poziom satysfakcji klienta a reklama w Internecie... 7 Wykres 5. Poziom satysfakcji klienta a reklama w prasie... 8 Wykres 6. Poziom satysfakcji klienta a reklama w radio... 9 Wykres 7. Poziom satysfakcji klienta a reklama w telewizji Wykres 8. Pojemność rynku - realizacja versus prognoza Wykres 9. Podstawowe parametry Wykres 10. Ceny Wykres 11. Koszty całkowite Wykres 12. Cena i koszt całkowity Wykres 13. Jakość produktu Wykres 14. Reklama w internecie Wykres 15. Reklama w prasie Wykres 16. Reklama w radio Wykres 17. Reklama w TV Wykres 18. Produkcja Wykres 19. Udziały w rynku Wykres 20. Stan środków pienięŝnych Wykres 21. Zakumulowane zyski Wykres 22. Wartość przedsiębiorstwa Wykres 23. Wartość przedsiębiorstwa - punkty... 26

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Biznes Planu

Tworzenie Biznes Planu Tworzenie Biznes Planu Opracowanie: GraŜyna Pawlisz Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Wrocław

Rynek mieszkaniowy - Wrocław Rynek mieszkaniowy - Wrocław W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 27 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań z Wrocławia. Większość z nich była ogłoszeniami z

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00 Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.55 WaŜny krótkoterminowy opór: 3463 3465 pkt. Pierwsze waŝne wsparcie: 3437-3445 pkt. Nieudany test oporu O 15.35 znowu do akcji wkroczyły kosze podaŝowe i kontrakty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew Analiza wskaźnikowa Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew W celu oceny zadłuŝenia Grupy Boryszew w latach 2004-2008 zostały najpierw obliczone podstawowe wskaźniki zadłuŝenia. Wyniki ich zawarte są w tabeli

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE ASPEKTY ORAZ PRAKTYKA ANALIZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

TEORETYCZNE ASPEKTY ORAZ PRAKTYKA ANALIZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Slajd 1 TEORETYCZNE ASPEKTY ORAZ PRAKTYKA ANALIZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Justyna Karpowicz, gr. 2002Gn Temat ważny i ciekawy m.in. dlatego że cykl na rynku nieruchomości ma główny wpływ na finansowe

Bardziej szczegółowo

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk Biznesplan w 10 krokach Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera omówienie modelu najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu. 2 Źródło: książka Biznesplan model najlepszych praktyk W poprzedniej prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Utrata wartości aktywów w rachunku przepływów pienięŝnych

Utrata wartości aktywów w rachunku przepływów pienięŝnych Utrata wartości aktywów w rachunku przepływów pienięŝnych Maciej Jurczyga Celem artykułu jest przybliŝenie czytelnikom zagadnień związanych z prawidłowym ujęciem skutków utraty wartości aktywów w rachunku

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych produkcji ogólne zarządu i sprzedaŝy prowadzenie: dr Adam Chmielewski zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są stałe i zmienne?

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od r do r.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od r do r. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2009r do 30.09.2009r. ZAWIERAJĄCY: I II III IV WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań Konkurs Młody Przedsiębiorca Żagań 2010 I. POJĘCIE BIZNESPLANU Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych owanie 1/1 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 2 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 3 1 Jaki klient - taka produkcja Odbiorca anonimowy Odbiorca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmianą wartości pieniądza w czasie zajmują się FINANSE. Finanse to nie to samo co rachunkowość. Rachunkowość to opowiadanie JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Teoria popytu Teoria popytu Wielkość popytu zgłaszane zapotrzebowanie na określony towar przy danej jego cenie w określonym

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Warszawa

Rynek mieszkaniowy - Warszawa Rynek mieszkaniowy - Warszawa W pierwszym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się prawie 28 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań w Warszawie. Z rynku wtórnego pochodziło 65,6%,

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania:

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania: ANALIZA INWESTOWANIA K NA ZASADZIE KUP I TRZYMAJ RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE 09.2004-09.2009 DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Data opracowania: 2009-09-10 WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Popyt rynkowy Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Zadanie 1 (*) Jak zwykle w tego typu zadaniach darujmy sobie tworzenie sztucznych przykładów i będziemy analizować wybór między dwoma dobrami

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski 1. W oparciu o poniŝsze informacje uzupełnij bilans analityczny: - wskaźnik płynności natychmiastowej 0,2 - wskaźnik

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN przedsięwzięcia

BIZNES PLAN przedsięwzięcia BIZNES PLAN przedsięwzięcia WPROWADZENIE... PRODUKT... RYNEK ZBYTU... PLAN MARKETINGOWY... KADRY I ZARZĄDZANIE... PLAN FINANSOWY... OCENA FINANSOWA... ANALIZA SWOT... ZAŁĄCZNIKI (tablice liczbowe)... WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY:

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ Warszawa, październik 2014 roku PANI

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu DAIP BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY SPIS TREŚCI 1. ŻYCIORYS ZAWODOWY.....2 2. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 3 3. PLAN MARKETINGOWY...4 3.1 Opis produktu/usługi...4 3.2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Co to jest biznes plan?

Co to jest biznes plan? Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy

Bardziej szczegółowo

Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych

Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych 2010 Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych Szymon Wieloch Niniejszy dokument opisuje zjawiska mikroekonomiczne, które występują na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. W szczególności rozpatrywane

Bardziej szczegółowo

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaką część polskiego rynku HVAC stanowią obecnie nowe inwestycje? Jak kształtuje się całkowita liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Leszno, wiosna 2011 roku Cel zajęć Ogólne zapoznanie z biznesplanem Zapoznanie z pojęciami związanymi z modelowaniem Pogłębienie znajomości

Bardziej szczegółowo

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE Poland 2013 14. polska edycja

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE Poland 2013 14. polska edycja GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE Poland 2013 14. polska edycja NOWY SYMULATOR! Rozbudowany zakres decyzyjny! T h e W o r l d s L a r g e s t S t r a t e g y a n d M a n a g e m e n t C o m p e t i t i o n GLOBAL

Bardziej szczegółowo

I kwartał 2010. Raport kwartalny za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r.

I kwartał 2010. Raport kwartalny za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. I kwartał 2010 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. Zawierający: 1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 3. KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem.

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Beata Lenarczyk Naczelnik Wydziału Promocji Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 15 maja 2012 r. SPIS TREŚCI: Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

WYWIAD DIAGNOSTYCZNY na temat preferencji przedsiębiorstw w zakresie wrażliwości na ryzyko

WYWIAD DIAGNOSTYCZNY na temat preferencji przedsiębiorstw w zakresie wrażliwości na ryzyko WYWIAD DIAGNOSTYCZNY na temat preferencji przedsiębiorstw w zakresie wrażliwości na ryzyko Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, kluczowych dla zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Analiza metod prognozowania kursów akcji

Analiza metod prognozowania kursów akcji Analiza metod prognozowania kursów akcji Izabela Łabuś Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok V Specjalność informatyka ekonomiczna Politechnika Częstochowska izulka184@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo