ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)"

Transkrypt

1 PROCES ZARZĄDZANIA PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WSPOMAGANY PRZEZ ŚRODOWISKO AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH Ageszka ULFIK Streszczee: W pracy przedstawoo sposób zarządzaa portfelem paperów wartoścowych wspomagay przez środowsko automatów komórkowych. Klasyczy model Markowtza est edą z podstawowych techk w aalze portfelowe. Problemem est praktycze zastosowae te teor, ze względu a dużą złożoość oblczeową aaltycze postac tego modelu. W zwązku z tym korzyste est zastosowae techk formatyczych usprawaących skomplkoway proces doboru składków do portfela. Automaty komórkowe to struktury takch samych elemetarych automatów komórkowych azywaych komórkam ułożoych w satkę, wykouących te same procesy oblczeowe. Przeprowadzoe symulace udowodły, że automat komórkowy staow arzędze do wyboru westycyego portfela paperów wartoścowych. Słowa kluczowe: automaty komórkowe, aalza portfelowa, model Markowtza, zarządzae portfelem paperów wartoścowych.. Portfel paperów wartoścowych Aalza portfelowa to eda z trzech podstawowych techk, obok aalzy techcze aalzy fudametale, stosowaych przez westorów gełdowych w celu optymalzac swoch westyc. Główą zaletą aalzy portfelowe est dywersyfkaca kaptału powoduąca zmeszee potecalego pozomu ryzyka... Model Markowtza W aalze portfelowe stworzoe przez H. Markowtza, a podstawe hstoryczych otowań spółek gełdowych, oblczaa est ch oczekwaa stopa zwrotu oraz odchylee stadardowe. Welkośc te terpretue sę ako spodzeway zysk z westyc oraz ryzyko emu towarzyszące. Na podstawe daych hstoryczych, wyzaczae są oczekwaa stopa zwrotu będącą zgode z tą teorą marą pozomu przewdywaego zysku. Na podstawe stóp zwrotu wyzaczae są ch odchylea stadardowe będące marą dyspers wyrażaące ryzyko towarzyszące estymowaym zyskom []. Iwestorzy zwykle są zateresowa waloram przyoszącym duży dochód, zwązay z skm pozomem ryzyka. Take papery wartoścowe musałyby posadać wysok pozom oczekwae stopy zwrotu przy edoczesym skm stopu dyspers. Wartość stopy zwrotu w okrese t est oblczaa a podstawe astępuącego wzoru: Pt Pt + Dt R t () P t 587

2 gdze R t stopa zwrotu w okrese t, P t cea waloru w okrese t, P t- cea waloru w okrese t-, D t dywdeda wypłacoa w okrese t. Dla każdego okresu t wyzaczaa zostae stopa zwrotu w zwązku z tym stopa zwrotu est fukcą czasu. Wysokość zysku (lub straty) z westyc zależy od welu czyków. W praktyce wartość oczekwae stopy zwrotu wyzacza sę ako średą arytmetyczą wszystkch zaobserwowaych stóp zwrotu. Prowadz to do astępuącego wzoru a oczekwaą stopę zwrotu z daego paperu wartoścowego: N Rt t R (2) N gdze: R oczekwaa stopa zwrotu z daego paperu wartoścowego, R t emprycza stopa zwrotu w okrese t, N lczba wszystkch aalzowaych stóp zwrotu. Tak określoemu pozomow zysku zawsze towarzyszy ryzyko westycye. Poęce to est ezwykle złożoe. W praktyczych aalzach gełdowych, ryzyko wyzacza sę wykorzystuąc statystykę matematyczą. Welkoścą terpretowaą ako ryzyko est odchylee stadardowe będące perwastkem kwadratowym z warac [2]. Wyzacza sę e a podstawe astępuącego wzoru: S ( R R) 2 (3) gdze: S odchylee stadardowe stopy zwrotu paperu wartoścowego, lczba wszystkch aalzowaych stóp zwrotu. Dochód ryzyko są główym kryteram ocey rozpatrywaym przez westora [3]. Obe welkośc wyzaczae są dla wszystkch rozpatrywaych paperów wartoścowych, a astępe umeszcza a wykrese potocze azywaym mapą ryzyko dochód lub wykresem korelacyym. Powstae o przez aesee a wykres stóp zwrotu oraz ryzyka towarzyszącego ch osągau. Wartość stopy zwrotu ryzyka główego deksu gełdowego staową pukt odesea zazwycza te pukt uważa sę za cetrum wykresu. Nabardze teresuące dla westora są spółk gełdowe, które maą wększy spodzeway zysk oraz mesze ryzyko ż WIG. Name korzyste dla westora są atomast spółk z meszym spodzewaym zyskem wększym ryzykem. Rysuek przedstawaą mapę ryzyko dochód sporządzoą a podstawe rocze hstor otowań. Aalza portfelowa pokazue ak zmeą sę oczekwaa stopa zwrotu oraz ego odchylee stadardowe, eśl będzemy westować w węce ż ede paper wartoścowy, a także w ak sposób dobrać do portfela westycyego ego składk, aby zdywersyfkować ryzyko, czyl aby ryzyko portfela było mesze ż składków 588

3 wchodzących w ego skład, przy edoczesym zachowau odpowedego pozomu zysku. [4]. 0,05 0,0 R 0, ,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8-0,005-0,0 S Rys.. Mapa ryzyko dochód dla wększośc spółek otowaych a Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe od lstopada 2008 roku do lstopada 2009 roku. Źródło: opracowae włase W przypadku składkowego portfela paperów wartoścowych, wartość stopy zwrotu z portfela R p est sumą stóp zwrotu poszczególych walorów pomożoych przez ch udzały w całośc westyc. [2] Wartość stopy zwrotu portfela składkowego wyzacza sę a podstawe astępuącego wzoru: R p x R (4) gdze x, 0 x, dla, 2, 3,,. Odchylee stadardowe oczekwae stopy zwrotu S p dla składkowego portfela paperów wartoścowych będące marą ryzyka, est perwastkem z warac. Moża e wyzaczyć z edego z dwóch rówoważych wzorów: 2 2 S x S + 2 x x S S ρ (5) p + 589

4 S p x x S S ρ (6) przy czym ρ to współczyk korelac, wyzaczay a podstawe astępuące formuły: ( Rk R ) ( R k R ) k ρ (7) S S W przypadku składkowego portfela paperów wartoścowych, wartość stopy zwrotu z portfela R p oraz odchylee stadardowe oczekwae stopy zwrotu S p będące marą ryzyka, to dwa podstawowe parametry służące do porówywaa różych składkowych portfel paperów wartoścowych, używae w zarządzau portfelem paperów wartoścowych [2, 5]..2. Zarządzae portfelem paperów wartoścowych Istotym warukem powodzea a ryku kaptałowym est odpowede zróżcowae dokoywaych westyc. Zróżcowae westyc pozwala zmmalzować ryzyko zwązae z westowaem w papery wartoścowe. Ewetuale możlwe straty wykaące z lokowaa kaptału w ede papery wartoścowe, wyrówuą zysk z ych westyc. Zawsko dywersyfkac portfela westycyego to główa zaleta aalzy portfelowe. Zarządzae portfelem westycyym to szereg czyośc maących a celu wybór abardze optymale dla daego westora westyc. W. Tarczyńsk przedstawa te proces astępuąco: Zarządzae portfelem paperów wartoścowych est ogólym określeem wszelke dzałalośc westora w dzedze lokowaa w papery wartoścowe. W ramach tego poęca wyróża sę pęć różych aspektów [5]:. Określee celu waruków tworzea portfela. Podstawowym problemem rozstrzygaym w tym aspekce est określee horyzotu czasowego dla portfela. Wyróża sę dwe możlwośc: krótk okres dług okres. 2. Określee zboru paperów wartoścowych, z których kostruue sę portfel. Jeśl a ryku est dużo paperów wartoścowych, aalzy zawęża sę do pewych grup. 3. Określee kryterów wyzaczaa portfela. Krytera te determuą metody stosowae przy tworzeu portfela, a przykład kryterum maksymalzac zysku dla daego ryzyka. 4. Określee charakterystyk paperów wartoścowych. Wyzaczaąc skład portfela, posługuemy sę metodam loścowym. Do tego potrzeba est zaomość charakterystyk paperów wartoścowych, które potecale mogą zaleźć sę w portfelu. Naczęśce charakterystyk te dotyczą zysku ryzyka paperu wartoścowego. 5. Ocea portfela. Z uwag a zmeaącą sę a ryku sytuacę zachodz koeczość stałe kotrol optymalośc portfela ewetuale zmay ego składu. Ocea taka powa być prowadzoa a beżąco. 590

5 2. Automaty komórkowe Automaty komórkowe zostały stworzoe w latach czterdzestych ubegłego weku, aby emulować procesy występuące w aturze, a edocześe tworzyć samoreplkuące sę maszyy oblczeowe. Za ch twórcę uważa sę Joha vo Neumaa. Swó początek mały oe w aśladowau żywych orgazmów. Wkrótce po ch odkrycu, okazały sę oe bardzo teresuące przydate w welu dzedzach auk. Początkowo zateresowal sę m fzycy zaczęl z powodzeem stosować automaty komórkowe do symulac złożoych zagadeń. Dzś automaty komórkowe są stosowae w matematyce, mechace, ekoom, grafce, socolog, w symulacach ruchu ulczego powetrzego, grach komputerowych, kryptograf welu ych zagadeach. Jedym z takch zagadeń może być symulowae zachowaa sę ryku akc westorów, a także zagadee doboru portfela westycyego. Automaty komórkowe to dyskrete modele używae główe w fzyce, matematyce teorach oblczeowych. Są to struktury takch samych elemetarych automatów komórkowych azywaych komórkam ułożoych w satkę. Zazwycza est oa edo, dwu lub trówymarową kratowcą, choć steą róweż e sposoby ułożea komórek przykładowo przypomaące plaster modu lub ułożoych ako sąsaduące ze sobą trókąty. Lczba wymarów automatu komórkowego, może być wększa ż trzy, choć w praktyce take rozwązaa stosue sę rzadko ze względu a trudość w mplemetac takego modelu ewelke korzyśc, w porówau z bardze typowym automatam komórkowym. W automace komórkowym każda komórka komukue sę z przylegaącym do e sąsadam. Wyróża sę dwa podstawowe rodzae sąsedztw: vo Neumaa Moore a. W perwszym przypadku ako sąsad rozumaa est komórka przylegaąca do dae całym bokem, a w drugm róweż werzchołkem. Każdy automat komórkowy oprócz swoe struktury oraz typu sąsedztwa, mus meć ustaloe trzy astępuące parametry: typ komórek buduących automat komórkowy, co ozacza ustalee akego typu formace muszą przechowywać elemetare automaty komórkowe, wartość początkową każde komórk, fukcę prześca, która est algorytmem decyduącym ak będze sta komórk w obece terac a podstawe wartośc komórek sąsedch w poprzede terac. Nalepe zaym przykładem zastosowaa automatu komórkowego est gra Życe stworzoa przez Joha Coway a. W grze te automat komórkowy ma strukturę dwuwymarowe satk. Każda komórka otrzymue sta początkowy: może być aktywa żywa lub eaktywa martwa. W grze te są ustaowoe reguły zachowaa sę każde komórk, które mogą doprowadzć do ożywea dae komórk lub też do e obumarca, w zależośc od tego ake wartośc maą komórk sąsede. Ta gra symulue środowsko aturale w którym zwerzęta mogą sę rodzć umerać, kedy e maą wystarczaące lośc pożywea. Poeważ automat komórkowy charakteryzue sę dużą mocą oblczeową, celowe est sprawdzee, w ak sposób środowsko automatów komórkowych może pomóc w doborze parametrów portfela westycyego. Take próby były uż zae dowodły, ż proces doboru portfela paperów wartoścowych może sę odbywać z użycem środowska automatów komórkowych [6]. 59

6 3. Symulace W celu zbadaa przydatośc automatów komórkowych do kostruowaa portfela paperów wartoścowych, apsay został autorsk program komputerowy. Program te został zamplemetoway w środowsku Bulder C++ frmy Borlad. Aplkaca ta wczytue dae gełdowe z wybraych przez użytkowka plków w formace tekstowym. Z daych tych wyberae są otowaa dotyczące wybraego przez użytkowka przedzału czasowego. Na podstawe tych otowań, wyzaczae są podstawowe charakterystyk wybraych paperów wartoścowych (oczekwaa stopa zwrotu oraz e odchylee stadardowe). Jako kolee welkośc, wyzaczae są współczyk korelac pomędzy wszystkm wybraym spółkam. Wszystke wyzaczoe welkośc trafaą ako formace weścowe do środowska automatów komórkowych. Na podstawe tych daych dokoywaa est symulaca. Celem przeprowadzaa symulac było zalezee portfela charakteryzuącego sę możlwe awększym zyskem przy ameszym ryzyku. Przykładowe symulace przeprowadzoe w środowsku automatów komórkowych mały a celu stworzee portfel dwuskładkowych. Baday przedzał czasowy dotyczył daych od lstopada 2008 roku do lstopada 2009 roku. Automat komórkowy użyty w symulacach mał 00 komórek w poe 00 w pozome, czyl składał sę z komórek elemetarych automatów komórkowych. Na początku każde symulac, każda komórka mała losowo wyberay skład portfela westycyego. Następe komórk komukuąc sę ze sobą, wyberały alepszy portfel. Tabela przedstawa wyk uzyskae w 0 symulacach oraz charakterystyk WIGu. Wyk symulac przedstawoe w tabel pokazuą ż wartość oczekwae stopy zwrotu dwuskładkowych portfel paperów wartoścowych, est wyższa ż ta wartość dla deksu WIG w badaym okrese czasu. Jedocześe wartość odchylea stadardowego czyl mary ryzyka, dla portfel paperów wartoścowych wylosowaych przez automat komórkowy est wyższa, gdyż take było założee przeprowadzaych symulac. Tab.. Podstawowe charakterystyk dwuelemetowych portfel paperów wartoścowych, uzyskaych w trakce symulac Numer realzac R [%] S [%] 0,726 5, ,320 3, ,48 4, ,629 7, ,59 6,3442 6,005 5, ,583 4, ,623 5, ,6253 5, ,537 4,3459 WIG 0,83,

7 4. Wosk Model Markowtza est edą z podstawowych techk wspomagaących westorów zamuących sę lokowaem kaptału a gełdze w węce ż ede walor. Problemem est praktycze zastosowae te teor, ze względu a dużą złożoość oblczeową. W zwązku z tym koecze est wstępe określee celu westora oraz waruków tworzea portfela westycyego ak róweż ograczee zboru paperów wartoścowych które w aszym portfelu mogą sę zaleźć. Dopero po takm wstępym opracowau założeń ależy przystąpć do kostruowaa portfela paperów wartoścowych. Przeprowadzoe symulace udowodły, że automat komórkowy staow arzędze do wyboru westycyego portfela paperów wartoścowych. Dodatkowo, portfele uzyskae w symulacach charakteryzowały sę wysokm pozomem zysku przy stosukowo skm pozome ryzyka. Lteratura. Hauge R.: Nowa auka o fasach. WIG Press, Warszawa, Jauga K., Jauga T.: Iwestyce, strumety fasowe, ryzyko fasowe, żyera fasowa. Wydawctwo Naukowe PWN, Warszawa, Dębsk W.: Ryek fasowy ego mechazmy. Podstawy teor praktyk. Wydawctwo Naukowe PWN, Warszawa, Markowtz H.: Portfolo selecto, The Joural of Face, 952, Vol.7 No. 5. Tarczyńsk W.: Fudametaly portfel paperów wartoścowych. Polske Wydawctwo Ekoomcze, Warszawa, Ulfk A.: Automaty komórkowe ako arzędze do kostruowaa portfela westycyego, [w:] Iformatyka w bakowośc fasach. red. F. Mareck, J. K. Grabara, PTI, Katowce, Dr ż. Ageszka ULFIK Istytut Ekoometr Iformatyk Wydzał Zarządzaa Poltechka Częstochowska Częstochowa, ul. Dąbrowskego 69 tel.: (0-34) e-mal: 593

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Teraz wesz westujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Natura ryków fasowych od początków swego stea przycąga ogromą lczbę westorów, których adrzędym celem jest odesee sukcesu westycyjego przez pomaŝae zawestowaych

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akadema Nauk Oddzał w Gdańsku Komsja Iformatyk Metody Iformatyk Stosowaej Nr /00 (3) Szczec 00 Metody Iformatyk Stosowaej Kwartalk Komsj Iformatyk Polskej Akadem Nauk Oddzał w Gdańsku Komtet Naukowy:

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych Kazmerz Myśleck Metoda elemetów brzegowych w statyce dźwgarów powerzchowych Ofcya Wydawcza Poltechk Wrocławskej Wrocław 4 Recezec Potr KONDERLA Ryszard SYGULSKI Opracowae redakcyje Aleksadra WAWRZYNKOWSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI Adrzej POWNUK *) PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI. Wprowadzee Mechaka lowa staow jak dotąd podstawowy obszar zateresowań żyerskch. Isteje jedak

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Podstawy matematy fasowej ubezpeczeowej oreślea, wzory, przyłady, zadaa z rozwązaam KIELCE 2 SPIS TREŚCI WSTEP... 7 STOPA ZWROTU...... 9 2 RACHUNEK CZASU W MATEMATYCE FINANSOWEJ. 0 2. DOKŁADNA LICZBA DNI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi. 3 Metody estymacj N ( µ, σ ) Wyzacz estymatory parametrów µ 3 Populacja geerala ma rozład ormaly mometów wyorzystując perwszy momet zwyły drug momet cetraly z prób σ metodą 3 Zmea losowa ma rozład geometryczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

Sieć neuronowa jako system ekspercki na rynku instrumentów pochodnych

Sieć neuronowa jako system ekspercki na rynku instrumentów pochodnych Rozdzał monograf: 'Bazy Danych: Rozó metod technoog', ozesk S., Małysak B., asprosk P., Mrozek D. (red.), WŁ 8.bdas.p Rozdzał 7 Seć neuronoa ako system eksperck na rynku nstrumentó pochodnych Streszczene.

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 Ss treśc SPIS TREŚCI WYKŁAD 5 ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 WYKŁAD 9 TESTY PIERWSZOŚCI I LICZBY PSEUDOPIERWSZE 9 LICZBY PSEUDOPIERWSZE EULERA WYKŁAD

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os,

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Wykład VII: Warunk Kuhna-Tuckera 7 Warunk koneczne stnena ekstremum Rozważane est zadane z ogranczenam nerównoścowym w postac: mn F( x ) x X X o F( x ), o { R x : h n

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo