Innowacyjne rozwiązania dla sołectw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjne rozwiązania dla sołectw"

Transkrypt

1 Szkolenie Innowacyjne rozwiązania dla sołectw działanie realizowane w ramach projektu konkursowego WIEŚ NASZĄ SZANSĄ Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki okres realizacji: 05-06, 12-13, liczba godzin szkoleniowych: 24 godziny lekcyjne 1

2 Szkolenie Plan zajęć: Innowacyjne rozwiązania dla sołectw GRUPA I GRUPA II Wykłady i ćwiczenia Przerwa Wykłady i ćwiczenia 2

3 Moduł II. Jak pozyskiwać i skutecznie wydatkować środki? Logistyka projektu budowa planu projektu oraz harmonogramu projektu przepływy finansowe w projekcie popularne narzędzia wykorzystywane do planowania projektu 3

4 Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie, 45 minut poświęciłbym na przemyślenie rozwiązania A. Einstein 4

5 Źle zaplanowany projekt, będzie trwał trzy razy dłużej niż planowano dobrze zaplanowany tylko dwa razy! Księga przysłów 5

6 Cykl życia projektu 6

7 Organizacja działań projektowych - zakres stworzenie ram realizacji projektu, harmonogram, budżet projektu, angażowanie zasobów do projektu, określanie zakresów odpowiedzialności, określanie zasad pracy zespołu projektowego, stworzenie systemu monitorowania projektu, opracowanie zasad dokumentowania przebiegu projektu. 7

8 Cele organizacji działań projektowych 8

9 Sens i cel planowania Najważniejszą z przyczyn niepowodzenia projektów jest brak czasu. Tymczasem najbardziej znanym wymiarem planowania jest planowanie działań i czasu, wykorzystując różne techniki. 9

10 Sens i cel planowania Potrzeba planowania działań jest uznawana przez większość ludzi, w praktyce natomiast często pomijana. W projekcie mamy do czynienia z ogromną liczbą czynników nieznanych, nieprzewidywalnych, niemożliwych do określenia i zaplanowania na początku, jednak absolutnie nie wynika z tego, iż planowanie jest działaniem zbędnym. 1 0

11 Jakie znaczenie ma planowanie w projekcie? Racjonalny opis zadania i sposobu wykonania. Narzędzie do osiągania celu (pomiar, ewentualne korekty). Obraz tego, czego należy oczekiwać po projekcie oraz określenie kiedy to będzie. Sposób pozyskiwania zaufania i współpracy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. 11

12 Cele planowania Stworzenie obrazu pożądanego przebiegu projektu (zakres czas budżet). Koncepcyjne przewidywanie przyszłych działań w projekcie. Stworzenie spójnego i komunikatywnego dokumentu, który będzie użyty do sterowania i nadzorowania realizacji projektu (Karta Projektu). 12

13 Punkt wyjścia faza rozpoczęcia Identyfikacja potrzeby realizacji projektu popyt na rynku, zlecenie klienta, postęp technologiczny, wymogi prawne, potrzeby biznesowe (finansowe). Analiza otoczenia projektu (interesariusze) i identyfikacja ograniczeń. Znalezienie najlepszego rozwiązania dla danej potrzeby i jego ekonomicznego uzasadnienia wstępna definicja projektu. Uzyskania akceptacji/zatwierdzenia projektu przez kierownictwo organizacji. 13

14 CELE / EFEKTY PROJEKTU ZADANIA HARMONOGRAM ZASOBY BUDŻET Logika procesu planowania 14

15 Podstawowe elementy projektu tzw. trójkąt CZAS BUDŻET ZAKRES 15

16 Podstawowe elementy projektu tzw. trójkąt 16

17 Podstawowe elementy projektu tzw. trójkąt ZAKRES 17

18 Karta projektu - fiszka podstawowy dokument oferty projektowej o sporym stopniu szczegółowości, prezentacja przedsięwzięcia, precyzuje cel ogólny projektu, zawiera opis merytoryczny zadań cząstkowych, opis rezultatów / efektów realizacji projektu poznawcze, użytkowe, ekonomiczne, harmonogram realizacji, Kosztorys. 18

19 Fazy planowania Zlecenie projektowe. Określenie zakresu produktu. Określenie zakresu projektu. Struktura podziału zadań (WBS). Oszacowanie zasobów i kosztów. Harmonogram realizacji. Główne kamienie milowe. Określenie podstawowych źródeł ryzyka w projekcie. 19

20 Zlecenie projektu dokument formalnie inicjujący realizację projektu, określa potrzebę / potrzeby, które zdecydowały o konieczności realizacji projektu, charakterystyka produktu finalnego. 20

21 Zakres projektu i produktu 21

22 Plan działań Plan działań to lista zadań do wykonania, ze wskazaniem zależności merytorycznych i czasowych między nimi. 22

23 Zawartość planu projektu Plan opisuje: 23

24 Wstępny harmonogram przedsięwzięcia Jest określany już w fazie strategicznej. Polega na podziale przedsięwzięcia na mniejsze zadania, określeniu terminów ich realizacji oraz zasobów niezbędnych do ich wykonania. Harmonogram taki jest bardzo ogólny i musi być uszczegóławiany w trakcie przygotowania realizacji przedsięwzięcia. 24

25 Harmonogramowanie przedsięwzięcia 1. Ustalenie kalendarza prac: data rozpoczęcia przedsięwzięcia, dni robocze i wolne w przewidywanym okresie realizacji przedsięwzięcia, czas pracy w poszczególnych dniach. 2. Podział przedsięwzięcia na elementarne zadania: budowanie hierarchii zadań, zadania wyższego poziomu składają się z pewnej ilości zadań poziomu niższego, przedsięwzięcie powinno zostać podzielone na stosunkowo małe zadania, których parametry jest dość łatwo określić. 25

26 Harmonogramowanie przedsięwzięcia 3. Określenie parametrów zadań: parametry czasowe: czas wykonania, najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia, pożądany czas zakończenia realizacji ograniczenia kolejności: koniec-początek, koniec-koniec, początek-początek, początek-koniec 4. Określenie zasobów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań: komunikacyjna, ludzie, pomieszczenia, wyposażenie, infrastruktura itp. 5. Ustalenie dostępności zasobów. 6. Określenie kolejności i czasów wykonania zadań. 26

27 Przepływy finansowe w projekcie Płatności w projekcie: W ramach danego projektu można rozróżnić następujące rodzaje płatności: płatności zaliczkowe płatności pośrednie płatność końcowa. 27

28 Przepływy finansowe w projekcie Nr wydatku w zadaniach Wydatek 1.1 Nr zadania/ wydatku I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał ,0 Wydatek , ,0 Wydatek ,0 Wydatek ,0 Wydatek , ,0 Wydatek , ,0 Wydatek ,0 Wydatek 4.2 Suma , , , , ,0 28

29 Wykres Gantt a Najlepszy mechanizm do wizualizacji planowania terminów. Daje jasny i prosty obraz przebiegu procesu w czasie. Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest najczęściej w wersji planowanej przed rozpoczęciem działania oraz rzeczywistej nanoszonej na wykres wraz z upływem czasu. Za pomocą wykresu Gantt a można nie tylko planować i kontrolować wykonanie planu, ale także poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu oznaczeń uwzględniać zmienność przebiegu wykonania zadania. 29

30 Przykładowy wykres Gantt a Wiersze stanowiska pracy, kolumny jednostki czasu 30

31 Wykres Gantt a Tworzenie harmonogramu prowadzi się zwykle jako sekwencję: spisanie listy działań uwzględnienie zależności i ograniczeń (daty graniczne projektu), aż do rozplanowania zasobów z uwzględnieniem możliwości zastępowania ludzi i ich faktycznej dostępności. 31

32 WBS struktura podziału pracy WBS Work Breakdown Structure podział pracy odnosi się do rozbicia projektu jako całości (systemu) na pojedyncze elementy składowe (elementy) ze względu na cele, działania lub rezultaty, a następnie zdefiniowanie najważniejszych zależności między nimi (struktura), kluczowy instrument porządkowania i komunikacji w ramach projektu, ma charakter hierarchiczny. PROJEKT PODPROJEKT PAKIETY ROBOCZE DZIAŁANIA 32

33 WBS diagram 33

34 WBS struktura podziału pracy przedstawienie przedmiotu projektu jako całości, pokazuje na jakie części można podzielić projekt, jaki zestaw części niższego poziomu tworzy daną część wyższego poziomu, definiuje projekt jako pewną hierarchię elementów związanych z produktami wytworzonymi i w trakcie realizacji projektu, ustalenie wszystkich zoperacjonalizowanych, a dzięki temu weryfikowalnych, jednostek roboczych (pakietów prac, modułów), 34

35 WBS struktura podziału pracy zestawienie wszystkich powiązanych ze sobą pakietów prac, nadanie projektowi większej przejrzystości, ułatwienie osiągnięcia wspólnej wizji przedmiotu projektu, uporządkowanie pracy, komunikacja w zakresie zarządzania zmianą, przydzielenie pakietów prac podwykonawcom. 35

36 WBS podział na poziomy 36

37 WBS podział na poziomy 37

38 Trzy podejścia WBS Struktura podziału zadań zorientowana na produkty. 38

39 Trzy podejścia WBS Struktura podziału zadań zorientowana funkcjonalnie. 39

40 Trzy podejścia WBS Struktura podziału zadań mieszana. 40

41 WBS tworzenie diagramu Punktem wyjścia jest pełny zakres projektu. Podział prac powinien następować według głównych produktów projektu. Diagram powinien koniecznie uwzględniać wszystkie czynności ryzykowne, niosące zagrożenia projektu, jak też związane z wykonawcami zewnętrznymi (np. podwykonawcami, dostawcami, użytkownikiem). Zakres ten jest stopniowo dzielony na mniejsze elementy (z reguły osiąga 3-4 poziomy). 41

42 WBS tworzenie diagramu Na każdym poziomie poszczególne elementy są wzajemnie rozłączne i sumują się do zakresu projektu. Najniższym poziomem podziału w SPP są tzw. pakiety robocze. Składają się z działań o podobnym charakterze, które można przypisać do konkretnej komórki organizacyjnej lub pracownika. Zakres kosztów i czasu realizacji pakietów powinien być stosunkowo mały. Warto pomyśleć o stworzeniu odrębnego pakietu roboczego pod nazwą Zarządzanie Projektem. 42

43 Kodowanie identyfikowanie pakietów roboczych za pomocą kodów liczbowych lub literowych, standaryzuje się komunikację między członkami zespołu projektowego, możliwe jest też bardziej jednoznaczne przypisanie poszczególnych pakietów do osób bądź komórek organizacyjnych. 43

44 Kodowanie PROJEKT XYZ

45 Ramy projektu tworzenie harmonogramu Z B U D O W A N I E S T R U K T U R Y P O D Z I A Ł U P R A C Y U S T A L E N I E Z A L E Ż N O Ś C I M I Ę D Z Y P A K I E T A M I S T W O R Z E N I E D I A G R A M U S I E C I O W E G O O K R E Ś L E N I E R A M C Z A S O W Y C H P A K I E T Ó W W Y Z N A C Z E N I E Ś C I E Ż K I K R Y T Y C Z N E J 45

46 Struktura Podziału Pracy PROJEKT XYZ

47 Zależności pomiędzy pakietami prac w każdym projekcie realizacja jednych działań jest uwarunkowana przebiegiem innych, zależności mogą mieć charakter przyczynowo skutkowy, pakiety, które muszą zakończyć się zanim rozpocznie się dany pakiet, nazywane są jego poprzednikami, pakiety, które mogą rozpocząć się dopiero po zakończeniu danego pakietu nazywane są jego następnikami. 48

48 Typy zależności NIEZALEŻNE ZAKOŃCZENIE ROZPOCZĘCIE (ZR) rozpoczęcie pakietu B jest możliwe dopiero po zakończeniu pakietu A 49

49 Typy zależności ZAKOŃCZENIE ZAKOŃCZENIE (ZZ) zakończenie pakietu B jest możliwe dopiero po zakończeniu pakietu A ROZPOCZĘCIE ROZPOCZĘCIE (RR) rozpoczęcie pakietu B jest możliwe dopiero po rozpoczęciu pakietu A 50

50 Typy zależności ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZĘCIE (RZ) zakończenie pakietu B jest możliwe dopiero po rozpoczęciu pakietu A 51

51 Tworzenie diagramu sieciowego ustalamy bezpośrednie następniki i poprzedniki dla każdego pakietu roboczego Zalecenia: jeden pakiet nie ma poprzedników, będzie to pakiet roboczy, którego rozpoczęcie oznacza rozpoczęcie projektu, jeden pakiet nie ma następników, będzie to pakiet, którego zakończenie oznacza zakończenie projektu. 52

52 Tworzenie diagramu sieciowego PR Poprzedniki (typ) Nastepniki (typ) (ZR); 2.1 (ZR) (ZR) 3.1 (ZR) (ZR) 2.2 (ZR); 2.3 (ZR) (ZR) 3.2 (ZR) (ZR) 3.2 (ZZ) (ZR) 3.2 (ZR) (ZR); 2.3 (ZZ); 3.1 (ZR) - 53

53 Tworzenie diagramu sieciowego

54 Określenie ram czasowych źródła informacji: ogólnie przyjęte mierniki / normy, porównania, doświadczenie własne i osób wykonujących zadanie, uwzględnienie ograniczeń czasowych, wymagane terminy zakończenia (deadlines), uzależnienia zewnętrzne (dostawcy, partnerzy), budżet / zasoby. 55

55 Omówienie pakietu Najwcześniejsze rozpoczęcie (ES) kiedy pakiet najwcześniej może się rozpocząć Najpóźniejsze rozpoczęcie (LS) kiedy pakiet najpóźniej może się rozpocząć Najwcześniejsze zakończenie (EF) kiedy pakiet najwcześniej może się zakończyć Najpóźniejsze zakończenie (LF) kiedy pakiet najpóźniej może się zakończyć ES LS Kod pakietu Czas realizac ji EF LF 56

56 Wypełnianie diagramu

57 Wyznaczenie ścieżki krytycznej Jako najpóźniejsze zakończenie ostatniego pakietu przyjmujemy wartość jego najwcześniejszego zakończenia (zapas zerowy). Najpóźniejsze rozpoczęcie każdego pakietu (LS) obliczamy odejmując czas realizacji danego pakietu od jego najpóźniejszego zakończenia (LF). Najpóźniejsze zakończenie (LF) każdego pakietu wyznaczamy jako najmniejszą wartość spośród najpóźniejszych rozpoczęć wszystkich następników danego pakietu, pozostających z nim w relacji ZR, oraz najpóźniejszych zakończeń wszystkich następników danego pakietu, pozostających z nim w relacji ZZ. 58

58 Wyznaczenie ścieżki krytycznej

59 Angażowanie zasobów do projektu Wewnętrzne Zewnętrzne Zasoby rzeczowe materialne niematerialne Budynki, pomieszczenia, maszyny, urządzenia, itp., będące własnością organizacji Własne patenty, prawa autorskie, znaki handlowe Budynki, pomieszczenia, maszyny, urządzenia, itp., wynajęte przez organizację Obce patenty, prawa autorskie, znaki handlowe. Nabyte usługi zewnętrzne. Zasoby ludzkie Pracownicy organizacji Eksperci zewnętrzni Zasoby finansowe (źródła finansowania projektu) Posiadana gotówka i lokaty bankowe Kredyty Dotacje Wpłaty sponsorów 60

60 PROJEKT Przypisywanie zasobów do działań Zasoby ludzkie :::::::::::::::::: Zasoby rzeczowe :::::::::::: :::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 61

61 Macierz RAM RAM - Responsibility Assignment Matrix Praktyczny sposób ustalania odpowiedzialności członków zespołu za realizowane zadania dzięki połączeniu diagramów: a. WBS (Work Breakdown Structure) tj. Struktury Podziału Pracy, b. OBS (Organization Breakdown Structure) tj. struktury organizacyjnej firmy 62

62 Macierz RAM wiersze macierzy = kolejne pakiety robocze, kolumny macierzy = konkretne osoby lub jednostki organizacyjne, na przecięciu danej kolumny i wiersza należy wpisać kod oznaczający charakter odpowiedzialności, każda komórka macierzy zawiera krótki opis zadania oraz potrzebne zasoby do jego wykonania. 63

63 Macierz RAM 64

64 Przykładowa macierz RAM 65

65 Wykresy sieciowe Podstawą opracowania technik PERT i CMP była teoria grafów. Wynikiem zastosowania tych technik są wykresy sieciowe. Sieć działań można określić jako graf skierowany działań i zależności. Wykresy sieciowe składają się z: czynności działań określonych w czasie, a więc posiadających swój początek, koniec i czas trwania, zdarzeń punktów na skali czasu oznaczających fakt zakończenia poprzedniej czynności i rozpoczęcia następnej. 66

66 Techniki PERT i CMP Wykresy sieciowe to grupa metod opracowanych na przełomie lat 50. i 60 dla potrzeb projektów realizowanych przez przemysł zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych. Mimo swojego wieku, są wciąż powszechnie stosowane, choć zamiast na kartce, dziś używa się komputerów do ich rysowania. Dwa najbardziej znane wykresy, to: CPM - Critical Path Method - metoda ścieżki krytycznej, PERT - Program Evaluation and Review Technique - technika oceny i przeglądu projektów. Podstawową zasadą, na której opiera się konstrukcja wykresów jest możliwość równoczesnego występowania zadań, które nie są od siebie zależne. Dzięki temu uzyskuje się znaczącą oszczędność czasu. Ze względu na trudność programowania, większość aplikacji do zarządzania projektami rysuje wykres PERT. 67

67 Zalety wykresów sieciowych Zastosowanie technik z grupy sieciowych pozwala na: skrócenie czasu realizacji projektu bez dodatkowych zmian organizacyjnych i nakładów, zmniejszenie kosztów ogólnych projektowania i wdrożenia, racjonalne wykorzystanie rezerw czasowych, koncentrację uwagi na czynnościach krytycznych dla całego postępowania, ułatwienie planowania i realistyczne ustalanie terminów zakończenia realizacji, stworzenie podstaw do kontroli przebiegu prac w każdym momencie i prowadzenia. 68

68 Techniki komputerowe Współcześnie na potrzeby planowania złożonych przedsięwzięć stosuje się techniki komputerowe. Pozwalają one na bieżąco kontrolować przebieg realizacji i odpowiednio wcześnie reagować na powstające opóźnienia. Przykładem programu komputerowego wykorzystywanego do zarządzania projektami jest program Microsoft Project czy Ganttproject. 69

69 PODSUMOWANIE zastosowanie technik planowania i diagramatyzacji pozwala znacznie skrócić czas realizacji projektu. jednak o jakości planu projektu nie decyduje formalna technika użyta do jego zapisania, lecz profesjonalizm jego autora oraz sama zawartość, a więc to, co jest ujęte w planie i czego w nim brakuje. 70

70 RECEPTA na sukces projektu ustalenie jasnych zasad realizacji, realistyczne planowanie projektu, rozsądne szacunki czasu, budżetu i zakresu, ciągłe kontrolowanie projektu, zarządzanie wiedzą w projekcie (np. dokumentowanie wiedzy zdobytej w projekcie) 71

71 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 72

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w2

Zarządzanie projektem informatycznym, w2 Planowanie projektów informatycznych Zarządzanie projektem informatycznym, w2 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cykl życia projektu Ocena Inicjacja Realizacja Identyfikacja Planowanie Zanim zacznie się budować

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?)

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Harmonogram Ograniczenia projektu Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Pojęcia podstawowe Harmonogram: Daty wykonania działań Daty osiągnięcia kamieni milowych Działanie: Element składowy pakietu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi zarządzania projektami informatycznymi.

Wprowadzenie do narzędzi zarządzania projektami informatycznymi. Wprowadzenie do narzędzi zarządzania projektami informatycznymi. 1. Wykorzystanie darmowych pakietów oprogramowania. 1.1 Zapoznać się z porównaniem dostępnych platform i narzędzi programistycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Planowanie projektu Magdalena Marczewska Poziom wykorzystania zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Dr Adam Kucharski Spis treści Podstawowe pojęcia Metoda CPM 3 3 Przykład analizy metodą CPM 5 Podstawowe pojęcia Przedsięwzięcia złożone z wielu czynności spotykane są na każdym kroku. Jako przykład może

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektami to nie jest takie skomplikowane! TERMIN od: 02.10.2017 TERMIN do: 04.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500 zł + 23% VAT Jak sprawniej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED.

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. Możliwość uzyskania 23 punktów PDU Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia Cena: PLN Opis szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce. Projekt. dr inż. Marek WODA

Zastosowania informatyki w gospodarce. Projekt. dr inż. Marek WODA Zastosowania informatyki w gospodarce. Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Ocena kursu Główny wpływ jakość techniczna projektu Błędy projektowe dyskwalifikują projekt Wartość

Bardziej szczegółowo

Planowanie projektu. Magdalena Marczewska Wydział Zarządzania UW

Planowanie projektu. Magdalena Marczewska Wydział Zarządzania UW Planowanie projektu mgr Magdalena Marczewska (marczewska.m.a@gmail.com) Zakład Teorii i Metod Organizacji Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Część materiałów znajdujących się w niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 3 Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 3 Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/014-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad.pdf Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i PROGRAM SZCZEGÓLOWY I. Wstęp do zarządzania projektami. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i.. Pojęcie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK UL. FORDOŃSKA 120, BYDGOSZCZ TEL. 52 345 3 4/5 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 1) Instalacja i konfiguracja MS Project Server

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES Kamila Vestergaard www.analizybiznesowe.info.pl PROJEKT Zestaw działań, które zostały uprzednio zaplanowane, mają jasno wyznaczony cel oraz są wykonywane w ramach jednorazowego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

t i L i T i

t i L i T i Planowanie oparte na budowaniu modelu struktury przedsięwzięcia za pomocą grafu nazywa sie planowaniem sieciowym. Stosuje się do planowania i kontroli realizacji założonych przedsięwzięć gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

2016/2017. Zarządzanie projektami. Kiełbus Anna. Szablon projektu semestralnego

2016/2017. Zarządzanie projektami. Kiełbus Anna. Szablon projektu semestralnego Zarządzanie projektami Kiełbus Anna 2016/2017 Szablon projektu semestralnego Politechnika Krakowska al. Jana Pawła II 37 +48 12 374 32 83 kielbus@mech.pk.edu.pl I. Informacje wstępne Temat, Nr grupy, kierunek/specjalność,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Po co planowanie? Planowanie projektu. Najcz stsz przyczyn niepowodzenia projektów jest brak czasu.

Po co planowanie? Planowanie projektu. Najcz stsz przyczyn niepowodzenia projektów jest brak czasu. Po co planowanie? Najcz stsz przyczyn niepowodzenia projektów jest brak czasu. Po co planowanie? Najcz stsz przyczyn niepowodzenia projektów jest brak czasu. Tygodnie kodowania mog zaoszcz dzi nam godzin

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne - 4. Projektowanie i harmonogramowanie produkcji metoda CPM-COST. Logistyka w Hutnictwie Ćw. L. 4

Ćwiczenia laboratoryjne - 4. Projektowanie i harmonogramowanie produkcji metoda CPM-COST. Logistyka w Hutnictwie Ćw. L. 4 Ćwiczenia laboratoryjne - 4 Projektowanie i harmonogramowanie produkcji metoda CPM-COST Ćw. L. 4 Metody analizy sieciowej 1) Deterministyczne czasy trwania czynności są określane jednoznacznie (jedna liczba)

Bardziej szczegółowo

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU. Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu,

MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU. Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu, GŁÓWNE DOKUMENTY PROJKETU q MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU q HARMONOGRAM q BUDŻET Dr Mariusz Maciejczak 1/22 MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu, Pełni rolę przewodnika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 Etapy/fazy zarządzania projektem Rozpoczęcie (uruchomienie) projektu Planowanie projektu Realizacja projektu Zamknięcie projektu Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności 1 Program kursu 14 dni (7 x 2 dni) Temat Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności Metodologia/Sposób realizacji DZIEŃ 1 Pojęcie projektu, programu, portfela projektów Projekt, a proces Cykl

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy.

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy. ŚCIEŻKA KRYTYCZNA Ciąg następujących po sobie zadań w ramach projektu trwających najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów, mających taką własność, że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem projektu

Zarządzanie czasem projektu Zarządzanie czasem projektu Narzędzia i techniki szacowania czasu zadań Opinia ekspertów Szacowanie przez analogię (top-down estimating) stopień wiarygodności = f(podobieństwo zadań), = f(dostęp do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami Ćwiczenia 1. Jakub Światłowski

Zarządzanie projektami Ćwiczenia 1. Jakub Światłowski Zarządzanie projektami Ćwiczenia 1 Jakub Światłowski jakub.swiatlowski@wsl.com.pl Tematyka zajęć 1. Metoda ścieŝki krytycznej 2. Krzywa S i jej interpretacja 3. Pięć faz zarządzania projektem 4. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wydanie II.

Zarządzanie projektami. Wydanie II. Zarządzanie projektami. Wydanie II. Autor: Nancy Mingus Dobierz najlepszy zespół i efektywnie kontroluj postępy pracy Zaplanuj szczegółowo każdy detal projektu i wprowadź go w życie Zastosuj skuteczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 3 Wyznaczanie zakresu projektu Planowanie projektu

Zarządzanie projektami. Wykład 3 Wyznaczanie zakresu projektu Planowanie projektu Zarządzanie projektami Wykład 3 Wyznaczanie zakresu projektu Planowanie projektu Wyznaczanie zakresu projektu COS i POS Conditions of Satisfaction (COS) Warunki satysfakcji Sformalizowana wymiana zdań

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 3 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. Wykład 3 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami Wykład 3 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 2. Kwantyfikacja Kwantyfikacja polega na rozbiciu wszystkich pakietów pracy na najniższym poziomie WBS na mniejsze, łatwiejsze w realizacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project laboratorium zarządzania projektami

Microsoft Project laboratorium zarządzania projektami Microsoft Project laboratorium zarządzania projektami Jędrzej Wieczorkowski Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa jedrzej.wieczorkowski@sgh.waw.pl Przykładowa literatura nt. MS Project

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi mgr Magdalena Marczewska TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mmarczewska@wz.uw.edu.pl Projekt Projekt jest to zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (część zarządzania projektami)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (część zarządzania projektami) 1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (część zarządzania projektami) 2 Spis treści projektu: 1. Wybór tematu projektu charakterystyka problemu 2. Zdefiniowanie celu projektu 3. Określenie

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU. Dr Jerzy Choroszczak

MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU. Dr Jerzy Choroszczak MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU Dr Jerzy Choroszczak Kontrola w zarządzaniu projektami Kontrola terminów przygotowania i wykonawstwa projektu Kontrola zużycia zasobów Kontrola kosztów przygotowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i śledzenie harmonogramów. Definicje i metody weryfikacji i walidacji

Tworzenie i śledzenie harmonogramów. Definicje i metody weryfikacji i walidacji Tworzenie i śledzenie harmonogramów. Definicje i metody weryfikacji i walidacji Zofia Kruczkiewicz 1 Literatura 1. K. Frączkowski, Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym.

Bardziej szczegółowo

Przykład: budowa placu zabaw (metoda ścieżki krytycznej)

Przykład: budowa placu zabaw (metoda ścieżki krytycznej) Przykład: budowa placu zabaw (metoda ścieżki krytycznej) Firma budowlana Z&Z podjęła się zadania wystawienia placu zabaw dla dzieci w terminie nie przekraczającym 20 dni. Listę czynności do wykonania zawiera

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

GanttProject /Microsoft Project. Danuta Golec dgolec@takdg.pl

GanttProject /Microsoft Project. Danuta Golec dgolec@takdg.pl GanttProject /Microsoft Project Danuta Golec dgolec@takdg.pl Organizacja ceremonii ślubnej Remont Prezes, zarząd Informatyka Usługi i wsparcie Marketing i sprzedaż Badania i rozwój Korporacyjny Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami przy użyciu

Zarządzanie projektami przy użyciu Zarządzanie projektami przy użyciu Materiały do zajęć 7-9 optymalizacja projektu, realizacja projektu wprowadzanie i śledzenie wartości rzeczywistych, analiza odchyleń i raporty dr Tomasz Parys tomasz.parys@uw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie projektów. Opracowała : dr inż. Marlena Grabowska, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Planowanie projektów. Opracowała : dr inż. Marlena Grabowska, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Planowanie projektów Opracowała : dr inż. Marlena Grabowska, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Plan prezentacji Podstawowe zasady planowania projektów Struktura organizacyjna projektu Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem Zarządzanie zakresem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie zakresem 2/20 Czas w zarządzaniu projektami Zakres Określone wymagania

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach W stęp... 15

Informacja o autorach W stęp... 15 Spis treści Informacja o autorach... 13 W stęp... 15 Część I Wprowadzenie do zarządzania projektami Rozdział 1. Projekty i pojęcia pokrewne... 19 1.1. Projekty... 19 1.2. Rodzaje projektów... 23 Pytania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami? Zarządzanie projektami Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami? Plan Czym jest zarządzanie projektami? Jakie są rodzaje podejść do zarządzania projektami? Jakie są grupy procesów w ramach zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SIECIOWA PROJEKTÓW REALIZACJI

ANALIZA SIECIOWA PROJEKTÓW REALIZACJI WYKŁAD 5 ANALIZA SIECIOWA PROJEKTÓW REALIZACJI Podstawowe problemy rozwiązywane z wykorzystaniem programowania sieciowego: zagadnienia transportowe (rozdział zadań przewozowych, komiwojażer najkrótsza

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym

Warszawa. Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym Michał Byliniak Warszawa, 2012 Co to jest projekt? Przedsięwzięcie, które: służy realizacji określonego celu posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane

Bardziej szczegółowo

Cykl organizacyjny le Chateliera

Cykl organizacyjny le Chateliera Cykl organizacyjny le Chateliera Cykl organizacyjny Cykl określa etapy postępowania, które należy zachować, jeśli się chce, aby jakiekolwiek działanie przebiegało w sposób sprawny. 1 Etapy w cyklu organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów.

Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów. Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów. WETI 23 lutego 2010 Plan prezentacji Harmonogram 1 Harmonogram Definicja Zależności miedzy zadaniami Wykres Gantta Diagram PERT 2 3 4 5 Prawie jak motto

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Dr hab. inż. Dorota Kuchta, prof. PWr www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta

Zarządzanie projektami. Dr hab. inż. Dorota Kuchta, prof. PWr www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta Zarządzanie projektami Dr hab. inż. Dorota Kuchta, prof. PWr www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta 1 Projekt Wielozadaniowe zlecenie, dla którego określa się wymagania dotyczące kosztów, czasu, zakresu

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 1 - Projekt

Zarządzanie projektami. Wykład 1 - Projekt Zarządzanie projektami Wykład 1 - Projekt Plan wykładu Informacje organizacyjne Prezentacja sylabusa Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu Definicja projektu Współzależne cechy projektu Projekt/Program/Portfel

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami przy użyciu Materiały do zajęć 1-3 Wprowadzenie, zarządzanie zadaniami, zarządzanie zasobami dr Tomasz Parys tomasz.parys@uw.edu.pl 2 Część I Wprowadzenie 3 Zalecana literatura Tytuł

Bardziej szczegółowo

Planowanie projektów jako jeden z procesów zarządzania projektami

Planowanie projektów jako jeden z procesów zarządzania projektami Planowanie projektów jako jeden z procesów zarządzania projektami punkt 3 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 Etapy/fazy zarządzania projektem Rozpoczęcie (uruchomienie) projektu Planowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Zarządzanie czasem w projekcie

Zarządzanie projektami. Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie projektami Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie czasem w projekcie PROJECT TIME MANAGEMENT Zarządzanie czasem - elementy 1. Zarządzanie harmonogramem (zasady, procedury i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 1 Projekt i zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 1 Projekt i zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 1 Projekt i zarządzanie projektem Plan wykładu Informacje organizacyjne Prezentacja sylabusa Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu Definicja projektu Współzależne cechy projektu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Termin: od: 15.04.2016 do: 18.06.2016 Trener: trenerzy pm2pm

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Dorota Kuchta

Zarządzanie projektami. Dorota Kuchta Zarządzanie projektami Dorota Kuchta 1 Projekt Wielozadaniowe zlecenie, dla którego określa się wymagania dotyczące kosztów, czasu, zakresu i jakości i które wykonuje się jednorazowo Sekwencja niepowtarzalnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzania Projektami Zarządzanie kosztami

Zarządzania Projektami Zarządzanie kosztami Zarządzania Projektami Zarządzanie kosztami Zarządzanie kosztami TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie kosztami w projekcie 2/50 Koszty w zarządzaniu projektami Układ prezentacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D Termin: od: 14.12.2017 do: 27.01.2018

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Kierownik zespołu Team Leader dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 24 listopada 2013 r. Działania organizacji składają się

Bardziej szczegółowo

Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów Krasnostawskiego i Łuckiego

Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów Krasnostawskiego i Łuckiego Stworzenie pakietu komplementarnych projektów transgranicznych dla placówek kulturalnych powiatów: Krasnostawskiego i Łuckiego Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przykładowy test egzaminacyjny Zasady oceny testu Test zawiera 32 zadania (6 teoretycznych i 26 praktycznych) za które można uzyskać maksymalnie 36 punktów. Aby zaliczyć test

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo