TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE"

Transkrypt

1 1 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE Krzysztof Adamowicz Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Leśny Katedra Ekonomiki Leśnictwa Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Warszawa 2007 ISBN

2 2 Spis treści WSTĘP ZARYS SYTUACJI PRAWNO-EKONOMICZNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY DREWNA POJĘCIE ORAZ RODZAJE RYZYKA GOSPODARCZEGO OGÓLNE UWAGI NA TEMAT5 ZOBOWIĄZAŃ OGÓLNE UWAGI O ZABEZPIECZENIACH NALEŻNOŚCI UMOWY JAKO ELEMENT Z TRANSAKCJI Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI PRZEGLĄD PRAWNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ TRANSAKCJI ZABEZPIECZENIA OSOBISTE WEKSEL PORĘCZENIE WEKSLOWE AWAL PORĘCZENIE CYWILNE GWARANCJA BANKOWA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI NA ZABEZPIECZENIE CESJA PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU PRZEJĘCIE DŁUGU ZABEZPIECZENIA RZECZOWE ZASTAW ZASTAW OGÓLNY ZASTAW NA PRAWACH ZASTAW REJESTROWY HIPOTEKA PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE UBEZPIECZENIE KREDYTU KAUCJA BLOKADA RACHUNKU BANKOWEGO AKT NOTARIALNY INSTRUMENTY PRAWNO-EKONOMICZNE WPŁYWAJĄCE POŚREDNIO NA BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI CZEK FAKTORING FORFAITING LEŚNA GIEŁDA TOWAROWA RATING INFORMACJA JAKO PREWENCYJNY MECHANIZM UNIKANIA ZATORÓW PŁATNICZYCH ROZWIĄZANIA LEGISLACYJNE DOTYCZĄCE TERMINÓW ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH...204

3 3 11. AKTUALIZACJE Zamiana oprocentowania odsetek ustawowych i sankcyjnych ( r.) Przedawnienie odsetek za zwłokę w zapłacie roszczenia głównego ( r.) Wpływ nowelizacji przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na proces windykacji należności i postępowanie egzekucyjne ( r.) Obrót wierzytelności Krajowa giełda wierzytelności ( r.) Aktualne rozwiązania legislacyjne dotyczące rozliczania wymagalnych wierzytelności przeterminowanych lub utraconych, tzw. złych długów, ze Skarbem Państwa ( r.) Zmiana zasad prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe ( r.) Podatek od faktoringu ( r.) Opłaty sądowe w procesie windykacyjnym ( r.) Sprzedaż drewna w realiach wolnorynkowych w kontekście windykacji należności ( r.) Leśny kodeks handlowy ( r.) LITERATURA...311

4 4 WSTĘP Rozpoczęta w Polsce u schyłku lat osiemdziesiątych XX w. era wolnego rynku przyniosła ze sobą wiele nowych możliwości ekonomiczno-gospodarczych, którym towarzyszą liczne niebezpieczeństwa ekonomiczne. W czasach gospodarki socjalistycznej, gdy obrót był w pełni kontrolowany, stosunki kredytowe dużych przedsiębiorstw państwowych z sektorem prywatnym należały do rzadkości. Po roku 1989, wskutek zmian, które zaszły w naszym kraju, istotną rolę zyskały wszelkie instrumenty związane z obrotem gospodarczym. Przejście z gospodarki nakazoworozdzielczej do rynkowej dotyczyło wszystkich dziedzin, niewątpliwie jednak największe zmiany wystąpiły w sektorach, które ulegały prywatyzacji lub odradzały się w ostatniej dekadzie. Uznaje się, że jedną z podstawowych przeszkód w rozwoju gospodarki w Polsce jest dotkliwy brak kapitału i ciągle duża nieznajomość reguł wolnego rynku wśród osób podejmujących działalność gospodarczą. Wiele przedsiębiorstw ma trudności z prowadzeniem działalności w realiach wolnego rynku, co przyczynia się m.in. do kłopotów związanych z terminowym regulowaniem zobowiązań. Władza ustawodawcza stopniowo dokonuje zmian, których celem jest eliminacja niedociągnięć systemu prawnego. Sprzyja temu dostosowywanie polskich przepisów do reguł prawa europejskiego w związku wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ciągle jeszcze jednak prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z prawdopodobieństwem nieuzyskania przewidywanych lub oczekiwanych wyników ekonomiczno-finansowych z tej działalności lub też podejmowanych przedsięwzięć. Jedną z najbardziej bezpiecznych form rozliczeń jest metoda gotówkowa. Zapłatę gotówkową stosuje się powszechnie przy transakcjach o niewielkiej wartości. Wbrew pozorom rozliczenia w gotówce nie sprzyjają jednak nawiązywaniu trwałych więzi, współpracy i zaufania między partnerami i stanowią margines życia gospodarczego (Łabedny i inni, 1992). Dlatego też w praktyce gospodarczej zaleca się stosować przekaz środków między dwiema lub więcej osobami lub instytucjami polegający na wykorzystaniu innych możliwości niż przekaz gotówki, np. przez przeniesienie środków z rachunku bankowego jednej osoby na rachunek innej za pomocą odpowiednich narzędzi rozliczeniowych (Smolski i inni, 1999). Poza tym realia wolnego rynku zmuszają producentów do zawierania transakcji handlowych z odroczonym terminem płatności. Termin ten najczęściej wynosi od 7 do 21 dni.

5 5 Niestety, nie wszyscy odbiorcy dotrzymują ustaleń. Główny Urząd Statystyczny podaje, że należności w gospodarce są inkasowane znacznie później. Przeciętnie w Polsce przedsiębiorcy realizują swoje zobowiązania w terminie 45 dni.(wędzki, 2000). Wynika z tego, że udzielanie kredytu kupieckiego wiąże się z ryzykiem ekonomicznym ze względu na możliwość utracenia wierzytelności lub opóźnienie terminu ich realizacji. Dotrzymywanie dat spłaty należności odgrywa ogromną rolę w biznesie. Najważniejszym bieżącym problemem firm funkcjonujących w gospodarce rynkowej jest utrzymanie płynności finansowej, czyli zdolności do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. W krótkim okresie płynność decyduje o trwaniu firmy na rynku. Doświadczenie krajów wysoko rozwiniętych wskazuje, że główną przyczyną upadłości małych i średnich firm jest utrata płynności finansowej, nie zaś ponoszone przez nie straty. We Francji ok. 60% przedsiębiorstw bankrutujących to firmy, które mają dostateczną rentowność, lecz straciły zdolność bieżącego rozliczania się z różnych płatności i zobowiązań. W Wielkiej Brytanii odsetek takich firm jest jeszcze większy i wynosi 75-80% (Sierpińska, Wędzki, 1997). Występowanie ryzyka gospodarczego jest konsekwencją istniejącej w gospodarce rynkowej wolności gospodarczej oraz szerokiego zakresu swobód, jakie ona ze sobą niesie, co sprawia, że ryzyko staje się nieodłącznym elementem towarzyszącym procesowi gospodarowania. W celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży towarów i usług zaczęto szukać rozwiązań prawnych pozwalających uniknąć niebezpieczeństwa związanego z utratą należności bądź też ograniczyć je do minimum. Właściwa działalność kredytowa lub kredytopochodna wymaga zawsze wsparcia ze strony tzw. prawnego zabezpieczenia z uwagi na związane nierozerwalnie z tą działalnością ryzyko (Skąpski, 1969). Dlatego też istnieje potrzeba unowocześnienia i rozwinięcia całego systemu zabezpieczeń roszczeń. Doświadczenia polskich podmiotów gospodarczych z okresu gospodarki socjalistycznej nie są w tym przedmiocie bogate. Pozytywnym przykładem rozwoju i wykorzystania różnorodnych instytucji o charakterze zabezpieczającym może być działalność polskich banków. Kształtowane przez system bankowy rodzaje zabezpieczeń stają się bowiem podstawą wykształcenia prawnych zabezpieczeń stosunków obligacyjnych (Sikorski, 1998). Banki spowodowały powstanie w obrocie instytucji zabezpieczeniowych

6 6 niemających wcześniej swojej podstawy w przepisach ustaw, zarówno znanych w przeszłości, jak i nowo powstałych (Bączyk, 1991). Należy podkreślić, że z doświadczeń sektora bankowego w dziedzinie windykacji należności mogą korzystać inne podmioty gospodarcze biorące udział w obrocie towarami i usługami. Zabezpieczenia stosowane z powodzeniem przez banki mogą służyć do wzmocnienia pozycji kontrahentów o statusie typowych podmiotów gospodarczych we wszelkiego rodzaju stosunkach gospodarczych, w których świadczenie stron rozdziela pewien przedział czasowy. Stosowanie zabezpieczeń jest także możliwe i wskazane do umów cywilnoprawnych zawieranych w prywatnym obrocie. Doświadczeń zebranych przez banki nie sposób przecenić. Udzielanie pożyczek i kredytów to wszak główny, poza gromadzeniem środków i przeprowadzaniem rozliczeń pieniężnych, przedmiot działalności banków (Troicka-Sosińska i inni, 1999). Kierownicy i menadżerowie prowadzący działalność handlową mają dzisiaj niezwykle trudne zadanie do wykonania. Polega ono nie tylko na sprzedaży towarów, produktów lub usług, lecz także na zmierzeniu się z wszechstronnym ryzykiem związanym z zawieraniem transakcji z odroczonym terminem płatności. Ryzyko to nie wynika wyłącznie z nieuczciwości kontrahentów, ale również z ogólnej sytuacji ekonomicznej firm partnerskich, która w dużej mierze zależy od aktualnej koniunktury rynkowej. W celu przedstawienia problemu związanego z formami zabezpieczeń transakcji handlowych z odroczonym terminem płatności skorzystano z dostępnych pozycji literatury, wspierając się publikowanym orzecznictwem sądowym oraz czasopismami ekonomicznymi i prawniczymi komentującymi wyroki sądów. W szerokim zakresie wykorzystano również historyczne i obowiązujące w naszym kraju normatywne akty prawne, takie jak: Ustawa z r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych DzU nr 86, poz Ustawa z r. o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach DzU nr 60, poz Ustawa z r. o rejestrowym zastawie drzewnym DzU nr 31, poz Ustawa z r., prawo bankowe. DzU nr 140, poz Ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece. DzU nr 19, poz. 147.

7 7 Ustawa z r., kodeks cywilny. DzU nr 16 z r., poz. 93). Ustawa z r., prawo wekslowe. DzU nr 37 z r. Ustawa z r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych DzU nr 36, poz Ustawa z r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów DzU nr 149, poz Ustawa z r. o działalności ubezpieczeniowej DzU nr 11, poz. 62. Ustawa z r. o lasach. DzU nr 101, poz Ponieważ istota stosowania form zabezpieczeń zawarta jest w prawodawstwie i przyjętych sądownie precedensach, wykorzystano przede wszystkim literaturę krajową. Analizując bowiem zasady stosowania zabezpieczeń w innych krajach, można znaleźć mniej lub bardziej istotne różnice w prawodawstwie i zasadach wykorzystywania poszczególnych zabezpieczeń. 1 Wszystkie ustawy z wyjątkiem historycznych były analizowane z dalszymi poprawkami, czyli ze stanem prawnym na rok 2003.

8 8 1. ZARYS SYTUACJI PRAWNO-EKONOMICZNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY DREWNA Omawiając zagadnienia ekonomiczno-finansowe, nie sposób nie naświetlić zagadnień polityki leśnej związanej z organizacją i przepisami prawnymi dotyczącymi handlu drewnem. Po drugiej wojnie światowej zasady funkcjonowania rynku drzewnego ulegały wielokrotnym zmianom, ale regułą było stosowanie centralnego rozdzielnictwa surowca drzewnego. W powojennej Polsce istniał okres, gdy obrót drewnem i produktami leśnymi został wyłączony z gestii zarządczej Lasów Państwowych. W 1949 r. Państwowa Centrala Drzewna PAGED przejęła funkcję handlową, pozostawiając ówczesnym dyrekcjom Lasów Państwowych i późniejszym okręgowym zarządom Lasów Państwowym (OZPL) rolę ściśle produkcyjną (Żywicki, 1984). Zasady takie funkcjonowały do 1955 r., kiedy to powołano Biuro Zbytu Drewna. Uprawnienia dotyczące organizacji i sprzedaży drewna miejscowej ludności przekazano OZLP. Był to początek przekazywania zadań związanych z handlem drewnem jednostkom dotychczas traktowanym jako stricte produkcyjne. Po czterech latach przekazano uprawnienia handlowe Naczelnemu Zarządowi Lasów Państwowych. Od tego czasu każdy OZLP otrzymał Plan powiązań dostaw i sprzedaży, w którym poza rozmiarem użytkowania surowców drzewnych przeznaczonych na sprzedaż znajdował się szczegółowy wykaz odbiorców tego surowca. Okręgowe zarządy Lasów Państwowych przypisywały podległym sobie nadleśnictwom tartaki, do których kierowano drewno. W latach 70. XX w. wyznaczono nadleśnictwa, których zadaniem było koordynowanie dostaw drewna do tartaków. Ustalały one kwartalne wielkości dostaw drewna z określonych nadleśnictw do poszczególnych tartaków (Spława-Neyman, 1993). Przełom lat 70. i 80. XX w. przyniósł kolejne zmiany związane z dystrybucją drewna. Wprowadzono tzw. narady koordynacyjne, na których wspólnie z przedstawicielami przemysłu tartacznego, przemysłu płytowego i sklejkowego ustalano na podstawie kwartalnej sprzedaży rozmiar użytkowania na następne kwartały. Przy planowaniu kierowano się przede wszystkim potrzebami przemysłu. Świadczy o tym ustalanie nie tylko ilości drewna do pozyskania, ale także rodzaju sortymentów, na jakie zgłaszały zapotrzebowanie zakłady zajmujące się obróbką i przerobem drewna. Przedstawione w minimalnym zakresie zasady organizacji rynku drewna funkcjonowały do roku 1989, kiedy to nastąpiło wiele zmian polityczno-gospodarczych.

9 9 Przekształcenie ustroju Polski znalazło swoje odzwierciedlenie w przemianie zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Stopniowo, wraz z nowymi realiami gospodarczymi, poszczególne gałęzie gospodarki narodowej, w tym również leśnictwo, dostosowywały się do potrzeb wolnego rynku towarów i usług. Należy jeszcze raz podkreślić, że do roku 1990 prowadzenie wszelkich działań związanych ze sprzedażą drewna było całkowicie scentralizowane. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe funkcjonowało na podstawie ustawy o Państwowym Gospodarstwie Leśnym z r. (DzU nr 63, poz. 494). Ustawa ta stawiała przed jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych trzy podstawowe cele. Kluczowym było zaspokajanie obecnych i przyszłych potrzeb gospodarki narodowej. Wraz z przemianą ustrojową powstały nowe możliwości tworzenia wolnego rynku towarów i usług. Dotychczasowe uregulowania prawne dotyczące lasów stały się nieaktualne i nieżyciowe i dlatego musiały ulec zmianie. Obecnie podstawowym aktem prawnym regulującym działalność PGL LP w Polsce jest ustawa o lasach z r. (DzU z 2000 r., nr 56, poz. 679). Rozdział drugi tej ustawy zawiera podstawowe cele i zasady prowadzenia gospodarki leśnej. Za najważniejsze uznano następujące cele: zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie leśnych zasobów genetycznych, walory krajobrazowe, potrzeby nauki, ochronę gleby i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia lub uszkodzenia oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, ochronę wód powierzchniowych i głębinowych, retencji oraz zlewni itp., produkcję, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznych użytkowania lasu. Gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad: powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów,

10 10 powiększania zasobów leśnych. Wynika z tego jasno, że lasy, które postrzegano do lat 90. XX w. wyłącznie jako źródło surowca drzewnego i ubocznych produktów użytkowania, zyskał nowe znaczenie. Zwrócono uwagę na nieprodukcyjne funkcje lasów, związane z ich ochronnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze i warunki życia ludności. Ewolucji potrzeb społeczeństwa w odniesieniu do lasu towarzyszy stopniowe przechodzenie od jedno- do wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego (Klocek, Płotkowski, 1997). Produkcja drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu została zamieszczona na ostatniej pozycji w hierarchii celów stawianych PGL LP, a pozostałe pozaprodukcyjne cele zyskały priorytetową rolę. Nie znaczy to jednak, że ostatni cel nie jest ważny, zwłaszcza w świetle zapisu art. 50 ustawy o lasach: Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. Oznacza to, że wszystkie, również pozagospodarcze funkcje lasów, muszą byś finansowane z własnych przychodów, a ok. 80% tych przychodów pochodzi ze sprzedaży drewna. Nowe realia zmieniły także w zasadniczy sposób status jednostek administracyjnych Lasów Państwowych, pozbawiając je osobowości prawnej 2. Powstałe z okręgowych zarządów Lasów Państwowych regionalne dyrekcje LP przestały być przedsiębiorstwami, mimo to zmuszone są do gospodarowania surowcem drzewnym w taki sposób, żeby zaspokoić realizację zadań i celów ustawowych oraz zapewnić stabilizację i rozwój PGL LP. W gospodarce rynkowej powstały nowe możliwości w zakresie wtórnego obrotu surowcem drzewnym, z czym związane są znaczne zasoby kapitału. Brak osobowości 2 Osobę prawną można określić jako jednostkę organizacyjną, której prawo przedmiotowe przyznaje zdolność prawną, czyli taką, która może być podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego. Osoba prawna jest podmiotem prawnym odrębnym od osób fizycznych, które ją tworzą. Jako odrębny podmiot praw i obowiązków ma swój majątek, odrębny od majątku jej członków i tym majątkiem odpowiada za swoje zobowiązania. Osoba prawna ma zdolność prawną, tj. zdolność do tego, by być podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego. Zdolność prawna osób prawnych różni się od zdolności prawnej osób fizycznych swym zakresem. Jest on u osób prawnych większy. Przede wszystkim zdolność prawna osób prawnych nie obejmuje praw i obowiązków ściśle związanych z cechami fizycznymi człowieka. Podstawową cechą osoby prawnej jest jej zdolność do czynności prawnych, tj. do dokonywania czynności prawnych we własnym imieniu. Oprócz tego każda osoba prawna posiada zdolność sądową i procesową, co pozwala dokonywać czynności procesowych za pomocą organów uprawnionych do działań w ich imieniu. Osoby prawne podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru (Łukosz, 1996).

11 11 prawnej uniemożliwia PGL LP udział w rynku wtórnym drewna, a tym samym ogranicza pełne czerpanie korzyści z szeroko pojętego handlu drewnem. 3 Przystosowywanie przepisów dotyczących funkcjonowania PGL LP do warunków gospodarki rynkowej odbywało się stopniowo. Świadczy o tym fakt czterokrotnej zmiany przepisów dotyczących handlu drewnem po roku Pierwsze wytyczne dotyczące handlu drewnem w nowych realiach tworzącego się wolnego rynku zostały zawarte w zarządzeniu nr 4 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z r. w sprawie zasad sprzedaży drewna i prowadzenia działalności marketingowej przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Cel wprowadzenia tego zarządzenia określono jako: dostosowanie sprzedaży drewna do potrzeb obsługi nabywców, których rozmiary zapotrzebowania nie mogą być zaspokojone przez jedno nadleśnictwo. Zarządzenie określa m.in. zasady planowania sprzedaży, zaznaczając przy tym, że powinny być one elastyczne, tzn. uwzględniać możliwości i potrzeby lasu oraz aktualną sytuację na rynku drzewnym (Motała, 2001). Kolejnym zarządzeniem dotyczącym sprzedaży drewna było zarządzenie nr 5 dyrektora generalnego Lasów Państwowych 4 z r., uchylające zarządzenie nr 4 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z r. w sprawie zasad sprzedaży drewna i prowadzenia działalności marketingowej przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i jednocześnie wprowadzające zasady sprzedaży drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Cel tego zarządzenia sformułowano jako określenie ramowych zasad sprzedaży oraz współpracy i koordynacji poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych przy prowadzeniu handlu drewnem w warunkach gospodarki rynkowej. Wprowadzono następujący podział nabywców drewna: nabywca drobny kupujący na własne potrzeby i nieposiadający numeru regonu, nabywca lokalny kupujący surowiec do własnego przerobu w jednym lub kilku nadleśnictwach na terenie jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nabywca regionalny kupujący w jednej lub kilku regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, ustalony przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 3 Brak osobowości prawnej, a tym samym ograniczenie możliwości uczestniczenia w obrocie wtórnym drewnem, ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostek gospodarczych na giełdzie towarowej. 4 Zarządzenie to później zostało nazwane zarządzeniem 5a.

12 12 nabywca krajowy kupujący w wielu regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, ustalony przez dyrektora generalnego w porozumieniu z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nabywca zagraniczny zlokalizowany poza granicami kraju. W procesie planowania sprzedaży nadleśnictwa sporządzały do końca sierpnia szacunki brakarskie, które były przekazywane poprzez regionalne dyrekcje do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Struktura sortymentów była korygowana na szczeblu nadleśnictw, regionalnych dyrekcji i Dyrekcji Generalnej przez dostosowanie ilości sortymentów do aktualnej sytuacji na rynku surowca. Zaplanowany w skorygowanych szacunkach roczny rozmiar pozyskania stanowił podstawę do sporządzania rocznej oferty sprzedaży. W zależności od potrzeb i sytuacji na rynku Dyrekcja Generalna dokonywała korekty przesłanej oferty w odniesieniu do nabywców krajowych i zagranicznych, zaś regionalne dyrekcje w odniesieniu do nabywców regionalnych i lokalnych. Masę drewna przeznaczoną do sprzedaży nabywcom drobnym określali dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. W czasie obowiązywania tego zarządzenia sprzedaż drewna nabywcom krajowym i zagranicznym organizował i koordynował dyrektor generalny Lasów Państwowych. W wypadku odbiorców krajowych fakturowanie i pobieranie należności odbywało się poprzez nadleśnictwa. Sprzedaż drewna nabywcom regionalnym organizował i koordynował dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w porozumieniu z nadleśniczymi, w wypadku sprzedaży drewna tym nabywcom z kilku regionalnych dyrekcji koordynatorem sprzedaży był dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na której terenie znajdował się nabywca. Ceny drewna dla tych nabywców były ustalane na podstawie negocjacji prowadzonych z udziałem nadleśniczych. Fakturowanie i pobieranie należności od tych odbiorców odbywało się przez nadleśnictwa. Zasady sprzedaży drewna nabywcom drobnym i lokalnym ustalał nadleśniczy, który w porozumieniu z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych realizował tę sprzedaż na podstawie negocjacji cenowych, opierając się na cenniku cen minimalnych ustalanym przez dyrektora regionalnej dyrekcji LP. Nadleśniczy mógł za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych stosować opusty, bonifikaty lub inne formy obniżek cen.

13 13 Ponadto zdefiniowano następujące formy sprzedaży drewna: sprzedaż odręczna (z wolnej ręki) sprzedający ma swobodę przy wyborze kupującego, sprzedaż na zasadzie przetargu ograniczonego (forma pisemna lub ustna) sprzedający decyduje o wyborze kupujących, wybiera najkorzystniejszą ofertę, sprzedaż na zasadzie przetargu nieograniczonego (forma pisemna lub ustna) publiczna forma sprzedaży, sprzedający wybiera najkorzystniejszą ofertę, sprzedaż na umowę kupna-sprzedaży sprzedający wybiera kupującego, cena jest negocjowana przez dwie strony, sprzedaż aukcyjna sprzedaż przetargowa w stałym miejscu spotkań sprzedających i kupujących. Wytyczne dyrektora generalnego Lasów Państwowych z r. odnośnie do pozyskania i sprzedaży drewna dla jednostek Lasów Państwowych na 1995 rok zwracają już uwagę na to, że kryterium zaliczania nabywców do odpowiedniej grupy jest trudne do ścisłego sprecyzowania i zależy od wielu czynników, przede wszystkim od skali zakupu oraz ustalenia wiarygodności nabywcy. Szczególną uwagę w tych wytycznych zwraca zalecenie sprawdzania wiarygodności klientów, co zapewne spowodowane było weryfikacją nowej wolnorynkowej rzeczywistości. Zaznaczono również, iż sprzedaż surowca dla nabywców lokalnych i drobnych powinna być realizowana w możliwie dużym zakresie w formie przetargów. W takim wypadku o wyborze nabywcy decydował zespół powołany przez kierownika jednostki organizacyjnej, który był jednocześnie organem zatwierdzającym jego decyzje. Z powyższej procedury wyłączono sprzedaż na asygnaty, dodano jednak, że może ona dotyczyć sytuacji, gdy przedmiotem transakcji jest miąższość drewna, którą jednorazowo można wywieźć z lasu. Ustalono również terminy płatności: dla nabywców lokalnych i regionalnych podstawowym terminem płatności powinno być 14 dni, maksymalnie 30 dni, dla nabywców krajowych obowiązującym terminem było 30 dni. Ustalanie cenników minimalnych powierzono dyrektorom regionalnych dyrekcji.

14 14 Należy podkreślić, że w roku 1995 od stycznia do sierpnia zwiększyło się zapotrzebowanie na drewno, co spowodowało wzrost jego ceny. Zasady sprzedaży drewna i prowadzenia działalności marketingowej przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zostały r. przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych uzupełnione i rozszerzone Wytycznymi odnośnie pozyskania i sprzedaży drewna dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 1996 rok. Cel wytycznych sformułowano jako przedstawienie założeń pozyskania i polityki handlowo-marketingowej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w 1996 r. w odniesieniu do aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku drzewnym oraz dalsze porządkowanie zagadnień związanych z pozyskaniem i sprzedażą drewna w celu poprawy takich elementów, jak: rytmika pozyskania i sprzedaży, utrzymanie minimalnych zapasów, optymalne wykorzystanie drewna oraz uzyskanie planowanych przychodów. Podkreślono, że Lasy Państwowe w swojej działalności handlowej kierują się zasadami wolnego rynku, a jako jeden z najistotniejszych elementów tej działalności uznano wpływanie na kreowanie poszczególnych segmentów rynku. Uznano, że rynkowe preferencje mogą dotyczyć tych zakładów, które dotychczas dowiodły swej wiarygodności. Metody współpracy z tymi zakładami miały ulegać ciągłemu doskonaleniu w kierunku modyfikacji form oraz uściślenia wzajemnych powiązań. Za ważne zagadnienie uznano również działalność eksportową, szczególnie w związku z oznakami dekoniunktury na rynku surowca drzewnego w tym czasie. Sprzedaż tym nabywcom była realizowana na podstawie rocznej umowy zawartej z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. W wypadku nabywców regionalnych dokonujących zakupu znacznych ilości drewna w kilku regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych jako bezwzględnie konieczną wprowadzono koordynację sprzedaży pod względem ilościowym, ale przede wszystkim w odniesieniu do porównywalnego poziomu cen. Koordynatorem był przedstawiciel regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na terenie której zlokalizowany był nabywca. Szczególną rolę w procesie sprzedaży odgrywały przetargi, których jednym z głównych celów było badanie siły nabywczej klientów. Na szczeblu Dyrekcji Generalnej określono terminy płatności dla poszczególnych segmentów rynku, przyjmując: dla odbiorców lokalnych maksymalnie 14 dni, dla odbiorców regionalnych maksymalnie 21 dni, dla odbiorców krajowych do 30 dni.

15 15 W stosunku do odbiorców, którzy regulowali należności za drewno w formie przedpłaty, stosowano do 2% skonta. Praktykę taką można traktować jako przejaw świadomych decyzji zmierzających do nakłonienia kontrahentów do realizacji zobowiązań przed terminem, a tym samym ograniczenia ryzyka związanego z sprzedażą kredytową surowca drzewnego. Kolejne wytyczne dotyczące sprzedaży drewna były wydane r. przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Ramowe wytyczne w zakresie pozyskania i handlu drewnem dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 1997 rok były kolejnym uszczegółowieniem obowiązujących wówczas Zasad sprzedaży drewna i prowadzenia działalności marketingowej w Lasach Państwowych. Jako główne kierunki działań Lasów Państwowych w 1997 roku w zakresie handlu i marketingu przyjęto: Prowadzenie przez Lasy Państwowe polityki informacyjnej w zakresie podaży surowca drzewnego oraz kryteriów i warunków zakupu dla wszystkich kontrahentów na poszczególnych szczeblach obrotu towarowego. Kształtowanie i rozwijanie właściwej i ekonomicznie uzasadnionej partnerskiej współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi a podmiotami na rynku drzewnym. Monitorowanie krajowego i zagranicznych rynków drzewnych, w tym opracowywanie prognoz. Intensyfikację eksportu surowca drzewnego w celu stabilizacji krajowego rynku drzewnego. Działania preferencyjne z uwzględnieniem reguł gry rynkowej wobec wiarygodnych (sprawdzonych i rzetelnych), perspektywicznych, inwestujących w rozwój nabywców surowca drzewnego, odgrywających kluczową rolę na rynku drzewnym. Promowanie drewna jako odtwarzalnego i produkowanego w warunkach zrównoważonego rozwoju leśnictwa, przyjaznego człowiekowi surowca 5. 5 Za cel promocji drewna uznano zwiększanie popytu na ten surowiec i wyroby z niego wykonane poprzez wskazywanie na wyjątkowe jego cechy konstrukcyjne, zwracanie uwagi potencjalnym nabywcom, że drewno i wyroby drewniane są najbardziej przyjazne człowiekowi ze wszystkich surowców, tworzenie na wszystkich szczeblach organizacyjnych lobby wspierającego koncepcję produkcji drewna w warunkach zrównoważonego rozwoju (Motała, 2001).

16 16 Nowe zasady wprowadzone przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zalecały w szerszym niż dotychczas zakresie wykorzystać przetargi jako formę sprzedaży drewna. Jako obowiązujące uznano następujące formy przetargów: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z zachowaniem konkurencji, przetarg ustny przez licytację publiczną. Wprowadzono także nowe terminy płatności: dla odbiorców lokalnych 14 dni, dla regionalnych i krajowych 30 dni, dla odbiorców, których wiarygodność określono jako wątpliwą lub nieznaną, obowiązywała przedpłata. W trudnej sytuacji rynkowej, na wniosek odbiorcy, mogło nastąpić wydłużenie terminu przy zachowaniu następujących zasad: wydłużenie terminu nie mogło odbiegać rażąco od terminów stosowanych w stosunku do porównywalnych nabywców w danym segmencie rynku, wydłużenie terminu musiało gwarantować poprawę płatności, decyzja o wydłużeniu terminu musiała być zaakceptowana przez inne jednostki realizujące sprzedaż danemu nabywcy. Sprzedaż drewna nabywcom zagranicznym odbywała się na podstawie zgody wydawanej przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych, ale przy kontynuacji eksportu na dotychczasowych lub korzystniejszych zasadach (cenach), stosowano zasadę akceptu milczącego". Przepisy te obowiązywały aż do r., kiedy to dyrektor generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie nr 5 6 wprowadzające Zasady sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Zarządzenie weszło w życie od r. w zakresie procedur planowania, kwalifikowania nabywców do określonych grup oraz przetargowej formy oferowania drewna nabywcom, jak również w zakresie sprzedaży wszystkim grupom nabywców z zastrzeżeniem konieczności realizacji zawartych 6 Zarządzenie nr 5 dyrektora generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia r. zostało nazwane zarządzeniem 5b.

17 17 wcześniej umów rocznych. W pełnym zakresie zarządzenie zaczęło obowiązywać od roku. Zarządzenie wprowadziło następujący podział rynków: rynek wewnętrzny rynek drewna będący w dyspozycji nadleśniczych, rynek ogólny rynek drewna będący, z upoważnienia nadleśniczych, w dyspozycji dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz w części dotyczącej puli minimalnej w dyspozycji dyrektora generalnego. Jako podstawową formę sprzedaży, podobnie jak we wcześniejszych zaleceniach, wprowadzono przetarg i jednocześnie określono możliwe do zastosowania formy przetargów: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z zachowaniem konkurencji, przetarg ustny w drodze licytacji publicznej, giełda, submisja. Zalecono organizowanie przetargów w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania zasady jawności informacji o podaży surowca drzewnego i przetargach. Przy zawieraniu umów na okres półroczny i roczny zalecono przyjmowanie poziomu cen na okresy kwartalne. Punktem wyjścia do określenia wielkości podaży poszczególnych sortymentów na rok 1999 było sporządzenie szacunku brakarskiego. W ten sposób określone ilości poszczególnych sortymentów były przedmiotem podziału na poszczególne rynki. Proces podziału rozpoczął się na szczeblu nadleśnictwa. Nadleśnictwa ustaliły ilości i sortymenty drewna, jakie były w stanie sprzedać na rynku wewnętrznym, biorąc pod uwagę między innymi wielkości sprzedanego drewna w latach poprzednich, wielkości zgłoszone do zakupu przez potencjalnych nabywców we wstępnych deklaracjach oraz swoje rozeznanie rynku. Pozostałe ilości drewna przekazały w układzie sortymentowym do sprzedaży na rynku ogólnym. Część masy drewna przekazana na rynek ogólny została w drodze negocjacji przeprowadzonych przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych sprzedana odbiorcom

18 18 strategicznym 7. Na szczeblu RDLP oraz w nadleśnictwach zostały ustalone regulaminy sprzedaży drewna i prowadzenia przetargów. Na rynku ogólnym zawarto umowy roczne, na rynku wewnętrznym oprócz nich sporadycznie występowały umowy na okresy krótsze, kwartalne lub półroczne (Motała, 2001). Do ważnych zmian w organizacji handlu drewnem w latach 90. należy jeszcze wprowadzenie z dniem r. zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego LP z dnia r. dotyczącego klasyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca drzewnego. Oznaczało to w praktyce rezygnację z kryteriów przeznaczeniowych i oparciu klasyfikacji na jakości i wymiarach pozyskanego surowca drzewnego. Nowe normy zasad klasyfikacji i odbioru są porównywalne do systemów klasyfikacji surowca drzewnego stosowanych m.in. w Niemczech i Austrii (Polna, 2002). U podstaw klasyfikacji jakościowo-wymiarowej legły założenia do polepszenia gospodarki drewnem, z jednoczesnym bardziej ekonomicznym zastosowaniem sił i środków przy jego wykorzystaniu i klasyfikacji (Gembarzewski, 1991). Kolejne istotne zmiany dotyczące rynku drzewnego i zasad współpracy jednostek organizacyjnych LP z odbiorcami surowca drzewnego nastąpiły w roku Właśnie wówczas, a dokładnie r. weszło w życie zarządzenie nr 91 dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Zarządzenie to wprowadziło nowe zasady sprzedaży drewna obowiązujące jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Wytyczono następujące cele: określenie ramowych zasad wprowadzania surowca drzewnego do obrotu handlowego przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (LP), maksymalne zwiększenie uprawnień decyzyjnych co do sprzedaży drewna na szczeblu nadleśnictwa, zapewnienie dostępu do rynku surowca drzewnego wszystkim dotychczasowym i potencjalnym nabywcom surowca, poprzez elastyczne regulowanie podażą surowca drzewnego, pozyskiwanego w ramach obowiązywania planu urządzenia oraz aktualnych potrzeb lasu. 7 Według kryteriów przyjętych przez Unię Europejską za strategicznych nabywców surowca drzewnego uznaje się te zakłady, które w skali roku kupują drewno wielkowymiarowe i stosowe stanowiące w układzie wartościowym ponad 5% sprzedanego drewna. W Polsce mianem tym określone są zakłady kupujące rocznie w skali całego kraju bardzo duże ilości drewna średniowymiarowego z nadleśnictw (Polna, 2002).

19 19 Na podstawie tego zarządzenia można wyszczególnić następujące rynki sprzedaży: krajowy segment rynku w gestii dyrektora generalnego Lasów Państwowych, regionalny segment rynku w gestii dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, lokalny segment rynku w gestii nadleśniczych. Ramowe wytyczne w zakresie pozyskania i sprzedaży drewna na dany rok w Lasach Państwowych obecnie ustala dyrektor generalny LP. Sprzedaż drewna na rynku krajowym organizuje i koordynuje dyrektor generalny Lasów Państwowych w porozumieniu z dyrektorami regionalnych dyrekcji LP. Natomiast sprzedaż drewna na rynku regionalnym organizuje i koordynuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP w porozumieniu z nadleśniczymi. Sprzedaż drewna na rynku lokalnym prowadzi nadleśniczy. Realizację wszystkich umów, fakturowanie sprzedaży drewna oraz pobieranie należności bez względu na szczebel organizacyjny, na którym nastąpiło podpisanie umów, prowadzi nadleśnictwo lub inna jednostka LP, realizująca faktycznie sprzedaż. Zarządzenie nr 91 w znacznym sposób rozszerza możliwości sprzedaży drewna, dopuszczając wszelkie stosowane w obrocie sposoby sprzedaży, do których należą przede wszystkim: przetarg ograniczony lub nieograniczony, aukcja, submisja, negocjacje, komis, sprzedaż z wolnej ręki, sprzedaż detaliczna. Sposoby sprzedaży ustala odpowiednio: dyrektor generalny Lasów Państwowych przy sprzedaży drewna na rynku krajowym, dyrektor regionalnej dyrekcji LP dla rynku regionalnego oraz nadleśniczy dla rynku lokalnego. Przy wyborze sposobu sprzedaży winna być brana pod uwagę m.in. aktualna sytuacja rynkowa oraz specyfika rynku objętego działaniem. Poziom cen wyjściowych do przetargów i do negocjacji musi być ustalany w trybie uzgodnień na okresy roczne, półroczne i kwartalne pomiędzy reprezentatywnymi grupami

20 20 (organizacjami) nabywców i reprezentantami Lasów Państwowych na szczeblu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dla rynku regionalnego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie dyrektor regionalnej dyrekcji LP. Ceny wyjściowe na drewno na rynku lokalnym i ceny detaliczne ustala nadleśniczy. Ważne jest to, że proces ustalania cen wyjściowych oraz wyboru nabywców przy zastosowaniu innych form sprzedaży niż sprzedaż z wolnej ręki i sprzedaż detaliczna, powinien być udokumentowany. Jednocześnie wprowadzono obowiązek, bez względu na sposób sprzedaży, zawierania umowy kupna-sprzedaży 8 jako potwierdzenia uzgodnionych przez strony warunków. Powinna ona szczegółowo określać warunki realizacji sprzedaży (m.in. termin, sposób i miejsce odbioru drewna, formę i termin regulowania płatności, konsekwencje wynikające z niedotrzymania warunków umowy, zabezpieczenia finansowe). Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych ustalając sposób i warunki sprzedaży dla danego segmentu rynku, a następnie podpisując umowy z poszczególnymi nabywcami, ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie w tych umowach interesów Skarbu Państwa. W załączniku nr 3 do zarządzenia nr 91 określono tryb i harmonogram tworzenia rocznego planu pozyskania i sprzedaży drewna. Na podstawie wcześniej sporządzonych szacunków brakarskich nadleśnictwo opracowuje wstępny projekt pozyskania drewna na następny rok (uwzględniając stan lasu oraz przewidywaną sytuację rynkową) i wraz z projektem sprzedaży drewna z podziałem mas na poszczególne segmenty rynku przekazuje do RDLP 9. Następnie odpowiednia regionalna dyrekcja LP analizuje projekty nadleśnictw i po ewentualnym ich skorygowaniu w drodze uzgodnień z nadleśnictwami przekazuje zestawienie do DGLP 10. Po otrzymaniu zestawienia DGLP analizuje je i po ewentualnym ich skorygowaniu w drodze uzgodnień z RDLP sporządza bilans drewna dla LP, który przesyła z powrotem do RDLP 11. W dalszej kolejności RDLP sporządza bilans drewna i po ewentualnych uzgodnionych z nadleśnictwami korektach przesyła go do nadleśnictw 12. Po otrzymaniu tego bilansu nadleśnictwa ustalają roczny plan pozyskania i sprzedaży drewna z 8 Obowiązek ten nie dotyczy sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży odbiorcom drobnym kupującym surowiec w trybie sprzedaży z wolnej ręki za gotówkę. 9 Nadleśnictwo zobowiązane jest opracować wstępny projekt pozyskania drewna na następny rok do 15 września. 10 Przekazanie zestawienia do DGLP musi nastąpić do 30 września. 11 Dyrekcja Generalna LP zobowiązana jest sporządzić i przesłać bilans drewna do 15 października. 12 Bilans drewna sporządzony dla RDLP powinien zostać przesłany do nadleśnictw w terminie do 31 października.

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo