TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE"

Transkrypt

1 1 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE Krzysztof Adamowicz Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Leśny Katedra Ekonomiki Leśnictwa Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Warszawa 2007 ISBN

2 2 Spis treści WSTĘP ZARYS SYTUACJI PRAWNO-EKONOMICZNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY DREWNA POJĘCIE ORAZ RODZAJE RYZYKA GOSPODARCZEGO OGÓLNE UWAGI NA TEMAT5 ZOBOWIĄZAŃ OGÓLNE UWAGI O ZABEZPIECZENIACH NALEŻNOŚCI UMOWY JAKO ELEMENT Z TRANSAKCJI Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI PRZEGLĄD PRAWNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ TRANSAKCJI ZABEZPIECZENIA OSOBISTE WEKSEL PORĘCZENIE WEKSLOWE AWAL PORĘCZENIE CYWILNE GWARANCJA BANKOWA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI NA ZABEZPIECZENIE CESJA PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU PRZEJĘCIE DŁUGU ZABEZPIECZENIA RZECZOWE ZASTAW ZASTAW OGÓLNY ZASTAW NA PRAWACH ZASTAW REJESTROWY HIPOTEKA PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE UBEZPIECZENIE KREDYTU KAUCJA BLOKADA RACHUNKU BANKOWEGO AKT NOTARIALNY INSTRUMENTY PRAWNO-EKONOMICZNE WPŁYWAJĄCE POŚREDNIO NA BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI CZEK FAKTORING FORFAITING LEŚNA GIEŁDA TOWAROWA RATING INFORMACJA JAKO PREWENCYJNY MECHANIZM UNIKANIA ZATORÓW PŁATNICZYCH ROZWIĄZANIA LEGISLACYJNE DOTYCZĄCE TERMINÓW ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH...204

3 3 11. AKTUALIZACJE Zamiana oprocentowania odsetek ustawowych i sankcyjnych ( r.) Przedawnienie odsetek za zwłokę w zapłacie roszczenia głównego ( r.) Wpływ nowelizacji przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na proces windykacji należności i postępowanie egzekucyjne ( r.) Obrót wierzytelności Krajowa giełda wierzytelności ( r.) Aktualne rozwiązania legislacyjne dotyczące rozliczania wymagalnych wierzytelności przeterminowanych lub utraconych, tzw. złych długów, ze Skarbem Państwa ( r.) Zmiana zasad prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe ( r.) Podatek od faktoringu ( r.) Opłaty sądowe w procesie windykacyjnym ( r.) Sprzedaż drewna w realiach wolnorynkowych w kontekście windykacji należności ( r.) Leśny kodeks handlowy ( r.) LITERATURA...311

4 4 WSTĘP Rozpoczęta w Polsce u schyłku lat osiemdziesiątych XX w. era wolnego rynku przyniosła ze sobą wiele nowych możliwości ekonomiczno-gospodarczych, którym towarzyszą liczne niebezpieczeństwa ekonomiczne. W czasach gospodarki socjalistycznej, gdy obrót był w pełni kontrolowany, stosunki kredytowe dużych przedsiębiorstw państwowych z sektorem prywatnym należały do rzadkości. Po roku 1989, wskutek zmian, które zaszły w naszym kraju, istotną rolę zyskały wszelkie instrumenty związane z obrotem gospodarczym. Przejście z gospodarki nakazoworozdzielczej do rynkowej dotyczyło wszystkich dziedzin, niewątpliwie jednak największe zmiany wystąpiły w sektorach, które ulegały prywatyzacji lub odradzały się w ostatniej dekadzie. Uznaje się, że jedną z podstawowych przeszkód w rozwoju gospodarki w Polsce jest dotkliwy brak kapitału i ciągle duża nieznajomość reguł wolnego rynku wśród osób podejmujących działalność gospodarczą. Wiele przedsiębiorstw ma trudności z prowadzeniem działalności w realiach wolnego rynku, co przyczynia się m.in. do kłopotów związanych z terminowym regulowaniem zobowiązań. Władza ustawodawcza stopniowo dokonuje zmian, których celem jest eliminacja niedociągnięć systemu prawnego. Sprzyja temu dostosowywanie polskich przepisów do reguł prawa europejskiego w związku wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ciągle jeszcze jednak prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z prawdopodobieństwem nieuzyskania przewidywanych lub oczekiwanych wyników ekonomiczno-finansowych z tej działalności lub też podejmowanych przedsięwzięć. Jedną z najbardziej bezpiecznych form rozliczeń jest metoda gotówkowa. Zapłatę gotówkową stosuje się powszechnie przy transakcjach o niewielkiej wartości. Wbrew pozorom rozliczenia w gotówce nie sprzyjają jednak nawiązywaniu trwałych więzi, współpracy i zaufania między partnerami i stanowią margines życia gospodarczego (Łabedny i inni, 1992). Dlatego też w praktyce gospodarczej zaleca się stosować przekaz środków między dwiema lub więcej osobami lub instytucjami polegający na wykorzystaniu innych możliwości niż przekaz gotówki, np. przez przeniesienie środków z rachunku bankowego jednej osoby na rachunek innej za pomocą odpowiednich narzędzi rozliczeniowych (Smolski i inni, 1999). Poza tym realia wolnego rynku zmuszają producentów do zawierania transakcji handlowych z odroczonym terminem płatności. Termin ten najczęściej wynosi od 7 do 21 dni.

5 5 Niestety, nie wszyscy odbiorcy dotrzymują ustaleń. Główny Urząd Statystyczny podaje, że należności w gospodarce są inkasowane znacznie później. Przeciętnie w Polsce przedsiębiorcy realizują swoje zobowiązania w terminie 45 dni.(wędzki, 2000). Wynika z tego, że udzielanie kredytu kupieckiego wiąże się z ryzykiem ekonomicznym ze względu na możliwość utracenia wierzytelności lub opóźnienie terminu ich realizacji. Dotrzymywanie dat spłaty należności odgrywa ogromną rolę w biznesie. Najważniejszym bieżącym problemem firm funkcjonujących w gospodarce rynkowej jest utrzymanie płynności finansowej, czyli zdolności do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. W krótkim okresie płynność decyduje o trwaniu firmy na rynku. Doświadczenie krajów wysoko rozwiniętych wskazuje, że główną przyczyną upadłości małych i średnich firm jest utrata płynności finansowej, nie zaś ponoszone przez nie straty. We Francji ok. 60% przedsiębiorstw bankrutujących to firmy, które mają dostateczną rentowność, lecz straciły zdolność bieżącego rozliczania się z różnych płatności i zobowiązań. W Wielkiej Brytanii odsetek takich firm jest jeszcze większy i wynosi 75-80% (Sierpińska, Wędzki, 1997). Występowanie ryzyka gospodarczego jest konsekwencją istniejącej w gospodarce rynkowej wolności gospodarczej oraz szerokiego zakresu swobód, jakie ona ze sobą niesie, co sprawia, że ryzyko staje się nieodłącznym elementem towarzyszącym procesowi gospodarowania. W celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży towarów i usług zaczęto szukać rozwiązań prawnych pozwalających uniknąć niebezpieczeństwa związanego z utratą należności bądź też ograniczyć je do minimum. Właściwa działalność kredytowa lub kredytopochodna wymaga zawsze wsparcia ze strony tzw. prawnego zabezpieczenia z uwagi na związane nierozerwalnie z tą działalnością ryzyko (Skąpski, 1969). Dlatego też istnieje potrzeba unowocześnienia i rozwinięcia całego systemu zabezpieczeń roszczeń. Doświadczenia polskich podmiotów gospodarczych z okresu gospodarki socjalistycznej nie są w tym przedmiocie bogate. Pozytywnym przykładem rozwoju i wykorzystania różnorodnych instytucji o charakterze zabezpieczającym może być działalność polskich banków. Kształtowane przez system bankowy rodzaje zabezpieczeń stają się bowiem podstawą wykształcenia prawnych zabezpieczeń stosunków obligacyjnych (Sikorski, 1998). Banki spowodowały powstanie w obrocie instytucji zabezpieczeniowych

6 6 niemających wcześniej swojej podstawy w przepisach ustaw, zarówno znanych w przeszłości, jak i nowo powstałych (Bączyk, 1991). Należy podkreślić, że z doświadczeń sektora bankowego w dziedzinie windykacji należności mogą korzystać inne podmioty gospodarcze biorące udział w obrocie towarami i usługami. Zabezpieczenia stosowane z powodzeniem przez banki mogą służyć do wzmocnienia pozycji kontrahentów o statusie typowych podmiotów gospodarczych we wszelkiego rodzaju stosunkach gospodarczych, w których świadczenie stron rozdziela pewien przedział czasowy. Stosowanie zabezpieczeń jest także możliwe i wskazane do umów cywilnoprawnych zawieranych w prywatnym obrocie. Doświadczeń zebranych przez banki nie sposób przecenić. Udzielanie pożyczek i kredytów to wszak główny, poza gromadzeniem środków i przeprowadzaniem rozliczeń pieniężnych, przedmiot działalności banków (Troicka-Sosińska i inni, 1999). Kierownicy i menadżerowie prowadzący działalność handlową mają dzisiaj niezwykle trudne zadanie do wykonania. Polega ono nie tylko na sprzedaży towarów, produktów lub usług, lecz także na zmierzeniu się z wszechstronnym ryzykiem związanym z zawieraniem transakcji z odroczonym terminem płatności. Ryzyko to nie wynika wyłącznie z nieuczciwości kontrahentów, ale również z ogólnej sytuacji ekonomicznej firm partnerskich, która w dużej mierze zależy od aktualnej koniunktury rynkowej. W celu przedstawienia problemu związanego z formami zabezpieczeń transakcji handlowych z odroczonym terminem płatności skorzystano z dostępnych pozycji literatury, wspierając się publikowanym orzecznictwem sądowym oraz czasopismami ekonomicznymi i prawniczymi komentującymi wyroki sądów. W szerokim zakresie wykorzystano również historyczne i obowiązujące w naszym kraju normatywne akty prawne, takie jak: Ustawa z r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych DzU nr 86, poz Ustawa z r. o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach DzU nr 60, poz Ustawa z r. o rejestrowym zastawie drzewnym DzU nr 31, poz Ustawa z r., prawo bankowe. DzU nr 140, poz Ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece. DzU nr 19, poz. 147.

7 7 Ustawa z r., kodeks cywilny. DzU nr 16 z r., poz. 93). Ustawa z r., prawo wekslowe. DzU nr 37 z r. Ustawa z r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych DzU nr 36, poz Ustawa z r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów DzU nr 149, poz Ustawa z r. o działalności ubezpieczeniowej DzU nr 11, poz. 62. Ustawa z r. o lasach. DzU nr 101, poz Ponieważ istota stosowania form zabezpieczeń zawarta jest w prawodawstwie i przyjętych sądownie precedensach, wykorzystano przede wszystkim literaturę krajową. Analizując bowiem zasady stosowania zabezpieczeń w innych krajach, można znaleźć mniej lub bardziej istotne różnice w prawodawstwie i zasadach wykorzystywania poszczególnych zabezpieczeń. 1 Wszystkie ustawy z wyjątkiem historycznych były analizowane z dalszymi poprawkami, czyli ze stanem prawnym na rok 2003.

8 8 1. ZARYS SYTUACJI PRAWNO-EKONOMICZNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY DREWNA Omawiając zagadnienia ekonomiczno-finansowe, nie sposób nie naświetlić zagadnień polityki leśnej związanej z organizacją i przepisami prawnymi dotyczącymi handlu drewnem. Po drugiej wojnie światowej zasady funkcjonowania rynku drzewnego ulegały wielokrotnym zmianom, ale regułą było stosowanie centralnego rozdzielnictwa surowca drzewnego. W powojennej Polsce istniał okres, gdy obrót drewnem i produktami leśnymi został wyłączony z gestii zarządczej Lasów Państwowych. W 1949 r. Państwowa Centrala Drzewna PAGED przejęła funkcję handlową, pozostawiając ówczesnym dyrekcjom Lasów Państwowych i późniejszym okręgowym zarządom Lasów Państwowym (OZPL) rolę ściśle produkcyjną (Żywicki, 1984). Zasady takie funkcjonowały do 1955 r., kiedy to powołano Biuro Zbytu Drewna. Uprawnienia dotyczące organizacji i sprzedaży drewna miejscowej ludności przekazano OZLP. Był to początek przekazywania zadań związanych z handlem drewnem jednostkom dotychczas traktowanym jako stricte produkcyjne. Po czterech latach przekazano uprawnienia handlowe Naczelnemu Zarządowi Lasów Państwowych. Od tego czasu każdy OZLP otrzymał Plan powiązań dostaw i sprzedaży, w którym poza rozmiarem użytkowania surowców drzewnych przeznaczonych na sprzedaż znajdował się szczegółowy wykaz odbiorców tego surowca. Okręgowe zarządy Lasów Państwowych przypisywały podległym sobie nadleśnictwom tartaki, do których kierowano drewno. W latach 70. XX w. wyznaczono nadleśnictwa, których zadaniem było koordynowanie dostaw drewna do tartaków. Ustalały one kwartalne wielkości dostaw drewna z określonych nadleśnictw do poszczególnych tartaków (Spława-Neyman, 1993). Przełom lat 70. i 80. XX w. przyniósł kolejne zmiany związane z dystrybucją drewna. Wprowadzono tzw. narady koordynacyjne, na których wspólnie z przedstawicielami przemysłu tartacznego, przemysłu płytowego i sklejkowego ustalano na podstawie kwartalnej sprzedaży rozmiar użytkowania na następne kwartały. Przy planowaniu kierowano się przede wszystkim potrzebami przemysłu. Świadczy o tym ustalanie nie tylko ilości drewna do pozyskania, ale także rodzaju sortymentów, na jakie zgłaszały zapotrzebowanie zakłady zajmujące się obróbką i przerobem drewna. Przedstawione w minimalnym zakresie zasady organizacji rynku drewna funkcjonowały do roku 1989, kiedy to nastąpiło wiele zmian polityczno-gospodarczych.

9 9 Przekształcenie ustroju Polski znalazło swoje odzwierciedlenie w przemianie zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Stopniowo, wraz z nowymi realiami gospodarczymi, poszczególne gałęzie gospodarki narodowej, w tym również leśnictwo, dostosowywały się do potrzeb wolnego rynku towarów i usług. Należy jeszcze raz podkreślić, że do roku 1990 prowadzenie wszelkich działań związanych ze sprzedażą drewna było całkowicie scentralizowane. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe funkcjonowało na podstawie ustawy o Państwowym Gospodarstwie Leśnym z r. (DzU nr 63, poz. 494). Ustawa ta stawiała przed jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych trzy podstawowe cele. Kluczowym było zaspokajanie obecnych i przyszłych potrzeb gospodarki narodowej. Wraz z przemianą ustrojową powstały nowe możliwości tworzenia wolnego rynku towarów i usług. Dotychczasowe uregulowania prawne dotyczące lasów stały się nieaktualne i nieżyciowe i dlatego musiały ulec zmianie. Obecnie podstawowym aktem prawnym regulującym działalność PGL LP w Polsce jest ustawa o lasach z r. (DzU z 2000 r., nr 56, poz. 679). Rozdział drugi tej ustawy zawiera podstawowe cele i zasady prowadzenia gospodarki leśnej. Za najważniejsze uznano następujące cele: zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie leśnych zasobów genetycznych, walory krajobrazowe, potrzeby nauki, ochronę gleby i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia lub uszkodzenia oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, ochronę wód powierzchniowych i głębinowych, retencji oraz zlewni itp., produkcję, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznych użytkowania lasu. Gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad: powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów,

10 10 powiększania zasobów leśnych. Wynika z tego jasno, że lasy, które postrzegano do lat 90. XX w. wyłącznie jako źródło surowca drzewnego i ubocznych produktów użytkowania, zyskał nowe znaczenie. Zwrócono uwagę na nieprodukcyjne funkcje lasów, związane z ich ochronnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze i warunki życia ludności. Ewolucji potrzeb społeczeństwa w odniesieniu do lasu towarzyszy stopniowe przechodzenie od jedno- do wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego (Klocek, Płotkowski, 1997). Produkcja drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu została zamieszczona na ostatniej pozycji w hierarchii celów stawianych PGL LP, a pozostałe pozaprodukcyjne cele zyskały priorytetową rolę. Nie znaczy to jednak, że ostatni cel nie jest ważny, zwłaszcza w świetle zapisu art. 50 ustawy o lasach: Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. Oznacza to, że wszystkie, również pozagospodarcze funkcje lasów, muszą byś finansowane z własnych przychodów, a ok. 80% tych przychodów pochodzi ze sprzedaży drewna. Nowe realia zmieniły także w zasadniczy sposób status jednostek administracyjnych Lasów Państwowych, pozbawiając je osobowości prawnej 2. Powstałe z okręgowych zarządów Lasów Państwowych regionalne dyrekcje LP przestały być przedsiębiorstwami, mimo to zmuszone są do gospodarowania surowcem drzewnym w taki sposób, żeby zaspokoić realizację zadań i celów ustawowych oraz zapewnić stabilizację i rozwój PGL LP. W gospodarce rynkowej powstały nowe możliwości w zakresie wtórnego obrotu surowcem drzewnym, z czym związane są znaczne zasoby kapitału. Brak osobowości 2 Osobę prawną można określić jako jednostkę organizacyjną, której prawo przedmiotowe przyznaje zdolność prawną, czyli taką, która może być podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego. Osoba prawna jest podmiotem prawnym odrębnym od osób fizycznych, które ją tworzą. Jako odrębny podmiot praw i obowiązków ma swój majątek, odrębny od majątku jej członków i tym majątkiem odpowiada za swoje zobowiązania. Osoba prawna ma zdolność prawną, tj. zdolność do tego, by być podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego. Zdolność prawna osób prawnych różni się od zdolności prawnej osób fizycznych swym zakresem. Jest on u osób prawnych większy. Przede wszystkim zdolność prawna osób prawnych nie obejmuje praw i obowiązków ściśle związanych z cechami fizycznymi człowieka. Podstawową cechą osoby prawnej jest jej zdolność do czynności prawnych, tj. do dokonywania czynności prawnych we własnym imieniu. Oprócz tego każda osoba prawna posiada zdolność sądową i procesową, co pozwala dokonywać czynności procesowych za pomocą organów uprawnionych do działań w ich imieniu. Osoby prawne podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru (Łukosz, 1996).

11 11 prawnej uniemożliwia PGL LP udział w rynku wtórnym drewna, a tym samym ogranicza pełne czerpanie korzyści z szeroko pojętego handlu drewnem. 3 Przystosowywanie przepisów dotyczących funkcjonowania PGL LP do warunków gospodarki rynkowej odbywało się stopniowo. Świadczy o tym fakt czterokrotnej zmiany przepisów dotyczących handlu drewnem po roku Pierwsze wytyczne dotyczące handlu drewnem w nowych realiach tworzącego się wolnego rynku zostały zawarte w zarządzeniu nr 4 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z r. w sprawie zasad sprzedaży drewna i prowadzenia działalności marketingowej przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Cel wprowadzenia tego zarządzenia określono jako: dostosowanie sprzedaży drewna do potrzeb obsługi nabywców, których rozmiary zapotrzebowania nie mogą być zaspokojone przez jedno nadleśnictwo. Zarządzenie określa m.in. zasady planowania sprzedaży, zaznaczając przy tym, że powinny być one elastyczne, tzn. uwzględniać możliwości i potrzeby lasu oraz aktualną sytuację na rynku drzewnym (Motała, 2001). Kolejnym zarządzeniem dotyczącym sprzedaży drewna było zarządzenie nr 5 dyrektora generalnego Lasów Państwowych 4 z r., uchylające zarządzenie nr 4 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z r. w sprawie zasad sprzedaży drewna i prowadzenia działalności marketingowej przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i jednocześnie wprowadzające zasady sprzedaży drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Cel tego zarządzenia sformułowano jako określenie ramowych zasad sprzedaży oraz współpracy i koordynacji poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych przy prowadzeniu handlu drewnem w warunkach gospodarki rynkowej. Wprowadzono następujący podział nabywców drewna: nabywca drobny kupujący na własne potrzeby i nieposiadający numeru regonu, nabywca lokalny kupujący surowiec do własnego przerobu w jednym lub kilku nadleśnictwach na terenie jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nabywca regionalny kupujący w jednej lub kilku regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, ustalony przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 3 Brak osobowości prawnej, a tym samym ograniczenie możliwości uczestniczenia w obrocie wtórnym drewnem, ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostek gospodarczych na giełdzie towarowej. 4 Zarządzenie to później zostało nazwane zarządzeniem 5a.

12 12 nabywca krajowy kupujący w wielu regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, ustalony przez dyrektora generalnego w porozumieniu z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nabywca zagraniczny zlokalizowany poza granicami kraju. W procesie planowania sprzedaży nadleśnictwa sporządzały do końca sierpnia szacunki brakarskie, które były przekazywane poprzez regionalne dyrekcje do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Struktura sortymentów była korygowana na szczeblu nadleśnictw, regionalnych dyrekcji i Dyrekcji Generalnej przez dostosowanie ilości sortymentów do aktualnej sytuacji na rynku surowca. Zaplanowany w skorygowanych szacunkach roczny rozmiar pozyskania stanowił podstawę do sporządzania rocznej oferty sprzedaży. W zależności od potrzeb i sytuacji na rynku Dyrekcja Generalna dokonywała korekty przesłanej oferty w odniesieniu do nabywców krajowych i zagranicznych, zaś regionalne dyrekcje w odniesieniu do nabywców regionalnych i lokalnych. Masę drewna przeznaczoną do sprzedaży nabywcom drobnym określali dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. W czasie obowiązywania tego zarządzenia sprzedaż drewna nabywcom krajowym i zagranicznym organizował i koordynował dyrektor generalny Lasów Państwowych. W wypadku odbiorców krajowych fakturowanie i pobieranie należności odbywało się poprzez nadleśnictwa. Sprzedaż drewna nabywcom regionalnym organizował i koordynował dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w porozumieniu z nadleśniczymi, w wypadku sprzedaży drewna tym nabywcom z kilku regionalnych dyrekcji koordynatorem sprzedaży był dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na której terenie znajdował się nabywca. Ceny drewna dla tych nabywców były ustalane na podstawie negocjacji prowadzonych z udziałem nadleśniczych. Fakturowanie i pobieranie należności od tych odbiorców odbywało się przez nadleśnictwa. Zasady sprzedaży drewna nabywcom drobnym i lokalnym ustalał nadleśniczy, który w porozumieniu z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych realizował tę sprzedaż na podstawie negocjacji cenowych, opierając się na cenniku cen minimalnych ustalanym przez dyrektora regionalnej dyrekcji LP. Nadleśniczy mógł za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych stosować opusty, bonifikaty lub inne formy obniżek cen.

13 13 Ponadto zdefiniowano następujące formy sprzedaży drewna: sprzedaż odręczna (z wolnej ręki) sprzedający ma swobodę przy wyborze kupującego, sprzedaż na zasadzie przetargu ograniczonego (forma pisemna lub ustna) sprzedający decyduje o wyborze kupujących, wybiera najkorzystniejszą ofertę, sprzedaż na zasadzie przetargu nieograniczonego (forma pisemna lub ustna) publiczna forma sprzedaży, sprzedający wybiera najkorzystniejszą ofertę, sprzedaż na umowę kupna-sprzedaży sprzedający wybiera kupującego, cena jest negocjowana przez dwie strony, sprzedaż aukcyjna sprzedaż przetargowa w stałym miejscu spotkań sprzedających i kupujących. Wytyczne dyrektora generalnego Lasów Państwowych z r. odnośnie do pozyskania i sprzedaży drewna dla jednostek Lasów Państwowych na 1995 rok zwracają już uwagę na to, że kryterium zaliczania nabywców do odpowiedniej grupy jest trudne do ścisłego sprecyzowania i zależy od wielu czynników, przede wszystkim od skali zakupu oraz ustalenia wiarygodności nabywcy. Szczególną uwagę w tych wytycznych zwraca zalecenie sprawdzania wiarygodności klientów, co zapewne spowodowane było weryfikacją nowej wolnorynkowej rzeczywistości. Zaznaczono również, iż sprzedaż surowca dla nabywców lokalnych i drobnych powinna być realizowana w możliwie dużym zakresie w formie przetargów. W takim wypadku o wyborze nabywcy decydował zespół powołany przez kierownika jednostki organizacyjnej, który był jednocześnie organem zatwierdzającym jego decyzje. Z powyższej procedury wyłączono sprzedaż na asygnaty, dodano jednak, że może ona dotyczyć sytuacji, gdy przedmiotem transakcji jest miąższość drewna, którą jednorazowo można wywieźć z lasu. Ustalono również terminy płatności: dla nabywców lokalnych i regionalnych podstawowym terminem płatności powinno być 14 dni, maksymalnie 30 dni, dla nabywców krajowych obowiązującym terminem było 30 dni. Ustalanie cenników minimalnych powierzono dyrektorom regionalnych dyrekcji.

14 14 Należy podkreślić, że w roku 1995 od stycznia do sierpnia zwiększyło się zapotrzebowanie na drewno, co spowodowało wzrost jego ceny. Zasady sprzedaży drewna i prowadzenia działalności marketingowej przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zostały r. przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych uzupełnione i rozszerzone Wytycznymi odnośnie pozyskania i sprzedaży drewna dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 1996 rok. Cel wytycznych sformułowano jako przedstawienie założeń pozyskania i polityki handlowo-marketingowej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w 1996 r. w odniesieniu do aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku drzewnym oraz dalsze porządkowanie zagadnień związanych z pozyskaniem i sprzedażą drewna w celu poprawy takich elementów, jak: rytmika pozyskania i sprzedaży, utrzymanie minimalnych zapasów, optymalne wykorzystanie drewna oraz uzyskanie planowanych przychodów. Podkreślono, że Lasy Państwowe w swojej działalności handlowej kierują się zasadami wolnego rynku, a jako jeden z najistotniejszych elementów tej działalności uznano wpływanie na kreowanie poszczególnych segmentów rynku. Uznano, że rynkowe preferencje mogą dotyczyć tych zakładów, które dotychczas dowiodły swej wiarygodności. Metody współpracy z tymi zakładami miały ulegać ciągłemu doskonaleniu w kierunku modyfikacji form oraz uściślenia wzajemnych powiązań. Za ważne zagadnienie uznano również działalność eksportową, szczególnie w związku z oznakami dekoniunktury na rynku surowca drzewnego w tym czasie. Sprzedaż tym nabywcom była realizowana na podstawie rocznej umowy zawartej z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. W wypadku nabywców regionalnych dokonujących zakupu znacznych ilości drewna w kilku regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych jako bezwzględnie konieczną wprowadzono koordynację sprzedaży pod względem ilościowym, ale przede wszystkim w odniesieniu do porównywalnego poziomu cen. Koordynatorem był przedstawiciel regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na terenie której zlokalizowany był nabywca. Szczególną rolę w procesie sprzedaży odgrywały przetargi, których jednym z głównych celów było badanie siły nabywczej klientów. Na szczeblu Dyrekcji Generalnej określono terminy płatności dla poszczególnych segmentów rynku, przyjmując: dla odbiorców lokalnych maksymalnie 14 dni, dla odbiorców regionalnych maksymalnie 21 dni, dla odbiorców krajowych do 30 dni.

15 15 W stosunku do odbiorców, którzy regulowali należności za drewno w formie przedpłaty, stosowano do 2% skonta. Praktykę taką można traktować jako przejaw świadomych decyzji zmierzających do nakłonienia kontrahentów do realizacji zobowiązań przed terminem, a tym samym ograniczenia ryzyka związanego z sprzedażą kredytową surowca drzewnego. Kolejne wytyczne dotyczące sprzedaży drewna były wydane r. przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Ramowe wytyczne w zakresie pozyskania i handlu drewnem dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 1997 rok były kolejnym uszczegółowieniem obowiązujących wówczas Zasad sprzedaży drewna i prowadzenia działalności marketingowej w Lasach Państwowych. Jako główne kierunki działań Lasów Państwowych w 1997 roku w zakresie handlu i marketingu przyjęto: Prowadzenie przez Lasy Państwowe polityki informacyjnej w zakresie podaży surowca drzewnego oraz kryteriów i warunków zakupu dla wszystkich kontrahentów na poszczególnych szczeblach obrotu towarowego. Kształtowanie i rozwijanie właściwej i ekonomicznie uzasadnionej partnerskiej współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi a podmiotami na rynku drzewnym. Monitorowanie krajowego i zagranicznych rynków drzewnych, w tym opracowywanie prognoz. Intensyfikację eksportu surowca drzewnego w celu stabilizacji krajowego rynku drzewnego. Działania preferencyjne z uwzględnieniem reguł gry rynkowej wobec wiarygodnych (sprawdzonych i rzetelnych), perspektywicznych, inwestujących w rozwój nabywców surowca drzewnego, odgrywających kluczową rolę na rynku drzewnym. Promowanie drewna jako odtwarzalnego i produkowanego w warunkach zrównoważonego rozwoju leśnictwa, przyjaznego człowiekowi surowca 5. 5 Za cel promocji drewna uznano zwiększanie popytu na ten surowiec i wyroby z niego wykonane poprzez wskazywanie na wyjątkowe jego cechy konstrukcyjne, zwracanie uwagi potencjalnym nabywcom, że drewno i wyroby drewniane są najbardziej przyjazne człowiekowi ze wszystkich surowców, tworzenie na wszystkich szczeblach organizacyjnych lobby wspierającego koncepcję produkcji drewna w warunkach zrównoważonego rozwoju (Motała, 2001).

16 16 Nowe zasady wprowadzone przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zalecały w szerszym niż dotychczas zakresie wykorzystać przetargi jako formę sprzedaży drewna. Jako obowiązujące uznano następujące formy przetargów: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z zachowaniem konkurencji, przetarg ustny przez licytację publiczną. Wprowadzono także nowe terminy płatności: dla odbiorców lokalnych 14 dni, dla regionalnych i krajowych 30 dni, dla odbiorców, których wiarygodność określono jako wątpliwą lub nieznaną, obowiązywała przedpłata. W trudnej sytuacji rynkowej, na wniosek odbiorcy, mogło nastąpić wydłużenie terminu przy zachowaniu następujących zasad: wydłużenie terminu nie mogło odbiegać rażąco od terminów stosowanych w stosunku do porównywalnych nabywców w danym segmencie rynku, wydłużenie terminu musiało gwarantować poprawę płatności, decyzja o wydłużeniu terminu musiała być zaakceptowana przez inne jednostki realizujące sprzedaż danemu nabywcy. Sprzedaż drewna nabywcom zagranicznym odbywała się na podstawie zgody wydawanej przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych, ale przy kontynuacji eksportu na dotychczasowych lub korzystniejszych zasadach (cenach), stosowano zasadę akceptu milczącego". Przepisy te obowiązywały aż do r., kiedy to dyrektor generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie nr 5 6 wprowadzające Zasady sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Zarządzenie weszło w życie od r. w zakresie procedur planowania, kwalifikowania nabywców do określonych grup oraz przetargowej formy oferowania drewna nabywcom, jak również w zakresie sprzedaży wszystkim grupom nabywców z zastrzeżeniem konieczności realizacji zawartych 6 Zarządzenie nr 5 dyrektora generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia r. zostało nazwane zarządzeniem 5b.

17 17 wcześniej umów rocznych. W pełnym zakresie zarządzenie zaczęło obowiązywać od roku. Zarządzenie wprowadziło następujący podział rynków: rynek wewnętrzny rynek drewna będący w dyspozycji nadleśniczych, rynek ogólny rynek drewna będący, z upoważnienia nadleśniczych, w dyspozycji dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz w części dotyczącej puli minimalnej w dyspozycji dyrektora generalnego. Jako podstawową formę sprzedaży, podobnie jak we wcześniejszych zaleceniach, wprowadzono przetarg i jednocześnie określono możliwe do zastosowania formy przetargów: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z zachowaniem konkurencji, przetarg ustny w drodze licytacji publicznej, giełda, submisja. Zalecono organizowanie przetargów w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania zasady jawności informacji o podaży surowca drzewnego i przetargach. Przy zawieraniu umów na okres półroczny i roczny zalecono przyjmowanie poziomu cen na okresy kwartalne. Punktem wyjścia do określenia wielkości podaży poszczególnych sortymentów na rok 1999 było sporządzenie szacunku brakarskiego. W ten sposób określone ilości poszczególnych sortymentów były przedmiotem podziału na poszczególne rynki. Proces podziału rozpoczął się na szczeblu nadleśnictwa. Nadleśnictwa ustaliły ilości i sortymenty drewna, jakie były w stanie sprzedać na rynku wewnętrznym, biorąc pod uwagę między innymi wielkości sprzedanego drewna w latach poprzednich, wielkości zgłoszone do zakupu przez potencjalnych nabywców we wstępnych deklaracjach oraz swoje rozeznanie rynku. Pozostałe ilości drewna przekazały w układzie sortymentowym do sprzedaży na rynku ogólnym. Część masy drewna przekazana na rynek ogólny została w drodze negocjacji przeprowadzonych przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych sprzedana odbiorcom

18 18 strategicznym 7. Na szczeblu RDLP oraz w nadleśnictwach zostały ustalone regulaminy sprzedaży drewna i prowadzenia przetargów. Na rynku ogólnym zawarto umowy roczne, na rynku wewnętrznym oprócz nich sporadycznie występowały umowy na okresy krótsze, kwartalne lub półroczne (Motała, 2001). Do ważnych zmian w organizacji handlu drewnem w latach 90. należy jeszcze wprowadzenie z dniem r. zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego LP z dnia r. dotyczącego klasyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca drzewnego. Oznaczało to w praktyce rezygnację z kryteriów przeznaczeniowych i oparciu klasyfikacji na jakości i wymiarach pozyskanego surowca drzewnego. Nowe normy zasad klasyfikacji i odbioru są porównywalne do systemów klasyfikacji surowca drzewnego stosowanych m.in. w Niemczech i Austrii (Polna, 2002). U podstaw klasyfikacji jakościowo-wymiarowej legły założenia do polepszenia gospodarki drewnem, z jednoczesnym bardziej ekonomicznym zastosowaniem sił i środków przy jego wykorzystaniu i klasyfikacji (Gembarzewski, 1991). Kolejne istotne zmiany dotyczące rynku drzewnego i zasad współpracy jednostek organizacyjnych LP z odbiorcami surowca drzewnego nastąpiły w roku Właśnie wówczas, a dokładnie r. weszło w życie zarządzenie nr 91 dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Zarządzenie to wprowadziło nowe zasady sprzedaży drewna obowiązujące jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Wytyczono następujące cele: określenie ramowych zasad wprowadzania surowca drzewnego do obrotu handlowego przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (LP), maksymalne zwiększenie uprawnień decyzyjnych co do sprzedaży drewna na szczeblu nadleśnictwa, zapewnienie dostępu do rynku surowca drzewnego wszystkim dotychczasowym i potencjalnym nabywcom surowca, poprzez elastyczne regulowanie podażą surowca drzewnego, pozyskiwanego w ramach obowiązywania planu urządzenia oraz aktualnych potrzeb lasu. 7 Według kryteriów przyjętych przez Unię Europejską za strategicznych nabywców surowca drzewnego uznaje się te zakłady, które w skali roku kupują drewno wielkowymiarowe i stosowe stanowiące w układzie wartościowym ponad 5% sprzedanego drewna. W Polsce mianem tym określone są zakłady kupujące rocznie w skali całego kraju bardzo duże ilości drewna średniowymiarowego z nadleśnictw (Polna, 2002).

19 19 Na podstawie tego zarządzenia można wyszczególnić następujące rynki sprzedaży: krajowy segment rynku w gestii dyrektora generalnego Lasów Państwowych, regionalny segment rynku w gestii dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, lokalny segment rynku w gestii nadleśniczych. Ramowe wytyczne w zakresie pozyskania i sprzedaży drewna na dany rok w Lasach Państwowych obecnie ustala dyrektor generalny LP. Sprzedaż drewna na rynku krajowym organizuje i koordynuje dyrektor generalny Lasów Państwowych w porozumieniu z dyrektorami regionalnych dyrekcji LP. Natomiast sprzedaż drewna na rynku regionalnym organizuje i koordynuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP w porozumieniu z nadleśniczymi. Sprzedaż drewna na rynku lokalnym prowadzi nadleśniczy. Realizację wszystkich umów, fakturowanie sprzedaży drewna oraz pobieranie należności bez względu na szczebel organizacyjny, na którym nastąpiło podpisanie umów, prowadzi nadleśnictwo lub inna jednostka LP, realizująca faktycznie sprzedaż. Zarządzenie nr 91 w znacznym sposób rozszerza możliwości sprzedaży drewna, dopuszczając wszelkie stosowane w obrocie sposoby sprzedaży, do których należą przede wszystkim: przetarg ograniczony lub nieograniczony, aukcja, submisja, negocjacje, komis, sprzedaż z wolnej ręki, sprzedaż detaliczna. Sposoby sprzedaży ustala odpowiednio: dyrektor generalny Lasów Państwowych przy sprzedaży drewna na rynku krajowym, dyrektor regionalnej dyrekcji LP dla rynku regionalnego oraz nadleśniczy dla rynku lokalnego. Przy wyborze sposobu sprzedaży winna być brana pod uwagę m.in. aktualna sytuacja rynkowa oraz specyfika rynku objętego działaniem. Poziom cen wyjściowych do przetargów i do negocjacji musi być ustalany w trybie uzgodnień na okresy roczne, półroczne i kwartalne pomiędzy reprezentatywnymi grupami

20 20 (organizacjami) nabywców i reprezentantami Lasów Państwowych na szczeblu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dla rynku regionalnego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie dyrektor regionalnej dyrekcji LP. Ceny wyjściowe na drewno na rynku lokalnym i ceny detaliczne ustala nadleśniczy. Ważne jest to, że proces ustalania cen wyjściowych oraz wyboru nabywców przy zastosowaniu innych form sprzedaży niż sprzedaż z wolnej ręki i sprzedaż detaliczna, powinien być udokumentowany. Jednocześnie wprowadzono obowiązek, bez względu na sposób sprzedaży, zawierania umowy kupna-sprzedaży 8 jako potwierdzenia uzgodnionych przez strony warunków. Powinna ona szczegółowo określać warunki realizacji sprzedaży (m.in. termin, sposób i miejsce odbioru drewna, formę i termin regulowania płatności, konsekwencje wynikające z niedotrzymania warunków umowy, zabezpieczenia finansowe). Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych ustalając sposób i warunki sprzedaży dla danego segmentu rynku, a następnie podpisując umowy z poszczególnymi nabywcami, ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie w tych umowach interesów Skarbu Państwa. W załączniku nr 3 do zarządzenia nr 91 określono tryb i harmonogram tworzenia rocznego planu pozyskania i sprzedaży drewna. Na podstawie wcześniej sporządzonych szacunków brakarskich nadleśnictwo opracowuje wstępny projekt pozyskania drewna na następny rok (uwzględniając stan lasu oraz przewidywaną sytuację rynkową) i wraz z projektem sprzedaży drewna z podziałem mas na poszczególne segmenty rynku przekazuje do RDLP 9. Następnie odpowiednia regionalna dyrekcja LP analizuje projekty nadleśnictw i po ewentualnym ich skorygowaniu w drodze uzgodnień z nadleśnictwami przekazuje zestawienie do DGLP 10. Po otrzymaniu zestawienia DGLP analizuje je i po ewentualnym ich skorygowaniu w drodze uzgodnień z RDLP sporządza bilans drewna dla LP, który przesyła z powrotem do RDLP 11. W dalszej kolejności RDLP sporządza bilans drewna i po ewentualnych uzgodnionych z nadleśnictwami korektach przesyła go do nadleśnictw 12. Po otrzymaniu tego bilansu nadleśnictwa ustalają roczny plan pozyskania i sprzedaży drewna z 8 Obowiązek ten nie dotyczy sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży odbiorcom drobnym kupującym surowiec w trybie sprzedaży z wolnej ręki za gotówkę. 9 Nadleśnictwo zobowiązane jest opracować wstępny projekt pozyskania drewna na następny rok do 15 września. 10 Przekazanie zestawienia do DGLP musi nastąpić do 30 września. 11 Dyrekcja Generalna LP zobowiązana jest sporządzić i przesłać bilans drewna do 15 października. 12 Bilans drewna sporządzony dla RDLP powinien zostać przesłany do nadleśnictw w terminie do 31 października.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży 1 Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu.. w Celestynowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Celestynów zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: 1. mgr inż. Artur Dawidziuk - Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr E..

Umowa sprzedaży nr E.. Umowa sprzedaży nr E.. Zawarta w dniu.. 2012 roku w Łopuchówku pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Łopuchówko reprezentującym Skarb Państwa Zwanym dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży drewna

Regulamin sprzedaży drewna Regulamin sprzedaży drewna Zał. nr 1 Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Skierniewice, wynikający z ustaleń Zarządzenia Nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.09.2013 r., znak GM-900-4/13

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 181 ds. Gospodarki Leśnej

PLAN DZIAŁANIA KT 181 ds. Gospodarki Leśnej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 181 ds. Gospodarki Leśnej STRESZCZENIE Komitet Techniczny 181 ds. Gospodarki Leśnej został powołany przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 28 kwietnia 1994 r. Komitet

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

... Umowa sprzedaży nr E

... Umowa sprzedaży nr E ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY - przedpłata ZNAK: 912. Umowa sprzedaży nr E zawarta w Mrozach w dniu.. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Ełk, Mrozy Wielkie 21,19-300 Ełk, NIP 848-000-51-01, REGON 790011233

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4..

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4.. UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4.. zawarta w Czarnej Białostockiej w dniu.2014 r. pomiędzy: 1. Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (reprezentującym Skarb Państwa) - Nadleśnictwem Czarna Białostocka,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego Eugeniusz Gostomski Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego 1 Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, iŝ kredytobiorca nie zwróci w ustalonym terminie kredytu wraz z odsetkami i bank poniesie stratę.

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice z dnia 31.12.2014 r. Zn. spr.: ZG-81-147/14

Zarządzenie nr 20/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice z dnia 31.12.2014 r. Zn. spr.: ZG-81-147/14 Zarządzenie nr 20/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice z dnia 31.12.2014 r. Zn. spr.: ZG-81-147/14 Na podstawie art. 35 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2 do Zasad oceny ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowych w BOŚ S.A stanowiących Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2010r.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży nr. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa :

Umowa kupna-sprzedaży nr. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa : Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu w Lasówkach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa : Nadleśniczy Andrzej Ratajczak a wpis do KRS pod

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1g do Standardu IF nr 7 Bank BGŻ produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku BGŻ włączonych do oferty produktowej projektu

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu:

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu: Program Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013 Dla wielu przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem jest zminimalizowanie lub eliminacja wszelkiego ryzyka związanego z zabezpieczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr E...

Umowa kupna-sprzedaży Nr E... Umowa kupna-sprzedaży Nr E... zawarta dnia... w Młynarach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Młynary, ul. 1 Maja 21A, 14-420 Młynary, zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Informacja Wnioskodawcy/ Kredytobiorcy/ Poręczyciela)* prowadzącego działalność rolniczą o prowadzonym gospodarstwie rolnym, stanie majątkowym

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo