REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE 1 [Definicje] Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie: 1) Dzień Roboczy każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 2) Dzień Transferu Dzień Wyceny według którego zostało zrealizowane zlecenie Transferu; 3) Dzień Wyceny każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w którym odbywa się sesja na giełdzie prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzień wyceny jest dniem, na który ustalana jest wartość jednostki Funduszu; 4) Fundusz fundusz parasolowy Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 5) Jednostka/Jednostki jednostka/jednostki uczestnictwa Subfunduszu/Subfunduszy; 6) Komitet Komitet Organizacyjny, powołany przez Organizatorów, w celu zapewnienia sprawnego i zgodnego z Regulaminem przebiegu Gry inwestycyjnej; 7) Gra inwestycyjna konkurs Wielka Gra Inwestycyjna - Monopol na Zarabianie, przeprowadzany przez Organizatorów zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 8) Nagrody nagrody przyznawane w ramach Gry inwestycyjnej, o których mowa w załączniku do Regulaminu; 9) Organizatorzy Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 10) Regulamin niniejszy regulamin; 11) Subfundusz nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona prawnie część aktywów i zobowiązań Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityka inwestycyjną i mająca związane z nim jednostki uczestnictwa odrębne od jednostek uczestnictwa związanych z innymi subfunduszami. Aktualna lista Subfunduszy zawarta jest w prospekcie informacyjnym Funduszu; 12) System system informatyczny umożliwiający przeprowadzenie Gry inwestycyjnej, dostępny na Witrynie Gry inwestycyjnej; 13) Uczestnik osoba zakwalifikowana do Gry inwestycyjnej zgodnie z Regulaminem; 14) Wartość Konta Jednostek lub Wartość WKJ - suma wirtualnej wartości jednostek subfunduszy w Wirtualnym Koncie Jednostek na dany Dzień Wyceny, zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku; 1

2 15) Wirtualne Konto Jednostek lub WKJ wirtualny rejestr jednostek Uczestnika Gry inwestycyjnej, na który zarachowywane są i odliczane są wirtualne środki ulokowane w jednostkach wybranych subfunduszy; 16) Witryna Gry inwestycyjnej witryna internetowa portalu dla Doradców Avivy (www.aviva.com.pl/agent) lub inna określona przez Organizatorów witryna internetowa, przy wykorzystaniu której prowadzona jest Gra, do której pełen dostęp może być ograniczony poprzez konieczność odpowiedniego zalogowania przez Uczestników; 17) Zlecenie Transferu zlecenie składane poprzez System, polegające na przeliczeniu jednostek subfunduszy w ramach Wirtualnego Konta Jednostek na jednostki innych, dostępnych w Systemie subfunduszy; 18) Bonus VIP umowa ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP zawarta z Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. 2 [Organizatorzy, cel i zasady ogólne Gry inwestycyjnej] 1. Organizatorami Gry inwestycyjnej są Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA łącznie, chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej. 2. Gra inwestycyjna organizowana jest w celu edukacji Doradców w zakresie wiedzy o funduszach inwestycyjnych. 3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Gry inwestycyjnej oraz jego zgodności z Regulaminem Organizatorzy powołują Komitet. W skład Komitetu zostaną powołani pracownicy Organizatorów. W skład Komitetu nie mogą wchodzić Uczestnicy. 4. Gra przeprowadzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3 [Uczestnicy] 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które w okresie jego trwania na podstawie zawartej ze spółką Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 70 umowy agencyjnej wraz z załącznikami lub umowy zlecenia wraz z załącznikami posiadają i wykonują lub nabędą prawo do wykonywania czynności polegających na: - pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia na życie na rzecz Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i/lub jednocześnie, - pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu oraz spełnią pozostałe warunki określone w Regulaminie. 2

3 2. Uczestnikami Gry inwestycyjnej mogą być wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1, które we wskazanym przez Organizatorów okresie zarejestrują się w na Witrynie Gry inwestycyjnej. 3. Uczestnikami Gry inwestycyjnej nie mogą być pracownicy oraz członkowie władz Organizatorów oraz członkowie rodzin ww. osób. 4. Osoby, które nie mogą być Uczestnikami Gry inwestycyjnej zgodnie z ust. 1-3, nie mogą być uprawnieni do otrzymania jakiejkolwiek Nagrody. 5. Organizatorzy zastrzegają prawo do weryfikacji danych przekazanych przez Uczestników w procesie rejestracji i wykluczenia z Gry inwestycyjnej osób, które nie są uprawnione do udziału w Grze inwestycyjnej. 6. Przed rozpoczęciem Gry inwestycyjnej Uczestnicy powinni zapoznać się z Regulaminem oraz wskazówkami dostępnymi na Witrynie Gry inwestycyjnej, w tym dotyczącymi Systemu oraz złożyć wymagane oświadczenia dotyczące w szczególności znajomości i akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych oraz prawidłowości przekazanych danych. 7. Dostęp do Witryny Gry inwestycyjnej (oraz Systemu) wymaga zarejestrowania Uczestnika na witrynie Gry inwestycyjnej dostępnej na Portalu dla Doradców. Logowanie do Witryny gry odbywa się na podstawie standardowego loginu i hasła do Portalu dla Doradców. 8. W trakcie rejestracji następuje także akceptacja warunków Regulaminu. 4 [Gra inwestycyjna] 1. Gra polega na zarządzaniu wirtualnym portfelem jednostek uczestnictwa o początkowej wartości zł (sto tysięcy złotych). 2. Każdy Uczestnik ma możliwość wirtualnego zainwestowania w subfundusze. Gra inwestycyjna polega na utworzeniu przez Uczestnika z jednostek subfunduszy dostępnych w Systemie Wirtualnego Konta Jednostek i jego wirtualnym zarządzaniu w celu osiągnięcia w okresie trwania Gry inwestycyjnej jak najwyższej Wartości WKJ. 3. Każdy z Uczestników ustala swój wyjściowy skład WKJ w momencie przechodzenia procedury rejestracji do Gry inwestycyjnej, poprzez określenie procentowych udziałów wartości jednostek subfunduszy w WKJ. Suma procentowych udziałów wartości jednostek subfunduszy musi wynosić 100%. Uczestnicy mają prawo dokonywania zmian w wyjściowym składzie WKJ w terminie określonym w 5 ust. 1 lit a). 4. Wyjściowy skład WKJ musi być ustalony zgodnie z poniższymi wytycznymi: a) udziały jednostek poszczególnych subfunduszy w WKJ muszą być określone z dokładnością do 1%; b) w skład WKJ muszą wchodzić jednostki co najmniej czterech subfunduszy; c) maksymalny udział jednostek jednego subfunduszu nie może przekroczyć 50% wartości WKJ; 3

4 d) minimalny udział jednostek jednego subfunduszu w WKJ nie może być niższy niż 10%. 5. Zlecenie, na podstawie którego zostanie utworzony WKJ będzie rozliczone do dnia roku według wycen jednostek Funduszy z dnia roku. 6. Uczestnicy będą mieli prawo do składania Zleceń Transferu poprzez System z częstotliwością jeden raz w tygodniu. Ostatnie Zlecenie Transferu będzie mogło być złożone do końca dnia roku i będzie miało skutek na dzień zakończenia Gry inwestycyjnej. Jedno Zlecenie Transferu może dotyczyć każdorazowo wyłącznie jednego subfunduszu, wchodzącego w skład WKJ. 7. Zlecenie Transferu polega na wskazaniu ilości jednostek subfunduszu, wchodzącego w skład WKJ, które zostaną przeliczone na jednostki innych, wybranych subfunduszy. Podział środków uzyskanych z przeliczenia jednostek pierwotnie posiadanych w WKJ na jednostki wybranych subfunduszy będzie ustalony przed złożeniem zlecenia w formie wskazania udziałów procentowych wartości nowych jednostek w wartości przeliczanych jednostek. Suma wspomnianych udziałów musi wynosić 100%. 8. Zlecenia Transferu będzie można składać w każdy dzień tygodnia w godzinach 8:00 23: Zlecenie Transferu zostanie wykonane do czwartego Dnia Wyceny od dnia złożenia zlecenia według wartości jednostek subfunduszy z Dnia Wyceny złożenia Zlecenia Transferu. 10. Wartość WKJ na Dzień Wyceny będzie ustalana jako suma wirtualnej wartości jednostek subfunduszy w Wirtualnym Koncie Jednostek na dany Dzień Wyceny. 11. Stopy zwrotu będą kalkulowane wyłącznie w oparciu o wartości jednostek subfunduszy publikowane przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na zasadach określonych w Prospekcie informacyjnym Funduszu. Określone w Tabeli Opłat zawartej w Prospekcie informacyjnym Funduszu opłaty manipulacyjne nie będą stosowane. 5 [Gra inwestycyjna, harmonogram] 1. Ogólny harmonogram Gry inwestycyjnej: a. rejestracja Uczestników oraz zmiany w zleceniach inicjujących WKJ są przyjmowane od początku dnia 11 lipca 2011 r. do końca dnia 29 lipca 2011 r.; b. dniem rozpoczęcia Gry inwestycyjnej jest 1 sierpnia 2011 r.; c. dniem zakończenia Gry inwestycyjnej jest dzień 30 września 2011 r.; d. wstępne wyniki zostaną podane do dnia 10 października 2011 r.; e. oficjalne wyniki Gry inwestycyjnej zostaną podane, po rozpoznaniu reklamacji, do dnia 22 października 2011 r. 4

5 2. Warunkiem otrzymania nagrody w Grze inwestycyjnej jest pozyskanie łącznie co najmniej PLN (dwudziestu tysięcy złotych) aktywów do Funduszu oraz Bonus VIP. W Grze Inwestycyjnej uwzględniane będą łącznie aktywa (rozumiane jako saldo wpłat i wypłat) pozyskane przez Uczestnika w sposób określony w punkcie 3 i 4 w okresie od 11 lipca 2011 roku do 16 września 2011 roku i pozostające na dzień 30 września 2011 roku: - w Funduszu (w ramach dowolnego/dowolnych subfunduszy) oraz - w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, prowadzonych przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w związku z zawarciem umów ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP lub dopłat do istniejących umów ubezpieczenia Bonus VIP. 3. W Grze Inwestycyjnej uwzględniane będzie saldo wpłat i wypłat do wszystkich Subfunduszy w rozumieniu statutu Funduszu pozostających do dnia 30 września 2011 roku na kontach jednostek uczestnictwa, o których mowa w statucie, pozyskanych za pośrednictwem Uczestnika. Saldo wpłat i wypłat liczone będzie jako suma nabyć (z wyłączeniem nabyć w ramach zamiany) dokonanych w okresie od 11 lipca 2011 roku do 16 września 2011 roku łącznie do wszystkich Subfunduszy pomniejszonych o wartość odkupień z każdego z Subfunduszy (z wyłączeniem odkupień z tytułu zamiany) dokonane w okresie od 11 lipca 2011 roku do 16 września 2011 roku, przy czym wartość wypłat liczona będzie jako iloczyn liczby jednostek ceny ich nabycia przy zastosowaniu zasady FIFO. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem Gry inwestycyjnej w ramach danego konta zapisane były jednostki uczestnictwa subfunduszy, odkupienia do wysokości salda konta jednostek uczestnictwa na dzień 16 września 2011 roku nie pomniejszają salda wpłat i wypłat w ramach Gry inwestycyjnej. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wyceny, w którym nastąpiło przyznanie jednostek uczestnictwa za dokonaną wpłatę. 4. W Grze Inwestycyjnej uwzględniane będzie saldo wpłat i wypłat do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, prowadzonych przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w związku z zawarciem umów ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP oraz dopłaty do istniejących umów ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP, do których zawarcia doszło na skutek pośredniczenia przez Uczestnika. Saldo wpłat i wypłat liczone będzie jako suma nowych wpłat do ubezpieczeniowych funduszy w ramach umowy ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP dokonanych w okresie od 11 lipca 2011 roku do 16 września 2011 roku pomniejszone o wypłaty z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach umowy ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP dokonane w okresie 11 lipca 2011 roku do 16 września 2011 roku. W przypadku zawarcia nowej umowy Bonus VIP za dzień dokonania wpłaty uznaje się późniejszą z dat: dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej lub datę bankową wpłaty, a w przypadku wpłat dodatkowych do istniejących umów ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP za dzień dokonania wpłaty uznaje się 5

6 datę bankową, tzn. datę uznania wpłatą rachunku bankowego Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 5. W Grze inwestycyjnej nie będą uwzględniane aktywa pozyskane przez Uczestnika w sposób określony w punkcie 3 i 4 Regulaminu, które to aktywa będą pozyskane w związku z rezygnacją lub też przekształceniem jakichkolwiek produktów finansowych oferowanych przez spółki tzw. Grupy Aviva w Polsce. 6 [Rankingi Gry inwestycyjnej, przyznanie nagród] 1. Elektroniczne rankingi na podstawie wartości WKJ tworzone będą codziennie i publikowane na Portalu dla Doradców. 2. Rankingi Gry inwestycyjnej tworzone są w celu wyłonienia laureatów, którzy uzyskali najwyższe stopy zwrotu za cały okres trwania Gry. 3. Ranking będzie wskazywał w szczególności imię i nazwisko Uczestnika, wartość Wirtualnego Rachunku Jednostek oraz uzyskaną w danym okresie stopę zwrotu. O kolejności w Rankingu będzie decydowała wartość WKJ w danym Dniu Wyceny, od najwyższej poczynając, poprzez kolejne malejąco, aż do najniższej. 4. W przypadku, gdy wartości WKJ na dany Dzień Wyceny dwóch lub więcej Uczestników będą równe, o kolejności miejsc, według których przyznawane będą Nagrody decyduje wyższa (od najwyższej począwszy) wartość pozyskanych aktywów do Funduszu i Bonus VIP. W przypadku, gdyby po zastosowaniu powyższych kryteriów, nadal występowaliby Uczestnicy, którzy zajmują to samo miejsce - o ich kolejności decyduje moment przystąpienia Uczestnika do Gry (rejestracji) - od najwcześniejszego począwszy. 5. Nagrody przewidziane dla laureatów Gry inwestycyjnej określa załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część. Koszty nagród pokrywa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. 6. Organizatorzy w terminie określonym w 5 ust 1 lit. d) podadzą wstępną kolejność Uczestników, w ramach której przyznawane są Nagrody w związku z Rankingiem Gry inwestycyjnej. Wyniki zostaną opublikowane na Witrynie Gry inwestycyjnej, portalu dla Doradców oraz przesłane Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Uczestników. 7. Organizatorzy w terminie określonym w 5 ust 1 lit. e) podadzą oficjalną kolejność Uczestników, w ramach której przyznawane są Nagrody w związku z Rankingiem Gry inwestycyjnej. Wyniki zostaną opublikowane na Witrynie Gry inwestycyjnej, portalu dla Doradców Uczestnicy, którym 6

7 przyznano Nagrody, zostaną poinformowani, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, o dacie i sposobie ich przekazania w terminie 14 dni od dnia powyższej publikacji. 8. Każda z nagród, opisanych w załączniku do Regulaminu, zostanie powiększona o nagrodę pieniężną stanowiącą 1/9 wartości ww. nagrody. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, działając jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąci z wartości nagrody dziesięcioprocentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zobowiązuje się odprowadzić ww. podatek do właściwego urzędu skarbowego. 7 [Reklamacje] 1. Wszystkie reklamacje dotyczące Gry inwestycyjnej mogą być składane przez Uczestników najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Gry inwestycyjnej, wskazanego w 5 ust. 1 lit. c). 2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie poprzez formularz zamieszczony na Witrynie Gry inwestycyjnej. 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i podstawy reklamacji. 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komitet w terminie 7 dni od dnia ich wpływu. W szczególnych przypadkach, w których rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatorów, termin ich rozpatrzenia może ulec wydłużeniu wówczas rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po upływie powyższego terminu. O przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Uczestników. 5. Decyzja odnośnie rozpatrzonej reklamacji będzie przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika. 10 [Postanowienia końcowe] 1. Regulamin jest dostępny na Witrynie Gry inwestycyjnej oraz w siedzibie Organizatorów, która jest dla obydwu Organizatorów jest taka sama. 2. Uczestnicy są zobowiązani, na wezwanie Organizatorów, do niezwłocznego przekazania danych lub oświadczeń, jeżeli okaże się to niezbędne dla realizacji obowiązków Organizatorów związanych z Grą inwestycyjną. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian Regulaminu przez podanie informacji o zmianie Regulaminu na Witrynie Gry. Zmiana wejdzie w 7

8 życie w dniu określonym w informacji o zmianie, nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jej publikacji. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Gry oraz nieprzyznania nagród lub przedłużenia terminów, o których mowa w 5 ust. 1 lit. b) e) w sytuacji, gdy ze względu na czynniki od niego niezależne przeprowadzenie Gry lub przyznanie nagród w sposób zgodny z Regulaminem lub w terminach określonych w Regulaminie okaże się niemożliwe. 5. Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia przerw w dostępie do Witryny Gry oraz Systemu oraz dokonywania stosownych korekt danych zawartych na Witrynie Gry lub w Systemie. 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, siłą wyższą, błędami w transmisji danych, zakłóceniami w komunikacji z serwerem lub Witryną Gry, koniecznością skorygowania danych zawartych w Systemie, w tym danych dotyczących wycen subfunduszy. 7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 8

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa podstawowa Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo