Raport ewaluacyjny projektu Pt: Pomocna dłoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport ewaluacyjny projektu Pt: Pomocna dłoo"

Transkrypt

1 Raport ewaluacyjny projektu Pt: Pomocna dłoo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie Wiśniew, 2011 r.

2 Spis Treści Wstęp... 3 Cel badania 4 Metodologia badania Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Charakterystyka projektu Cel zrealizowanego projektu Grupy docelowe Rekrutacja osób do projektu Działania zrealizowane w ramach projektu Twarde rezultaty projektu Miękkie rezultaty projektu Wnioski Załączniki

3 Wstęp Oddaję do Paostwa rąk raport prezentujący wyniki badao poświęconych określeniu stopnia osiągnięcia celów projektu systemowego pt. Pomocna dłoo w Gminie Wiśniew. Projekt Pomocna dłoo realizowany był od czerwca 2009 roku a 2011 roku nastąpiła kontynuacja realizacji projektu, która zakooczyła się w grudniu zgodnie z harmonogramem projektu. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób pozostających bez pracy, będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. Ze względu na zdiagnozowane deficyty zawodowe, osobowościowe i społeczne Beneficjenci Ostateczni projektu zostali objęci kompleksową pomocą doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego oraz ukooczyli kursy zwiększające kompetencje zawodowe. W projekcie wzięło udział 10 osób, w tym 6 osób bezrobotnych (w tym 3 długotrwale bezrobotne) i 1 osoba nieaktywna zawodowo. Projekt spełnił też wymóg formalny określony już na etapie składania wniosku o dofinansowanie a mianowicie: min. 10% Beneficjentów Ostatecznych muszą stanowid osoby posiadające orzeczony stopieo niepełnosprawności i zdolności do podjęcia pracy zarobkowej. Poniżej przedstawiono jaki procent osób niepełnosprawnych stanowili Beneficjenci Ostateczni projektu Szansa na lepszą przyszłośd 3

4 Beneficjenci Ostateczni projektu "Szansa na lepszą przyszłośd" 10% 90% osoby niepełnosprawne osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności Cel badania Podstawowym celem przedmiotowego badania jest określenie stopnia osiągnięcia celów projektu, założonych uprzednio we wniosku o dofinansowanie. Metodologia badania Narzędzia badawcze wykorzystane w procesie monitoringu i ewaluacji to : analiza dokumentów, rozmowy z pracownikami beneficjenta zaangażowanymi w realizację projektu, ankiety badające rezultaty miękkie projektu, ankieta badająca postęp wiedzy. 4

5 1. Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem W celu zapewnienia przejrzystości procesu zarządzania projektem we wniosku o dofinansowanie zdefiniowano zakres odpowiedzialności poszczególnych osób, które były zaangażowane we wdrażanie projektu. W skład zespołu wdrażającego projekt wchodzili: 1. Kierownik GOPS/projektu Anetta Roszkowska, 2. Koordynator Monika Jurzyk, 2. Księgowa Alicja Jurzyk, 3. Dwóch pracowników socjalnych Monika Jankowska, Ewa Jedlioska, 4. Specjalista ds. promocji Bogumiła Woźniak. Realizacja projektu przebiegała pod nadzorem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynację powierzył pracownikowi na stałe zatrudnionemu w ośrodku. Kierownik był osobą upoważnioną do decyzji wiążących, odpowiadał za zarządzanie projektem, podział zadao (w tym przygotowywanie zakresów czynności dla personelu projektu), sprawowanie nadzoru merytoryczno-finansowego, rejestrację Beneficjentów Ostatecznych w Formularzu PEFS 2007, przygotowanie i podpisywanie umów z podmiotami realizującymi projekt, zatwierdzanie płatności dokonywanych w ramach projektu, kontakty z Instytucją Pośredniczącą II stopnia. Koordynator odpowiadał za koordynacje działao, w szczególności za czuwanie nad zgodnością działao z założeniami PO KL, przygotowywanie dokumentacji projektowej, akceptowania materiałów promocyjnych, opracowywanie harmonogramów działao oraz kontrolował prawidłową realizację założeo projektu i monitorowanie zgodności działao z przyjętym planem. Koordynator współpracował z pracownikami biorącymi udział w projekcie, na bieżąco analizował strony internetowe MJWPU i EFS oraz przekazywał wszystkie istotne informacje wpływające na realizację projektu zespołowi wdrażającemu projekt. Przeprowadzał rekrutację Beneficjentów Ostatecznych do projektu, odpowiadał za 5

6 sporządzanie raportów i sprawozdao merytorycznych, wyłonienie wykonawców, którym zlecane były działania w ramach projektu. Księgowa do zadao księgowej należała cała obsługa finansowa projektu: prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby projektu, przygotowywanie dokumentacji księgowej, przygotowywanie zmian w polityce rachunkowości, prowadzenie odrębnej księgi inwentarzowej dla majątku ośrodka zakupionego w ramach projektu, przygotowywanie wniosków o płatnośd oraz ścisła współpraca z koordynatorem w tym zakresie. Pracownicy socjalni odpowiedzialni byli za rekrutację Beneficjentów Ostatecznych, opracowanie i realizacja kontraktów socjalnych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, opracowywanie decyzji administracyjnych stanowiących podstawę do wypłaty świadczeo pieniężnych dla Beneficjentów Ostatecznych, współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji zawartego porozumienia. Ściśle współpracowali z wykonawcami realizującymi działania w ramach projektu. Pracownicy socjalni monitorowali warsztaty i szkolenia oraz świadczyli pracę socjalną na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w całym cyklu trwania projektu. Specjalista ds. promocji odpowiadał za promowanie środków z EFS, promocję projektu przez utworzenie portalu internetowego promującego ops i projekt, bieżące zamieszczanie informacji na stronie internetowej, wywieszanie plakatów na terenie gminy, zamieszczanie informacji na tablicy informacyjnej w całym cyklu trwania projektu, prowadzenie dokumentacji ze realizowanych warsztatów/zajęd w formie zdjęd w całym cyklu trwania projektu. Specjalista ds. promocji odpowiadał za zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu. Wszystkie osoby, które były zaangażowane w bieżącą obsługę projektu posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, które umożliwiło im prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadao. 6

7 Warto również podkreślid, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał Umowę ramową nr: UDA-POKL /09-00 w dniu r. W dniu roku złożony został w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) wniosek o dofinansowanie projektu PO KL pn. Pomocna dłoo. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym i w dniu roku podpisany został Aneks do umowy ramowej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniewie a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na realizację projektu w 2011 roku. Całkowita wartośd projektu systemowego w 2011 roku wynosiła ,38 zł., w tym wartośd dofinansowania ,32 zł., ( ze środków europejskich ,72 zł., dotacji celowej z budżetu paostwa 4.901,60 zł.) oraz wkład własny z budżetu gminy ,06 zł. Biuro projektu znajdowało się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, Wiśniew, pokój nr 10, tel. (25) wew.110, e- mail: 2. Charakterystyka projektu Gmina Wiśniew znajduję się w wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie siedleckim. Zajmuje obszar 125 km². W gminie zameldowanych było mieszkaoców (dane z UG na dzieo r.), w tym 3013 kobiet i 3036 mężczyzn. Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie wynika, że z pomocy ośrodka w roku 2010 skorzystało 210 rodzin (liczących 764 osoby). Jedną z najczęściej występujących przyczyn korzystania z pomocy ośrodka było: ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyostwa, niepełnosprawnośd, bezradnośd w sprawach opiekuoczo - wychowawczych oraz bezrobocie. Wg danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach na dzieo r. zarejestrowanych jako bezrobotnych było osób, w tym 124 kobiet i 114 mężczyzn, struktura wykształcenia pokazuje, że w większośd były to osoby z wykształceniem zawodowym - 66 osób, w tym 27 kobiet i 39 mężczyzn, średnim i policealnym - 49 osób, w 7

8 tym 30 kobiet i 19 mężczyzn, średnim ogólnokształcącym - 48 osób, w tym 28 kobiet i 20 mężczyzn, oraz gimnazjalnym i niższym - 47 osób, w tym 18 kobiet i 29 mężczyzn. Biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych najwięcej było osób w przedziale lata - 98 osób, w tym 53 kobiety i 45 mężczyzn oraz w przedziale lata - 65 osób, w tym 40 kobiet i 25 mężczyzn. Z danych wynika też, że w szczególnej sytuacji na rynku pracy były osoby: bez wykształcenia średniego 113 osób, w tym 45 kobiet i 68 mężczyzn, bez doświadczenia zawodowego 87 osób, w tym 51 kobiet i 36 mężczyzn, osoby do 25 roku życia - 98 osób, w tym 53 kobiety i 45 mężczyzn, długotrwale bezrobotni - 71 osób, w tym 42 kobiet i 29 mężczyzn. Statystyka bezrobocia na terenie gminy Wiśniew w 2010 pokazuje, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 23 osoby (w tym o 13 kobiet i 10 mężczyzn) w stosunku do 2009r. Z danych ops wynika, że mężczyźni i kobiety byli w trudnej sytuacji na rynku pracy, ale problemy jakie ich dotykały różniły się od siebie z uwagi na funkcje pełnione w rodzinie i środowisku. Kobiety często obarczone były opieką nad dziedmi lub osobami zależnymi, pozostawały bez pracy przez lata, co powodowało że ich kwalifikacje i umiejętności były już zdezaktualizowane. Często kobiety miały utrudniony dostęp do kształcenia spowodowany brakiem środków na zapewnienie opieki nad dziedmi. Mężczyźni często kooczyli swoją edukację na poziomie szkoły podstawowej lub zawodowej, utrzymywali się z pracy dorywczej czy sezonowej, byli jedynymi żywicielami rodziny i na zainwestowanie w swoje kwalifikacje już nie starczało środków. Poważnym problemem u mężczyzn był też alkoholizm. Realizacja projektu w 2009 roku oraz analiza środowiskowa pokazała, że klienci ośrodka mieli też utrudniony dostęp do podjęcia pracy ze względu na brak możliwości dojazdu, komunikacja autobusowa nie dawała możliwości dojazdu do pracy na poranne godziny jak i na godziny wieczorne, osoby zamieszkujące poza Wiśniewem nawet w dni powszednie w ciągu dnia mieli trudności komunikacyjne i tylko dojazd samochodem był jedynym środkiem transportu. Bazując na dokumentacji osób objętych wsparciem OPS można stwierdzid, że osoby te były w trudnej sytuacji socjalno-bytowej i charakteryzowały się niskim wykształceniem, niskimi lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Brak pracy ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia osoby oraz jej rodziny. Brak pracy jest procesem degradacji ekonomicznej, powoduje doświadczenia destrukcyjne, biernośd i niską samoocenę (osoby z 8

9 góry zakładają, że nic im się nie uda). Klienci OPS charakteryzowali się trudną sytuacją finansową, byli uzależnieni od pomocy ośrodka (świadczenia, które otrzymywali często stanowiły podstawowe źródło dochodu) oraz wykazywali niską aktywnośd życiową (niska świadomośd potrzeb, zmiany stylu życia). W celu wyeliminowania wymienionych wyżej problemów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej postanowił opracowad w ramach projektu Pomocna dłoo działania, które w efekcie realizacji projektu miały mied pozytywny wpływ na podniesienie szans tych osób w dostosowaniu się do wymagao rynku pracy. Projekt obejmował zastosowanie instrumentów aktywnej integracji realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa, doradcę zawodowego. Zostano narzędzie w postaci kontraktu socjalnego. Zaplanowano też: kurs prawa jazdy. kat. B, szkolenia - zgodne z ścieżką rozwoju zawodowego (na podstawie konsultacji z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym), trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. W ramach kontraktu socjalnego położono nacisk na indywidualną pracę, między innymi zapewnienie doradztwa specjalistycznego (doradca zawodowy i psycholog). Realizacja projektu pozwoliła uczestnikom na zwiększenie kwalifikacji zawodowych, lepsze funkcjonowanie na rynku pracy a finalnie znalezienie pracy, co będzie miało pozytywny wpływ na kondycję całej rodziny, osoba będzie przekazywała pozytywne wzorce osoby kompetentnej, odpowiedzialnej i dążącej do poprawy swojej sytuacji życiowej. Projekt wykluczał też dyskryminację ze względu na płed, projekt był otwarty dla mężczyzn i dla kobiet. Współfinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest nieocenionym czynnikiem, ponieważ wsparcie które dotychczas ww. grupie docelowej, było oferowane ograniczało się głównie do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych beneficjentów GOPS, ze względu na bardzo ograniczone środki finansowe jednostki. 9

10 3. Cel zrealizowanego projektu Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu. Powyższy cel realizowano poprzez zrealizowanie celów szczegółowych. Cele szczegółowy : poprawienie autoprezentacji, zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu, podniesienie samooceny i wiary we własne siły, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 4. Grupy docelowe Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu Pomocna dłoo byli mieszkaocy Gminy Wiśniew bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, korzystający z pomocy społecznej, zagrożeni wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej. Wybrano osoby, które wymagały intensywnej aktywizacji ale były gotowe do dokonania zmian w swoim życiu i wyrażały gotowośd do współpracy. Beneficjenci Ostateczni korzystali z zapewnionych w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji, zastosowano aktywizację edukacyjną, zawodową i społeczną. Szczegółowe zadania jakie były realizowane w ramach instrumentów aktywnej integracji zostały opisane w następnym rozdziale przedmiotowego raportu. Warto również dodad, że grupa docelowa została wybrana zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL oraz wymaganiami wskazanymi w informacji dotyczącej realizacji projektów systemowych dla poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach PO KL. 10

11 5. Rekrutacja osób do projektu Rekrutacja została przeprowadzona przez pracowników socjalnych i koordynatora. Pracownicy socjalni w procesie rekrutacji opierali się na dokumentacji znajdującej się w ośrodku oraz naboru z własnej inicjatywy. Z wytypowanymi osobami pracownicy socjalni podpisali kontrakty socjalne wraz z określeniem instrumentów aktywnej integracji. Utworzono też, listę rezerwową osób (3 osoby) spełniających kryteria wyboru aby zminimalizowad ryzyko niepowodzenia w projekcie. Rekrutacja została przeprowadzona zgodnie z zachowaniem zasad równości szans uwzględniając wsparcie w projekcie dla priorytetowych na lokalnym rynku pracy klientów pomocy społecznej. 6. Działania zrealizowane w ramach projektu Działania jakie zaplanowano do realizacji projektu : Pomocna dłoo zostały podzielone na pięd następujących zadao: Zadanie I Aktywna integracja Zadanie II Praca socjalna Zadanie III Zasiłki i pomoc w naturze Zadanie IV Zarządzanie projektem Poniżej opisano działania jakie zostały zrealizowane w ramach poszczególnych zadao. 11

12 Zadanie I Aktywna integracja Zadanie obejmowało wsparcie działao na rzecz integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Realizację programu szkoleniowo doradczego. W ramach integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej przeprowadzono następujące działania: I. Warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w zakresie aktywności zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz określenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego poprzez określenie możliwości co do wyboru odpowiedniego zawodu, szkolenia, kursu w ramach uzupełnienia kwalifikacji. Warsztaty z doradcą zawodowym obejmowały następujący zakres tematyczny: warsztaty z autoprezentacji, motywy manipulacji wrażenia, skuteczna komunikacja, aktywne metody skutecznego poszukiwania pracy, możliwości lokalnego rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, analiza SWOT, metody radzenia sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych (asertywnośd), diagnoza zainteresowao, predyspozycji, preferencji, deficytów i planów związanych z podjęciem zatrudnienia /IPD. Warsztaty z doradcą zawodowym przeprowadzone zostały w formie: zajęd grupowych, w wymiarze 25 godzin, oraz pośrednictwa zawodowego indywidualnego w wymiarze po 2 godziny na każdą osobę. Warsztaty z doradcą zawodowym zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem tj. w terminie od 06 lipca 2011r do 10 września 2011r. II. Warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne z psychologiem obejmujące następujący program nauczania: rola emocji i uczud w funkcjonowaniu człowieka, komunikacja interpersonalna werbalna, niewerbalna, trening komunikacji, 12

13 trening asertywności, jak radzid sobie ze stresem; trening budowania pozytywnego obrazu siebie. Warsztaty psychologiczne przeprowadzone zostały w formie: warsztatów grupowych w wymiarze 30 godzin oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych w wymiarze po 2 godziny na każdą osobę. Warsztaty psychologiczne zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem tj. w terminie od 6 lipca 2011r do 3 września 2011r. III. Kursy/szkolenia zawodowe Kursy zawodowe - zgodnie z zaplanowaną indywidualną ścieżką rozwoju zawodowego: Kucharz dla 5 osób w wymiarze 120 godzin (w tym zajęcia teoretyczne 20 godz. i praktyczne 100 godz.), został przeprowadzony terminie od r. do r. Dzięki szkoleniu beneficjenci biorący udział w projekcie nabyli wiadomości z zakresu: żywienia poszczególnych grup ludności, chorób cywilizacyjnych, procesów technologicznych w produkcji gastronomicznej, podstawowych wiadomości o środkach spożywczych, zasad obsługi konsumenta, towaroznawstwa, rachunkowości gastronomii, przedsiębiorczości, BHP i higieny zawodowej, roli i znaczenia wyposażenia w zakładach żywienia zbiorowego, praktycznego zastosowania procesów technologicznych w sztuce kulinarnej. Firma szkoleniowa: Centrum Szkoleniowe ACZE Andrzej Czerkas ul. Wolności 38, Sokołów Podlaski 13

14 Oddział Siedlce Ul. Floriaoska 55 Fryzjer dla 3 osób w wymiarze 160 godzin (w tym zajęcia teoretyczne 40 godz. i praktyczne 120 godz.), został przeprowadzony terminie od r. do r. Dzięki szkoleniu beneficjenci biorący udział w projekcie nabyli wiadomości z zakresu: przygotowania do podjęcia pracy, zabiegów pielęgnacyjnych na włosy, technologii fryzjerskich, elementów stylizacji fryzur, praktycznych umiejętności fryzjerskich. Firma szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Siedlcach ul. Sokołowska Siedlce Opiekun osób starszych dla 1 osoby w wymiarze 100 godzin (w tym zajęcia teoretyczne 50 godz. i praktyczne 50 godz.), został przeprowadzony w terminie od r. do r. Dzięki szkoleniu beneficjent biorący udział w projekcie nabył wiadomości z zakresu: cech opiekunki i współpracy ze środowiskiem, higieny chorego i zabiegów pielęgnacyjnych, postępowania w okresie choroby i zdrowia, zasad żywienia i rodzajów diet, postępowania w przypadku poszczególnych schorzeo, pomocy dla umierającego, ratownictwa przedmedycznego. 14

15 Firma szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Siedlcach ul. Sokołowska Siedlce Stylizacja paznokci z makijażem dla 3 osób w wymiarze 120 godzin (w tym zajęcia teoretyczne 20 godz. i praktyczne 100 godz.), został przeprowadzony w terminie od r. do r. Dzięki szkoleniu beneficjenci biorący udział w projekcie nabyli wiadomości z zakresu: budowy paznokcia, defektów i chorób, zabiegów pielęgnacyjnych na dłonie, manicure, zdobienia paznokci, przedłużania paznokci, pedicure, zasad makijażu. Firma szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Siedlcach ul. Sokołowska Siedlce Podstawy obsługi komputera dla 4 osób w wymiarze 52 godziny (zajęcia teoretyczne 2 godz. i praktyczne 50 godz.), został przeprowadzony terminie od r. do r. Dzięki szkoleniu beneficjenci biorący udział w projekcie nabyli wiadomości z zakresu: 15

16 podstaw użytkowania komputera, obsługi systemu operacyjnego Windows, obsługi Edytora tekstu MS Word, obsługi arkusza kalkulacyjnego Ms Exel, obsługi Internetu i poczty elektronicznej. Firma szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Siedlcach ul. Sokołowska 28 Barman dla 1 osoby w wymiarze 80 godzin (w tym: zajęcia teoretyczne 15 godz. i praktyczne 65 godz.), został przeprowadzony terminie od r. do r. Dzięki szkoleniu beneficjent biorący udział w projekcie nabył wiadomości z zakresu: przepisów sanitarnych bhp, p.poż podczas wykonywania pracy, podstaw obsługi klienta, kontakt, pomoc w wyborze, podstaw technologii i towaroznawstwa napojów, historii napojów mieszanych, organizacji baru, praktyczne techniki przyrządzania napojów. Firma szkoleniowa: AP Edukacja Centrum Szkoleniowe dla Dorosłych w Siedlcach ul. Sz. Asza Siedlce 16

17 cel: zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych Aby zniwelowad opisaną wcześniej barierę komunikacyjną program szkolno doradczy zawierał też: Kurs prawa jazdy kat B dla 4 osób, obejmujący następujący program nauczania: zajęcia teoretyczne, w wymiarze po 30 godzin, zajęcia praktyczne (jazda) w wymiarze po 30 godzin. Kurs obejmował również: pokrycie kosztów pierwszego egzaminu, sfinansowanie badao lekarskich oraz materiały szkoleniowe. Kurs prawo jazdy kat. B zrealizowany był zgodnie z harmonogramem w terminie od 18 lipca 2011r do 03 listopada 2011r. Program aktywnej integracji obejmował wsparcie towarzyszące ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania szkolenia zawodowego, catering, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/szkolenie/kursy. W ramach zadania Aktywna integracja zakupiono warnik oraz serwis kawowy dla 12 osób. Należy podkreślid, że wszystkie działania realizowane w ramach zadania Aktywna integracja zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a ich realizacja została w pełni zakooczona. Zadanie II Praca socjalna W projekcie wzięło udział dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w realizację zadao w ramach instrumentów aktywnej integracji finansowanych z kontraktów socjalnych. Osoby te były odpowiedzialne za opracowanie oraz nadzór nad realizacją kontraktów socjalnych dla 10 Beneficjentów Ostatecznych wraz z dokonaniem oceny tych kontraktów (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi raz na kwartał). Pracownicy motywowali Beneficjentów Ostatecznych do udziału w projekcie oraz wspierali w rozwiązywaniu bieżących problemów. Realizacja kontraktów socjalnych trwała łącznie 7 miesięcy. 17

18 Należy podkreślid, że wszystkie działania realizowane w ramach zadania Praca socjalna zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a ich realizacja została w pełni zakooczona. Zadanie III Zasiłki i pomoc w naturze Wszyscy Beneficjenci Ostateczni otrzymali pomoc finansową, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Zadanie IV Zarządzanie projektem Zadanie to obejmowało powołanie koordynatora projektu oraz zespołu roboczego, podział zadao, bieżącą koordynacja poszczególnych zadao, prowadzenie rachunku bankowego, utworzenie portalu internetowego promującego ośrodek i projekt oraz serwer internetowy dla utrzymania portalu w okresie realizacji projektu, delegacje koordynatora projektu oraz zatrudnienie specjalisty do spraw monitoringu i ewaluacji. Zakupiono tonery do drukarki laserowej (kolorowej) do wydruku materiałów promujących Europejski Fundusz Społeczny. Należy podkreślid, że wszystkie działania realizowane w ramach zadania Zarządzanie projektem zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, a ich realizacja została w pełni zakooczona. W ramach realizacji projektu przeprowadzono szereg działao informacyjno -promocyjnych mających na celu rozpowszechnienie informacji na temat realizowanego projektu oraz wsparcia otrzymanego ze środków EFS w ramach PO KL. Działania były realizowane przez pracownika ds. promocji projektu. 1. Na stronie internetowej w zakładce GOPS zamieszczano informacje związane z realizacją projektu oraz źródłach jego finansowania. 18

19 2. Wszystkie pomieszczenia, w których realizowano działania na rzecz projektu zostały odpowiednio oznakowane. 3. Zakupiono materiały informacyjno - promocyjne w postaci teczek dla Beneficjentów Ostatecznych, plakatów oraz tablicy informacyjnej umieszczonej na zewnątrz budynku. Zawierały one informacje na temat projektu i źródeł jego finansowania oraz logotypy PO KL i UE. 4. W ramach działao informacyjno-promocyjnych planowane jest zorganizowanie konferencji podsumowującą realizację projektu, która odbędzie się w dniu roku w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniewie. W konferencji będą uczestniczyli Beneficjenci Ostateczni, realizatorzy projektu, władze Gminy Wiśniew. Przedmiotem konferencji będzie podsumowanie wszystkich działao jakie zostały zrealizowane w ramach projektu w 2011 roku, przedstawienie szczegółowych informacji na temat źródeł finansowania projektu, promocję projektu oraz integrację całej grupy. Należy podkreślid, że wszystkie działania realizowane w ramach zadania Promocja projektu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu a ich realizacja została w pełni zakooczona. Koszty pośrednie rozliczano na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, w ramach których sfinansowano: Koszty obsługi księgowej, Koszty zarządu wynagrodzenie kierownika GOPS, Zakup papieru ksero. 19

20 7. Twarde rezultaty projektu. Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu działania zrealizowane w ramach projektu miały uzyskad swoje odzwierciedlenie w tzw. twardych i miękkich rezultatach oferowanego wsparcia. Twardymi rezultatami projektu są: 10 osób ukooczy udział w projekcie aktywnej integracji, 10 osób zostanie objęte kontraktami socjalnych, 10 osób ukooczy zaplanowane szkolenia, przynajmniej 4 osoby przystąpi do kursu prawa jazdy kat. B. Należy podkreślid, że wszystkie ww. rezultaty twarde zostały osiągnięte zgodnie z ich wartościami docelowymi, które przedstawiono we wniosku o dofinansowanie projektu. Narzędziem służącym do pomiaru rezultatów twardych były listy obecności w przypadku zajęd grupowych i zajęd indywidualnych, ocena kontraktów socjalnych. Poniżej przedstawiono zbiorczą tabelę rezultatów obrazującą przyjęte wskaźniki oraz wartości docelowe i stopieo ich realizacji. 20

21 Tabela 1. Wartości osiągniętych wskaźników rezultaty twarde WSKAŹNIK 10 osób ukooczy udział w projekcie Wartośd docelowa wskaźnika K M Ogółem Stopieo realizacji wskaźnika aktywnej integracji % 10 osób zostanie objęte kontraktami socjalnych % 10 osób ukooczy zaplanowane szkolenia % przynajmniej 4 osoby przystąpi do kursu prawa jazdy kat. B % 8. Miękkie rezultaty projektu Miękkie rezultaty projektu założono na poziomie przynajmniej 8 osób poprawi/zwiększy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Miękkie rezultaty projektu to: poprawienie autoprezentacji, podniesienie swojej samooceny i wiary we własne siły, zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Narzędziami badawczym służącym do pomiaru rezultatów miękkich były: ankieta badająca rezultaty miękkie projektu Pomocna dłoo przed rozpoczęciem i po zakooczeniu warsztatów z doradcą zawodowym załącznik nr 1, wskaźniki: poprawienie autoprezentacja i podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy, 21

22 ankieta badająca rezultaty miękkie projektu Pomocna dłoo przed rozpoczęciem projektu i po zakooczeniu projektu załącznik nr 2, wskaźniki: podniesienie swojej samooceny i wiary we własne siły, ankieta badająca postęp wiedzy w projekcie Pomocna dłoo przed rozpoczęciem i po zakooczeniu szkoleo/kursów zawodowych załącznik nr 3, wskaźnik: podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Badanie przeprowadzono dwukrotnie w celu analizy wyników pod kątem zmian w czasie. Pierwszy pomiar dokonano przed przystąpieniem Beneficjentów Ostatecznych do udziału w indywidualnych konsultacjach\zajęciach\warsztatach\kursach, natomiast drugi pomiar po ich zakooczeniu. Umożliwiło to zbadanie tzw. przebytej drogi, czyli postępu w osiąganiu rezultatów. Beneficjenci Ostateczni przy każdym pytaniu proszeni byli o zaznaczenie cyfry oznaczającej ich aktualny stan wiedzy lub umiejętności. Cyfra 1 oznaczała ocena najniższa, cyfra 2, 3, 4 odpowiedzi pośrednie, 5 lub 6 ocena najwyższa (w zależności od zastosowanej skali). Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonego badania ankietowego. 22

23 Autoprezentacja rozpoczęcie projektu zakończenie projektu 1-niezadow alający 2-trudno pow iedzieć 3-średni 4-dobry 5-bardzo bobry Z powyższego wykresu wynika, że przed rozpoczęciem zajęd z doradcą zawodowym ankietowani zapytani o poziom swojej autoprezentacji najczęściej wybierali cyfrę 2 i 3, czyli trudno powiedzied lub średnio a po zakooczeniu zajęd z doradcą zawodowym cyfrę 4 i 5, czyli swoją umiejętnośd autoprezentacji oceniali na poziomie dobrym lub bardzo dobrym, co jednoznacznie potwierdza, że dany wskaźnik został osiągnięty. Poruszanie się po rynku pracy rozpoczęcie projektu zakończenie projektu 1-niezadow alający 2-trudno pow iedzieć 3-średni 4-dobry 5-bardzo bobry 23

24 Z badania ankietowego wynika, że przynajmniej 9 z 10 Beneficjentów Ostatecznych projektu znacznie zwiększyło umiejętnośd poruszania się po rynku. Samoocena i wiara we własne siły rozpoczęcie projektu zakończenie projektu 1-niezadow alający 2-trudno pow iedzieć 3-średni 4-dobry 5-bardzo bobry Wykres pokazuje, że wszyscy ankietowani znacznie zwiększyli swoją samoocenę i wiarę we własne siły, dany wskaźnik został osiągnięty w 100%. 24

25 Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. barman podstawy obsługi komputera stylizacja paznokci z makijażem opienuk osób starczych fryzjer kucharz zakończeninie projektu rozpoczęcie projektu W ramach projektu zrealizowano 6 kursów zawodowych. Poproszono Beneficjentów Ostatecznych o ocenę swojej wiedzy o zagadnieniach dotyczących przebytych kursów zawodowych. Zastosowano 6 stopniową skale, gdzie 1- oznaczało ocenę najniższą a 6 ocenę najwyższą. Przedstawiony wykres pokazuje średnią wyliczoną z uzyskanych odpowiedzi przed rozpoczęciem danego szkoleniem i po ukooczeniu szkolenia. Wykres jednoznacznie pokazuje, że wszyscy badani zwiększyli swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Dodatkowo powyższy wskaźnik postał zweryfikowany na podstawie uzyskanych certyfikatów/zaświadczeo po ukooczeniu szkoleo/kursów zawodowych przez Beneficjentów Ostatecznych. Dokumentacja szkoleo zawodowych potwierdza, że każdy Beneficjent Ostateczny ukooczył przynajmniej jeden kurs/szkolenie zawodowe co bezpośrednio przyczyniło do zwiększenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych wszystkich badanych. 25

26 Przykład wyliczenia średniej: Kurs Fryzjer / 3 Beneficjentów Ostatecznych Pytanie: Proszę ocenid swoją znajomośd zagadnieo dotyczących: przygotowania do podjęcia pracy zabiegów pielęgnacyjnych na włosy technologii fryzjerskich elementów stylizacji fryzur Obliczenie średniej: Przed rozpoczęciem szkolenia: 19 (suma zaznaczonych punktów):4(liczba pytanych zagadnieo)=4,7(1 osoba) + 4,25 (2 osoba) + 4,7(3 osoba) = 13,65 : 3 osoby = 4,55 Po zakooczeniu szkolenia: ,25 = 8,25 : 3 osoby= 2,75. Na podstawie przeprowadzonych badao można jednoznacznie stwierdzid, że realizacja projektu Pomocna dłoo zakooczyła się pełnym zrealizowaniem założonych celów i rezultatów. Projekt przyczynił się do realizacji celów PO KL, a zwłaszcza celów szczegółowych Priorytetu

27 9. Wnioski Ze względu na fakt, że osiągnięto wszystkie zaplanowane rezultaty projektu, można jednoznacznie stwierdzid, że cel główny projektu został w pełni osiągnięty. Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do podwyższenia aspiracji osobistych i kompetencji zawodowych jego uczestników oraz wpłynęła na zmniejszenie poziomu deficytów psychospołecznych i zminimalizowała zjawiska wyuczonej bierności. Na podstawie informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych w ramach projektu konsultacji z zespołem wdrażającym można jednoznacznie stwierdzid, że wśród osób które wzięły udział w projekcie wzrosły umiejętności niezbędne do poprawy ich funkcjonowania na rynku pracy. Projekt Pomocna dłoo w 2011 roku został zrealizowany a analiza beneficjentów po zakooczeniu pokazuje szereg zmian, które mogą świadczyd o znaczącym postępie jego uczestników, które powinny im umożliwid poprawę aktualnej sytuacji życiowej. Co więcej, duże zainteresowanie udziałem w projekcie wskazuje na celowośd kontynuacji tego rodzaju działao w kolejnych latach. 27

28 10. Załączniki Załącznik nr 1 Wzór ankiety Ankieta badająca rezultaty miękkie w projekcie POMOCNA DŁOŃ Przed rozpoczęciem/po zakończeniu warsztatów z doradcą zawodowym w 2011 r. Skala ocen: 1-niezadowalający 2-trudno powiedzieć 3-średni 4-dobry 5- bardzo dobry 1. Proszę zakreślić właściwe pole. Kobieta Mężczyzna 2. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poziom swoich umiejętności autoprezentacyjnych.(np. w rozmowie z przyszłym pracodawcą) Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poziom swoich umiejętności poruszania się po rynku pracy Proszę ocenić w skali od 1 do 5 znajomość zasad pisania życiorysu Proszę ocenić w skali od 1 do 5 swoją znajomość zasad pisania listu motywacyjnego Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poziom swoich umiejętności pracy w zespole Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poziom swoich motywacji do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Proszę ocenić w skali od 1 do 5 swoją motywację do poszukiwania pracy

29 Załącznik nr 2 Wzór ankiety ANKIETA ANONIMOWA BADAJĄCA REZULTATY MIĘKKIE W PROJEKCIE POMOCNA DŁOŃ Rozpoczęcie projektu/zakończenie projektu 2011 rok Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji Wyniki badań będą służyć do analizy statystycznej, więc Pani/Pana odpowiedzi pozostaną całkowicie anonimowe. Wyniki będą prezentowane w formie zbiorowych tabel i wykresów na potrzeby opracowania raportów ewaluacyjnych projektu systemowego. Przy każdym z pytań znajdzie Pani/Pan pięciostopniową skalę, prosimy o zakreślenie liczby, która odpowiada Pani/Pana ocenie. Podobnie jak w szkole 1 - oznacza ocenę najniższą, 5 oznacza ocenę najwyższą. Skala ocen 1-niezadawalajacy, 2-trudno powiedzieć, 3-średni, 4-dobry, 5- bardzo dobry Proszę zakreślić właściwe pole. 1. Proszę zakreślid : Kobieta Mężczyzna 2. Proszę ocenid poziom swojego zadowolenia z uczestnictwa w projekcie Pomocna dłoo Proszę ocenid szanse, czy uzyskana w ramach szkoleo wiedza pomoże Pani/Panu w poprawie swojej sytuacji życiowej Czy według Pani/Pana projekt jest potrzebny? TAK NIE NIE WIEM 5. Czy kiedykolwiek brała Pani/Pan udział w podobnych projektach? TAK NIE 29

30 6. Czy widzi Pani/Pan potrzebę dalszego dokształcania? TAK NIE 7. Z jakich szkoleo chciałaby Pani/Pan skorzystad? 8. Proszę ocenid w skali od 1 do 5 Pani/Pana: samoocena i wiara we własne siły radzenie sobie ze stresem odpowiedzialności za własne decyzje pewnośd siebie w kontaktach z otoczeniem

31 Załącznik nr 3 Wzór ankiety ANKIETA BADAJĄCA POSTĘP WIEDZY W PROJEKCIE POMOCNA DŁOŃ Przed rozpoczęciem/po zakończeniu szkoleń zawodowych Kobieta Mężczyzna Dnia Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji: Przy każdym z pytań znajdzie Pan/Pani sześciostopniową skalę prosimy o zakreślenie liczby, która odpowiada Pana/Pani ocenie. Podobnie jak w szkole 1 - oznacza ocenę najniższą, 6 oznacza ocenę najwyższą. Skala ocen 1-niezadawalajacy, 2-trudno powiedzieć, 3-słaby, 4-średni, 5-dobry, 6-bardzo dobry 9. Proszę ocenid poziom swoich motywacji do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Proszę ocenid swoje umiejętności w zawodzie: należy zaznaczyd właściwą dla siebie pozycję dotyczącą kursu/szkolenie które Pana/Panią dotyczy: 1) kucharz ) fryzjer 3) opiekun osób starszych 4) stylizacja paznokci z makijażem 5) podstawy obsługi komputera 6) barman 31

32 Ad. 1) Proszę ocenid swoją znajomośd zagadnieo dotyczących: żywienia poszczególnych grup ludności chorób cywilizacyjnych procesów technologicznych w produkcji gastronomicznej podstawowych wiadomości o środkach spożywczych zasad obsługi konsumenta towaroznawstwa rachunkowości gastronomii, przedsiębiorczości BHP i higieny zawodowej roli i znaczenia wyposażenia w zakłada żywienia zbiorowego praktycznego zastosowania procesów technologicznych w sztuce kulinarnej Ad. 2) Proszę ocenid swoją znajomośd zagadnieo dotyczących: przygotowania do podjęcia pracy zabiegów pielęgnacyjnych na włosy technologii fryzjerskich elementów stylizacji fryzur Ad. 3) Proszę ocenid swoją znajomośd zagadnieo dotyczących: Cech opiekunki i współpracy ze środowiskiem higieny chorego i zabiegów pielęgnacyjnych postępowania w okresie choroby i zdrowia zasad żywienia i rodzajów diet postępowania w przypadku poszczególnych schorzeo pomocy dla umierającego ratownictwa przedmedycznego Ad. 4) Proszę ocenid swoją znajomośd zagadnieo dotyczących: budowy paznokcia, defektów i chorób zabiegów pielęgnacyjnych na dłonie manicure zdobienia paznokci przedłużania paznokci pedicure zasad makijażu 32

33 Ad. 5) Proszę ocenid swoją znajomośd zagadnieo dotyczących: podstaw użytkowania komputera obsługi systemu operacyjnego Windows obsługi Edytora tekstu MS Word obsługi arkusza kalkulacyjnego Ms Exel obsługi Internetu i poczty elektronicznej Ad. 6) Proszę ocenid swoją znajomośd zagadnieo dotyczących: przepisów sanitarnych bhp, p.poż podczas wykonywania pracy podstawy obsługi klienta, kontakt, pomoc w wyborze podstawy technologii i towaroznawstwa napojów historii napojów mieszanych organizacji baru technik przyrządzania napojów 11. Proszę ocenid, czy wybrane tematy szkoleo zawodowych są odpowiednie wg Pani/Pan oczekiwao i możliwości. TAK NIE NIEWIEM 12. Proszę ocenid, czy uzyskana w ramach szkoleo zawodowych wiedza i umiejętności przyczynią się Pani/Panu w zmianie dotychczasowej sytuacji zawodowej. 13. Proszę ocenid, czy uzyskana w ramach szkoleo zawodowych wiedza i umiejętności przyczynią się Pani/Pana w zmianie dotychczasowej sytuacji życiowej. 33

Zakooczenie realizacji projektu systemowego Pomocna dłoo w 2011 roku

Zakooczenie realizacji projektu systemowego Pomocna dłoo w 2011 roku Zakooczenie realizacji projektu systemowego Pomocna dłoo w 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że z dniem 31.12.2011r. kooczy realizację projektu Pomocna dłoo w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny projektu pn: Pomocna dłoo

Raport ewaluacyjny projektu pn: Pomocna dłoo Raport ewaluacyjny projektu pn: Pomocna dłoo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się i wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki badao będą służyd do analizy statystycznej, więc Pani/a odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny projektu Pt: Szansa na lepszą przyszłość. lata

Raport ewaluacyjny projektu Pt: Szansa na lepszą przyszłość. lata Raport ewaluacyjny projektu Pt: Szansa na lepszą przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lata 9 -

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA ANKIETA REKRUTACYJNA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM W PROJEKCIE SYSTEMOWYM POMOCNA DŁOO GOPS WIŚNIEW Instrukcja wypełniania ankiety : 1. Swoją odpowiedź prosimy zakreślid krzyżykiem, 2. W miejscach do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Projekt systemowy realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale w oparciu o Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja przyszłość w Twoich rękach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. do Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu Koszalioski Program Integracji Społecznej START w 2011 roku,

REGULAMIN REKRUTACYJNY. do Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu Koszalioski Program Integracji Społecznej START w 2011 roku, Zał. nr 1 do Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu Koszalioski Program Integracji Społecznej START REGULAMIN REKRUTACYJNY do Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 30 czerwca 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis projektu:

Szczegółowy opis projektu: W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Wpłynęło: Proszę wypełnić drukowanymi literami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Dn.... Nr... Do kogo:... Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania PESEL Telefon kontaktowy, e-mail

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ul. Leśna 1, Annopol

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ul. Leśna 1, Annopol Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki ul. Leśna 1, 23-235 Annopol Projekt systemowy Przyszłość to już jutro-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol VII Promocja

Bardziej szczegółowo

w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PUŁAWY

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PUŁAWY Projekt z dnia 20 lutego 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 2012 r. w sprawie w sprawie przyjęcia i wprowadzenia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok I. ODBIORCY PROGRAMU W 2012

Bardziej szczegółowo

Kapitał Ludzki. Projekt RAZEM ŁATWIEJ jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki. Projekt RAZEM ŁATWIEJ jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Projekt RAZEM ŁATWIEJ jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych.

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych. Znak OPS 8110/POKL/ZP/ 6 /14 Kamionka Wielka, 2014-11-13 ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dn.14.05.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA i REKRUTACJI PROJEKTU NOWE UMIEJĘTNOŚCI NOWE MOŻLIWOŚCI realizowanym w latach 2012-2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie 1 Informacje ogólne o projekcie Projekt NOWE

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura W dniu 27 listopada 2014 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Płoniawy-

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt: ''Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym Realizator: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU Okres wdrażania

Bardziej szczegółowo

Środa, 5 marca Uwierz w siebie

Środa, 5 marca Uwierz w siebie Środa, 5 marca 2014 Uwierz w siebie W ramach projektu 17 Beneficjentów Ostatecznych w od 15 30 lipca 2010r aktywnie uczestniczyło w zajęciach z doradcą zawodowym oraz w treningu kompetencji społecznych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO,,POMOCNA KORYTNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Żytno, dnia 09.02.2015 r

Żytno, dnia 09.02.2015 r Żytno, dnia 09.02.2015 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.907 j.t., z późn.zm.) W związku

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1. Podniesienie kompetencji i umiejętności psychospołecznych BO poprzez objęcie ich działaniami aktywizacyjnymi i motywacyjnymi

1. Podniesienie kompetencji i umiejętności psychospołecznych BO poprzez objęcie ich działaniami aktywizacyjnymi i motywacyjnymi PODSUMOWANIE PROJEKTU PN. NOWY ZAWÓD TWOJĄ SZANSĄ!. I. CELE PROJEKTU Celem głównym Projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie mobilności zawodowej osób bezrobotnych z Gminy Zawichost

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Edycja I 2015/2016 Wiedza Doświadczenie Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt na rok SZANSA - Program aktywnej integracji w Gminie Nędza

Projekt na rok SZANSA - Program aktywnej integracji w Gminie Nędza Załącznik do Uchwały Nr XXIV/161/08 Rady Gminy w Nędzy z dnia 30 czerwca 2008 roku Projekt na rok 2008 SZANSA - Program aktywnej integracji w Gminie Nędza Nędza, Maj 2008 Wstęp 3 Problem główny i problemy

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej 2011

Klub Integracji Społecznej 2011 Klub Integracji Społecznej 2011 Człowiek Najlepsza Inwestycja Klub Integracji Społecznej równe szanse Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO. z dnia 8 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO. z dnia 8 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizowanego w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent Podsumowanie projektu Pracujący absolwent O projekcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Ankieta wstępna potrzeb/oczekiwań uczestnika projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Ankieta wstępna potrzeb/oczekiwań uczestnika projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Ankieta wstępna potrzeb/oczekiwań uczestnika projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Imię (imiona) i nazwisko. Płeć Kobieta Mężczyzna Data urodzenia...

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja DEFINICJE

Człowiek- najlepsza inwestycja DEFINICJE Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Szansa na rozwój realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE UL. WARSZAWSKA 115 96-500 SOCHACZEW W OKRESIE OD 01.07.2012 DO 31.06.2014 REALIZUJE PIERWSZĄ EDYCJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO: CZAS NA AKTYWNOŚĆ PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R. Szczecin, styczeń 2015 r. Aktywna integracja w Szczecinie to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie: Podaj rękę systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo