Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela"

Transkrypt

1 Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013

2 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa: Barbara Pałasz Korekta techniczna: Marlena Dobrowolska Wydawca: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o Gdynia, ul. Hutnicza 3 tel. centrali

3 spis treści 1 Gra decyzyjna jako aktywizująca metoda nauczania przedsiębiorczości 4 2 Opis gry 5 3 Rola nauczyciela 6 4 Przygotowanie uczniów do udziału w grze 7 5 Kryteria oceniania 8 6 Korzyści wynikające z gry 9 7 Scenariusze lekcji 10 8 Dodatki 21

4 1 Gra decyzyjna... Gra decyzyjna jako aktywizująca metoda nauczania przedsiębiorczości Metody aktywizujące zalecane i stosowane we współczesnej dydaktyce sprawiają, że nauczyciel i uczeń stają się partnerami. Nauczyciel przestaje być wszystkowiedzącym autorytetem i zostaje doradcą, moderatorem i organizatorem. Uczeń z biernego odbiorcy działań dydaktycznych przeobraża się w aktywnego uczestnika planowania, organizowania i oceniania własnej pracy. Jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły jest bowiem przygotowanie ucznia do samodzielnej pracy. Nauczyciel i uczeń są twórczy. Mają ogromny potencjał, który trzeba tylko uruchomić. Jedną z bardziej interesujących metod aktywizujących są symulacyjne gry decyzyjne. ują one popularność jako zasadnicze lub pomocnicze narzędzie nauczania na wszystkich poziomach edukacji formalnej, dotyczącej ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości. Pojęcie przedsiębiorczości w ujęciu ekonomicznym dotyczy cech oraz zachowań osoby przedsiębiorcy. Przedsiębiorczość definiowana jest więc jako gotowość i zdolność wykorzystywania pojawiających się okazji, adaptacji do zmieniających się warunków oraz rozwiązywania problemów. Ta definicja w ostatnich latach została rozszerzona. Przedsiębiorczość to nie tylko zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Osobą przedsiębiorczą może być każdy, kto pracuje w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach zarówno sektora prywatnego, jak i państwowego. Młodzi ludzie objęci różnymi programami kształcenia w zakresie przedsiębiorczości mają w przyszłości pełnić różne funkcje na rynku pracy. Symulacja komputerowa jako metoda nauczania Łączy ona podstawowe elementy nauczania: wiedzę, umiejętności oraz postawy. Umożliwia zrealizowanie większości celów nauczania na tych właśnie płaszczyznach. Uczestnicząc w symulacyjnej grze decyzyjnej, uczniowie: poznają nowe obszary wiedzy oraz utrwalają je w pamięci poprzez konieczność ciągłego powtarzania ich w cyklicznym procesie podejmowania decyzji; doskonalą rozumienie mechanizmów rynkowych funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz mechanizmów inwestowania poprzez konieczność ciągłej interpretacji symulowanej sytuacji, prowadzenia dyskusji w grupie, prezentacji własnej opinii na temat tej sytuacji oraz uzasadniania proponowanych decyzji; analizują dostępne informacje, organizując je w kategorie, co pozwala lepiej przyswajać wiedzę oraz zrozumieć ten skomplikowany system, jakim jest przedsiębiorstwo oraz inwestowanie na giełdzie; pracują z danymi i uczą się odróżniać fakty od ich interpretacji; oceniają wartość dostępnych informacji oraz trafność proponowanych decyzji; integrują wiedzę z różnych obszarów w celu rozwiązania problemów, przed jakimi stoi przedsiębiorstwo; rozwijają i wzmacniają swoją gotowość do działania, podejmowania ryzyka i brania odpowiedzialności gra stawia uczniów wobec konieczności podejmowania decyzji i odpowiedzialnego ponoszenia ich konsekwencji, z których najważniejszą jest taka, a nie inna kondycja finansowa przedsiębiorstwa; uczą się świadomie wykorzystywać własne doświadczenie (sukcesy i porażki) do doskonalenia dalszych działań decyzje podejmowane na każdym kolejnym etapie gry są doskonalsze od tych wcześniejszych, a strategia gry jest modyfikowana; pracują zespołowo i doskonalą umiejętności społeczne (aktywnego słuchania, rozwiązywania konfliktów, współpracy, akceptowania norm i zasad panujących w grupie oraz zasad etycznych, zmieniania zdania i swoich zachowań pod wpływem nowych danych, unikania tendencyjności). Symulacyjne gry decyzyjne mogą być traktowane jako metoda przyspieszonej nauki wielu kompetencji niezbędnych osobie przedsiębiorczej. Nauka odbywa się w warunkach laboratoryjnych, bez konieczności ponoszenia realnych konsekwencji, na przykład bankructwa firmy. Raport ekspertów Komisji Europejskiej zatytułowany Przedsiębiorczość w edukacji i szkoleniu zawodowym podkreśla, że w ramach realizowanych programów nauczania przedsiębiorczości, aktywność i zaangażowanie uczniów nie są wysokie, a element praktyki nie jest obecny. Eksperci podkreślają, że nauczanie przedsiębiorczości powinno się odbywać właśnie poprzez realizowane projekty, a rolą nauczyciela powinno być wspieranie uczniów w planowaniu, realizacji i ocenie projektów. Prezentowana gra decyzyjna w dużym stopniu odpowiada tym wymogom. 4

5 Opis gry 2 Opis gry Venture Capital Research (VCR) jest grą internetową, która uczy i bawi zarazem. Jest ogólnodostępna i bezpłatna. Aby wziąć w niej udział, wystarczy się zarejestrować za pomocą prostego formularza. Gra VCR jest symulatorem funduszu Venture Capital. Gracz wciela się w rolę kierownika zarządzającego funduszem, a jego działanie polega na analizowaniu propozycji inwestycyjnych oraz na kupowaniu i sprzedawaniu udziałów w przedsiębiorstwach typu start-up. Celem gracza jest wygenerowanie największego zysku poprzez wybranie najbardziej obiecujących/dochodowych rozwiązań. Prowadzony na bieżąco ranking graczy pozwala na zakończenie gry wytypować tych, którym udało się najbardziej pomnożyć początkowy kapitał. Każdy gracz rozgrywa grę indywidualnie, a jego decyzje nie wpływają na przebieg gry innych zespołów. Misja (idea) gry W symulacyjnej grze giełdowej gracz ma możliwość wcielenia się w rolę inwestora kapitałowego działającego na rynkach start-upów. Start-upy to inwestycje dużego ryzyka, wymagające od graczy rozwiniętych umiejętności analitycznych, znajomości zasad działania funduszy i strategii inwestowania. Jednak przebieg gry został tak zaprojektowany, aby gracze mogli się zaznajomić z podstawowymi cechami przedsięwzięć, które decydują o tym, że pewne firmy odnoszą spektakularny sukces, a inne bankrutują. Przebieg gry VCR jest prostą grą przeglądarkową. Gracz czyli zespół uczniów, w którego skład wchodzi od 1 do 5 osób rejestruje się w serwisie internetowym: Po zarejestrowaniu zespół może podejmować decyzje kupna i sprzedaży udziałów oraz wyceny posiadanych spółek. Pomocne w grze są: Poradnik inwestora, Poradnik: Jak grać, FAQ. Ich zadaniem jest nauczenie graczy podstawowych zasad poruszania się w świecie funduszy inwestycyjnych, podstawowych mechanizmów podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz zasad inwestowania. Gra podzielona jest na 10 tur. Każdej z nich odpowiada jeden rok w świecie wirtualnych inwestycji. W czasie tego roku zespół będzie otrzymywać oferty inwestycyjne różnych firm. Będzie mógł także inwestować, czyli kupować część udziałów danej firmy za ustaloną z góry kwotę. Po każdym wirtualnym roku zespół otrzyma raport podsumowujący działania firmy w poprzedzającym okresie. Na ich podstawie może podjąć decyzję o kontynuowaniu inwestycji bądź też o wyjściu z niej poprzez sprzedaż udziałów na rynku. Udziały sprzedawane są automatycznie w momencie zakończenia wcześniej zakładanego okresu inwestycyjnego. Najważniejszymi elementami gry są działy: Oferty tu pojawiają się informacje o firmach ubiegających się o finansowanie; Twoje firmy tu w każdej turze pojawiają się raporty o stanie posiadanych firm; Historia transakcji zawiera zestawienie wszystkich wykonanych operacji finansowych; Historie firm zawiera archiwalne raporty spółek, które zostały wcześniej przez gracza sprzedane oraz informacje o wszystkich spółkach, które zakończyły już swój okres inwestycyjny. Instrukcja 1. Gra trwa 10 tygodniowych tur, z których każda odpowiada rocznemu okresowi istnienia funduszu. 2. Każdy fundusz ma do zainwestowania 5 mln P$ (PY- THON Dolarów). 3. Niezainwestowane środki są automatycznie przekazywane na lokatę bankową oprocentowaną 6% w skali roku. 4. W kolejnych turach pojawiają się propozycje inwestycyjne. Gracz może z nich skorzystać i zainwestować posiadane fundusze. Każda propozycja inwestycyjna jest dostępna tylko przez jedną turę. 5. W każdej turze gracz może się wycofać z dokonanych inwestycji, sprzedając swoje udziały. 6. Nie ma interakcji między graczami. Gracze nie mają możliwości kupowania i sprzedawania udziałów w spółkach pomiędzy sobą. 7. Różne spółki działają niezależnie od siebie. 8. W każdej turze gracz może zapoznać się z ofertami, które napłynęły do jego funduszu. Są w nich zawarte skrócone informacje o istocie przedsięwzięcia i samym przedsiębiorcy. 9. Każdy gracz ma swojego analityka, który pomaga mu w ocenie spółki (przeprowadza jej analizę). Dopiero wtedy użytkownik podejmuje decyzję o zainwestowaniu lub nie w daną spółkę. Analityk zatrudniony przez gracza sporządza szczegółowy opis oferty z uwzględnieniem sytuacji na rynku, planów inwestycyjnych gracza, związanych z ofertą kosztów oraz analizy SWOT. Podawane są także informacje o procentowym udziale funduszu w spółce. Po zapoznaniu się z tą opinią, jeśli gracz posiada odpowiednie środki na koncie funduszu, może podjąć decyzję o wykupieniu zaproponowanej liczby udziałów. 10. W każdej turze gracz otrzymuje raport podsumowujący poprzedni rok inwestycji. Na ich podstawie podejmuje dalsze decyzje o kontynuowaniu inwestycji bądź o sprzedaży posiadanych udziałów. 11. Na początku każdej tury ukazuje się oficjalny ranking, w którym gracz może porównywać swoje dotychczasowe wyniki z wynikami innych zespołów. 12. W dowolnym momencie rozgrywki każdy gracz ma dostęp do szczegółowego zestawienia wszystkich operacji finansowych wykonywanych przez prowadzony przez niego fundusz inwestycyjny. 5

6 3 Rola nauczyciela Rola nauczyciela Zadaniem nauczyciela jest nadzór i koordynacja działań zespołów uczniowskich. Przed przystąpieniem do gry nauczyciel powinien zapoznać uczniów z jej zasadami. Zakłada się, że przystąpi do niej cała klasa lub przynajmniej wybrana grupa uczniów. To, co najważniejsze w metodzie projektu Motorem napędzającym projekt jest zmiana w postrzeganiu świata, w myśleniu, w przyjmowaniu postaw. Projekt ma dostarczać nowej wiedzy, uczyć sposobu jej wykorzystania, rozwijać umiejętności oraz wpływać na emocjonalne relacje z otaczającą rzeczywistością. Najważniejsze cechy projektu to jego interdyscyplinarny charakter i samodzielne podejmowanie decyzji przez uczniów. Projekt to metoda oparta na: samodzielnej pracy uczniów; dokładnym określeniu celów; określeniu ram czasowych; zaplanowaniu i zrealizowaniu konkretnych zadań; rozwiązywaniu niestandardowych zadań i podejmowaniu nieschematycznych działań; osiągnięciu sukcesu przez uczniów mających duże problemy z nauką; poznawaniu nowych ludzi i nowych miejsc przez uczniów; wykorzystaniu wiedzy szkolnej w praktyce; rozwiązywaniu prawdziwych problemów; poznaniu najpierw zagadnienia i problemów, a dopiero potem teorii potrzebnych do ich rozwiązania. Decydując się na pracę metodą projektu, nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego rola jest nieco inna niż w tradycyjnym nauczaniu. Staje się koordynatorem, który ma za zadanie: być organizatorem, strategiem i negocjatorem; motywować uczniów; inicjować działania; przewidywać skutki działań; reagować na zmiany i podejmować decyzje zmieniające działania. Nauczyciel jest także konsultantem. Musi zatem znać zagadnienia, którymi zajmują się uczniowie, lub zapraszać ekspertów, którzy będą w stanie pomóc uczniom. Powinien znać zasady dobrej organizacji pracy ustalać realne terminy wykonania poszczególnych zadań oraz orientować się, jakimi zasobami dysponuje szkoła, żeby zapewnić uczniom niezbędną pomoc. Jeżeli w placówce brakuje zaplecza, nauczyciel umożliwia uczniom na przykład korzystanie z zasobów biblioteki i mediateki, pomaga w kontaktach z maklerami, pracownikami firm, organizacji, uczelni itd. Rolą nauczyciela jest nadzór i koordynacja działań uczniów, polegająca w szczególności na: zapoznaniu uczniów zarówno z treścią merytoryczną poszczególnych etapów gry, jak i z zasadami gry; cotygodniowej analizie wyników kolejnej tury gry (na podstawie kart pracy poszczególnych zespołów); ocenie pracy zespołów. 6

7 Przygotowanie... 4 Przygotowanie uczniów do udziału w grze Przygotowanie uczniów do udziału w grze jest związane z realizacją dwóch działań. Są to: zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu inwestowania; przedstawienie narzędzi, procedur i kryteriów oceny gry. Zakres kompetencji z dziedziny zarządzania niezbędnych do udziału w grze Ze względu na rodzaj kompetencje dzielą się na ogólne i specyficzne. Kompetencje ogólne najczęściej dotyczą dyspozycji personalnych, a specyficzne działań charakterystycznych dla danego stanowiska czy funkcji. Teoria kapitału ludzkiego określa, że kompetencje ogólne są nabywane we wczesnym okresie życia poprzez wychowanie lub edukację formalną. Mogą one być szczególnie cenione przez wielu pracodawców. Kompetencje specyficzne są raczej nabywane drogą specjalistycznych szkoleń i są przydatne na konkretnym stanowisku lub u konkretnego pracodawcy (M. Laguna, M. Wiechetek, W. Talik, C. Dhaenens, M-Astra. Metoda do pomiaru kompetencji menedżerów małych i średnich firm, Wydawnictwo WSEL 2011). Kompetencje ogólne Praca w grupie wymaga od uczniów wiedzy oraz podstawowych umiejętności ogólnych z zakresu: pracy zespołowej (cechy skutecznych zespołów, procesy tworzenia zespołów, kierowanie zespołami i przewodzenie im); komunikacji i kooperacji (aktywne słuchanie, argumentowanie, zadawanie pytań, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, uzgadnianie wspólnych stanowisk, negocjowanie); organizacji i zarządzania czasem (określanie priorytetów, klasyfikacja zadań, rozplanowanie pracy w czasie, działanie pod presją czasu); analizy (definiowanie celu i, krytyczne interpretowanie danych, krytyczna ocena pracy. Zagadnienia te mogą być przedmiotem zajęć przeprowadzonych jeszcze przed przystąpieniem do gry. W trakcie gry natomiast będą rozwijane umiejętności w tym zakresie, gdyż ich zastosowanie jest niezbędne do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Kompetencje specyficzne Udział w grze wymaga od uczniów również wcześniejszego przyswojenia wiedzy podstawowej z zakresu inwestowania, funduszy, rodzajów spółek, działalności przedsiębiorstwa i zarządzania nim. Zestawienie podstawowych pojęć używanych w trakcie gry, a jednocześnie zagadnień, które mogą stać się przedmiotem wcześniej zrealizowanych zajęć, zamieszczone jest w załączniku w postaci słownika pojęć. Wprowadzenie uczniów do gry to: prezentacja celu gry; prezentacja karty pracy; prezentacja kryteriów oceny gry; określenie czasu trwania gry (liczba okresów decyzyjnych); podział uczniów na grupy. Wielkość grup Przy podejmowaniu decyzji o podziale na grupy decydująca jest ich wielkość. Ze względu na wielość problemów, którymi muszą się nieustannie zajmować uczestnicy gry, sugerowana wielkość to grupy 3 5-osobowe. Będzie to również sprzyjać zaangażowaniu wszystkich graczy oraz poczuciu spójności. Jednak decyzja o wielkości grupy należy do nauczyciela. Kryteria doboru grupy Nauczyciel może zezwolić na to, by uczniowie sami dobrali się w grupy, lub dokonuje tego podziału sam, kierując się wybranymi kryteriami. To pierwsze rozwiązanie niesie jednak ryzyko przesunięcia orientacji procesu uczenia się w strefę świetnej zabawy ze szkodą dla skuteczności realizacji. Natomiast narzucony uczniom podział na grupy dokonany przy odgórnym zastosowaniu pewnych formalnych kryteriów doboru może spowodować zniechęcenie i konieczność pracy nad relacjami w grupie. Chcąc tworzyć pozytywnie i motywujące warunki do skutecznej pracy zespołów, można spróbować połączyć te podejścia. Nie istnieje bowiem uniwersalny zestaw kryteriów, które należałoby zastosować, dobierając uczniów w grupy. Podział ról w obrębie grupy Udział w grze decyzyjnej stwarza możliwości symulacji organizacji pracy, występującej w przedsiębiorstwach, i przedstawienia stosowanych w nich narzędzi. Można rozważyć podział ról w obrębie grupy i przydzielenie uczestnikom określonych obszarów decyzyjnych. Podział ten może być związany z pracą na wybranych stanowiskach. Poszczególni uczestnicy, na przykład dyrektor finansowy, stają się odpowiedzialni za podejmowane decyzje w powierzonym im zakresie. Można w ten sposób przedstawić uczniom schematy stosowanych w praktyce narzędzi, takich jak opisy stanowisk pracy oraz wymaganych kompetencji pracownika. 7

8 5 Kryteria... Kryteria oceniania Ocena zajęć prowadzonych z zastosowaniem symulacyjnej gry decyzyjnej może dotyczyć: wyników osiągniętych przez poszczególne grupy w grze rezultatu; pracy grupy procesu; przyrostu wiedzy z zakresu zarządzania i inwestowania (materiału). Ocena rezultatu gry Biorąc udział w symulacyjnej grze decyzyjnej, uczniowie mają do wykonania określone. Wykonanie tych zadań może podlegać stopniowalnej ocenie (w zależności od osiągniętych wyników). Przy ocenianiu priorytetowe znaczenie powinny mieć kryteria o charakterze obiektywnym, a nie relatywnym. Pracując w grupach, uczniowie osiągają lepsze rezultaty, kiedy ocena ich pracy dotyczy przede wszystkim porównań. Są one jednak nieuniknione. Zwykle w symulacyjnych grach decyzyjnych kryteriami oceny są wskaźniki rynkowe i finansowe. Ocena procesu gry Ocenie powinien podlegać również proces pracy grupy, ponieważ rozwój umiejętności pracy w grupie jest jedną z ważniejszych korzyści wynikających z zastosowania gry symulacyjnej. Przykładowy zestaw kryteriów do oceny procesu pracy grupy: obecność na zajęciach i punktualność; realizacja zadań w wyznaczonym czasie; stopień zaangażowania w pracę grupy; współpraca z innymi członkami grupy; zdolność słuchania; radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Ocena przyswojenia materiału W przypadku zastosowania gry symulacyjnej ocena stopnia przyswojenia materiału będzie w większym stopniu możliwa w odniesieniu do kompetencji specyficznych związanych z inwestowaniem. Poziom tych kompetencji można mierzyć po zakończeniu zajęć w odniesieniu do przyjętego standardu lub dokonać pomiaru przyrostu kompetencji, badając je przed rozpoczęciem gry i po jej zakończeniu. Ocena grupowa a ocena indywidualna Istnieją różne możliwości oceny w zależności od tego: którego obszaru dotyczy ocena (proces, rezultat, materiał) lub ich kombinacji; kto otrzymuje ocenę grupa czy poszczególne osoby. Jednakowa ocena dla wszystkich członków grupy Wszystkie osoby w grupie otrzymują tę samą ocenę. Może być ona uzależniona od rezultatu osiągniętego na tle innych grup, mierzonego na podstawie zaproponowanych mierników obiektywnych, takich jak na przykład zysk przedsiębiorstwa. Może również dotyczyć procesu (kompetencji ogólnych i społecznych), jednak w tym wypadku trudniej stosować mierniki obiektywne. Taka sama ocena dla wszystkich członków grupy przyczynia się do większej spójności działań w trakcie pracy, jednak nie zawsze jest sprawiedliwa, biorąc pod uwagę indywidualny wkład pracy. Proponuje się połączenie oceny grupy z oceną indywidualną. W trakcie gry uczestnicy uczą się razem. Gra kończy się oceną wyników gry (rezultatu) oraz być może procesu. Potem można stosować indywidualne testy przyrostu wiedzy. Ocena pracy grupy (wyniku osiągniętego przez grupę) nie powinna stanowić 100% oceny całkowitej. Wkład indywidualny poszczególnych osób powinien być uwzględniony. 8

9 Korzyści... 6 Korzyści wynikające z gry Proponowana symulacyjna gra decyzyjna należy do aktywizujących metod nauczania, polegających na samodzielnym dochodzeniu uczniów do wiedzy. Nauczyciel ma za zadanie stworzyć sytuacje, które sprzyjają aktywnemu udziałowi ucznia w procesie kształcenia uczenia się. Ze względu na to, że najlepsze efekty kształcenia osiąga się poprzez samodzielne dochodzenie do wiedzy i umiejętności, szczególny nacisk kładzie się na metody aktywizujące. Metody te, nazywane również poszukującymi, pozwalają uczniowi głęboko i trwale przyswoić wiedzę oraz sprzyjają rozwojowi jego samodzielności myślenia i działania. Gra może być realizowana w szkole w kilku wariantach w zależności od decyzji nauczyciela i możliwości szkoły. Najbardziej naturalnymi wydają się następujące ścieżki realizacji: w całości w formie zajęć pozalekcyjnych realizacja tylko dla najbardziej zainteresowanych uczniów (Klub Przedsiębiorczości); w ramach zajęć międzyprzedmiotowych: z podstaw przedsiębiorczości, matematyki i informatyki. Treści poruszane w grze są ściśle związane z treściami przedstawionymi w podręczniku do podstaw przedsiębiorczości seria Ciekawi świata i seria Odkrywamy na nowo, wydanych przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPE- RON (2012). 9

10 7 Scenariusze... Scenariusze lekcji Temat 1: Wprowadzenie do gry Cele lekcji Uczeń: potrafi rozróżnić fundusze inwestycyjne zna zasady inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GWP) rozumie zasady gry i potrafi je wykorzystać w praktyce zna zasady pracy zespołowej i potrafi je zastosować podczas pracy Metody pracy wykład omówienie zasad gry symulacja gry (ćwiczenie) Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania komputery rzutnik multimedialny laptop prezentacja multimedialna dotycząca GPW karty pracy gracza (zespołu) Tok lekcji Część wprowadzająca Lekcję należy rozpocząć od przedstawienia prezentacji multimedialnej o GPW i jej znaczeniu w gospodarce oraz o zasadach inwestowania na giełdzie i funduszach inwestycyjnych (podręcznik, seria Ciekawi świata, str , OPERON 2012 lub seria Odkrywamy na nowo, str , OPERON 2012) (15 minut). Uwaga! Jeżeli uczniowie na lekcjach poruszali już tę tematykę, to wystarczy powtórzyć wiadomości. Część główna Przechodzimy do omówienia zasad gry. Wprowadzenie uczniów do gry to: prezentacja celu gry prezentacja karty pracy (załącznik 1) prezentacja kryteriów oceny gry określenie czasu trwania gry (liczba okresów decyzyjnych) podział uczniów na grupy Omówienie wszystkich wymienionych punktów znajduje się w opisie gry Symulacyjna gra decyzyjna Venture Capital Research (instrukcja gry, Poradnik inwestora i Poradnik: Jak grać, FAQ). Część podsumowująca W zależności od liczby zespołów przystępujących do gry i czasu trwania zajęć (można je przeprowadzić w czasie lekcji podstaw przedsiębiorczości lub w czasie zajęć dodatkowych), należałoby rozegrać jedną partię, aby uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności. 10

11 Scenariusze... 7 Dodatki Załącznik 1 Karty pracy ucznia (zespołu) Zespół (numer lub nazwa):... Lider zespołu (imię i nazwisko):... Członkowie zespołu (imiona i nazwiska): I tura rozgrywek I tura rozgrywek Działania Działania Kto wykonuje Termin Kto wykonuje wykonania Termin Obecność Kto kieruje na spotka-wykonaniniu Obecność na spotkaniu Liczba punktów II tura rozgrywek Działania Kto wykonuje Termin wykonania Obecność Liczba na punktów spotkaniu II tura rozgrywek Działania Liczba Kto wykonuje punktów Kto kieruje Termin wykonania Obecność na spotkaniu III tura rozgrywek Działania Kto wykonuje Termin wykonania Obecność na spotkaniu Liczba punktów Liczba punktów IV tura rozgrywek 11

12 7 Scenariusze... III tura rozgrywek Działania Kto wykonuje Kto kieruje Termin wykonania Obecność na spotkaniu Liczba punktów IV tura rozgrywek Działania Kto wykonuje Kto kieruje Termin wykonania Obecność na spotkaniu Liczba punktów V tura rozgrywek Działania Kto wykonuje Kto kieruje Termin wykonania Obecność na spotkaniu Liczba punktów 12

13 Scenariusze... 7 VI tura rozgrywek Działania Kto wykonuje Kto kieruje Termin wykonania Obecność na spotkaniu Liczba punktów VII tura rozgrywek Działania Kto wykonuje Kto kieruje Termin wykonania Obecność na spotkaniu Liczba punktów VIII tura rozgrywek Działania Kto wykonuje Kto kieruje Termin wykonania Obecność na spotkaniu Liczba punktów 13

14 7 Scenariusze... IX tura rozgrywek Działania Kto wykonuje Kto kieruje Termin wykonania Obecność na spotkaniu Liczba punktów X tura rozgrywek Działania Kto wykonuje Kto kieruje Termin wykonania Obecność na spotkaniu Liczba punktów 14

15 Scenariusze... 7 Podsumowanie rozgrywek po dziesięciu turach Nazwa zespołu Osiągnięty zysk Ocena pracy w zespole Suma punktów Ocena Miejsce w rankingu 15

16 7 Scenariusze... Temat 2: Analiza SWOT firmy Cele lekcji Uczeń: rozpoznaje mocne i słabe strony firmy tworzy własny wizerunek firmy analizuje zewnętrzne szanse i zagrożenia dla istnienia firmy szanuje zasady zróżnicowania i indywidualizacji w pracy w grupie Metody pracy wykład metoda aktywizująca: dyskusja, burza mózgów, praca w grupie wypełnianie karty pracy załącznik 1 Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania arkusze papieru kartki samoprzylepne flipchart pisaki komputer rzutnik multimedialny Tok lekcji Część wprowadzająca Bardzo istotnym elementem planowania jest przeprowadzenie jak najbardziej obiektywnej oceny naszego przedsięwzięcia. Pomocna przy tym będzie analiza SWOT. Jest to analiza mocnych i słabych stron jakiegoś rozwiązania w naszym przypadku pomysłu na działalność gospodarczą oraz szans i zagrożeń, jakie mogą się pojawić w otoczeniu firmy. Te cechy trzeba zidentyfikować i opisać. Silne strony, atuty i szanse należy jak najlepiej wykorzystywać, słabe strony najlepiej eliminować, a z zagrożeniami walczyć i jeśli to możliwe minimalizować ich skutki. Strengths (mocne strony) Weaknesses (słabe strony) Opportunities (szanse) Threats (zagrożenia) Część główna Określenie mocnych i słabych stron przedsięwzięcia, w które się angażujemy, jest najważniejsze w całym procesie inwestowania. Aby podjąć właściwe decyzje, musimy mieć jak najwięcej informacji o naszej potencjalnej firmie start-up. W tym celu możemy wykorzystać analizę SWOT (podręcznik, seria Ciekawi świata, s. 180, seria Odkrywamy na nowo, str , OPERON 2012) Po zapoznaniu uczniów z tekstem zamieszczonym w książce, nauczyciel przedstawia materiały pomocnicze, w których omówiono wszystkie terminy dotyczące analizy SWOT oraz podano informacje potrzebne do jej przeprowadzenia. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 5-osobowe grupy, które na podstawie karty pracy przeprowadzają analizę SWOT firmy. Każda grupa wybiera lidera, który będzie ją reprezentował i przedstawi wyniki pracy na forum klasy. Część podsumowująca Po zakończeniu pracy zespołów nauczyciel prosi liderów grup o przedstawienie oceny poszczególnych firm. Dobrze by było przeprowadzić jeszcze krótką dyskusję i na zakończenie sporządzić ranking firm, które były oceniane. W ten sposób uczniowie będą mieli poczucie, że analiza była konieczna i przyniosła rezultaty. Należy ocenić pracę uczniów, nie zapominając o szczególnej funkcji liderów. 16

17 Scenariusze... 7 Dodatki Załącznik 1 Karta pracy ucznia Analiza SWOT pozwala na całościową ocenę firmy na analizę czynników wpływających na działalność firmy, zarówno wewnętrznych, czyli mocnych i słabych stron, jak i zewnętrznych, czyli szans i zagrożeń wynikających z sytuacji na rynku. Przykład analizy SWOT firmy świadczącej usługi dla ludności Mocne strony (co robimy dobrze, jaką mamy przewagę nad konkurencją) wysokie kwalifikacje duże doświadczenie stosowanie nowych technologii uznanie społeczne, dobra marka Szanse (czynniki zewnętrzne, które sprzyjają rozwojowi firmy, na które jednak nie mamy bezpośredniego wpływu) Wewnętrzne Słabe strony (czynniki, które uniemożliwiają firmie sprawne funkcjonowanie oraz nie pozwalają na optymalne wykorzystanie jej wszystkich atutów) mała ilość środków na rozwój wykorzystywanie starych technologii niskie kwalifikacje pracowników wysokie koszty produkcji niski poziom działań marketingowych Zewnętrzne Zagrożenia (czynniki zewnętrzne, których nie możemy kontrolować, a stanowią one pewne zagrożenie dla naszej firmy) wzrost gospodarczy i dobra koniunktura łatwy dostęp do kapitału pojawienie się nowych rynków zbytu silna konkurencja pojawienie się nowych produktów i usług zmiana upodobań konsumentów wzrost cen surowców i usług załamanie koniunktury gospodarczej ograniczenie dostępu do kapitału i środków pieniężnych Przykład analizy SWOT firmy świadczącej usługi dla ludności Mocne strony wysoka pozycja na lokalnym rynku pracy wykwalifikowany personel gwarantujący wysoki poziom usług nowoczesny sprzęt dostosowanie cen do możliwości klientów lokalizacja w centrum miasta (w pobliżu środków komunikacji miejskiej) Szanse duży potencjalny popyt na tego rodzaju usługi (potwierdzony analizą rynku) zwiększająca się świadomość zdrowego stylu życia możliwość wykupienia dzierżawionego obiektu możliwość rozszerzenia działalności o nowe usługi powstanie filii uczelni wyższej i napływ studentów (klientów) możliwość pozyskania środków na rozwój z funduszy UE Wewnętrzne Słabe strony brak własnego lokalu i konieczność wynajmu (wysokie koszty wynajmu) małe doświadczenie właścicieli w prowadzeniu biznesu krótki okres funkcjonowania na rynku ograniczone środki na działania marketingowe Zewnętrzne Zagrożenia pojawienie się konkurencji o dużych możliwościach inwestowania wzrost cen dzierżawy lokalu wynikający z braku możliwości podpisania długoletniej umowy najmu ze stałym czynszem niestabilność przepisów prawnych w zakresie podatków wzrost oprocentowania kredytów niż demograficzny i emigracja młodych za granicę skokowy wzrost opłat za media 17

18 7 Scenariusze... Analiza SWOT przedsięwzięcia Mocne strony Wewnętrzne Słabe strony Szanse Zewnętrzne Zagrożenia 18

19 Scenariusze... 7 Temat 3: Podsumowanie gry Cele lekcji Uczeń: potrafi rozróżnić fundusze inwestycyjne zna zasady inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GWP) rozumie zasady gry i potrafi je zastosować w praktyce zna zasady pracy zespołowej i potrafi je wykorzystać podczas pracy Metody pracy metody aktywizujące: prezentacja zespołów analiza wyników gry dyskusja Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania komputery (laptop) rzutnik multimedialny prezentacja multimedialna arkusze papieru (flipchart) Tok lekcji Część wprowadzająca Nauczyciel zaczyna od przypomnienia zasad rozgrywek i pracy w zespołach projektowych, przyjętych na początku gry. Następnie liderzy poszczególnych zespołów przygotowują się do wystąpień i prezentacji osiągnięć poszczególnych zespołów to jest czas na krótkie, ostatnie ustalenia w grupach i ewentualną dyskusję. Część główna Liderzy poszczególnych zespołów omawiają osiągnięte wyniki gry i pracy w grupach. Po każdym wystąpieniu nauczyciel podsumowuje pracę uczniów w danej grupie oraz pracę poszczególnych osób. Zgodnie z regułami gry, stawia ocenę wszystkim członkom jednego zespołu, biorąc pod uwagę także wkład poszczególnych uczniów. Ocenia trzy kategorie: wyniki osiągnięte przez poszczególne zespoły rezultat, pracę grupy proces, przyrost wiedzy z zakresu zarządzania i inwestowania materiał (załączniki 1 2). Część podsumowująca Po wystawieniu ocen poszczególnym zespołom nauczyciel zadaje pytania dotyczące tego, jak uczniowie oceniają grę. Można na przykład zapytać: Czy gra była interesująca? Czy spełniła oczekiwania uczniów? Czego uczniowie się dowiedzieli i nauczyli? Co należałoby zmienić? Dodatki Załącznik1 Tabela ocen Podsumowanie rozgrywek po 10 turach Nazwa zespołu Osiągnięty zysk Ocena pracy w zespole Suma punktów Ocena Miejsce w rankingu 19

20 7 Scenariusze... Dodatki Załącznik 2 Kryteria oceny Ocena zajęć prowadzonych z zastosowaniem symulacyjnej gry decyzyjnej może dotyczyć: wyników osiągniętych przez poszczególne grupy w grze rezultatu pracy grupy procesu przyrostu wiedzy z zakresu zarządzania i inwestowania materiału Ocena rezultatu gry Biorąc udział w symulacyjnej grze decyzyjnej, uczniowie mają do wykonania określone. Wykonanie tych zadań może podlegać stopniowalnej ocenie (zależności od osiągniętych wyników). Przy ocenianiu priorytetowe znaczenie powinny mieć kryteria o charakterze obiektywnym, a nie relatywnym. Pracując w grupach, uczniowie osiągają lepsze rezultaty, kiedy ocena ich pracy dotyczy przede wszystkim porównań. Są one jednak nieuniknione. Zwykle w symulacyjnych grach decyzyjnych kryteriami oceny są wskaźniki rynkowe i finansowe. Ocena procesu gry Ocenie powinien podlegać również proces pracy grupy, ponieważ rozwój umiejętności pracy w grupie jest jedną z ważniejszych korzyści wynikających z zastosowania gry symulacyjnej. Przykładowy zestaw kryteriów do oceny procesu pracy grupy: obecność na zajęciach i punktualność realizacja zadań w wyznaczonym czasie stopień zaangażowania w pracę grupy współpraca z innymi członkami grupy zdolność słuchania radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych Ocena przyswojenia materiału W przypadku zastosowania gry symulacyjnej ocena stopnia przyswojenia materiału będzie w większym stopniu możliwa w odniesieniu do kompetencji specyficznych związanych z inwestowaniem. Poziom tych kompetencji można mierzyć po zakończeniu zajęć w odniesieniu do przyjętego standardu lub dokonać pomiaru przyrostu kompetencji, badając je przed rozpoczęciem gry i po jej zakończeniu. Ocena grupowa a ocena indywidualna Istnieją różne możliwości oceny w zależności od tego: którego obszaru dotyczy ocena (proces, rezultat, materiał) lub ich kombinacji kto otrzymuje ocenę grupa czy poszczególne osoby Jednakowa ocena dla wszystkich członków grupy Wszystkie osoby w grupie otrzymują tę samą ocenę. Może być ona uzależniona od rezultatu osiągniętego na tle innych grup, mierzonego na podstawie zaproponowanych mierników obiektywnych, takich jak na przykład zysk przedsiębiorstwa. Może również dotyczyć procesu (kompetencji ogólne ogólnych i społecznych), jednak w tym wypadku trudniej stosować mierniki obiektywne. Taka sama ocena dla wszystkich członków grupy przyczynia się do większej spójności działań w trakcie pracy, jednak nie zawsze jest sprawiedliwa, biorąc pod uwagę indywidualny wkład pracy. Proponuje się połączenie oceny grupy z oceną indywidualną. W trakcie gry uczestnicy uczą się razem. Gra kończy się oceną wyników (rezultatu) oraz być może procesu. Potem można stosować indywidualne testy przyrostu wiedzy. Ocena pracy grupy (wyniku osiągniętego przez grupę) nie powinna stanowić 100% oceny całkowitej. Wkład indywidualny poszczególnych osób powinien być uwzględniony. 20

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo