NR 450 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 450 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 17 2006"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 450 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR SEBASTIAN MAJEWSKI Uniwersytet Szczeciński EFEKT BAŃKI SPEKULACYJNEJ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Wprowadzenie O nieefektywności rynków kapitałowych pisze się dość często. Wielu autorów przytacza waŝkie argumenty za tym, Ŝe nie ma takiej efektywności, co więcej, Ŝe gdyby występowała, nie miałaby sensu gra giełdowa nie występowałyby ponadnormatywne zyski. W ostatnim czasie zauwaŝono coraz większą rolę finansów behawioralnych w określaniu przyczyn upadków firm i krachów giełdowych. W związku z tym nieoceniona jest rola zrozumienia psychiki pojedynczego inwestora w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wielu uwaŝa, Ŝe w emocjach tkwią najistotniejsze przyczyny determinujące działania inwestorów. Artykuł jest próbą zidentyfikowania baniek spekulacyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu wykorzystano informacje o podstawowych wskaźnikach dla wybranych małych spółek giełdowych oraz wskaźniki i wykresy: equivolume i force index. Informacje te pochodzą z 26 sierpnia 2005 roku.

2 372 Sebastian Majewski 1. Efekt bańki spekulacyjnej Bańka spekulacyjna (speculative bubble) to sytuacja, w której wysoka cena akcji nie wynika z jej rzeczywistej wartości, lecz raczej jest spowodowana entuzjazmem inwestorów 1. Amerykańscy naukowcy skupiają się na dwóch czynnikach, dowodząc istnienia entuzjastycznego inwestowania, bez związku z czynnikami ekonomicznymi. Tymi wskaźnikami są PER (cena akcji do zysku na akcję) oraz PBV (cena akcji do wartości księgowej akcji spółki). T. Zaleśkiewicz w ksiąŝce Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów pisze, Ŝe nadmierna Ŝywiołowość inwestorów w niektórych przypadkach jest przyczyną niepokoju czołowych postaci światowego rynku kapitałowego. Dowodem na to jest określenie przez A. Greespana (szefa Zarządu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych) gwałtownych, nieuzasadnionych ekonomicznie wzrostów mianem nieracjonalnej Ŝywiołowości 2. Bardzo łatwo doszukać się ex post zdarzeń, które miały bądź mogły mieć charakter nieracjonalnej Ŝywiołowości w inwestowaniu. Warto przypomnieć choćby wspaniałe wzrosty cen akcji manometrów czy kontraktów futures na WIG20 w 2004 roku. 2. Wykresy equivolume i force index RozwaŜania w tym artykule oparto na pewnych wskaźnikach analizy technicznej, którymi posługuje się większość indywidualnych inwestorów giełdowych. Analiza ta umoŝliwia teŝ na wskazanie momentów, w których moŝna zauwaŝyć sytuacje opisane w poprzednim punkcie. Wykresy equivolume powstają przez włączenie w jeden symbol (prostokąt) wszystkich podstawowych informacji o aktywności inwestorów giełdowych na sesji. Informacja o wolumenie, która pojawia się na dole wielu wykre- 1 Por [3], s. XII. 2 Por. [5], s. 10.

3 Efekt bańki spekulacyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych 373 sów, zostaje przeniesiona na miejsce ceny, tworząc jeden prostokąt, który odzwierciedla zarówno cenę jak i wolumen. W rezultacie wysokość prostokąta zmienia się w zaleŝności od rozpiętości cen w danym dniu, a szerokość w zaleŝności od wielkości wolumenu. DuŜa aktywność inwestorów rozszerza prostokąt, natomiast znaczne wahania cen rozciągają go w pionie. Wąski prostokąt oznacza niski wolumen, a prostokąt o małej wysokości niewielkie ruchy cenowe. Maksymalna cena wolumen Minimalna cena Z idei wykresów equivolume korzysta się przy tworzeniu wskaźnika łatwości ruchu EOM (Easy of Movement). Jest to metoda polegająca na redukowaniu informacji wynikającej z wykresów equivolume do odpowiednika liczbowego. KaŜdy element wykresów equivolume zawiera trzy istotne informacje: zakres cenowy, wolumen, zmiana ceny. Współczynnik prostokąta jest to szerokość prostokąta podzielona przez wysokość. Ruch między punktami środkowymi definiuje się jako odległość od punktu środka jednego prostokąta do punktu środka drugiego prostokąta ( max+ min) Pś =, 2

4 374 Sebastian Majewski Ruch = Pś Pś, gdzie: Pś punkt środkowy, max najwyŝsza cena w ciągu dnia, min najniŝsza cena w ciągu dnia. 2 1 Ruch jest to róŝnica między punktem dzisiejszym a wczorajszym. EOM Ruch =, Wp gdzie Wp współczynnik prostokąta. Łatwość ruchu zmienia się wprost proporcjonalnie do zmian ruchu między punktami środkowymi i odwrotnie proporcjonalnie do zmian współczynnika prostokąta. Force Index jest oscylatorem, który mierzy siłę byków przy wzrostach i siłę niedźwiedzi przy spadkach. Wskaźnik ten, wygładzony przez średnią ruchomą, pomaga precyzyjnie wyznaczyć punkty wejścia na rynek i wyjścia z rynku: gdzie: FI force index, vol t wolumen dzisiaj, P t cena dzisiaj, P t-1 cena wczoraj. ( ) FI = volt Pt Pt 1,

5 Efekt bańki spekulacyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych Badanie empiryczne Badania empiryczne, mające na celu wykrycie efektu bańki spekulacyjnej, przeprowadzono według następującego schematu: a) wybór spółek, dla których przy niewielkim kapitale moŝna ustalić cenę; b) zastosowanie idei wykresów equivolume i wskaźnika EOM (easy of movement) do wykrycia efektu bańki ; c) zastosowanie wskaźnika force index. W badaniu podjęto próbę identyfikacji mniejszych działań mogących mieć charakter spekulacyjny. Do badania wybrano przypadkowe spółki. NajwaŜniejsza jest odpowiedź na pytanie: na jakich akcjach moŝna sztucznie ustalać cenę? Tabela 1 Podstawowe informacje ekonomiczno-finansowe o akcjach wybranych spółek Spółka P/E PBV Kapitalizacja (mln zł) Agora 26,80 3, ,94 Ambra 17,50 3,15 265,93 Emcinsmed 188,10 3,31 54,18 7bulls.com 9,30 1,26 30,55 Alma Market 5,60 1,07 95,73 Alpras 1,70 1,42 31,28 Amica 9,00 0,83 245,52 Ampli 10,60 1,06 9,94 Atlantis 93,20 1,63 13,14 Plastbox 189,50 0,72 15,35 Źródło: Rzeczpospolita z Biorąc pod uwagę wielkość spółek, z góry moŝna wykluczyć największe. W nich bowiem trudniej moŝna manipulować ceną. Odpadają zatem Agora, Amica i Ambra. Dla nich współczynniki korelacji między wolumenem obrotów a potencjalną stopą zwrotu z sesji (liczona jako róŝnica procentowa między

6 376 Sebastian Majewski ceną minimalną a maksymalną na jednej sesji) wynosiły odpowiednio 0,41, 0,11 i 051. Dla tych spółek dzienne stopy zwrotu nie przekraczały kilku procent. W trzech przypadkach moŝna zauwaŝyć pewną zbieŝność: bardzo wysokie P/E, niska kapitalizacja i wysoki stopień skorelowania wolumenu z ruchami cen akcji (od 0,67 do 0,89). Są to spółki Atlantis, Emcinsmed i Plastbox. Dla tych akcji przeprowadzono badanie mające na celu ustalenie, czy na sesjach giełdowych od 1 lipca 2005 roku do 23 sierpnia 2005 były bańki spekulacyjne (nagłe, gwałtowne skoki cen). W tym celu wykorzystano wykresy świecowe cen transakcji w ciągu pojedynczej sesji, ideę wykresów equivolume i wskaźnik Force index. Badanie dotyczyło zatem wyszukania jednej sesji giełdowej, na której dokonywane transakcje miały charakter nieracjonalnej Ŝywiołowości. Najpierw poszukiwano więc dnia, w którym wystąpiły Ŝywiołowe reakcje inwestorów. Dni nieracjonalności ustalono na podstawie następującej procedury: obliczono wskaźniki EOM na podstawie danych intraday, potwierdzano informacje, wykorzystując wskaźnik FI. Wybrano najwyŝsze wartości bezwzględne wskaźników. Dla trzech spółek ustalono następujące sesje giełdowe: dla spółki Emcinsmed w sierpniu 2005 roku nie wystąpiła taka sytuacja, dla spółki Atlantis 13 sierpnia 2005 roku, dla spółki Plastbox 10 i 16 sierpnia 2005 roku,

7 Efekt bańki spekulacyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych 377 1,1 1,08 wartość wskaźnika 1,06 1,04 Spekulacja na rynku malejącym 1,02 1 0, godzina (ggmm) Wykres 1. Wykres świecowy dla akcji Atlantis z 13 sierpnia 2005 roku Źródło: obliczenia własne ,0 0, ,0 wartość wskaźnika , , , ,0 godzina (ggmm) Wykres 2. Wykres Force index dla akcji Atlantis z 13 sierpnia 2005 roku Źródło: obliczenia własne.

8 378 Sebastian Majewski Na wykresach 1 i 2 pokazano wykresy świecowe cen akcji dla obserwacji minutowych 13 sierpnia 2005 roku oraz wartości wskaźnika FI. Oba wykresy dowodzą jednoznacznie, Ŝe około godziny wystąpiły działania o charakterze spekulacyjnym. Stąd długie słupki na wykresie 1 i bardzo duŝy słupek na wykresie 2 (przez co wykres stał się mało czytelny). Na podstawie wykresów moŝna zauwaŝyć, Ŝe w ciągu badanych dni występowało nieracjonalne zainteresowanie inwestorów spekulacją na akcjach wybranych spółek giełdowych. Szczególnie w przypadku akcji Atlantis i rynku malejącego wyraźnie moŝna wyodrębnić około godziny trzynastej zwiększenie aktywności inwestorów na rynku niedźwiedzia. W tym wypadku wskaźnik FI przekracza o tej godzinie kilkusetkrotnie wartości w innych okresach. Dla akcji Plastbox zaprezentowano jedynie wykres z 10 sierpnia 2005 roku, gdyŝ przedstawiał on spekulację w rynku rosnącym, natomiast 16 sierpnia 2006 roku w rynku malejącym. Wyraźnie widać, Ŝe kaŝde pojawienie się wysokiej białej świecy wiąŝe się ze wzrostem aktywności inwestorów, wyraŝonym przez force index. Najwyraźniej widać silne wzrosty między godziną a ,6 11,4 11,2 11 wartość wskaźnika 10,8 10,6 10,4 "bubble effect" w rynku rosnącym 10,2 10 9,8 9, godzina (ggmm) Wykres 3. Wykres świecowy dla akcji Plastbox z 10 sierpnia 2005 roku Źródło: obliczenia własne.

9 Efekt bańki spekulacyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych ,0 700,0 600,0 wartość wskaźn ika 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, godzina (ggmm) Wykres 4. Wykres Force index dla akcji Plastbox z 10 sierpnia 2005 roku Źródło: obliczenia własne. Podsumowanie Nieracjonalność inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest niepodwaŝalna. Dotyczy ona zresztą wszystkich rynków bez wyjątku. Nie jest to niczym złym, a wiedza ta powinna być tylko dobrze wykorzystana do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Świadomość obciąŝenia decyzji emocjami inwestorów powinna być kluczem do kontroli procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wracając do efektu bańki spekulacyjnej na GPW, naleŝy podkreślić, Ŝe w badanym okresie wyraźniej moŝna było go zaobserwować na rynku malejącym niŝ rosnącym. Z czego moŝe wynikać ten fakt? Okazuje się, Ŝe straty są odczuwane znacznie bardziej dotkliwie niŝ zyski o takiej samej wartości. Niechęć powodowana moŝliwością poniesienia straty jest znacznie większa niŝ satysfakcja wiąŝąca się z moŝliwością pozyskania rzeczy o takiej samej wartości. Relatywnie większy dyskomfort wywoływany przez straty ma odzwierciedlenie we wklęsłej (w stosunku do początku układu współrzędnych) funkcji

10 380 Sebastian Majewski uŝyteczności względem ryzyka, która wyraŝa awersję do ryzyka. Tym, co róŝni konwencjonalną funkcję awersji do ryzyka od funkcji pokazującej awersję względem strat, jest to, Ŝe funkcja przedstawiająca awersję do strat gwałtownie zmienia nachylenie i kształt w punkcie odniesienia. A. Tversky i D. Kahneman sugerują, Ŝe w większości sytuacji ludzie odczuwają straty jako około dwa razy większe niŝ zyski o takiej samej wartości 3. WaŜne jest równieŝ, Ŝe poszukiwany efekt moŝna wykryć w dwóch przypadkach: dla akcji małych spółek, gdzie moŝna manipulować ceną, lub dla duŝych kapitałów, które raczej rzadko na naszej giełdzie będą się angaŝować w takie przedsięwzięcia. Literatura 1. Arms R.W.: Znaczenie wolumenu. WIG-Press, Warszawa Elder A.: Zawód inwestor giełdowy: psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem. ABC Oficyna Wydawnicza, Warszawa Rabin M.: Psychology and Economics. Departament of Economics University of California, Berkeley Shiller R.J.: Irrational Exuberance. Brodway Books, New York Zaleśkiewicz T.: Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów. GWP, Gdańsk BUBBLE EFFECT ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE Summary This article was a trial of identifying of bubble effects on the Warsaw Stock Exchange. Author used basic information about technical factors for some stocks 3 Por. [3], s. 5.

11 Efekt bańki spekulacyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych 381 (small stocks) for characteristic day in August This article shows how strong is speculative activity on the WSE. Translated by Sebastian Majewski

ANALIZA STRUKTURY INWESTORÓW NA WARSZAWSKIM PARKIECIE W ASPEKCIE FLUKTUACJI INDEKSU WIG20

ANALIZA STRUKTURY INWESTORÓW NA WARSZAWSKIM PARKIECIE W ASPEKCIE FLUKTUACJI INDEKSU WIG20 ANALIZA STRUKTURY INWESTORÓW NA WARSZAWSKIM PARKIECIE W ASPEKCIE FLUKTUACJI INDEKSU WIG2 Maria Czech 1 Streszczenie Celem artykułu jest ocena nastrojów inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Podstawy Analizy Technicznej

Podstawy Analizy Technicznej Rozdział 1 Podstawy Analizy Technicznej Zawsze lepiej spytać rynek, co się na nim dzieje, niż mówić mu co powinien zrobić Już w początkowym okresie handlu towarami uczestnicy rynku zauważyli, że ceny zachowują

Bardziej szczegółowo

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI Zeszyty aukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania r 1/2010 I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE

Bardziej szczegółowo

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr Mieczysław Kowerski Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Efekt wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski

Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski Skuteczność systemu inwestycyjnego opartego na wskazaniach kalendarza spiralnego i teorii Fischera na GW w 2002 r. Wprowadzenie do teorii okienek Carolana Do pomiaru

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych

Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych Sławomir Juszczyk, Rafał Balina Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako

Bardziej szczegółowo

RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH

RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH dr Jacek M. Kowalski WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu jakowalski@op.pl Abstrakt Niniejszy artykuł ma na celu przybliŝenie Czytelnikowi istoty róŝnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Wstęp Postępująca globalizacja

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Jacek Stąpała* W LATACH 1998 2011

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Jacek Stąpała* W LATACH 1998 2011 Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Jacek Stąpała* TEMPO ZMIAN KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ I GIEŁDOWEJ W POLSCE W LATACH 1998 2011 WPROWADZENIE Giełda papierów wartościowych traktowana

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Piotr Adamczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Wstęp Zakup papierów wartościowych, obok lokat bankowych, walut, nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI DECYZJE nr 9 czerwiec 2008 ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI El bieta Kubiñska*, ukasz Markiewicz** Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO Streszczenie Kryzys na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych I.1 Pojęcie analizy technicznej I.1.1 Definicja analizy technicznej oraz przesłanki jej stosowania Nie warto zaczynać prezentacji narzędzi

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Mateusz Korsak Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania e-mail: mateusz.korsa13@gmail.com Iwona Piekunko-Mantiuk Politechnika Białostocka,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo