ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO"

Transkrypt

1 ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE W gospodarce wolnorynkowe est wele sposobów nwestowana kaptału. Ka dy z welu ró n s od pozostałych zarówno pozomem potencalnych zysków strat, ak ryzykem towarzysz cym dane nwestyc. Tam gdze stnee szansa na zysk, tam mo na te pone strat. Inwestorzy, neako a pror, d do tego, by maksymalzowa swoe zysk, ale tak e by chron s przed utrat zanwestowanego kaptału. Jednym ze sposobów nwestowana pomna- ana warto c swoch aktywów est gra na gełdze paperów warto cowych. Jest to atrakcyny sposób nwestowana, ponewa praktyczne dost pny dla ka dego, ne wymaga anga owana welkch sum, rozpocz ce zako czene nwestowana est stosunkowo proste mało czasochłonne, a co nawa nesze, umo lwa os gn ce du ych zysków w krótkm czase. Jest szczególne atrakcyne w obecne sytuac, gdy nska nflaca powodue, e bezpeczne nwestyce w papery warto cowe Skarbu Pa stwa lokaty bankowe ne pozwala uzyska satysfakconu cych efektów w postac zysku. Jak wspomnano, tam gdze mo na du o zarob, tam te mo na du o strac. Poawa s pytane, w ake papery warto cowe nwestowa, by zaraba? Szans odpowedz na ne dae analza portfelowa wykorzystu c dane statystyczne, pozwala tworzy portfele umo lwa ce maksymalzowane swoch zysków ne przekraczane akceptowanego przez nwestora pozomu ryzyka.

2 06 Sebastan Gnat Idea wykorzystana danych statystycznych do tworzena portfel paperów warto cowych s ga klkudzes cu lat. Podwalny analzy portfelowe poło ył H. Markowtz. Jego model zakładał mnmalzac ryzyka portfela przez mnmalzac waranc portfela. Do zbudowana portfela wykorzystu cego propozyce Markowtza mo na posłu y s metodam optymalzacynym. W klasycznym u cu funkc celu est: T L( x) = X COV X mn, () gdze: X T transponowany wektor udzałów poszczególnych paperów w portfelu, X wektor udzałów poszczególnych paperów w portfelu, COV macerz waranc kowaranc m dzy stopam zwrotu paperów warto cowych. Warunk ograncza ce przymu posta : n = x =, () x 0. (3) Podobny punkt wdzena na nwestowane przedstawł W. Sharpe 3. Jego klasyczny model, naprostszy nabardze rozpowszechnony, opsu ce zw zek zman warto c akc z zachowanem całego rynku. Podstawowym zało enem te teor est zale no stopy zwrotu akc od dzałana czynnka, zwanego czynnkem rynku. Za tak czynnk bardzo cz sto uznae s ndeks gełdowy danego rynku (w nneszym badanu est to WIG). Funkca celu (waranca) przymue posta : p L( x) = S = X X β β S + X S mn, (4) = = m = e Zob. [3]. Por. []. 3 Zob. [4].

3 Krytera budowy portfel paperów gdze: X udzał -tego waloru w portfelu, X udzał -ego waloru w portfelu, S waranca wska nka rynku, m S e waraca składnka losowego -te akc. β współczynnk ryzyka rynkowego -te akc, β współczynnk ryzyka rynkowego -e akc, Warunk ograncza ce przymu posta ak w formułach () (3). Jednak take postawene problemu decyzynego est tylko ednym z mo lwych. Gdy rynek rozwa s stablne est ukształtowany mnmalzowane ryzyka zw zanego z nwestowanem est ak nabardze uzasadnon strateg dla nwestorów stron cych od ryzyka. a rynkach płytkch nestablnych, pod wzgl dem stało c zw zków m dzy stopam zwrotu spółek rynku, a tak e w sytuac, gdy rynek znadue s w trendze spadkowym, ne sprawdza s przedstawone klasyczne metody. Co prawda, dz k tym metod powsta portfele o nske waranc, lecz z powodu wymenonych wad mog cych dotkn rynek, wad warszawske gełdy s to portfele neefektywne. Z przeprowadzonego badana wynka, e portfele, których głównym kryterum było mnmalzowane ryzyka, dawały gorsze wynk od badane próby. Wnosek est tak, e gdyby ne zastosowano tych metod (w tym warance), uzyskano by lepsze rezultaty. e est to zaskaku ce, gdy portfele te ne mały przynos ponadprzec tnych zysków. Jednak e w badanych latach portfele te ne tylko przynosły stopy zwrotu n sze n badana próba, ale przynosły straty. Utwerdza to w przekonanu, e gdy na rynku panue bessa, ne nale y stosowa tych metod. Zbyt mały byłby ednak wnosek mów cy o braku mo lwo c aplkac klasycznych metod portfelowych na Gełdze Paperów Warto cowych w Warszawe. Wprowadzene pewnych modyfkac w klasycznych metodach dae szanse na sukces nwestycyny. Aby bardze efektywne korzysta z tych metod, nale y nacze postaw problem. Kryterum, które rozstrzyga o udzale poszczególnych paperów w portfelu, ne pownno by mnmalzowane ryzyka, ponewa, gdy spada kursy akc, ne przynos ono efektów. owym kryterum est maksymalzowane stopy zwrotu z portfela. e nale y ednak zapomna o ryzyku towarzysz cym nwestyc. ale y wprowadz dodatkowy warunek ograncza cy, który ne dopuszcza do skonstruowana portfela o pozome ry-

4 08 Sebastan Gnat zyka neakceptowanym przez nwestora. W take sytuac problem decyzyny w modelu Markowtza przyme nast pu c posta : L ( X ) = E( Rp ) = X R max, (5) = gdze R redna stopa zwrotu -tego paperu warto cowego. Oprócz warunków () (3) nale y doda : X T COV X S, (6) gdze S akceptowany pozom ryzyka. W ednoczynnkowym modelu Sharpe a równe nale y poczyn pewne zmany: L( x) = R = X α + R X β max, (7) p m = = gdze R m stopa zwrotu warunek rynku. Dodatkowy warunek przymue posta : = = m = e X X β β S + X S S, (8) gdze oznaczena ak we wzorach (4) (6). Przedmotem badana s akce wszystkch spółek notowanych na Gełdze Paperów Warto cowych w Warszawe w systeme notowa c głych przez cały rok. Kryterum to zastosowano ze wzgl du na ednolto danych ułatwa c weryfkac wynków uzyskanych przy zastosowanu ró - nych warantów model Markowtza Sharpe a. Tym sposobem próba, na które przeprowadzono badane, obemue 75 spółek. Dane o kursach zamkn ca

5 Krytera budowy portfel paperów spółek posłu yły do oblczena tygodnowych stóp zwrotu, na których podstawe zbudowano portfele nwestycyne. W portfelach maksymalzu cych stop zwrotu za akceptowany pozom ryzyka przy to odchylene standardowe redne tygodnowe stopy zwrotu badane próby. Tabela Portfel Markowtza mnmalzu cy ryzyko Spółka Udzał w portfelu (%) AMS 7,3 ATLATIS,90 IGBSK 6,4 BUDIMEX,53 BZWBK,58 CERSAIT 5,4 ECHO 4,09 EERGOPLD,3 FARMACOL,6 HADLOWY 3,6 JELFA,9 KOGEERA 7,98 KREDYTB 9,8 MIESZKO 9,60 MPECWRO 8,6 PEKAO 3,5 PGF 6,44 PROSPER 0,44 PUE,6 RAFAKO 0,43 STALPROD,87 STOMIL 0,83 SZEPTEL,3 WARTA 7,5 WILBO 0,88 ródło: oblczena własne. Warto oczekwana stopy zwrotu portfela E(R p ) = 0,6%. Odchylene standardowe portfela S p =,06%.

6 0 Sebastan Gnat Tabela Portfel Markowtza maksymalzu cy stop zwrotu Spółka Udzał w portfelu (%) BZWBK 7,4 FARMACOL 6,80 SWIECIE,96 ródło: oblczena własne. Warto oczekwana stopy zwrotu portfela E(R p ) =,3%. Odchylene standardowe portfela S p = 6,97%. Tabela 3 Portfel Sharpe a mnmalzu cy ryzyko Spółka Udzał w portfelu (%) AMS 3, IGBSK,4 BZWBK 0,6 CSS,0 DEBICA,6 ECHO 4,6 ELBUDOWA 0,8 EERGOPLD 0,5 FARMACOL 3,4 HADLOWY 3,0 JELFA 7,8 KETY 3,8 KOGEERA 5,8 KREDYTB 3,6 MIESZKO 8, MOSTALGD,4 MPECWRO 4,3 PEKAO 0,6 PGF 4,9 PROSPER 3,0 RAFAKO,0 STALPROD 3,3

7 Krytera budowy portfel paperów... STALPROFI 0,5 STERPRO 0,5 STOMIL 4,0 SZEPTEL,4 WARTA,7 ródło: oblczena własne. Warto oczekwana stopy zwrotu portfela E(R p ) = 0,05%. Odchylene standardowe portfela S p =,8%. Tabela 4 Portfel Sharpe a maksymalzu cy stop zwrotu Spółka Udzał w portfelu (%) BZWBK 69,7 FARMACOL 0,5 JELFA 0,8 SWIECIE 9,0 ródło: oblczena własne. Warto oczekwana stopy zwrotu portfela E(R p ) =,96%. Odchylene standardowe portfela S p = 6,97%. Tak skonstruowane portfele (na podstawe danych za 00 rok) zostały poddane pewnego rodzau weryfkac. Porównano ch stopy zwrotu ze stop zwrotu całe badane próby c gu czterech okresów: mes ca, kwartału, półrocza roku.

8 Sebastan Gnat Stopy zwrotu portfel w 00 roku Stopa zwrotu po metu po kwar- Stopa zwro- Portfel s cu (%) tale (%) Porfel Markowtza mnmalzu cy ryzyko Porfel Sharpe'a mnmalzu cy ryzyko Stopa zwrotu po półroczu (%) Tabela 5 Stopa zwrotu po roku (%) 4,5, 5,5 4,,9 3,9 9,3,6 Portfel Markowtza maksymalzu cy stop zwrotu 9,4 8,3,6 35,6 Portfel Sharpe'a maksymalzu cy stop zwrotu 7,3% 4,6% 9,8% 33,8% Badana próba 0,6% 0,% 7,9% 4,9% ródło: oblczena własne. Pommo e krytera, na których podstawe zbudowano portfele s dametralne ró ne, mo na s pokus o klka wnosków. Po perwsze, w sytuac bessy na gełdze portfele maksymalzu ce stop zwrotu dały bardzo satysfakconu ce wynk. Ich stopy zwrotu były zdecydowane wy sze od stóp zwrotu badane próby. Zarówno model Markowtza ak Sharpe a dały podobne rezultaty. Model Markowtza mnmalzu cy ryzyko nwestyc w perspektywe roku charakteryzował s stop zwrotu nemal dentyczn ze stop zwrotu badane próby. Bor c pod uwag, e nwestor oczekue od nwestyc ne tylko mnmalnego ryzyka, ale tak e zysków, w przecwnym wypadku w ogóle by ne nwestował, ne zastosowane te metody dałoby ten sam wynk, a w c wysłek wło ony w konstrukc portfela ne przynósłby efektów. Rezultat w postac stopy zwrotu os gn ty przez portfel Sharpe a, którego celem było mnmalzowane ryzyka, w sytuac bessy, aka panowała na Gełdze Paperów Warto- cowych w Warszawe w 00 roku, równe był gorszy n stopa zwrotu badane próby. Przekonue to do tego, e unkane ryzyka w okrese bessy ne est dobrym posun cem. We ce z kaptałem na gełd w tym okrese premue nwestorów poszuku cych ryzyka, a modyfkaca klasycznych metod portfelowych pozwala os ga dobre wynk.

9 Krytera budowy portfel paperów... 3 LITERATURA. Elton E.J., Gruber M.J.: owoczesna teora portfelowa analza paperów warto cowych. WIG-Press, Warszawa Ignasak E.: Badana operacyne. PWE, Warszawa Markowtz H.: Portfolo Selecton: Effcent Dversfcaton of Investment. Yale Unversty Press, ew Haven Sharpe W.F.: A Smplfed Model for Portfolo Analyss. Management Scence 963, vol Tarczy sk W.: Rynk kaptałowe. Vol. I. Agenca Wydawncza Placet, Warszawa Tarczy sk W.: Rynk kaptałowe. Vol. II. Agenca Wydawncza Placet, Warszawa 997. THE PORTFOLIO BUILDIG CRITERIA DURIG STOCK MARKET CRISIS O THE EXAMPLE OF WARSAW STOCK EXCHAGE Summary Classcal Markowtz and Sharpe portfolos were bult. Dsadvantage of rsk avodng durng stock market crss was shown. Improvement of classcal portfolos was conducted to prove that rsk seekng s much more effectve durng stock market crss. Translated by Sebastan Gnat

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis tre ci Wst p 9 Cz I. Obligacje 11 Rozdzia 1. Co to jest obligacja? 13 Definicja obligacji 13 Poj cia zwi zane z obligacjami 14 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE LUKSEMBURSKIM PROSPEKT MAJ 2005 r. Zapisy nie b d wa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW KESRA NERMEND, ANDRZEJ KUCIŃSKI Streszczenie Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie ma ju za sob 20 lat swego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI mgr Agnieszka Szczepkowska Katedra Koniunktury Gospodarczej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu mgr Lech Wojciechowski Katedra Mikroekonomii Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange 37 Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange Adam Szyszka** Streszczenie Strategia momentum opiera si na za o eniu, e w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE JAKO INSTRUMENTY FINANSOWANIA JERZY ŻYŻY SKI

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE JAKO INSTRUMENTY FINANSOWANIA JERZY ŻYŻY SKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE JAKO INSTRUMENTY FINANSOWANIA JERZY ŻYŻY SKI Streszczenie Autor omawia podstawowe systemy opieki zdrowotnej w wybranych krajach, pokazuj c rol instytucji ubezpieczeniowych. Omawia

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo