Schemat 1. Miejsce finansów islamskich w islamie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schemat 1. Miejsce finansów islamskich w islamie."

Transkrypt

1 ZAKAZY I NAKAZY W FINANSACH ISLAMSKICH Jacek Karwowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Wstęp Islamski pośrednik finansowy pozyskuje i inwestuje środki finansowe zgodnie z zasadami szariatu. Tak więc zasady narzucone przez islam to jedyna, ale niezwykle ważna cecha, odróżniająca islamską instytucję finansową od tradycyjnej. Celem artykułu jest omówienie najważniejszych zakazów i nakazów formułowanych przez islam, odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do finansów oraz wskazanie na skutki ekonomiczne tychże zakazów i nakazów. Skutki ekonomiczne obejmują pozytywne i negatywne efekty o charakterze czysto ekonomicznym wywoływane przez ograniczenia o charakterze religijnym. 1. Islam szariat ekonomia islamska Islam jest religią monoteistyczną, mającą wspólne korzenie z judaizmem i chrześcijaństwem. Jej wyznawcy wierzą, że objawienie przekazane żydom i chrześcijanom przez proroków: Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno zostać ponowione i uzupełnione. Zawiera je święta księga Koranu, objawiona ostatniemu prorokowi Mahometowi w latach Na islam składają się trzy obszary: wiara, szariat i moralność (schemat 1). Schemat 1. Miejsce finansów islamskich w islamie.

2 2 Islam Wiara (aquidah) Szariat (sharia) Moralność (akhlaq) Relacja Allah- człowiek (ibadah) Relacja człowiek- człowiek (muamalah) Działalność społeczna Działalność ekonomiczna Działalność polityczna Finanse islamskie Źródło: Wykłady na temat podstaw finansów islamskich w BIBF w Bahrajnie w 2010 r. Sensem istnienia dla muzumanina jest poświęcenie siebie do bycia sługą Allaha. Szariat to sposób, ścieżka, droga życia. Celem szariatu jest przede wszystkim wskazanie właściwych zachowań człowieka, aby udoskonalić jego charakter. W relacjach człowiek-człowiek ważną rolę odgrywa działalność ekonomiczna. W ostatnich latach próbuje ją opisywać tzw. ekonomia islamska 1. Jest to, jak nazwa wskazuje, połączenie religii i ekonomii. Przez religię należy rozumieć zestaw wierzeń i przykazań, które mają prowadzić człowieka do Boga oraz kształtują relacje z innymi ludźmi i samym sobą. Ekonomia natomiast jest nauką poświęconą działaniom, jakie podejmuje człowiek, by wykorzystać ograni- 1 Ekonomia islamska jest in statu nascendi. Trudno w tym momencie powiedzieć, czy rozwinie się jako osobna gałąź wiedzy. W każdym razie są podejmowane takie próby; por. np. Islamic Economy (2008).

3 3 czone zasoby w celu wyprodukowania towarów i świadczenia usług oraz ich dystrybucji. Islam nie uznaje bezwzględnego braku zasobów, a jedynie względny. Allah stworzył świat z dostateczną ilością zasobów (odkrytych do dziś lub jeszcze nie odkrytych), tak że wszystko czego potrzebujemy jest nam dane. Religia i ekonomia są więc ze sobą powiązane, zwłaszcza jeśli ową religią jest islam. Islam bowiem uważa się za religię holistyczną, ogarniającą całość życia człowieka. Tym samym stanowi bazę, bezpośrednio lub pośrednio, dla finansów islamskich. Koran zawiera bowiem szereg zapisów odnoszących się do działalności gospodarczej człowieka. Co więcej, najdłuższa sura Świętej Księgi jest poświęcona gospodarowaniu. Ekonomię islamską możemy zatem zdefiniować jako naukę o sposobach interpretacji i rozwiązywania ekonomicznych problemów człowieka w oparciu o wartości, normy, prawa i instytucje, które wskazuje islam albo które z islamu można wyprowadzić. Część z nich ma charakter objawiony i nie podlega dyskusji. 2. Charakterystyka zakazów i nakazów islamskich odnoszących się do finansów W islamie możemy wyróżnić trzy kategorie zdarzeń powodujących, że transakcja jest niezgodna z szariatem (haram). Po pierwsze, transakcja jest bezprawna ze swej istoty, np. gdy dotyczy obrotu alkoholem. Po drugie, transakcja jest bezprawna z powodów zewnętrznych, np. sprzedaż książek o tematyce islamskiej, ale z zastosowaniem procentu, przekupstwa albo oszustwa. Po trzecie wreszcie, o sprzeczności z szariatem decyduje niewłaściwe wykonanie umowy. W islamie w relacjach między ludźmi, w tym w działalności ekonomicznej, dozwolone jest w zasadzie wszystko, z wyjątkiem tego, co jest

4 4 zakazane w Koranie. Konsekwencją tego w obszarze nas interesującym jest, iż można, a nawet należy być kreatywnym, czyli np. tworzyć nowe produkty finansowe. Tricki prawne nie są dozwolone, choć wiele zależy tu od wykładni. Ważne jest też, by w wyniku transakcji finansowej nie doszło do zaboru majątku, obie strony odnosiły korzyści i miały możliwie dobry dostęp do informacji dotyczących kontraktu i wreszcie by zachowywć się zgodnie z duchem umowy (Theory and Practice of Islamic Finance, 2008, s. 40). Następujące zakazy pozwalają na uniknięcie zdarzeń / elementów, które są zabronione przez islam i przez to chronią własność (por. np. Handbook of Islamic Banking 2007, s ; Islamic Banking and Finance: What It Is and What It Could Be 2010, s ): zakaz riba, zakaz gier losowych (maysir), zakaz niepewności w umowach (gharar), zakaz gromadzenia skarbów (ihtikar), zakaz oszustwa (tatfief). Najważniejszym ograniczeniem finansów islamskich jest zakaz riba. Stosowanym, choć nie do końca trafnym tłumaczeniem riba na polski jest lichwa. Słowo riba oznacza dosłownie przyrost, nadwyżkę, dodatek, wzrost. W finansach riba jest rozumiana jako wartość, która nie została zarobiona, procent od pożyczki, dodatek ponad podstawową sumę. Ustalanie wynagrodzenia za pożyczenie pieniędzy jest niedopuszczalne. Zatem riba można zdefiniować jako dowolną wartość (małą lub dużą, w formie pieniężnej lub rzeczowej) przewyższającą kwotę główną, stanowiącą warunek pozyskania tej kwoty, zwyczajowo lub ustanowioną w umowie (Iqbal, Molyneux, 2005, s. 6-9; Buckley 2000, s ). Abyśmy mieli do czynienia z riba, spełnione muszą być jednocześnie trzy warunki: występowanie 1. pożyczki (kredytu), 2. nadwyżki związanej

5 5 z upływem czasu i 3. konieczności zapłacenia czy poniesienia ciężaru tej nadwyżki aby pożyczkę (kredyt) otrzymać. Jedyną formą pożyczenia pieniędzy jest zatem pożyczka bez procentu (qard al hasan), dokonywana ze względu na chęć pomocy (zasada braterstwa). Trudno na tej zasadzie tworzyć nowoczesną bankowość. Drugim ważnym ograniczeniem finansów islamskich jest zakaz gharar. Termin ten oznacza niepewność, w rozumieniu braku określenia wszystkich niezbędnych elementów umowy, co może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji co najmniej dla jednej ze stron. Gharar prowadzi do przejęcia wartości majątkowej bez uzasadnienia oraz oczywiście do sporów między stronami. W odniesieniu do handlu oznacza on niedopuszczalność sytuacji, w której kupujący nie wie co kupił, a sprzedający co sprzedał. Często rozumie się pod tym pojęciem również niepewność czy coś nastąpi, czy nie. Zakaz gharar nie ma nic wspólnego z unikaniem ryzyka w działalności gospodarczej. Ryzyko przedsiębiorcy musi występować. Trzecim ważnym ograniczeniem finansów islamskich jest zakaz maysir. Chodzi tu generalnie o uzyskiwanie majątku zbyt łatwo, bez wysiłku, siłą rzeczy kosztem innych. Najlepszym przykładem są gry losowe. Ale z maysir mamy też do czynienia, gdy ktoś przerzuca odpowiedzialność na kogoś innego bez rekompensaty. 3. Skutki ekonomiczne zakazów i nakazów islamskich odnoszących się do finansów Z punktu widzenia ekonomisty ograniczenia nakładane przez islam na transakcje finansowe mogą budzić różne refleksje. Po pierwsze, należy się zastanowić czy religijne zakazy i nakazy nie powodują pozytywnych albo negatywnych skutków dla podmiotów zaangażowanych

6 6 w transakcje, a także dla gospodarki jako całości. Po drugie, każda próba narzucania podmiotom gospodarującym pewnych ograniczeń może powodować albo zmniejszenie efektywności gospodarowania, albo nawet odrzucenie jej przez rynek i obchodzenie prawa czy narzuconych reguł. Przyjrzyjmy się zatem zakazom i nakazom scharakteryzowanym w punkcie 2 pod kątem ich skutków ekonomicznych. Zauważmy jednak, że dla wyznawców islamu może nie mieć znaczenia, czy np. dany zakaz ma sens gospodarczy; należy go po prostu przestrzegać. Ograniczenia zostaną omówione według trzech wymienionych w poprzednim punkcie elementów powodujących, że transakcja jest niezgodna z szariatem, a mianowicie bezprawność ze swej istoty, bezprawność z powodów zewnętrznych oraz niewłaściwe wykonanie umowy. A. Transakcja finansowa nie może służyć wspieraniu działań sprzecznych z Koranem. Ze względu na rozmiary tekstu trudno szczegółowo w tym miejscu omówić rodzaje działalności, zwłaszcza o charakterze ekonomicznym, zabronione przez Koran. Wspomnijmy tylko o najważniejszych: zakaz dotyczący alkoholu, rozrywki, usług finansowych niezgodnych z szariatem, wieprzowiny, pornografii, tytoniu. Tak więc zakazy i nakazy koraniczne dotyczące aktywności ludzkiej nie mają na ogół bezpośredniego wpływu na samą konstrukcję instrumentów finansowych, jednak ograniczają instytucję finansową. Powinna ona przez swoją działalność budować dobrobyt ekonomiczny i społeczny wspólnoty, a nie wyłącznie maksymalizować zysk. Odbywać się to powinno przez kierowanie finansowania ku projektom zgodnym z szariatem, z korzyścią także dla depozytariuszy, świadomie lokujących oszczędności w instytucjach islamskich (Theory and Practice of Islamic Finance, 2008, s. 12).

7 7 B. Bezprawność transakcji z powodów zewnętrznych jest najważniejszym ograniczeniem, ale może i szansą islamskich instytucji finansowych. Mowa przede wszystkim o zakazie riba, gharar i maysir. Niewątpliwie najistotniejszy jest zakaz riba. Ma on podłoże głównie religijne, ale stosunkowo łatwo można znaleźć uzasadnienie ekonomiczne dla takiego ograniczenia 2. Konsekwencje zakazu riba są dla finansów islamskich zasadnicze. Można powiedzieć, że chęć uniknięcia riba jest swego rodzaju obsesją podmiotów działających na islamskim rynku finansowym. Procent, mimo swych wad jest bowiem bardzo wygodny dla wszystkich zainteresowanych stron i ułatwia konstrukcję wielu instrumentów. Tymczasem zgodnie z nakazami Koranu pośrednik finansowy musi opierać się na udziale w zysku. Zysk z kolei może być wynikiem wielu działań, stanowiących podstawę konstrukcji instrumentów islamskich. Handel jest najprostszym sposobem osiągania zysku 3. Pośrednik finansowy może zatem kupić towar taniej i sprzedać go drożej, a zrealizowanym zyskiem podzielić się z podmiotami dokonującymi wkładów. Wkłady mają bardzo różny charakter, podobnie jak transakcje handlowe. Umowa przechowania (wadiya) nie upoważnia do udziału w zyskach, ale dobrą praktyką np. banku jest wypłata klientom powierzającym wkłady części zrealizowanego zysku jako prezentu. Z kolei w transakcji handlowej z (najczęściej krótkoterminowym) odroczeniem płatności (murabaha) pośrednik angażuje środki finansowe by kupić towary dla klienta, pozwalając temu ostatniemu zapłacić uzgodnioną kwotę za te towary (co do zasady wyższą, co jest źródłem zysków dla pośredni- 2 Por np. Karwowski (2005, s ). 3 W końcu sam Mahomet był kupcem...

8 8 ka i podmiotu powierzającego mu kapitał) w terminie późniejszym, np. kiedy zakupione surowce przyniosą przychody. Dopuszczalny jest też zakup towaru (o charakterze inwestycyjnym) przez np. bank i sprzedaż go klientowi z uzgodnionymi płatnościami rozłożonymi na długi okres (albai bithaman ajil, BBA) albo udostepnienie go klientowi w formie leasingu (ijara), po spełnieniu szeregu warunków. Aby dług (leasing) mógł być uprawnionym sposobem finansowania zgodnym z szariatem muszą być spełnione cztery warunki: a) aktyw będący przedmiotem handlu (lub leasingu) musi faktycznie istnieć; b) sprzedawca (leasingodawca) musi być właścicielem aktywu oraz nim faktycznie dysponować, tzn. ponosić ryzyko związane z własnością i posiadaniem; c) transakcja musi mieć charakter rzeczywisty, tj. obie strony muszą mieć intencję dostarczenia i odebrania towaru; d) nie wolno handlować długiem, tak więc nie można pozbyć się ryzyka związanego z finansowaniem. Według zwolenników tych ograniczeń nie powinny one mieć negatywnego wpływu na gospodarkę, gdyż wszystkie transakcje spekulacyjne i pochodne są tylko grą o zerowej sumie zysków i strat (Hassan, Kayed, 2009, s ). Aby zrozumieć jak wiele wysiłków musi podjąć np. bank islamski, by ulokować wolne środki zgodnie z szariatem przyjrzyjmy się transakcji giełdowej oferowanej przez islamską Bursa Suq Al-Sila (część Bursa Malaysia w Kuala Lumpur w Malezji). Bank A (pragnący zainwestować płynne środki), za pośrednictwem brokera giełdowego kupuje towar (obecnie tylko olej palmowy albo żywicę syntetyczną) płacąc natychmiast. Giełda zapewnia dostawę towaru do banku, jeśli ten sobie tego życzy. Następnie bank A sprzedaje towar bankowi B (pragnącemu pozyskać kapitał), po cenie wyższej i z odroczonym terminem płatności. Bank B

9 9 sprzedaje towar za pośrednictwem giełdy podmiotom (w praktyce kilku) w zamian za natychmiastową płatność. Inny przykład pokazuje, jak można skonstruować islamską walutową transakcję swapową. Bank A kupuje za 1,3 mln $ towar, po czym sprzedaje go bankowi B po wyższej cenie 1,339 mln $ z odroczonym terminem płatności (rok). Bank B sprzedaje towar po cenie rynkowej, tj. za 1,3 mln $, po czym wymienia tę kwotę na rynku kasowym, otrzymując 1 mln euro. Za euro kupuje towar i sprzedaje go bankowi A oczekując zapłaty za rok. Cena wynosi 1,03 mln euro. Bank A natychmiast sprzedaje towar na rynku kasowym otrzymując 1 mln euro. Efekt tych operacji jest następujący: bank A wymienia 1,3 mln $ na 1 mln euro z bankiem B, a po roku płaci 1,03 mln euro otrzymując od niego 1,339 mln $. Zwolennicy takich transakcji podkreślają, że opierają się one na zasadach szariatu oraz co do zasady mogą być stosowane wyłącznie do zabezpieczenia, nigdy spekulacji (por. Dusuki 2009, s ). Można mieć wątpliwości odnośnie do zgodności z szariatem powiązanych ze sobą nieco sztucznych transakcji handlowych, a zwłaszcza cen towarów z odroczonym terminem płatności, które dziwnym trafem odpowiadają oprocentowaniu obu walut na tradycyjnych rynkach międzybankowych. Handlowy charakter transakcji bazowej rodzi następujące wątpliwości związane z kształtem transakcji finansowej: a) instytucja typowo finansowa, np. bank, spełnia funkcje kupca, co nie jest zgodne z jego charakterem i wymaga delegowania zadań kupieckich do innych podmiotów, niekiedy samych klientów; b) trudne jest przypisanie zysków z transakcji handlowych do różnych depozytów klientów; c) występuje asymetria informacyjna między pośrednikiem finansowym a deponentem oszczędności; ten ostatni nie posiada danych dotyczących kosztów po-

10 10 średnika i metod podziału zysku, co samo w sobie jest faktycznie trudne i niejednoznaczne; d) sztuczką prawną jest występowanie w transakcji BBA tylko dwóch podmiotów: podmiotu sprzedającego bankowi dobro za gotówkę, by za chwilę odkupić je po wyższej cenie, tyle że z odroczonym terminem płatności; dlatego metoda ta jest niedozwolona w niektórych krajach, zwłaszcza nad Zatoką Perską. Spółka jest najbardziej islamską, jeśli można tak powiedzieć, formą prowadzenia działalności gospodarczej. Niektórzy autorzy uważają, że w związku z tym instrumenty oparte na długu powinny być stosowane w ograniczonym zakresie (Theory and Practice of Islamic Finance, 2008, s 41). Inni, np. Ayub (2007, s ), twierdzą, że handel jest tak samo godny poparcia jak tworzenie spółek, byle zachowane były zasady szariatu (w skrócie: podmiot kupujący towar płaci zań, wchodzi w jego posiadanie, ponosi ryzyko z nim związane, ewentualnie przetwarza / przewozi towar i w końcu sprzedaje z zyskiem). Spółka wiąże się z inwestowaniem kapitału, podejmowaniem ryzyka, osiąganiem zysków, ale i ryzykiem strat 4. Dla pośredników finansowych oznacza to konieczność przyjmowania wkładów przeznaczanych na inwestycje w różne przedsięwzięcia. Bank na przykład musi dogłębnie zbadać nie tyle zdolność kredytową klienta (na tę w tradycyjnej bankowości w nadzwyczajny sposób wpływają zabezpieczenia), co szanse osiągnięcia zysków i ryzyko strat. Bank staje się w tej koncepcji swego rodzaju funduszem venture capital / private equity. Tego typu rozwiązanie ma szereg zalet, ale i wad: a) bank znowu wychodzi ze swojej tradycyjnej funkcji podmiotu finansowego i musi zajmować się dokładnym badaniem 4 Prawa i obowiązki stron umowy są różne w mudaraba i musharaka, podobnie jak zasady podziału zysków i strat. Są one dobrze opisane w literaturze (por. np. Ayub, 2007, rozdz. 12).

11 11 działalności finansowanych podmiotów, gdyż będzie ich współwłaścicielem; b) podobnie jak w poporzednim przypadku trudno jest jednoznacznie policzyć czyste zyski z takiej działalności i przypisać je deponentom; w konsekwencji c) nie jest łatwo sporządzić umowy, zawierające zasady podziału zysku i je wystandaryzować; d) wkłady inwestorów stają się bardziej certyfikatami zamkniętego funduszu inwestycyjnego niż lokatami terminowymi z możliwością zerwania umowy; e) terminy lokat są z natury rzeczy długoterminowe, co nie każdemu musi odpowiadać. Zakazy gharar i maysir są ograniczeniem powodującym, że finanse islamskie cechuje większa prostota konstrukcji instrumentów. Nadmierna niepewność i spekulacja są niedopuszczalne w islamie. Dlatego nie można mówić o islamskich funduszach hedgingowych, skoro takie fundusze z natury są spekulacyjne. Podobnie trudno sobie wyobrazić islamskie finansowe transakcje futures, choć bada się warunki dopuszczalności towarowych transakcji futures (al-bashir, al-amine, 2008, rozdz. 5). Mimo prób imitacji derywatów nie należy się spodziewać zaakceptowania przez uczonych muzułmańskich instrumentów, w których naturze leży gharar i maysir. Podkreśla się jednak, że w pewnym zakresie potrzeby hedgingu zaspokajają takie akceptowane transakcje, jak salam (zapłata całości kwoty z góry, dostawa najczęściej płodów rolnych w ustalonym terminie w przyszłości), istisna a (produkcja na zamówienie z przedpłatą), urbun (wpłata zaliczki na poczet zakupu towaru, przepadającej gdyby potencjany kupiec wycofał się z transakcji 5 ), wa d (jednostronne zobowiązanie, np. do zakupu waluty przez importera po ustalonej cenie w przyszłości, dla zaspokojenia faktycznego zapotrzebowania na walutę), by wymienić tylko kilka (Kunhibava, 2010, s. 47). Nie można 5 Przypomina to zapłatę premii opcyjnej.

12 12 więc powiedzieć, że szariat uniemożliwia dokonywanie transakcji finansowych. Raczej nakłada pewne ograniczenia, których skutkiem jest brak spekulacji i niezawieranie transakcji oderwanych od realnej gospodarki. Z drugiej strony jest prawdą, że zakaz gharar i maysir, w powiązaniu z zakazem riba, powoduje, iż instytucje finansowe mają problem z zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej, kursowym, ryzykiem płynności itd. C. Zakaz niewłaściwego wykonania umowy jest dość oczywisty i chyba nie budzi kontrowersji wśród wyznawców żadnej religii. Podsumowując, islamskie finanse cechują się (lub powinny cechować) brakiem transakcji spekulacyjnych, mniejszą niepewnością niż tradycyjne transakcje finansowe, brakiem dźwigni, umiarkowanymi stopami zysku, względną równością stron kontraktu. W praktyce występują negatywne zjawiska, utrudniające praktyczną realizację zasad finansów islamskich: prawodawstwo dotyczące islamskich instytucji finansowych nie jest dostatecznie dobrze rozwinięte, występują ograniczenia dotyczące zagranicznej własności aktywów i całych przedsiębiorstw, a poglądy różnych rad szariatu na te same kwestie potrafią być odmienne, co skutecznie utrudnia standaryzację islamskich instrumentów finansowych i podnosi ceny transakcji, np. emisji sukuk. Wszystkie instrumenty islamskie bazują na zrozumieniu zasad szariatu i ich przełożeniu na praktyczne działania, czyli na interpretacji szariatu (fiqh). Są wynikiem wysiłków ludzi, zatem nie są doskonałe. Mogą być przedmiotem dyskusji i ulepszeń. Opinie znawców tematu potrafią się zmieniać wraz z upływem czasu i zbieraniem doświadczeń. Pewne instrumenty uznaje się za dopuszczalne, a później za niewłaściwe (i odwrotnie). Dlatego tak ważne jest, by specjaliści z dziedziny szariatu

13 13 i finansów dochodzili do porozumienia i byli zdolni wypracować standardy. Jest to warunek szybkiego rozwoju finansów islamskich. Jedną z organizacji, która ma ambicję wypracowania rozwiązań w dziedzinie finansów powszechnie akceptowanych w świecie islamu jest AAOIFI 6. Jednak póki co, żadna z organizacji nie ma prawa narzucać swoich decyzji wszystkim krajom. 4. Zakończenie Widzimy zatem, że zastosowanie zakazów i nakazów islamskich pociąga za sobą następujące skutki. Po pierwsze, eliminację szeregu instrumentów znanych w finansach konwencjonalnych, np. zdecydowaną większość transakcji pochodnych. Po drugie, imitację tradycyjnych instrumentów z wykorzystaniem technik zapewniających zgodność z szariatem; pytanie, czy w ten sposób tworzy się nową jakość, czy tylko obchodzi zakazy z zastosowaniem kosztownych i skomplikowanych transakcji handlowych. Po trzecie, pewne przesunięcie od transakcji opartych na długu ku finansowaniu udziałowemu; przynajmniej tego należałoby oczekiwać 7. Po czwarte, częste wykorzystywanie towarów jako podstawy dokonania transakcji. Rodzi to pozytywne skutki w postaci swego rodzaju zabezpieczenia, pod warunkiem, że deklarowane prawo własności będzie respektowane. Nie gwarantuje jednak pełnego zabezpieczenia np. na wypadek upadłości, gdyż cena rynkowa towaru (przemiotu transakcji) może nagle spaść. Literatura 6 The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (www.aaoifi.com). 7 Póki co banki islamskie niestety wykorzystują spółki (murabaha, musharaka) w minimalnym stopniu (Dusuki, 2008, s. 4).

14 14 al-bashir M., al-amine M. (2008), Risk Management in Islamic Finance, Brill, Leiden, Boston. Ayub M. (2007), Understanding Islamic Finance, John Wiley and Sons Ltd, Chichester. Buckley S.L. (2000), Teachings on Usury in Judaism, Christianity and Islam, The Edwin Mellen Press, Lewiston. Dusuki A.W. (2008), Islamic Finance: An Old Skeleton in a Modern Dress, ISRA Series in Contemporary Islamic Finance 2. Dusuki A.W. (2009), Shariah Parameters on the Foreign Exchange Swap as a Hedging Mechanism in Islamic Finance, ISRA International Journal of Islamic Finance, December. Handbook of islamic banking (2007). Edited by M.K. Hassan and M.K. Lewis, Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA. Hassan M.K., Kayed R.N. (2009), The Global Financial Crisis, Risk Management and Social Justice in Islamic Finance, ISRA International Journal of Islamic Finance, December. Islamic Banking and Finance: What It Is and What It Could Be (2010), editor Terek el Diwany, 1 st Ethical Charitable Trust, Bolton. Islamic Economy (2008), Editor-in-Chief M. Mukarram Ahmed, Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi. Karwowski J. (2005), Uwagi na temat bankowości islamskiej, Bank i Kredyt, nr 9. Kunhibava S. (2010), Derivatives in Islamic Finance, ISRA Research Paper No. 7. Theory and Practice of Islamic Finance (2008), edited by S. Swee-Hock, K. Wang, Saw Centre for Financial Studies, Singapore.

15 15 SUMMARY The last decade has seen an unprecedented growth not only in the practice of Islamic finance but also in the literature on this topic. Islam has constrained the freedom to engage in business and financial transactions on the basis of a number of prohibitions, ethics, and norms. The goal of this paper is to address the issue of major prohibitions in Islamic finance and their consequences for Islamic financial contracts. They should be namely free of components of riba, gharar, and maysir. The author discusses the positive and negative consequences of applying these restrictions to financial instruments as well as Sharia-compliant modes of profit-and-loss sharing, which constitute or should constitute the backbone of future Islamic economic system. The paper is based both on current literature and on discussions with practitioners from two major Islamic financial centres: Bahrain and Kuala Lumpur.

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ich innowacyjności dla gospodarki międzynarodowej

ich innowacyjności dla gospodarki międzynarodowej studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 37, t. 1 Ireneusz Miciuła* Uniwersytet Szczeciński Instrumenty finansowe na rynku walutowym oraz znaczenie ich innowacyjności dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Beata Granosik Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszalińska WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Każda inwestycja rzeczowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału do jej

Bardziej szczegółowo

NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 1(14) 2013

NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 1(14) 2013 NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 1(14) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Jadwiga Marcinek Redakcja techniczna i korekta: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Wstęp Postępująca globalizacja

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych

Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych Mirosław Kachniewski Bartosz Majewski Przemysław Wasilewski www.kapital.edu.pl Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych Mirosław Kachniewski Bartosz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania Autor: Lesław Marek Fiutowski Skrócony opis lekcji Podczas zajęć uczniowie poznają możliwości pozyskiwania oraz inwestowania kapitału, jakie oferuje rynek.

Bardziej szczegółowo

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Emil Radziszewski BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo