Schemat 1. Miejsce finansów islamskich w islamie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schemat 1. Miejsce finansów islamskich w islamie."

Transkrypt

1 ZAKAZY I NAKAZY W FINANSACH ISLAMSKICH Jacek Karwowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Wstęp Islamski pośrednik finansowy pozyskuje i inwestuje środki finansowe zgodnie z zasadami szariatu. Tak więc zasady narzucone przez islam to jedyna, ale niezwykle ważna cecha, odróżniająca islamską instytucję finansową od tradycyjnej. Celem artykułu jest omówienie najważniejszych zakazów i nakazów formułowanych przez islam, odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do finansów oraz wskazanie na skutki ekonomiczne tychże zakazów i nakazów. Skutki ekonomiczne obejmują pozytywne i negatywne efekty o charakterze czysto ekonomicznym wywoływane przez ograniczenia o charakterze religijnym. 1. Islam szariat ekonomia islamska Islam jest religią monoteistyczną, mającą wspólne korzenie z judaizmem i chrześcijaństwem. Jej wyznawcy wierzą, że objawienie przekazane żydom i chrześcijanom przez proroków: Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno zostać ponowione i uzupełnione. Zawiera je święta księga Koranu, objawiona ostatniemu prorokowi Mahometowi w latach Na islam składają się trzy obszary: wiara, szariat i moralność (schemat 1). Schemat 1. Miejsce finansów islamskich w islamie.

2 2 Islam Wiara (aquidah) Szariat (sharia) Moralność (akhlaq) Relacja Allah- człowiek (ibadah) Relacja człowiek- człowiek (muamalah) Działalność społeczna Działalność ekonomiczna Działalność polityczna Finanse islamskie Źródło: Wykłady na temat podstaw finansów islamskich w BIBF w Bahrajnie w 2010 r. Sensem istnienia dla muzumanina jest poświęcenie siebie do bycia sługą Allaha. Szariat to sposób, ścieżka, droga życia. Celem szariatu jest przede wszystkim wskazanie właściwych zachowań człowieka, aby udoskonalić jego charakter. W relacjach człowiek-człowiek ważną rolę odgrywa działalność ekonomiczna. W ostatnich latach próbuje ją opisywać tzw. ekonomia islamska 1. Jest to, jak nazwa wskazuje, połączenie religii i ekonomii. Przez religię należy rozumieć zestaw wierzeń i przykazań, które mają prowadzić człowieka do Boga oraz kształtują relacje z innymi ludźmi i samym sobą. Ekonomia natomiast jest nauką poświęconą działaniom, jakie podejmuje człowiek, by wykorzystać ograni- 1 Ekonomia islamska jest in statu nascendi. Trudno w tym momencie powiedzieć, czy rozwinie się jako osobna gałąź wiedzy. W każdym razie są podejmowane takie próby; por. np. Islamic Economy (2008).

3 3 czone zasoby w celu wyprodukowania towarów i świadczenia usług oraz ich dystrybucji. Islam nie uznaje bezwzględnego braku zasobów, a jedynie względny. Allah stworzył świat z dostateczną ilością zasobów (odkrytych do dziś lub jeszcze nie odkrytych), tak że wszystko czego potrzebujemy jest nam dane. Religia i ekonomia są więc ze sobą powiązane, zwłaszcza jeśli ową religią jest islam. Islam bowiem uważa się za religię holistyczną, ogarniającą całość życia człowieka. Tym samym stanowi bazę, bezpośrednio lub pośrednio, dla finansów islamskich. Koran zawiera bowiem szereg zapisów odnoszących się do działalności gospodarczej człowieka. Co więcej, najdłuższa sura Świętej Księgi jest poświęcona gospodarowaniu. Ekonomię islamską możemy zatem zdefiniować jako naukę o sposobach interpretacji i rozwiązywania ekonomicznych problemów człowieka w oparciu o wartości, normy, prawa i instytucje, które wskazuje islam albo które z islamu można wyprowadzić. Część z nich ma charakter objawiony i nie podlega dyskusji. 2. Charakterystyka zakazów i nakazów islamskich odnoszących się do finansów W islamie możemy wyróżnić trzy kategorie zdarzeń powodujących, że transakcja jest niezgodna z szariatem (haram). Po pierwsze, transakcja jest bezprawna ze swej istoty, np. gdy dotyczy obrotu alkoholem. Po drugie, transakcja jest bezprawna z powodów zewnętrznych, np. sprzedaż książek o tematyce islamskiej, ale z zastosowaniem procentu, przekupstwa albo oszustwa. Po trzecie wreszcie, o sprzeczności z szariatem decyduje niewłaściwe wykonanie umowy. W islamie w relacjach między ludźmi, w tym w działalności ekonomicznej, dozwolone jest w zasadzie wszystko, z wyjątkiem tego, co jest

4 4 zakazane w Koranie. Konsekwencją tego w obszarze nas interesującym jest, iż można, a nawet należy być kreatywnym, czyli np. tworzyć nowe produkty finansowe. Tricki prawne nie są dozwolone, choć wiele zależy tu od wykładni. Ważne jest też, by w wyniku transakcji finansowej nie doszło do zaboru majątku, obie strony odnosiły korzyści i miały możliwie dobry dostęp do informacji dotyczących kontraktu i wreszcie by zachowywć się zgodnie z duchem umowy (Theory and Practice of Islamic Finance, 2008, s. 40). Następujące zakazy pozwalają na uniknięcie zdarzeń / elementów, które są zabronione przez islam i przez to chronią własność (por. np. Handbook of Islamic Banking 2007, s ; Islamic Banking and Finance: What It Is and What It Could Be 2010, s ): zakaz riba, zakaz gier losowych (maysir), zakaz niepewności w umowach (gharar), zakaz gromadzenia skarbów (ihtikar), zakaz oszustwa (tatfief). Najważniejszym ograniczeniem finansów islamskich jest zakaz riba. Stosowanym, choć nie do końca trafnym tłumaczeniem riba na polski jest lichwa. Słowo riba oznacza dosłownie przyrost, nadwyżkę, dodatek, wzrost. W finansach riba jest rozumiana jako wartość, która nie została zarobiona, procent od pożyczki, dodatek ponad podstawową sumę. Ustalanie wynagrodzenia za pożyczenie pieniędzy jest niedopuszczalne. Zatem riba można zdefiniować jako dowolną wartość (małą lub dużą, w formie pieniężnej lub rzeczowej) przewyższającą kwotę główną, stanowiącą warunek pozyskania tej kwoty, zwyczajowo lub ustanowioną w umowie (Iqbal, Molyneux, 2005, s. 6-9; Buckley 2000, s ). Abyśmy mieli do czynienia z riba, spełnione muszą być jednocześnie trzy warunki: występowanie 1. pożyczki (kredytu), 2. nadwyżki związanej

5 5 z upływem czasu i 3. konieczności zapłacenia czy poniesienia ciężaru tej nadwyżki aby pożyczkę (kredyt) otrzymać. Jedyną formą pożyczenia pieniędzy jest zatem pożyczka bez procentu (qard al hasan), dokonywana ze względu na chęć pomocy (zasada braterstwa). Trudno na tej zasadzie tworzyć nowoczesną bankowość. Drugim ważnym ograniczeniem finansów islamskich jest zakaz gharar. Termin ten oznacza niepewność, w rozumieniu braku określenia wszystkich niezbędnych elementów umowy, co może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji co najmniej dla jednej ze stron. Gharar prowadzi do przejęcia wartości majątkowej bez uzasadnienia oraz oczywiście do sporów między stronami. W odniesieniu do handlu oznacza on niedopuszczalność sytuacji, w której kupujący nie wie co kupił, a sprzedający co sprzedał. Często rozumie się pod tym pojęciem również niepewność czy coś nastąpi, czy nie. Zakaz gharar nie ma nic wspólnego z unikaniem ryzyka w działalności gospodarczej. Ryzyko przedsiębiorcy musi występować. Trzecim ważnym ograniczeniem finansów islamskich jest zakaz maysir. Chodzi tu generalnie o uzyskiwanie majątku zbyt łatwo, bez wysiłku, siłą rzeczy kosztem innych. Najlepszym przykładem są gry losowe. Ale z maysir mamy też do czynienia, gdy ktoś przerzuca odpowiedzialność na kogoś innego bez rekompensaty. 3. Skutki ekonomiczne zakazów i nakazów islamskich odnoszących się do finansów Z punktu widzenia ekonomisty ograniczenia nakładane przez islam na transakcje finansowe mogą budzić różne refleksje. Po pierwsze, należy się zastanowić czy religijne zakazy i nakazy nie powodują pozytywnych albo negatywnych skutków dla podmiotów zaangażowanych

6 6 w transakcje, a także dla gospodarki jako całości. Po drugie, każda próba narzucania podmiotom gospodarującym pewnych ograniczeń może powodować albo zmniejszenie efektywności gospodarowania, albo nawet odrzucenie jej przez rynek i obchodzenie prawa czy narzuconych reguł. Przyjrzyjmy się zatem zakazom i nakazom scharakteryzowanym w punkcie 2 pod kątem ich skutków ekonomicznych. Zauważmy jednak, że dla wyznawców islamu może nie mieć znaczenia, czy np. dany zakaz ma sens gospodarczy; należy go po prostu przestrzegać. Ograniczenia zostaną omówione według trzech wymienionych w poprzednim punkcie elementów powodujących, że transakcja jest niezgodna z szariatem, a mianowicie bezprawność ze swej istoty, bezprawność z powodów zewnętrznych oraz niewłaściwe wykonanie umowy. A. Transakcja finansowa nie może służyć wspieraniu działań sprzecznych z Koranem. Ze względu na rozmiary tekstu trudno szczegółowo w tym miejscu omówić rodzaje działalności, zwłaszcza o charakterze ekonomicznym, zabronione przez Koran. Wspomnijmy tylko o najważniejszych: zakaz dotyczący alkoholu, rozrywki, usług finansowych niezgodnych z szariatem, wieprzowiny, pornografii, tytoniu. Tak więc zakazy i nakazy koraniczne dotyczące aktywności ludzkiej nie mają na ogół bezpośredniego wpływu na samą konstrukcję instrumentów finansowych, jednak ograniczają instytucję finansową. Powinna ona przez swoją działalność budować dobrobyt ekonomiczny i społeczny wspólnoty, a nie wyłącznie maksymalizować zysk. Odbywać się to powinno przez kierowanie finansowania ku projektom zgodnym z szariatem, z korzyścią także dla depozytariuszy, świadomie lokujących oszczędności w instytucjach islamskich (Theory and Practice of Islamic Finance, 2008, s. 12).

7 7 B. Bezprawność transakcji z powodów zewnętrznych jest najważniejszym ograniczeniem, ale może i szansą islamskich instytucji finansowych. Mowa przede wszystkim o zakazie riba, gharar i maysir. Niewątpliwie najistotniejszy jest zakaz riba. Ma on podłoże głównie religijne, ale stosunkowo łatwo można znaleźć uzasadnienie ekonomiczne dla takiego ograniczenia 2. Konsekwencje zakazu riba są dla finansów islamskich zasadnicze. Można powiedzieć, że chęć uniknięcia riba jest swego rodzaju obsesją podmiotów działających na islamskim rynku finansowym. Procent, mimo swych wad jest bowiem bardzo wygodny dla wszystkich zainteresowanych stron i ułatwia konstrukcję wielu instrumentów. Tymczasem zgodnie z nakazami Koranu pośrednik finansowy musi opierać się na udziale w zysku. Zysk z kolei może być wynikiem wielu działań, stanowiących podstawę konstrukcji instrumentów islamskich. Handel jest najprostszym sposobem osiągania zysku 3. Pośrednik finansowy może zatem kupić towar taniej i sprzedać go drożej, a zrealizowanym zyskiem podzielić się z podmiotami dokonującymi wkładów. Wkłady mają bardzo różny charakter, podobnie jak transakcje handlowe. Umowa przechowania (wadiya) nie upoważnia do udziału w zyskach, ale dobrą praktyką np. banku jest wypłata klientom powierzającym wkłady części zrealizowanego zysku jako prezentu. Z kolei w transakcji handlowej z (najczęściej krótkoterminowym) odroczeniem płatności (murabaha) pośrednik angażuje środki finansowe by kupić towary dla klienta, pozwalając temu ostatniemu zapłacić uzgodnioną kwotę za te towary (co do zasady wyższą, co jest źródłem zysków dla pośredni- 2 Por np. Karwowski (2005, s ). 3 W końcu sam Mahomet był kupcem...

8 8 ka i podmiotu powierzającego mu kapitał) w terminie późniejszym, np. kiedy zakupione surowce przyniosą przychody. Dopuszczalny jest też zakup towaru (o charakterze inwestycyjnym) przez np. bank i sprzedaż go klientowi z uzgodnionymi płatnościami rozłożonymi na długi okres (albai bithaman ajil, BBA) albo udostepnienie go klientowi w formie leasingu (ijara), po spełnieniu szeregu warunków. Aby dług (leasing) mógł być uprawnionym sposobem finansowania zgodnym z szariatem muszą być spełnione cztery warunki: a) aktyw będący przedmiotem handlu (lub leasingu) musi faktycznie istnieć; b) sprzedawca (leasingodawca) musi być właścicielem aktywu oraz nim faktycznie dysponować, tzn. ponosić ryzyko związane z własnością i posiadaniem; c) transakcja musi mieć charakter rzeczywisty, tj. obie strony muszą mieć intencję dostarczenia i odebrania towaru; d) nie wolno handlować długiem, tak więc nie można pozbyć się ryzyka związanego z finansowaniem. Według zwolenników tych ograniczeń nie powinny one mieć negatywnego wpływu na gospodarkę, gdyż wszystkie transakcje spekulacyjne i pochodne są tylko grą o zerowej sumie zysków i strat (Hassan, Kayed, 2009, s ). Aby zrozumieć jak wiele wysiłków musi podjąć np. bank islamski, by ulokować wolne środki zgodnie z szariatem przyjrzyjmy się transakcji giełdowej oferowanej przez islamską Bursa Suq Al-Sila (część Bursa Malaysia w Kuala Lumpur w Malezji). Bank A (pragnący zainwestować płynne środki), za pośrednictwem brokera giełdowego kupuje towar (obecnie tylko olej palmowy albo żywicę syntetyczną) płacąc natychmiast. Giełda zapewnia dostawę towaru do banku, jeśli ten sobie tego życzy. Następnie bank A sprzedaje towar bankowi B (pragnącemu pozyskać kapitał), po cenie wyższej i z odroczonym terminem płatności. Bank B

9 9 sprzedaje towar za pośrednictwem giełdy podmiotom (w praktyce kilku) w zamian za natychmiastową płatność. Inny przykład pokazuje, jak można skonstruować islamską walutową transakcję swapową. Bank A kupuje za 1,3 mln $ towar, po czym sprzedaje go bankowi B po wyższej cenie 1,339 mln $ z odroczonym terminem płatności (rok). Bank B sprzedaje towar po cenie rynkowej, tj. za 1,3 mln $, po czym wymienia tę kwotę na rynku kasowym, otrzymując 1 mln euro. Za euro kupuje towar i sprzedaje go bankowi A oczekując zapłaty za rok. Cena wynosi 1,03 mln euro. Bank A natychmiast sprzedaje towar na rynku kasowym otrzymując 1 mln euro. Efekt tych operacji jest następujący: bank A wymienia 1,3 mln $ na 1 mln euro z bankiem B, a po roku płaci 1,03 mln euro otrzymując od niego 1,339 mln $. Zwolennicy takich transakcji podkreślają, że opierają się one na zasadach szariatu oraz co do zasady mogą być stosowane wyłącznie do zabezpieczenia, nigdy spekulacji (por. Dusuki 2009, s ). Można mieć wątpliwości odnośnie do zgodności z szariatem powiązanych ze sobą nieco sztucznych transakcji handlowych, a zwłaszcza cen towarów z odroczonym terminem płatności, które dziwnym trafem odpowiadają oprocentowaniu obu walut na tradycyjnych rynkach międzybankowych. Handlowy charakter transakcji bazowej rodzi następujące wątpliwości związane z kształtem transakcji finansowej: a) instytucja typowo finansowa, np. bank, spełnia funkcje kupca, co nie jest zgodne z jego charakterem i wymaga delegowania zadań kupieckich do innych podmiotów, niekiedy samych klientów; b) trudne jest przypisanie zysków z transakcji handlowych do różnych depozytów klientów; c) występuje asymetria informacyjna między pośrednikiem finansowym a deponentem oszczędności; ten ostatni nie posiada danych dotyczących kosztów po-

10 10 średnika i metod podziału zysku, co samo w sobie jest faktycznie trudne i niejednoznaczne; d) sztuczką prawną jest występowanie w transakcji BBA tylko dwóch podmiotów: podmiotu sprzedającego bankowi dobro za gotówkę, by za chwilę odkupić je po wyższej cenie, tyle że z odroczonym terminem płatności; dlatego metoda ta jest niedozwolona w niektórych krajach, zwłaszcza nad Zatoką Perską. Spółka jest najbardziej islamską, jeśli można tak powiedzieć, formą prowadzenia działalności gospodarczej. Niektórzy autorzy uważają, że w związku z tym instrumenty oparte na długu powinny być stosowane w ograniczonym zakresie (Theory and Practice of Islamic Finance, 2008, s 41). Inni, np. Ayub (2007, s ), twierdzą, że handel jest tak samo godny poparcia jak tworzenie spółek, byle zachowane były zasady szariatu (w skrócie: podmiot kupujący towar płaci zań, wchodzi w jego posiadanie, ponosi ryzyko z nim związane, ewentualnie przetwarza / przewozi towar i w końcu sprzedaje z zyskiem). Spółka wiąże się z inwestowaniem kapitału, podejmowaniem ryzyka, osiąganiem zysków, ale i ryzykiem strat 4. Dla pośredników finansowych oznacza to konieczność przyjmowania wkładów przeznaczanych na inwestycje w różne przedsięwzięcia. Bank na przykład musi dogłębnie zbadać nie tyle zdolność kredytową klienta (na tę w tradycyjnej bankowości w nadzwyczajny sposób wpływają zabezpieczenia), co szanse osiągnięcia zysków i ryzyko strat. Bank staje się w tej koncepcji swego rodzaju funduszem venture capital / private equity. Tego typu rozwiązanie ma szereg zalet, ale i wad: a) bank znowu wychodzi ze swojej tradycyjnej funkcji podmiotu finansowego i musi zajmować się dokładnym badaniem 4 Prawa i obowiązki stron umowy są różne w mudaraba i musharaka, podobnie jak zasady podziału zysków i strat. Są one dobrze opisane w literaturze (por. np. Ayub, 2007, rozdz. 12).

11 11 działalności finansowanych podmiotów, gdyż będzie ich współwłaścicielem; b) podobnie jak w poporzednim przypadku trudno jest jednoznacznie policzyć czyste zyski z takiej działalności i przypisać je deponentom; w konsekwencji c) nie jest łatwo sporządzić umowy, zawierające zasady podziału zysku i je wystandaryzować; d) wkłady inwestorów stają się bardziej certyfikatami zamkniętego funduszu inwestycyjnego niż lokatami terminowymi z możliwością zerwania umowy; e) terminy lokat są z natury rzeczy długoterminowe, co nie każdemu musi odpowiadać. Zakazy gharar i maysir są ograniczeniem powodującym, że finanse islamskie cechuje większa prostota konstrukcji instrumentów. Nadmierna niepewność i spekulacja są niedopuszczalne w islamie. Dlatego nie można mówić o islamskich funduszach hedgingowych, skoro takie fundusze z natury są spekulacyjne. Podobnie trudno sobie wyobrazić islamskie finansowe transakcje futures, choć bada się warunki dopuszczalności towarowych transakcji futures (al-bashir, al-amine, 2008, rozdz. 5). Mimo prób imitacji derywatów nie należy się spodziewać zaakceptowania przez uczonych muzułmańskich instrumentów, w których naturze leży gharar i maysir. Podkreśla się jednak, że w pewnym zakresie potrzeby hedgingu zaspokajają takie akceptowane transakcje, jak salam (zapłata całości kwoty z góry, dostawa najczęściej płodów rolnych w ustalonym terminie w przyszłości), istisna a (produkcja na zamówienie z przedpłatą), urbun (wpłata zaliczki na poczet zakupu towaru, przepadającej gdyby potencjany kupiec wycofał się z transakcji 5 ), wa d (jednostronne zobowiązanie, np. do zakupu waluty przez importera po ustalonej cenie w przyszłości, dla zaspokojenia faktycznego zapotrzebowania na walutę), by wymienić tylko kilka (Kunhibava, 2010, s. 47). Nie można 5 Przypomina to zapłatę premii opcyjnej.

12 12 więc powiedzieć, że szariat uniemożliwia dokonywanie transakcji finansowych. Raczej nakłada pewne ograniczenia, których skutkiem jest brak spekulacji i niezawieranie transakcji oderwanych od realnej gospodarki. Z drugiej strony jest prawdą, że zakaz gharar i maysir, w powiązaniu z zakazem riba, powoduje, iż instytucje finansowe mają problem z zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej, kursowym, ryzykiem płynności itd. C. Zakaz niewłaściwego wykonania umowy jest dość oczywisty i chyba nie budzi kontrowersji wśród wyznawców żadnej religii. Podsumowując, islamskie finanse cechują się (lub powinny cechować) brakiem transakcji spekulacyjnych, mniejszą niepewnością niż tradycyjne transakcje finansowe, brakiem dźwigni, umiarkowanymi stopami zysku, względną równością stron kontraktu. W praktyce występują negatywne zjawiska, utrudniające praktyczną realizację zasad finansów islamskich: prawodawstwo dotyczące islamskich instytucji finansowych nie jest dostatecznie dobrze rozwinięte, występują ograniczenia dotyczące zagranicznej własności aktywów i całych przedsiębiorstw, a poglądy różnych rad szariatu na te same kwestie potrafią być odmienne, co skutecznie utrudnia standaryzację islamskich instrumentów finansowych i podnosi ceny transakcji, np. emisji sukuk. Wszystkie instrumenty islamskie bazują na zrozumieniu zasad szariatu i ich przełożeniu na praktyczne działania, czyli na interpretacji szariatu (fiqh). Są wynikiem wysiłków ludzi, zatem nie są doskonałe. Mogą być przedmiotem dyskusji i ulepszeń. Opinie znawców tematu potrafią się zmieniać wraz z upływem czasu i zbieraniem doświadczeń. Pewne instrumenty uznaje się za dopuszczalne, a później za niewłaściwe (i odwrotnie). Dlatego tak ważne jest, by specjaliści z dziedziny szariatu

13 13 i finansów dochodzili do porozumienia i byli zdolni wypracować standardy. Jest to warunek szybkiego rozwoju finansów islamskich. Jedną z organizacji, która ma ambicję wypracowania rozwiązań w dziedzinie finansów powszechnie akceptowanych w świecie islamu jest AAOIFI 6. Jednak póki co, żadna z organizacji nie ma prawa narzucać swoich decyzji wszystkim krajom. 4. Zakończenie Widzimy zatem, że zastosowanie zakazów i nakazów islamskich pociąga za sobą następujące skutki. Po pierwsze, eliminację szeregu instrumentów znanych w finansach konwencjonalnych, np. zdecydowaną większość transakcji pochodnych. Po drugie, imitację tradycyjnych instrumentów z wykorzystaniem technik zapewniających zgodność z szariatem; pytanie, czy w ten sposób tworzy się nową jakość, czy tylko obchodzi zakazy z zastosowaniem kosztownych i skomplikowanych transakcji handlowych. Po trzecie, pewne przesunięcie od transakcji opartych na długu ku finansowaniu udziałowemu; przynajmniej tego należałoby oczekiwać 7. Po czwarte, częste wykorzystywanie towarów jako podstawy dokonania transakcji. Rodzi to pozytywne skutki w postaci swego rodzaju zabezpieczenia, pod warunkiem, że deklarowane prawo własności będzie respektowane. Nie gwarantuje jednak pełnego zabezpieczenia np. na wypadek upadłości, gdyż cena rynkowa towaru (przemiotu transakcji) może nagle spaść. Literatura 6 The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (www.aaoifi.com). 7 Póki co banki islamskie niestety wykorzystują spółki (murabaha, musharaka) w minimalnym stopniu (Dusuki, 2008, s. 4).

14 14 al-bashir M., al-amine M. (2008), Risk Management in Islamic Finance, Brill, Leiden, Boston. Ayub M. (2007), Understanding Islamic Finance, John Wiley and Sons Ltd, Chichester. Buckley S.L. (2000), Teachings on Usury in Judaism, Christianity and Islam, The Edwin Mellen Press, Lewiston. Dusuki A.W. (2008), Islamic Finance: An Old Skeleton in a Modern Dress, ISRA Series in Contemporary Islamic Finance 2. Dusuki A.W. (2009), Shariah Parameters on the Foreign Exchange Swap as a Hedging Mechanism in Islamic Finance, ISRA International Journal of Islamic Finance, December. Handbook of islamic banking (2007). Edited by M.K. Hassan and M.K. Lewis, Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA. Hassan M.K., Kayed R.N. (2009), The Global Financial Crisis, Risk Management and Social Justice in Islamic Finance, ISRA International Journal of Islamic Finance, December. Islamic Banking and Finance: What It Is and What It Could Be (2010), editor Terek el Diwany, 1 st Ethical Charitable Trust, Bolton. Islamic Economy (2008), Editor-in-Chief M. Mukarram Ahmed, Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi. Karwowski J. (2005), Uwagi na temat bankowości islamskiej, Bank i Kredyt, nr 9. Kunhibava S. (2010), Derivatives in Islamic Finance, ISRA Research Paper No. 7. Theory and Practice of Islamic Finance (2008), edited by S. Swee-Hock, K. Wang, Saw Centre for Financial Studies, Singapore.

15 15 SUMMARY The last decade has seen an unprecedented growth not only in the practice of Islamic finance but also in the literature on this topic. Islam has constrained the freedom to engage in business and financial transactions on the basis of a number of prohibitions, ethics, and norms. The goal of this paper is to address the issue of major prohibitions in Islamic finance and their consequences for Islamic financial contracts. They should be namely free of components of riba, gharar, and maysir. The author discusses the positive and negative consequences of applying these restrictions to financial instruments as well as Sharia-compliant modes of profit-and-loss sharing, which constitute or should constitute the backbone of future Islamic economic system. The paper is based both on current literature and on discussions with practitioners from two major Islamic financial centres: Bahrain and Kuala Lumpur.

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 10 Pośrednicy finansowi, instrumenty pochodne Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 2-3 Kontrakt forward na przyszłą stopę procentową Kontrakty futures na długoterminowe instrumenty procentowe Swapy procentowe Przykład 1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty teminowe. Kupujący = długa pozycja Sprzedający = krótka pozycja. Przykład. Kontraktowanie płodów rolnych.

Kontrakty teminowe. Kupujący = długa pozycja Sprzedający = krótka pozycja. Przykład. Kontraktowanie płodów rolnych. Kontrakty teminowe Transakcja (kontrakt) forward to umowa sprzedaży określonego dobra (bazowego) realizowana w z góry określonym terminie i po z góry określonej cenie. W dniu realizacji transakcji następuje

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 1 Plan wykładu Pojęcie inwestowania i inwestycji, rodzaje inwestycji Instrumenty finansowe Charakterystyka rynku finansowego Rodzaje podmiotów działających

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Darmowy fragment Darmowy fragment Darmowy fragment 4 Spis treści Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga Witecka Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Rynkowy system finansowy Marian Górski

Rynkowy system finansowy Marian Górski Rynkowy system finansowy Marian Górski Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Market Microstructure and Financial Intermediation

Market Microstructure and Financial Intermediation Market Microstructure and Financial Intermediation by F. Spulber - Corporate Yield Spreads: Default Risk or Liquidity? New Evidence from the Credit Default Swap Market by Francis A. Longstaff, Sanjay Mithal

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap)

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) Rynek pieniężny Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) oraz Reverse Jednoczesna sprzedaż i przyszłe odkupienie papieru wartościowego Cena Nabycia i Cena Odkupu Równoważnych Papierów Wartościowych Sprzedający

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wykaz schematów Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Rozdział II Pochodny instrument finansowy jako przedmiot opodatkowania w podatku na tle różnych dziedzin prawa 1. Przedmiot i podstawa

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Wstęp 9 Rozdział 1. Źródła informacji 11 Źródła informacji dla finansów 11 Rozdział 2. Amortyzacja 23 Amortyzacja 23 Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Finansowanie działalności 29 Jak optymalizować poziom

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 6 Plan wykładu Cechy inwestycji finansowych: dochód ryzyko płynność Depozyty bankowe Fundusze inwestycyjne 2015-11-05 2 Najważniejszymi cechami inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 20 maja 2015 r. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie dr Dominika Kordela Plan spotkania Giełda papierów wartościowych Akcje Notowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29 Sporządziła: A. Maciejowska 1.Wstęp Każde przedsiębiorstwo musi zmagać się z ryzykiem, nawet jeśli nie do końca jest

Bardziej szczegółowo

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie dr Grzegorz Szafrański 03/03/2013 Ryzyko finansowe 1 Kontakt http://gszafranski.w.interia.pl/ konsultacje: B106 pon. 13-14.30 tel. : 42 635 5526 office email :

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 6 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia, które leżą u podstaw nauki finansów: - finanse; - pieniądz; - aktywo; - kapitał; - przepływ pieniężny.

Podstawowe pojęcia, które leżą u podstaw nauki finansów: - finanse; - pieniądz; - aktywo; - kapitał; - przepływ pieniężny. Podstawowe pojęcia, które leżą u podstaw nauki finansów: - finanse; - pieniądz; - aktywo; - kapitał; - przepływ pieniężny. Finanse (finance) jest to ogół zjawisk związanych z działalnością człowieka, w

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 Wstęp Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym...

Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym... Andrzej Szopa * Andrzej Szopa Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym... Wstêp Ryzyko finansowe jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Temat spotkania: Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? Prowadzący: dr Anna Miarecka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 28 maj

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo