Ocena zasobów pomocy społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zasobów pomocy społecznej"

Transkrypt

1 OPS Krapkowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 201 dla gminy Krapkowice Autorzy: OPS Krapkowice

2 SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 10 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 1 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 16 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 28 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 10 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH KOSZTY OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA POWODY PRZYZNANIA POMOCY POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ POMOC W FORMIE USŁUG POMOC INSTYTUCJONALNA ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 11 Wnioski końcowe

3 1. Wprowadzenie Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 201r. poz. 182) gmina zobowiązana jest do przygotowania co roku oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena ta została przygotowana w oparciu o narzędzie opracowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Zawarte w nim informacje dotyczą osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz obejmują swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury polityki społecznej w gminie. Sporządzona ocena stanowi wraz z rekomendacjami podstawę do planowania budżetu na przyszły rok. Zaprezentowane dane ukazują lokalną sytuację społeczno demograficzną Gminy Krapkowice oraz niezbędne do realizacji kwestie społeczne. Krapkowice, to miasto położone po obu stronach rzeki Odry, w środkowej części województwa opolskiego. Powstało z dwóch leżących po przeciwległych brzegach Odry grodów Krapkowic i Otmętu. Miasto i gminę Krapkowice według stanu na r. zamieszkuje ponad 22 tyś. mieszkańców, z czego około 7 tysięcy zamieszkuje w 11 sołectwach należących do gminy ( wioski - Borek, Dąbrówka Górna, Kórnica, Ligota Krapkowicka, Gwoździce, Nowy Dwór, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice, Żużela, Żywocice). Obecnie obszar miasta rozciąga się na powierzchni 21km2, natomiast cała gmina zajmuje powierzchnię 98 km2.krapkowice stanowią pozycję rozwijającego się ośrodka gospodarczego oraz znaczący ośrodek oświaty i kultury poprzez realizację zadań oświatowo wychowawczych. Na terenie gminy Krapkowic znajdują się dziewięć szkół podstawowych, trzy gimnazja i osiem przedszkoli. Działa Krapkowicki Dom Kultury, Biblioteka Publiczna i Pedagogiczna, hala sportowa, kino, ośrodki rekreacyjno sportowe np. pływania Delfin. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o materiały z: * Urząd Miasta i Gminy Krapkowice - Wydział Oświaty i Kultury - Wydział Spraw Obywatelskich - Wydział Budżetowo-Finansowy * Środowiskowy Dom Samopomocy Krapkowice * Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. Krapkowice * Powiatowy Urząd Pracy Krapkowice * Starostwo Powiatowe Krapkowice - Wydział Polityki Społecznej * Dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej Krapkowice 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 1.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA* Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem KOBIETY Ogółem Wiek Wiek Wiek 60 lat i więcej MĘŻCZYŹNI Ogółem Wiek Wiek Wiek 65 lat i więcej RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem

4 PROGNOZA* Dwa lata po ocenie Bezrobotni długotrwale ogółem Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 18 2 Liczba opiekunów dziennych do dzieci Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Powody nie przyznania miejsca w żłobku Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne Pozaszkolne Liczba świetlic i klubów dla seniorów

5 PROGNOZA* Dwa lata po ocenie Liczba hospicjów Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy 0 X X X X X * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "". Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem

6 Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 15 X X X X Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach BEZROBOCIE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach ALKOHOLIZM Liczba rodzin

7 Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach NARKOMANIA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób SIEROCTWO Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba osób Liczba rodzin 44 X X X X 7

8 Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach 45 X X X X PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY Liczba osób OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba osób PROCES USAMODZIELNIENIA Liczba osób 48 X X X X USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach PRACA SOCJALNA Liczba rodzin

9 Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych Liczba osób ogółem objętych kontraktem liczba osób objetych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej

10 .1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 1-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób Liczba świadczeń

11 Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 8 ust. 4a i 4b Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób Liczba świadczeń

12 Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 Liczba osób Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: DLA DZIECI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (z wierszy 5-7) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-4) Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SCHRONIENIE Liczba osób

13 Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych UBRANIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób WSPIERANIE RODZINY PLAN PRACY Z RODZINĄ Liczba rodzin Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ 1

14 Prognoza rok po ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 5 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY (od poz. 7 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 9 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 1 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba osób Liczba rodzin

15 Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach 17 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba osób Kwota świadczeń w złotych JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) Kwota świadczeń w złotych JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 27 X X X X Kwota świadczeń w złotych DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób Kwota świadczeń w złotych OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 15

16 Prognoza rok po ocenie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia Uwaga: - w ramach ośrodków wsparcia ujęto jadłodajnię OPS (wiersz 1) ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i ) Liczba placówek prowadzonych przez JST

17 Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Liczba decyzji odmownych (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 10 do poz. 11) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 14 i 15) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Liczba decyzji odmownych (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)

18 Potrzeby Dwa lata po ocenie W tym (od poz. 22 do poz. 2) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 26 i 27) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. do poz. 4) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 7 i 8) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO

19 Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 44 do poz. 45) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 55 do poz. 56) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa

20 Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 59 i 60) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 66 do poz. 67) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 70 i 71) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na

21 Potrzeby Dwa lata po ocenie Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 76 do poz. 77) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 80 i 81) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 87 do poz. 88) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 91 i 92) Liczba placówek prowadzonych przez JST

22 Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 97 do poz. 98) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 101 i 102) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 106 do poz. 107) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek

23 Potrzeby Dwa lata po ocenie Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 110 i 111) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 116 do poz. 117) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 120 i 121) Liczba placówek prowadzonych przez JST X X X Liczba placówek prowadzonych przez NGO X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem X X X Liczba osób korzystających X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na X X X Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) X X X W tym (od poz. 126 do poz. 127) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego X X X Dotacje z budżetu państwa X X X 2

24 Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce X X X PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 129 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 10 i 11) Liczba placówek prowadzonych przez JST 10 X X X X X Liczba placówek prowadzonych przez NGO 11 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 12 X X X X X Liczba osób korzystających 1 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 1 14 X X X X X Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 15 X X X X X W tym (od poz. 16 do poz. 17) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 16 X X X X X Dotacje z budżetu państwa 17 X X X X X Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 18 X X X X X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 140 i 141) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 145 do poz. 146) 24

25 Potrzeby Dwa lata po ocenie Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 149 i 150) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 154 do poz. 155) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 158 i 159) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)

26 Potrzeby Dwa lata po ocenie W tym (od poz. 16 do poz. 164) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 167 i 168) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 172 do poz. 17) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Dwa lata po ocenie 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 1 grudnia) 26

27 Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) (od poz. do poz. 4) Wykształcenie wyższe Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem (od poz. 1 do poz. 15) Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Inne Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 27

28 (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Wolontariusze Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) Staże Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób ogółem w zespole (od poz. 2 do poz. ) Pracownicy socjalni Specjaliści zgodnie z art.110 ust. ustawy o pomocy społecznej Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego Uwaga - dps od roku 201 zmiana finansowania (wiersz 9) ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) W budżecie OPS/PCPR OCHRONA ZDROWIA 28

29 Potrzeby Dwa lata po ocenie Przeciwdziałanie narkomanii - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Domy pomocy społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Ośrodki Wsparcia - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Rodziny zastępcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR

30 Potrzeby Dwa lata po ocenie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Dodatki mieszkaniowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zasiłki stałe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 29 X X X X X W budżecie OPS/PCPR 0 X X X X X Ośrodek Pomocy Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)

31 Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pomoc dla cudzoziemców - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Centra Integracji Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pozostała działalność - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Kluby dziecięce - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)

32 Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR Dzienni opiekunowie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zespoły orzekania o niepełnosprawności - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Inne - środki EFS na projekty realizowane przez OPS/PCPR Liczba projektów EFS projekty systemowe Łączna kwota środków EFS

33 Potrzeby Dwa lata po ocenie projekty systemowe Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Ogółem liczba osób objętych projektami UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Ogółem liczba osób objętych projektami W tym UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)* Ogółem liczba osób objętych projektami *Uwaga: W tej pozycji można wymienić realizację projektów programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - konieczne jest jednak wyraźne zaznaczenie, że projekt realizowany jest w tym programie 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Liczba zleceń / umów Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania

34 Prognoza rok po ocenie Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych rok potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik profesjonalizacji kadry rok potrzeby 2015 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej 1 Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *

35 rok potrzeby 2015 potrzeby liczba wszystkich zatrudnionych osób Wartość wskaźnika w1+w2 / w x 100% X * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I rok potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II rok potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik wolontariatu rok potrzeby 2015 potrzeby liczba wolontariuszy liczba wszystkich pracowników Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100%

36 rok potrzeby 2015 potrzeby 4 X Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I rok potrzeby / prognoza 2015 potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych liczba mieszkańców Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2 0,94 1,0 1,0 0,96 0,96 0,96 0,96 4 X Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II rok potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50 1,67 2,17 2,2 2,28 2,94 2,20 4 X KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki rok prognoza 2015 prognoza Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X

37 10.. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej rok prognoza liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie liczba mieszkańców Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1 mieszkańców w1 / w2 x 1 68,78 7,5 62,94 7,1 78,52 80,2 4 X Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy rok prognoza liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń liczba osób, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x 100% X Wskaźnik pomocy pieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik pomocy niepieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne

38 rok liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy rok prognoza Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność Alkoholizm Narkomania potrzeba ochrony macierzyństwa Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności rok prognoza liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika w2 / w x 100% X

39 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego rok prognoza średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach Wskaźnik zasiłku okresowego rok prognoza średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł częstotliwość w miesiącach 6 średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach Wskaźnik zasiłku celowego rok prognoza średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł

40 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych rok prognoza liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku lat Liczba mieszkańców w wieku lat Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X rok prognoza liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku lat Liczba mieszkańców w wieku lat Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 4 4 X rok prognoza liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 81 lat i więcej Liczba mieszkańców w wieku 81 lat i więcej Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik kontraktu socjalnego rok prognoza liczba osób objętych kontraktem socjalnym liczba osób, którym przyznano świadczenie

41 rok prognoza Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik interwencji kryzysowej rok prognoza liczba rodzin objęta pomocą w formie interwencji kryzysowej liczba rodzin, którym udzielono pomocy Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej rok prognoza liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktami socjalnym w KIS liczba rodzin którym udzielono pomocy z powodu bezrobocia Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej rok prognoza liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)

42 rok prognoza 4 X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy rok prognoza liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych rok prognoza liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) X Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych dla osób bezdomnych rok prognoza liczba osób korzystających z pomocy z powodu bezdomności liczba miejsc pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych Wartość wskaźnika liczba osób przypadająca na 1 miejsce noclegowe w1 / w X ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów 42

43 rok prognoza liczba decyzji odmownych liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę Wartość wskaźnika w1/(w1+w2) x 100% X Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego rok prognoza liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego liczba decyzji odmownych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik odmów z powodu braku środków rok prognoza liczba decyzji odmownych z powodu braku środków liczba decyzji odmownych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej Wyszczególnienie Potrzeby 2015 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki Przeciwdziałanie narkomanii

44 Wyszczególnienie Potrzeby 2015 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Przeciwdziałanie alkoholizmowi Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki Wsparcia Rodziny zastępcze Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodek Pomocy Społecznej Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Centra Integracji Społecznej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Szemud Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Szemud Autorzy: Justyna Klinkosz - pracownik socjalny Zatwierdził: Barbara Kowalewska - Kierownik GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Brzeg Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Brzeg Autorzy: Paweł Ogrodnik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Nowak

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Nowak Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Joanna Nowak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Choma

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Choma Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Agnieszka Choma SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Fryc

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Fryc Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Fryc SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Elżbieta Szymusik

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Elżbieta Szymusik Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kierownik Beata Kruszka

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kierownik Beata Kruszka Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kierownik Beata Kruszka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 3.1 GMINA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Baniel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Baniel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ewa Baniel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Anna Mikrut

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Anna Mikrut Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Anna Mikrut SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mikołów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Mikołów Autorzy: Janina Ryguła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Autorzy: Pracownicy GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pracownik socjalny - Anna Rutkowska Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Sokoły Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Sokoły Autorzy: Grażyna Antończuk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rewal Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Rewal Autorzy: Justyna Żebrowska Aleksandra Włodarczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Kluczbork

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Kluczbork Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 205 dla gminy Kluczbork Autorzy: OPS Kluczbork SPIS TREŚCI STRONA Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Autorzy: Anna Mazur SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Kudowa-Zdrój Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kudowa-Zdrój Autorzy: Józefa Olszowy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Teresa Kuśmierska

Autorzy: Teresa Kuśmierska GOPS Chotcza Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy CHOTCZA Autorzy: Teresa Kuśmierska 1. Wprowadzenie Gmina Chotcza jest jedną z mniejszych gmin województwa mazowieckiego (2492 mieszkańców).

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Czachor SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO WPROWADZENIE Zgodnie z art. 16 a pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Cielądz Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Cielądz Autorzy: Aldona Trzcińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bożena Kisiel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bożena Kisiel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Bożena Kisiel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarczyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tarczyn Autorzy: Danuta Sobczak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 206/XXXV/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna.

UCHWAŁA NR 206/XXXV/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna. UCHWAŁA NR 206/XXXV/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Zbuczyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Zbuczyn Autorzy: Agnieszka Mamcarz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Żórawina Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Żórawina Autorzy: Dorota Rokicka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Krystyna Faraś, Agata Kocój, Małgorzata Kustra, Renata Mularska-Synoś, Anna Paszkowska, Aneta Szura, Anna Czarnik, Barbara Kuśnierz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/252/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 22 kwietnia 2014r. MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ na rok 2013 dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje: Projekt UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kierownik i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pyzdrach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2016.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2016. Projekt z dnia 20 kwietnia r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 27 kwietnia r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2016. Na

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Autorzy: Dorota Matuszak Danuta Waścińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII)

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) do Uchwały nr 924/XXXIII/23 z dnia 7.4.23r 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 3.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGN Rok oceny Rok

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Bliżyn Autorzy: Beata Żak Monika Łukomska Edyta Ucińska Zofia Grabka Danuta Działak SPIS TREŚCI STRONA 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Rewal

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Rewal Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Rewal Autorzy: Justyna Żebrowska Aleksandra Włodarczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów.

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. UCHWAŁA NR XI/70/ RADY GMINY GDÓW z dnia 25 czerwca r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Stary Sącz Autorzy: mgr Alina Maślanka mgr Marcin Sułkowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku przy współpracy pracowników Urzędu Gminy Głogówek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku przy współpracy pracowników Urzędu Gminy Głogówek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku przy współpracy pracowników Urzędu Gminy Głogówek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Autorzy: Remigiusz Wacławek (starszy inspektor ds. świadczeń) Krystyna Kott (kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej) SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta Przasnysz

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta Przasnysz Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta Przasnysz Autorzy: Joanna Cieślik Bogumiła Lewandowska Anna Sęk Karolina Tomaszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Somianka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Somianka Autorzy: Dorota Chodyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Chwierut

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Chwierut Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Joanna Chwierut SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/ RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Karczew za rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Dobrcz Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Dobrcz Autorzy: Barbara Wernerowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Zbąszyń

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Zbąszyń Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Zbąszyń Autorzy: Anna Lewandowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Załacznik do Uchwały Nr VI/45/ Rady Gminy w Jordanowie z dnia 28 kwietnia r. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Ełk

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski Barbara Danilewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIV.331.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Ząbki za 2017

Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Ząbki za 2017 Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Ząbki za 2017 Autorzy: Artur Kołodziejczyk Anna Banach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko UCHWAŁA NR XXXII/226/ RADY GMINY DRAWSKO z dnia 26 kwietnia r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Czachor SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/192/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 7 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/192/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 7 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/192/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 7 czerwca r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/50/ Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 21 kwietnia r. MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ na rok 2014 dla Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/220/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/220/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 21 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIV/220/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 21 czerwca r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stary Lubotyń za 2017 rok". Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia Załącznik do Uchwały nr XIX/182/216 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 216 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 dla miasta Inowrocławia Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie MĘŻCZYŹNI RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie MĘŻCZYŹNI RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Strona Strona . Wprowadzenie Art.6 ust. ustawy z dnia marca roku nakłąda do roku na organy samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia do dnia kwietnia każdego roku Radzie gminy ocenę zasobów pomocy.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XIX/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XIX/171/ RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Daniszewska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Daniszewska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Agnieszka Daniszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo