AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Redaktorzy tomu Zbigniew Naglak Edward Superlak

2 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rocznik, 2011, 32 Redaktor Naczelny Andrzej Pawłucki KOMITET NAUKOWY Eugeniusz Bolach Marek Bolanowski Zofia Ignasiak Artur Jaskólski Tadeusz Koszczyc Paweł Kowalski Juliusz Migasiewicz Marek Mędraś Ryszard Panfil Tadeusz Skolimowski Marek Woźniewski Zdzisława Wrzosek Marek Zatoń KoLEGIUM RedakcyjnE Gabriel Łasiński Alicja Rutkowska-Kucharska Edward Wlazło Krystyna Zatoń Redaktorzy TOMU Zbigniew Naglak Edward Superlak Recenzenci tomu Józef Bergier Roman M. Kalina Marcin Krawczyński Ryszard Panfil Igor Ryguła Stanisław Żak Redakcja Małgorzata Wieczorek KOREKTA Anna Miecznikowska Agnieszka Piasecka (ang.) redakcja techniczna Beata Irzykowska Copyright by Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2011 ISSN Sekretariat Redakcji ul. Adama Mickiewicza 98, Wrocław naukowe

3 WPROWADZENIE Wielu specjalistów z dziedziny kultury fizycznej uznało wiek XX za okres dominacji gier zespołowych na arenach spor towych. Dzięki globalnemu zasięgowi mediów miliony widzów na całym świecie mogło śledzić rywalizację najlepszych dru żyn. Jest to ważne, gdyż gry zespołowe niosą z sobą wiele wartości o charakterze poznawczym, dydaktycznym, wychowaw czym, etycznym, integrującym itp. Dlatego też główni aktorzy tych widowisk, czyli gra cze i sztaby szkoleniowe, są w centrum zainteresowania i wpływów organizacji spor towych, społecznych, a często i politycznych. Od kilku lat wokół problematyki związa nej z grami sportowymi, zarówno w wars twie szeroko rozumianych zagadnień poznawczych, jak i określonych zadań natury praktycznej, ogniskuje się coraz więcej osób. Obecnie grono specjalistów w zakresie zespołowych gier sportowych w naszym kraju podejmuje liczne prace badawcze, które w ostateczności mają usprawnić proces kształ cenia graczy. Szeroki zakres tematyki związanej z różnymi aspektami gry wynika z tego, iż auto rzy prac zajmują się różnymi grami sporto wymi, a tematycznie odmienne dylematy poznawcze rozwiązują z wykorzystaniem szero kiego wachlarza dyscyplin naukowych. W prezentowanym tomie podjęto próbę wymiany poglądów na temat gier spor towych na gruncie takich nauk, jak: prakseologia, socjologia, psychologia, teoria orga nizacji, motoryczność i inne. Na ich podstawie tworzy się nowe pojęcia i definicje wzbogacające stale rozwijającą się teorię gry sportowej. Na gruncie tej teorii możliwe jest porozumiewanie się specjalistów z różnych rodzajów gier sportowych i dyscyplin naukowych, dzięki zastosowaniu coraz bardziej unifikującej się funkcji znaczeniowej języka, metodologii badawczej oraz interpre tacji wyników prac w ujęciu interdyscyplinarnym. Prezentowane oryginalne prace autor skie mieszczą się w dwóch zasad ni czych nur tach: teoretycznym ujęciu zadania poznaw czego oraz aplikacyjnym, będącym próbą wery fikacji określonych założeń ba dawczych, dotyczących praktyki sportowej. W rozpoczynającym tom arty kule zaprezentowano proces powstawania teorii gier zespołowych, która w obecnym kształcie rozwijana jest na gruncie prak seo logii. Wy wo dzi się ona z powstałej w po ło wie ubieg łego stulecia teorii sportu, w której obrębie za częła następnie funkcjonować bar dziej szcze gó ło wa teoria treningu spor towca. Wie lu spe cja lis tów podjęło trud opi sania gier trakto wa nych jako dyscyplina sportu, co w konsek wencji doprowadziło do sfor mu łowania wielu twierd zeń, defi nicji i po jęć, funkcjonujących już w obrębie two rzącej się i stale rozwijanej teorii gier ze społowych. Przykładem ta kiego podejścia jest prezentacja dotycząca rozwinięcia po jęcia synergizmu jako efektu uzyskiwanego w realizacji działań bezwzględ nie zależ nych w zespole sportowym. Zdaniem autora tekstu, podejście inte gralne polega na trak towaniu zespołu graczy jako dynamicznego systemu, do którego opisania konieczne jest uwzględnianie wpływów i relacji spo łecznych oraz rzeczowych wy stępujących w zespole, a warunkujących ujawnianie róż nego poziomu synergii. Prezen towany po gląd jest istotny dla rozwoju teorii gry zespołowej, a być może także dla praktyki sportowej, gdyż nadaje nowe znaczenie umie jętności współdziałania dwóch, trzech i więcej graczy. W takim ujęciu efekt organizacyjny w zespołowej grze sportowej jest wynikiem skoordynowanego i zsyn chro ni zo wanego wykonywania działań bez względ nie od siebie zależnych, których nie można rozpatrywać z osobna, a ich wspólny efekt,

4 4 AWF WE WROCŁAWIU 2011, 32 Wprowadzenie ze względu na realizowany cel i strukturę realizacji, stanowi odrębną jakość, a nie war tość dodaną. Nowe spojrzenie na gry zespołowe prezentuje autorka pracy rozpatrującej te dyscypliny sportu na gruncie ontologii (filozoficznej teorii bytu), pozwalającej postrzegać grę jako strukturę bytową. Rozstrzygnięcie kwestii zawartych w dwóch, wydawałoby się prostych, ale ważnych pytaniach: co to jest gra? jaki jest jej charakter istnienia?, umożliwia poszerzenie ontologicznych podstaw gry o koncepcję gry jako wytworu czynności ludzkich. Prowadzi to do wyodrębnienia dwóch dużych grup gier: per formatywowych i kinetycznych. Dzięki temu możliwe jest dostrzeżenie głębokich różnic dzielących rozmaite typy gier, by w konsek wencji odnieść się do istoty i sensu gry sportowej. W pozostałych doniesieniach podjęto trud osiągnięcia sformułowanych wcześniej ce lów po znawczych na drodze badań empirycznych, na podstawie których prezen to wane są określone wnioski. Dotyczą one wielu różnych zagadnień, wynikających czę sto z naukowych i zawodowych zain te resowań autorów oraz z możliwości orga nizacji i realizacji badań. W sposób istotny badania te poszerzają zakres pro ble matyki ważnej z punk tu widzenia identy fi ko wania gry zespo łowej, wnosząc do teorii war tości poznawcze, a do praktyki spor to wej cenne dyrektywy i wskazania meto dyczne. Prezentowane w niniejszym tomie ory ginalne opracowania, często w nowatorskim ujęciu pod względem zastosowanej meto dologii badań, umożliwiły ich auto rom przedstawienie wyników realizowanych obecnie zadań poznawczych. Należy mieć nadzieję, iż osoby zainteresowane problematyką szeroko rozumianej identyfikacji gry zespołowej znajdą w tym tomie satysfakcjonujące ich odpowiedzi na wiele pytań, a być może zostaną zainspirowani do podjęcia wy siłku na rzecz indywidualnego rozwoju naukowego bądź zawodowego. Zbigniew Naglak Edward Superlak

5 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2011, 32, 5 10 Zbigniew Naglak akademia wychowania fizycznego we wrocławiu TEORIA WIELOPODMIOTOWEJ GRY z piłką WŚRÓD NAUK O SPORCIE ABSTRACT Theory of multi-subject game in sports sciences Sport is no longer a marginal activity; as an extraordinary social phenomenon it has aroused interest among specialists of various scientific fields. In the broad area of sciences concerning physical culture, a new sport science has come into being under the name of a theory of sport. The general theory of sport includes, among others, a theory of multi-subject games which comprises a complex of basic statements that explain the nature of this domain of sport multi-subject ball games. As it is a complicated practical problem, many studies are undertaken in order to determine subjectivity and significance of this phenomenon in the process of accumulating our knowledge about players activities, their predispositions and methods of their improvement. Key words: theory of sport, theory of training, theory of multi-subject games WPROWADZENIE Współcześnie sport przestał być dzia łal noś cią marginalną i jako sfera życia nad zwyczaj istotna społecznie wzbudził zain tere sowanie specjalistów różnych dzie dzin nauki. Wskutek tego powstała nauka o spor cie, która w obszarze nauk o kulturze fi zycz nej funkcjonuje pod nazwą teorii sportu. Jako dyscyplina badawcza teoria sportu po jawiła się w Polsce w latach 50. ubiegłego wieku. Rozwinęła się w Insty tu cie Nauko wym Kultury Fizycznej w War szawie w la tach sześćdziesiątych. Później stała się przed miotem wykładanym w Aka demii Wy cho wania Fizycznego w Warsza wie, a następnie na pozo stałych uczelniach wychowania fizycznego [5, s. 553]. Teorii sportu jako samodzielnej dyscyplinie naukowej wyznaczono cele, zadania i pole poznawczej prezentacji [27]. Aby je realizować, wykorzystano osiągnięcia nauk pod stawowych, co istotnie sprzyjało zdobywa niu wiedzy, poznawaniu możliwości sportowców i doskonaleniu ich uzdolnień. Teorii sportu podporządkowano w szczególności zagadnienia dotyczące sportu klasyfiko wanego, co wiązało się z koniecznością pozna nia procedur doprowadzających sportow ca do sukcesów o znaczeniu światowym [15, 28]. Z ogólnej teorii sportu wyodrębniono bardziej szczegółową teorię treningu spor towca, którą ze względu na zadania ba daw cze zaliczono do nauk praktycznych, a z punk tu widzenia zakresu przedmiotu badań do nauk społecznych. Biorąc zaś za pod stawę metody stosowane w badaniach, teorię treningu sportowca zakwalifikowano do nauk empirycznych. Przedmiotem realizowanych badań jest prakseologiczno-systemowe ujęcie teorii treningu sportowca, opartego na narzędziach sterowania i optymalizacji [21, 22]. W miarę upływu czasu coraz liczniej pojawiały się w Polsce podręczniki akademickie z tego zakresu wiedzy [14, 21, 22] oraz powiązane z nimi tematycznie monografie [12, 18, 30], dzięki czemu możliwa

6 6 AWF WE WROCŁAWIU 2011, 32 Z. NAGLAK Teoria wielopodmiotowej gry z piłką wśród nauk o sporcie stała się nowelizacja wiedzy o procesie trenowania sportowców, a tym samym o treści programów kształcenia trenerów na wyż szych uczelniach. Z biegiem czasu dostrze żono konieczność poznania specyfiki róż nych dyscyplin sportu w celu określenia ich istoty oraz zależności zdarzeń decydujących o zachowaniu się sportowców w różnych sy tuacjach współzawodnictwa. Specjaliści zaj mujący się grami wielopodmiotowymi bardzo wcześnie uświadomili sobie specy ficzny charakter gry traktowanej jako dys cy plina sportu i podjęli trud jej opisania [2, 9, 11, 13, 23, 26]. Ich studia, w połączeniu z pu bli kacjami wielu innych autorów, przy czy niły się do opracowania teorii gry za wie rającej w swych treściach zespół twierdzeń podsta wowych określających dziedzinę spor tu, jaką stanowią wielopodmiotowe gry z piłką. TEORIA WIELOPODMIOTOWEJ GRY Z PIŁKĄ Przyjmuje się, że publikacja pod redakcją Kłyszejki [8] była impulsem do rozwoju teorii wielopodmiotowej gry z piłką, w ślad za tym opracowaniem ukazały się bowiem kolejne innych autorów [1, 3, 4, 10, 16 20, 24, 25, 29]. Przyjęty przez Kłyszejkę [8] pogląd jest nadal ukierunkowany na koncepcję prakseologicznego poznania gry. Jest to bowiem nauka, która posługuje się najszerszymi uogólnieniami, odnoszącymi się do form świadomego, celowego, dowolnego działania w omawianym przypadku graczy, rozpatrywanego ze względu na ich sprawność. Teoretyczne rozważania dotyczą aparatu pojęciowego niezbędnego do opisania gry wielopodmiotowej w sensie ogólnym. Określa się przedmiot, zasięg i język teorii gry wielopodmiotowej o heterotelicznym charakterze, co oznacza, że celem głównym gracza jest osiągnięcie sukcesu sportowego (np. zostać najlepszym graczem na pozycji bramkarza). Chęć zostania najlepszym zawodnikiem powoduje, że gra jest środkiem do osiągnięcia celu, dlatego udział we współzawodnictwie jest dla gracza głównym bodźcem motywującym do systematycznego do skonalenia się. Okazało się, że doskonalenie dyspozycji zawodnika do gry to złożony problem praktyczny, w związku z czym podejmowano dalsze wysiłki w celu określenia przedmiotowości i znaczenia tego procesu, a także poszerzania wiedzy o działaniach i predyspozycjach graczy oraz ich doskonalenia. W tym celu wykorzystano inne dziedziny wiedzy (filozofia, historia, pedagogika, prakseo logia, psychologia, socjologia, teoria motoryczności, teoria sportu, teoria treningu sportowca), które umożliwiły opisanie zjawiska, jakim jest wielopodmiotowa gra z piłką, w tym także poznanie relacji zachodzących między cechami, predyspozycjami i dyspozycjami do gry a sprawnym w niej działaniem. Przewidywalność tego typu teorii jest tym większa, im znaczniejszy jest w niej zakres ogólności, ponieważ istnieje wtedy możliwość szacowania efektywności zastosowanych sposobów współpracy z uzdolnionymi graczami. Swoistość tej wiedzy na tle wiedzy innych dyscyplin spor tu wynika więc z odrębności jej przedmiotu i zasięgu treści rozpoznawanych na gruncie prakseo logii oraz języka przedmiotowego, na którym została oparta. IDENTYFIKACJA GRY WIELOPODMIOTOWEJ W celu szczegółowej identyfikacji gier wielopodmiotowych niezbędny był ich podział z uwzględnieniem takich elementów, jak: istota współzawodnictwa i jego środowisko, liczba uczestników gry, kontakt graczy z piłką oraz sprzęt używany do gry. Biorąc pod uwagę wymienione kryteria, dokonano specyfikacji gier, dzieląc je na jedno podmiotowe, dwupodmiotowe oraz wielopodmiotowe. Bez względu jednak na rodzaj dyscypliny współzawodniczenie gra

7 Z. NAGLAK Teoria wielopodmiotowej gry z piłką wśród nauk o sporcie 2011, 32 AWF WE WROCŁAWIU 7 czy jest zawsze swoistą formą działania mającego cechy konfrontacji, w której dążenie do wygranej zmusza zawodników do równoważnego angażowania wszystkich swych sił. Takie uwarunkowanie sprzyja holistycznej zasadzie wychowania gracza do zachowań będących wynikiem wysiłku jego ducha, umysłu i ciała. Gra wielopodmiotowa charakteryzuje się tym, że działania jej uczestników są rozdzielone (dystrybutywne), co oznacza, że każdy z zawodników pełni odmienną funkcję wobec grupy, odgrywa w niej określoną rolę oraz zajmuje odrębne miejsce na placu gry (np. atakujący, bramkarz, pomocnik, rozgrywający, skrzydłowy). Celem gry jest wygrana wskutek uzyskania większej niż przeciwnik liczby punktów. Gra jest więc uporządkowaną formą działania jej uczestników, skierowaną na osiągnięcie konkretnego celu rozumianego jako przyszły stan rzeczy, który zamierzają uzyskać współzawodniczące strony. Każda z nich ma cel niezgodny z celem konku rującej grupy, co powoduje, że gra staje się spo sobem rozwiązywania konfliktów polega jącym na ograniczaniu stronie przeciwnej możliwości dowolnego wpływania na jej przebieg. Każda ze stron ma własną koncepcję gry, przy czym stara się przewidzieć, jak w odpowiedzi będzie postępował przeciw nik. Gracze działają więc sprawnie wtedy, gdy konkurenci tracą wpływ na przebieg zdarzenia. Gra jest tym racjonalniejsza, im sprawniejsze ze względu na przyjęty cel są działania zawodników. Liczy się nie tylko wygrana, ale i kunszt, z jakim została ona osiągnięta. Przez pojęcie wielo pod miotowej gry rozumie się sposoby dzia łania grupy zawodników ukierunkowane na wygraną w ściśle określonych okolicznościach, wyznaczanych przez reguły i regulaminy. Ich konfiguracja decyduje o tym, że wy grana może mieć różny wymiar, w jednym przypadku może oznaczać konieczność zwy ciężenia przeciwnika, w innym to nie wystarczy, ponieważ do wygranej konieczne jest uzyskanie określonej przewagi punktowej nad konkurentem. Można też osiągnąć cel przegrywając mecz. Może być i tak, że nierozstrzygnięcie gry (remis) jest dla jed nych wygraną, a dla innych przegraną, albo też wygraną lub przegraną obu stron. Gra wielopodmiotowa nie może być po zbawiona reguł, ponieważ stanowią one gwarancję uczciwego jej przebiegu, zapewniając nienaruszanie jej tożsamości. Reguły gry nie mają na celu ograniczenia twórczego działania ani też nie służą podporządkowaniu jednych graczy drugim. Ustanowiono je w celu umożliwienia działań grupom o przeciwnych celach, dlatego ich nie przestrzeganie jest w określony sposób karane: można utracić punkt czy piłkę, gracz może być upomniany, wykluczony z gry na czas określony lub do końca trwania meczu. W tych okolicznościach zachowania zawod ników powinny zmierzać w kierunku wytwarzania reguł autonomicznych, działających w sposób niezależny od sformalizowanych przepisów, a wyrażających się zachowaniem określonym jako fair play. Reguły nadają każdej wielopodmiotowej grze odrębność, co z jednej strony po zwala graczowi na identyfikowanie się z grą, ale z drugiej wymaga od niego po stę powania zgodnego z ustalonymi zasa da mi. Należy więc wdrażać graczy do stałego śledzenia własnego postępowania i porów ny wania go z ogólnie przyjętymi kryteriami czystej gry, w celu wykształcenia w nich mechanizmu oceny własnych czynów bez usprawie dliwiania ich intencjami czy też zasadami pos tępowania osób postronnych. Postę pu jąc w ten sposób, gracz kształci w so bie posta wę osobistej odwagi, pozwalającej nie ule gać naciskom skłaniającym do dzia łań sprzecznych z duchem gry. Nieustępliwe przeszkadzanie przeciwni kom w osiągnięciu celu, o który toczy się gra, musi przebiegać z poszanowaniem part nerów i przeciwnika. W grach w ogóle, a w szczególności w grupie dyscyplin, w których dochodzi do fizycznego kontaktu graczy z możliwością użycia siły, obowiązuje

8 8 AWF WE WROCŁAWIU 2011, 32 Z. NAGLAK Teoria wielopodmiotowej gry z piłką wśród nauk o sporcie zachowanie pozorności fizycznej i psy chicznej gry. Na pozorność fizyczną gry wpływają warunki i okoliczności, w których się ona toczy, rodzaj i jakość sprzętu oraz skrupulatność w przestrzeganiu jej reguł. Brak pozorności fizycznej gry powoduje wy padki zamierzone, umyślne lub nieumyślne na skutek niewiedzy, lekkomyślności lub niedbałości organizatorów i uczestników gry. Zaniedbania w tym zakresie (np. zła nawierz chnia sal lub boisk, niedostateczna od ległość niebezpiecznych przedmiotów od placu gry) mogą pociągać za sobą od powiedzialność karną jej organizatorów za narażanie graczy na niebezpieczeństwo. Pozorność psychiczna gry polega na dą że niu do wygranej tylko przez zdobycie prze wagi punktowej nad przeciwnikiem, bez zamiaru wyrządzenia mu krzywdy. Przy zachowaniu tej zasady ewentualne poszko dowanie konkurenta nie jest uważane za naruszanie nietykalności cielesnej, a gracz stosujący się do obowiązujących reguł nie odpowiada kar nie za kontuzje, którym w toku gry ulega przeciwnik [6]. Jeśli zamiarem gracza jest nie tylko osiągnięcie celu gry, ale również świadome skrzyw dzenie prze ciwnika (agresja), to jego czyn może być uznany za przestępczy. Użyte tu określenie prze ciw nik ma zupełnie inne znaczenie niż prze ciwnik w walce zbroj nej. W grze wielopodmiotowej, oprócz koope racji negatywnej, polegającej na bardzo aktywnym przeszkadzaniu przeciwnikowi, występuje też kooperacja pozytywna, po nieważ im wyższe są umiejętności gry przeciwnika, tym bardziej konkurent zmuszony jest do przekraczania własnych ograniczeń. Podczas gry w sposób szczególny winny ujawniać się zachowania mające wymiar etyczny, a dotyczące powinności moralnych jej uczestników. Wiąże się to przede wszystkim z gotowością wzięcia odpowie dzialności za swoje poczynania. Gracz odpo wiedzialny to taki, który zawsze skoncentrowany jest na jak najlepszym wykonaniu swoich zadań. Im wyższy poziom rozwoju moralnego charakteryzuje gracza, tym większe prawdopodobieństwo, że w sytuacjach krytycznych gry użyje, mimo wszystko, środków godziwych. Zachowania fair play nie mogą więc być wykorzystywane instrumen talnie i respektowane tylko w chwilach powodzenia, podczas gdy w innych oko licznościach gracz pozwala sobie na działania zgodnie z zasadą, że cel gry uświęca środki [7]. Udział w grze jest jednoznaczny z koniecznością poddania się regule czystej gry, co oznacza, że należy być konsekwentnym, odpowiedzialnym i wytrwałym w dążeniu do postępowania zgodnego z czystością gry, a nie tylko w dążeniu do postępu umie jętności zawodniczych. Uczestnicząc we współzawodnictwie, gracz poddaje się osądowi społecznemu i ta okoliczność wymaga ujawnienia innych jeszcze stron jego osobo woś ci. Lekceważenie zasad czystej gry, opie szałość w działaniu szybko wywołują ujemną ocenę takiego zachowania się gra cza i mogą skutkować utratą zaufania partnerów i sympatyków, izolacją gracza, a w skrajnym przypadku odtrąceniem przez najbliższe środowisko społeczne. Jeśli gra jest pozbawiona intencji nieprzyjaznych, wyzwala w jej uczestnikach dą żenie do doskonałości, a więc cechę, która jest przydatna nie tylko podczas gry, ale przede wszystkim we wszelkiego ro dza ju działaniach społecznych. Taka gra jest więc wspaniałą formą kształcenia społecznego, uczy i wychowuje jednocześnie. W nie wie lu rodzajach działalności człowieka takie walory, jak: dzielność, skłonność do udzie la nia innym pomocy, pomysłowość, zdyscy plino wanie są równie widoczne jak w cza sie gry. Mimo określonego stopnia jej zorga nizowania, udział w grze pozwala uczest nikowi swobodnie się rozwijać w zależności od uzdolnienia i włożonego wysiłku. IDENTYFIKACJA DZIAŁANIA GRACZY W odróżnieniu od stałych formalnych elementów gry, jej treść jest każdorazowo inna i mimo że jest nasycona znaczną aktyw

9 Z. NAGLAK Teoria wielopodmiotowej gry z piłką wśród nauk o sporcie 2011, 32 AWF WE WROCŁAWIU 9 nością fizyczną, udział w niej w decydu jącym stopniu zależy od dyspozycji osobowoś cio wych, umysłowych, emocjonalnych i psycho motorycznych gracza. Wygrywa bowiem najczęściej ten, kto prezentuje zalety charakteru i umysłu oraz doskonałość cielesną. Gra jest zbiorem działań wykorzystywanych przez jej uczestników do uzyskania określonego stanu rzeczy przez przekształcenie sytuacji istniejącej w zamie rzoną. Sytuacja, która ma ulec zmianie zgodnie z przyjętym zamiarem, nazywa się sytuacją zadaniową. Zmiany sytuacji mają charakter kinetyczny, co znaczy, że stan końcowy jest przeważnie różny od stanu początkowego. Zmiany sytuacji są możliwe dzięki decyzji, która jest efektem procesu myślowego warunkowanego możliwością do działania wewnętrznego (antycypacja, percepcja), oraz do działania ze wnętrznego wyznaczanego umiejętnościami ruchowymi z piłką, przeciw graczowi z pił ką i bez piłki w ataku i obronie. Działania stron są więc reakcją na sytuację podyk to waną obu stron ną chęcią odniesienia ko rzyś ci. Zrozumienie posunięć graczy w róż nych sytuacjach gry jest w pełni moż liwe tylko w odniesieniu do celu, o który toczy się gra, stopnia jego reali zacji oraz po zo sta łego czasu gry. Biorąc pod uwagę wy mie nione okoliczności, gra cze podej mują de cyzje: bezzwłocznego za kończenia akcji, gry na zwłokę, a w wyjąt kowych stanach gry powstrzymania działania. Takie postę po wanie powoduje, że gracze znajdują się w różnych sprzyjających i niesprzyjających sytuacjach. Niesprzyjające sy tua cje, do których należą sytuacje przymuszo ne, są pochodnymi stanu gry, działań prze ciwnika, miejsca rozgrywania akcji i reguł je warunkujących. Sytuacja wymagająca od zawodnika wykorzystania maksimum posiadanych dyspozycji do gry, aby wyjść z niej zwycięsko, określana jest jako krytyczna. Do takich należy zaliczyć sytuacje, w których wykonywane działanie (np. rzut karny, wolny, tzw. zagrywka) od bywa się w chwili, gdy czas gry dobiega końca, a skuteczność czynu przyniesie wy graną. Z kolei sytuacja sprzyjająca to taka, w której można podjąć nieograniczone ry zyko co do wy bo ru sposobu działania. Do sytuacji sprzyja ją cych zaliczyć można te, w których gracz działa w korzystnym dla siebie układzie sił (np. gdy działa w prze wadze sił nad przeciwnikiem) lub gdy cel gry jest niezagrożony. Znajdując się w wyżej opisanych sytuacjach, gracze dążą do osiągnięcia zamie rzo nego celu za pomocą działań wykony wa nych świadomie, celowo i dowolnie, a więc zgodnie z powziętym postanowie niem. Po dej mując decyzje co do sposobu działania w konkretnej sytuacji, zawodnik bierze udział w grze. Jego działania indywidualne mogą być względnie zależne od partnerów lub bezwzględnie od nich zależne gdy współdziała on z partnerami [20, s. 95]. Względna zależność indywidualnego dzia ła nia gracza od partnera to nieodnoszący się wprost wpływ partnera na skutek dzia łania gracza, co oznacza, że do realizacji konkretnego czynu udział partnera nie jest konieczny. Indywidualne działania gracza bezwzględnie zależne wy stępują wtedy, gdy do realizacji czynu udział partnera jest niezbędny. Zawodnicy, mimo że zawsze realizują własne zadania, to w pewnych oko licznościach, postępując według ustalonych sposobów, współdziałają ze sobą i wtedy ich indywidualne działania są bezwzględnie od siebie zależne. Warunkiem koniecznym osiągnięcia celu gry jest wejście w posia da nie piłki, ponieważ stając się stroną ataku jącą, można zabiegać o zmianę stanu gry. Strona bez piłki jest w obronie i po dejmuje działania, których celem jest utrzy manie stanu gry. Aby zrealizować zamiar, stosuje ona przeciwdziałania polegające na dą że niu do zabrania atakującym piłki lub też do ograniczenia możliwości skutecznego ata ko wania celu. Wymienione rodzaje oddzia ły wania stron na siebie mają związek z celem gry, w związku z czym ze względu na cel doraźny atak może spełniać funkcję obrony i odwrotnie obrona może spełniać funkcję ataku.

10 10 AWF WE WROCŁAWIU 2011, 32 Z. NAGLAK Teoria wielopodmiotowej gry z piłką wśród nauk o sporcie ZAKOŃCZENIE Ze względu na specyficzność gry wielopodmiotowej do jej opisu przyjęto podejście prakseologiczne. Jej pełna charakterystyka wymaga jednak udziału innych nauk, których wyniki badań są niezbędne w rozszerzaniu i systematyzowaniu wiedzy o tym fenomenie kulturowym. Zawsze jednak przed miotem badań jest istota gry wielopodmiotowej oraz rozpoznanie za cho wania się graczy działających w zmiennych jej sytuacjach. Zakres omawianej teorii do ty czy natomiast poznawania dyspozycji za wodni ków do gry oraz procedur dosko na lących te dyspozycje. Należy mieć przy tym świadomość, że zdobyta tą drogą wie dza specjalistyczna stanie się bez uży teczną teorią, o ile nie znajdzie zastosowania w procesie kształcenia trenerów. BIBLIOGRAFIA [1] Bergier J., Wiedza dzieci o nauczanych czynnościach ruchowych a skuteczność działania w grze zespołowej. Studia i Monografie AWF w Warszawie, 1998, 75. [2] Czerwiński J., Piłka ręcz na trening. WSWF, Gdańsk [3] Duda H., Intelektualizacja procesu nauczania a rozwój dyspozycji do gry sportowej (na przykładzie piłki ręcznej). Studia i Monografie AWF w Krakowie, 2008, 50. [4] Dziąsko J., Naglak Z., Teoria sportowych gier zespołowych. PWN, Warszawa [5] Hądzelek K. (red.), Mała encyklopedia sportu. SiT, Warszawa 1987, 553. [6] Jędruch S., Ocena prawna zasad bezpie czeństwa walki sportowej. Sport Wyczynowy, 1981, 6, [7] Kalina R.M., Teoria sportów wal ki. COS, Warszawa [8] Kłyszejko W. (red.), Wybrane zagadnienia teorii sportowych gier zespołowych. AWF, Warszawa [9] Kraus Z., Taktyka zespołowa w piłce siatkowej. SiT, Warszawa [10] Krawczyński M., Grupowe decyzje taktyczne w zespołowych grach sportowych: perspektywa paradygmatów wpływów (na przykładzie piłki nożnej). AWF, Gdańsk [11] Krzyżanowski Z., Piłka siatkowa. SiT, Warszawa [12] Łasiński G., Prakseologiczno- -systemowe podstawy badania i usprawniania tre ningu sportowego. Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 1988, 20. [13] Mikułowski J., Oszast H., Koszykówka. AWF, Kraków [14] Naglak Z., Trening sportowy. PWN, Warszawa Wrocław [15] Naglak Z., Spo łecz ne i metodyczne aspekty sportu klasyfikowanego. Stu dia i Monografie AWF we Wrocławiu, 1987, 16. [16] Naglak Z., Zespołowa gra sportowa stu dium. Studia i Monografie AWF we Wroc ławiu, 1994, 45. [17] Naglak Z., Nauczanie i ucze nie się wielopodmiotowej gry z piłką. Kształcenie gracza na wstępnym etapie. AWF, Wrocław [18] Panfil R., Dyspozycje sportowców do gry zespołowej a kierowanie nimi. Studia i Mono grafie AWF we Wrocławiu, 1990, 23. [19] Panfil R., Edukacja uzdolnionego gracza i zarządzanie zespołem sportowym. AWF, Wroc ław [20] Panfil R., Prakseologia gier spor towych. Studia i Monografie AWF we Wroc ła wiu, 2006, 82. [21] Ryguła J., Elementy teorii, metodyki, diagnostyki i optymalizacji treningu sportowego. AWF, Katowice [22] Sozański H. (red.), Podstawy teorii treningu. RCMSKFiS, Warszawa [23] Stawiarski W., Szymański A., Piłka ręczna 11-osobowa. SiT, Warszawa [24] Superlak E., Dyspozycje osobnicze a umiejętności działania w grze zespołowej (na przy kładzie gry w piłkę siatkową). Studia i Mo nografie AWF we Wrocławiu, 2008, 89. [25] Szwarc A., Metody oceny techniczno-tak tycz nych działań piłkarzy nożnych. AWFiS, Gdańsk [26] Talaga J., Piłka nożna tech nika. SiT, Warszawa [27] Ulatowski T. (red.), Teoria i metodyka sportu. SiT, Warszawa [28] Ważny Z., Współczesny system szko lenia w sporcie wy czynowym. SiT, War szawa [29] Zdebska H., Istota i wartości zespo łowych gier sportowych. Studia i Monografie AWF w Krakowie, 2008, 49. [30] Żarek J., Wy brane zagadnienia modelowania w sporcie wy czy nowym na przykładzie zawodników piłki ręcznej. Studia i Monografie AWF w Krakowie, 1983, 18.

11 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2011, 32, Halina Zdebska akademia wychowania fizycznego w krakowie Gry performatywowe i kinetyczne przyczynek do rozważań nad ontologicznymi podstawami gry sportowej 1 ABSTRACT Performative and kinetic games a contribution to the debate on the ontological basis of team sports The theory of team sports has always been predominated by studies on the methodology to maximize the outcome, while overlooking findings of a thorough analysis of the study of human beings. This paper is an attempt to fill the gap. Identification of team sports is possible by answering the questions: what is the game? What is its mode of existence? Therefore, it was necessary to delve into the ontology (the philosophical theory of existence) so that the game could be seen as the structure of existence. On the ontological basis the concept of playing a team sport is regarded as a product of human activity. Consequently, two major groups of games can be distinguished: performative and kinetic. Thus it is possible to recognize considerable differences between different types of games after having considered the nature and meaning of team sports. Key words: game, philosophy, ontology, ball WPROWADZENIE Przez wiele lat wiedza z zakresu teorii ze społowych gier sportowych zdetermi no wa na była przez podejście stricte prag ma tyczne, przejawiające się stawianiem w centrum zainteresowań badawczych kwestii dotyczących teorii treningu, selekcji, odnowy biologicznej i psychologicznej, psychicz nego przygotowania zawodników, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Konstruowane w ten sposób modele szkolenia sportowego miały pozwolić na prognozowanie wyników i przebieg indywidualnych karier w poszczególnych grach zespołowych oraz określenie możliwie najlepszych warunków do osiągnięcia mistrzostwa sportowego. Z czasem jednak zaczęto dostrzegać związany z brakiem rozwijania i pogłę biania refleksji humanistycznej niedosyt wiedzy koncentrującej się przede wszyst kim wokół metodologii maksymalizacji wy niku. Podjęte w tej pracy rozważania stanowią próbę dopełnienia refleksji teoretycznej, dotyczącej identyfikacji zepołowej gry spor towej, na podstawie filozoficznej teorii bytu (ontologii). Analiza ontologiczna świata gry pozwa la udzielić odpowiedzi na pytanie: co to jest gra (w tym również szeroko rozumiana gra sportowa) i jaki jest jej sposób istnienia. Twórcą ontologicznych podstaw gry sportowej jest J. Lipiec, który nawiązując do własnej koncepcji elementarnego faktu spor towego (opartej na ontologii społe czeństwa) wyróżnia trzy podstawowe ele menty strukturalne gry: podmiot (indywidualny lub zbiorowy), podłoże (materialne składniki rywalizacji sportowej), wartości (reguły). Podkreśla też istnienie quasi-rzeczywistości samej gry [4]. Do poglądów tych częściowo nawiązuje również analiza, której podstawą jest rozpa trywanie gry jako pewnej struktury by to

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Jerzy Nowocień AWF Warszawa Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Wprowadzenie Pojęcie tolerancji jest rozumiane np. w naukach społecznych, jako liberalny stosunek człowieka do zachowań

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

Od start-up u do dojrzałego przedsiębiorstwa

Od start-up u do dojrzałego przedsiębiorstwa Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. Od start-up u do dojrzałego przedsiębiorstwa Czynniki determinujące sukces inwestycji w rozwój firmy. Od start-up u do dojrzałego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT WIEDZA DLA GOSPODARKI NR POKL 04.01.01-00-250/09 Realizator projektu POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy 9 Magdalena Olpińska-Szkiełko Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 Urszula Drumlak PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA NIEKONWENCJONALNYCH METOD NAUCZANIA RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo