Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne"

Transkrypt

1 Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne

2 Inwestując na rynkach akcji, walut i towarów codziennie spotykamy się z informacjami o publikowanych wskaźnikach i odczytach ekonomicznych. Do inwestorów napływają wiadomości z całego świata dotyczące nastrojów konsumentów, poziomu produkcji, zgromadzonych zapasów. Czasami ich wpływ na ceny jest ogromny. Obserwujemy nagłe wzrosty lub spadki kursów. Warto wiedzieć, które informacje mogą mieć istotny wpływ na nasze inwestycje i jak je umiejętnie wykorzystać. Poniższy raport pokazuje wpływ publikowanych danych makro na kształtowanie przyszłych cen. Wskazujemy w nim jak poszczególne odczyty mogą pełnić funkcję wskaźników wyprzedzających zachowania kursów. Wiedzieć z większym prawdopodobieństwem co może się stać w przyszłości? To bardzo przydatna umiejętność. 1. Cykle koniunkturalne We wszystkich gospodarkach światowych działających w systemie kapitalistycznym istnieją cykle koniunkturalne. Jest to zjawisko występowania w gospodarce wahań różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury, wokół rosnącego trendu wzrostu gospodarczego, analizowanego w długim okresie. Najczęściej tymi zmiennymi są: PKB, zatrudnienie, ceny, wielkość eksportu i importu, wskaźniki rynku kapitałowego, nakłady inwestycyjne i zapasy przedsiębiorstw, dochody i wydatki ludności, obroty i zyski przedsiębiorstw. Klasyczny cykl koniunkturalny składa się z 4 faz: Faza ożywienia (ekspansji) rosną: produkcja, zatrudnienie, inwestycje, popyt, ceny maleje: bezrobocie Faza rozkwitu (szczyt, boom) koniec wzrostu, ww. wielkości utrzymują się na wysokim poziomie Dno (depresja) koniec spadku, ww. wielkości pozostają na niskim poziomie Faza recesji (kryzys) rośnie: bezrobocie maleją: produkcja, zatrudnienie, inwestycje, popyt, ceny Cykl koniunkturalny jest to odchylenie wartości produkcji od długookresowego trendu. W cyklu współczesnym wyróżnia się dwie fazy: ożywienie (ang. Expansion) i recesję (Recession):

3 Poniższa tabela pokazuje modelowe wartości podstawowych wskaźników ekonomicznych w różnych fazach cyklu. Wskaźnik Ożywienie Recesja bezrobocie spadek wzrost zatrudnienie wzrost spadek PKB wzrost spadek inflacja niska wysoka sprzedaż detaliczna wzrost spadek produkcja wzrost spadek nakłady inwestycyjne wzrost spadek popyt konsumpcyjny wzrost spadek Cykle koniunkturalne są określane na podstawie tego, kiedy aktywność gospodarki zmienia kierunek. Szczyt cyklu datujemy na ostatni miesiąc zanim znaczące wskaźniki ekonomiczne takie jak zatrudnienie, produkcja czy sprzedaż detaliczna nie zaczną spadać (patrz tabela wyżej). Natomiast dno cyklu występuje w ostatnim miesiącu zanim wskaźniki ekonomiczne nie zaczną rosnąć. Zasadniczo termin cykle koniunkturalne jest mylący. Sugeruje on bowiem pewną regularność w czasie oraz długości trwania wahań aktywności gospodarki. Większość ekonomistów twierdzi jednak, że tak nie jest. Możemy zobaczyć to na poniższym przykładzie:

4 Tabela pokazuje szczyty i dołki cykli koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych w latach Widać wyraźnie, że długość trwania poszczególnych cykli nie jest jednakowa. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat średnia długość trwania cyklu wynosi około 6 lat. 1 Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje rynku: kapitałowy, walutowy i towarowy. Wszystkie te rynki są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Nie można rozpatrywać i analizować zmian na jednym z nich abstrahując od innych. Szczyty i dołki na rynkach kształtują się w pewien konkretny i systematyczny sposób w zależności od sytuacji gospodarczej. Nie oznacza to oczywiście, że rynki poruszają się w tych samych kierunkach. Rynek towarów oraz stopy procentowe poruszają się zazwyczaj w tym samym kierunku, przeciwnym do trendu cen obligacji. Spadające ceny towarów korzystnie wpływają na rynek obligacji, co ma bezpośrednie przełożenie na rynek akcji ceny akcji rosną. Ekspansja gospodarcza wiąże się z hossą na rynku akcji i obligacji. Osłabienie dolara prowadzi do wzrostu cen na rynkach towarowych, co ma z kolei negatywny wpływ na rynki akcji i obligacji. Oczywiście jest to pewne uproszczenie. Przede wszystkim występują pewne opóźnienia zmian na konkretnych rynkach zmiany na rynku obligacji i rynku towarowym zachodzą szybciej niż na rynku akcji. Pierwszym rynkiem zapowiadającym zmiany sytuacji gospodarczej jest rynek obligacji. Ceny na tym rynku rosną, zapowiadając ekspansję gospodarczą, jeszcze w okresie recesji. Szczyt na rynku akcji następuje później niż na rynku obligacji. Wzrastająca inflacja jest sygnałem, że nastąpi wzrost stóp procentowych, a co za tym idzie - ceny obligacji zaczną spadać. W tym czasie na rynku towarów mamy do czynienia ze wzrostami. Trudno określić jednoznacznie czy zmiany na rynku walutowym są przyczyną czy skutkiem zmian na rynku towarowym. Nie możemy tego zrobić ze względu na znaczne przesunięcia czasowe tych zmian na poszczególnych rynkach i ze względu na kwestię inflacji. 2. Wskaźniki makroekonomiczne Kluczowym dla przewidywania zmian na rynkach finansowych jest wyłapanie poszczególnych zależności i występujących na rynkach prawidłowości. Istnieją dwa nurty analityczne: analiza techniczna i analiza fundamentalna wykorzystywane przez inwestorów. Celem stosowania 1 Christina D. Romer Uniwersytet w Californii, Berkeley, National Bureau of Economic Research Business Cycles.

5 obu z nich jest wyłapywanie odpowiednich momentów zmiany trendów na poszczególnych rynkach inwestycyjnych. Mając do dyspozycji różne narzędzia analizy technicznej inwestorzy wyłapują sygnały kupna i sprzedaży zarówno w krótkim, jak i średnim i długim horyzoncie czasowym. Analiza fundamentalna służy do wyłapywania trendów jedynie średnio- i długoterminowo, co nie znaczy, że jej rola jest mniej ważna. Każdy uważny inwestor powinien śledzić trendy najważniejszych wskaźników makroekonomicznych wpływających na zachowanie rynków inwestycyjnych i dostosowywać swoją strategię inwestycyjną w dłuższym okresie do tych zmian. Zasadniczo wskaźniki makroekonomiczne można podzielić na trzy rodzaje: wyprzedzające, jednoczesne i opóźnione w stosunku do zmian na rynkach inwestycyjnych. Z oczywistych powodów najbardziej interesujące są wskaźniki wyprzedzające rynek przynajmniej o miesiąc (wszystko zależy również od tego, z jakim opóźnieniem dane są publikowane), sygnalizują bowiem zmiany przed ich powszechnym uwidocznieniem się. Obserwacja wskaźników jednoczesnych pozwala inwestorowi na potwierdzenie bieżącego trendu. Natomiast wskaźniki opóźnione mogą być jedynie ciekawostką historyczną. Wskaźniki wyprzedzające Wskaźniki jednoczesne Wskaźniki opóźnione Indeks wskaźników PKB produkt krajowy brutto Beżowa Księga wyprzedzających koniunkturę (USA, Strefa Euro) CCI (Consumer Confidence Index) Indeks zaufania konsumentów - Conference Board Sprzedaż detaliczna (USA, Strefa Euro) Deflator PKB Chicago PMI (Purchasing Managers Index) Indeks dotyczący sytuacji w sektorze produkcyjnym CPI (Consumer Price Index) Indeks Cen Konsumentów Indeks FED z Filadelfii PPI (Producer Price Index) Indeks Cen producentów ISM (Institute for Supply Inflacja HICP w Strefie Euro Management) Indeks Instytutu Zarządzania Podażą dla sektora nieprodukcyjnego ISM (Institute for Supply Management) Indeks Instytutu Zarządzania Podażą dla sektora produkcyjnego Indeks instytutu IFO Indeks instytutu ZEW New York Empire State Index Raport Challengera Zamówienia fabryczne Zamówienia na dobra trwałego użytku Bilans Handlu Zagranicznego (USA, Strefa Euro) Podstawowa stopa procentowa (USA, Strefa Euro) Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Stopa bezrobocia (USA, Strefa Euro) Produkcja przemysłowa Poziom zapasów Nowe kredyty konsumpcyjne Dochody z tytułu pracy

6 University of Michigan Consumer Sentiment Index Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan Celem tego materiału jest zbadanie najważniejszych zależności pomiędzy wskaźnikami makroekonomicznymi, a zachowaniem się poszczególnych rynków w horyzoncie średnio- i długoterminowym. Badania empiryczne obejmowały głównie analizowanie korelacji pomiędzy różnymi wskaźnikami a indeksami na danych rynkach. Korelacja jest to zależność występująca pomiędzy dwoma zmiennymi objawiająca się tym, że zmiany zmiennej niezależnej powodują analogiczne zmiany zmiennej zależnej. Siła i kierunek tych zmian są mierzone za pomocą współczynnika korelacji. Wartości ujemne tego współczynnika oznaczają zależność odwrotną zmiennych (gdy jedna zmienna rośnie to druga maleje i odwrotnie), natomiast wartości dodatnie zależność prostą. Korelację określamy jako silną gdy jest większa od 0,9 lub mniejsza od -0,9. Wartości pomiędzy 0,6-0,9 oraz -0,9 i -0,6 oznaczają korelację umiarkowaną. 3. Wnioski W toku przeprowadzonych badań otrzymaliśmy wiele istotnych zależności pomiędzy wskaźnikami makroekonomicznymi a indeksami, wartością dolara oraz notowaniami ropy i złota. Wyniki te zostały zebrane w tabelce i krótko podsumowane, natomiast szczegółowy opis badań jest przedstawiony w dalszej części artykułu. Indeks Wskaźnik Zależność Korelacja Uwagi makroekonomiczny S&P500 średnia z procentowej zmiany 3 amerykańskich 0,83 Skumulowane dane wskaźników oczekiwań: Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, indeks zaufania konsumentów Conference Board, Indeks FED z Filadelfii S&P500 Stopa bezrobocia w USA -0,86 2 miesiące brak DJIA Stopa bezrobocia w USA -0,73 Dana publikow. na początku miesiąca za poprzedni miesiąc WIG20 Indeks instytutu IFO 0,87 brak WIG Indeks instytutu IFO 0,82 brak WIG20 Produkcja przemysłowa w Strefie Euro 0,67 2 miesiące Dana publikow. w połowie miesiąca za 2 m. wstecz potwierdzenie trendu w danym miesiącu WIG20 Inflacja PPI w Strefie Euro 0,65 3 miesiące brak

7 DAX Indeks instytutu IFO 0,68 brak FTSE100 Indeks instytutu IFO 0,73 brak CAC40 Indeks instytutu IFO 0,71 brak U.S. Dollar Index U.S. Dollar Index Gold Future Crude Oil Future Crude Oil Future Crude Oil Future Realna stopa procentowa USA Bilans handlu zagranicznego USA Indeks FED z Filadelfii (% zmiana) Indeks FED z Filadelfii (% zmiana) Procentowa zmiana zapasów ropy -0,72 Dana publikow. w połowie miesiąca z poprzedni m. potwierdzenie trendu -0,78 3 miesiące brak 0,86 Bierzemy pod uwagę skumulowane dane (% zmiany) 0,80 Bierzemy pod uwagę skumulowane dane (% zmiany) -0,61 2 tygodnie Dane publikowane w każdą środę za poprzedni tydzień Inflacja PPI w USA 0,71 2 miesiące brak - zależność prosta - zależność odwrotna Ruchy na rynkach finansowych są w części odzwierciedleniem ludzkiego nastawienia, emocji oraz opinii. Rynek pnie się w górę, gdy przeważa pozytywne nastawienie, natomiast spadki obserwujemy, gdy większość uczestników rynku jest nastawiona negatywnie. Dlatego właśnie zdecydowanie najlepsze do prognozowania zachowań na głównych rynkach finansowych są wskaźniki oczekiwań. Amerykańskie indeksy oczekiwań takie jak: indeks zaufania konsumentów Conference Board, indeks Uniwersytetu w Michigan badający nastroje konsumentów oraz indeks FED z Filadelfii (średnia zmiana procentowa z tych trzech indeksów) bardzo dobrze przewidują zmiany na amerykańskim S&P500 w ujęciu miesięcznym. Podobnie jest z niemieckim indeksem oczekiwań biznesowych IFO i najważniejszymi indeksami europejskimi oraz polskimi WIG i WIG20. Z kolei sam indeks FED z Filadelfii, opracowywany na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród menedżerów odpowiedzialnych za zaopatrzenie przedsiębiorstw, umożliwia przewidywanie zmian kursu terminowego ropy oraz złota z ponad 80% prawdopodobieństwem. Kurs terminowy ropy zależy też wprost od inflacji PPI oraz odwrotnie od procentowej zmiany zapasów ropy w USA. Dla amerykańskiego S&P500 istotne są zmiany stopy bezrobocia w USA, chociaż ostatnio korelacja pomiędzy zmiennymi zaczęła się zmniejszać. Na nasz rodzimy WIG20 duży wpływ mają dane ze Strefy Euro takie jak produkcja przemysłowa oraz inflacja PPI. Na rynku walutowym zależności możemy

8 wyłapać pomiędzy danymi makro a wartością dolara. Mamy ujemną korelację między bilansem handlu zagranicznego USA oraz realną stopą procentową USA a wartością dolara; natomiast dodatnią korelację pomiędzy zatrudnieniem w sektorze pozarolniczym. Wystarczy regularnie obserwować wskaźniki makroekonomiczne, a szczególnie indeksy oczekiwań, by móc z dużym prawdopodobieństwem przewidywać trendy na głównych rynkach finansowych. Weźmy dla przykładu wpływ stopy bezrobocia w USA na wartość wskaźnika S&P500 (drugi wiersz w tabeli). Mamy do czynienia z odwrotną zależnością. Wzrost wskaźnika powoduje, że po dwóch miesiącach (zobacz kolumna opóźnienie) od okresu za który podano dane o bezrobociu, indeks S&P500 notuje spadek. Jeżeli zatem ogłoszono w sierpniu, że stopa bezrobocia w USA w lipcu się zwiększyła to istnieje duże prawdopodobieństwo, że we wrześniu indeks S&P500 spadnie. Korelacja ta była w badanym okresie wysoka i wynosiła 0,86. Oczywiście wskaźniki makro nie pokażą nam przewidywanych zasięgów danych ruchów na rynkach, do tego służą narzędzia analizy technicznej, ale pozwolą nam wybrać kierunek tych ruchów i wtedy, gdy mamy kilka możliwych scenariuszy, wybrać ten najbardziej prawdopodobny. W dalszej części materiału pokazujemy szczegółowe wyniki analizy, przebieg współczynników korelacji w ostatnich latach a także szczegółowo omawiamy wskaźniki ekonomiczne, które mają największy wpływ na zmiany cen indeksów, walut i towarów. 4. Szczegółowa analiza Analiza jest podzielona na trzy części: najpierw dla rynku kapitałowego, potem walutowego, a na końcu towarowego. Badanie służyło weryfikacji wpływu danego wskaźnika i jego kierunku oraz siły, w praktyce. Istotne jest także określenie optymalnych opóźnień pomiędzy rynkiem, a danym wskaźnikiem, ponieważ umożliwia to antycypowanie zachowań rynków finansowych z pewnym wyprzedzeniem. Rynek kapitałowy Analiza obejmowała głównie rynek amerykański i europejski, gdyż są to najważniejsze rynki kapitałowe na świecie. Inne rynki np. polski, są z nimi dodatnio i silnie skorelowane poprzez globalizację. W tabeli przedstawiono jak teoretycznie powinny kształtować się zależności pomiędzy najważniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi USA a głównym i najbardziej reprezentatywnym indeksem amerykańskiej giełdy S&P500, analogicznie będą wyglądać zależności pomiędzy danymi makro ze Strefy Euro oraz najważniejszymi indeksami europejskimi: DAX, FTSE100, CAC40. Wskaźnik makroekonomiczny Kierunek ruchu wskaźnika Kierunek ruchu indeksu S&P500 Indeks wskaźników Wzrost Wzrost wyprzedzających koniunkturę Consumer Confidence Index Wzrost Wzrost Chicago PMI Wzrost Wzrost Indeks FED z Filadelfii Wzrost Wzrost ISM Wzrost Wzrost NYES Index wzrost Wzrost Raport Challengera wzrost Wzrost

9 Zamówienia fabryczne Wzrost Wzrost Zamówienia na dobra trwałego Wzrost Wzrost użytku University of Michigan Wzrost Wzrost Consumer Sentiment Index PKB Wzrost Wzrost Sprzedaż detaliczna Wzrost Wzrost CPI Wzrost Spadek PPI Wzrost Spadek Bilans Handlu Zagranicznego Wzrost Wzrost Podstawowa stopa procentowa Wzrost Spadek Nowe wnioski o zasiłek dla Wzrost Spadek bezrobotnych Stopa bezrobocia Wzrost Spadek Produkcja przemysłowa Wzrost Wzrost Poniżej przedstawiono najważniejsze, zaobserwowane, istotne zależności występujące na rynkach. Za istotne przyjęto korelacje powyżej 0,60 lub poniżej -0,60 występujące w dłuższym okresie czasu. W analizie zmiennymi niezależnymi są zawsze dane makroekonomiczne natomiast zmiennymi zależnymi są indeksy giełdowe. dotyczy zawsze zmiennej zależnej dane makro muszą wyprzedzać indeksy przynajmniej o miesiąc, żeby ich wartości mogły antycypować zachowania na rynkach. Rynek amerykański: S&P500 średnia z procentowej zmiany 3 amerykańskich wskaźników oczekiwań: Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, Indeks zaufania konsumentów Conference Board, Indeks FED z Filadelfii 30 miesięcy 0,83 ostatnich 5 lat

10 Indeksy oczekiwań od roku 1995 dobrze prognozowały nadchodzące na rynku akcji zmiany, z wyjątkiem anomalii, która wystąpiła w 2003 roku, gdy wzrosty na S&P500 pojawiły się wcześniej niż optymistyczne oczekiwania Amerykanów. Indeksy oczekiwań są obliczane na podstawie wyników ankiet albo 500 amerykańskich gospodarstw domowych w przypadku indeksu University of Michigan CSI, 5000 gospodarstw domowych w przypadku CCI lub ankiet wypełnianych przez producentów znajdujących się na terytorium stanów Pennsylvanii, New Jersey i Delaware indeks Fed z Filadefii. Wzrost tych wskaźników oznacza wyższy poziom zadowolenia amerykańskiej społeczności. Dla inwestorów jest to informacja, że wzrosnąć mogą wydatki konsumpcyjne, co korzystnie przełoży się na wyniki finansowe spółek. ostatnich 10 lat S&P500 Stopa bezrobocia w USA 2 miesiące -0,86

11 ostatnich 10 lat DJIA Stopa bezrobocia w USA -0,73 Ten wskaźnik obrazuje sytuację na rynku pracy w USA oraz odzwierciedla sytuację ekonomiczną kraju. Trwały wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia, oznacza poprawę klimatu gospodarczego, wzrost dochodów gospodarstw domowych i w dłużej pespektywie czasu - wartość przedsiębiorstw. Stąd właśnie tak silna korelacja ujemna pomiędzy bezrobociem a indeksami: S&P500 oraz DJIA.

12 Rynek europejski ostatnich 7 lat WIG20 Indeks instytutu IFO 50 miesięcy 0,87 ostatnich 7 lat WIG Indeks instytutu IFO 44 miesiące 0,82 Wskaźnik IFO Business Climate aplikuje do roli głównego wskaźnika nastrojów biznesowych w Europie. W sondażu uczestniczy około 7000 przedsiębiorstw, które dodatkowo oceniają bieżące i

13 przyszłe warunki gospodarowania. Wskaźnik ten ma bardzo silny wpływ nie tylko na indeks DAX, ale także na inne indeksy europejskie min. polskie: WIG i WIG20. ostatnich 9 lat WIG20 Produkcja przemysłowa w Strefie Euro 2 miesiące 0,67 Wskaźnik produkcji przemysłowej jest wykorzystywany do prognozowania zmian PKB. Mimo, że produkcja przemysłowa nie stanowi już głównej siły napędowej gospodarek światowych, to jednak jej zachowanie wciąż jest niezwykle ważne dla uczestników rynków finansowych. ostatnich 8 lat WIG20 Inflacja PPI w Strefie Euro 3 miesiące 0,65

14 Raport PPI jest istotny, ponieważ jest on publikowany kilka dni wcześniej przed raportem o cenach płaconych przez konsumentów i często służy analitykom do prognozowania danych zawartych w tym drugim raporcie. Raport ten pozwala nam prognozować posunięcia banków centralnych, zachowanie PPI wyprzedza ruchy wskaźnika CPI. Zmiany wartości CPI mają niezwykle silny wpływ na rynek. Jeżeli jego wartość rośnie, oznacza to inflację, która może przełożyć się na decyzję o podwyżce stóp procentowych, co z kolei zwiększy stopę wolną od ryzyka, a to zmniejszy atrakcyjność inwestycji w instrumenty udziałowe. W praktyce jednak występuje dodatnia korelacja pomiędzy wartością CPI a indeksami giełdowymi, podobnie jak istnieje dodatnia korelacja pomiędzy wskaźnikiem PPI i indeksami giełdowymi. Wpływ indeksu instytutu IFO na wskaźniki europejskie: ostatnich 7 lat DAX Indeks instytutu IFO 0,68

15 ostatnich 7 lat FTSE100 Indeks instytutu IFO 0,73 ostatnich 7 lat CAC40 Indeks instytutu IFO 0,71

16 W ramach ciekawostki pokażemy, że można zaobserwować bardzo silną korelację pomiędzy stopą bezrobocia w USA, a notowaniami indeksów europejskich. Jest to spowodowane bardzo silną korelacja zachowania giełd europejskich z koniunkturą na rynku amerykańskim. Na wykresie poniżej widać korelację indeksu DAX z S&P500, średnia wartość korelacji z ostatnich 8 lat wynosi 0,91: Natomiast średnia wartość korelacji indeksu FTSE100 i S&P500 w ciągu ostatnich 20 lat wynosi 0,96:

17 Zależności pomiędzy stopą bezrobocia w USA widać dla wszystkich najważniejszych indeksów europejskich: ostatnich 10 lat DAX Stopa bezrobocia w USA -0,81 ostatnich 10 lat FTSE100 Stopa bezrobocia w USA -0,89

18 ostatnich 10 lat CAC40 Stopa bezrobocia w USA -0,82 ostatnich 7 lat WIG20 Stopa bezrobocia w USA 4 miesiące -0,72

19 Rynek walutowy Analiza rynku walutowego będzie obejmowała głównie indeks dolara oraz euro, a także najważniejsze pary walutowe. W tabeli przedstawiono jak teoretycznie powinny kształtować się zależności pomiędzy najważniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi USA a wartością dolara, analogicznie będą wyglądać zależności pomiędzy danymi makro ze Strefy Euro oraz wartością euro. Wskaźnik makroekonomiczny Kierunek ruchu wskaźnika Wartość dolara Indeks wskaźników Wzrost Aprecjacja wyprzedzających koniunkturę Consumer Confidence Index Wzrost Aprecjacja Chicago PMI Wzrost Aprecjacja Indeks FED z Filadelfii Wzrost Aprecjacja ISM Wzrost Aprecjacja NYES Index wzrost Aprecjacja Raport Challengera wzrost Aprecjacja Zamówienia fabryczne Wzrost Aprecjacja Zamówienia na dobra trwałego Wzrost Aprecjacja użytku University of Michigan Wzrost Aprecjacja Consumer Sentiment Index PKB Wzrost Aprecjacja Sprzedaż detaliczna Wzrost Aprecjacja CPI Wzrost Deprecjacja PPI Wzrost Deprecjacja Bilans Handlu Zagranicznego Wzrost Deprecjacja Podstawowa stopa procentowa Wzrost Deprecjacja Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Wzrost Deprecjacja

20 Stopa bezrobocia Wzrost Deprecjacja Produkcja przemysłowa Wzrost Aprecjacja Poniżej przedstawiono najważniejsze, zaobserwowane, istotne zależności występujące na rynkach. Za istotne przyjęto korelacje powyżej 0,60 lub poniżej -0,60 występujące w dłuższym okresie czasu. W analizie zmiennymi niezależnymi są dane makroekonomiczne natomiast zmiennymi zależnymi są indeksy walut (pary walutowe). dotyczy zmiennej zależnej dane makro muszą wyprzedzać indeksy przynajmniej o miesiąc, żeby ich wartości mogły antycypować zachowania na rynkach. Rynek amerykański ostatnich 5 lat U.S. Dollar Index Realna stopa procentowa USA -0,72 Silną zależność ujemną pomiędzy realną stopą procentową w Stanach a indeksem dolara można wyjaśnić poprzez zasadę działania prawa jednej ceny, która mówi, że te same lub ekwiwalentne rzeczy powinny mieć tą samą cenę na różnych rynkach. Tłumaczy ono relację między kursami walutowymi a stopami procentowymi i cenami na światowych rynkach. Relacje parytetowe między walutami określają warunki równowagi popytu i podaży na rynku walutowym, w których występuje brak możliwości uzyskiwania zysków arbitrażowych (zysk bez ponoszenia ryzyka). W warunkach swobody przepływu kapitałów i towarów zmiany kursów walut powodowane są wyrównywaniem się: relacji między stopami inflacji a stopami procentowymi oraz relacji między kasowymi a terminowymi

21 kursami walutowymi. Zasada ta dotyczy także ceny pieniądza w różnych krajach, co ilustruje poniższy przykład (realna stopa procentowa to nominalna stopa procentowa pomniejszona o inflację) : i h = 5% (realna roczna stopa % w Polsce) i f = 2% (realna roczna stopa % w strefie Euro) s 0 = 4,65 (kurs walutowy EUR/PLN) s t =? (oczekiwany kurs walutowy EUR/PLN za rok) s s t 0 = i i h f s t 1 + i h = s 1+ 0,05 0 s 4,65 = 4, i t = 1+ 0,02 f Z powyższych wyliczeń oraz wykresu korelacji pomiędzy realnymi stopami procentowymi USA a indeksem dolara (indeks ten mierzy wartość dolara w stosunku do koszyka walut, w skład którego wchodzą: EUR, GBP, JPY, CAD, CHF i SEK) wynika, że wraz ze wzrostem realnej stopy procentowej następuje deprecjacja waluty, a wraz z jej spadkiem aprecjacja. Stąd też właśnie dodatnia korelacja pomiędzy wzrostem realnej stopy procentowej w USA, a osłabieniem dolara wobec Euro: ostatnich 5 lat EUR/USD Realna stopa procentowa USA 0,75

22 A także umocnienie dolara w stosunku do następujących walut wraz ze spadkiem realnej stopy procentowej w USA : ostatnich 7 lat USD/GBP Realna stopa procentowa USA -0,68 ostatnich 7 lat USD/SEK Realna stopa procentowa USA -0,79

23 ostatnich 5 lat USD/AUD Realna stopa procentowa USA -0,7 ostatnich 5 lat USD/CHF Realna stopa procentowa USA -0,68

24 ostatnich 6 lat U.S. Dollar Index Bilans handlu zagranicznego USA 3 miesiące 36 miesięcy -0,78 Zmiany kursu walutowego mają duże znaczenie nie tylko dla przedsiębiorców, ale i zwykłych konsumentów. Wzrost wartości krajowej waluty oznacza, że eksporterzy zarobią mniej na sprzedaży swoich produktów za granicę. Przedsiębiorcy działający na rynku krajowym mogą oczekiwać natomiast zaostrzenia konkurencji ze strony zagranicznych rywali, którzy mogą obniżyć ceny swoich towarów i usług. Z drugiej strony sami mniej zapłacą za maszyny, surowce i podzespoły sprowadzane z zagranicy. Na niższe ceny importowanych dóbr mogą liczyć także konsumenci. Z kolei spadek kursu krajowej waluty stanowi powód do radości dla eksporterów, których zyski rosną. Gorzej wychodzą na tym importerzy, którzy muszą zrezygnować z części zarobku, albo podnieść ceny. W rezultacie słabnie konkurencja na krajowym rynku i ograniczona zostaje możliwość wyboru konsumentów. Sytuacja taka sprzyja wzrostowi cen, czyli przyspieszeniu inflacji. Widać więc, że bilans handlu zagranicznego jest ujemnie skorelowany z wartością waluty. Zależność ta występuje także dla niektórych par dolarowych: ostatnich 6 lat USD/SEK Bilans handlu zagranicznego USA 3 miesiące 36 miesięcy -0,8

25 ostatnich 6 lat USD/GBP Bilans handlu zagranicznego USA 3 miesiące 36 miesięcy -0,82 Rynek europejski ostatnich 5 lat EUR/PLN Realna stopa procentowa w Strefie Euro -0,69

26 Rynek towarowy Rynek towarowy jest najbardziej urozmaiconym oraz najmniej przewidywalnym rynkiem ze wszystkich omawianych. Ceny towarów z branży spożywczej takie jak np. kawa, kakao, cukier czy zboża są bardzo wrażliwe na warunki pogodowe, wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe powodzie, susze, huragany. Wskaźniki makroekonomiczne nie odgrywają w tym momencie praktycznie żadnej roli. W przypadku surowców energetycznych oraz metali można wyłapać pewne zależności pomiędzy wskaźnikami makro, lecz są one obserwowane w znacznie krótszym okresie czasu niż na rynkach kapitałowych. ostatnich 5 lat Gold Future (kurs terminowy złota) Indeks FED z Filadelfii (procentowa zmiana) 0,86

27 ostatnich 5 lat Crude Oil Future (kurs terminowy ropy) Indeks FED z Filadelfii (procentowa zmiana) 0,80 Indeks FED z Filadelfii opracowywany jest na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród menedżerów odpowiedzialnych za zaopatrzenie przedsiębiorstw. Główną zaletą indeksu jest struktura branżowa przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, zbliżona do ogólnokrajowej, przy uwzględnieniu błędu

28 statystycznego. W raporcie ujmuje się m.in. zatrudnienie, zamówienia czy aktywność gospodarczą. Dlatego właśnie można zaobserwować silną korelację dodatnią pomiędzy procentową zmianą indeksu FED z Filadelfii a kursem terminowym ropy oraz kursem terminowym złota. ostatnich 18 miesięcy Crude Oil Future (kurs terminowy ropy) Inflacja PPI w USA 2 miesiące 30 miesięcy 0,71 Wzrost cen płaconych przez producentów USA jest powiązany ze wzrostem cen ropy w Stanach. ostatnich 18 miesięcy Crude Oil Future (kurs terminowy ropy) Procentowa zmiana zapasów ropy 2 tygodnie 60 tygodni -0,61

29 W miarę wzrostu ilości zapasów ropy w USA maleją jej ceny, a więc spada kurs terminowy. Jest to spowodowane wzajemną grą popytu i podaży: gdy rosną zapasy podaż przewyższa popyt, więc ceny spadają stąd właśnie ujemna korelacja. Karolina Bojko EFIX Polska

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH:

OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH: OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH: NIEMCY: Źródło: EuroStat 1)German ZEW Indeks - Jest to indeks ilustrujący opinie analityków i inwestorów instytucjonalnych, na temat przyszłego(6-cio miesięczny horyzont)

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Samer Masri ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Najbardziej rewolucyjnym aspektem ogólnej teorii Keynesa 1 było jego jasne i niedwuznaczne przesłanie, że w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO. Dynamika PKB w latach 2002-2010 ROZWÓJ GOSPODARCZY

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO. Dynamika PKB w latach 2002-2010 ROZWÓJ GOSPODARCZY DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma Polecenia 1. Popatrz na wykresy na kolejnych slajdach? 2. Czym się różnią? 3. Co możesz z nich odczytać? 4. Jakie cechy charakterystyczne zauważyłeś?

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VII: CYKLE KONIUNKTURALNE Co to jest cykl koniunkturalny? Mierzenie cyklu koniunkturalnego Fakty dot. cyklu koniunkturalnego Cykle koniunkturalne w klasycznej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wahania koniunktury gospodarczej Konrad Walczyk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 22 maja 2013 r. Plan wykładu Co to jest koniunktura gospodarcza? W jaki sposób ją mierzyć?

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015 Kwartał z jajem W POPRZEDNIM TYGODNIU Niemieckie (solidne) wzrosty Niemiecki PMI Indeks IFO Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Pierwszy kwartał z ożywieniem

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha.

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha. 9:00- Niedawne obawy o inflację na świecie, z dnia na dzień przeradzają się w coraz bardziej możliwą walkę ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, tj. deflacją. W Japonii wskaźnik CPI w sierpniu spadł o 0,9%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Warszawa, 15 marca 2012 Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Plan prezentacji: 1. Właściwa pozycja w ramach cyklu koniunkturalnego. 2. Panika rynkowa.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych.

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Zakopane, 4 czerwca 2011 r. Dostęp do wiarygodnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wyzwania stojące przed Polską gospodarką Paweł Kruk Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 04-12-2014 r. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o : Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomiczny Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER b

Makroekonomiczny Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER b Pierwszy w Polsce barometr koniunktury giełdowej Makroekonomiczny Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER b Pomaga ustalić, czy na giełdzie warszawskiej mamy hossę czy bessę Przewiduje punkty zwrotne

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny - definicja Cykl koniunkturalny to powtarzające się okresowo

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej 1 KURS ZAMKNIECIA WIG 40000 45000 50000 55000 ZMIDEX, a poziom indeksu ZMIDEX vs. WIG Regresja Liniowa (KMRL) Istotny dodatni związek ZMIDEX-u ze wszystkimi badanymi

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy OŜywienie i recesja w gospodarce Wahania koniunktury gospodarczej prof. ElŜbieta Adamowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 9 października 2012 r. Program wykładu Co

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 6 lipca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 3 lipca 2015 roku = 3,7743 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna i korelacje rynkowe. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Analiza fundamentalna i korelacje rynkowe. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Analiza fundamentalna i korelacje rynkowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Dane makroekonomiczne Korelacje rynkowe Publikacje pozarynkowe 2 Dane Makroekonomiczne 3 Najistotniejsze publikacje makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

2010-07-10 SPIS TREŚCI

2010-07-10 SPIS TREŚCI 2010-07-10 SPIS TREŚCI Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 2,00 9,70 2,70

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ 35.2016 OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 WYDARZENIA TYGODNIA 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 STANY ZJEDNOCZONE BEZROBOCIE, STOPY PROCENTOWE Nieco gorsze dane z amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce)

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) 1. Wprowadzenie Teoria parytetu siły nabywczej (purchaising power

Bardziej szczegółowo

Pieniądz, inflacja oraz mierzenie inflacji.

Pieniądz, inflacja oraz mierzenie inflacji. Pieniądz, inflacja oraz mierzenie inflacji. Pieniądz to towar powszechnie akceptowany, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań; Funkcje pieniądza :

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 1 czerwca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Edukacja. Wskaźniki Makroekonomiczne

Edukacja. Wskaźniki Makroekonomiczne Edukacja Wskaźniki Makroekonomiczne Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Analiza Fundamentalna Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem zależności występujących w

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) Wczorajszy dzień nie zmienił znacząco aktualnej sytuacji na głównych parach, choć w porównaniu z poprzednimi widać było już nieco więcej nerwowości. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) Miniony tydzień na rynku walutowym nie wniósł niczego nowego do aktualnej sytuacji. Cały czas widoczna jest tu bowiem presja spadku wartości amerykańskiej waluty

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo