Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia)"

Transkrypt

1 Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Tomasz Saryusz Wolski Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Poznań

2 Dostosowanie modułów, przedmiotów do potrzeb zmienionego programu studiów Efekty kształcenia dla programu kształcenia zatwierdzane przez SENAT Uczelni OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA OBSZARÓW KSZTAŁCENIA i inne punkty odniesienia Macierz efektów kształcenia dla programu studiów Nowy opis przedmiotu w tym EFEKTY KSZTAŁCENIA nowy przedmiot Stary opis przedmiotu treści kształcenia Jeśli zmiany nie przekraczają 30% to nawet przy braku uprawnień hab. nie trzeba występować o zgodę MNiSzW Na tym etapie musi nastąpić dopasowanie starych PRZEDMIOTÓW do wymagań nowego PROGRAMU STUDIÓW 2

3 Zawartość nowego opisu modułu kształcenia, przedmiotu Efekty kształcenia uzyskiwane przez studentów Sposób, metody sprawdzania osiągnięcia efektów kształcenia Formy prowadzenia zajęć pomocy studentom w osiąganiu efektów uczenia się (z odniesieniem do poszczególnych efektów) Liczba punktów ECTS wraz z ich wyliczeniem Treści programowe, kształcenia Odniesienie efektów kształcenia modułu, przedmiotu do efektów kształcenia zapisanych dla programu studiów, programu kształcenia Dodatkowe wyliczenia potrzebne do wyznaczenia wskaźników dla programu studiów 3

4 Co to są efekty kształcenia? Określają, co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać po zakończeniu procesu uczenia się ( w ramach przedmiotu, modułu, programu itp.) Efekty uczenia się zostały ujęte w trzech kategoriach: Wiedzy wiedza teoretyczna i faktograficzna zasób powiązanych ze sobą faktów, zasad, teorii i doświadczeń przyswojonych przez osobę uczącą się. Umiejętności Kognitywne i psychomotoryczne zdolność wykorzystania wiedzy oraz wyćwiczonych sprawności do wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów. Kompetencji społecznych zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań; gotowość do uczenia się przez całe życie 4

5 Dlaczego zdefiniowanie efektów kształcenia jest konieczne? Uczyłem mojego psa gwizdać Nie słyszę, żeby umiał gwizdać Powiedziałem, że go uczyłem gwizdać a nie, że on umie gwizdać Tomasz Saryusz Wolski 5

6 Cele i efekty kształcenia WEJŚCIE Cele kształcenia Działania proces kształcenia, prowadzenia przedmiotu WYJŚCIE Efekty kształcenia Cel kształcenia intencje nauczyciela, twórcy przedmiotu przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane Efekty kształcenia określają, co uczący wie, rozumie i potrafi wykonać po zakończeniu procesu uczenia się Cele dotyczą tego co się będzie działo w trakcie trwania procesu kształcenia, efekty kształcenia są wynikiem procesu kształcenia, dotyczą tego co się zmieni u studenta po zakończeniu procesu kształcenia Tomasz Saryusz Wolski 6

7 Cele i efekty kształcenia Przykład Cel kształcenia : Zapoznanie studentów z zasadami pracy w grupie i wykształcenie podstawowych umiejętności pracy w zespole Efekty Kształcenia : Po zakończeniu modułu student potrafi: dzielić równo i wypełniać obowiązki w grupie, słuchać innych członków grupy, analizować tok rozumowania innych członków zespołu i oceniać jego słuszność, rozwijać koncepcje innych członków zespołu. wspomagać pracę i dzielić się osiągnięciami z pozostałymi członkami zespołu 7

8 Pierwsze pytania jakie powinien sobie zadać nauczyciel opracowujący swój przedmiot/moduł 1. Jakie efekty kształcenia osiągnie student? 2. Jak student zademonstruje osiągnięcie określonych efektów? 3. Jak ocenię czy student osiągnął założone efekty kształcenia i w jakim stopniu? Związek Lo La Learning outcomes Learning assessment 8

9 Myślenie nauczyciela o przedmiocie (w kategoriach efektów uczenia się) Jakie chcę mieć, mam mieć! rezultaty mojej pracy ze studentami efekty kształcenia studentów? Jak sprawdzę czy student osiągnął efekty uczenia się i w jakim stopniu? Jakich treści programowych użyję, aby studenci osiągnęli efekty uczenia się? Ile pracy musi włożyć student aby osiągnąć efekty uczenia się? ECTS W jaki sposób będę pomagał studentom osiągnąć założone efekty uczenia się? 9

10 Różne taksonomie ten sam cel Taksonomia B. Blooma Taksonomia Marzano's Taksonomia Dave a Taksonomia celów nauczania wg B. Niemierki. Jedna z konkluzji z konferencji Walidacja akademicka w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 8 10 listopada 2011 r. Taksonomia Blooma jest dziś szeroko używana. i w chwili obecnej nie ma lepszego narzędzia.. 10

11 Educational objectives a efekty kształcenia Educational objectives to cele wynikowe kształcenia Cele wynikowe kształcenia to efekty kształcenia 11

12 Bloom s Taxonomy of Educational Objectives KOMPETENCJE Domena Kognitywna -dotycząca wiedzy Domena Afektywna -uczucia i postawy Domena Psychomotoryczna -dotycząca umiejętności 12

13 DOMENA KOGNITYWNA (dotycząca wiedzy) 6.ocena 5.synteza 4.analiza 3.zastosowanie 2.zrozumienie 1.wiedza 13

14 DOMENA KOGNITYWNA (dotycząca wiedzy zmodyfikowana przez L. ANDERSONA) TWORZENIE Poziom zaawansowania OCENIANIE ANALIZOWANIE STOSOWANIE ROZUMIENIE ZAPAMIĘTYWANIE 14

15 Trzeci wymiar piramidy domeny kognitywnej taksonomii Blooma Andersona Tworzenie złożonych produktów lub form Tworzenie wiedzy Poziom operowania wiedzą 6 Tworzenie prostych produktów lub form 7 8 tworzenie ocenianie analizowanie stosowanie pojmowanie zapamiętywanie I II III Tomasz Saryusz Wolski 15

16 Domena Afektywna (uczucia i postawy) 5. CHARAKTER YZOWANIE 4. ORGANIZOWANIE 3. WARTOŚCIOWANIE 2. ODPOWIADANIE 1. OTRZYMYWANIE 16

17 DOMENA PSYCHOMOTORYCZNA (dotycząca umiejętności korzystanie z metod, materiałów, narzędzi) Poziom zaawansowania Tworzenie nowych wzorców Działanie w sytuacjach nietypowych Działanie w sytuacjach typowych Wykonywanie Odtwarzanie Przygotowanie Postrzeganie 17

18 WIEDZA a UMIEJĘTNOŚCI W Europejskiej Ramie Kwalifikacji dla Uczenia się przez Całe Życie i Polskiej Ramie Kwalifikacji wiedza jest rozumiana jako Faktograficzna Teoretyczna Wyższe poziomy domeny kognitywnej Taksonomii Blooma Andersona (stosowanie, analizowanie, ocenianie, tworzenie) mieszczą się w kategorii UMIEJĘTNOŚCI razem z umiejętnościami domeny psychomotorycznej 18

19 Europejskie Ramy Kwalifikacji poziomy 6 do 8 WIEDZA efekt przyswajania informacji poprzez ERK Poziom 6 Poziom uczenie 7 się Poziom 8 W kontekście europejskich Wysoce ram wyspecjalizowana kwalifikacji wiedza, wiedzę której opisuje część się jako teoretyczną stanowi najnowsza wiedza w danej dziedzinie lub faktograficzną Wiedza Umiejętności Zaawansowana wiedza w danej dziedzinie pracy i nauki obejmująca krytyczne rozumienie jej teorii i zasad. Zaawansowane umiejętności wykazywania się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązywania złożonych i nieprzewidywalnych problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki. pracy lub nauki, będąca podstawą oryginalnego myślenia lub badań. Krytyczna świadomość zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie oraz na styku różnych dziedzin Specjalistyczne umiejętności rozwiązywania problemów rozwiązywania potrzebne do badań problemów. lub działalności innowacyjnej w celu tworzenia nowej wiedzy i procedur oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin Wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin UMIEJĘTNOŚCI zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know how w celu wykonywania zadań i Najbardziej zaawansowane i wyspecjalizowane umiejętności i techniki w tym synteza i ocena, potrzebne do rozwiązywania krytycznych problemów badaniach lub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania i ponownego określania istniejącej wiedzy lub praktyki zawodowej umiejętności określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów) (Inne) Kompetencje Zarządzanie złożonymi technicznymi lub zawodowymi działaniami lub projektami, ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje w nieprzewidywalnych kontekstach związanych z pracą lub nauką, ponoszenie odpowiedzialności za zarządzanie rozwojem zawodowym jednostek i grup Zarządzanie i przekształcanie kontekstów związanych z pracą lub nauką, które są złożone, nieprzewidywalne i wymagają nowych podejść strategicznych. Ponoszenie odpowiedzialności za przyczynianie (INNE) się KOMPETENCJE do rozwoju wiedzy i praktyki zawodowej lub za dokonywanie przeglądów udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii strategicznych wyników zespołów. Tomasz Saryusz Wolski Wykazywanie się znaczącym autorytetem, innowacyjnością, autonomią, etyką naukową i zawodową oraz trwałym zaangażowaniem w rozwój nowych idei i procesów w najważniejszych kontekstach pracy zawodowej lub nauki, w tym badań. 19

20 Efekty kształcenia koncepcja SMART KAŻDY EFEKT KSZTAŁCENIA (zapisany dla modułu/przedmiotu) MUSI MIEĆ WSZYSTKIE PONIŻSZE CECHY: S specific szczegółowy, konkretny efekty kształcenia powinny być szczegółowo opisane, dotyczyć konkretnych oczekiwań co do tego jaką wiedzę i umiejętności student powinien osiągnąć po zakończeniu modułu/przedmiotu. M measurable mierzalny Do każdego zdefiniowanego efektu kształcenia muszą pojawić się sposoby weryfikacji i jasne kryteria oceny czy i w jakim stopniu został osiągnięty. A acceptable/accurate akceptowalny/trafny Każdy efekt powinien być porównany z efektami kształcenia zapisanymi dla programu, wytycznymi zewnętrznymi dla przedmiotu R realistic realistyczny możliwy do osiągnięcia poprzez realizację przedmiotu definiowane efekty kształcenia nie mogą się odnosić do działań ( treści, form dydaktycznych), których dany przedmiot nie obejmuje. T time scaled Efekty kształcenia dla danego przedmiotu powinny być osiągalne w zdefiniowanym przez program czasie. 20

21 Opis efektu kształcenia a zapis efektu kształcenia Student ma elementarną wiedzę w zakresie. Student posiada umiejętności pozwalające na.. Jest to opis efektu kształcenia, dobrze służący do opisania efektów kształcenia na poziomie opisów obszarowych i efektów kształcenia dla programu kształcenia Opis jest zarysowaniem obszaru wiedzy i umiejętności w ramach których będą generowane efekty. Zapis jest zdefiniowaniem konkretnych, mierzalnych efektów musi być SMART 21

22 Dlaczego wiedzieć, rozumieć, doceniać nie nadają się do zapisu efektów kształcenia modułu, przedmiotu Nie są mierzalne Nie są konkretne Nie są szczegółowe 22

23 Zapis efektów kształcenia za pomocą czasowników opisujących działanie action verbs Efekty kształcenia dla przedmiotu, modułu powinny być zapisane za pomocą czasowników opisujących działanie action verbs Zapis efektów za pomocą action verbs umożliwia spełnienie wymagania SMART mogą być szczegółowe i konkretne Powoduje że są one mierzalne może być spełniony związek Lo La W literaturze istnieje wiele przykładów czasowników opisujących działanie action verbs 23

24 Zwroty czasownikowe action verbs użyteczne w definiowaniu efektów kształcenia ( wg zaktualizowanej taksonomii Bloom a) Definicja WIEDZA 1. ZAPAMIĘTYWANIE umiejętność przywoływania informacji 2. ROZUMIENIE umiejętność interpretowania idei i koncepcji 3. STOSOWANIE umiejętność wykorzystania nabytych informacji w nowy sposób Zwroty czasownikowe dla danego poziomu Definiować, duplikować, listować, powtarzać, przywoływać, wymieniać, kopiować, odtwarzać, reprodukować klasyfikować,opisywać, dyskutować, wyjaśniać, zlokalizować, wybierać, raportować, rozpoznawać, tłumaczyć, parafrazować wybierać, demonstrować, przedstawiać, stosować, interpretować, operować, planować, schemtayzować, organizować,produkować, rozwiązywać, używać, zapisywać. Zwroty czasownikowe wersja angielska Define, duplicate, list, memorize, recall, repeat, reproduce, state Classify, describe, discuss, explain, identify, locate, recognize, report, select, translate, paraphrase Choose, demonstrate, dramatize, employ, illustrate, interpret, operate, schedule, sketch, solve, use, write 4. ANALIZOWANIE oceniać, oszacować, Appraise, compare, contrast, umiejętność rozróżniania poszczególnych składowych informacji analizować, krytykować, ułożyć, testować, rozpoznać, rozdzielać, podkreślać, criticize, differentiate, discriminate, distinguish, examine, experiment, question, oddzielać, Tomasz Saryusz Wolski egzaminować, test kwestionować, testować 24

25 Sprawdzenie prawidłowości budowy przedmiotu/modułu SPOSOBY WERYFIKACJI i OCENY EFEKTÓW OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA LICZBA PUNKTÓW ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA Zgodność z efektami kształcenia zapisanymi dla programu studiów Tomasz Saryusz Wolski 25

26 Sposoby, metody weryfikacji/oceny efektów kształcenia Jak student zademonstruje osiągnięcie określonych efektów? Różne efekty różny sposób ich pokazania Jak ocenić czy student osiągnął założone efekty kształcenia i w jakim stopniu? Czy osiągnięcie każdego efektu kształcenia jest w dostatecznym stopniu sprawdzane? LO LA 26

27 Treści kształcenia Czy wszystkie zaplanowane treści programowe mają swoje odzwierciedlenie w efektach kształcenia? Czy wszystkie zdefiniowane efekty kształcenia znalazły odzwierciedlenie w treściach programowych? 27

28 Formy prowadzenia zajęć Czy zaplanowane formy prowadzenia zajęć są odpowiednie dla osiągnięcia założonych efektów kształcenia? Czy użycie zaplanowanych form, metod i narzędzi nie przyniesie dodatkowych nie zapisanych jeszcze efektów kształcenia? 28

29 Metody a kryteria oceny Metody weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia Jak student zademonstruje osiągnięcie określonych efektów? Kryteria oceny osiągnięcia efektów kształcenia Jak ocenię czy student osiągnął założone efekty kształcenia i w jakim stopniu? 29

30 Narzędzia weryfikacji/oceny EFEKT KSZTAŁCENIA EFKET 1 TEST x EGZAMIN USTNY SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM EFEKT 2 x x EFEKT 3 PROJEKT x PREZENTACJA 30

31 Dwa typy oceny ewaluacj studenta i.. nauczyciela Ocena formująca Ocena formująca służy bezpośrednio procesowi kształcenia, jest również narzędziem które pomaga dobierać prowadzącemu przedmiot, odpowiednio dla specyfiki zespołu uczącego się, narzędzia i efektywnie poprowadzić proces kształcenia w ramach danego przedmiotu. PRZYKŁAD: krótki sprawdzian w którym studenci sami się oceniają na podstawie dyskusji z nauczycielem na temat prawidłowych i błędnych odpowiedzi/rozwiązań Ocena podsumowująca Ma miejsce zazwyczaj na końcu procesu kształcenia ( przedmiotu/modułu) i służy tylko ocenie tego jakie efekty kształcenia student osiągnął i w jakim stopniu. Ocena podsumowująca może nie sprawdzać wszystkich zdefiniowanych efektów kształcenia ale ich dowolną próbkę. 31

32 Przykład zapisu Tworzyć i powiązania portfel papierów elementów definiujących wartościowych (poprzedzone moduł/przedmiot Efekty kształcenia Powinno być student potrafi ) Metody Przykładowe lub weryfikacji efektu zadanie, Tworzy portfel papierów wartościowych kształcenia (poprzedzone pytanie po zaliczeniu przedmiotu student ) Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Tworzenie portfela papierów wartościowych. Wynik końcowy wirtualnej gry na giełdzie Studium przypadków Ustawa o instrumentach finansowych Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Metody przeprowadzania analiz sprawozdań finansowych Analiza przypadków. Gra symulacyjna 32

33 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Efekty kształcenia Student potrafi Metody weryfikacji efektu kształcenia Przykładowe zadanie, pytanie Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Tworzyć portfel papierów wartościowych. Wynik końcowy wirtualnej gry na giełdzie Studium przypadków Ustawa o instrumentach finansowych Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Powinno być udział w grze symulacyjnej Metody przeprowadzania analiz sprawozdań finansowych Analiza przypadków. Gra symulacyjna 33

34 Efekty kształcenia Student potrafi Tworzyć portfel papierów wartościowych. Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Metody weryfikacji efektu kształcenia udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Studium przypadków Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Ustawa o instrumentach finansowych Metody i narzędzia dydaktyczne Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Metody przeprowadzania analiz sprawozdań finansowych Analiza przypadków. Gra symulacyjna 34

35 Efekty kształcenia Student potrafi Tworzyć portfel papierów wartościowych. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Metody weryfikacji efektu kształcenia udział w grze symulacyjnej Porównanie wartości akcji Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Czy treści zawarte w ustawie wystarczą do rozwinięcia tego efektu kształcenia??? Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Ustawa o instrumentach finansowych Metody przeprowadzania analiz sprawozdań finansowych Metody i narzędzia dydaktyczne Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Analiza przypadków. Gra symulacyjna Może jeszcze inne narzędzia np. foldery emisyjne, specjalistyczna prasa 35

36 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Efekty kształcenia Pomylono metody Student potrafi weryfikacji i przykładowe zadania Tworzyć portfel papierów wartościowych. Metody weryfikacji efektu kształcenia udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Ustawa o instrumentach finansowych Metody i narzędzia dydaktyczne Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmować decyzje inwestycyjne o zakupie akcji na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Metody przeprowadzania analiz sprawozdań finansowych Analiza przypadków. Gra symulacyjna 36

37 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Efekty kształcenia Pomylono metody Student potrafi weryfikacji i przykładowe zadania Tworzyć portfel papierów wartościowych. Metody weryfikacji efektu kształcenia udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Ustawa o instrumentach finansowych Metody i narzędzia dydaktyczne Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmować decyzje inwestycyjne o zakupie akcji na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Metody przeprowadzania analiz sprawozdań finansowych Analiza przypadków. Gra symulacyjna 37

38 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Efekty kształcenia Tworzyć portfel papierów wartościowych. Metody weryfikacji efektu kształcenia Na jakim poziomie jest podejmowanie decyzji udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Ustawa o instrumentach finansowych Metody i narzędzia dydaktyczne Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmować decyzje inwestycyjne o zakupie akcji na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Analiza bilansu i rachunku zysków i start oraz Analiza wartości portfela Porównaj wartość akcji danego przedsiębiorstwa, Metody przeprowadzania analiz sprawozdań finansowych Metody oceny wartości Zasady podejmowania decyzji Analiza przypadków. Gra symulacyjna Czy wykład też??? 38

39 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Efekty kształcenia Tworzyć portfel papierów wartościowych. Metody weryfikacji efektu kształcenia udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Ustawa o instrumentach finansowych Metody i narzędzia dydaktyczne Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmować decyzje inwestycyjne o zakupie akcji na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Analiza i ocena bilansu i rachunku zysków i start oraz Analiza i ocena wartości portfela jako podstawy do podjęcia decyzji. Porównaj wartość akcji danego przedsiębiorstwa, podejmij decyzję inwestycyjną i uzasadnij ją. Metody przeprowadzania analiz sprawozdań finansowych Metody oceny wartości Zasady podejmowania decyzji Analiza przypadków. Gra symulacyjna Czy wykład też??? 39

40 Elementy opisu programu studiów Karta programu studiów Karty poszczególnych modułów/przedmiotów Karta(y) praktyk Matryca(e) efektów kształcenia Plan studiów Dodatkowe dokumenty karta warunków realizacji programu studiów karta wyjaśnień i uzasadnień 40

41 Matryca, lub matryce efektów kształcenia Dwie możliwości, warianty 1. Matryca efektów kształcenia pokazuje jakie moduły, przedmioty rozwijają poszczególne efekty kształcenia zapisane dla kierunku kształcenia 2. W matrycy efektów kształcenia definiowane są efekty dla programów studiów i do nich odnoszone są efekty uzyskiwane w poszczególnych modułach W takim przypadku potrzebne jest dodatkowo odniesienie efektów kształcenia programu studiów do efektów zapisanych dla kierunku Należy sprawdzić czy wszystkie efekty kierunkowe zostały wypełnione 41

42 Matryca efektów kształcenia wariant 1 Jeśli moduł nie rozwija żadnego z efektów kształcenia to znaczy, że nie może być obowiązkowy i wpisany do matrycy efekty kształcenia dla programu kształcenia moduły kształcenia (przedmioty) MK_1 MK_2 MK_3... MK_m K_W01: ma wiedzę w zakresie... + K_W02: zna i rozumie K_U01: potrafi K_U02: ma umiejętność K_K01: ma świadomość ważności... + Jeśli jakiś efekt kształcenia nie K_K02: wykazuje gotowość... + jest zaznaczony dla żadnego z modułów to należy zmienić efekty kształcenia modułów lub wprowadzić dodatkowe 42

43 Efekty kształcenia dla programu kształcenia I lub II stopnia, profilu ogólnoakademickiego lub praktycznego Program kształcenia nazwa dla Jeśli tworzymy tylko studia A i B to wystarczy matryca w wariancie 1 jeśli chcemy tworzyć programy X to trzeba się zastanowić nad wariantem 2 studiów I stopnia (lub II stopnia) dla studiów o profilu ogólnoakademickim (lub praktycznym) A Program studiów stacjonarnych Opis modułów kształcenia Plan studiów A B Program studiów niestacjonarnych Opis modułów kształcenia Plan studiów B X Program studiów Opis modułów kształcenia Plan studiów X 43

44 Matryca, lub matryce efektów kształcenia Wariant 2 daje możliwość zapisania efektów kształcenia za pomocą Dwie możliwości, warianty action verbs czasowników 1. Matryca efektów kształcenia opisujących pokazuje działanie. jakie Ułatwia moduły, to przedmioty rozwijają przejście poszczególne do opisu efekty poszczególnych kształcenia zapisane dla kierunku modułów kształcenia (które zawsze powinny 2. W matrycy efektów kształcenia być tak definiowane opisane) są efekty dla programów studiów i do nich odnoszone są efekty uzyskiwane w poszczególnych modułach W takim przypadku potrzebne jest dodatkowo odniesienie efektów kształcenia programu studiów do efektów zapisanych dla kierunku Należy sprawdzić czy wszystkie efekty kierunkowe zostały wypełnione 44

45 Matryca efektów kształcenia wariant 2 efekty kształcenia dla programu studiów PS_W01:potrafi wymienić + moduły kształcenia (przedmioty) MK_1 MK_2 MK_3... MK_m PS_W02: potrafi zdefiniować PS_U01: potrafi krytycznie ocenić. + + PS_U02: potrafi zaprojektować PS_K01: wykazuje się PS_K02: wykazuje gotowość... + Efekty kształcenia zapisane przy użyciu czasowników opisujących działanie 45

46 Tabela powiązania efektów kształcenia dla programu studiów z kierunkowymi efektami kształcenia (efektami zapisanymi dla programu kształcenia) efekty kształcenia dla programu studiów PS_W01:potrafi wymienić PS_W02: potrafi zdefiniować Efekty kształcenia dla programu kształcenia K_W01, K_W05; K_W07 K_W02; K_W PS_U01: potrafi krytycznie ocenić. PS_U02: potrafi zaprojektować... K_U01; K_U04 K_U PS_K01: wykazuje się.. PS_K02: wykazuje gotowość... K_K01: K_K04 K_K02 46

47 Tabela wypełnienia efektów kształcenia dla programu kształcenia efektami kształcenia zapisanymi dla programu studiów Efekty kształcenia dla programu kształcenia K_W01 K_W02 efekty kształcenia dla programu studiów PS_W01:PS_U03;PS_U04 PS_W02:PS_U K_U01 K_U02... PS_U01;PS_U03 programu kształcenia PS_U02: musi K_K01 K_K02 Każdy efekt kształcenia dla znaleźć swoje odzwierciedlenie PS_K01 w efektach kształcenia dla programu PS_K02 studiów 47

48 Elastyczność studiów a program studiów student powinien mieć możliwość wyboru modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS przypisanych programowi studiów moduły do wyboru mogą mieć inną formę realizacji, inną tematykę ale te same efekty kształcenia zapisane w matrycy jeśli efekty kształcenia modułów do wyboru nie są zgodne z efektami kształcenia zapisanymi w matrycy to nie powinno się ich tam umieszczać. 48

49 Przykład modułu do wyboru różne treści ten sam efekt ogólny GRA NA INSTRUMENCIE Założony efekt dla modułu: student po zakończeniu przedmiotu potrafi grać na instrumencie EFKET ZAPISANY NA POZIOMIE EFKET ZAPISANY NA POZIOMIE EFKET ZAPISAN Y NA PRZEDMIOTU: PRZEDMIOTU: POZIOMIE PRZEDMIOTU: student po zakończeniu student po zakończeniu przedmiotu potrafi grać przedmiotu potrafi grać student po zakończeniu na skrzypcach na flecie przedmiotu potrafi grać na akordeonie 49

50 Efekty kształcenia zapisane a realnie osiągane przez studentów Zdefiniowane przez uczelnię efekty kształcenia nie powinny odzwierciedlać oczekiwań i ambicji kadry, lecz realne możliwości osiągnięcia tych efektów przez najsłabszego studenta, który - według przyjętych przez uczelnię (wydział) kryteriów - powinien uzyskać dyplom Dobry program kształcenia to taki który zapewnia poziom efektów kształcenia zapisanych w Ramach kwalifikacji ale jednocześnie efekty są osiągane przez studentów odpowiednia proporcja pomiędzy rozległością i szczegółowością wiedzy a umiejętnościami kognitywnymi 50

51 Obciążenie pracą studentaprzypisanie punktów ECTS Forma aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem Przygotowanie się do laboratorium Przygotowanie się do zajęć SUMA SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 51

52 Poziomy szczegółowości zapisu efektów kształcenia POZIOM IV Efekty kształcenia dla programu studiów POZIOM OGÓLNOŚCI POZIOM III Matryca efektów kształcenia dla programu POZIOM II Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu POZIOM I Efekty kształcenia dla poszczególnych form zajęć POZIOM Tomasz Saryusz Wolski Efekty kształcenia dla poszczególnych zajęćspotkań nauczyciela ze studentami 52

53 Uwagi Końcowe Przebudowa przedmiotu, odpowiednie zapisanie efektów kształcenia i ich powiązanie z ocenianiem jest podstawą, warunkiem koniecznym sukcesu wprowadzanych zmian Jest najtrudniejszym elementem przemian wszyscy nauczyciele akademiccy musza być w to zaangażowani Wymaga zmiany sposobu myślenia nauczyciela o swojej roli w procesie kształcenia Jest podstawą przejścia na system zorientowany na studenta student centered system 53

54 Dziękuję bardzo za uwagę Tomasz Saryusz Wolski 54

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Tomasz Saryusz Wolski Politechnika Łódzka

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Tomasz Saryusz Wolski Politechnika Łódzka Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Tomasz Saryusz Wolski Politechnika Łódzka Ekspert Boloński ń Trzy możliwe podejścia do przygotowania programu studiów, modułów/przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i przedmiotów/modułów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 27 marca 2012r. Jaki jest cel naszego wystąpienia? Jak definiować efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Politechnika Rzeszowska 20 marca 2012r.

Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Politechnika Rzeszowska 20 marca 2012r. Definiowanie efektów dla programów studiów i przedmiotów/modułów Tomasz Saryusz Wolski Dorota Piotrowska Tomasz Saryusz Wolski, Dorota Piotrowska Politechnika Rzeszowska 20 marca 2012r. Jaki jest cel naszego

Bardziej szczegółowo

DEFINIOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMÓW STUDIÓW I

DEFINIOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMÓW STUDIÓW I DEFINIOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMÓW STUDIÓW I PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW DR INŻ. TOMASZ SARYUSZ-WOLSKI DR INŻ. DOROTA PIOTROWSKA EKSPERCI BOLOŃSCY, POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

BY O I (JESZCZE) JEST?

BY O I (JESZCZE) JEST? DEFINIOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Seminarium Bolońskie Wrocław, 24 lutego 2012 roku Janusz M. Pawlikowski Politechnika Wrocławska, ekspert boloński janusz.m.pawlikowski@pwr.wroc.pl JAK TO BYŁO I (JESZCZE)

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PROCESU KSZTAŁCENIA I WALIDACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WARUNKACH WPROWADZENIA KRK

PROWADZENIE PROCESU KSZTAŁCENIA I WALIDACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WARUNKACH WPROWADZENIA KRK PROWADZENIE PROCESU KSZTAŁCENIA I WALIDACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WARUNKACH WPROWADZENIA KRK dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski dr inż. Dorota Piotrowska Eksperci bolońscy POLITECHNIKA ŁÓDZKA SEMINARIUM BOLOŃSKIE

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wstęp. Nowelizacja ustawy o Szkolnictwie wyższym a KRK podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów studiów

Tworzenie programów studiów Tworzenie programów studiów z wykorzystaniem efektów kształcenia (warsztaty) Andrzej Kraśniewski Seminarium Bolońskie Uczelnia Łazarskiego, 21 listopada 2011 r. A. Kraśniewski - 1 Cel Wyrobienie (w ograniczonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH DLA OBSZARÓW KSZTAŁCENIA FORUM DYSKUSYJNE- OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA UCZELNI WYNIKAJĄCE Z AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROCESU KSZTAŁCENIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ELEMENTY PROCESU KSZTAŁCENIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ELEMENTY PROCESU KSZTAŁCENIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA WDRAŻANIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Seminarium Bolońskie WDRAŻANIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA OPRACOWANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

Bardziej szczegółowo

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia SEMINARIUM SZKOLENIOWO - DYSKUSYJNE Uniwersytet Warszawski 29 października 2010 Maria Ziółek ziolek@amu.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-3

Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Symbol: P-WSZJK-3 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi

Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi Ekspert Boloński tsw@p.lodz.pl Plan prezentacji Koncepcja tworzenia programów studiów na bazie efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Bolałek ekspert boloński Uniwersytet Gdański ocejb@ug.edu.pl. Uniwersytet Śląski

Jerzy Bolałek ekspert boloński Uniwersytet Gdański ocejb@ug.edu.pl. Uniwersytet Śląski Jerzy Bolałek ekspert boloński Uniwersytet Gdański ocejb@ug.edu.pl Uniwersytet Śląski 12 12 2011 12.12.2011 Terminologia Efekty kształcenia koncepcja SMART formułowanie wyrażeń kategorie opisy (moduł a

Bardziej szczegółowo

Tomasz Saryusz-Wolski

Tomasz Saryusz-Wolski 1 SYSTEMY AKUMULACJI I TRANSFERU OSIĄGNIĘĆ NA PRZYKŁADZIE ECTS I ECVET. Rola systemu ECTS w świetle obowiązujących przepisów Prawa o Szkolnictwie Wyższym. Politechnika Łódzka, ekspert boloński 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Controlling operacyjny Operational controlling A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Zdrowie publiczne Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów

Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów wersja z dnia 10 czerwca 2011 r. Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów Instrukcja ma na celu ułatwienie realizacji obowiązków

Bardziej szczegółowo

OBSZAR NAUK O ZDROWIU

OBSZAR NAUK O ZDROWIU OBSZAR NAUK O ZDROWIU Seminarium konsultacyjne Krajowe Ramy Kwalifikacji Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia 22.10.2010 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Koncepcje zarządzania 2. Kod modułu : 10-KZw-a2-n, 10-KZw-a2-s 3.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Doradztwo podatkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Prawo karne skarbowe Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów polski

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa międzynarodowego Kod przedmiotu: publicznego Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, dnia 1 października 2014 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

OBSZAR NAUK O ZDROWIU

OBSZAR NAUK O ZDROWIU OBSZAR NAUK O ZDROWIU Seminarium konsultacyjne Krajowe Ramy Kwalifikacji Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia 5.11.2010 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny Prof. dr hab. med. Piotr ZABOROWSKI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie procesami (ZP) na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie procesami (ZP) na kierunku Administracja Poznań, 1.10.2016 r. Dr hab. Michał Flieger Katedra Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie procesami (ZP) na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

Jurisprudence and logic. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Jurisprudence and logic. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 października 015 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Zasady stosowania prawa polski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) na kierunku Zarządzanie Prof. UAM dr hab. Mieczysław Sprengel Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0011 Prawo gospodarcze Economic Law Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią RECOGNITION OF PRIOR LEARNING AND VALIDATIONOF NON-FORMAL AND INFORMAL LEARNING, A CHALLENGE FOR POLISH HIGHER EDUCATION SYSTEM University

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Architektury i Sztuk Pięknych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-256z Podstawy miernictwa elektrycznego Fundamentals of Electrical

Bardziej szczegółowo

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Forma zajęć WYKŁAD 1 WYKŁAD WYKŁAD 1 Definicja formy zajęć studenta Studia niestacjonarne*

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Zarządzanie funduszami europejskimi Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne:

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: I. Instrukcja uzupełnienia formularza programu nauczania przedmiotu Główka: Załącznik nr 5 Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: 1. Przedmiot: dokładna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/v

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo