Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie"

Transkrypt

1 Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i przedmiotów/modułów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 27 marca 2012r.

2 Jaki jest cel naszego wystąpienia?

3 Jak definiować efekty kształcenia dla programu kształcenia KIERUNKU? KILKA MOŻLIWYCH METOD I PUNKTÓW STARTU Uczelnia sama decyduje jakie kompetencje powinien mieć absolwent i dopiero w drugim etapie porównuje je z KRK Treści w starych standardach zapisujemy w postaci efektów kształcenia Uszczegóławianie zapisów obszarowych Najwyższy stopień wykorzystania autonomii Dobra metoda szczególnie dla jednostek nie posiadających uprawnień Niebezpieczeństwo zatracenia szczególnych cech naszego programu Uogólnianie efektów kształcenia zapisanych w poszczególnych przedmiotach Trudna i czasochłonna metoda

4 Dostosowanie modułów, przedmiotów do potrzeb zmienianego programu studiów Efekty kształcenia dla programu kształcenia zatwierdzane przez SENAT Uczelni OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA OBSZARÓW KSZTAŁCENIA i inne punkty odniesienia Macierz efektów kształcenia dla programu studiów Nowy opis przedmiotu w tym EFEKTY KSZTAŁCENIA nowy przedmiot Staryopis przedmiotu treści kształcenia Jeśli zmiany nie przekraczają 30% to nawet przy braku uprawnień hab. nie trzeba występować o zgodę MNiSzW Na tym etapie musi nastąpić dopasowanie starych PRZEDMIOTÓW do wymagań nowego PROGRAMU STUDIÓW

5 Zawartość nowego opisu modułu kształcenia, przedmiotu Efekty kształcenia ł uzyskiwane przez studentów tó Sposób, metody sprawdzania osiągnięcia efektów kształcenia Formy prowadzenia zajęć pomocy studentom w osiąganiu efektów uczenia się (z odniesieniem do poszczególnych efektów) Liczba punktów ECTS wraz z ich wyliczeniem Treści programowe, kształcenia Odniesienie efektów kształcenia modułu, przedmiotu do efektów kształcenia zapisanych dla programu studiów, programu kształcenia ł Dodatkowe wyliczenia potrzebne do wyznaczenia wskaźników dla programu studiów

6 Co to są efekty kształcenia? Określają, co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać po zakończeniu procesu uczenia się ( w ramach przedmiotu, modułu, programu itp.) Efekty uczenia się zostały ujęte w trzech kategoriach: Wiedzy wiedza teoretyczna i faktograficzna zasób powiązanych ze sobą faktów, zasad, teorii i doświadczeń przyswojonych przez osobę uczącą się. Umiejętności ś i Kognitywne i psychomotoryczne zdolność wykorzystania wiedzy oraz wyćwiczonych sprawności do wykonywania y zadań oraz rozwiązywania ą problemów. Kompetencji społecznych zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań; gotowość do uczenia się przez całe życie

7 Dlaczego zdefiniowanie efektów kształcenia jest konieczne? Powiedziałem, że Uczyłem Nie słyszę, go uczyłem mojego psa żeby umiał gwizdać a nie, że gwizdać gwizdać on umie gwizdać

8 Cele i efekty kształcenia WEJŚCIE Cele kształcenia Działania proces kształcenia, prowadzenia przedmiotu WYJŚCIE Efekty kształcenia Cel kształcenia intencje nauczyciela, twórcy przedmiotu przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego będą się mogli dowiedzieć i jakieumiejętności będą kształtowane Efekty kształcenia określają, co uczący wie, rozumie i potrafi wykonać po zakończeniu procesu uczenia się Cele dotyczą tego co się będzie działo w trakcie trwania procesu kształcenia, efekty kształcenia są wynikiemprocesu kształcenia, dotyczą tego co się zmieni u studenta po zakończeniu procesu kształcenia.

9 Cele i efekty kształcenia Przykład Cel kształcenia : Zapoznanie studentów z zasadami pracy w grupie i wykształcenie podstawowych umiejętności pracy w zespole Efekty Kształcenia : Po zakończeniu modułu student potrafi: dzielić równo i wypełniać obowiązki w grupie, słuchać innych członków grupy, analizować tok rozumowania innych członków zespołu i oceniać jego jg słuszność, rozwijać koncepcje innych członków zespołu. wspomagać pracę i dzielić się osiągnięciami z pozostałymi p g p ę ę ąg ę p y członkami zespołu

10 Pierwsze pytania jakie powinien sobie zadać nauczyciel opracowujący swój przedmiot/moduł 1. Jakie efekty kształcenia osiągnie student? 2. Jak student zademonstruje osiągnięcie określonych efektów? 3. Jk Jak ocenię czy student osiągnął ł założone ł ż efekty fk kształcenia i w jakim stopniu? Związek Lo La Learning outcomes Learning assessment

11 Myślenie nauczyciela o przedmiocie (w kategoriach efektów fkó uczenia się) Jakie chcę mieć, mam mieć! rezultaty mojej pracy ze studentami efekty kształcenia studentów? Jak sprawdzę czy student osiągnął efekty uczenia się i w jakim stopniu? Jakich treści programowych użyję, aby studenci osiągnęli efekty uczenia się? Ile pracy musi włożyć student aby osiągnąć ą efekty uczenia się ę? ECTS W jaki sposób będę pomagał studentom osiągnąć założone efekty uczenia się?

12 Różne taksonomie ten sam cel Tk Taksonomia B. Blooma Taksonomia Marzano's Taksonomia Dave a Davea Taksonomia celów nauczania wg B. Niemierki. Jedna z konkluzji z konferencji Walidacja akademicka w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 8 10 listopada 2011 r. Taksonomia Tk Blooma jest tdiś dziś szeroko używana ż. i w chwili obecnej nie ma lepszego narzędzia..

13 Educational objectives a efekty kształcenia Educational objectives to cele wynikowe kształcenia Cele wynikowe kształcenia to efekty kształcenia

14 Bloom s Taxonomy of Educational Objectives KOMPETENCJE Domena Kognitywna Domena Afektywna Domena Psychomotoryczna -dotycząca wiedzy -uczucia i postawy -dotycząca umiejętności

15 DOMENA KOGNITYWNA (dotycząca wiedzy zmodyfikowana przez L. ANDERSONA) TWORZENIE zaawan nsowan nia Poziom OCENIANIE ANALIZOWANIE STOSOWANIE SOSO ROZUMIENIE ZAPAMIĘTYWANIE

16 Trzeci wymiar piramidy domeny kognitywnej taksonomii Blooma Andersona Tworzenie złożonych produktów lub form Tworzenie wiedzy ą Tworzenie prostych produktów lub form Poziom operowan nia wiedz tworzenie ocenianie analizowanie stosowanie pojmowanie zapamiętywanie ę I II III

17 Domena Afektywna (uczucia i postawy) 5. CHARAKTER YZOWANIE 4. ORGANIZOWANIE 3. WARTOŚCIOWANIE 2. ODPOWIADANIE 1. OTRZYMYWANIE

18 DOMENA PSYCHOMOTORYCZNA (dotycząca umiejętności korzystanie z metod, materiałów, narzędzi) ) zaawan nsowan nia Poziom Tworzenie nowych wzorców Działanie w sytuacjach nietypowych Działanie w sytuacjach typowych Wykonywanie Odtwarzanie Przygotowanie Postrzeganie

19 WIEDZA a UMIEJĘTNOŚCI W Europejskiej jkijramie Kwalifikacji dla Uczenia się przez Całe Życie i Polskiej Ramie Kwalifikacji wiedza id jest rozumiana jk jako Faktograficzna Teoretyczna Wyższe poziomy domeny kognitywnej Taksonomii Blooma Andersona (stosowanie, analizowanie, ocenianie, tworzenie) mieszczą się w kategorii UMIEJĘTNOŚCI Ś razem z umiejętnościami ij ś i i domeny psychomotorycznej

20 Europejskie Ramy Kwalifikacji poziomy 6 do 8 ERK Poziom 6 Poziom 7 Poziom 8 Wiedz za Zaawansowana wiedza w danej dziedzinie pracy i nauki obejmująca krytyczne yy rozumienie jej jteorii i zasad. Wysoce wyspecjalizowana wiedza, której część stanowi najnowsza wiedza w danej dziedzinie pracy lub nauki, będąca ę ą podstawą ą oryginalnego g myślenia lub badań. Krytyczna świadomość zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie oraz na styku różnych dziedzin Wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin Umiejęt tności Zaawansowane umiejętności wykazywania się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązywania złożonych i nieprzewidywalnych id problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki. Specjalistyczne umiejętności rozwiązywania problemów potrzebne do badań lub działalności innowacyjnej w celu tworzenia nowej wiedzy i procedur oraz integrowania wiedzy z różnych didi dziedzin Najbardziej zaawansowane i wyspecjalizowane umiejętności i techniki w tym synteza i ocena, potrzebne do rozwiązywania krytycznych problemów bd badaniach hlub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania i ponownego określania istniejącej wiedzy lub praktyki zawodowej (Inn ne) Kompe etencje Zarządzanie złożonymi technicznymi lub zawodowymi działaniami lub projektami, ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje w nieprzewidywalnych kontekstach związanych z pracą lub nauką, ponoszenie odpowiedzialności za zarządzanie rozwojem zawodowym jednostek i grup. Zarządzanie i przekształcanie kontekstów związanych z pracą lub nauką, które są złożone, nieprzewidywalne i wymagają nowych podejść strategicznych. Ponoszenie odpowiedzialności za przyczynianie się do rozwoju wiedzy i praktyki zawodowej lub za dokonywanie przeglądów strategicznych wyników zespołów. Wykazywanie się znaczącym autorytetem, innowacyjnością, autonomią, etyką naukową i zawodową oraz trwałym zaangażowaniem w rozwój nowych idei i procesów w najważniejszych kontekstach pracy zawodowej lub nauki, w tym badań.

21 Europejskie Ramy Kwalifikacji poziomy 6 do 8 ERK Poziom 6 Poziom 7 Poziom 8 WIEDZA efekt przyswajania informacji poprzez uczenie Zaawansowana wiedza w danej Wysoce się wyspecjalizowana wiedza, której część dziedzinie pracy i nauki obejmująca stanowi najnowsza wiedza w danej dziedzinie krytyczne yy rozumienie jej jteorii i pracy W kontekście lub nauki, będąca ę ą europejskich podstawą ą oryginalnego g y y zasad. myślenia ram kwalifikacji lub badań. Krytyczna wiedzę świadomość opisuje się jako teoretyczną lub zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie faktograficzną Wiedz za oraz na styku różnych dziedzin Wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin Umiejęt tności (Inn ne) Kompe etencje Zaawansowane umiejętności wykazywania się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązywania złożonych i nieprzewidywalnych id problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki. Zarządzanie złożonymi technicznymi lub zawodowymi działaniami lub projektami, ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje w nieprzewidywalnych kontekstach związanych z pracą lub nauką, ponoszenie odpowiedzialności za zarządzanie rozwojem zawodowym jednostek i grup. UMIEJĘTNOŚCIŚ zdolność do stosowania Najbardziej wiedzy zaawansowane i i korzystania z know how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. potrzebne do rozwiązywania umiejętności ij ś i określa się jako jk kognitywne (obejmujące j myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność istniejącej i korzystanie wiedzy lub praktyki z zawodowej metod, materiałów, narzędzi diii instrumentów) tó Specjalistyczne umiejętności rozwiązywania problemów potrzebne do badań lub działalności innowacyjnej w celu tworzenia nowej wiedzy i procedur oraz integrowania wiedzy z różnych didi dziedzin Zarządzanie i przekształcanie kontekstów związanych z pracą lub nauką, które są złożone, nieprzewidywalne (INNE) KOMPETENCJE i wymagają nowych podejść strategicznych. Ponoszenie odpowiedzialności za przyczynianie się do rozwoju wiedzy i praktyki zawodowej lub za dokonywanie przeglądów strategicznych wyników zespołów. wyspecjalizowane umiejętności i techniki w tym synteza i ocena, udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii krytycznych problemów bd badaniach hlub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania i ponownego określania Wykazywanie się znaczącym autorytetem, innowacyjnością, autonomią, etyką naukową i zawodową oraz trwałym zaangażowaniem w rozwój nowych idei i procesów w najważniejszych kontekstach pracy zawodowej lub nauki, w tym badań.

22 Efekty kształcenia koncepcja SMART KAŻDY EFEKT KSZTAŁCENIA (zapisany dla modułu/przedmiotu) MUSI MIEĆ WSZYSTKIE PONIŻSZE CECHY: S specific szczegółowy, konkretny efekty kształcenia powinny być szczegółowo opisane, dotyczyć konkretnych oczekiwań co do tego jaką wiedzę i umiejętności student powinien osiągnąć po zakończeniu modułu/przedmiotu. M measurable mierzalny Do każdego zdefiniowanego efektu kształcenia muszą pojawić się sposoby weryfikacji i jasne kryteria oceny czy i w jakim stopniu został osiągnięty. A acceptable/accurate akceptowalny/trafny Każdy efekt powinien być porównany z efektami kształcenia zapisanymi dla programu, wytycznymi zewnętrznymi dla przedmiotu R realistic realistyczny możliwy do osiągnięcia poprzez realizację przedmiotu definiowane efekty kształcenia nie mogą się odnosić do działań ( treści, form dydaktycznych), których dany przedmiot nie obejmuje. T time scaled ld Efekty fk kształcenia ł dla danego przedmiotu powinny być ć osiągalne w zdefiniowanym przez program czasie.

23 Opis efektu kształcenia a zapis efektu kształcenia Student ma elementarną wiedzę id w zakresie. Student posiada umiejętności pozwalające na.. Jest to opis efektu kształcenia, dobrze służący do opisania efektów kształcenia na poziomie opisów obszarowych i efektów kształcenia dla programu kształcenia Opis jest zarysowaniem obszaru wiedzy i umiejętności w ramach których będą generowane efekty. Zapis jestzdefiniowaniem konkretnych, mierzalnych efektów musi być SMART

24 Dlaczego wiedzieć, rozumieć, doceniać nie nadają się do zapisu efektów kształcenia modułu, przedmiotu Nie są mierzalne Nie są konkretne Nie są szczegółowe

25 Zapis efektów kształcenia za pomocą czasowników opisujących działanie action verbs Efekty fk kształcenia ł dla przedmiotu, modułu ł powinny być zapisane za pomocą czasowników opisujących dił działanie i action verbs Zapis efektów za pomocą action verbs umożliwia spełnienie wymagania SMART mogą być szczegółowe i konkretne Powoduje że są one mierzalne może być spełniony związek Lo La W literaturze istnieje wiele przykładów czasowników opisujących działanie action verbs

26 Zwroty czasownikowe action verbs użyteczne w definiowaniu efektów kształcenia ( wg zaktualizowanej taksonomii Bloom a) Definicja Zwroty czasownikowe dla Zwroty czasownikowe wersja danego poziomu angielska WIEDZA 1. ZAPAMIĘTYWANIE Definiować, duplikować, Define, duplicate, list, umiejętność przywoływania informacji listować, powtarzać, przywoływać, wymieniać, memorize, recall, repeat, reproduce, state kopiować, odtwarzać, reprodukować 2. ROZUMIENIE klasyfikować,opisywać, Classify, describe, discuss, umiejętność interpretowania dyskutować, wyjaśniać, explain, identify, locate, idei i koncepcji zlokalizować, wybierać, raportować, rozpoznawać, tłumaczyć, parafrazować recognize, report, select, translate, paraphrase 3. STOSOWANIE wybierać, demonstrować, Choose, demonstrate, umiejętność wykorzystania nabytych informacji w nowy sposób przedstawiać, stosować, interpretować, operować, planować, schemtayzować, dramatize, employ, illustrate, interpret, operate, schedule, sketch, solve, use, write organizować,produkować, rozwiązywać, ć używać, ż ć zapisywać. 4. ANALIZOWANIE oceniać, oszacować, Appraise, compare, contrast, umiejętność rozróżniania analizować, krytykować, yy ułożyć, criticize, differentiate, poszczególnych składowych informacji testować, rozpoznać, rozdzielać, podkreślać, discriminate, distinguish, examine, experiment, question, Tomasz Saryusz Wolski, oddzielać, egzaminować, Dorota Piotrowska test kwestionować, testować

27 Sprawdzenie prawidłowości budowy przedmiotu/modułu SPOSOBY WERYFIKACJI i OCENY EFEKTÓW OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA LICZBA PUNKTÓW ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA Zgodność z efektami kształcenia zapisanymi dla programu studiów

28 Sposoby, metody weryfikacji/oceny efektów kształcenia Jak student zademonstruje osiągnięcie i i określonych efektów? Różne efekty różny sposób ich pokazania Jak ocenić czy student osiągnął ą założone efekty kształcenia i w jakim stopniu? Czy osiągnięcie każdego efektu kształcenia jest w dostatecznym stopniu sprawdzane? LO LA

29 Treści kształcenia Czy wszystkie zaplanowane treści programowe mają swoje odzwierciedlenie w efektach kształcenia? Czy wszystkie zdefiniowane efekty kształcenia znalazły odzwierciedlenie w treściach programowych?

30 Formy prowadzenia zajęć Czy zaplanowane formy prowadzenia zajęć są odpowiednie dla osiągnięcia ę założonych efektów kształcenia? Czy użycie zaplanowanych form, metod i narzędzi nie przyniesie dodatkowych nie zapisanych jeszcze efektów fkó kształcenia ł?

31 Metody a kryteria oceny Metody weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia Jak student zademonstruje osiągnięcie określonych efektów? Kryteria oceny osiągnięcia efektów kształcenia Jak ocenię czy student osiągnął założone efekty kształcenia i w jakim stopniu?

32 Narzędzia ę weryfikacji/oceny y EFEKT KSZTAŁCENIA TEST EGZAMIN USTNY SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM EFKET 1 x EFEKT 2 x x EFEKT 3 PROJEKT x PREZENTACJA

33 Dwa typy oceny ewaluacji studenta i.. nauczyciela Ocena formująca Ocena formująca służy bezpośrednio procesowi kształcenia, jest również narzędziem które pomaga dobierać prowadzącemu przedmiot, odpowiednio dla specyfiki zespołu uczącego się, narzędzia i efektywnie poprowadzić proces kształcenia w ramach danego przedmiotu. PRZYKŁAD: krótki sprawdzian w którym studenci sami się oceniają na podstawie dyskusji z nauczycielem na temat prawidłowych i błędnych odpowiedzi/rozwiązań Ocena podsumowująca Ma miejsce zazwyczaj na końcu procesu kształcenia ( przedmiotu/modułu) i służy tylko ocenie tego jakie efekty kształcenia student osiągnął i w jakim stopniu. Ocena podsumowująca może nie sprawdzać wszystkich zdefiniowanych efektów kształcenia ale ich dowolną próbkę.

34 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Efekty kształcenia Metody weryfikacji efektu Przykładowe zadanie, Treści Kształcenia omawiane w trakcie Metody i narzędzia kształcenia pytanie zajęć, dydaktyczne wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Tworzenie portfela papierów pp wartościowych. Wynik końcowy wirtualnej gry gyna giełdzie Studium przypadków Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna

35 Powinno być Przykład zapisu Tworzyć i powiązania portfel papierów elementów definiujących wartościowych (poprzedzone moduł/przedmiot Efekty kształcenia student potrafi ) Metody Przykładowe lub weryfikacji efektu zadanie, Tworzy portfel flpapierów wartościowych kształcenia (poprzedzone pytanie po zaliczeniu przedmiotu student ) Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Tworzenie portfela papierów pp wartościowych. Wynik końcowy wirtualnej gry gyna giełdzie Studium przypadków Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna

36 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Efekty kształcenia Student potrafi Metody weryfikacji efektu kształcenia Przykładowe zadanie, pytanie Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Tworzyć portfel papierów pp wartościowych. Wynik końcowy wirtualnej gry na giełdzie Studium przypadków Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Powinno być udział w grze symulacyjnej Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna

37 Efekty kształcenia Student potrafi Tworzyć portfel papierów wartościowych. Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Metody weryfikacji efektu kształcenia Przykładowe zadanie, pytanie Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu udział w grze Studium Ustawa o symulacyjnej przypadków instrumentach t Metody i narzędzia dydaktyczne Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna

38 Efekty kształcenia Student potrafi Tworzyć portfel papierów pp wartościowych. Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Metody weryfikacji efektu kształcenia udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Czy treści zawarte w ustawie wystarczą do rozwinięcia tego efektu kształcenia??? Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna Może jeszcze inne narzędzia np. foldery emisyjne, specjalistyczna prasa

39 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Efekty kształcenia Pomylono metody Student weryfikacji potrafi i przykładowe zadania Tworzyć portfel papierów pp wartościowych. Metody weryfikacji efektu kształcenia udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmować decyzje inwestycyjne o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna

40 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot d Efekty kształcenia Tworzyć portfel papierów pp wartościowych. Metody weryfikacji efektu kształcenia Na jakim poziomie jest podejmowanie decyzji udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmować decyzje inwestycyjne o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Analiza bilansu i rachunku zysków i start oraz analiza wartości portfela (bilansu, rachunku zysków i strat, portfela fl przygotowanych przez studenta) Porównaj wartość akcji danego przedsiębiorstwa, Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Metody oceny wartości Zasady podejmowania decyzji Analiza przypadków. Gra symulacyjna Czy wykład też???

41 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot d Efekty kształcenia Tworzyć portfel papierów pp wartościowych. Metody weryfikacji efektu kształcenia udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmować decyzje inwestycyjne o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Analiza bilansu i rachunku zysków i start oraz Analiza wartości portfela i ocena prawidłowości podjętych hdecyzji inwestycyjnych Porównaj wartość akcji danego przedsiębiorstwa, podejmij decyzję inwestycyjną i uzasadnij ją. Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Metody oceny wartości Zasady podejmowania decyzji Analiza przypadków. Gra symulacyjna Czy wykład też???

42 Efekty kształcenia zapisane a realnie osiągane przez studentów Zdefiniowane przez uczelnię efekty kształcenia nie powinny odzwierciedlać oczekiwań i ambicji kadry, lecz realne możliwości osiągnięcia ę tych efektów przez najsłabszego studenta, który - według przyjętych przez uczelnię (wydział) kryteriów - powinien uzyskać dyplom Dobry yprogram kształcenia to taki który zapewnia poziom efektów kształcenia zapisanych w Ramach kwalifikacji ale jednocześnie efekty są osiągane przez studentów odpowiednia proporcja pomiędzy rozległością i szczegółowością wiedzy a umiejętnościami kognitywnymi

43 Poziomy szczegółowości zapisu efektów fkó kształcenia ł POZIOM IV Efekty kształcenia dla programu kształcenia/studiów POZIOM OG GÓLNOŚCI POZIOM III Matryca efektów kształcenia dla programu studiów POZIOM II Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu POZIOM I Efekty kształcenia dla poszczególnychform zajęć POZIOM 0 Efekty kształcenia dla poszczególnych zajęćspotkań nauczyciela ze studentami

44 Uwagi Końcowe Przebudowa przedmiotu, odpowiednie d i zapisanie i efektów kształcenia i ich powiązanie z ocenianiem jestpodstawą podstawą, warunkiem koniecznym sukcesu wprowadzanych zmian Jest najtrudniejszym elementemprzemian wszyscy nauczyciele akademiccy musza być w to zaangażowani Wymaga zmiany sposobu myślenia nauczyciela o swojej roli w procesie kształcenia Jest podstawą dt przejścia na system zorientowany na studenta student centered system

45 Dziękujemy za uwagę

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Tomasz Saryusz Wolski Politechnika Łódzka

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Tomasz Saryusz Wolski Politechnika Łódzka Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Tomasz Saryusz Wolski Politechnika Łódzka Ekspert Boloński ń Trzy możliwe podejścia do przygotowania programu studiów, modułów/przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Politechnika Rzeszowska 20 marca 2012r.

Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Politechnika Rzeszowska 20 marca 2012r. Definiowanie efektów dla programów studiów i przedmiotów/modułów Tomasz Saryusz Wolski Dorota Piotrowska Tomasz Saryusz Wolski, Dorota Piotrowska Politechnika Rzeszowska 20 marca 2012r. Jaki jest cel naszego

Bardziej szczegółowo

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia)

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Tomasz Saryusz Wolski Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Poznań 23.02.2012 Dostosowanie modułów, przedmiotów do potrzeb

Bardziej szczegółowo

DEFINIOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMÓW STUDIÓW I

DEFINIOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMÓW STUDIÓW I DEFINIOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMÓW STUDIÓW I PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW DR INŻ. TOMASZ SARYUSZ-WOLSKI DR INŻ. DOROTA PIOTROWSKA EKSPERCI BOLOŃSCY, POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PROCESU KSZTAŁCENIA I WALIDACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WARUNKACH WPROWADZENIA KRK

PROWADZENIE PROCESU KSZTAŁCENIA I WALIDACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WARUNKACH WPROWADZENIA KRK PROWADZENIE PROCESU KSZTAŁCENIA I WALIDACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WARUNKACH WPROWADZENIA KRK dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski dr inż. Dorota Piotrowska Eksperci bolońscy POLITECHNIKA ŁÓDZKA SEMINARIUM BOLOŃSKIE

Bardziej szczegółowo

BY O I (JESZCZE) JEST?

BY O I (JESZCZE) JEST? DEFINIOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Seminarium Bolońskie Wrocław, 24 lutego 2012 roku Janusz M. Pawlikowski Politechnika Wrocławska, ekspert boloński janusz.m.pawlikowski@pwr.wroc.pl JAK TO BYŁO I (JESZCZE)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH DLA OBSZARÓW KSZTAŁCENIA FORUM DYSKUSYJNE- OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA UCZELNI WYNIKAJĄCE Z AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wstęp. Nowelizacja ustawy o Szkolnictwie wyższym a KRK podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROCESU KSZTAŁCENIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ELEMENTY PROCESU KSZTAŁCENIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ELEMENTY PROCESU KSZTAŁCENIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA WDRAŻANIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Seminarium Bolońskie WDRAŻANIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA OPRACOWANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

Bardziej szczegółowo

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia SEMINARIUM SZKOLENIOWO - DYSKUSYJNE Uniwersytet Warszawski 29 października 2010 Maria Ziółek ziolek@amu.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

Jerzy Bolałek ekspert boloński Uniwersytet Gdański ocejb@ug.edu.pl. Uniwersytet Śląski

Jerzy Bolałek ekspert boloński Uniwersytet Gdański ocejb@ug.edu.pl. Uniwersytet Śląski Jerzy Bolałek ekspert boloński Uniwersytet Gdański ocejb@ug.edu.pl Uniwersytet Śląski 12 12 2011 12.12.2011 Terminologia Efekty kształcenia koncepcja SMART formułowanie wyrażeń kategorie opisy (moduł a

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-3

Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Symbol: P-WSZJK-3 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów

Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów wersja z dnia 10 czerwca 2011 r. Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów Instrukcja ma na celu ułatwienie realizacji obowiązków

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów studiów

Tworzenie programów studiów Tworzenie programów studiów z wykorzystaniem efektów kształcenia (warsztaty) Andrzej Kraśniewski Seminarium Bolońskie Uczelnia Łazarskiego, 21 listopada 2011 r. A. Kraśniewski - 1 Cel Wyrobienie (w ograniczonym

Bardziej szczegółowo

OBSZAR NAUK O ZDROWIU

OBSZAR NAUK O ZDROWIU OBSZAR NAUK O ZDROWIU Seminarium konsultacyjne Krajowe Ramy Kwalifikacji Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia 22.10.2010 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią RECOGNITION OF PRIOR LEARNING AND VALIDATIONOF NON-FORMAL AND INFORMAL LEARNING, A CHALLENGE FOR POLISH HIGHER EDUCATION SYSTEM University

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

OBSZAR NAUK O ZDROWIU

OBSZAR NAUK O ZDROWIU OBSZAR NAUK O ZDROWIU Seminarium konsultacyjne Krajowe Ramy Kwalifikacji Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia 5.11.2010 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny Prof. dr hab. med. Piotr ZABOROWSKI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Forma zajęć W Ć K L Wa Pr. Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: 1PKT ECTS= 25-30h

SYLABUS. Forma zajęć W Ć K L Wa Pr. Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: 1PKT ECTS= 25-30h SIERADZU SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: - Semestr: V Moduł (typ) przedmiotów: Uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Tomasz Saryusz-Wolski

Tomasz Saryusz-Wolski 1 SYSTEMY AKUMULACJI I TRANSFERU OSIĄGNIĘĆ NA PRZYKŁADZIE ECTS I ECVET. Rola systemu ECTS w świetle obowiązujących przepisów Prawa o Szkolnictwie Wyższym. Politechnika Łódzka, ekspert boloński 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i co dalej?

Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i co dalej? Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i co dalej? dr hab. Marek Wilczyński prof. Uniwersytetu Pedagogicznego Członek Zespołu Ekspertów Bolońskich Warszawa 12 marca 2012 r. Rok po wprowadzeniu KRK dla Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z przygotowania koncepcji efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie

Doświadczenia z przygotowania koncepcji efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie Doświadczenia z przygotowania koncepcji efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie Konferencja Dydaktyczna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 25 maja 2011 Ewa Konarzewska-Gubała Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

nauki techniczne ń Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia 31 maja2011

nauki techniczne ń Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia 31 maja2011 WARSZTATY nauki techniczne Seminarium i Bolońskie ń Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia PWSZ w Pile 31 maja2011 Maria Ziółek Ekspertka Bolońska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Zdrowie publiczne Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Autor referatu: Marek Goliński Prezentuje: Joanna Kijewska Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie kompetencjami

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne:

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: I. Instrukcja uzupełnienia formularza programu nauczania przedmiotu Główka: Załącznik nr 5 Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: 1. Przedmiot: dokładna

Bardziej szczegółowo

Maria Ziółek ekspert boloński Poznań, 22 maja 2009. Uniwersytet Ekonomiczny. ziolek@amu.edu.pl

Maria Ziółek ekspert boloński Poznań, 22 maja 2009. Uniwersytet Ekonomiczny. ziolek@amu.edu.pl KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Maria Ziółek ekspert boloński Poznań, 22 maja 2009 Uniwersytet Ekonomiczny ziolek@amu.edu.pl Kwalifikacje, kompetencje, RK - definicje Kwalifikacja (qualification), to tytuł,

Bardziej szczegółowo

Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy

Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy Tomasz Saryusz-Wolski Politechnika Łódzka, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Projekt Opracowanie założeń merytorycznych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Elementy procesu istotne z punktu widzenia wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Maria Próchnicka Seminarium Bolońskie Wdrażanie programów opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: III Moduł (typ) przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Controlling operacyjny Operational controlling A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Student filologii przyszły nauczyciel, tłumacz czy bezrobotny

Student filologii przyszły nauczyciel, tłumacz czy bezrobotny Student filologii przyszły nauczyciel, tłumacz czy bezrobotny dr Anna Kucharska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Romańskiej Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM BOLOŃSKIE KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. BUDOWA PROGRAMÓW STUDIÓW NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SEMINARIUM BOLOŃSKIE KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. BUDOWA PROGRAMÓW STUDIÓW NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SEMINARIUM BOLOŃSKIE KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. BUDOWA PROGRAMÓW STUDIÓW NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 16 czerwca 2011 MARIA PRÓCHNICKA WARSZTATY: JAK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia Seminarium i Bolońskie ń Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Rok akademicki 2012/2013 Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji

ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji Tomasz Saryusz-Wolski Ekspert Bolońskich Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka tsw.ife@p.lodz.pl Co to jest ECTS? KaŜdy wie! European

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: - Semestr:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Forma zajęć WYKŁAD 1 WYKŁAD WYKŁAD 1 Definicja formy zajęć studenta Studia niestacjonarne*

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: - Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: III Moduł

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: III Moduł

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Niniejszy przedmiotowy system oceniania obejmuje następujące przedmioty: w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: usługi gastronomiczne, organizacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia

Projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia Projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia Andrzej Kraśniewski AGH, 20 stycznia 2011 PLAN PREZENTACJI Projektowanie programu studiów (w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Jarosław Wyrembak Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Konferencję stażystów z pracodawcami, z cyklu Realia rynku pracy IV Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Jarosław Hermaszewski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Legnica, 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

O problemach związanych ą z wprowadzaniem ram kwalifikacji w obszar kształcenia

O problemach związanych ą z wprowadzaniem ram kwalifikacji w obszar kształcenia O problemach związanych ą z wprowadzaniem ram kwalifikacji w obszar kształcenia artystycznego i humanistycznego Maria Próchnicka Seminarium Bolońskie Seminarium Bolońskie Zapewnienie jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Prawo gospodarcze w Polsce i UE

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Prawo gospodarcze w Polsce i UE KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Prawo gospodarcze w Polsce i UE Economic Law in Poland and in the UE Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Doradztwo podatkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo