Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie"

Transkrypt

1 Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i przedmiotów/modułów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 27 marca 2012r.

2 Jaki jest cel naszego wystąpienia?

3 Jak definiować efekty kształcenia dla programu kształcenia KIERUNKU? KILKA MOŻLIWYCH METOD I PUNKTÓW STARTU Uczelnia sama decyduje jakie kompetencje powinien mieć absolwent i dopiero w drugim etapie porównuje je z KRK Treści w starych standardach zapisujemy w postaci efektów kształcenia Uszczegóławianie zapisów obszarowych Najwyższy stopień wykorzystania autonomii Dobra metoda szczególnie dla jednostek nie posiadających uprawnień Niebezpieczeństwo zatracenia szczególnych cech naszego programu Uogólnianie efektów kształcenia zapisanych w poszczególnych przedmiotach Trudna i czasochłonna metoda

4 Dostosowanie modułów, przedmiotów do potrzeb zmienianego programu studiów Efekty kształcenia dla programu kształcenia zatwierdzane przez SENAT Uczelni OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA OBSZARÓW KSZTAŁCENIA i inne punkty odniesienia Macierz efektów kształcenia dla programu studiów Nowy opis przedmiotu w tym EFEKTY KSZTAŁCENIA nowy przedmiot Staryopis przedmiotu treści kształcenia Jeśli zmiany nie przekraczają 30% to nawet przy braku uprawnień hab. nie trzeba występować o zgodę MNiSzW Na tym etapie musi nastąpić dopasowanie starych PRZEDMIOTÓW do wymagań nowego PROGRAMU STUDIÓW

5 Zawartość nowego opisu modułu kształcenia, przedmiotu Efekty kształcenia ł uzyskiwane przez studentów tó Sposób, metody sprawdzania osiągnięcia efektów kształcenia Formy prowadzenia zajęć pomocy studentom w osiąganiu efektów uczenia się (z odniesieniem do poszczególnych efektów) Liczba punktów ECTS wraz z ich wyliczeniem Treści programowe, kształcenia Odniesienie efektów kształcenia modułu, przedmiotu do efektów kształcenia zapisanych dla programu studiów, programu kształcenia ł Dodatkowe wyliczenia potrzebne do wyznaczenia wskaźników dla programu studiów

6 Co to są efekty kształcenia? Określają, co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać po zakończeniu procesu uczenia się ( w ramach przedmiotu, modułu, programu itp.) Efekty uczenia się zostały ujęte w trzech kategoriach: Wiedzy wiedza teoretyczna i faktograficzna zasób powiązanych ze sobą faktów, zasad, teorii i doświadczeń przyswojonych przez osobę uczącą się. Umiejętności ś i Kognitywne i psychomotoryczne zdolność wykorzystania wiedzy oraz wyćwiczonych sprawności do wykonywania y zadań oraz rozwiązywania ą problemów. Kompetencji społecznych zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań; gotowość do uczenia się przez całe życie

7 Dlaczego zdefiniowanie efektów kształcenia jest konieczne? Powiedziałem, że Uczyłem Nie słyszę, go uczyłem mojego psa żeby umiał gwizdać a nie, że gwizdać gwizdać on umie gwizdać

8 Cele i efekty kształcenia WEJŚCIE Cele kształcenia Działania proces kształcenia, prowadzenia przedmiotu WYJŚCIE Efekty kształcenia Cel kształcenia intencje nauczyciela, twórcy przedmiotu przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego będą się mogli dowiedzieć i jakieumiejętności będą kształtowane Efekty kształcenia określają, co uczący wie, rozumie i potrafi wykonać po zakończeniu procesu uczenia się Cele dotyczą tego co się będzie działo w trakcie trwania procesu kształcenia, efekty kształcenia są wynikiemprocesu kształcenia, dotyczą tego co się zmieni u studenta po zakończeniu procesu kształcenia.

9 Cele i efekty kształcenia Przykład Cel kształcenia : Zapoznanie studentów z zasadami pracy w grupie i wykształcenie podstawowych umiejętności pracy w zespole Efekty Kształcenia : Po zakończeniu modułu student potrafi: dzielić równo i wypełniać obowiązki w grupie, słuchać innych członków grupy, analizować tok rozumowania innych członków zespołu i oceniać jego jg słuszność, rozwijać koncepcje innych członków zespołu. wspomagać pracę i dzielić się osiągnięciami z pozostałymi p g p ę ę ąg ę p y członkami zespołu

10 Pierwsze pytania jakie powinien sobie zadać nauczyciel opracowujący swój przedmiot/moduł 1. Jakie efekty kształcenia osiągnie student? 2. Jak student zademonstruje osiągnięcie określonych efektów? 3. Jk Jak ocenię czy student osiągnął ł założone ł ż efekty fk kształcenia i w jakim stopniu? Związek Lo La Learning outcomes Learning assessment

11 Myślenie nauczyciela o przedmiocie (w kategoriach efektów fkó uczenia się) Jakie chcę mieć, mam mieć! rezultaty mojej pracy ze studentami efekty kształcenia studentów? Jak sprawdzę czy student osiągnął efekty uczenia się i w jakim stopniu? Jakich treści programowych użyję, aby studenci osiągnęli efekty uczenia się? Ile pracy musi włożyć student aby osiągnąć ą efekty uczenia się ę? ECTS W jaki sposób będę pomagał studentom osiągnąć założone efekty uczenia się?

12 Różne taksonomie ten sam cel Tk Taksonomia B. Blooma Taksonomia Marzano's Taksonomia Dave a Davea Taksonomia celów nauczania wg B. Niemierki. Jedna z konkluzji z konferencji Walidacja akademicka w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 8 10 listopada 2011 r. Taksonomia Tk Blooma jest tdiś dziś szeroko używana ż. i w chwili obecnej nie ma lepszego narzędzia..

13 Educational objectives a efekty kształcenia Educational objectives to cele wynikowe kształcenia Cele wynikowe kształcenia to efekty kształcenia

14 Bloom s Taxonomy of Educational Objectives KOMPETENCJE Domena Kognitywna Domena Afektywna Domena Psychomotoryczna -dotycząca wiedzy -uczucia i postawy -dotycząca umiejętności

15 DOMENA KOGNITYWNA (dotycząca wiedzy zmodyfikowana przez L. ANDERSONA) TWORZENIE zaawan nsowan nia Poziom OCENIANIE ANALIZOWANIE STOSOWANIE SOSO ROZUMIENIE ZAPAMIĘTYWANIE

16 Trzeci wymiar piramidy domeny kognitywnej taksonomii Blooma Andersona Tworzenie złożonych produktów lub form Tworzenie wiedzy ą Tworzenie prostych produktów lub form Poziom operowan nia wiedz tworzenie ocenianie analizowanie stosowanie pojmowanie zapamiętywanie ę I II III

17 Domena Afektywna (uczucia i postawy) 5. CHARAKTER YZOWANIE 4. ORGANIZOWANIE 3. WARTOŚCIOWANIE 2. ODPOWIADANIE 1. OTRZYMYWANIE

18 DOMENA PSYCHOMOTORYCZNA (dotycząca umiejętności korzystanie z metod, materiałów, narzędzi) ) zaawan nsowan nia Poziom Tworzenie nowych wzorców Działanie w sytuacjach nietypowych Działanie w sytuacjach typowych Wykonywanie Odtwarzanie Przygotowanie Postrzeganie

19 WIEDZA a UMIEJĘTNOŚCI W Europejskiej jkijramie Kwalifikacji dla Uczenia się przez Całe Życie i Polskiej Ramie Kwalifikacji wiedza id jest rozumiana jk jako Faktograficzna Teoretyczna Wyższe poziomy domeny kognitywnej Taksonomii Blooma Andersona (stosowanie, analizowanie, ocenianie, tworzenie) mieszczą się w kategorii UMIEJĘTNOŚCI Ś razem z umiejętnościami ij ś i i domeny psychomotorycznej

20 Europejskie Ramy Kwalifikacji poziomy 6 do 8 ERK Poziom 6 Poziom 7 Poziom 8 Wiedz za Zaawansowana wiedza w danej dziedzinie pracy i nauki obejmująca krytyczne yy rozumienie jej jteorii i zasad. Wysoce wyspecjalizowana wiedza, której część stanowi najnowsza wiedza w danej dziedzinie pracy lub nauki, będąca ę ą podstawą ą oryginalnego g myślenia lub badań. Krytyczna świadomość zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie oraz na styku różnych dziedzin Wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin Umiejęt tności Zaawansowane umiejętności wykazywania się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązywania złożonych i nieprzewidywalnych id problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki. Specjalistyczne umiejętności rozwiązywania problemów potrzebne do badań lub działalności innowacyjnej w celu tworzenia nowej wiedzy i procedur oraz integrowania wiedzy z różnych didi dziedzin Najbardziej zaawansowane i wyspecjalizowane umiejętności i techniki w tym synteza i ocena, potrzebne do rozwiązywania krytycznych problemów bd badaniach hlub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania i ponownego określania istniejącej wiedzy lub praktyki zawodowej (Inn ne) Kompe etencje Zarządzanie złożonymi technicznymi lub zawodowymi działaniami lub projektami, ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje w nieprzewidywalnych kontekstach związanych z pracą lub nauką, ponoszenie odpowiedzialności za zarządzanie rozwojem zawodowym jednostek i grup. Zarządzanie i przekształcanie kontekstów związanych z pracą lub nauką, które są złożone, nieprzewidywalne i wymagają nowych podejść strategicznych. Ponoszenie odpowiedzialności za przyczynianie się do rozwoju wiedzy i praktyki zawodowej lub za dokonywanie przeglądów strategicznych wyników zespołów. Wykazywanie się znaczącym autorytetem, innowacyjnością, autonomią, etyką naukową i zawodową oraz trwałym zaangażowaniem w rozwój nowych idei i procesów w najważniejszych kontekstach pracy zawodowej lub nauki, w tym badań.

21 Europejskie Ramy Kwalifikacji poziomy 6 do 8 ERK Poziom 6 Poziom 7 Poziom 8 WIEDZA efekt przyswajania informacji poprzez uczenie Zaawansowana wiedza w danej Wysoce się wyspecjalizowana wiedza, której część dziedzinie pracy i nauki obejmująca stanowi najnowsza wiedza w danej dziedzinie krytyczne yy rozumienie jej jteorii i pracy W kontekście lub nauki, będąca ę ą europejskich podstawą ą oryginalnego g y y zasad. myślenia ram kwalifikacji lub badań. Krytyczna wiedzę świadomość opisuje się jako teoretyczną lub zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie faktograficzną Wiedz za oraz na styku różnych dziedzin Wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin Umiejęt tności (Inn ne) Kompe etencje Zaawansowane umiejętności wykazywania się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązywania złożonych i nieprzewidywalnych id problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki. Zarządzanie złożonymi technicznymi lub zawodowymi działaniami lub projektami, ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje w nieprzewidywalnych kontekstach związanych z pracą lub nauką, ponoszenie odpowiedzialności za zarządzanie rozwojem zawodowym jednostek i grup. UMIEJĘTNOŚCIŚ zdolność do stosowania Najbardziej wiedzy zaawansowane i i korzystania z know how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. potrzebne do rozwiązywania umiejętności ij ś i określa się jako jk kognitywne (obejmujące j myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność istniejącej i korzystanie wiedzy lub praktyki z zawodowej metod, materiałów, narzędzi diii instrumentów) tó Specjalistyczne umiejętności rozwiązywania problemów potrzebne do badań lub działalności innowacyjnej w celu tworzenia nowej wiedzy i procedur oraz integrowania wiedzy z różnych didi dziedzin Zarządzanie i przekształcanie kontekstów związanych z pracą lub nauką, które są złożone, nieprzewidywalne (INNE) KOMPETENCJE i wymagają nowych podejść strategicznych. Ponoszenie odpowiedzialności za przyczynianie się do rozwoju wiedzy i praktyki zawodowej lub za dokonywanie przeglądów strategicznych wyników zespołów. wyspecjalizowane umiejętności i techniki w tym synteza i ocena, udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii krytycznych problemów bd badaniach hlub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania i ponownego określania Wykazywanie się znaczącym autorytetem, innowacyjnością, autonomią, etyką naukową i zawodową oraz trwałym zaangażowaniem w rozwój nowych idei i procesów w najważniejszych kontekstach pracy zawodowej lub nauki, w tym badań.

22 Efekty kształcenia koncepcja SMART KAŻDY EFEKT KSZTAŁCENIA (zapisany dla modułu/przedmiotu) MUSI MIEĆ WSZYSTKIE PONIŻSZE CECHY: S specific szczegółowy, konkretny efekty kształcenia powinny być szczegółowo opisane, dotyczyć konkretnych oczekiwań co do tego jaką wiedzę i umiejętności student powinien osiągnąć po zakończeniu modułu/przedmiotu. M measurable mierzalny Do każdego zdefiniowanego efektu kształcenia muszą pojawić się sposoby weryfikacji i jasne kryteria oceny czy i w jakim stopniu został osiągnięty. A acceptable/accurate akceptowalny/trafny Każdy efekt powinien być porównany z efektami kształcenia zapisanymi dla programu, wytycznymi zewnętrznymi dla przedmiotu R realistic realistyczny możliwy do osiągnięcia poprzez realizację przedmiotu definiowane efekty kształcenia nie mogą się odnosić do działań ( treści, form dydaktycznych), których dany przedmiot nie obejmuje. T time scaled ld Efekty fk kształcenia ł dla danego przedmiotu powinny być ć osiągalne w zdefiniowanym przez program czasie.

23 Opis efektu kształcenia a zapis efektu kształcenia Student ma elementarną wiedzę id w zakresie. Student posiada umiejętności pozwalające na.. Jest to opis efektu kształcenia, dobrze służący do opisania efektów kształcenia na poziomie opisów obszarowych i efektów kształcenia dla programu kształcenia Opis jest zarysowaniem obszaru wiedzy i umiejętności w ramach których będą generowane efekty. Zapis jestzdefiniowaniem konkretnych, mierzalnych efektów musi być SMART

24 Dlaczego wiedzieć, rozumieć, doceniać nie nadają się do zapisu efektów kształcenia modułu, przedmiotu Nie są mierzalne Nie są konkretne Nie są szczegółowe

25 Zapis efektów kształcenia za pomocą czasowników opisujących działanie action verbs Efekty fk kształcenia ł dla przedmiotu, modułu ł powinny być zapisane za pomocą czasowników opisujących dił działanie i action verbs Zapis efektów za pomocą action verbs umożliwia spełnienie wymagania SMART mogą być szczegółowe i konkretne Powoduje że są one mierzalne może być spełniony związek Lo La W literaturze istnieje wiele przykładów czasowników opisujących działanie action verbs

26 Zwroty czasownikowe action verbs użyteczne w definiowaniu efektów kształcenia ( wg zaktualizowanej taksonomii Bloom a) Definicja Zwroty czasownikowe dla Zwroty czasownikowe wersja danego poziomu angielska WIEDZA 1. ZAPAMIĘTYWANIE Definiować, duplikować, Define, duplicate, list, umiejętność przywoływania informacji listować, powtarzać, przywoływać, wymieniać, memorize, recall, repeat, reproduce, state kopiować, odtwarzać, reprodukować 2. ROZUMIENIE klasyfikować,opisywać, Classify, describe, discuss, umiejętność interpretowania dyskutować, wyjaśniać, explain, identify, locate, idei i koncepcji zlokalizować, wybierać, raportować, rozpoznawać, tłumaczyć, parafrazować recognize, report, select, translate, paraphrase 3. STOSOWANIE wybierać, demonstrować, Choose, demonstrate, umiejętność wykorzystania nabytych informacji w nowy sposób przedstawiać, stosować, interpretować, operować, planować, schemtayzować, dramatize, employ, illustrate, interpret, operate, schedule, sketch, solve, use, write organizować,produkować, rozwiązywać, ć używać, ż ć zapisywać. 4. ANALIZOWANIE oceniać, oszacować, Appraise, compare, contrast, umiejętność rozróżniania analizować, krytykować, yy ułożyć, criticize, differentiate, poszczególnych składowych informacji testować, rozpoznać, rozdzielać, podkreślać, discriminate, distinguish, examine, experiment, question, Tomasz Saryusz Wolski, oddzielać, egzaminować, Dorota Piotrowska test kwestionować, testować

27 Sprawdzenie prawidłowości budowy przedmiotu/modułu SPOSOBY WERYFIKACJI i OCENY EFEKTÓW OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA LICZBA PUNKTÓW ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA Zgodność z efektami kształcenia zapisanymi dla programu studiów

28 Sposoby, metody weryfikacji/oceny efektów kształcenia Jak student zademonstruje osiągnięcie i i określonych efektów? Różne efekty różny sposób ich pokazania Jak ocenić czy student osiągnął ą założone efekty kształcenia i w jakim stopniu? Czy osiągnięcie każdego efektu kształcenia jest w dostatecznym stopniu sprawdzane? LO LA

29 Treści kształcenia Czy wszystkie zaplanowane treści programowe mają swoje odzwierciedlenie w efektach kształcenia? Czy wszystkie zdefiniowane efekty kształcenia znalazły odzwierciedlenie w treściach programowych?

30 Formy prowadzenia zajęć Czy zaplanowane formy prowadzenia zajęć są odpowiednie dla osiągnięcia ę założonych efektów kształcenia? Czy użycie zaplanowanych form, metod i narzędzi nie przyniesie dodatkowych nie zapisanych jeszcze efektów fkó kształcenia ł?

31 Metody a kryteria oceny Metody weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia Jak student zademonstruje osiągnięcie określonych efektów? Kryteria oceny osiągnięcia efektów kształcenia Jak ocenię czy student osiągnął założone efekty kształcenia i w jakim stopniu?

32 Narzędzia ę weryfikacji/oceny y EFEKT KSZTAŁCENIA TEST EGZAMIN USTNY SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM EFKET 1 x EFEKT 2 x x EFEKT 3 PROJEKT x PREZENTACJA

33 Dwa typy oceny ewaluacji studenta i.. nauczyciela Ocena formująca Ocena formująca służy bezpośrednio procesowi kształcenia, jest również narzędziem które pomaga dobierać prowadzącemu przedmiot, odpowiednio dla specyfiki zespołu uczącego się, narzędzia i efektywnie poprowadzić proces kształcenia w ramach danego przedmiotu. PRZYKŁAD: krótki sprawdzian w którym studenci sami się oceniają na podstawie dyskusji z nauczycielem na temat prawidłowych i błędnych odpowiedzi/rozwiązań Ocena podsumowująca Ma miejsce zazwyczaj na końcu procesu kształcenia ( przedmiotu/modułu) i służy tylko ocenie tego jakie efekty kształcenia student osiągnął i w jakim stopniu. Ocena podsumowująca może nie sprawdzać wszystkich zdefiniowanych efektów kształcenia ale ich dowolną próbkę.

34 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Efekty kształcenia Metody weryfikacji efektu Przykładowe zadanie, Treści Kształcenia omawiane w trakcie Metody i narzędzia kształcenia pytanie zajęć, dydaktyczne wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Tworzenie portfela papierów pp wartościowych. Wynik końcowy wirtualnej gry gyna giełdzie Studium przypadków Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna

35 Powinno być Przykład zapisu Tworzyć i powiązania portfel papierów elementów definiujących wartościowych (poprzedzone moduł/przedmiot Efekty kształcenia student potrafi ) Metody Przykładowe lub weryfikacji efektu zadanie, Tworzy portfel flpapierów wartościowych kształcenia (poprzedzone pytanie po zaliczeniu przedmiotu student ) Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Tworzenie portfela papierów pp wartościowych. Wynik końcowy wirtualnej gry gyna giełdzie Studium przypadków Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna

36 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Efekty kształcenia Student potrafi Metody weryfikacji efektu kształcenia Przykładowe zadanie, pytanie Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Tworzyć portfel papierów pp wartościowych. Wynik końcowy wirtualnej gry na giełdzie Studium przypadków Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Powinno być udział w grze symulacyjnej Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna

37 Efekty kształcenia Student potrafi Tworzyć portfel papierów wartościowych. Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Metody weryfikacji efektu kształcenia Przykładowe zadanie, pytanie Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu udział w grze Studium Ustawa o symulacyjnej przypadków instrumentach t Metody i narzędzia dydaktyczne Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna

38 Efekty kształcenia Student potrafi Tworzyć portfel papierów pp wartościowych. Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Metody weryfikacji efektu kształcenia udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Czy treści zawarte w ustawie wystarczą do rozwinięcia tego efektu kształcenia??? Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna Może jeszcze inne narzędzia np. foldery emisyjne, specjalistyczna prasa

39 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot Efekty kształcenia Pomylono metody Student weryfikacji potrafi i przykładowe zadania Tworzyć portfel papierów pp wartościowych. Metody weryfikacji efektu kształcenia udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmować decyzje inwestycyjne o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Porównanie wartości akcji Analiza bilansu i rachunku zysków i start. Analiza wartości portfela Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Analiza przypadków. Gra symulacyjna

40 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot d Efekty kształcenia Tworzyć portfel papierów pp wartościowych. Metody weryfikacji efektu kształcenia Na jakim poziomie jest podejmowanie decyzji udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmować decyzje inwestycyjne o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Analiza bilansu i rachunku zysków i start oraz analiza wartości portfela (bilansu, rachunku zysków i strat, portfela fl przygotowanych przez studenta) Porównaj wartość akcji danego przedsiębiorstwa, Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Metody oceny wartości Zasady podejmowania decyzji Analiza przypadków. Gra symulacyjna Czy wykład też???

41 Przykład zapisu i powiązania elementów definiujących moduł/przedmiot d Efekty kształcenia Tworzyć portfel papierów pp wartościowych. Metody weryfikacji efektu kształcenia udział w grze symulacyjnej Przykładowe zadanie, pytanie Stwórz portfel papierów wartościowych na podstawie danych podanych w.. Treści Kształcenia omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne Ustawa o instrumentach Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną. Wyjazd terenowy. Gra symulacyjna. Podejmować decyzje inwestycyjne o zakupie akcji na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw. Analiza bilansu i rachunku zysków i start oraz Analiza wartości portfela i ocena prawidłowości podjętych hdecyzji inwestycyjnych Porównaj wartość akcji danego przedsiębiorstwa, podejmij decyzję inwestycyjną i uzasadnij ją. Metody przeprowadzania analiz sprawozdań Metody oceny wartości Zasady podejmowania decyzji Analiza przypadków. Gra symulacyjna Czy wykład też???

42 Efekty kształcenia zapisane a realnie osiągane przez studentów Zdefiniowane przez uczelnię efekty kształcenia nie powinny odzwierciedlać oczekiwań i ambicji kadry, lecz realne możliwości osiągnięcia ę tych efektów przez najsłabszego studenta, który - według przyjętych przez uczelnię (wydział) kryteriów - powinien uzyskać dyplom Dobry yprogram kształcenia to taki który zapewnia poziom efektów kształcenia zapisanych w Ramach kwalifikacji ale jednocześnie efekty są osiągane przez studentów odpowiednia proporcja pomiędzy rozległością i szczegółowością wiedzy a umiejętnościami kognitywnymi

43 Poziomy szczegółowości zapisu efektów fkó kształcenia ł POZIOM IV Efekty kształcenia dla programu kształcenia/studiów POZIOM OG GÓLNOŚCI POZIOM III Matryca efektów kształcenia dla programu studiów POZIOM II Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu POZIOM I Efekty kształcenia dla poszczególnychform zajęć POZIOM 0 Efekty kształcenia dla poszczególnych zajęćspotkań nauczyciela ze studentami

44 Uwagi Końcowe Przebudowa przedmiotu, odpowiednie d i zapisanie i efektów kształcenia i ich powiązanie z ocenianiem jestpodstawą podstawą, warunkiem koniecznym sukcesu wprowadzanych zmian Jest najtrudniejszym elementemprzemian wszyscy nauczyciele akademiccy musza być w to zaangażowani Wymaga zmiany sposobu myślenia nauczyciela o swojej roli w procesie kształcenia Jest podstawą dt przejścia na system zorientowany na studenta student centered system

45 Dziękujemy za uwagę

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI PROCES BOLOŃSKI Redakcja Forum Akademickiego zwróciła się z prośbą o opublikowanie dwóch artykułów prof. Ewy Chmieleckiej, eksperta bolońskiego. Pierwszy z nich przybliża sens zmian dokonujących się w

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo