Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Ę Ę Ż Ż

2 Polsce" Broker posiada bardzo nietypowy interfejs uiytkownika. Pzedmiotem transakcji na jego p atformie s opcje krotkoterminowe (nawet ki kusekundowe) na pary wa utowe ub na dostarczany przez brokera indeks wa utowy opay na USD' Czas życia opcji oraz moment ich wypaty broker wizua izuje inwestorowi za pomoc obrazkw, ktre mog kojarzyć si z branz hazardow. Z uwagi na ten fakt w da szej czści niniejszego opisu proces zawierania transakcji wraz z wizua izacj Wnioskodawca nazywa ''graniem'', a sam p atform transakcyjn nazywa ''gr{'. Wskutek czsto uzywania wyrazenia ''gra na giedzie'' używa wyraza ''gra'' do opisu caego procesu inwestowania w instrument finansowy. Poniżej naniesion definicj ''gry'' na eży traktować jednoczenie jako regu amin dostarczany użytkownikom p atformy brokerskiej. Sam broker oferujcy w instrument finansowy nie nazywa żadnej z oferowanych przez siebie p atform inwestycyjnych ''gr''' jednak Wnioskodawca bdzie nazywa jego p atform inwestycyjn ''gr.' wanieżeby nie uzywać duzszego, a e waciwszegosformutowania: ''p atforma inwestycyjna instrumentw pochodnych rynku wa utowego''. Definicj?,9fY,, jest nastpujca. Ww. broker stwozy swj wasny indeks wa utowy, ktry nazwa ''USD index''. lndeks ten stanowi redniarytmetyczn ważon kiiku wazniejszych waiut wiata do doiara' Wspczynniki pzy tych skadowych kursach wa ut s tak dobierane, aby procentowa zmiana danej wa uty miaa zawsze ten sam wpyw na,,usd index'' nieza eznie od wa uty. Wspoczynniki te s codziennie o pnocy pze iczane na nowo i w każdej chwili kazdy użytkownik moze si z nimi zapoznać' Tak skonstruowany indeks ''UsD index'' stanowi instrument bardzo mocno obrazujcy tendencj do ara do innych wa ut a przy tym wszystkim - wskutek az ki kunastu wa ut skadowych. o bardzo duzej zmiennoci. Kurs kazdej z wa ut broker okrelaw kazdej chwi i na podstawie p atformy midzybankowego rynku wa utowego Routers X-tra (takiej samej jak ta, z ktorej kozystaj banki) i nie ma mowy o jakiejko wiek manipulacji kursem ze strony brokera. Brcker oferuje ponadto instrument kwotowania EUR/USD jako instrumentu bazowego (twozony rwnież jako redniaarytmetyczna najlepszej ceny kupna EUR/USD i najlepszej ceny sprzedaiy EUR/USD Routers X-tra), ale Wnioskodawca opisuje jedynie instrumenty opae o USD index' Na tak skonstruowanym instrumencie bazowym broker oferuje nastpujce egzotyczne opcje finansowe: opcje nazwane przez brokera "BET + BET -" Uzytkownik wchodzi w posiadanie takiej opcji za zadek arowan p zez siebie kwot oraz na wybrany przez siebie czas wykonania opcji, pzy czym ma do dyspozycji czasy od 10 minut do ai kilku sekund. Opcja ta ma europejski czasżycia - tzn. nie mozna zamkn jej pzed czasem i zawsze sama zamyka si W momencie jej wykonania. Struktura wypaty tych opcji jest taka, Że wchodzc w posiadanie opcji ''CALL'' (kiedy sdzi si' ze instrument ''pjdzie do gry'') w momencie jej wykonania otzymuje si tak duz wypat jak bardzo ''do gry'' poszed instrument bazowy, a opcji ''PUT', otzyma si tym wicej im ''niżej'' opad instrument bazowy wzg dem momentu, kiedy wchodzio si w posiadanie opcji. Struktura wypaty zarwno d a opcji ''CALL'' jak i ''PUT'' nie jest pzy tym cig funkcj zmiany kursu instrumentu bazowego, ale dyskretn. Kazda oferowanych przez brokera opcji definiuje swoje poziomy wykonania po przekroczeniu ktrych daje okre one wypaty. Użytkownik pzed wejciemw posiadanie opcji sam wybiera i e poziomow wypat ma mieć jego opcja - ma do wyboru od jednego tylko poziomu (opcja popu arnie dzizwana ',binarn'') ub nawet 22 roinych poziomw, pzy ktrych dla kazdego opcja daje inn wypat. P atform transakcyjn d a takich opcji jest podstawowa p atforma dostarczana przez brokera, ktr uzytkownik moze uruchomić u 1) - z siebiewdomuzpoziomu Pzedstawiony na p atformie wykres jest wykresem instrumentu bazowego i zmienia si w czasie rzeczywistym. W momencie kliknicia na ktoryz przyciskw ''BET +'' ub ''BET -.' użytkownik wchodzi w posiadanie opcji ''CALL'' Iub odpowiednio opcji ''PUT'' i cay cyk zycia opcji obrazowany jest na wykresie przesuwaniem si wraz z nim w prawo dwch pionowych kresek wyznaczących dugoćtnania opcji. W momencie kiedy wykres ''dojdzie'' do prawej pzerywanej inii i tym samym nastpi moment wykonania opcji uzytkownikowi do jego konta zostanie do iczona wypata jak opcja osigna. Kolejne moż iwe wypaty opcji wyznaczą -2-

3 pionowe strzaki po prawej stronie. Jeze i uzytkownik wszed w posiadanie opcji ''CALL'', to pod uwag brane s stzatki zie one, jeze i w gr wchodzi opcja ''PUT'', to czeruyone. Jeze i wykres,,przekroczy'' ostatni ze strzaek, to wypata bdzie oczywicie nąwyższa. Jezeli nie przekroczy zadnej, to wypata bdzie zerowa. Na kazdej stzace pionowo widniej poziomy wykonania, przy osigniciu ktorych instrument osiga wypaty okre one na ewo od stzaek. W przypadku kiedy uzytkownik nie jest aktualnie w posiadaniu żadnej opcji poziomy wykonania zmieniaj si w czasie rzeczywistym Wraz z wykresem. W momencie jednak podjcia opcji zostaj one do koca jej trurlania na poziomie tym samym w jakim znajdoway si w momencie kliknicia BET+ ub BET.. W za eznoci od ustawionej przez uzytkowniki stawki za opcj moz iwe wypaty s odpowiednio wiksze - proporcjona nie do stawki. Broker dodatkowo oferuje p atform transakcyjn jak powyższa, ty e ze dodatkowo z boku po ewej umieszcza pane ztzw. ''bbnami'', gdzie dodatkowo wizua izuje uzytkownikowi wygrane. W momencie wejciaw posiadanie opcji bbny zaczynajsi krcić. W momencie usta enia si wypaty opcji bbny pzestajsi krcic iustalajw kombinacji, ktra daje taksamwypat jak wypata wanieusta ona przez opcj D a kazdej z gier okre one jest jakie kombinacje ikon na bbnach daj jakie wypaty' Jeże i na przykad tzy iwkiuozone w poziomie da1pzy stawce 1 EUR wypat 2 EUR, to jeze i nasza opcja pzy takiej samej stawce W momencie jej wykonania uzyska wypat 2 EUR, to W momencie kiedy to wykonanie nastpio i usta ia si wypata wanie2 EUR, to po tym momencie bbny zatrzymąsi dajc wanieukad tych tzech iwek ub inny dajcy tak waniewypat. Każzdy bben skada si z okre onej i ociikon poukadanyctr t<leino i krccych si w koko. Kazde zatrzymanie si bbnow wize si z wywietieniem przez każdy z bbnw ci eokrelonych pozycji tej isty' D a kazdej mozliwej wypaty jak moze osignć opcja broker pzechowuje ist kombinacji bbnow dajc tak waśnie ypbt. w momencie usta enia si wypaty opcji broker bieze z isty takich samych wypat bbnw ko ejn kombinacj dajc t wypat i zatrzymuje bbny w takiej waśnie kombinac. i. W pzypadku Wyczerpania si isty wygranych kombinacji dla danej wypaty opcji brcker biorc l(9le]l kombinacj Wraca na jej pocztek. Zarowno isty kombinicji-o okre oych wypatach.lak i isty ko ejnych ikon na poszczeg nych bbnach sdo wg du przez uzytkownikw. Reasumujc: W momencie wejciaw posiadanie opcji z boku-ekranu zazyna)krcić si bbny. W momencie usta enia si wypaty opcji najpien,v miga stzaka odpowiedzia na za wypat, ktra si usta ia, a nastpnie bbny zatzymujsi dajc tak kombinacj, aby daa wypat tak jak opcja. Kombinacja, ktra si ustali nie jest osowo pobiea ź listy kombinacji dajcych taki waniewynik, ale brana ko ejna z Iisty, z ktorkazdy uzytkownik moze si zaznajomi chociaz w sumie itak nie ma to zadnego znaczenia, gdyz sama kwota wypaty i tak jest usta ana przez instrument finansowy. To co ma znaczeie 1esti chodzi o ist kombinacji to jakie ikonki wywietlsi na bbnach podczas wizua izowania przez nie wypaty opcji. ZasadnoĆ wprowadzenia pzez brokera instrumentw pochodnych takiej wizualizaąi wypat oferowanych pzez niego instrumentow jest taka, że patzenie si w sam wykresy źapwne wydawao si nudne i zeby urozmaició pzebieg tnania opcji broker zdecydowa si na wizualizowanie wygranej w taki waniesposob. Drugim wg brokera - rownie waznym powodem wprowadzenia przez brokera wizua izaqi bbnowej jest fakt ce owania w dotychczasowych k ientow kasyn internetowych chci zainieiesowania ich bardziej wyrafinowanymi instrumentami niz osowe. Doce owy k ient brokera bardziej uświadamij sobie fakt ''wygrania'. na opcji walutowejjeze i obok migaó mu bdzie pió sidmek, niz je i ty ko tzy razy mignie mu najwyzszaze stzaek. Każdy zresztduzo bardziej emocjonuje si kiedy obok ''krc si bbny'' niż patzc si ty ko na suchy wykres. 2) opcje nazwane przez brokera "BET +-". Z uwagi na fakt, ze opcje oferowane przez brokera w duzszej perspektywie w nie inwestowania. kiedy w rezu tacie duzej i oci zdarze na rynkach finansowych okazuje si, że ryzyko kursowe wa oru z nimi zwizanego zostao zniwe owane atwo przekona si, ze opcje brokera w duzszej perspektywie oraz biorc pod uwag bardzo profesjona ne podejście do matematyki finansowej z nimi zwizanej w istocie s instrumentem pochodnym zmiennociwa oru bazowego niz jego jako takiego. Inwestor i -3-

4 prawidowo oceniajcy zmiennoć Wa oru ma znacznie wiksze szanse osignó pozytywny wynik inwestowania w takie opcje. Z mylo takich wanieinwestoraeh szukajcych w opcjach ultrakrotkich instrumentu pochodnego zmiennoci wa oru broker przygotowa opcje ''BET +-'' bdce poczeniem opcji '.BET + BET -'' CALL oraz ''BET + BET -'' PUT..'BET+-'' uzytkownik w istocie wchodzi w posiadanie jednej Wchodzc w posiadanie opcji opcji ''BET+ BET-.'CALL za poow ustawionej przez siebie stawki oraz jednej opcji ''BET+ BET-'' PUT równieżza poow stawki, ktor ma aktua nie ustawion. Do nabywania takiego rodzaju opcji broker pzygotowa odpowiedni p atform. Zamiast dwoch pzyciskw ''BET +'' oraz'.bet -'' widnieje tutajjeden pzycisk ''BET'', ktory w istocie dziaajak kliknicie ''BET+'' i ''BET-'' naraz. Istot tych opcji jest ich niezaieznoó od jest czy ryzyka kursowego Wa oru, a uza eżnienie wycznie od jego zmiennoci. Nie ważne jest, gdzieko wiek żeby odchy i si instrument bazowy odchy i si ''W gr'' ub ''w d'' Ważne i Medy użytkownik ma duż szans na niezerow wypat opcji. W zwizku z tymi opcjami broker przygotowa p atform transakcyjnzwizua izacj bbnow d a tych użytkownikw, do ktrych taka wizua izai1a wygranej bardziej trafia. Platforma ta oferuje wycznie jednego rodzaju opcj i wizualizuje wypat z opcji za pomoc widoku bbnow osadzonym na prawie caym oknie programu. Rodzaj opcji, ktory wchodzi W gr W zwizku z funkcjonowaniem tej platformy to opcja ''BET +.'' z22 moi iwymi wypatami oraz na czasem tnania opcji 1 sekunda. U gry pojawia si wykres, natomiast po prawej stronie bbnw znajduje si pzyb iżenie czasu zycia opcji, na ktrym to wyraźnie widaó Kor z moż iwych wypat osigna opcja. Pzyb izenie to wypetnia si W momencie ustalenia si wypaty opcji i widnieje tam ki ka sekund od jej zakoczenia. Zasada wizua izowania wygranych za pomoc kombinacji bbnw jest identyczna jak przy okazji opcji ''BET +,,oraz '.BET -''. Pzycisk ''SPlN'' peni tu rol pzycisku ''BET'' tradycyjnej platformy ''BET+-'', a ''AUTo SP N'' powoduje zachowanie si p atformy W taki sposob, jakby symu owa cay czas k ikanie pzycisku ''SP N'' (oowoduje zawieranie w kko tej samej opcji). W zwizku z powyzszym zadano m.in. nastpujce pytanie W zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych. Czy instrumenty finansowe opisane wyzej s instrumentami pochodnymi w my a. 30b ustawy zdnia 26 ipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych iod zyskw z dziaa nociinwestycyjnej na tejże p atformie na eży si podatek 19%? Zdaniem Wnioskodawcy, wyzej opisany instrument finansowy jest instrumentem pochodnym w my art. 30b ustawy z dnia 26 ipca 1991 r. o podatku dochodowym od osóbfizycznych i od zyskw z dziaa ności na tejże platformie na eży si podatek 19%. Wysokoc wypaty wyzej zdefiniowanych opcji zawsze za eżna jest wycznie od zdazenia na rynku finansowym. W platformie z wizualizowaniem wygranej za pomoc bbnw' to o i e nie pod ega żadnym wtp iwociom,że sama wie koó wypaty jest wypat opcji oferowanej przez brokera iza eżnajest wycznie od waha kursu instrumentu bazowego, o ty e to w jaki sposob zostanie wypata po jej ustaleniu zwizua izowana też nie jest czynnikiem osowym' Użytkownik moźe zaidać paczki ist ko ejnych kombinacji bbnw odpowiadajcych danym wypat opcji. I ponieważ wraz z tak paczk dostarczany jest mu indeks pozycji w każdej icie, w ktrej to pozycji znajduje si konto uzytkownika. W ten sposob moze pzewidziec jakie ko ejne uożenie bbnw uzyska d a kazdej danej wypaty opcji, ktorej to wypaty już pzewidzieó nie może. Przedstawiony powyżej produkt nie jest w zaden sposb prb ominicia ustawy o Grach Losowych i 1akadach Wzajemnych, jest to produkt zagraniczny nie oferowany stricte do Polskiego użytkownika i prosperuje gwnie w krajach bez zakazu uprawiania hazardu przez internet jako bardziej ambitna konkurencja wobec hazardu. W powyzszej ''grze'' nic nie dzieje si losowo. W wiet eobowizujcego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy W sprawie oceny prawnej pzedstawionego zdarzenia przyszego uznaje si za prawidowe. -4-

5 ż ż Ś Ó ź Ó Ż Ą Ś ż ć Ą

6 ż ż ż Ó Ź ż ć Ó Ó ż Ó Ż Ś Ś Ż ć Ż Ó Ź ż Ą ż

7 ć Ż Ą ć ż ć Ż ć Ą Ś Ą ż ć Ó Ż ć ż

8 Ó Ś

Ś Ą Ą ź Ś Ś ć ś Ą ś Ę Ó Ó Ó ś Ę Ó Ó Ź Ó Ś ś Ę ć ś ć Ź Ó Ś Ś Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ś ĄĆ Ę Ę Ą ćę Ę Ń Ó Ś Ó Ó ś Ó Ó Ó Ą Ę Ą Ó Ó ś Ż Ś Ó ŚĆ ć Ó ś ć ś Ć Ź ś Ę ś Ź ś Ś Ć Ę Ą Ń Ń ś Ę ć ś Ć ść Ś Ć Ę Ź Ę ś ś ść

Bardziej szczegółowo

TradeMaster spis treści

TradeMaster spis treści TradeMaster spis treści Handel walutami... 2 Okno par walutowych...3 Okno informacji o rachunku...4 Okno statystyczne rachunku...5 Okno wykresów liniowych...6 Komendy aplikacji Tworzenie i zamykanie pozycji...7

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych 2012 Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych WARSZAWA 2012 Ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PORADNIK BEZ KANTÓW

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PORADNIK BEZ KANTÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni do koszyka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS REGULAMIN CFD & FOREX REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS CFD, Forex oraz kontrakty terminowe Futures podlegają wahaniom cenowym i są instrumentami finansowymi, które dają inwestorowi możliwość korzystania z dźwigni

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook 1) Wprowadzenie Politykę realizacji zleceń należy interpretować w połączeniu z Umową otwarcia rachunku lub

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Przegląd portfela... 4 3. Ryzyko portfela w praktyce... 7 4. Ryzyko w przypadku profilu Aktywnego i Trader... 23 (Autoriteit

Bardziej szczegółowo

FOREX DLA BYSTRZAKÓW

FOREX DLA BYSTRZAKÓW FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS )

ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS ) ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS ) Zastrzeżenie odnoszące się do Indeksu Niniejsze Pytania i odpowiedzi oraz czyniki

Bardziej szczegółowo

www.exbino.com Witamy w ekscytującym świecie handlu opcjami binarnymi!

www.exbino.com Witamy w ekscytującym świecie handlu opcjami binarnymi! Poradnik użytkownika www.exbino.com Witamy w ekscytującym świecie handlu opcjami binarnymi! Dzięki temu ebookowi dowiesz się: co to są opcje binarne, jak handlować opcjami binarnymi oraz zapoznasz się

Bardziej szczegółowo