OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO OCHRONA NA 5-TKĘ. I. Postanowienia wspólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO OCHRONA NA 5-TKĘ. I. Postanowienia wspólne"

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Łódź, ul. Gdańska 132 tel lub Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP Kapitał zakładowy i wpłacony : PLN OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO OCHRONA NA 5-TKĘ UNIQA wz v POLAK Ewa - WERSJA NIE PRZEZNACZONA DO OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ I. Postanowienia wspólne Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Ochrona na 5-tkę zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Ochrona na 5-tkę zawartej pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwaną UNIQA TU S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A., zwanym dalej Bankiem. 2. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na rzecz posiadaczy Produktu bankowego, zwanych dalej Ubezpieczonymi. Definicje 2 Przez użyte w niniejszych OWU określenia rozumie się: 1) Akty terrorystyczne - różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, realizowane za pomocą różnych środków, w szczególności takich jak przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych, z zamiarem nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie; 2) Bójka - wzajemne starcie co najmniej dwóch osób połączone z naruszeniem nietykalności cielesnej jej uczestników, którzy wspólnie wymieniają uderzenia, występując tym samym zarazem jako napastnicy i broniący się; za Bójkę nie uznaje się: a) włączenia się do zajścia w celu przywrócenia porządku lub spokoju publicznego, związanego z rodzajem wykonywanej pracy, potwierdzonym posiadaniem stosownej legitymacji lub innego dokumentu, b) działania w ramach obrony koniecznej lub samopomocy; 3) Certyfikat - dokument potwierdzający objęcie Ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego; 4) Choroba - proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czynności organizmu zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego wymagający pomocy medycznej; 5) Deklaracja zgody - oświadczenie woli Ubezpieczonego o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia stanowiące zgodę na objęcie go Ochroną ubezpieczeniow ą oraz inne niezbędne oświadczenia woli do objęcia Ochroną ubezpieczeniow ą, złożone: a) w formie pisemnej lub b) w formie ustnej z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległo ść, właściwie rejestrowane za pomocą urządzenia nagry- wającego dźwięk; 6) Dzień przystąpienia do ubezpieczenia - dzień złożenia Deklaracji zgody przez osobę, która wyraziła chęć przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia; 7) Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego - w zależności od rodzaju ubezpieczonego ryzyka: a) Utrata stałego źródła dochodu: i. w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartego na czas nieokreślony - dzień rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, tj. dzień, w którym wygasa stosunek pracy lub stosunek służbowy wskutek rozwiązania go przez pracodawcę z zachowaniem ustawowych okresów wypowiedzenia określonych w Kodeksie Pracy lub umowie o pracę, ii. w przypadku osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego - dzień rozwiązania kontraktu menedżerskiego przez dającego zlecenie z zachowaniem umówionych okresów wypowiedzenia określonych w kontrakcie menedżerskim, iii. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - dzień ogłoszenia upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa Ubezpieczonego lub dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, b) zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku - data zgonu Ubezpieczonego, c) Hospitalizacja - data początku pobytu w Szpitalu, d) Poważne zachorowanie - data postawienia diagnozy lekarskiej; 8) Hospitalizacja - potwierdzony w dokumentacji medycznej, niezbędny z medycznego punktu widzenia nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu trwający co najmniej 7 dni, w celu poddania się leczeniu, w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszych OWU pozostający w związku przyczynowym z Nieszczęśliwym wypadkiem; za dzień pobytu przyjmuje się każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. Pobyt w Szpitalu musi rozpocząć się i trwać w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 9) Karencja - okres, w którym UNIQA TU S.A. nie udziela Ochrony ubezpieczeniowej; w przypadku ryzyk określonych w niniejszych OWU okres Karencji wynosi: a) 60 dni od dnia przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia w przypadku ryzyka Utraty stałego źródła dochodu oraz b) 90 dni od dnia przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia w przypadku ryzyka Poważnego zachorowania. W okresie Karencji UNIQA TU S.A. udziela Ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku; 10) Nieszczęśliwy wypadek - nagłe, gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, które wystąpiło w czasie trwania Ochrony ubezpieczeniowej niezależnie od woli Ubezpieczonego, w wyniku którego zaszło Zdarzenie ubezpieczeniowe. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zachorowań, w tym również zarażeń chorobami zakaźnymi, udaru, wylewu oraz zawału mięśnia sercowego; 11) Ochrona ubezpieczeniowa - ochrona udzielana przez UNIQA TU S.A. w zakresie i na warunkach określonych w Umowie Ubezpieczenia oraz w OWU na wypadek wystąpienia Zdarzeń ubezpieczeniowych przewidzianych Umową Ubezpieczenia; 12) Okres ubezpieczenia - jednomiesięczny okres, przez który Ubezpieczony jest objęty Ochroną ubezpieczeniową; Okresy ubezpieczenia liczone są w pełnych miesiącach kalendarzowych; 13) Osoby bliskie - osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe, za które uważa się współmałżonka, konkubinę, konkubenta, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów, synowe, ojczyma, macochę, pasierba, pasierbicę oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia; 14) Osoby trzecie - osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym; 15) Poważne zachorowanie - zaburzenie czynności organizmu lub życiowo ważnego narządu, w postaci jednostek chorobowych wskazanych i zdefiniowanych poniżej, stwierdzone wymaganym przez prawo wpisem dokonanym przez uprawnionego lekarza lub poddanie się przez Ubezpieczonego operacji zdefiniowanej poniżej, w okresie odpowiedzialności UNIQA TU S.A.; za Poważne zachorowanie w rozumieniu niniejszych OWU przyjmuje się: a) zawał serca - martwica części mięśnia sercowego w następstwie nagłego zatkania światła jednej lub kilku tętnic wieńcowych. Diagnoza powinna w dokumentacji zawierać opis typowych bólów w klatce piersiowej, wyników badań laboratoryjnych specyficznych dla mięśnia sercowego odbiegających od wartości prawidłowych (np. CPK, CKMB) i ich typowej ewolucji w czasie oraz charakterystycznych dla ostrego zawału serca zmian EKG. Ochrona ubezpieczeniowa nie występuje dla niemych zawałów serca. Przez niemy zawał serca rozumieć należy taki zawał serca, w przebiegu którego brak było typowych dolegliwości bólowych, a diagnozę postawiono w oparciu o wskazujący na przebycie zawału serca zapis EKG lub wynik innego badania diagnostycznego, bez potwierdzenia w charakterystycznych dla ostrego zawału serca wynikach badań laboratoryjnych i ich typowej ewolucji w czasie. Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje z upływem 30 dnia życia Ubezpieczonego licząc od dnia ustalenia diagnozy przez specjalistyczny oddział kardiologiczny lub lekarza kardiologa, b) nowotwór - Choroba, której objawem jest obecność patologicznych komórek, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i naciekają zdrowe tkanki, a także dają przerzuty. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje złośliwe czerniaki skóry, białaczkę i wszystkie złośliwe nowotwory systemu limfatycznego z wyjątkiem choroby Hodgkina (ziarnicy złośliwej) w 1 okresie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje w przypadku wystąpienia nowotworów łagodnych, wszystkich nowotworów skóry (z wyjątkiem złośliwego czerniaka), nowotworów jeżeli występuje przy tym zakażenie HIV jakiegokolwiek typu, nieinwazyjnych i bardzo wczesnych stadiów nowotworowych (tzw. carcinoma in situ) i odizolowanych łagodnych guzów w gruczole mlecznym oraz nowotworów prostaty. Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje z upły- 1

2 wem 30 dnia życia Ubezpieczonego licząc od dnia postawienia diagnozy przez specjalistyczną klinikę lub lekarza specjalistę, na podstawie badania histopatologicznego i przyporządkowaniem zachorowania do międzynarodowej klasyfikacji nowotworów (TNM), c) niewydolność nerek - nieodwracalne i równoczesne ustanie funkcji obydwu nerek (niewydolność nerek), wymagające stałej dializy lub przeszczepu nerki. Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje z upływem 30 dnia życia Ubezpieczonego licząc od dnia rozpoczęcia regularnej dializoterapii lub od dnia dokonania przeszczepu nerki, d) porażenie (paraplegia i tetraplegia) - całkowite i nieodwracalne porażenie obydwu kończyn dolnych lub obydwu kończyn górnych lub wszystkich kończyn równocześnie spowodowane brakiem przewodzenia nerwowego w rdzeniu kręgowym. Prawo do świadczenia powstaje wraz z postawieniem diagnozy przez oddział neurologiczny lub lekarza neurologa. Diagnoza może być postawiona najwcześniej po 12 tygodniach po wystąpieniu porażenia, e) utrata wzroku - całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w obydwu oczach, która powstała w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. Ślepota powinna być potwierdzona wynikami odpowiednich badań oftalmologicznych i trwać nieprzerwanie przynajmniej 6 tygodni, f) oparzenia - oparzenia trzeciego stopnia będące wynikiem wypadku, obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała, mierzone zgodnie z regułą dziewiątek mapy powierzchni ciała, g) utrata mowy - całkowita i nieodwracalna utrata zdolności mowy trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Dokumentacja medyczna musi być potwierdzona właściwą konsultacją specjalisty (laryngolog) i potwierdzać uraz strun głosowych. Wykluczone są przypadki, gdzie powodem utraty mowy są przyczyny psychiczne. Utrata mowy oznacza niemożność artykułowania zrozumiałych słów lub zrozumiale mówionego języka, h) utrata słuchu - całkowita i nieodwracalna utrata słuchu dla wszystkich dźwięków jako rezultat Nieszczęśliwego wypadku. Dokumentacja medyczna powinna być koniecznie poparta właściwą konsultacją specjalisty (laryngolog) włączając badanie audiometrii tonalnej oraz badanie progu słyszenia, i) przeszczep narządu - konieczne z medycznego punktu widzenia przeszczepienie jednego z następujących narządów: serca, płuc, wątroby, trzustki, jednej nerki lub szpiku kostnego do organizmu Ubezpieczonego. Przeszczepem serca jest również wszczepienie sztucznego serca. Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje z upływem 30 dnia życia Ubezpieczonego licząc od dnia dokonania przeszczepu narządu; 16) Produkt bankowy - konto, karta kredytowa, kredyt odnawialny zawarty na podstawie umowy z Bankiem; 17) Składka - kwota pieniężna, wyrażona w złotych polskich, należna UNIQA TU S.A. z tytułu udzielania danemu Ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy Ubezpieczenia; 18) Sport wyczynowy - sport wysokiego ryzyka uprawiany w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związanych z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do którego zalicza się następujące dyscypliny: spadochroniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych, żeglowanie ze spadochronem, jazdę na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczkę wysokogórską i skalną, speleologię, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing, rajdy samochodowe; 19) Stałe źródło dochodu - wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego lub dochód uzyskiwany w związku z zawartym kontraktem menedżerskim lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej; 20) Status bezrobotnego - status uzyskany przez osobę zarejestrowaną jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, który uprawnia Ubezpieczonego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych; 21) Szpital - znajdujące się na terenie Polski, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Za Szpital nie uważa się: sanatorium, szpitala uzdrowiskowego, ośrodka rehabilitacyjnego, domu opieki, domowej opieki pielęgniarskiej, hospicjum oraz placówek, których zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień; 22) Świadczenie ubezpieczeniowe - świadczenie pieniężne wypłacane Uposażonemu w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 23) Ubezpieczający/Bank - Raiffeisen Bank Polska S.A.; 24) Ubezpieczony - osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt bankowy i przystąpiła do Umowy Ubezpieczenia; 25) Umowa Ubezpieczenia - umowa grupowego ubezpieczenia zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a UNIQA TU S.A. na podstawie niniejszych OWU; 26) Uposażony - osoba uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego; 27) Utrata pracy - utrata stałego źródła dochodu w Okresie ubezpieczenia, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje Status bezrobotnego w rozumieniu Ustawy z dnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U nr 9 poz z późniejszymi zmianami) oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych; 28) Zdarzenie ubezpieczeniowe - zdarzenie zaistniałe w Okresie ubezpieczenia objęte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, które w zależności od wybranego pakietu oraz wariantu ubezpieczenia polega na: a) Utracie stałego źródła dochodu przez Ubezpieczonego, b) zgonie Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, c) Poważnym zachorowaniu Ubezpieczonego, d) Hospitalizacji Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia 3 1. Do Umowy Ubezpieczenia może przystąpić posiadacz Produktu bankowego, który złożył oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia (Deklaracja zgody) w formie pisemnej lub w formie ustnej wyrażone w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem, po zapoznaniu się z istotnymi postanowieniami OWU. 2. Do Umowy Ubezpieczenia może przystąpić posiadacz Produktu bankowego, który: 1) w Dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończył 18 lat i nie ukończył 67 roku życia; 2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 3) posiada stałe miejsce zamieszkania oraz pracy na terytorium RP. 3. Niezależnie od ilości posiadanych Produktów bankowych, Ubezpieczony może być objęty Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego produktu jedynie raz. 4. Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia możliwe jest w każdej chwili trwania umowy o Produkt bankowy. 5. Objęcie Ochroną ubezpieczeniową potwierdzane jest Certyfikatem wystawianym przez UNIQA TU S.A. Czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 4 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna się: 1) w odniesieniu do Ubezpieczonych: a) którzy przystąpili do Umowy Ubezpieczenia do 19-ego dnia danego miesiąca kalendarzowego oraz b) za których została zapłacona przez Bank Składka w terminie uzgodnionym z UNIQA TU S.A., od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono Deklarację zgody; 2) w odniesieniu do Ubezpieczonych: a) którzy przystąpili do Umowy Ubezpieczenia po 19-tym dniu danego miesiąca kalendarzowego oraz b) za których została zapłacona przez Bank Składka w terminie uzgodnionym z UNIQA TU S.A., od pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono Deklarację zgody, i Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie przez okres jednego miesiąca. Jeżeli przed upływem wskazanego okresu Ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony nie złoży rezygnacji, Ochrona ubezpieczeniowa ulega przedłużeniu na kolejny miesięczny Okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 10 poniżej. 2. W przypadku, gdy Składka za danego Ubezpieczonego nie zostanie zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie, to Ochrona ubezpieczeniowa wobec danego Ubezpieczonego nie rozpoczyna się, a rozpoczęta ulega zawieszeniu od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczający nie zapłacił Składki, z zastrzeżeniem ust. 4. Zawieszenie Ochrony ubezpieczeniowej oznacza, że Ubezpieczony nie jest objęty Ochroną ubezpieczeniową przez cały okres trwania zawieszenia, oraz okres zawieszenia nie jest wliczany do Okresu ubezpieczenia, okresu wyczekiwania oraz Karencji. 3. Ochrona ubezpieczeniowa może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. 4. Zawieszenie Ochrony ubezpieczeniowej możliwe jest nie wcześniej niż po 6 miesiącach od momentu rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli w okresie pierwszych 6 miesięcy po przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia nie została opłacona przez Ubezpieczają cego kolejna Składka, uważa si ę, że Ubezpieczony zrezygnował z Ubezpieczenia, a Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona Składka. 5. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie powstały w okresie zawieszenia Ochrony ubezpieczeniowej. 2

3 6. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie wznowiona od pierwszego dnia miesiąca następującego po okresie zawieszenia, w przypadku, gdy Składka za danego Ubezpieczonego za kolejny Okres ubezpieczenia, tj. następny po okresie zawieszenia zostanie zapłacona. W przypadku, gdy Składka ubezpieczeniowa za kolejny okres nie zostanie zapłacona, to Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem okresu zawieszenia. 7. W przypadku wygaśnięcia Ochrony ubezpieczeniowej ponowne objęcie Ochroną ubezpieczeniową jest możliwe pod warunkiem ponownego przystąpienia Ubezpieczonego (Deklaracja zgody) do ubezpieczenia. 8. Ochrona Ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się: 1) z dniem rozwiązania Umowy Ubezpieczenia; 2) z ostatnim dniem miesiąca Ochrony ubezpieczeniowej, w którym Ubezpieczony ukończył 67 rok życia; 3) w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia - w ostatnim dniu miesiąca, za który została zapłacona składka; 4) z dniem osiągnięcia przez Ubezpieczonego uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych z ubezpieczenia społecznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do ryzyka Utraty stałego źródła dochodu; 5) z dniem rozwiązania umowy o Produkt bankowy, z którym związane było ubezpieczenie, o ile nie został wskazany inny Produkt bankowy, w związku z którym Ubezpieczony będzie kontynuował Ochronę ubezpieczeniową; 6) z dniem zgonu Ubezpieczonego; w zależności od tego, które z w/w zdarzeń nastąpiło wcześniej. 9. Ubezpieczony ma prawo odstąpić od Umowy Ubezpieczenia w termi- nie 30 dni od złożenia Deklaracji zgody z tym, że w przypadku złożenia oświadczenia o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia w formie ustnej z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość termin ten liczy się od otrzymania potwierdzenia przystąpienia do Umowy Ubez- pieczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony składa do Ubezpieczają cego (Banku) w formie pisemnej lub telefonicznie z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległo ść. W przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia UNIQA TU S.A. nie udziela Ochrony ubezpieczeniowej, a kwota wpła- cona na poczet Składki ubezpieczeniowej zwracana jest Ubezpiecza- jącemu. 10. Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia składając UNIQA TU S.A. oświadczenie w formie pisemnej lub telefonicznie z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległo ść. Złożone oświadczenie o rezygnacji powoduje ustanie Ochrony ubezpieczeniowej z ostatnim dniem miesiąca ochrony, w którym je złożono. 11. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot Składki za okres niewykorzystanej Ochrony ubezpieczeniowej. 12. W odniesieniu do Ubezpieczonego, który w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia zmieni wybrany pakiet na inny pakiet wskazany w 6, zachowana zostanie ciągłość Ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem 90 dni Karencji od dnia zmiany pakietu dla ryzyka Poważnego zachorowania - zapis dotyczy przejścia z pakietu KOMFORT na pakiet KOMFORT PLUS. Nie ma możliwości zmiany wariantów w poszczególnych pakietach oraz pomiędzy pakietami. 13. Zmiana zakresu i warunków Ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 12 powyżej wymaga złożenia nowej Deklaracji zgody. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność z tytułu: 1) Utraty stałego źródła dochodu w odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy spełniają następujące warunki: a) w dniu poprzedzającym Utratę stałego źródła dochodu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/kontraktu menedżerskiego lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony oraz uzyskiwali w Polsce przychody z tego tytułu lub prowadzili działalność gospodarczą, b) podlegają przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach, c) nie mają stwierdzonego prawa do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy, d) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie został złożony wniosek o wyrejestrowanie oraz przez ostatnie 12 miesięcy przed wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego prowadzili działalność gospodarczą, która w żadnym z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających przystąpienie do ubezpieczenia nie przynosiła strat; 2) zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku: a) w odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy nie spełniają warunków przewidzianych w OWU dla objęcia ich ryzykiem Utraty stałego źródła dochodu oraz b) w okresach Karencji, które dla ryzyka: i. Utraty stałego źródła dochodu wynosi 60 dni oraz ii. Poważnego zachorowania wynosi 90 dni; 3) Hospitalizacji Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ubezpieczenia; 4) Poważnego zachorowania w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia 6 Wysokość Sumy ubezpieczenia zależy od wybranego w Dniu przystąpienia do ubezpieczenia pakietu oraz wariantu ubezpieczenia i została określona w Tabeli nr 1 poniżej. Tabela nr 1 Rodzaj pakietu PAKIET KOMFORT PAKIET KOMFORT PLUS Wyłączenia odpowiedzialności 7 Ryzyko ubezpieczeniowe Utrata stałego źródła dochodu Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Hospitalizacja w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Utrata stałego źródła dochodu Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Hospitalizacja w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Suma ubezpieczenia Wariant II Wariant II 800 zł/ zł/ miesiąc miesiąc zł zł 50 zł/ dziennie 800 zł/ miesiąc 50 zł/ dziennie zł/ miesiąc zł zł 50 zł/ dziennie 50 zł/ dziennie Poważne zachorowanie zł zł 1. Z Ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe: 1) z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego; 2) z winy umyślnej Osób bliskich, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 3) wskutek wojny (w tym wojny domowej), stanu wyjątkowego, zamieszek, Aktów terrorystycznych, rozruchów, powstań, rewolucji, strajku, demonstracji, sabotażu, świadomego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy (chyba, że jego udział w aktach przemocy wynikał ze stanu wyższej konieczności). 2. Dodatkowo oprócz wyłączeń określonych w ust. 1 powyżej w przypadku ryzyka Utraty stałego źródła dochodu odpowiedzialność UNIQA TU S.A. jest wyłączona: 1) w przypadku, gdy Ubezpieczony przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia pozostawał w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, lub złożył wniosek o wyrejestrowanie prowadzonej działalności gospodarczej; 2) jeżeli Utrata stałego źródła dochodu nastąpiła przed upływem 60 dni od daty objęcia go ubezpieczeniem lub gdy bieg wypowiedzenia w związku z rozwiązaniem stosunku służbowego, umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego rozpoczął się przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia lub w ciągu pierwszych 30 dni od przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia; 3) w związku z rozwiązaniem przez Ubezpieczonego stosunku służbowego, umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego w rozumieniu przepisów prawa pracy lub innych przepisów prawa regulujących dany stosunek, z wyłączeniem trybu rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w trybie art Kodeksu Pracy; 4) w związku z rozwiązaniem stosunku służbowego, umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron, w rozumieniu przepisów prawa pracy lub innych przepisów prawa regulujących dany stosunek, chyba że porozumienie stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 5) w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia a także w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę lub zleceniodawcę odpowiednio stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego w wyniku przyczyn zawinionych przez Ubezpieczonego w rozumieniu kontraktu menedżerskiego lub przepisów prawa regulujących dany stosunek służbowy, chyba, że rozwiązanie nastąpiło wskutek długotrwałej choroby; 6) w przypadku, gdy nastąpiła Utrata pracy, a były pracodawca jest krewnym lub powinowatym Ubezpieczonego do drugiego stopnia włącznie. 3

4 3. Niezależnie od wyłączeń określonych w ust.1 powyżej, w przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności, gdy zgon: 1) nastąpił przed przystąpieniem Ubezpieczonego do Umowy ubezpieczenia; 2) jest następstwem popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa; 3) jest następstwem popełnienia samobójstwa, jeżeli nastąpiło ono przed upływem 2 lat od przystąpienia do ubezpieczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa; 4) jest następstwem działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jeśli miało to wpływ na zaistnienie Zdarzenia ubezpieczeniowego; za pozostawanie pod wpływem alkoholu uważa się stan powstały w wyniku dobrowolnego wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu 3 w 1 dm ; 5) nastąpił podczas obsługiwania przez Ubezpieczonego maszyn, urządzeń i narzędzi bez wymaganych przepisami prawa uprawnień; 6) nastąpił podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub maszyn samobieżnych bez wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem/maszyną lub podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub maszyn samobieżnych bez ważnego badania technicznego tego pojazdu/maszyny, jeżeli brak wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem/maszyną lub brak ważnego badania technicznego pojazdu/maszyny miał wpływ na powstanie Nieszczęśliwego wypadku lub wysokość szkody; 7) jest następstwem operacji lub innych zabiegów leczniczych, jakie Ubezpieczony przeprowadził na swoim ciele lub których przeprowadzenie zlecił, jeżeli powodem wykonania tych zabiegów lub operacji nie było leczenie podjęte w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem; 8) nastąpił w wyniku zachowania Ubezpieczonego związanego z jego chorobą psychiczną lub innym zaburzeniem zachowania Ubezpieczonego w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (F00-F99); 9) nastąpił w wyniku udziału Ubezpieczonego w Bójkach; 10) nastąpił podczas uczestnictwa Ubezpieczonego w ekspedycjach; 11) nastąpił w wyniku uprawiania przez Ubezpieczonego sportów ekstremalnych; 12) nastąpił w wyniku używania sprzętu latającego, z wyłączeniem przypadków podróżowania jako pasażer samolotem silnikowym; 13) nastąpił w wyniku udziału w konkursach sportów motorowych (również jazdach klasyfikacyjnych i rajdach) i związanych z nimi jazdach treningowych; 14) nastąpił w wyniku wyczynowego uprawiania sportu we wszelkich dyscyplinach sportowych; 15) w wyniku działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego, pola elektromagnetycznego, chyba że dotyczyło to leczenia Ubezpieczonego w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem. 4. Niezależnie od wyłączeń określonych w ust.1 powyżej w przypadku Poważnego zachorowania UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za Zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaistniały w wyniku zachorowań, niepełnosprawności, które występowały u Ubezpieczonego, były zdiagnozowane lub były przedmiotem leczenia i diagnostyki w okresie 24 miesięcy przed Dniem przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia oraz zaistniałe bezpośrednio lub pośrednio w następstwie: 1) Nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed przystąpieniem Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia; 2) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa; 3) działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego lub jonizacyjnego z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionej terapii zgodnie z zaleceniem lekarskim; 4) usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa; 5) samookaleczenia popełnionego niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego niezależnie od stanu jego poczytalności; 6) działania lub zaniechania Ubezpieczonego będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodne ze wskazaniem ich użycia w momencie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, bądź uszkodzeń trzustki, wątroby spowodowanych spożyciem ww. czynników; 7) chorób umysłowych, wszelkich zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD 10 (F00-F99); 8) prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez Ubezpieczonego bez odpowiedniego prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia danego pojazdu (w myśl obowiązujących przepisów) lub prowadzenia pojazdu niedopuszczonego do ruchu, o ile miało to wpływ na wystąpienie i rozmiar szkody; 9) w wyniku uszkodzenia ciała Ubezpieczonego spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez osoby nie posiadające uprawnień, chyba, że działania te zostały podjęte w ramach akcji ratowniczej podejmowanej bezpośrednio po Nieszczęśliwym wypadku; 10) zawodowego uprawiania sportu, uprawiania sportów z użyciem silnika (włączając w to wyścigi), oraz uprawianie sportów ekstremalnych: a) na ziemi tj. wspinaczka ekstremalna, kaskaderstwo, speleologia, skoki na gumowej linie, boks, jazda na nartach i snowbordzie poza wyznaczonymi trasami, sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, akrobatyka, sporty walki, b) w powietrzu tj. skoki spadochronowe, sporty lotnicze, baloniarstwo, szybownictwo, c) w wodzie tj. nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub wymagające użycia takiego sprzętu, żeglarstwo morskie, sporty uprawiane na rzekach górskich; 11) działania trucizn, trujących gazów lub oparów; 12) skutków wypadku lotniczego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Ubezpieczony był pasażerem samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych; 13) umyślnego spowodowania choroby; 14) zarażenia wirusem HIV oraz jakiejkolwiek choroby związanej z AIDS lub wirusem HIV; 15) wad wrodzonych i schorzeniami będącymi ich skutkiem, padaczki. 5. Dodatkowo w przypadku Poważnego zachorowania UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności: 1) gdy zaistnienie Poważnego zachorowania pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z Poważnym zachorowaniem, za które UNIQA TU S.A. wypłaciła Świadczenie ubezpieczeniowe; takie zdarzenia nie są objęte Ochroną ubezpieczeniową; 2) w przypadku powtórnego wystąpienia Poważnego zachorowania tego samego rodzaju, co Poważne zachorowanie, za wystąpienie którego Ubezpieczony otrzymał już Świadczenie ubezpieczeniowe; 3) jeżeli operacja chirurgiczna, była zaplanowana przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia; 4) jeżeli Ubezpieczony poddał się Operacji chirurgicznej w jednostce innej niż Szpital. 6. Niezależnie od wyłączeń określonych w ust. 1 oraz ust. 3 pkt.1)-15) w przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe zaistniało bezpośrednio lub pośrednio w następstwie: 1) chirurgii plastycznej lub kosmetyki i ich następstw, o ile te zabiegi nie służyły usunięciu następstwa Nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie Ochrony ubezpieczeniowej; 2) pobytu związanego z rehabilitacją w szpitalu uzdrowiskowym (sanatoryjnym), sanatorium i uzdrowisku, w którym leczenie to było prowadzone, niezależnie od związku przyczynowego związanego z tym wypadkiem; 3) leczenia szpitalnego, które rozpoczęło się lub było zaplanowane przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia; 4) w wyniku przewlekłego alkoholizmu, nadużywania alkoholu, nadużywania lub uzależnienia od narkotyków, leków innych niż zażywane na zalecenie lekarza lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem oraz działania pod wpływem w/w czynników; 5) na skutek obsługiwania przez Ubezpieczonego maszyn, urządzeń i narzędzi bez wymaganych przepisami prawa uprawnień; 6) niezastosowaniem się do zaleceń lekarskich w przebiegu leczenia medycznego, co w konsekwencji doprowadziło do wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego. Wysokość świadczeń 8 1. W przypadku ryzyka Utraty stałego źródła dochodu: 1) Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie po uzyskaniu przez Ubezpieczonego Statusu bezrobotnego w rozumieniu Ustawy z dnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U nr 9 poz z późniejszymi zmianami) wraz z prawem pobierania zasiłku dla bezrobotnych; 2) UNIQA TU S.A. wypłaca maksymalnie 6 miesięcznych świadczeń z tytułu jednego lub kilku Zdarzeń ubezpieczeniowych w 12 miesięcznym okresie Ochrony ubezpieczeniowej w wysokości Sumy ubezpieczenia określonej w zadeklarowanym przez Ubezpieczonego pakiecie oraz wariancie ubezpieczenia jednak nie więcej niż 70% różnicy pomiędzy wynagrodzeniem brutto z miesiąca w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe a wysokością brutto zasiłku dla bezrobotnych przyznanego za pierwszy pełny miesiąc; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jako wynagrodzenie brutto przyjmuje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 4

5 3) świadczenie będzie wypłacane miesięcznie; 4) Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia po dniu rozwiązania stosunku pracy, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego zawartych na czas nieokreślony lub po dniu ogłoszenia przez sąd upadłości likwidacyjnej, w przypadku Ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli w tym okresie nie utracił Statusu bezrobotnego z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia rejestracji w Rejonowym Urzędzie Pracy (okres wyczekiwania), jeżeli nadal pozostaje bezrobotny oraz jeżeli Ubezpieczony przed Utratą stałego źródła dochodu: a) był nieprzerwanie zatrudniony przez ostatnie 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony - w przypadku Ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę/kontraktu menedżerskiego lub stosunku służbowego na czas nieokreślony, b) przez ostatnie 12 miesięcy prowadził działalność gospodarczą, która w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających przystąpienie do ubezpieczenia nie przynosiła strat oraz w tym okresie nie został złożony wniosek o jej wyrejestrowanie; 5) kolejne świadczenia wypłacane są w kolejnych miesiącach (pełny 30 dniowy okres) pod warunkiem udokumentowania przez Ubezpieczonego, że nadal posiada on Status bezrobotnego z prawem do pobierania zasiłku na koniec tych okresów; 6) UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie nie dłużej aż do chwili: a) wygaśnięcia Ochrony ubezpieczeniowej, b) zgonu Ubezpieczonego, c) podjęcia przez Ubezpieczonego pracy lub uzyskiwania dochodów z tytułu innych umów, d) utraty Statusu bezrobotnego oraz/lub prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, e) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 67 lat, f) nabycia przez Ubezpieczonego prawa do emerytury lub renty, zgodnie z obowiązującymi przepisami o nabywaniu prawa do emerytury i renty, g) podjęcia działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy prawnej, w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. 2. W przypadku ryzyka zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku: 1) UNIQA TU S.A. wypłaci na rzecz Uposażonego jednorazowe świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia określonej w zadeklarowanym przez Ubezpieczonego pakiecie oraz wariancie ubezpieczenia; 2) wysokość świadczenia z tytułu następstw Nieszczęśliwego wypadku ustala się po stwierdzeniu związku przyczynowego między Nieszczęśliwym wypadkiem z zgonem Ubezpieczonego; 3) jeżeli Ubezpieczony zmarł wskutek Nieszczęśliwego wypadku przed upływem 1 roku od chwili Nieszczęśliwego wypadku UNIQA TU S.A. wypłaca Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, o której mowa powyżej; 4) jeżeli w przypadku zgonu Ubezpieczonego po upływie 1 roku od daty Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zmarł, nie uznaje się związku przyczynowego pomiędzy Nieszczęśliwym wypadkiem a zgonem; 5) świadczenie nie przysługuje żadnej osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. 3. W przypadku ryzyka Hospitalizacji w następstwie Nieszczęśliwego wypadku UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie w wysokości 50 zł dziennie za każdy dzień pobytu w Szpitalu po okresie pierwszych 7 dni pobytu w Szpitalu, jednak nie więcej niż za 180 dni pobytu w Szpitalu w całym okresie Ochrony ubezpieczeniowej - wysokość świadczenia jest niezależna od wybranego pakietu oraz wariantu ubezpieczenia. 4. W przypadku ryzyka Poważnego zachorowania UNIQA TU S.A. wypłaci na rzecz Ubezpieczonego jednorazowe świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia określonej w zadeklarowanym przez Ubezpieczonego wariancie ubezpieczenia. 5. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego (Uposażonym) jest Ubezpieczający z zastrzeżeniem, iż uprawnienie to ograniczone jest do kwoty stanowiącej zobowiązanie Ubezpieczonego względem Ubezpieczającego wynikające z umowy o Produkt bankowy, według stanu na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy świadczenie przewyższy wysokość kwoty zobowiązania Ubezpieczonego względem Ubezpieczającego, świadczenie w kwocie odpowiadającej różnicy wypłacana jest przez UNIQA TU S.A. bezpośrednio Ubezpieczonemu. Uposażonym do otrzymania tej części świadczenia jest Ubezpieczony lub w przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku jego spadkobiercy wskazani przez Ubezpieczonego lub w przypadku braku ich wskazania spadkobiercy ustawowi. 6. W przypadku wskazania przez Ubezpieczonego kilku Uposażonych, łączna kwota wypłaconego świadczenia nie może przekroczyć Sumy ubezpieczenia określonej w wybranym przez Ubezpieczonego pakiecie oraz wariancie ubezpieczenia. Wypłata świadczenia 9 1. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie, UNIQA TU S.A. informuje Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on występującym z tym zawiadomieniem i podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia oraz pisemnie lub w inny sposób informuje osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. lub wysokości świadczenia. Ponadto UNIQA TU S.A. zobowiązana jest udostępnić Ubezpieczającemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia. 2. Ubezpieczony może żądać pisemnego potwierdzenia przez UNIQA TU S.A. udostępnionych informacji i dokumentów, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia przez UNIQA TU S.A. ich zgodności z oryginałem. 3. Świadczenie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach Sumy ubezpieczenia. 4. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody. 5. Świadczenie wypłaca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w walucie polskiej, przelewem na rachunek, w ciężar, którego rozliczane są transakcje dokonane w ramach Produktu bankowego. 6. UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu, o ile nie umówiono się inaczej. 7. UNIQA TU S.A. pisemnie na wskazany w zgłoszeniu szkody adres powiadamia Ubezpieczonego i Ubezpieczającego o wysokości przyznanego świadczenia. 8. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. albo wysokości świadczenia w terminie wskazanym w ust. 6 jest niemożliwe, świadczenie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 9. Jeżeli w terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia UNIQA TU S.A. nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie Ubezpieczonego/Uposażonego o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub w części, jednakże bezsporną część świadczenia wypłaca w terminach wskazanych w ust Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o tym pisemnie Ubezpieczonego/Uposażonego, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Obowiązki Ubezpieczającego 10 Ubezpieczający jest zobowiązany do: 1) przyjmowania od posiadacza Produktu bankowego zgłoszenia przystąpienia do ubezpieczenia oraz odbierania od Ubezpieczonych oświadczeń woli w zakresie zgód na zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia; 2) informowania Ubezpieczonych o zakresie i istotnych warunkach objęcia Ochroną ubezpieczeniową oraz przekazywania im OWU; 3) opłacania Składek należnych za poszczególnych Ubezpieczonych; 4) przekazywania Ubezpieczonemu informacji o zmianie warunków Umowy ubezpieczenia lub o zmianie prawa właściwego dla zawartej Umowy Ubezpieczenia wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń. Informacje te powinny być przekazane Ubezpieczonemu przed akceptacją zmian przez Ubezpieczającego; 5) przesyłania korespondencji dotyczącej Umowy Ubezpieczenia w formie pisemnej lub innej uzgodnionej formie na podany ostatni adres korespondencyjny Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela. Obowiązki Ubezpieczyciela W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczenia na zasadach określonych w OWU. 2. Ubezpieczyciel przesyła korespondencję w formie pisemnej lub innej uzgodnionej formie na ostatni podany adres korespondencyjny Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/Uposażonego. 3. Przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia lub zmianę prawa właściwego dla zawartej 5

6 Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zobowiązany jest przekazać pisemnie informacje w tym zakresie Ubezpieczającemu wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia. 4. Ubezpieczyciel na żądanie Ubezpieczonego, jest zobowiązany do przekazania informacji określonych w ust 3. W przypadku nieprzekazania Ubezpieczonemu na jego żądanie, wymaganych informacji, zmiana warunków Umowy ubezpieczenia oraz zmiana wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy Ubezpieczenia i Sumy ubezpieczenia jest skuteczna względem Ubezpieczonego jedynie w części dla niego korzystnej. Obowiązki Ubezpieczonego 12 W celu prawidłowego wykonywania Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczającego o zmianie swoich danych osobowych. Obowiązki Ubezpieczonego (Postępowanie w przypadku zaistnienia szkody) W razie wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego Ochroną ubezpieczeniową UNIQA TU S.A. powinna zostać niezwłocznie zawiadomiona o jego zaistnieniu przez Ubezpieczonego lub Uposażongo - numer do powiadomienia: (czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach oraz w soboty w godzinach ). 2. W przypadku wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczony zobowiązany jest starać się o złagodzenie skutków wypadku, przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarza leczeniu. 3. W przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony powinien: 1) umożliwić UNIQA TU S.A. uzyskanie informacji, co do okoliczności wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku; 2) umożliwić UNIQA TU S.A. dostęp do dokumentacji lekarskiej, w tym kart chorobowych z zakładu opieki zdrowotnej, kart leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego wraz z opisami badań Ubezpieczonego. 4. Jeżeli nie dopełniono obowiązków o których mowa w ust 3 powyżej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności UNIQA TU S.A. lub wysokości świadczenia, okoliczności wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego i jego skutków. 5. Dodatkowo osoba zgłaszająca roszczenie powinna dostarczyć do UNIQA TU S.A. oprócz wniosku o wypłatę świadczenia w szczególności następujące dokumenty: 1) w przypadku Utraty stałego źródła dochodu: a) każdorazowo po Utracie pracy: i. kopię świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę Ubezpieczonego, ii. potwierdzenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, iii. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: a. postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub o odmowie jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości, b. dokument finansowy potwierdzający brak strat ponoszonych w ostatnich 3 miesiącach przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia, c. wypis z KRS lub inne potwierdzenie informujące o dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej, iv. dowód otrzymania zasiłku dla bezrobotnych za ostatni miesiąc, v. oświadczenie Ubezpieczonego, że od chwili Utraty pracy nie wykonuje innej pracy oraz nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu innej pracy czy innej działalności gospodarczej, b) przed każdorazową wypłatą miesięcznego świadczenia, Ubezpieczony osobiście lub listem poleconym przekazuje UNIQA TU S.A.: i. potwierdzenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy stwierdzające, że Ubezpieczony nadal jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, ii. dowód otrzymania zasiłku dla bezrobotnych za ostatni miesiąc; 2) w przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku: a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, b) statystyczną kartę zgonu lub jakikolwiek dokument medyczny potwierdzający przyczynę zgonu, w przypadku Nieszczęśliwego wypadku kopię protokołu powypadkowego z policji, prokuratury lub sądu, z podaniem adresu organu prowadzącego sprawę (Policji lub prokuratury)jeśli postępowanie jest lub było prowadzone, w przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP, c) zaświadczenie określające bezpośrednią przyczynę zgonu; 3) w przypadku Poważnego zachorowania : a) dokumentację medyczną dotyczącą przyczyny Poważnego zachorowania, b) raporty lekarzy, którzy obecnie leczą bądź leczyli i badali Ubezpieczonego w zakresie przyczyn, początku, rodzaju i przebiegu choroby; 4) w przypadku Hospitalizacji w następstwie Nieszczęśliwego wypadku: a) dokumentację dotyczącą okoliczności Nieszczęśliwego wypadku, a w szczególności kopię protokołu powypadkowego z policji, prokuratury lub sądu z podaniem adresu organu prowadzącego sprawę (Policji lub prokuratury) jeśli postępowanie jest lub było prowadzone, w przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP, b) poświadczone przez Szpital kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego wraz z informacją dotyczącą przyczyny pobytu w Szpitalu, c) oświadczenie Ubezpieczonego, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, zgadza się na przetwarzanie przez UNIQA TU S.A. informacji o swoim stanie zdrowia w celu wykonania Umowy Ubezpieczenia oraz wypłaty świadczenia. Skargi i zażalenia Ubezpieczonemu/Uposażonemu/Ubezpieczającemu przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi UNIQA TU S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A. 2. UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do UNIQA TU S.A. informując skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. Właściwość prawa i sądu Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej do Umowy Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego. Postanowienia końcowe Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia mające związek z Umową Ubezpieczenia muszą być składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym pod rygorem nieważności lub bezskuteczności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU, zastosowanie ma Umowa Ubezpieczenia oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Ochrona na 5-tkę zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 234/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. i mają zastosowanie do Umów Ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2015 r. 6

7 Imię i nazwisko (czytelnie) PESEL Raiffeisen Bank Polska S.A. Departament Operacji Detalicznych Zespół Obsługi Ubezpieczeń Samodzielnych ul. Fabryczna 5a Warszawa Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia Ochrona na 5-tkę Niniejszym odstępuję od Umowy Grupowego Ubezpieczenia Ochrona na 5-tk ę" zawartej pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20 na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego Ochrona na 5-tk ę". Oświadczam, że jestem świadomy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami wyżej wymienionego Ubezpieczenia odstąpienie może być złożone w terminie 30 dni od złożenia Deklaracji zgody z tym, że w przypadku złożenia oświadczenia o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia w formie ustnej z zasto- sowaniem środków porozumiewania się na odległość termin ten liczy się od otrzymania potwierdzenia przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. Zostałem również poinformowany, że cała kwota pobrana z mojego rachunku na pokrycie opłaty zostanie mi niezwłocznie zwrócona na ten sam rachunek. Miejscowość, dnia Podpis osoby składającej oświadczenie, zgodnie z kartą wzoru podpisu złożonego w Banku UNIQA wz v POLAK Ewa - WERSJA NIE PRZEZNACZONA DO OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia można złożyć: 1) w formie pisemnej poprzez przesłanie Oświadczenia listem poleconym, na adres podany w nagł ówku (za datę otrzymania przez Bank niniejszego Oświadczenia uważa się datę nadania listu poleconego) lub 2) w formie ustnej poprzez złożenie Oświadczenia dzwoniąc na wskazany poniżej nr telefonu: (z telefonów komórkowych) (za datę przyjęcia przez Bank niniejszego Oświadczenia właściwie zarejestrowanego za pomocą urządzenia nagrywającego dźwięk uważa się dzie ń, w którym został a przeprowadzona rozmowa telefoniczna z Konsultantem). Zapraszamy ponownie do korzystania z naszych usług. 7

8 8

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych w Raiffeisen Polbank. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych w Raiffeisen Polbank. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie na Życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych w Raiffeisen Polbank Ubezpieczający: Klient Banku zawierający Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, zobowiązany do opłacania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 23.01.2015 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kredyt pod ochroną

Karta Produktu. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kredyt pod ochroną Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kredyt pod ochroną Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Raiffeisen Bank Polska S.A., zawierająca Umowę Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczający : Ubezpieczony: Współubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank:

Karta Produktu. Ubezpieczający : Ubezpieczony: Współubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank: Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Zdrowie pod Ochroną Ubezpieczający : osoba fizyczna lub osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Ubezpieczający/Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający zawiera

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Ubezpieczający Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty ubezpieczenia Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym przygotowanym na podstawie Rekomendacji U, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRUPOWE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A. zwany dalej Bankiem

Karta Produktu GRUPOWE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A. zwany dalej Bankiem Karta Produktu GRUPOWE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A. zwany dalej Bankiem Ubezpieczony Osoba fizyczna, będąca Posiadaczem Karty kredytowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A.

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Pomocna dłoń

Ubezpieczenie na życie Pomocna dłoń UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-50 Łódź, ul. Gdańska 3 tel. 4 63 44 700, fax 4 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 000000575, NIP 554-00- 5- Kapitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient), która zawarła za pośrednictwem ONEY Polska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia Następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia rentowego PZU

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

warunki szczególne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla użytkowników portalu ubezpieczenie-studenta.pl

warunki szczególne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla użytkowników portalu ubezpieczenie-studenta.pl Szczególne warunki następstw nieszczęśliwych wypadków dla Użytkowników portalu ubezpieczenie-studenta.pl. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

OWU. 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

OWU. 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo