Ile zarabia twój szef?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ile zarabia twój szef?"

Transkrypt

1 Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹ flag¹ Racibórz: Sukces studentów z IP Felieton - Szko³a przetrwania Poznañ: IP w Cegielskim ¹da wy szych p³ac Poznañ: spotkanie IP i protestuj¹cych listonoszy Gdañsk: Poczta Polska po strajku Poczta Polska represjonuje strajkuj¹cych "Kiszona Kapusta" dla pracowników w Irlandii CNT w Polsce Felieton -Drugie ycie miasta Ile zarabia twój szef? Niejednokrotnie pracownicy zastanawiaj¹ siê ile zarabia ich szef. W wielu firmach wysokoœæ zarobków dyrekcji jest najbardziej strze onym sekretem. W niniejszym artykule postaramy siê uchyliæ r¹bka tajemnicy. W lipcu 2006 roku niemiecki Berliner Zeitung opublikowa³ dane dotycz¹ce œrednich zarobków kadry menad erskiej w wybranych krajach na œwiecie. W rankingu uwzglêdniono zarobki pomniejszone o wszelkie koszty jakie z tytu³u wykonywanych funkcji musz¹ ponieœæ kierownicy. Od ich wynagrodzenia brutto odjêto zatem nie tylko wszelkiego typu podatki i narzuty, ale tak- e dodatkowe wydatki np. na wynajem mieszkania, je eli menad er jest delegowany do innej miejscowoœci. Jak siê okaza³o menad erowie w Polsce zarabiaj¹ przeciêtnie ponad 76 tys. euro rocznie, co uplasowa³o ich pod wzglêdem wysokoœci zarobków wy ej ni menad erów w Niemczech, USA, Francji czy Wielkiej Brytanii. Gdyby oprzeæ siê na danych Berliner Zeitung i przyj¹æ, e œredni "czysty" dochód robotnika w Polsce wynosi 1800 z³otych miesiêcznie, oznacza³oby to, e menad erowie zarabiaj¹ œrednio 14 razy wiêcej ni zatrudnieni przez nich pracownicy. Oczywiœcie s¹ w Polsce przedsiêbiorstwa, które p³ac¹ swoim zarz¹dom o wiele wiêcej ni to podaje Berliner Zeitung. Gazeta Wyborcza 14 paÿdziernika 2006 roku opublikowa³a dane dotycz¹ce zarobków cz³onków zarz¹dów polskich spó³ek gie³dowych. Najwiêcej zarabiaj¹ cz³onkowie zarz¹dów w sektorze bankowym, ka dy z nich œredniorocznie pobiera pensje w wysokoœci 1 mln. 225 tys. z³otych brutto! Na przyk³ad szef CitiBanku S³awomir Sikora zarobi³ w 2005 roku ok. 3 mln. 300 tys. z³otych, a Józef Wancer szef Banku BPH ok. 3 mln. 100 tys. z³otych brutto (Gazeta Wyborcza, 13 grudnia 2006 r.). Prawd¹ jest, e zarobki kadry menad erskiej w bankach s¹ wyj¹tkowo wysokie, ale np. notowane na warszawskiej gie³dzie przedsiêbiorstwa przemys³u drzewnego i papierniczego p³ac¹ swoim cz³onkom zarz¹dów œrednio 808 tys. z³otych brutto rocznie; budowlane spó³ki gie³dowe p³ac¹ ju du o mniej - ale w dalszym ci¹gu œrednio 297 tys. z³otych brutto rocznie. A ile zarabiaj¹ szefowie spó³ek nale ¹cych do skarbu pañstwa? Zarobki szefów przedsiêbiorstw nale ¹cych do pañstwa ogranicza tzw. "ustawa kominowa", która limituje wysokoœæ wynagrodzenia. Wynosz¹ one 16 tys. z³otych brutto miesiêcznie (czyli 192 tys. z³otych rocznie) - to i tak ponad 6 razy tyle, ile przeciêtnie zarabia robotnik. Przy czym "pañstwowi" menad erowie posiadaj¹ czêsto dodatkowe dochody zasiadaj¹c w radach nadzorczych spó³ek "córek" przedsiêbiorstwa, którym kieruj¹. W grudniu 2006 roku Gazeta Wyborcza poda³a, e Ministerstwo Skarbu przes³a³o do Sejmu projekt nowelizacji "ustawy kominowej", zak³adaj¹cy podwy ki pensji menad erów w du ych i œrednich firmach kontrolowanych przez pañstwo. W przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych, co najmniej 100 osób lub maj¹cych roczne przychody o równowartoœci 20 mln. euro p³ace menad erów maj¹ wzrosn¹æ do 21,4 tys. z³otych brutto miesiêcznie; w spó³kach maj¹cych co najmniej 500 pracowników lub roczne przychody co najmniej 100 mln. euro - do 26,7 tys. z³otych brutto miesiêcznie (czyli do ponad 320 tys. rocznie). Oznacza to, e rz¹d planuje podwy szyæ pensje zarz¹dom tych spó³ek o minimum 33 proc. Sk¹d przedsiêbiorstwa bior¹ pieni¹dze na tak wysokie pensje menad erów? Wysokie dochody kierownictwa wielu firm s¹ œciœle zwi¹zane z osi¹ganymi zyskami. Zyski natomiast 1

2 bior¹ siê zawsze z nieop³aconej czêœci pracy szeregowego robotnika. Inaczej mówi¹c im mniej zarabia robotnik, tym wiêksze wynagrodzenie menad erów i zyski do kieszeni w³aœcicieli przedsiêbiorstw. Nie dziwi zatem fakt, e 75 proc. Polaków (dane na podstawie badañ Pentora z 28 i 29 listopada 2006 roku) dostrzega, e pracodawcy dla zysku omijaj¹ prawo pracy. Wœród nieprawid³owoœci, na które najczêœciej wskazuje Pañstwowa Inspekcja Pracy, wymieniane s¹ przede wszystkim zaleg³oœci w wyp³acaniu wynagrodzeñ, godziny nadliczbowe bez dodatkowych pieniêdzy, oraz zawieranie umowy zlecenia zamiast podpisania umowy o pracê, co pozwala zaoszczêdziæ na œwiadczeniach socjalnych. Co najwa niejsze, zarobki robotników pozostaj¹ wielokrotnie mniejsze od zarobków kierownictwa i rosn¹ zawsze wolniej. W 2006 roku (w stosunku do 2005) œrednio pensje Polaków wzros³y o mniej wiêcej 5 proc., podobnie ma byæ w roku Jedynie tam, gdzie pracownicy postanowili podj¹æ akcje strajkow¹, wzrost zarobków by³ o wiele wiêkszy. Na przyk³ad w s³u bie zdrowia (jak podaje ministerstwo) podwy ki po strajkach w 2006 roku wynios³y przeciêtnie od 26 proc. w szpitalach powiatowych, do 34 proc. w jednostkach badawczorozwojowych i klinikach. P³aca starszej pielêgniarki wzros³a œrednio o 500 z³, a lekarza-specjalisty o 1000 z³. brutto miesiêcznie. Co ciekawe lekarze za ¹dali niedawno dalszych podwy ek. Listonosze po "dzikim" strajku, który wybuch³ 13 listopada 2006 roku i trwa³ w ca³ej Polsce przez trzy tygodnie, dostan¹ w 2007 roku przeciêtnie ponad 10 proc. podwy ki (œrednio 113 z³otych netto miesiêcznie). Prócz tego listonosze wywalczyli jednorazow¹ premiê 600 z³otych brutto i wiele zmian w organizacji pracy, pozwalaj¹cych domagaæ siê np. odpowiedniego p³acenia za pracê w nadgodzinach. Strajkami gro ¹ nauczyciele i pracownicy urzêdów skarbowych. Rozpiêtoœci w p³acach pomiêdzy robotnikami i menad erami w Polsce s¹ jednymi z najwiêkszych w Europie. Media przedstawiaj¹ tê sytuacjê za naturaln¹. Oczywiœcie trudno siê dziwiæ, skoro czo³ówka polskich dziennikarzy na rêkê miesiêcznie pobiera od 10 do 20 tys. z³otych, w telewizji zatem nie us³yszycie innego typu opinii. Rozpiêtoœci p³acowe s¹ jednak dowodem na spo- ³eczn¹ niesprawiedliwoœæ. Mniejszoœæ op³ywa w dostatki, gdy wiêkszoœæ musi zmagaæ siê z brakiem œrodków na ycie. Celem zatem naszej walki powinno byæ ostateczne zrównanie zarobków, a przynajmniej zniwelowanie horrendalnych ró nic. Menad erowie niechêtnie ustêpuj¹ pod ¹daniami robotników, bo musz¹ siê z nimi podzieliæ zyskami. Boj¹ siê tak e utraciæ swój presti, który czerpi¹ z faktu, e zarabiaj¹ wielokrotnie wiêcej od innych. Dlatego niechêtnie podnosz¹ pensje robotnikom nawet wówczas, kiedy ekonomicznie wydaje siê to uzasadnione. Dla niektórych z nich daæ kilka z³otych podwy ki, to tak jakby straciæ twarz. Najlepszym zatem sposobem na zniwelowanie ró nicy w zarobkach nie jest b³aganie o ja³mu nê, ale strajk, bo tylko on mo e, jak widzimy, zmusiæ pracodawców do konkretnych ustêpstw p³acowych i przynieœæ trwa³¹ poprawê w sytuacji materialnej pracowników. Jaros³aw Urbañski Jacek Roso³owski FOTO:K.JANKOWSKA Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom W dniu 13 grudnia w Kostrzynie dosz³o do spotkania Daniela Gedachta, Drugiego Sekretarza ds. Politycznych Ambasady USA w Warszawie, z przedstawicielem OZZ Inicjatywa Pracownicza Jackiem Roso³owskim. Tematem rozmowy by³o przestrzeganie praw pracowniczych w Polsce. Do spotkania dosz³o z inicjatywy strony amerykañskiej, która przygotowuje raport dotycz¹cy respektowania praw obywatelskich w Polsce. Daniela Gedachta interesowa³y w tym kontekœcie represje firmy Impel-Tom wobec czwórki dzia³aczy Inicjatywy Pracowniczej. Ze swojej strony Inicjatywa Pracownicza przekaza³a Ambasadzie USA petycjê w sprawie przypadków ³amania praw pracowniczych wobec dzia³aczy Industrial Workers of the World (IWW) w USA. Ostatni znany przypadek zwolnienia dzia³acza zwi¹zkowego z IWW (2006) firmy Starbucks Coffees w Nowym Jorku. W petycji Inicjatywa Pracownicza stwierdzi³a, i spodziewa siê, e rz¹d Stanów Zjednoczonych zrobi wszystko, aby podobnego typu przypadki nie mia³y miejsca. Przypomnijmy, e nasi dzia³acze - w tym Jacek Roso³owski - zostali nielegalnie pozbawieni zatrudnienia. Jacek Roso³owski wygra³ sprawê w s¹dzie pracy pierwszej instancji. Rozprawa apelacyjna odbêdzie siê 27 lutego. Drugi z zwi¹zkowców IP, Piotr Duplaga, wniós³ tak e sprawê do s¹du (o jego zwolnieniu pisaliœmy w poprzednim, 10 numerze Biuletynu IP z grudnia 2006, w artykule pt. "Zemsta pracodawcy"). Ostatecznie Impel-Tom zgodzi³ siê wyp³aciæ Dupladze odszkodowanie w wysokoœci 2 tys. z³otych (w grudniu 2006 roku dosz³o do podpisania ugody przed s¹dem). W ostatnim czasie tak e dwoje naszych zwi¹zkowców: Jacek Roso³owski i Robert Szwarek starali siê uzyskaæ zatrudnienie bezpoœrednio w firmie ICT Poland w Kostrzynie, w której ju pracowali za poœrednictwem Impel-Tomu. Pomimo posiadania odpowiednich kwalifikacji, ich kandydatury zosta³y odrzucone. Inicjatywa Pracownicza uzna³a, e mamy do czynienia z dyskryminacj¹ w zatrudnianiu - tym razem przez firmê ICT. Wystosowaliœmy zatem do ICT ostry protest, gdzie napisaliœmy m.in.: "Mamy powody przypuszczaæ, i odrzucenie obu wniosków o zatrudnienie ³¹czy siê z dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹ ww. osób i zachodzi tu prawdopodobieñstwo nacisków Pañstwa kontrahenta, firmy Impel-Tom. W zwi¹zku z tym oczekujemy od Pañstwa jasnego stanowiska w tej sprawie. Jako zwi¹zek zawodowy nie mo emy tolerowaæ adnej tego typu dyskryminacji i zamierzamy podj¹æ odpowiednie 2

3 œrodki, które wymog¹ respektowanie niezbywalnych praw pracowniczych i zwi¹zkowych". Inicjatywa Pracownicza nie wyklucza przeprowadzenia protestu wymierzonego w ICT, oraz skierowania sprawy do s¹du pracy. W kwietniu planowane s¹ ogólnopolskie demonstracje w sprawie nielegalnych praktyk prowadzonych przez Impel. Demonstracja odbêdzie siê m.in. we Wroc³awiu pod siedzib¹ Impel S.A. (wspó³w³aœciciela firmy Impel-Tom). (JU) Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Dzia³acz Inicjatywy Pracowniczej zatrudni³ siê na kilka miesiêcy w gorzowskich zak³adach Volkswagena. Firma szuka chêtnych do pracy nie przez Urzêdy Pracy tylko poprzez kolorowe billboardy. Volkswagen Elektro-Systemy, bo tak brzmia³a do grudnia 2006 pe³na oficjalna nazwa zak³adu, zatrudnia 3400 osób i jest najwiêkszym pracodawc¹ w województwie lubuskim. Poni ej relacja na temat panuj¹cych tam warunków pracy. Podobnie jak i ja prawie 1000 osób doje d a codziennie do pracy w Volkswagenie kolej¹ lub kilkudziesiêcioma prywatnymi busami i autobusami spoza Gorzowa, z takich miejscowoœci jak Strzelce Krajeñskie, Barlinek, Myœlibórz itd. S¹ to rejony o du ym bezrobociu. Specyfik¹ tego zak³adu jest to, e 80% pracowników to kobiety, bo to one s¹ najlepsze przy produkcji wi¹zek elektrycznych do samochodów osobowych, jest to praca wymagaj¹ca sporych umiejêtnoœci manualnych; mê czyÿni zajmuj¹ siê g³ównie pracami magazynowymi, sortuj¹ i kompletuj¹ wi¹zki do okreœlonych typów samochodów. Tak¹ prac¹ w³aœnie ja siê zajmowa³em, nazywa³o siê to komisjonowanie. Praca fizycznie nie by³a taka ciê ka, ale najwiêkszym problemem by³y wygórowane normy, w ci¹gu 8 godzin trzeba by³o skompletowaæ wi¹zki do stu samochodów, a komplet wi¹zek do jednego auta to od 18 do 26 sztuk, eby to zrobiæ po prostu trzeba by³o biegaæ, ten kto nie wyrobi³ normy zarabia marnie ok. 700 z³. netto, ci szczêœliwcy, którzy siê wyrobili, mogli liczyæ na 400 do 500 z³ wiêcej. Co kilka dni wszyscy pracuj¹cy ze mn¹ byli rozliczani z iloœci i jakoœci, pracownicy o najni szej wydajnoœci byli wywieszani na tablicy og³oszeñ i przechodzili rozmowê ostrzegawcz¹ z kierownikiem, który straszy³ zwolnieniami. Najciekawsze jest to, e pracuj¹cy w dziale jakoœci te pracowali na akord, z tego powodu mówiono, e te osoby specjalnie zawy aj¹ iloœæ naszych b³êdów, eby wiêcej zarobiæ. System p³ac w tej firmie by³ mocno skomplikowany, nie by³o stawek godzinowych, pracowa³o siê tylko w akordzie, na porz¹dku dziennym by³y nadgodziny i praca w soboty i w niedziele. Z powodu akordowego systemu p³ac praca po godzinach by³a bardzo nisko op³acana. Wielkim problemem w tym zak³adzie by³o uzyskanie chocia jednego dnia urlopu, kierownicy poszczególnych dzia³ów nie wyra ali na nie zgody, jedynym ratunkiem dla pracowników by³y cztery dni urlopu na ¹danie. Z tych wszystkich wymienionych powodów w zak³adzie wystêpowa³a bardzo du a rotacja pracowników, bez przerwy przyjmowano nowych, którzy nastêpnie szybko siê zwalniali. Rozmawia³em z dwoma kolegami, z którymi pracowa³em, opowiadali, e z dziesiêcioosobowej grupy, z którymi ich przyjêto, po szeœciu miesi¹cach zosta- ³o tylko dwóch. Na tak du y zak³ad pracy istnia³ tylko jeden zwi¹zek zawodowy - "Solidarnoœæ''. Mimo, e w zak³adzie by³o wiele narastaj¹cych problemów dzia³acze tego zwi¹zku wykazywali ca³kowit¹ biernoœæ. Nie widaæ by³o wœród nich chêci zmiany nieciekawych dla pracowników sytuacji, jedynym œladem ich dzia³alnoœci by³a gazetka œcienna, na której zamiast o sprawach pracowniczych mo na by³o poczytaæ o Janie Pawle II. Ju w trakcie mojej pracy ten du y zak³ad by³ przejmowany przez japoñski koncern Sumimoto i zmieni³ nazwê na SE Bordnetze. Zmiana w³aœciciela na pewno nie zmieni sytuacji robotników w tej fabryce, za du a jeszcze jest stopa bezrobocia w pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego. Ja osobiœcie po kilku miesi¹cach zrezygnowa³em z tej pracy, g³ównym powodem by³y niskie p³ace, zbyt du a iloœæ nadgodzin i spore koszty dojazdów. Codziennie musia³em doje d aæ prawie piêædziesi¹t kilometrów. (RJ) Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹ flag¹ Hipermarket Auchan podobnie jak Biedronka czy Mediamarkt usilnie zwalcza wszelkie podejmowane przez pracowników próby obrony swoich praw lub polepszenia warunków pracy. Istniej¹cy w Zielonej Górze przez krótki czas zwi¹zek zawodowy zosta³ rozbity, a pracownicy zmuszeni do podpisania nielegalnych deklaracji, w których pod groÿb¹ zwolnienia zobowi¹zali siê do "nie wst¹pienia i nie za³o enia zwi¹zku zawodowego". O sytuacji w Auchan pisze dzia³acz Inicjatywy Pracowniczej. Zielonogórski hipermarket Auchan jest fili¹ i w³asnoœci¹ popularnej miêdzynarodowej sieci o kapitale francuskim. Firma posiada w Polsce, w chwili obecnej, 19 wielkopowierzchniowych sklepów i zatrudnia ponad 9000 pracowników. Liczba ta nie uwzglêdnia jednak znacznej grupy zatrudnionych w firmach wspó³pracuj¹cych, z którymi sieæ podpisa³a porozumienia. P³ace s¹ tu bardzo niskie, a warunki pracy bardzo uci¹ liwe i poni aj¹ce. Firma ta prowadzi systematyczny wyzysk, zastraszaj¹c pracowników i ³ami¹c ich prawa. W zale noœci od rejonu kraju Auchan korzysta z us³ug pracowników ró nych firm i agencji pracy tymczasowej. Zielonogórska filia oprócz wspó³pracy z takimi firmami jak Hunters czy Impel-Tom, korzysta jeszcze w du ej mierze z pracowników zatrudnianych przez agencjê pracy tymczasowej FX Marketing. Pracownicy Auchan'u zatrudniani s¹ g³ównie na umowy okresowe. Natomiast FX Marketing wi¹- 3

4 IP wielokrotnie protestowa³a przeciwko wyzyskowi w supermarketach. Na zdjêciu protest IP pod Kauflandem - Poznañ e siê z pracownikami jedynie na podstawie umowy -zlecenie. Pomimo to pracownicy Auchan'u, jak i agencji pracuj¹ wspólnie na wielu stanowiskach. Mimo, e pracownicy Auchan'u wydaj¹ siê nieco bardziej "uprzywilejowani", to sytuacja tych dwóch grup pracowniczych jest jednakowo enuj¹ca. Kasy Zarobki na kasach s¹ bardzo niskie. Stawka dla zatrudnianych przez FX Marketing kasjerów (sprzedawców) po ostatniej styczniowej (2007) podwy ce wynosi zaledwie 4,60 z³. netto na godz. Do grudnia pracownicy dostawali jedynie 4 z³., a przez okres œwi¹teczny: 4,80 z³ - w pierwszej po³owie grudnia i 5,20 z³. do koñca roku. Ta kuriozalna stawka w aden sposób nie jest adekwatna do odpowiedzialnoœci, któr¹ ponosi kasjer. Wysokoœæ utargu na jednej kasie w dniu roboczym, w zwyk³ym okresie roku, w przeci¹gu 8 godz. œrednio wynosi 8 tys. z³. W weekendy nawet 15 tys., a w okresie œwi¹tecznym utarg dochodzi nawet do 20 tys. Ka de manko przekraczaj¹ce wartoœæ 10 z³ œci¹gane jest z pensji bez wzglêdu na to, czy by³o ono wynikiem zaniedbania pracownika, jego niewiedzy, nigdzie wczeœniej nie nabytego doœwiadczenia czy wreszcie brakiem odpowiednich warunków do prawid³owego i bezpiecznego obs³u enia klienta. Kasjerzy zatrudnieni bezpoœrednio w Auchan pracuj¹ w wiêkszoœci w trybie 3/4 etatu, z przejœciem na pe³ny etat w okresie œwi¹tecznym. P³aca jest wyliczana miesiêcznie. Za 3/4 etatu pracownik dostaje netto 530z³. Za pe³en etat 630z³. S¹ zwolnieni z konsekwencji za dwa wiêksze manka w ci¹gu roku (tzn. te, które przekraczaj¹ 10 z³) i podobnie jak pracownikom agencji, przys³uguje im anulowanie ró nic kasjerskich, nie przekraczaj¹cych wartoœci 10 z³ strat. Pomimo ró nic to obie grupy pracowników (bezpoœrednio zatrudnionych przez Auchan i agencjê pracy tymczasowej) s¹ na równi pokrzywdzone. Czêstym problemem s¹ na przyk³ad awarie terminali do kart p³atniczych. Gdy taki terminal siê zepsuje, zaleca siê przejœcie do s¹siedniej kasy by skorzystaæ z drugiego terminalu pozostawiaj¹c nie zabezpieczon¹ kasetkê. Podobny problem stanowi¹ tak e czêsto niesprawne lub po prostu nieznajduj¹ce siê przy kasie pistolety do œci¹gania zabezpieczeñ z odzie y lub obuwia. Takie utrudnienia czêsto przeszkadzaj¹, lub wrêcz uniemo liwiaj¹ odpowiedzialn¹ obs³ugê kasy. Innym problemem jest nie zapewnienie przez przedsiêbiorstwo odpowiedniego przyuczenia. FOTO:K.JANKOWSKA Ka dy pracuj¹cy na stanowisku kasjera FX musi przejœæ "szkolenie". Tzw. "kurs kasjerski" trwa nie d³u ej ni 2 godz. Kandydat (lub kandydatka) zostaje przyprowadzony przez pracownika linii do jednej z czynnych kas, gdzie zostaje posadzony obok obs³uguj¹cego j¹ pracownika. Adept przez mniej wiêcej po³owê kursu obserwuje i s³ucha objaœnieñ kasjera. Nastêpnie na okres ok. 1 godz. (czêsto nieca³ej) zamienia siê miejscem z doœwiadczonym (pracuj¹cym rok, dwa) kasjerem i pod jego okiem samodzielnie obs³uguje klientów. Na tym kurs siê koñczy. Nastêpnego dnia wczorajszy adept, w pe³nym zakresie i z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ podejmuje klientów. Nikt nigdy nikogo nie uczy³ rozpoznawania fa³szywych banknotów. Choæ przy kasach znajduj¹ siê urz¹dzenia s³u ¹ce ku temu, to nikt nigdy nie objaœnia³ pracownikom jak siê nimi pos³u yæ. S¹ one w praktyce wy³¹czone i nieu ywane. Mimo wszystko pracownik w razie zwolnienia lub samodzielnego odejœcia (bezpoœredniego przejœcia do innego zak³adu pracy) ma obowi¹zek pokryæ koszty takiego kursu. Wycena jednak nie jest ni sza ni za kurs profesjonalny. Na dzia³ach Praca przy wyk³adaniu towaru polega na wywo eniu z magazynu palet, a nastêpnie wypakowaniu ich odpowiednio na pó³kach. Praca ta odbywa siê w gruncie rzeczy w systemie 3 zmianowym, choæ przedzia³y czasowe nie s¹ tak œcis³e. Pracownikowi zazwyczaj zostaje wydzielona alejka miêdzy dwoma rega³ami (gondolami). Tu pracownik ma wy³o- yæ towar z wczeœniej wydzielonych przez kierownika i przywiezionych przez siebie palet. Stawka dzienna dla zatrudnionych w agencji wynosi 3,80 z³. netto, natomiast nocna 4,00 z³ netto. Pracownicy Auchan'u zarabiaj¹ trochê wiêcej, ale i tak stawki s¹ bardzo niskie. Wymóg dotycz¹cy wynagrodzenia minimalnego czêsto omija siê przez niepe³noetatowy wymiar zatrudnienia. Sprzyja temu tak e wysoka rotacja pracowników. Wielu nie utrzymuje siê d³u ej ni rok czy dwa lata, co zgodnie z artyku³em 6.1. "Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym" pozwala pracodawcy p³aciæ poni ej tej granicy. Podczas nocek przy wyk³adaniu towaru, pracownikom Auchan'u w czasie przerwy nale y siê "posi³ek". Zazwyczaj jest to ju przejrza³y, wydzielaj¹cy lepk¹ substancje banan i ok³adana bu³ka z rana. S¹ to produkty niezdatne ju do sprzeda- y. "Jedz¹c coœ takiego czujê siê jak œmieæ!" - stwierdzi³ jeden z pracowników. Zatrudnionym w FX Marketing, nic podobnego siê nawet nie nale y. Dyskryminacja Zdarza³y siê tu tak e przypadki dyskryminacji pracowników. Paw³owi D. zatrudnionemu w FX Marketing polecono wy³o- yæ nieœwie y drób. Nieœwie e kureczki kazano mu przykryæ œwie ymi. Kiedy pracownik wykaza³ sprzeciw, manad er uniós³ siê i w obecnoœci innych pracowników skrzycza³ Paw- ³a jednoczeœnie usuwaj¹c go z hali. Nastêpnego dnia, gdy przyszed³ do pracy, poinformowano go o wystawionym przez seniora (g³ównego menad era) zakazie pracy na dzia³ach. Praktyka mieszania œwie ej i nieœwie ej ywnoœci jest tu nader czêsta. Pracownicy, którzy oka ¹ wstrêt do takich praktyk lub odmówi¹ wykonania takich poleceñ automatycznie (w zale noœci od tego czy pracuj¹ w agencji, czy w Auchanie) s¹ usuwani z listy potencjalnych pracowników dzia³ów lub zwalniani dyscyplinarnie. Widaæ, wiêc wyraÿnie, e firma Auchan w nieustannej pogoni za zyskiem nie szanuje zarówno swoich pracowników jak i klientów. Tym bardziej, wiêc enuj¹cy jest fakt ulg podatkowych, z których korzystaj¹ tego typu przedsiêbiorstwa. (Pracownik) 4

5 Racibórz: Sukces studentów Z ARCHIWUM IP 13 grudnia 2006 r. Studencka Komisja rodowiskowa l¹skiej Inicjatywy Pracowniczej zorganizowa³a happening przed siedzib¹ Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej w Raciborzu. Akcja w obronie praw socjalnych studentów zakoñczy³a siê sukcesem, a postulaty IP poparli nawet wyk³adowcy. szko³y) maj¹ o niebo lepsze warunki. Budynek przy Lwowskiej natomiast, nazywany jest tu po prostu "gettem". Warunki s¹ niezno ne równie dla wyk³adowców. W kranach nie ma nawet ciep³ej wody, brakuje map czy rzutników. Siedziba g³ówna szko³y wci¹ jest unowocze niania, a o nas chyba dawno zapomniano - powiedzia³ Grzegorz Grim student historii. Widz¹c konieczno æ podjêcia konkretnej walki, zwa ywszy szczególnie na uczelnian¹ biurokracjê i oportunistyczny samorz¹d studencki, przyszli historycy postanowili zrzeszyæ siê w IP, zak³adaj¹c Studenck¹ Komisje rodowiskow¹. Podczas ich pierwszej akcji pod siedzib¹ g³ówn¹ szko³y, rozdano ponad 1000 ulotek i wrêczono pismo z postulatami rektorowi. Ten za zaprosi³ cz³onków IP do rozmów. Podczas ponad pó³godzinnej dyskusji pada³y ró ne oskar enia i wyja nienia. Strona IP by³a jednak nieugiêta, co wywo³a³o pop³och! Po jakim czasie dostali my sygna³, e na Lwowskiej Racibórz - pikieta myd³o, a z kranów polecia³a ciep³a woda (ku wielposz³o o to, e studenci historii i matematyki od pó³tora "rzucono" kiemu zaskoczeniu sceptycznej wobec IP czê ci studentów). roku nie ucz¹ siê w siedzibie g³ównej PWSZ lecz w starym budynku przy ulicy Lwowskiej. W pomieszczeniach nie by³o Akcja komisji studenckiej na l¹sku to dopiero pocz¹tek. ciep³ej wody, rodków sanitarno-higienicznych, ani przyrz¹- Oprócz obrony praw socjalnych studentów nag³o nili my dów dydaktycznych. Sprawa by³a tym bardziej nieprzyjem- równie kwestie pracowników sezonowych. na, i studenci na innych kierunkach (z innych budynków [ma-ga] Felieton: Szko³a przetrwania Z ARCHIWUM IP Uda³o siê! Inicjatywa Pracownicza przekroczy³a próg i barierê obustronnej niechêci na linii zwi¹zek zawodowy - rodowisko studenckie. l¹ska sekcja OZZ Inicjatywy Pracowniczej wkroczy³a na "akademickie salony" porywaj¹c w wir dzia³añ prospo³ecznych zainteresowanych aktywizmem studentów. Marek Gajda Tak! Ma³y i zdecentralizowany zwi¹zek przemówi³ do m³odych silniej ni m³odzie ówki partyjne i inne wylêgarnie politycznych liderów. inkê! W zwi¹zku z t¹ przygod¹ na my l przysz³y mi dwie refleksje. Po pierwsze, studenci w Polsce wci¹ nie wiedz¹ jak samoorganizowaæ siê niezale nie. Na podobne inicjatywy reaguj¹ zdziwieniem, a nawet miechem. Na szczê cie dzia³a tu zasada Ghandiego: "najpierw ciê ignoruj¹, miej¹ siê z ciebie, zwalczaj¹ ciê, a potem wygrywasz...".wniosek drugi: w³adze uczelni nie maj¹ pojêcia jak zachowaæ siê na widok oddolnego sprzeciwu swych aków. S¹ zaszokowani widz¹c studentów ramie w ramie ze zwi¹zkowcami. Dziwne, skoro od dawna w status spo³eczny polskiego studenta wpisana jest praca. Nie tylko ta nad ksi¹ kami. Czy "romans" IP ze studentami ma szansê przetrwania? Raciborscy studenci zakoñczyli sw¹ akcjê ma³ym suk- Czy zmieni to choæ trochê mentalno æ spo³eczn¹? Odcesem. Warunki sanitarno-dydaktyczne w ich budynku powied przyniesie przysz³o æ. Na pewno bêdzie to nieuleg³y znacz¹cej poprawie. W³adze uczelni, byæ mo e z³a szko³a przetrwania. Nie tylko dla studentów... profilaktycznie, postawi³y w toaletach... dwumetrow¹ cho- Marek Gajda Poznañ: IP w Cegielskim ¹da wy szych p³ac Inicjatywa Pracownicza w Cegielskim wszczê³a spór zbiorowy z pracodawc¹ ¹daj¹c dla wszystkich pracowników podwy ki stawki osobistego zaszeregowania o 3,30 z³. na godzinê; wprowadzenia p³acy miesiêcznej dla wszystkich pracowników (rezygnacja z akordu); przyjêcie na zasadzie umowy o pracê na czas nieokre lony wszystkich pracuj¹cych w HCP S.A. d³u ej ni przez okres trzech miesiêcy, w tym pracowników agencji pracy tymczasowej, dla których HCP jest pracodawc¹ u ytkownikiem; za ¹dano tak e, aby decyzje o zmianach w regulaminie socjalnym akceptowa³a za³oga i aby komisjê socjaln¹ tworzyli wybrani przez za³ogê pracownicy. Dokoñczenie na stronie 6. 5

6 FOTO:K.JANKOWSKA W reakcji na roszczenia Inicjatywy Pracowniczej dyrekcja Cegielskiego za ¹da³a od Marcela Szarego (delegata za³ogi do prac w zarz¹dzie HCP i jednocze nie szefa komisji zak³adowej Inicjatywy Pracowniczej w HCP), aby dokona³ on analizy skutków podwy ki na sytuacjê ekonomiczn¹ firmy. Poni ej prezentujemy obszerne fragmenty tej analizy, jak¹ dokona³ Marcel Szary: Przede wszystkim pragnê zwróciæ uwagê na fakt, i zlecenie takiego zadania tokarzowi, albo nie wiadczy dobrze o kompetencjach kadry kierowniczej HCP; albo te, je eli celem tej uchwa³y by³o naigrywanie siê z postulatów za³ogi, nie wiadczy dobrze o jej poziomie etycznym. Przeciwko zwolnieniom w HCP - rocznica Poznañskiego Czerwca 1956 /2002 r./ Robotnicy, za³oga HCP dobrze wiedz¹, e zarówno w jednym jak i drugim przypadku, nie mo na siê zbyt wiele po menad erach spodziewaæ (...). Spró- z perspektywy polskiej gospodarki bujmy odpowiedzieæ sobie na pytanie czy ¹danie podwy- Obserwowany wysoki przyrost PKB, na który z chêci¹ siê ek jest w obecnej sytuacji zak³adu uprawnione? Popatrzmy powo³uje elita rz¹dz¹ca, spadek bezrobocia, nap³ywaj¹ce rzek¹ miliardowe dotacje z UE itd., powinny sugerowaæ, e na to z trzech stron. zosta³y spe³nione wszystkie warunki, aby wreszcie "ludziom y³o siê lepiej". Rz¹d nie ma tutaj w¹tpliwo ci, co potwierdzi³ Ze strony sytuacji ekonomicznej firmy... ¹dania wzrostu wynagrodzeñ s¹ uzasadnione z wielu wzglê- udzielaj¹c z bud etu pañstwa wysokich podwy ek (30%!!!) dów: rosn¹cych z roku na rok zysków firmy; zamkniêtego na zarówno dla pracowników s³u by zdrowia, jak te nauczycierok 2007 portfela zamówieñ i obiecuj¹cych perspektyw na na- li. Tymczasem argumenty i dzia³ania dyrekcji HCP id¹ jakby stêpne dwa lata ( ); wzrostu warto ci sprzeda y w pod pr¹d tym tendencjom. Jest to polityka zachowawcza, 2006 roku w stosunku do 2005 o 25%; wzrostu wydajno ci boja liwa, asekurancka i niestety prowadzona na koszt zwyk³ego robotnika. Efekt? Zarz¹d lekcewa ¹c ¹dania za³ogi pracy; wreszcie wzrostu rentowno ci. Je eli wobec tych faktów robotnicy nie mog¹ siê domagaæ powoduje nawarstwienie siê nierozwi¹zanych problemów podwy ek, to w takim uk³adzie, kiedy jest dobry moment spo³ecznych, radykalizuj¹c w ten sposób postawê za³ogi. na takie postulaty? Oczywi cie wiemy, e z perspektywy Ta polityka doprowadzi³a do tego, e gdy w roku 2006 w menad erów - nigdy. Ustawiczne pomijanie w bud ecie i pla- sporze zbiorowym z HCP, by³ tylko jeden zwi¹zek zawodonach firmy odpowiednio sensownych podwy ek p³ac, sta³o wy, obecnie mamy dwa spory zbiorowe i 3 zwi¹zki zawodosiê dzia³aniem standardowym dyrekcji firmy, która kieruje we w nich uczestnicz¹ce. Kluczowe staje siê wiêc zagadniesiê w swojej polityce albo abstrakcyjnie pojmowanym do- nie: nie co siê stanie, gdy zrealizujemy ¹dania pracownicze brem przedsiêbiorstwa, albo zupe³nie partykularnymi wzglê- dotycz¹ce podwy ki p³ac, lecz co siê wydarzy, gdy ich nie dami. Mimo takiego nastawienia, robotnicy nie widz¹ powo- zrealizujemy i strajk bêdzie faktem? dów - i moim zdaniem zupe³nie s³usznie - aby nie ¹daæ odpoto jeszcze nie wszystko, bowiem szersza analiza tego typu wiedniej zap³aty za ich pracê. Spójrzmy na to z... polityki dyrekcji HCP ka e nam zapytaæ o to, jak Zarz¹d perspektywy bud etów rodzin pracowników produkcyjnych zamierza pozyskaæ wykwalifikowan¹ si³ê robocz¹ i uatrakw dalszym ci¹gu pracownicy produkcyjni w HCP zarabiaj¹ mniej cyjniæ oferty pracy w HCP, co wa ne z uwagi na plany pro(w stosunku do redniej krajowej) ni jeszcze kilka lat temu (w dukcyjne? Chyba nie oferuj¹c coraz bardziej niestabilne zastosunku do np roku). Tymczasem na 2007 rok zapo- trudnienie (agencje pracy tymczasowej) i g³odowe zarobki? wiadane s¹ powa ne podwy ki cen podstawowych artyku³ów Efektem tej polityki jest odp³yw zarówno pracowników wyi mediów, co oznaczaæ mo e realny spadek wynagrodzenia. kwalifikowanych, jak te m³odych (szczególnie upo ledzo eby temu zapobiec trzeba zaplanowaæ odpowiednio wyso- nych w zarobkach), co w przysz³o ci mo e skutkowaæ fatalkie wynagrodzenie, które z jednej strony wreszcie zrekompen- nymi konsekwencjami. Brak nam po prostu m³odych, wysuje wieloletnie straty w poziomie zarobków pracowników pro- szkolonych kadr, ale dyrekcja nie widzi tego zagro enia. dukcyjnych HCP, a z drugiej zrekompensuje podwy ki cen. Kiedy spojrzymy na zak³ad taki jak Volkswagen to widaæ, i Oczywi cie uwzglêdniæ nale y równie i ten prosty fakt, i ka - g³ówn¹ czê æ za³ogi stanowi¹ ludzie m³odzi, u nas odwrotdy, nie tylko kadra kierownicza i dyrektorska, ma prawo do nie, s¹ to ludzie starsi lub w rednim wieku. Dla m³odych godnych i coraz lepszych zarobków. Tymczasem zarówno na perspektywa pracy w tym "skansenie" - jak siê wyra aj¹ - nie naszym wewnêtrznym rynku pracy, w HCP, jak te na polskim jest atrakcyjna. Wol¹ wyjechaæ pracowaæ do Irlandii, Wielrynku pracy, rozpiêto ci p³acowe - pomiêdzy robotnikami i kiej Brytanii lub Norwegii. To skutek Waszej wieloletniej, krótnomenklatur¹ polityczno-biznesow¹ - ci¹gle rosn¹, bowiem kowzrocznej polityki Panowie menad erowie! Ale czy Was poziom ycia zwyk³ego robotnika, przesta³ kogokolwiek ob- to w ogóle obchodzi? chodziæ. Sta³ siê on tylko czê ci¹ kosztów wpisan¹ w odpowiedni¹ rubryczkê, tak jakby wynik ksiêgowy, a nie dobro cz³o- Zobowi¹zania firmy i robotników wieka by³o celem dzia³alno ci gospodarczej. Powtórzê tu to, Uchwa³a [zarz¹du HCP], k³adzie na mnie obowi¹zek przeco ju mówi³em wielokrotnie: najpierw ludzie, potem zyski. analizowania, jak podwy ka stawki osobistego zaszeregowania pracowników HCP wp³ynie na... "zaleg³o ci p³atnicze Wreszcie spójrzmy na te ¹dania podwy ek... 6

7 stoczni polskich, rozliczne zobowi¹zania HCP S.A. i skutki przeterminowanych zobowi¹zañ dla potencjalnego wstrzymania dalszych dostaw materia³ów i us³ug". Zdumiewaj¹ce! A czy Was Panowie kierownicy i dyrektorzy obchodzi to, jak wielu z pracowników produkcyjnych HCP S.A. ma na g³owie komornika, niesp³acone d³ugi w bankach? Czy wiecie ile rodzin pracowników HCP zalega z op³atami za czynsz, ilu grozi eksmisja, albo chocia wstrzymanie dostaw pr¹du, gazu, czy tylko wy³¹czenie telefonu? Czy kiedykolwiek w tej kwestii zorganizowaliœcie badanie socjologiczne, aby siê dowiedzieæ jaka jest sytuacja materialna pracowników HCP? Nie. Je eli Was to wszystko nie interesuje, a wrêcz obnosicie siê z obojêtnoœci¹ na te kwestie, to dlaczego przypuszczacie, e nas robotników bêd¹ obchodziæ Wasze problemy! Bo to do Was Panowie menad erowie nale y zadbanie o to, eby Spó³ka nie popad³a w d³ugi, mia³a zagwarantowan¹ p³ynnoœæ p³atnicz¹, wypracowywa³a zyski itd. (...) Kondycja finansowa Cegielskiego jako ca³oœci jest dobra i z roku na rok siê poprawia. Zwróæmy uwagê, e holding wykazuje spore zyski, a pracownicy produkcyjni np. HCP S.A. posiadaj¹ pensje relatywnie mniejsze, od tych jakie mieli w 1999 roku (w stosunku do œredniej krajowej). Gdyby spe³niæ ¹dania p³acowe, fundusz p³ac ca³ego Holdingu wzrós³by z tego tytu³u o 24 mln. z³otych rocznie (przyjmuj¹c za podstawê zatrudnienie w Holdingu na poziomie z 2006 roku czyli 2995 pracowników, ze œrednim wynagrodzeniem miesiêcznym 2766,22 z³.) przy - jak zaznaczy³em wczeœniej - sukcesywnym wzroœcie wydajnoœci pracy. Zatem koszt podwy ek by³by mniej wiêcej na poziomie zysku brutto przedsiêbiorstwa. (...) Reasumuj¹c: kieruj¹c siê dobrem firmy, jako cz³onek Zarz¹du delegowany do jej prac przez za³ogê HCP S.A. wnoszê o przyst¹pienie do negocjacji ze zwi¹zkami zawodowymi w sprawie udzielenia za³odze podwy ki pensji o 3,30 z³. na godzinê. Tylko tak mo na unikn¹æ negatywnych dla firmy skutków wybuchu nieuchronnego niezadowolenia spo³ecznego, odp³ywu wartoœciowych, dobrze wykszta³conych robotników, zagwarantowaæ wzrost wydajnoœci i jakoœæ pracy, obni yæ rotacjê kadr itp. Marcel Szary Poznañ: spotkanie IP i protestuj¹cych listonoszy W dniu 9 grudnia w Poznaniu odby³o siê spotkanie Inicjatywy Pracowniczej. Obrady IP poprzedzi³o spotkanie protestuj¹cych œrodowisk pracowników Poczty Polskiej z Bydgoszczy, Gdañska, Kielc i województwa œwiêtokrzyskiego, Poznania, Œwiecia, Torunia i Warszawy. Poni ej publikujemy przyjête oœwiadczanie. Po omówieniu problematyki protestów pracowników poczty rozpoczê³a siê debata nad kwestiami dotycz¹cymi spraw wewnêtrznych IP. W dyskusji wziêli udzia³ przedstawiciele IP z Gdañska, Szczecina, Œl¹ska, Poznania, Kostrzyna, Gorzowa, odzi, Otwocka. Ustalono m.in. e Krajowy Zjazd Delegatów IP odbêdzie siê marca 2007 roku w Poznaniu. Podczas zjazdu bêdzie dyskutowana problematyka deklaracji ideowej IP oraz taktyka dzia³añ zwi¹zku. W tym celu IP organizuje ogólnopolsk¹ dyskusjê nad zasadami funkcjonowania IP. Omówiono tak- e takie zagadnienia jak: stosunek IP do Komitetu Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników; dzia³ania prawne wobec Impel-Tom w zwi¹zku ze zwolnieniem 4 dzia³aczy IP z tej firmy; dzia³ania, które zostan¹ podjête w zwi¹zku z sytuacj¹ w przemyœle stoczniowym; omówiono sytuacjê i dzia³ania w zak³adach H. Cegielski. Na spotkaniu przyjêto w poczet zwi¹zku kolejne 4 komisje zak³adowe (z Raciborza, Gdañska, Poznania, Warszawy). Omówiono sytuacjê finansow¹ i rozpoczêto dyskusjê na temat dzia³añ zwi¹zku, w której podkreœlono m.in. wolê zwi¹zku do tworzenia kolejnych biur regionalnych, otwartych tak- e dla zewnêtrznych wobec zwi¹zku ruchów spo³ecznych. Oœwiadczenie Protestuj¹cych Pracowników Poczty Polskiej W dniu 9 grudnia 2006 roku w Poznaniu w zak³adach H.Cegielski spotkali siê przedstawiciele strajkuj¹cych pracowników Poczty Polskiej z Bydgoszczy, Gdañska, Kielc i województwa œwiêtokrzyskiego, Poznania, Œwiecia, Torunia i Warszawy. Zebrani wyrazili niezadowolenie z negocjacji prowadzonych z dyrekcj¹ Poczty Polskiej przez zwi¹zki zawodowe, które przejê³y kontrolê nad ruchem protestu pracowniczego nie maj¹c poparcia i zgody protestuj¹cych. Zebrani uznali za konieczne powróciæ do postulatów, które zosta- ³y wysuniête przez strajkuj¹cych i protestuj¹cych pracowników Poczty Polskiej w tym przede wszystkim: - podwy ki do wysokoœci 2500 z³. brutto pensji zasadniczej; - udzielenia gwarancji nie wyci¹gania konsekwencji s³u bowych wobec wszystkich protestuj¹cych. Zebrani postanowili powo³aæ Ogólnopolskie Porozumienie Protestuj¹cych Pracowników Poczty Polskiej, które bêdzie d¹ yæ do spe³nienia ww. postulatów i ustalono, e nastêpne spotkanie odbêdzie siê w Gdañsku w drugiej po³owie stycznia 2007 roku. Kontakt z Ogólnopolskim Porozumieniem Protestuj¹cych Pracowników Poczty Polskiej: Bydgoszcz: Piotr Czaplicki Gdañsk: Bartosz Kantorczyk Kielce: Grzegorz Kupis Warszawa: Piotr Zarêba

8 Gdañsk: Poczta Polska po strajku Wywiad z Bartoszem Kantorczykiem, przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej Inicjatywy Pracowniczej przy Poczcie Polskiej Co s³ychaæ na Poczcie Polskiej po fali strajków jakie mia³y miejsce w listopadzie i grudniu 2006 roku? Dostaliœmy, wywalczone dziêki strajkowi, 600 z³. brutto (390 z³. na rêkê) jednorazowej premii przed œwiêtami. Ale wynegocjowanej podwy ki jeszcze nie by³o, zatem nie wiemy ile konkretnie ka dy z nas zyska³. Niedawno dostaliœmy te premiê uznaniow¹ za B.Kantorczyk roz³adowanie ruchu œwi¹tecznego. Nie wszyscy dostali, bo ka dy, kto od listopada by³ chocia jeden dzieñ na zwolnieniu lekarskim, zosta³ pozbawiony tego dodatkowego wynagrodzenia. Nie uwa am tego za sprawiedliwe, wystarczy³o, e zdarzy³ siê wypadek losowy, jakiœ pogrzeb i ju pracownik by³ poszkodowany. Z ARCHIWUM IP Jak du a by³a to premia? Premia ta, z tego co wiem, w ka dym mieœcie by³a wyp³acana inaczej. W Gdañsku listonosze dostali po 350 z³. brutto (226 z³. na rêkê) i chyba wiêkszoœæ pracowników Centrum Sieci Pocztowej tak samo, a wy sza kadra wraz z pracownikami Centrum Us³ug Pocztowych dosta³a 150% premii. Natomiast w Warszawie listonosze, asystenci (Centrum Sieci Pocztowej) dostali 64% premii, a ich administracja i pracownicy CUP 120% premii. To nierówno i niesprawiedliwie - jedni wynosili przesy³ki na plecach, dzielili, wydawali przy okienkach, a drudzy spijaj¹ przys³owiow¹ "œmietankê". Gdzie zasada - "kto sieje ten zbiera"? Jak uk³adaj¹ siê stosunki miêdzy kierownictwem a szeregowymi pracownikami? Dyrekcji Poczty Polskiej i pozosta³ej kadrze kierowniczej wci¹ zale y na tym, aby wœród pracowników na najni szych stopniach drabiny pocztowej panowa³ ciemnogród. W miejscach pracy, przynajmniej w wiêkszoœci nie uœwiadczysz Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy, e nie wspomnê o Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy, czy regulaminie Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych. Nawet dla wytrwa³ych i dobrych poszukiwaczy dokumenty te s¹ nieosi¹galne. Widocznie nigdy nie by³y przeznaczone dla szeregowych pracowników i nikomu z "góry" nie przysz³o do g³owy, e jakiœ listonosz czy asystent bêdzie mia³ czas i chcia³ zag³êbiaæ siê w te papierki. Dyrekcja pragnie, aby pracownicy byli zdyscyplinowani, pokorni, silni, tani i wykonywali absolutnie wszystko to, co siê im nakazuje bez chwili namys³u. Dyrektorzy wzywaj¹ teraz na indywidualne rozmowy naczelników urzêdów i mówi¹ im miêdzy innymi tak " nie ma adnych nadgodzin, bo listonosze pracuj¹ w zadaniowym czasie pracy, maj¹ pewne zadania i musz¹ je wykonaæ...". Naczelnicy umiejêtnie manipuluj¹ za³og¹ i robota idzie do przodu w ciszy i porz¹dku. Tak by³o ca³e lata, ale teraz coraz czêœciej, zw³aszcza wœród m³odych pracowników, to siê zmienia. Jak ta zmiana w postawie pracowników poczty siê przejawia? Pracownicy zaczynaj¹ upominaæ siê o przestrzeganie Kodeksu Pracy. Zaczynaj¹ zastanawiaæ siê, w jakim systemie pracy s¹ zatrudnieni. Czy normy czasowe s¹ przestrzegane i jeœli trzeba domagaj¹ siê nadgodzin, lub odmawiaj¹ wykonania pewnych czynnoœci, gdy nie mieszcz¹ siê w normach. W Gdañsku na Urzêdzie Pocztowy nr 18 listonosze pracuj¹c tylko przy swoich rejonach, bez "rozbiórek" (czyli pracy w innych rejonach dorêczeñ), w grudniu dostali blisko 600 z³. brutto za nadgodziny. Niedawno trzech listonoszy tego samego urzêdu odmówi³o "rozbierania" rejonów, za nieobecnych w pracy kolegów, gdy nie byli w stanie w ci¹gu norm czasowych obs³u yæ swojego rejonu. Pracownicy domagaj¹ siê realnego zaplanowania zadañ, bez ³amania Kodeksu Pracy. Domagaj¹ siê tak e zmiany b³êdnych norm, na podstawie, których oblicza siê obci¹ enie rejonu, bo nie odzwierciedlaj¹ one realiów pracy listonoszy. Czekamy na odpowiedÿ Dyrekcji w tej kwestii. Ludzie wreszcie pojêli, do czego s³u y zegarek i wiedz¹, kiedy maj¹ koñczyæ prace i nie wa ne, e jeszcze tyle im zosta³o do zrobienia, bo przecie jutro te jest dzieñ. Skoro trzeba coœ dodatkowego zrobiæ w okreœlonych normach czasowych, to trzeba te zadania podzieliæ na wiêcej osób, a jeœli ich nie ma, to problem pracodawcy. Pracownicy zaczynaj¹ siê te zastanawiaæ, co nale y do ich obowi¹zków itd. Co na to wszystko dyrekcja poczty? Pocztowcy zaczynaj¹ szanowaæ samych siebie i rozumiej¹ e nie s¹ niewolnikami. Nasza dyrekcja, wraz ze swoimi zwi¹zkami zawodowymi, pracuje w pocie czo³a, aby wszystko wróci³o do starego systemu, ale myœlê, e to ju niemo liwe. Wiêkszoœæ pracowników Poczty Polskiej wci¹ siê boi, ale spora czeœæ bêdzie robiæ wszystko, aby obudziæ resztê. Chodzi o nasz¹ godnoœæ, o przestrzeganie praw pracowniczych. Co jeszcze da³ strajk? Rozprzestrzeni³y siê ogniska zapalne w organizmie Poczty Polskiej. Pracowaliœmy w "ciasnych jaskiniach" i myœleliœmy, e tak ju musi byæ. Nie widzieliœmy wyjœcia, ale ono jest, tylko trzeba o te wyjœcie walczyæ. Teraz ju nikt nie zabierze nam tej przestrzeni, powietrza i s³oñca. Rozmawia³: Jaros³aw Urbañski Poczta Polska represjonuje strajkuj¹cych Po listopadowych strajkach Poczty Polskiej nasila siê fala represji wobec aktywnych uczestników protestu i dzia³aczy zwi¹zków zawodowych. Od 1 lutego 2007 roku przesuniêty zosta³ na inny urz¹d pocztowy Bartosz Kantorczyk, jeden z inicjatorów listopadowego strajku w Gdañsku i dzia³acz Inicjatywy Pracowniczej. Dzia³ania pracodawcy s¹ nielegalne. Sprawa ma jednoznacznie charakter represyjny. Bartosz Kantorczyk jest znanym dzia³aczem zwi¹zkowym i pracowniczym upominaj¹cym siê o przestrzeganie praw pracowniczych i zwi¹zkowych. Odegra³ istotn¹ rolê w sporze pomiêdzy pracownikami i pracodawc¹, jaki mia³ miejsce w listopadzie 2006 roku. By³ cz³onkiem komitetu strajkowego wybranym przez za³ogê. O jego dzia³alnoœci szeroko informowa³a polska prasa lokalna i krajowa. Poniewa Bartosz Kantorczyk pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej OZZ Inicjatywa Pracownicza, 8

9 o czym pracodawca by³ poinformowany, podlega szczególnej ochronie prawnej. A zatem zgodnie z ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych - art. 32 ust. 2 - nie mo na mu zmieniæ warunków pracy. Tak e inni aktywni dzia³acze pracowniczy s¹ zastraszani przez kierownictwo Poczty Polskiej. Grozi im siê zwolnieniem, z powodu ich wsparcia dla wczeœniejszego protestu i ¹dania przestrzegania praw pracowniczych oraz realizacji porozumieñ postrajkowych. Informacje o podobnym traktowaniu pracowników nap³ywaj¹ tak e z innych miejscowoœci. Przypomnijmy, e zarówno Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jak i Dyrektor Regionalny w Gdañsku, udzielili pisemnego zapewnienia, e nikt nie poniesie konsekwencji s³u - bowych w wyniku zaanga owania w s³uszny protest pracowników Poczty Polskiej. Tymczasem prze³o eni Bartosza Kantorczyka, bez jakichkolwiek konsultacji ze zwi¹zkiem zawodowym, zmienili mu warunki pracy, bez podania przyczyn tej zmiany. OZZ Inicjatywa Pracownicza domaga siê natychmiastowego cofniêcia decyzji kierownictwa Poczty Polskiej dotycz¹cej przeniesienia B. Kantorczyka i na dzieñ 16 lutego 2007 roku zapowiada przed siedzibami Dyrekcji Poczty Polskiej pikiety protestacyjne w Gdañsku, Poznaniu, Warszawie i innych miejscowoœciach. "Kiszona Kapusta" dla pracowników w Irlandii Polska Grupa irlandzkiego Niezale nego Zwi¹zku Robotników (Independent Workers Union - IWU), z któr¹ Inicjatywa Pracownicza œciœle wspó³pracuje, wyda³a w styczniu 2007 roku pierwszy numer w³asnego biuletynu pt. "Kiszona Kapusta". W artykule "Pracownicy agencyjni ³¹czcie siê!", dokonano analizy sytuacji polskich (czy generalnie emigracyjnych) pracowników agencyjnych w Irlandii. Polska Grupa IWU, do której przystêpuje coraz wiêcej osób, wezwa³a do walki o stabilne zatrudnienie. Nale- y - czytamy w Biuletynie - "rozpocz¹æ szeroko zakrojon¹ kampaniê, której g³ównym d¹ eniem bêdzie doprowadzenie do powszechnego zaakceptowania zasady, e pracodawca zatrudnia³ bêdzie bezpoœrednio u siebie pracownika agencyjnego w momencie, gdy ten przepracuje w jego zak³adzie pracy trzy miesi¹ce. Tyle czasu wystarczy, by wypróbowaæ pracownika. Tyle czasu to doœæ, aby zanegowaæ tymczasowoœæ danego miejsca pracy i uznaæ je za sta³e lub choæby mo liwe do jasnego okreœlenia terminu kontraktu. Aby cel kampanii zrealizowaæ nale y przedstawiæ go za³ogom poszczególnych fabryk, hurtowni i innych miejsc pracy, gdzie podnajmowani s¹ tymczasowi robotnicy agencyjni, przekonaæ ich do s³usznoœci tego celu, zorganizowaæ i zmotywowaæ do podjêcia dzia- ³añ. Nale y pomóc pracownikom pisaæ listy do pracodawców z ¹daniem przyjêcia zasady trzech miesiêcy, nauczyæ ich jak zorganizowaæ strajk, jak nag³oœniæ problem w mediach, jak zdobyæ sojuszników poœród pracowników kontraktowych w zak³adzie pracy. Trzeba stworzyæ ruch na rzecz poprawy sytuacji robotników agencyjnych, który bêdzie na tyle silny, by wywalczyæ tê poprawê. Jestem przekonany, e jeden precedens, jedna udana akcja w konkretnym miejscu pracy, skutecznie zmotywuje innych pracowników do podjêcia walki. Kto nie walczy, ten nie zwyciê a!" (JU) KRÓTKO Poznañ: W dniu 8 grudnia w Kinie Malta odby³a siê polska premiera filmu "Ostatnie ognie w Porto Marghera" mówi¹cego o warunkach pracy i walce w³oskich pracowników przemys³u chemicznego i ciê kiego w Porto Marghera ko³o Wenecji. Film w wersji polskojêzycznej zosta³ wydany przez niemieckie czasopismo "Wildcat". Pokaz zosta³ poprzedzony prelekcj¹ na temat warunków spo³ecznych, politycznych oraz przebiegu protestów pracowniczych we W³oszech na prze- ³omie lat 60. i 70. Tego samego dnia wczeœniej w antykwariacie "Pokój z widokiem" (ul. Œródka 1) odby³a siê prelekcja Jaros³awa Urbañskiego na temat wspó³czesnej literatury spo- ³eczno-filozoficznej podejmuj¹cej problematykê robotnicz¹ pt. "Kto pisze o robotnikach?". Elbl¹g: Jak poda³a Polska Agencja Prasowa na karê roku wiêzienia w zawieszeniu na trzy lata skaza³ S¹d Rejonowy w Elbl¹gu w³aœciciela nielegalnej fabryki wytwarzaj¹cej obudowy do elektrowni wiatrowych. Waldemar O., który zatrudnia³ "na czarno" 50 pracowników, by³ oskar ony o uporczywe naruszanie praw pracowniczych. Wed³ug inspekcji pracy, która skierowa³a sprawê do prokuratury, fabryka przypomina³a obóz pracy. Wyrok nie jest prawomocny. Pracownicy pracowali przez 6-7 dni w tygodniu od 15 do 20 godzin dziennie, a wyp³acano im najni sze wynagrodzenie. Najpierw pracownicy otrzymywali wyp³aty terminowo, potem z opóÿnieniem, a za jeden miesi¹c w ogóle. Zatrudnieni nie dostawali od pracodawców ubrañ roboczych i obuwia, chocia po kilku dniach zwyk³e buty nadawa³y siê do wyrzucenia, bo "pali³a" je ywica u ywana w produkcji. Pracuj¹c w szkodliwych chemicznych oparach nie mieli te masek chroni¹cych drogi oddechowe. Nabór do fabryki odbywa³ siê "poczt¹ pantoflow¹". Chêtni najpierw pracowali na próbê bez wynagrodzenia. Po tygodniu albo dwóch w³aœciciele oceniali, czy osoba nadaje siê do pracy. (PAP) Warszawa: Oko³o 5 tysiêcy kolejarzy 19 grudnia 2006 roku protestowa³o przed Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej. Domagali siê przede wszystkim uregulowania spraw emerytalnych. Zwi¹zkowcy odczytali w zwi¹zku z tym przed ministerstwem petycjê skierowan¹ do premiera Jaros³awa Kaczyñskiego i minister Anny Kalaty. Zwi¹zkowcy podkreœlili zarazem, e jeœli dialog nie zostanie podjêty, to nie wykluczaj¹ kolejnych ostrzejszych ju akcji i strajku. 9

10 CNT w Polsce W dniu 27 stycznia 2007 roku odby³o siê w Poznaniu spotkanie z przedstawicielem sekretariatu miêdzynarodowego francuskiej CNT (Confederation National du Travaille) - Jérémie Berthuin, który goœci³ w Polsce na zaproszenie Inicjatywy Pracowniczej. Podobne spotkanie odby³o siê tak e w Warszawie. Jérémie Berthuin przedstawi³ w zarysie historycznym walki spo³eczne i pracownicze we Francji k³ad¹c szczególny nacisk na takie wydarzenia, jak protesty kolorowej m³odzie y i manifestacje przeciwko programowi tzw. "pierwszej pracy" (CPE). W drugiej czêœci przedstawi³ natomiast historiê i najwa niejsze dzia³ania zwi¹zku. Jérémie Berthuin CNT powsta³o w 1946 roku i zosta³o za³o one przez emigrantów hiszpañskich, którzy musieli wyjechaæ w wyniku przeœladowañ junty frankistowskiej. Przez wiele lat organizacja liczy³a ledwie kilkuset cz³onków (300). Radykalna zmiana sytuacji nast¹pi³a w 1995 roku, kiedy wybuch³ we Francji strajk generalny przeciwko reformie ubezpieczeñ spo³ecznych. Obecnie CNT liczy ok. 5 tys. aktywnych cz³onków i posiada swoje komórki, w takich sektorach rynku pracy jak: transport, przemys³ motoryzacyjny, poczta, kultura i prasa, handel (supermarkety), budownictwo, pracownicy porz¹dkowi (sprz¹tanie), czy nawet rolnicy (po³udnie Francji). Zwi¹zek nie ogranicza siê jednak do dzia³alnoœci czysto pracowniczej, ale uczestniczy w szerszym ruchu spo³ecznym np. na rzecz emigrantów, w ruchu antyfaszystowskim, feministycznym czy antyeksmisyjnym (problemy mieszkaniowe). Do CNT nale ¹ tak e studenci i licealiœci. Je eli chodzi o wspó³pracê miêdzynarodow¹, to CNT stara siê (wraz z hiszpañskim CGT i szwedzkim SAC, oraz innymi organizacjami pracowniczymi z Portugalii czy Grecji) doprowadziæ do szerokiej i praktycznej wspó³pracy. Jérémie Berthuin poda³ jako dobry przyk³ad ostatni¹ akcjê (styczeñ 2007) przeciwko firmie ISS (miêdzynarodowy koncern zajmuj¹cym siê sprz¹taniem). W Szwecji koncern zatrudni³ emigrantów, których tamtejsze kierownictwo firmy traktowa³o w nieodpowiedni sposób. Pracownicy ci postanowili przedsiêwzi¹æ dzia³ania w ramach SAC. Wówczas okaza³o siê, e w Pary u CNT posiada struktury zwi¹zkowe w ISS i zagrozi³o strajkiem solidarnoœciowym z pracownikami w Szwecji. Ostatecznie, FOTO:K.JANKOWSKA aby unikn¹æ miêdzynarodowych konsekwencji, kierownictwo szwedzkiej ISS musia³o zmieniæ swoje praktyki i uznaæ roszczenia pracowników. CNT organizuje tak e akcje bojkotu Coca Coli z powodu polityki tej firmy w Kolumbii, gdzie zamordowano ju 9 dzia- ³aczy zwi¹zkowych zaprzyjaÿnionych z CNT, z powodu ich aktywnoœci propracowniczej. Podobnie CNT próbuje utrzymaæ kontakty z dzia³aczami w Palestynie organizuj¹c liczne akcje (np. goszcz¹c we Francji dzieci palestyñskie). Wa ne jest te zaanga owanie CNT w walki pracownicze w Afryce. Na przyk³ad w Gwinei powsta³a struktura CNT. W obecnej chwili trwa tam strajk generalny przeciwko dyktaturze i o wolnoœæ zwi¹zków zawodowych. W wyniku straæ z policj¹ zginê³o ju 40 osób. CNT wydaje specjalistyczny periodyk, w którym podejmuje problemy walk klasowych w Afryce ("Afrique XX1) Obecnie CNT organizuje miêdzynarodow¹ konferencjê anarchosyndykalistyczn¹, która odbêdzie siê w ostatnich dniach kwietnia w Pary u. Podobne konferencje odby³y siê np. w 1999 roku w San Francisco i w 2002 roku w Essen. Konferencjê w Pary u ma wyró niaæ szersza reprezentacja dzia³aczy zwi¹zkowych z Ameryki aciñskiej, Azji i Afryki. (JU) Miêdzynarodowa Konferencja Zwi¹zkowa I07 Nic dla nas? - Wszystko dla wszystkich! yjemy w czasach destrukcji osi¹gniêæ socjalnych w skali europejskiej i œwiatowej za pomoc¹ deregulacji i ataku na prawa pracownicze, poprzez reformy prawa pracy i obni anie poziomu bezpieczeñstwa socjalnego (prywatyzacja, konkurencja pomiêdzy pracownikami, rozwój elastycznego zatrudnienia i pracy na czarno oraz prac nie wynagradzanych i pozbawionych ochrony prawnej). Obserwujemy powszechne wystêpowanie neoliberalnego projektu, w którym rosn¹ zyski nielicznej elity, a coraz wiêcej osób jest poddawanych wyzyskowi i jest zagro onych ubóstwem. "Na pocz¹tku XXI wieku ci¹gle istniej¹ miliony ludzi zaanga owanych w ruch na rzecz godnych p³ac i lepszego ycia. Coraz wiêcej ludzi zdaje sobie sprawê z faktu, e kapitalistyczna obietnica dobrobytu i prosperity nie jest niczym wiêcej ni krzykliw¹ fasad¹, za któr¹ drastycznie obni aj¹ siê warunki naszego ycia" (cytuj¹c tekst "Walka o lepszy œwiat musi byæ globalna" z konferencji I02 w Essen w roku 2002). Globalizacja nie jest niczym nowym w gospodarce kapitalistycznej, ale mobilnoœæ, agresywnoœæ i mo liwoœci tego systemu nigdy nie by³y tak silne, jak dzisiaj. Zamykanie rentownych fabryk i przenoszenie produkcji do regionów z ni szymi p³acami i gorszymi warunkami pracy, motywowane wy- ³¹cznie chêci¹ zwiêkszenia zysków akcjonariuszy jest niestety norm¹ w dzisiejszym œwiecie. 10

11 Co mo na zrobiæ? "Drug¹ stron¹" medalu wspó³czesnego œwiata jest niski poziom organizacji ruchu pracowniczego na poziomie koordynacji pomiêdzy pañstwami - zupe³nie jak w okresie tworzenia Pierwszej Miêdzynarodówki. Organizacje i ruchy pracownicze okazuj¹ siê niezdolne ani do konkretnej odpowiedzi, ani do szybkiej i globalnej reakcji na uderzenia ze strony kapitalizmu. Biurokratyczne zwi¹zki zawodowe, ramiê w ramiê z politykami nie chc¹ w ogóle opieraæ siê tym atakom. Jest to sprzeczne z klasowym, nastawionym na walkê syndykalizmem (ruchem zwi¹zkowym), który nie znikn¹³ zupe³nie, ale pozostaje s³aby i dzia³a w sposób niezorganizowany. Po "konferencjach przemys³owych" w San Francisco w roku 1999 (I09) oraz Essen w roku 2002 (I02), francuska Krajowa Konfederacja Pracy (Confedeartion National du Travaille; CNT-F) podjê³a inicjatywê zorganizowania kolejnego spotkania organizacji, grup, sieci i pojedynczych aktywistów, którzy w nich uczestniczyli, jak równie wszystkich innych zainteresowanych. Ratowanie miêdzynarodowej solidarnoœci Kolejna konferencja zwi¹zkowa odbêdzie siê w Pary u w dniach 28, 29, 30 kwietnia oraz l maja. W jakim celu anarchosyndykaliœci, rewolucyjni syndykaliœci i wszyscy popieraj¹cy idee pracowniczej kontroli nad gospodark¹ maj¹ siê spotkaæ? W tego typu konferencji wszelkie wydarzenia s¹ jedynie wstêpem do debaty z konkretnymi przyk³adami dzia- ³añ i walk podejmowanych przez ka dego z nas. Najwa niejszym celem jest odpowiedÿ na pytanie: co konkretnie jesteœmy w stanie zrobiæ razem? Naszym ostatecznym celem i zamierzeniem powinno byæ rozpoczêcie procesu odbudowy wspó³pracy i powi¹zañ pomiêdzy pracownikami z ró nych krajów, tak aby ponownie stworzyæ miêdzynarodow¹ solidarnoœæ ludzi pracy, opart¹ na wymianie informacji, wspólnej walce i akcjach. Program ramowy konferencji Pi¹tek 27 kwietnia 2007: przyjmowanie delegatów Sobota 28 kwietnia 2007: Rano: Spotkania zwi¹zkowe (tematy: wzrost kosztów utrzymania, dynamika p³ac, delokalizacja, zwolnienia, prywatyzacja, prawa pracownicze, represje przeciwko ruchowi zwi¹zkowemu, syndykalizm instytucjonalny a syndykalizm rewolucyjny, Unia Europejska) Popo³udnie: Spotkania bran owe (budownictwo, edukacja, poczta, opieka medyczna, sprz¹tanie, kultura, media, transport, metalurgia, rolnictwo przemys³owe) Wieczór: Koncert Niedziela, 29 kwietnia 2007: Rano: Spotkania tematyczne (walki o prawa kobiet, antyfaszyzm, ekologia, mieszkalnictwo, migracje, antyimperializm) Popo³udnie: Spotkanie podsumowuj¹ce dotychczasowe obrady Wieczór: Spotkanie miêdzynarodowe Poniedzia³ek 30 kwietnia 2007: Popo³udnie: Pokazy filmowe / zwiedzanie Pary a Wtorek l maja 2007: Popo³udnie; Miêdzynarodowa demonstracja Wieczór: Koncert Felieton: Drugie ycie miasta Gdy czasem zdarzy nam siê wybraæ w podró poci¹giem lub z innych powodów zahaczyæ o dworzec Poznañ G³ówny, nie sposób nie pokusiæ siê o refleksjê, czy jesteœmy w Europie XXI wieku, czy mo e zegar nagle zastrajkowa³ i cofn¹³ czas? Do poczekalni w holu dworca rzadko kiedy zagl¹daj¹ podró ni, bowiem sta³a siê ona schronieniem, nielegaln¹ sypialni¹ bezdomnych. Ci z nich, którzy nie dbaj¹ ju o adne wygody, b¹dÿ zostan¹ z poczekalni wypêdzeni przez bardziej agresywnych wspó³towarzyszy, œpi¹ na go³ej kamiennej posadzce w holu Dworca Zachodniego. Myli³by siê ktoœ, kto podejrzewa³by ich o jak¹œ solidarnoœæ w niedoli. Solidarnym mo na byæ tylko pijanym. Akcja FNB na Dworcu Zachodnim FOTO:K.JANKOWSKA Jeœli jesteœmy odporni na specyficzn¹ woñ bij¹c¹ od tych ludzi oraz mamy odwagê zagadn¹æ ich, jeszcze posiadamy szczêœcie, e zdolni akurat s¹ do rozmowy, to mo e uda nam siê dowiedzieæ czegoœ o ich popl¹tanych losach. Ktoœ, kto nigdy nie mia³ do czynienia z problemem, naszej relacji s³ucha niczym recenzji ponurego filmu dziej¹cego siê w Trzecim Œwiecie, przera a bowiem skala tego zjawiska... Wœród bywalców i "mieszkañców" dworca mo na spotkaæ kilka m³odych kobiet. Pozostawi³y swój dom, a w nim nierzadko ma³e dzieci. Teraz tu³aj¹ siê razem z mê czyznami. Wiêkszoœæ z nich straci³a prawie wszystko, nie wierz¹ ju w nic i nawet nie próbuj¹ zmieniæ swojej sytuacji mimo zachêty ze strony MOPR-u (Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie), Pogotowia Spo³ecznego, czy innych instytucji. Ci co skorzystaj¹ z oferty nieraz wyprostuj¹ swoje œcie ki, znajd¹ jak¹œ pracê. Niestety wielu, po krótkim pobycie w oœrodku znowu wraca na dworzec. W ka d¹ niedzielê o na Dworcu Zachodnim wœród kloszardów panuje lekkie o ywienie. Aktywiœci z akcji "Jedzenie Zamiast Bomb" przywo ¹ wegetariañskie posi³ki. Ustawia siê wówczas kolejka. Niektórzy k³óc¹ siê, przepychaj¹ byle szybciej dostaæ miskê ciep³ej strawy. Dworzec Zachodni to nie jedyne miejsce, gdzie bez wysi³ku mo na dostaæ coœ do jedzenia. Codziennie wieczorem w okolicy tzw. "wolnych torów" pod mostem u wylotu ulicy Sk³adowej wydaje posi³ek Pogotowie Spo³eczne, które przywozi go ze swojego punktu przy ulicy Borówki. Przychodz¹ nie tylko bezdomni, tak e ci, którym minimalne dochody nie pozwalaj¹ 11

12 przetrwaæ do nastêpnego œwiadczenia. Widok szokuj¹cy! Podje d a samochód, ludzie wychodz¹ z najciemniejszych zakamarków, odbieraj¹ miskê, po czym znowu chowaj¹ siê w cieñ. Dla mnie najbardziej przykra by³a scena, gdy matka po ywia³a siê zup¹, a jej mo e dwuletni synek bawi³ siê w tym czasie w ka³u y. Nikt nie reagowa³, nikogo to nie dziwi- ³o. A ciœnie siê na usta pytanie: gdzie powinno byæ dziecko w ch³odny styczniowy wieczór? Przygl¹daj¹c siê twarzom zebranych, zniszczonym i nierzadko pokaleczonym trudno uwierzyæ, e wielu z nich nie ukoñczy³o czterdziestu lat. Kilku ma mniej ni trzydzieœci. Pryska wiêc kolejny mit, e bezdomni to tylko ludzie starsi nie umiej¹cy przystosowaæ siê do nowego ustroju. Co siê sta³o ze spo³eczeñstwem? Dlaczego ludzie m³odzi zamiast tworzyæ, zdobywaæ œwiat, wiod¹ ywot gorszy ni dzikie zwierzêta? Czy tak wygl¹daæ ma wymarzona wolnoœæ i prawa cz³owieka? Z jakich rodzin pochodz¹ ci ludzie? Czy rodziny wyrzek³y siê ich na zawsze, czy to oni zerwali wszystkie wiêzi rodzinne i towarzyskie? Czy nie maj¹ adnych potrzeb bycia akceptowanym, kochanym? Rzeczywistoœæ dworca to tylko wierzcho³ek "góry lodowej". Drugie ycie miasta to tak e na wpó³ zrujnowane budynki na bocznicach kolejowych, wagony czekaj¹ce na remont, bunkry na Mi³ostowie czy Dêbinie, pozosta³oœci po obiektach sportowych, dawny stadion "Warty" i wiele podobnych miejsc w ka dej dzielnicy, gdzie kryj¹ siê bezdomni. Prawda, e wiêkszoœæ z nich to ofiary alkoholizmu, narkomanii i innych w³asnych s³aboœci. Jedynym ich przyjacielem jest ³yk nalewki albo denaturatu. Powie ktoœ: "Przecie mo emy w koñcu nie chodziæ w podejrzane miejsca, nie widzieæ tych ludzi." Tylko czy, gdy przestaniemy siê nimi zajmowaæ, bezdomni znikn¹, rozp³yn¹ siê we mgle? Czy nie najwy szy czas zastanowiæ siê, jak¹ przysz³oœæ ma nasze spo³eczeñstwo? Mamy przecie alternatywê. Mo e zamiast walczyæ ze skutkami, lepiej uczyæ ludzi jak godnie yæ. Nie zgadzaæ siê na to, by tylko w¹ska grupa uprzywilejowanych czerpa³a profity z pracy ca³ego spo³eczeñstwa. Od najm³odszych lat powinniœmy zachêcaæ ludzi do aktywnoœci, uczestnictwa w yciu spo- ³ecznym, stwarzaæ warunki, by chcieli i mogli wykorzystaæ swoj¹ szansê. Kornelia Piotrowska Kontakt z O.Z.Z. Inicjatywa Pracownicza Komisja Krajowa Marcel Szary Województwo Zachodniopomorskie Szczecin - Biuro: Inicjatywa Pracownicza, ul. Œl¹ska 34, Szczecin Województwo Lubuskie Gorzów - Biuro: Inicjatywa Pracownicza, Chrobrego 33, Gorzów Kostrzyn - Województwo Wielkopolskie Poznañ - Biuro: Inicjatywa Pracownicza, Koœcielna 4, Poznañ /spotkania w ka dy ostatni wtorek miesi¹ca, godz / Województwo Œl¹skie Miasteczko Œl. - Województwo ódzkie ódÿ - Biuro: Inicjatywa Pracownicza, Próchnika 1 p. 300, ódÿ Województwo Pomorskie Gdañsk - Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza jest organizacj¹ dobrowoln¹, gdzie mój los zale y od twojego zaanga owania i odwrotnie. adne przepisy prawa nie s¹ bardziej skuteczne od miêdzyludzkiej solidarnoœci i wzajemnych kole eñskich relacji miêdzy nami, zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Cenimy sobie w³asn¹ inicjatywê, umiejêtnoœæ komunikacji, wspó³pracy, pomocy jak i wypowiedzianej wprost krytyki. Jest to zatem zwi¹zek wymagaj¹cy. Nie akceptujemy donosicielstwa i dowartoœciowywania siê brakiem wiedzy, umiejêtnoœci czy potkniêciami innych. Tutaj nie jest akceptowane œlizganie siê po grzbietach kolegów czy kole anek z pracy: "niech walcz¹ inni, ja siê nie mieszam". W OZZ Inicjatywa Pracownicza wszyscy jesteœmy równi, bez wzglêdu na funkcje jakie pe³nimy, wykszta³cenie i wysokoœæ zarobków. Funkcje zwi¹zkowe rozumiemy jako s³u bê drugiemu cz³owiekowi, a nie jako powód do pogardy i poni ania innych, czy mo liwoœæ siedzenia w wygodnym fotelu pod skrzyd³em dyrekcji. My w swoim dzia³aniu jesteœmy niezale ni od pracodawców. Wiele naszych komisji zak³adowych uzna³a, e nie bêdzie korzystaæ z tzw. przywilejów zwi¹zkowych, gdy odbieramy je za przyczynê zniewolenia zwi¹zków zawodowych. Nie chcemy od pracodawców etatów zwi¹zkowych, biur, telefonów, faksów. Staramy siê sami zbieraæ sk³adki. Nie korzystamy z funduszy socjalnych z puli przeznaczonych na wycieczki. Zwi¹zki zawodowe bior¹ce w tym wszystkim udzia³ s¹ czêsto póÿniej ubezw³asnowolnione w swoim dzia³aniu. Dzia³acze siê przyzwyczajaj¹ do tych wygód i trudno jest im z tego zrezygnowaæ. Nasze zasady, daj¹ nam pewn¹ przewagê, pracodawca nie wie ilu nas jest i kto nale y do zwi¹zku. Nie ma do nas dojœcia, nie mo e nas skorumpowaæ, bo niczego od niego nie chcemy. Zwi¹zek oczywiœcie korzysta z ustawy, ale traktuje j¹ jako broñ, zw³aszcza wówczas kiedy pracodawca represjonuje pracowników i zwi¹zkowców. O.Z.Z. Inicjatywa Pracownicza ul. Górecka 154, Poznañ REDAKCJA BIULETYNU: Marcel Szary, Jaros³aw Urbañski, Maciej Hojak, Karina G¹siorowska, Agnieszka Mróz. Do u ytku wewnêtrznego 12

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.. miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju WNIOSEK O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych SPIS TREŚCI: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych str. 3 Obowiązek przedstawiania

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06

Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06 Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06 2 Zatrudnienie Polaków w Niemczech Stan prawny od 1 maja 2011 r. A. Wstęp I. Zmiany prawa związane z otwarciem rynku pracy II. Niemiecki rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach

Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach Prawa związków zawodowych jako reprezentacji pracowników zwłaszcza w zakresie prowadzenia rokowań, zawierania układów zbiorowych pracy i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 1. Informacje o uczestniku: DANE OSOBOWE: Nazwisko Data urodzenia Dowód osobisty (seria i numer) Imię Miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo