Ile zarabia twój szef?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ile zarabia twój szef?"

Transkrypt

1 Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹ flag¹ Racibórz: Sukces studentów z IP Felieton - Szko³a przetrwania Poznañ: IP w Cegielskim ¹da wy szych p³ac Poznañ: spotkanie IP i protestuj¹cych listonoszy Gdañsk: Poczta Polska po strajku Poczta Polska represjonuje strajkuj¹cych "Kiszona Kapusta" dla pracowników w Irlandii CNT w Polsce Felieton -Drugie ycie miasta Ile zarabia twój szef? Niejednokrotnie pracownicy zastanawiaj¹ siê ile zarabia ich szef. W wielu firmach wysokoœæ zarobków dyrekcji jest najbardziej strze onym sekretem. W niniejszym artykule postaramy siê uchyliæ r¹bka tajemnicy. W lipcu 2006 roku niemiecki Berliner Zeitung opublikowa³ dane dotycz¹ce œrednich zarobków kadry menad erskiej w wybranych krajach na œwiecie. W rankingu uwzglêdniono zarobki pomniejszone o wszelkie koszty jakie z tytu³u wykonywanych funkcji musz¹ ponieœæ kierownicy. Od ich wynagrodzenia brutto odjêto zatem nie tylko wszelkiego typu podatki i narzuty, ale tak- e dodatkowe wydatki np. na wynajem mieszkania, je eli menad er jest delegowany do innej miejscowoœci. Jak siê okaza³o menad erowie w Polsce zarabiaj¹ przeciêtnie ponad 76 tys. euro rocznie, co uplasowa³o ich pod wzglêdem wysokoœci zarobków wy ej ni menad erów w Niemczech, USA, Francji czy Wielkiej Brytanii. Gdyby oprzeæ siê na danych Berliner Zeitung i przyj¹æ, e œredni "czysty" dochód robotnika w Polsce wynosi 1800 z³otych miesiêcznie, oznacza³oby to, e menad erowie zarabiaj¹ œrednio 14 razy wiêcej ni zatrudnieni przez nich pracownicy. Oczywiœcie s¹ w Polsce przedsiêbiorstwa, które p³ac¹ swoim zarz¹dom o wiele wiêcej ni to podaje Berliner Zeitung. Gazeta Wyborcza 14 paÿdziernika 2006 roku opublikowa³a dane dotycz¹ce zarobków cz³onków zarz¹dów polskich spó³ek gie³dowych. Najwiêcej zarabiaj¹ cz³onkowie zarz¹dów w sektorze bankowym, ka dy z nich œredniorocznie pobiera pensje w wysokoœci 1 mln. 225 tys. z³otych brutto! Na przyk³ad szef CitiBanku S³awomir Sikora zarobi³ w 2005 roku ok. 3 mln. 300 tys. z³otych, a Józef Wancer szef Banku BPH ok. 3 mln. 100 tys. z³otych brutto (Gazeta Wyborcza, 13 grudnia 2006 r.). Prawd¹ jest, e zarobki kadry menad erskiej w bankach s¹ wyj¹tkowo wysokie, ale np. notowane na warszawskiej gie³dzie przedsiêbiorstwa przemys³u drzewnego i papierniczego p³ac¹ swoim cz³onkom zarz¹dów œrednio 808 tys. z³otych brutto rocznie; budowlane spó³ki gie³dowe p³ac¹ ju du o mniej - ale w dalszym ci¹gu œrednio 297 tys. z³otych brutto rocznie. A ile zarabiaj¹ szefowie spó³ek nale ¹cych do skarbu pañstwa? Zarobki szefów przedsiêbiorstw nale ¹cych do pañstwa ogranicza tzw. "ustawa kominowa", która limituje wysokoœæ wynagrodzenia. Wynosz¹ one 16 tys. z³otych brutto miesiêcznie (czyli 192 tys. z³otych rocznie) - to i tak ponad 6 razy tyle, ile przeciêtnie zarabia robotnik. Przy czym "pañstwowi" menad erowie posiadaj¹ czêsto dodatkowe dochody zasiadaj¹c w radach nadzorczych spó³ek "córek" przedsiêbiorstwa, którym kieruj¹. W grudniu 2006 roku Gazeta Wyborcza poda³a, e Ministerstwo Skarbu przes³a³o do Sejmu projekt nowelizacji "ustawy kominowej", zak³adaj¹cy podwy ki pensji menad erów w du ych i œrednich firmach kontrolowanych przez pañstwo. W przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych, co najmniej 100 osób lub maj¹cych roczne przychody o równowartoœci 20 mln. euro p³ace menad erów maj¹ wzrosn¹æ do 21,4 tys. z³otych brutto miesiêcznie; w spó³kach maj¹cych co najmniej 500 pracowników lub roczne przychody co najmniej 100 mln. euro - do 26,7 tys. z³otych brutto miesiêcznie (czyli do ponad 320 tys. rocznie). Oznacza to, e rz¹d planuje podwy szyæ pensje zarz¹dom tych spó³ek o minimum 33 proc. Sk¹d przedsiêbiorstwa bior¹ pieni¹dze na tak wysokie pensje menad erów? Wysokie dochody kierownictwa wielu firm s¹ œciœle zwi¹zane z osi¹ganymi zyskami. Zyski natomiast 1

2 bior¹ siê zawsze z nieop³aconej czêœci pracy szeregowego robotnika. Inaczej mówi¹c im mniej zarabia robotnik, tym wiêksze wynagrodzenie menad erów i zyski do kieszeni w³aœcicieli przedsiêbiorstw. Nie dziwi zatem fakt, e 75 proc. Polaków (dane na podstawie badañ Pentora z 28 i 29 listopada 2006 roku) dostrzega, e pracodawcy dla zysku omijaj¹ prawo pracy. Wœród nieprawid³owoœci, na które najczêœciej wskazuje Pañstwowa Inspekcja Pracy, wymieniane s¹ przede wszystkim zaleg³oœci w wyp³acaniu wynagrodzeñ, godziny nadliczbowe bez dodatkowych pieniêdzy, oraz zawieranie umowy zlecenia zamiast podpisania umowy o pracê, co pozwala zaoszczêdziæ na œwiadczeniach socjalnych. Co najwa niejsze, zarobki robotników pozostaj¹ wielokrotnie mniejsze od zarobków kierownictwa i rosn¹ zawsze wolniej. W 2006 roku (w stosunku do 2005) œrednio pensje Polaków wzros³y o mniej wiêcej 5 proc., podobnie ma byæ w roku Jedynie tam, gdzie pracownicy postanowili podj¹æ akcje strajkow¹, wzrost zarobków by³ o wiele wiêkszy. Na przyk³ad w s³u bie zdrowia (jak podaje ministerstwo) podwy ki po strajkach w 2006 roku wynios³y przeciêtnie od 26 proc. w szpitalach powiatowych, do 34 proc. w jednostkach badawczorozwojowych i klinikach. P³aca starszej pielêgniarki wzros³a œrednio o 500 z³, a lekarza-specjalisty o 1000 z³. brutto miesiêcznie. Co ciekawe lekarze za ¹dali niedawno dalszych podwy ek. Listonosze po "dzikim" strajku, który wybuch³ 13 listopada 2006 roku i trwa³ w ca³ej Polsce przez trzy tygodnie, dostan¹ w 2007 roku przeciêtnie ponad 10 proc. podwy ki (œrednio 113 z³otych netto miesiêcznie). Prócz tego listonosze wywalczyli jednorazow¹ premiê 600 z³otych brutto i wiele zmian w organizacji pracy, pozwalaj¹cych domagaæ siê np. odpowiedniego p³acenia za pracê w nadgodzinach. Strajkami gro ¹ nauczyciele i pracownicy urzêdów skarbowych. Rozpiêtoœci w p³acach pomiêdzy robotnikami i menad erami w Polsce s¹ jednymi z najwiêkszych w Europie. Media przedstawiaj¹ tê sytuacjê za naturaln¹. Oczywiœcie trudno siê dziwiæ, skoro czo³ówka polskich dziennikarzy na rêkê miesiêcznie pobiera od 10 do 20 tys. z³otych, w telewizji zatem nie us³yszycie innego typu opinii. Rozpiêtoœci p³acowe s¹ jednak dowodem na spo- ³eczn¹ niesprawiedliwoœæ. Mniejszoœæ op³ywa w dostatki, gdy wiêkszoœæ musi zmagaæ siê z brakiem œrodków na ycie. Celem zatem naszej walki powinno byæ ostateczne zrównanie zarobków, a przynajmniej zniwelowanie horrendalnych ró nic. Menad erowie niechêtnie ustêpuj¹ pod ¹daniami robotników, bo musz¹ siê z nimi podzieliæ zyskami. Boj¹ siê tak e utraciæ swój presti, który czerpi¹ z faktu, e zarabiaj¹ wielokrotnie wiêcej od innych. Dlatego niechêtnie podnosz¹ pensje robotnikom nawet wówczas, kiedy ekonomicznie wydaje siê to uzasadnione. Dla niektórych z nich daæ kilka z³otych podwy ki, to tak jakby straciæ twarz. Najlepszym zatem sposobem na zniwelowanie ró nicy w zarobkach nie jest b³aganie o ja³mu nê, ale strajk, bo tylko on mo e, jak widzimy, zmusiæ pracodawców do konkretnych ustêpstw p³acowych i przynieœæ trwa³¹ poprawê w sytuacji materialnej pracowników. Jaros³aw Urbañski Jacek Roso³owski FOTO:K.JANKOWSKA Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom W dniu 13 grudnia w Kostrzynie dosz³o do spotkania Daniela Gedachta, Drugiego Sekretarza ds. Politycznych Ambasady USA w Warszawie, z przedstawicielem OZZ Inicjatywa Pracownicza Jackiem Roso³owskim. Tematem rozmowy by³o przestrzeganie praw pracowniczych w Polsce. Do spotkania dosz³o z inicjatywy strony amerykañskiej, która przygotowuje raport dotycz¹cy respektowania praw obywatelskich w Polsce. Daniela Gedachta interesowa³y w tym kontekœcie represje firmy Impel-Tom wobec czwórki dzia³aczy Inicjatywy Pracowniczej. Ze swojej strony Inicjatywa Pracownicza przekaza³a Ambasadzie USA petycjê w sprawie przypadków ³amania praw pracowniczych wobec dzia³aczy Industrial Workers of the World (IWW) w USA. Ostatni znany przypadek zwolnienia dzia³acza zwi¹zkowego z IWW (2006) firmy Starbucks Coffees w Nowym Jorku. W petycji Inicjatywa Pracownicza stwierdzi³a, i spodziewa siê, e rz¹d Stanów Zjednoczonych zrobi wszystko, aby podobnego typu przypadki nie mia³y miejsca. Przypomnijmy, e nasi dzia³acze - w tym Jacek Roso³owski - zostali nielegalnie pozbawieni zatrudnienia. Jacek Roso³owski wygra³ sprawê w s¹dzie pracy pierwszej instancji. Rozprawa apelacyjna odbêdzie siê 27 lutego. Drugi z zwi¹zkowców IP, Piotr Duplaga, wniós³ tak e sprawê do s¹du (o jego zwolnieniu pisaliœmy w poprzednim, 10 numerze Biuletynu IP z grudnia 2006, w artykule pt. "Zemsta pracodawcy"). Ostatecznie Impel-Tom zgodzi³ siê wyp³aciæ Dupladze odszkodowanie w wysokoœci 2 tys. z³otych (w grudniu 2006 roku dosz³o do podpisania ugody przed s¹dem). W ostatnim czasie tak e dwoje naszych zwi¹zkowców: Jacek Roso³owski i Robert Szwarek starali siê uzyskaæ zatrudnienie bezpoœrednio w firmie ICT Poland w Kostrzynie, w której ju pracowali za poœrednictwem Impel-Tomu. Pomimo posiadania odpowiednich kwalifikacji, ich kandydatury zosta³y odrzucone. Inicjatywa Pracownicza uzna³a, e mamy do czynienia z dyskryminacj¹ w zatrudnianiu - tym razem przez firmê ICT. Wystosowaliœmy zatem do ICT ostry protest, gdzie napisaliœmy m.in.: "Mamy powody przypuszczaæ, i odrzucenie obu wniosków o zatrudnienie ³¹czy siê z dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹ ww. osób i zachodzi tu prawdopodobieñstwo nacisków Pañstwa kontrahenta, firmy Impel-Tom. W zwi¹zku z tym oczekujemy od Pañstwa jasnego stanowiska w tej sprawie. Jako zwi¹zek zawodowy nie mo emy tolerowaæ adnej tego typu dyskryminacji i zamierzamy podj¹æ odpowiednie 2

3 œrodki, które wymog¹ respektowanie niezbywalnych praw pracowniczych i zwi¹zkowych". Inicjatywa Pracownicza nie wyklucza przeprowadzenia protestu wymierzonego w ICT, oraz skierowania sprawy do s¹du pracy. W kwietniu planowane s¹ ogólnopolskie demonstracje w sprawie nielegalnych praktyk prowadzonych przez Impel. Demonstracja odbêdzie siê m.in. we Wroc³awiu pod siedzib¹ Impel S.A. (wspó³w³aœciciela firmy Impel-Tom). (JU) Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Dzia³acz Inicjatywy Pracowniczej zatrudni³ siê na kilka miesiêcy w gorzowskich zak³adach Volkswagena. Firma szuka chêtnych do pracy nie przez Urzêdy Pracy tylko poprzez kolorowe billboardy. Volkswagen Elektro-Systemy, bo tak brzmia³a do grudnia 2006 pe³na oficjalna nazwa zak³adu, zatrudnia 3400 osób i jest najwiêkszym pracodawc¹ w województwie lubuskim. Poni ej relacja na temat panuj¹cych tam warunków pracy. Podobnie jak i ja prawie 1000 osób doje d a codziennie do pracy w Volkswagenie kolej¹ lub kilkudziesiêcioma prywatnymi busami i autobusami spoza Gorzowa, z takich miejscowoœci jak Strzelce Krajeñskie, Barlinek, Myœlibórz itd. S¹ to rejony o du ym bezrobociu. Specyfik¹ tego zak³adu jest to, e 80% pracowników to kobiety, bo to one s¹ najlepsze przy produkcji wi¹zek elektrycznych do samochodów osobowych, jest to praca wymagaj¹ca sporych umiejêtnoœci manualnych; mê czyÿni zajmuj¹ siê g³ównie pracami magazynowymi, sortuj¹ i kompletuj¹ wi¹zki do okreœlonych typów samochodów. Tak¹ prac¹ w³aœnie ja siê zajmowa³em, nazywa³o siê to komisjonowanie. Praca fizycznie nie by³a taka ciê ka, ale najwiêkszym problemem by³y wygórowane normy, w ci¹gu 8 godzin trzeba by³o skompletowaæ wi¹zki do stu samochodów, a komplet wi¹zek do jednego auta to od 18 do 26 sztuk, eby to zrobiæ po prostu trzeba by³o biegaæ, ten kto nie wyrobi³ normy zarabia marnie ok. 700 z³. netto, ci szczêœliwcy, którzy siê wyrobili, mogli liczyæ na 400 do 500 z³ wiêcej. Co kilka dni wszyscy pracuj¹cy ze mn¹ byli rozliczani z iloœci i jakoœci, pracownicy o najni szej wydajnoœci byli wywieszani na tablicy og³oszeñ i przechodzili rozmowê ostrzegawcz¹ z kierownikiem, który straszy³ zwolnieniami. Najciekawsze jest to, e pracuj¹cy w dziale jakoœci te pracowali na akord, z tego powodu mówiono, e te osoby specjalnie zawy aj¹ iloœæ naszych b³êdów, eby wiêcej zarobiæ. System p³ac w tej firmie by³ mocno skomplikowany, nie by³o stawek godzinowych, pracowa³o siê tylko w akordzie, na porz¹dku dziennym by³y nadgodziny i praca w soboty i w niedziele. Z powodu akordowego systemu p³ac praca po godzinach by³a bardzo nisko op³acana. Wielkim problemem w tym zak³adzie by³o uzyskanie chocia jednego dnia urlopu, kierownicy poszczególnych dzia³ów nie wyra ali na nie zgody, jedynym ratunkiem dla pracowników by³y cztery dni urlopu na ¹danie. Z tych wszystkich wymienionych powodów w zak³adzie wystêpowa³a bardzo du a rotacja pracowników, bez przerwy przyjmowano nowych, którzy nastêpnie szybko siê zwalniali. Rozmawia³em z dwoma kolegami, z którymi pracowa³em, opowiadali, e z dziesiêcioosobowej grupy, z którymi ich przyjêto, po szeœciu miesi¹cach zosta- ³o tylko dwóch. Na tak du y zak³ad pracy istnia³ tylko jeden zwi¹zek zawodowy - "Solidarnoœæ''. Mimo, e w zak³adzie by³o wiele narastaj¹cych problemów dzia³acze tego zwi¹zku wykazywali ca³kowit¹ biernoœæ. Nie widaæ by³o wœród nich chêci zmiany nieciekawych dla pracowników sytuacji, jedynym œladem ich dzia³alnoœci by³a gazetka œcienna, na której zamiast o sprawach pracowniczych mo na by³o poczytaæ o Janie Pawle II. Ju w trakcie mojej pracy ten du y zak³ad by³ przejmowany przez japoñski koncern Sumimoto i zmieni³ nazwê na SE Bordnetze. Zmiana w³aœciciela na pewno nie zmieni sytuacji robotników w tej fabryce, za du a jeszcze jest stopa bezrobocia w pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego. Ja osobiœcie po kilku miesi¹cach zrezygnowa³em z tej pracy, g³ównym powodem by³y niskie p³ace, zbyt du a iloœæ nadgodzin i spore koszty dojazdów. Codziennie musia³em doje d aæ prawie piêædziesi¹t kilometrów. (RJ) Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹ flag¹ Hipermarket Auchan podobnie jak Biedronka czy Mediamarkt usilnie zwalcza wszelkie podejmowane przez pracowników próby obrony swoich praw lub polepszenia warunków pracy. Istniej¹cy w Zielonej Górze przez krótki czas zwi¹zek zawodowy zosta³ rozbity, a pracownicy zmuszeni do podpisania nielegalnych deklaracji, w których pod groÿb¹ zwolnienia zobowi¹zali siê do "nie wst¹pienia i nie za³o enia zwi¹zku zawodowego". O sytuacji w Auchan pisze dzia³acz Inicjatywy Pracowniczej. Zielonogórski hipermarket Auchan jest fili¹ i w³asnoœci¹ popularnej miêdzynarodowej sieci o kapitale francuskim. Firma posiada w Polsce, w chwili obecnej, 19 wielkopowierzchniowych sklepów i zatrudnia ponad 9000 pracowników. Liczba ta nie uwzglêdnia jednak znacznej grupy zatrudnionych w firmach wspó³pracuj¹cych, z którymi sieæ podpisa³a porozumienia. P³ace s¹ tu bardzo niskie, a warunki pracy bardzo uci¹ liwe i poni aj¹ce. Firma ta prowadzi systematyczny wyzysk, zastraszaj¹c pracowników i ³ami¹c ich prawa. W zale noœci od rejonu kraju Auchan korzysta z us³ug pracowników ró nych firm i agencji pracy tymczasowej. Zielonogórska filia oprócz wspó³pracy z takimi firmami jak Hunters czy Impel-Tom, korzysta jeszcze w du ej mierze z pracowników zatrudnianych przez agencjê pracy tymczasowej FX Marketing. Pracownicy Auchan'u zatrudniani s¹ g³ównie na umowy okresowe. Natomiast FX Marketing wi¹- 3

4 IP wielokrotnie protestowa³a przeciwko wyzyskowi w supermarketach. Na zdjêciu protest IP pod Kauflandem - Poznañ e siê z pracownikami jedynie na podstawie umowy -zlecenie. Pomimo to pracownicy Auchan'u, jak i agencji pracuj¹ wspólnie na wielu stanowiskach. Mimo, e pracownicy Auchan'u wydaj¹ siê nieco bardziej "uprzywilejowani", to sytuacja tych dwóch grup pracowniczych jest jednakowo enuj¹ca. Kasy Zarobki na kasach s¹ bardzo niskie. Stawka dla zatrudnianych przez FX Marketing kasjerów (sprzedawców) po ostatniej styczniowej (2007) podwy ce wynosi zaledwie 4,60 z³. netto na godz. Do grudnia pracownicy dostawali jedynie 4 z³., a przez okres œwi¹teczny: 4,80 z³ - w pierwszej po³owie grudnia i 5,20 z³. do koñca roku. Ta kuriozalna stawka w aden sposób nie jest adekwatna do odpowiedzialnoœci, któr¹ ponosi kasjer. Wysokoœæ utargu na jednej kasie w dniu roboczym, w zwyk³ym okresie roku, w przeci¹gu 8 godz. œrednio wynosi 8 tys. z³. W weekendy nawet 15 tys., a w okresie œwi¹tecznym utarg dochodzi nawet do 20 tys. Ka de manko przekraczaj¹ce wartoœæ 10 z³ œci¹gane jest z pensji bez wzglêdu na to, czy by³o ono wynikiem zaniedbania pracownika, jego niewiedzy, nigdzie wczeœniej nie nabytego doœwiadczenia czy wreszcie brakiem odpowiednich warunków do prawid³owego i bezpiecznego obs³u enia klienta. Kasjerzy zatrudnieni bezpoœrednio w Auchan pracuj¹ w wiêkszoœci w trybie 3/4 etatu, z przejœciem na pe³ny etat w okresie œwi¹tecznym. P³aca jest wyliczana miesiêcznie. Za 3/4 etatu pracownik dostaje netto 530z³. Za pe³en etat 630z³. S¹ zwolnieni z konsekwencji za dwa wiêksze manka w ci¹gu roku (tzn. te, które przekraczaj¹ 10 z³) i podobnie jak pracownikom agencji, przys³uguje im anulowanie ró nic kasjerskich, nie przekraczaj¹cych wartoœci 10 z³ strat. Pomimo ró nic to obie grupy pracowników (bezpoœrednio zatrudnionych przez Auchan i agencjê pracy tymczasowej) s¹ na równi pokrzywdzone. Czêstym problemem s¹ na przyk³ad awarie terminali do kart p³atniczych. Gdy taki terminal siê zepsuje, zaleca siê przejœcie do s¹siedniej kasy by skorzystaæ z drugiego terminalu pozostawiaj¹c nie zabezpieczon¹ kasetkê. Podobny problem stanowi¹ tak e czêsto niesprawne lub po prostu nieznajduj¹ce siê przy kasie pistolety do œci¹gania zabezpieczeñ z odzie y lub obuwia. Takie utrudnienia czêsto przeszkadzaj¹, lub wrêcz uniemo liwiaj¹ odpowiedzialn¹ obs³ugê kasy. Innym problemem jest nie zapewnienie przez przedsiêbiorstwo odpowiedniego przyuczenia. FOTO:K.JANKOWSKA Ka dy pracuj¹cy na stanowisku kasjera FX musi przejœæ "szkolenie". Tzw. "kurs kasjerski" trwa nie d³u ej ni 2 godz. Kandydat (lub kandydatka) zostaje przyprowadzony przez pracownika linii do jednej z czynnych kas, gdzie zostaje posadzony obok obs³uguj¹cego j¹ pracownika. Adept przez mniej wiêcej po³owê kursu obserwuje i s³ucha objaœnieñ kasjera. Nastêpnie na okres ok. 1 godz. (czêsto nieca³ej) zamienia siê miejscem z doœwiadczonym (pracuj¹cym rok, dwa) kasjerem i pod jego okiem samodzielnie obs³uguje klientów. Na tym kurs siê koñczy. Nastêpnego dnia wczorajszy adept, w pe³nym zakresie i z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ podejmuje klientów. Nikt nigdy nikogo nie uczy³ rozpoznawania fa³szywych banknotów. Choæ przy kasach znajduj¹ siê urz¹dzenia s³u ¹ce ku temu, to nikt nigdy nie objaœnia³ pracownikom jak siê nimi pos³u yæ. S¹ one w praktyce wy³¹czone i nieu ywane. Mimo wszystko pracownik w razie zwolnienia lub samodzielnego odejœcia (bezpoœredniego przejœcia do innego zak³adu pracy) ma obowi¹zek pokryæ koszty takiego kursu. Wycena jednak nie jest ni sza ni za kurs profesjonalny. Na dzia³ach Praca przy wyk³adaniu towaru polega na wywo eniu z magazynu palet, a nastêpnie wypakowaniu ich odpowiednio na pó³kach. Praca ta odbywa siê w gruncie rzeczy w systemie 3 zmianowym, choæ przedzia³y czasowe nie s¹ tak œcis³e. Pracownikowi zazwyczaj zostaje wydzielona alejka miêdzy dwoma rega³ami (gondolami). Tu pracownik ma wy³o- yæ towar z wczeœniej wydzielonych przez kierownika i przywiezionych przez siebie palet. Stawka dzienna dla zatrudnionych w agencji wynosi 3,80 z³. netto, natomiast nocna 4,00 z³ netto. Pracownicy Auchan'u zarabiaj¹ trochê wiêcej, ale i tak stawki s¹ bardzo niskie. Wymóg dotycz¹cy wynagrodzenia minimalnego czêsto omija siê przez niepe³noetatowy wymiar zatrudnienia. Sprzyja temu tak e wysoka rotacja pracowników. Wielu nie utrzymuje siê d³u ej ni rok czy dwa lata, co zgodnie z artyku³em 6.1. "Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym" pozwala pracodawcy p³aciæ poni ej tej granicy. Podczas nocek przy wyk³adaniu towaru, pracownikom Auchan'u w czasie przerwy nale y siê "posi³ek". Zazwyczaj jest to ju przejrza³y, wydzielaj¹cy lepk¹ substancje banan i ok³adana bu³ka z rana. S¹ to produkty niezdatne ju do sprzeda- y. "Jedz¹c coœ takiego czujê siê jak œmieæ!" - stwierdzi³ jeden z pracowników. Zatrudnionym w FX Marketing, nic podobnego siê nawet nie nale y. Dyskryminacja Zdarza³y siê tu tak e przypadki dyskryminacji pracowników. Paw³owi D. zatrudnionemu w FX Marketing polecono wy³o- yæ nieœwie y drób. Nieœwie e kureczki kazano mu przykryæ œwie ymi. Kiedy pracownik wykaza³ sprzeciw, manad er uniós³ siê i w obecnoœci innych pracowników skrzycza³ Paw- ³a jednoczeœnie usuwaj¹c go z hali. Nastêpnego dnia, gdy przyszed³ do pracy, poinformowano go o wystawionym przez seniora (g³ównego menad era) zakazie pracy na dzia³ach. Praktyka mieszania œwie ej i nieœwie ej ywnoœci jest tu nader czêsta. Pracownicy, którzy oka ¹ wstrêt do takich praktyk lub odmówi¹ wykonania takich poleceñ automatycznie (w zale noœci od tego czy pracuj¹ w agencji, czy w Auchanie) s¹ usuwani z listy potencjalnych pracowników dzia³ów lub zwalniani dyscyplinarnie. Widaæ, wiêc wyraÿnie, e firma Auchan w nieustannej pogoni za zyskiem nie szanuje zarówno swoich pracowników jak i klientów. Tym bardziej, wiêc enuj¹cy jest fakt ulg podatkowych, z których korzystaj¹ tego typu przedsiêbiorstwa. (Pracownik) 4

5 Racibórz: Sukces studentów Z ARCHIWUM IP 13 grudnia 2006 r. Studencka Komisja rodowiskowa l¹skiej Inicjatywy Pracowniczej zorganizowa³a happening przed siedzib¹ Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej w Raciborzu. Akcja w obronie praw socjalnych studentów zakoñczy³a siê sukcesem, a postulaty IP poparli nawet wyk³adowcy. szko³y) maj¹ o niebo lepsze warunki. Budynek przy Lwowskiej natomiast, nazywany jest tu po prostu "gettem". Warunki s¹ niezno ne równie dla wyk³adowców. W kranach nie ma nawet ciep³ej wody, brakuje map czy rzutników. Siedziba g³ówna szko³y wci¹ jest unowocze niania, a o nas chyba dawno zapomniano - powiedzia³ Grzegorz Grim student historii. Widz¹c konieczno æ podjêcia konkretnej walki, zwa ywszy szczególnie na uczelnian¹ biurokracjê i oportunistyczny samorz¹d studencki, przyszli historycy postanowili zrzeszyæ siê w IP, zak³adaj¹c Studenck¹ Komisje rodowiskow¹. Podczas ich pierwszej akcji pod siedzib¹ g³ówn¹ szko³y, rozdano ponad 1000 ulotek i wrêczono pismo z postulatami rektorowi. Ten za zaprosi³ cz³onków IP do rozmów. Podczas ponad pó³godzinnej dyskusji pada³y ró ne oskar enia i wyja nienia. Strona IP by³a jednak nieugiêta, co wywo³a³o pop³och! Po jakim czasie dostali my sygna³, e na Lwowskiej Racibórz - pikieta myd³o, a z kranów polecia³a ciep³a woda (ku wielposz³o o to, e studenci historii i matematyki od pó³tora "rzucono" kiemu zaskoczeniu sceptycznej wobec IP czê ci studentów). roku nie ucz¹ siê w siedzibie g³ównej PWSZ lecz w starym budynku przy ulicy Lwowskiej. W pomieszczeniach nie by³o Akcja komisji studenckiej na l¹sku to dopiero pocz¹tek. ciep³ej wody, rodków sanitarno-higienicznych, ani przyrz¹- Oprócz obrony praw socjalnych studentów nag³o nili my dów dydaktycznych. Sprawa by³a tym bardziej nieprzyjem- równie kwestie pracowników sezonowych. na, i studenci na innych kierunkach (z innych budynków [ma-ga] Felieton: Szko³a przetrwania Z ARCHIWUM IP Uda³o siê! Inicjatywa Pracownicza przekroczy³a próg i barierê obustronnej niechêci na linii zwi¹zek zawodowy - rodowisko studenckie. l¹ska sekcja OZZ Inicjatywy Pracowniczej wkroczy³a na "akademickie salony" porywaj¹c w wir dzia³añ prospo³ecznych zainteresowanych aktywizmem studentów. Marek Gajda Tak! Ma³y i zdecentralizowany zwi¹zek przemówi³ do m³odych silniej ni m³odzie ówki partyjne i inne wylêgarnie politycznych liderów. inkê! W zwi¹zku z t¹ przygod¹ na my l przysz³y mi dwie refleksje. Po pierwsze, studenci w Polsce wci¹ nie wiedz¹ jak samoorganizowaæ siê niezale nie. Na podobne inicjatywy reaguj¹ zdziwieniem, a nawet miechem. Na szczê cie dzia³a tu zasada Ghandiego: "najpierw ciê ignoruj¹, miej¹ siê z ciebie, zwalczaj¹ ciê, a potem wygrywasz...".wniosek drugi: w³adze uczelni nie maj¹ pojêcia jak zachowaæ siê na widok oddolnego sprzeciwu swych aków. S¹ zaszokowani widz¹c studentów ramie w ramie ze zwi¹zkowcami. Dziwne, skoro od dawna w status spo³eczny polskiego studenta wpisana jest praca. Nie tylko ta nad ksi¹ kami. Czy "romans" IP ze studentami ma szansê przetrwania? Raciborscy studenci zakoñczyli sw¹ akcjê ma³ym suk- Czy zmieni to choæ trochê mentalno æ spo³eczn¹? Odcesem. Warunki sanitarno-dydaktyczne w ich budynku powied przyniesie przysz³o æ. Na pewno bêdzie to nieuleg³y znacz¹cej poprawie. W³adze uczelni, byæ mo e z³a szko³a przetrwania. Nie tylko dla studentów... profilaktycznie, postawi³y w toaletach... dwumetrow¹ cho- Marek Gajda Poznañ: IP w Cegielskim ¹da wy szych p³ac Inicjatywa Pracownicza w Cegielskim wszczê³a spór zbiorowy z pracodawc¹ ¹daj¹c dla wszystkich pracowników podwy ki stawki osobistego zaszeregowania o 3,30 z³. na godzinê; wprowadzenia p³acy miesiêcznej dla wszystkich pracowników (rezygnacja z akordu); przyjêcie na zasadzie umowy o pracê na czas nieokre lony wszystkich pracuj¹cych w HCP S.A. d³u ej ni przez okres trzech miesiêcy, w tym pracowników agencji pracy tymczasowej, dla których HCP jest pracodawc¹ u ytkownikiem; za ¹dano tak e, aby decyzje o zmianach w regulaminie socjalnym akceptowa³a za³oga i aby komisjê socjaln¹ tworzyli wybrani przez za³ogê pracownicy. Dokoñczenie na stronie 6. 5

6 FOTO:K.JANKOWSKA W reakcji na roszczenia Inicjatywy Pracowniczej dyrekcja Cegielskiego za ¹da³a od Marcela Szarego (delegata za³ogi do prac w zarz¹dzie HCP i jednocze nie szefa komisji zak³adowej Inicjatywy Pracowniczej w HCP), aby dokona³ on analizy skutków podwy ki na sytuacjê ekonomiczn¹ firmy. Poni ej prezentujemy obszerne fragmenty tej analizy, jak¹ dokona³ Marcel Szary: Przede wszystkim pragnê zwróciæ uwagê na fakt, i zlecenie takiego zadania tokarzowi, albo nie wiadczy dobrze o kompetencjach kadry kierowniczej HCP; albo te, je eli celem tej uchwa³y by³o naigrywanie siê z postulatów za³ogi, nie wiadczy dobrze o jej poziomie etycznym. Przeciwko zwolnieniom w HCP - rocznica Poznañskiego Czerwca 1956 /2002 r./ Robotnicy, za³oga HCP dobrze wiedz¹, e zarówno w jednym jak i drugim przypadku, nie mo na siê zbyt wiele po menad erach spodziewaæ (...). Spró- z perspektywy polskiej gospodarki bujmy odpowiedzieæ sobie na pytanie czy ¹danie podwy- Obserwowany wysoki przyrost PKB, na który z chêci¹ siê ek jest w obecnej sytuacji zak³adu uprawnione? Popatrzmy powo³uje elita rz¹dz¹ca, spadek bezrobocia, nap³ywaj¹ce rzek¹ miliardowe dotacje z UE itd., powinny sugerowaæ, e na to z trzech stron. zosta³y spe³nione wszystkie warunki, aby wreszcie "ludziom y³o siê lepiej". Rz¹d nie ma tutaj w¹tpliwo ci, co potwierdzi³ Ze strony sytuacji ekonomicznej firmy... ¹dania wzrostu wynagrodzeñ s¹ uzasadnione z wielu wzglê- udzielaj¹c z bud etu pañstwa wysokich podwy ek (30%!!!) dów: rosn¹cych z roku na rok zysków firmy; zamkniêtego na zarówno dla pracowników s³u by zdrowia, jak te nauczycierok 2007 portfela zamówieñ i obiecuj¹cych perspektyw na na- li. Tymczasem argumenty i dzia³ania dyrekcji HCP id¹ jakby stêpne dwa lata ( ); wzrostu warto ci sprzeda y w pod pr¹d tym tendencjom. Jest to polityka zachowawcza, 2006 roku w stosunku do 2005 o 25%; wzrostu wydajno ci boja liwa, asekurancka i niestety prowadzona na koszt zwyk³ego robotnika. Efekt? Zarz¹d lekcewa ¹c ¹dania za³ogi pracy; wreszcie wzrostu rentowno ci. Je eli wobec tych faktów robotnicy nie mog¹ siê domagaæ powoduje nawarstwienie siê nierozwi¹zanych problemów podwy ek, to w takim uk³adzie, kiedy jest dobry moment spo³ecznych, radykalizuj¹c w ten sposób postawê za³ogi. na takie postulaty? Oczywi cie wiemy, e z perspektywy Ta polityka doprowadzi³a do tego, e gdy w roku 2006 w menad erów - nigdy. Ustawiczne pomijanie w bud ecie i pla- sporze zbiorowym z HCP, by³ tylko jeden zwi¹zek zawodonach firmy odpowiednio sensownych podwy ek p³ac, sta³o wy, obecnie mamy dwa spory zbiorowe i 3 zwi¹zki zawodosiê dzia³aniem standardowym dyrekcji firmy, która kieruje we w nich uczestnicz¹ce. Kluczowe staje siê wiêc zagadniesiê w swojej polityce albo abstrakcyjnie pojmowanym do- nie: nie co siê stanie, gdy zrealizujemy ¹dania pracownicze brem przedsiêbiorstwa, albo zupe³nie partykularnymi wzglê- dotycz¹ce podwy ki p³ac, lecz co siê wydarzy, gdy ich nie dami. Mimo takiego nastawienia, robotnicy nie widz¹ powo- zrealizujemy i strajk bêdzie faktem? dów - i moim zdaniem zupe³nie s³usznie - aby nie ¹daæ odpoto jeszcze nie wszystko, bowiem szersza analiza tego typu wiedniej zap³aty za ich pracê. Spójrzmy na to z... polityki dyrekcji HCP ka e nam zapytaæ o to, jak Zarz¹d perspektywy bud etów rodzin pracowników produkcyjnych zamierza pozyskaæ wykwalifikowan¹ si³ê robocz¹ i uatrakw dalszym ci¹gu pracownicy produkcyjni w HCP zarabiaj¹ mniej cyjniæ oferty pracy w HCP, co wa ne z uwagi na plany pro(w stosunku do redniej krajowej) ni jeszcze kilka lat temu (w dukcyjne? Chyba nie oferuj¹c coraz bardziej niestabilne zastosunku do np roku). Tymczasem na 2007 rok zapo- trudnienie (agencje pracy tymczasowej) i g³odowe zarobki? wiadane s¹ powa ne podwy ki cen podstawowych artyku³ów Efektem tej polityki jest odp³yw zarówno pracowników wyi mediów, co oznaczaæ mo e realny spadek wynagrodzenia. kwalifikowanych, jak te m³odych (szczególnie upo ledzo eby temu zapobiec trzeba zaplanowaæ odpowiednio wyso- nych w zarobkach), co w przysz³o ci mo e skutkowaæ fatalkie wynagrodzenie, które z jednej strony wreszcie zrekompen- nymi konsekwencjami. Brak nam po prostu m³odych, wysuje wieloletnie straty w poziomie zarobków pracowników pro- szkolonych kadr, ale dyrekcja nie widzi tego zagro enia. dukcyjnych HCP, a z drugiej zrekompensuje podwy ki cen. Kiedy spojrzymy na zak³ad taki jak Volkswagen to widaæ, i Oczywi cie uwzglêdniæ nale y równie i ten prosty fakt, i ka - g³ówn¹ czê æ za³ogi stanowi¹ ludzie m³odzi, u nas odwrotdy, nie tylko kadra kierownicza i dyrektorska, ma prawo do nie, s¹ to ludzie starsi lub w rednim wieku. Dla m³odych godnych i coraz lepszych zarobków. Tymczasem zarówno na perspektywa pracy w tym "skansenie" - jak siê wyra aj¹ - nie naszym wewnêtrznym rynku pracy, w HCP, jak te na polskim jest atrakcyjna. Wol¹ wyjechaæ pracowaæ do Irlandii, Wielrynku pracy, rozpiêto ci p³acowe - pomiêdzy robotnikami i kiej Brytanii lub Norwegii. To skutek Waszej wieloletniej, krótnomenklatur¹ polityczno-biznesow¹ - ci¹gle rosn¹, bowiem kowzrocznej polityki Panowie menad erowie! Ale czy Was poziom ycia zwyk³ego robotnika, przesta³ kogokolwiek ob- to w ogóle obchodzi? chodziæ. Sta³ siê on tylko czê ci¹ kosztów wpisan¹ w odpowiedni¹ rubryczkê, tak jakby wynik ksiêgowy, a nie dobro cz³o- Zobowi¹zania firmy i robotników wieka by³o celem dzia³alno ci gospodarczej. Powtórzê tu to, Uchwa³a [zarz¹du HCP], k³adzie na mnie obowi¹zek przeco ju mówi³em wielokrotnie: najpierw ludzie, potem zyski. analizowania, jak podwy ka stawki osobistego zaszeregowania pracowników HCP wp³ynie na... "zaleg³o ci p³atnicze Wreszcie spójrzmy na te ¹dania podwy ek... 6

7 stoczni polskich, rozliczne zobowi¹zania HCP S.A. i skutki przeterminowanych zobowi¹zañ dla potencjalnego wstrzymania dalszych dostaw materia³ów i us³ug". Zdumiewaj¹ce! A czy Was Panowie kierownicy i dyrektorzy obchodzi to, jak wielu z pracowników produkcyjnych HCP S.A. ma na g³owie komornika, niesp³acone d³ugi w bankach? Czy wiecie ile rodzin pracowników HCP zalega z op³atami za czynsz, ilu grozi eksmisja, albo chocia wstrzymanie dostaw pr¹du, gazu, czy tylko wy³¹czenie telefonu? Czy kiedykolwiek w tej kwestii zorganizowaliœcie badanie socjologiczne, aby siê dowiedzieæ jaka jest sytuacja materialna pracowników HCP? Nie. Je eli Was to wszystko nie interesuje, a wrêcz obnosicie siê z obojêtnoœci¹ na te kwestie, to dlaczego przypuszczacie, e nas robotników bêd¹ obchodziæ Wasze problemy! Bo to do Was Panowie menad erowie nale y zadbanie o to, eby Spó³ka nie popad³a w d³ugi, mia³a zagwarantowan¹ p³ynnoœæ p³atnicz¹, wypracowywa³a zyski itd. (...) Kondycja finansowa Cegielskiego jako ca³oœci jest dobra i z roku na rok siê poprawia. Zwróæmy uwagê, e holding wykazuje spore zyski, a pracownicy produkcyjni np. HCP S.A. posiadaj¹ pensje relatywnie mniejsze, od tych jakie mieli w 1999 roku (w stosunku do œredniej krajowej). Gdyby spe³niæ ¹dania p³acowe, fundusz p³ac ca³ego Holdingu wzrós³by z tego tytu³u o 24 mln. z³otych rocznie (przyjmuj¹c za podstawê zatrudnienie w Holdingu na poziomie z 2006 roku czyli 2995 pracowników, ze œrednim wynagrodzeniem miesiêcznym 2766,22 z³.) przy - jak zaznaczy³em wczeœniej - sukcesywnym wzroœcie wydajnoœci pracy. Zatem koszt podwy ek by³by mniej wiêcej na poziomie zysku brutto przedsiêbiorstwa. (...) Reasumuj¹c: kieruj¹c siê dobrem firmy, jako cz³onek Zarz¹du delegowany do jej prac przez za³ogê HCP S.A. wnoszê o przyst¹pienie do negocjacji ze zwi¹zkami zawodowymi w sprawie udzielenia za³odze podwy ki pensji o 3,30 z³. na godzinê. Tylko tak mo na unikn¹æ negatywnych dla firmy skutków wybuchu nieuchronnego niezadowolenia spo³ecznego, odp³ywu wartoœciowych, dobrze wykszta³conych robotników, zagwarantowaæ wzrost wydajnoœci i jakoœæ pracy, obni yæ rotacjê kadr itp. Marcel Szary Poznañ: spotkanie IP i protestuj¹cych listonoszy W dniu 9 grudnia w Poznaniu odby³o siê spotkanie Inicjatywy Pracowniczej. Obrady IP poprzedzi³o spotkanie protestuj¹cych œrodowisk pracowników Poczty Polskiej z Bydgoszczy, Gdañska, Kielc i województwa œwiêtokrzyskiego, Poznania, Œwiecia, Torunia i Warszawy. Poni ej publikujemy przyjête oœwiadczanie. Po omówieniu problematyki protestów pracowników poczty rozpoczê³a siê debata nad kwestiami dotycz¹cymi spraw wewnêtrznych IP. W dyskusji wziêli udzia³ przedstawiciele IP z Gdañska, Szczecina, Œl¹ska, Poznania, Kostrzyna, Gorzowa, odzi, Otwocka. Ustalono m.in. e Krajowy Zjazd Delegatów IP odbêdzie siê marca 2007 roku w Poznaniu. Podczas zjazdu bêdzie dyskutowana problematyka deklaracji ideowej IP oraz taktyka dzia³añ zwi¹zku. W tym celu IP organizuje ogólnopolsk¹ dyskusjê nad zasadami funkcjonowania IP. Omówiono tak- e takie zagadnienia jak: stosunek IP do Komitetu Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników; dzia³ania prawne wobec Impel-Tom w zwi¹zku ze zwolnieniem 4 dzia³aczy IP z tej firmy; dzia³ania, które zostan¹ podjête w zwi¹zku z sytuacj¹ w przemyœle stoczniowym; omówiono sytuacjê i dzia³ania w zak³adach H. Cegielski. Na spotkaniu przyjêto w poczet zwi¹zku kolejne 4 komisje zak³adowe (z Raciborza, Gdañska, Poznania, Warszawy). Omówiono sytuacjê finansow¹ i rozpoczêto dyskusjê na temat dzia³añ zwi¹zku, w której podkreœlono m.in. wolê zwi¹zku do tworzenia kolejnych biur regionalnych, otwartych tak- e dla zewnêtrznych wobec zwi¹zku ruchów spo³ecznych. Oœwiadczenie Protestuj¹cych Pracowników Poczty Polskiej W dniu 9 grudnia 2006 roku w Poznaniu w zak³adach H.Cegielski spotkali siê przedstawiciele strajkuj¹cych pracowników Poczty Polskiej z Bydgoszczy, Gdañska, Kielc i województwa œwiêtokrzyskiego, Poznania, Œwiecia, Torunia i Warszawy. Zebrani wyrazili niezadowolenie z negocjacji prowadzonych z dyrekcj¹ Poczty Polskiej przez zwi¹zki zawodowe, które przejê³y kontrolê nad ruchem protestu pracowniczego nie maj¹c poparcia i zgody protestuj¹cych. Zebrani uznali za konieczne powróciæ do postulatów, które zosta- ³y wysuniête przez strajkuj¹cych i protestuj¹cych pracowników Poczty Polskiej w tym przede wszystkim: - podwy ki do wysokoœci 2500 z³. brutto pensji zasadniczej; - udzielenia gwarancji nie wyci¹gania konsekwencji s³u bowych wobec wszystkich protestuj¹cych. Zebrani postanowili powo³aæ Ogólnopolskie Porozumienie Protestuj¹cych Pracowników Poczty Polskiej, które bêdzie d¹ yæ do spe³nienia ww. postulatów i ustalono, e nastêpne spotkanie odbêdzie siê w Gdañsku w drugiej po³owie stycznia 2007 roku. Kontakt z Ogólnopolskim Porozumieniem Protestuj¹cych Pracowników Poczty Polskiej: Bydgoszcz: Piotr Czaplicki Gdañsk: Bartosz Kantorczyk Kielce: Grzegorz Kupis Warszawa: Piotr Zarêba

8 Gdañsk: Poczta Polska po strajku Wywiad z Bartoszem Kantorczykiem, przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej Inicjatywy Pracowniczej przy Poczcie Polskiej Co s³ychaæ na Poczcie Polskiej po fali strajków jakie mia³y miejsce w listopadzie i grudniu 2006 roku? Dostaliœmy, wywalczone dziêki strajkowi, 600 z³. brutto (390 z³. na rêkê) jednorazowej premii przed œwiêtami. Ale wynegocjowanej podwy ki jeszcze nie by³o, zatem nie wiemy ile konkretnie ka dy z nas zyska³. Niedawno dostaliœmy te premiê uznaniow¹ za B.Kantorczyk roz³adowanie ruchu œwi¹tecznego. Nie wszyscy dostali, bo ka dy, kto od listopada by³ chocia jeden dzieñ na zwolnieniu lekarskim, zosta³ pozbawiony tego dodatkowego wynagrodzenia. Nie uwa am tego za sprawiedliwe, wystarczy³o, e zdarzy³ siê wypadek losowy, jakiœ pogrzeb i ju pracownik by³ poszkodowany. Z ARCHIWUM IP Jak du a by³a to premia? Premia ta, z tego co wiem, w ka dym mieœcie by³a wyp³acana inaczej. W Gdañsku listonosze dostali po 350 z³. brutto (226 z³. na rêkê) i chyba wiêkszoœæ pracowników Centrum Sieci Pocztowej tak samo, a wy sza kadra wraz z pracownikami Centrum Us³ug Pocztowych dosta³a 150% premii. Natomiast w Warszawie listonosze, asystenci (Centrum Sieci Pocztowej) dostali 64% premii, a ich administracja i pracownicy CUP 120% premii. To nierówno i niesprawiedliwie - jedni wynosili przesy³ki na plecach, dzielili, wydawali przy okienkach, a drudzy spijaj¹ przys³owiow¹ "œmietankê". Gdzie zasada - "kto sieje ten zbiera"? Jak uk³adaj¹ siê stosunki miêdzy kierownictwem a szeregowymi pracownikami? Dyrekcji Poczty Polskiej i pozosta³ej kadrze kierowniczej wci¹ zale y na tym, aby wœród pracowników na najni szych stopniach drabiny pocztowej panowa³ ciemnogród. W miejscach pracy, przynajmniej w wiêkszoœci nie uœwiadczysz Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy, e nie wspomnê o Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy, czy regulaminie Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych. Nawet dla wytrwa³ych i dobrych poszukiwaczy dokumenty te s¹ nieosi¹galne. Widocznie nigdy nie by³y przeznaczone dla szeregowych pracowników i nikomu z "góry" nie przysz³o do g³owy, e jakiœ listonosz czy asystent bêdzie mia³ czas i chcia³ zag³êbiaæ siê w te papierki. Dyrekcja pragnie, aby pracownicy byli zdyscyplinowani, pokorni, silni, tani i wykonywali absolutnie wszystko to, co siê im nakazuje bez chwili namys³u. Dyrektorzy wzywaj¹ teraz na indywidualne rozmowy naczelników urzêdów i mówi¹ im miêdzy innymi tak " nie ma adnych nadgodzin, bo listonosze pracuj¹ w zadaniowym czasie pracy, maj¹ pewne zadania i musz¹ je wykonaæ...". Naczelnicy umiejêtnie manipuluj¹ za³og¹ i robota idzie do przodu w ciszy i porz¹dku. Tak by³o ca³e lata, ale teraz coraz czêœciej, zw³aszcza wœród m³odych pracowników, to siê zmienia. Jak ta zmiana w postawie pracowników poczty siê przejawia? Pracownicy zaczynaj¹ upominaæ siê o przestrzeganie Kodeksu Pracy. Zaczynaj¹ zastanawiaæ siê, w jakim systemie pracy s¹ zatrudnieni. Czy normy czasowe s¹ przestrzegane i jeœli trzeba domagaj¹ siê nadgodzin, lub odmawiaj¹ wykonania pewnych czynnoœci, gdy nie mieszcz¹ siê w normach. W Gdañsku na Urzêdzie Pocztowy nr 18 listonosze pracuj¹c tylko przy swoich rejonach, bez "rozbiórek" (czyli pracy w innych rejonach dorêczeñ), w grudniu dostali blisko 600 z³. brutto za nadgodziny. Niedawno trzech listonoszy tego samego urzêdu odmówi³o "rozbierania" rejonów, za nieobecnych w pracy kolegów, gdy nie byli w stanie w ci¹gu norm czasowych obs³u yæ swojego rejonu. Pracownicy domagaj¹ siê realnego zaplanowania zadañ, bez ³amania Kodeksu Pracy. Domagaj¹ siê tak e zmiany b³êdnych norm, na podstawie, których oblicza siê obci¹ enie rejonu, bo nie odzwierciedlaj¹ one realiów pracy listonoszy. Czekamy na odpowiedÿ Dyrekcji w tej kwestii. Ludzie wreszcie pojêli, do czego s³u y zegarek i wiedz¹, kiedy maj¹ koñczyæ prace i nie wa ne, e jeszcze tyle im zosta³o do zrobienia, bo przecie jutro te jest dzieñ. Skoro trzeba coœ dodatkowego zrobiæ w okreœlonych normach czasowych, to trzeba te zadania podzieliæ na wiêcej osób, a jeœli ich nie ma, to problem pracodawcy. Pracownicy zaczynaj¹ siê te zastanawiaæ, co nale y do ich obowi¹zków itd. Co na to wszystko dyrekcja poczty? Pocztowcy zaczynaj¹ szanowaæ samych siebie i rozumiej¹ e nie s¹ niewolnikami. Nasza dyrekcja, wraz ze swoimi zwi¹zkami zawodowymi, pracuje w pocie czo³a, aby wszystko wróci³o do starego systemu, ale myœlê, e to ju niemo liwe. Wiêkszoœæ pracowników Poczty Polskiej wci¹ siê boi, ale spora czeœæ bêdzie robiæ wszystko, aby obudziæ resztê. Chodzi o nasz¹ godnoœæ, o przestrzeganie praw pracowniczych. Co jeszcze da³ strajk? Rozprzestrzeni³y siê ogniska zapalne w organizmie Poczty Polskiej. Pracowaliœmy w "ciasnych jaskiniach" i myœleliœmy, e tak ju musi byæ. Nie widzieliœmy wyjœcia, ale ono jest, tylko trzeba o te wyjœcie walczyæ. Teraz ju nikt nie zabierze nam tej przestrzeni, powietrza i s³oñca. Rozmawia³: Jaros³aw Urbañski Poczta Polska represjonuje strajkuj¹cych Po listopadowych strajkach Poczty Polskiej nasila siê fala represji wobec aktywnych uczestników protestu i dzia³aczy zwi¹zków zawodowych. Od 1 lutego 2007 roku przesuniêty zosta³ na inny urz¹d pocztowy Bartosz Kantorczyk, jeden z inicjatorów listopadowego strajku w Gdañsku i dzia³acz Inicjatywy Pracowniczej. Dzia³ania pracodawcy s¹ nielegalne. Sprawa ma jednoznacznie charakter represyjny. Bartosz Kantorczyk jest znanym dzia³aczem zwi¹zkowym i pracowniczym upominaj¹cym siê o przestrzeganie praw pracowniczych i zwi¹zkowych. Odegra³ istotn¹ rolê w sporze pomiêdzy pracownikami i pracodawc¹, jaki mia³ miejsce w listopadzie 2006 roku. By³ cz³onkiem komitetu strajkowego wybranym przez za³ogê. O jego dzia³alnoœci szeroko informowa³a polska prasa lokalna i krajowa. Poniewa Bartosz Kantorczyk pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej OZZ Inicjatywa Pracownicza, 8

9 o czym pracodawca by³ poinformowany, podlega szczególnej ochronie prawnej. A zatem zgodnie z ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych - art. 32 ust. 2 - nie mo na mu zmieniæ warunków pracy. Tak e inni aktywni dzia³acze pracowniczy s¹ zastraszani przez kierownictwo Poczty Polskiej. Grozi im siê zwolnieniem, z powodu ich wsparcia dla wczeœniejszego protestu i ¹dania przestrzegania praw pracowniczych oraz realizacji porozumieñ postrajkowych. Informacje o podobnym traktowaniu pracowników nap³ywaj¹ tak e z innych miejscowoœci. Przypomnijmy, e zarówno Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jak i Dyrektor Regionalny w Gdañsku, udzielili pisemnego zapewnienia, e nikt nie poniesie konsekwencji s³u - bowych w wyniku zaanga owania w s³uszny protest pracowników Poczty Polskiej. Tymczasem prze³o eni Bartosza Kantorczyka, bez jakichkolwiek konsultacji ze zwi¹zkiem zawodowym, zmienili mu warunki pracy, bez podania przyczyn tej zmiany. OZZ Inicjatywa Pracownicza domaga siê natychmiastowego cofniêcia decyzji kierownictwa Poczty Polskiej dotycz¹cej przeniesienia B. Kantorczyka i na dzieñ 16 lutego 2007 roku zapowiada przed siedzibami Dyrekcji Poczty Polskiej pikiety protestacyjne w Gdañsku, Poznaniu, Warszawie i innych miejscowoœciach. "Kiszona Kapusta" dla pracowników w Irlandii Polska Grupa irlandzkiego Niezale nego Zwi¹zku Robotników (Independent Workers Union - IWU), z któr¹ Inicjatywa Pracownicza œciœle wspó³pracuje, wyda³a w styczniu 2007 roku pierwszy numer w³asnego biuletynu pt. "Kiszona Kapusta". W artykule "Pracownicy agencyjni ³¹czcie siê!", dokonano analizy sytuacji polskich (czy generalnie emigracyjnych) pracowników agencyjnych w Irlandii. Polska Grupa IWU, do której przystêpuje coraz wiêcej osób, wezwa³a do walki o stabilne zatrudnienie. Nale- y - czytamy w Biuletynie - "rozpocz¹æ szeroko zakrojon¹ kampaniê, której g³ównym d¹ eniem bêdzie doprowadzenie do powszechnego zaakceptowania zasady, e pracodawca zatrudnia³ bêdzie bezpoœrednio u siebie pracownika agencyjnego w momencie, gdy ten przepracuje w jego zak³adzie pracy trzy miesi¹ce. Tyle czasu wystarczy, by wypróbowaæ pracownika. Tyle czasu to doœæ, aby zanegowaæ tymczasowoœæ danego miejsca pracy i uznaæ je za sta³e lub choæby mo liwe do jasnego okreœlenia terminu kontraktu. Aby cel kampanii zrealizowaæ nale y przedstawiæ go za³ogom poszczególnych fabryk, hurtowni i innych miejsc pracy, gdzie podnajmowani s¹ tymczasowi robotnicy agencyjni, przekonaæ ich do s³usznoœci tego celu, zorganizowaæ i zmotywowaæ do podjêcia dzia- ³añ. Nale y pomóc pracownikom pisaæ listy do pracodawców z ¹daniem przyjêcia zasady trzech miesiêcy, nauczyæ ich jak zorganizowaæ strajk, jak nag³oœniæ problem w mediach, jak zdobyæ sojuszników poœród pracowników kontraktowych w zak³adzie pracy. Trzeba stworzyæ ruch na rzecz poprawy sytuacji robotników agencyjnych, który bêdzie na tyle silny, by wywalczyæ tê poprawê. Jestem przekonany, e jeden precedens, jedna udana akcja w konkretnym miejscu pracy, skutecznie zmotywuje innych pracowników do podjêcia walki. Kto nie walczy, ten nie zwyciê a!" (JU) KRÓTKO Poznañ: W dniu 8 grudnia w Kinie Malta odby³a siê polska premiera filmu "Ostatnie ognie w Porto Marghera" mówi¹cego o warunkach pracy i walce w³oskich pracowników przemys³u chemicznego i ciê kiego w Porto Marghera ko³o Wenecji. Film w wersji polskojêzycznej zosta³ wydany przez niemieckie czasopismo "Wildcat". Pokaz zosta³ poprzedzony prelekcj¹ na temat warunków spo³ecznych, politycznych oraz przebiegu protestów pracowniczych we W³oszech na prze- ³omie lat 60. i 70. Tego samego dnia wczeœniej w antykwariacie "Pokój z widokiem" (ul. Œródka 1) odby³a siê prelekcja Jaros³awa Urbañskiego na temat wspó³czesnej literatury spo- ³eczno-filozoficznej podejmuj¹cej problematykê robotnicz¹ pt. "Kto pisze o robotnikach?". Elbl¹g: Jak poda³a Polska Agencja Prasowa na karê roku wiêzienia w zawieszeniu na trzy lata skaza³ S¹d Rejonowy w Elbl¹gu w³aœciciela nielegalnej fabryki wytwarzaj¹cej obudowy do elektrowni wiatrowych. Waldemar O., który zatrudnia³ "na czarno" 50 pracowników, by³ oskar ony o uporczywe naruszanie praw pracowniczych. Wed³ug inspekcji pracy, która skierowa³a sprawê do prokuratury, fabryka przypomina³a obóz pracy. Wyrok nie jest prawomocny. Pracownicy pracowali przez 6-7 dni w tygodniu od 15 do 20 godzin dziennie, a wyp³acano im najni sze wynagrodzenie. Najpierw pracownicy otrzymywali wyp³aty terminowo, potem z opóÿnieniem, a za jeden miesi¹c w ogóle. Zatrudnieni nie dostawali od pracodawców ubrañ roboczych i obuwia, chocia po kilku dniach zwyk³e buty nadawa³y siê do wyrzucenia, bo "pali³a" je ywica u ywana w produkcji. Pracuj¹c w szkodliwych chemicznych oparach nie mieli te masek chroni¹cych drogi oddechowe. Nabór do fabryki odbywa³ siê "poczt¹ pantoflow¹". Chêtni najpierw pracowali na próbê bez wynagrodzenia. Po tygodniu albo dwóch w³aœciciele oceniali, czy osoba nadaje siê do pracy. (PAP) Warszawa: Oko³o 5 tysiêcy kolejarzy 19 grudnia 2006 roku protestowa³o przed Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej. Domagali siê przede wszystkim uregulowania spraw emerytalnych. Zwi¹zkowcy odczytali w zwi¹zku z tym przed ministerstwem petycjê skierowan¹ do premiera Jaros³awa Kaczyñskiego i minister Anny Kalaty. Zwi¹zkowcy podkreœlili zarazem, e jeœli dialog nie zostanie podjêty, to nie wykluczaj¹ kolejnych ostrzejszych ju akcji i strajku. 9

10 CNT w Polsce W dniu 27 stycznia 2007 roku odby³o siê w Poznaniu spotkanie z przedstawicielem sekretariatu miêdzynarodowego francuskiej CNT (Confederation National du Travaille) - Jérémie Berthuin, który goœci³ w Polsce na zaproszenie Inicjatywy Pracowniczej. Podobne spotkanie odby³o siê tak e w Warszawie. Jérémie Berthuin przedstawi³ w zarysie historycznym walki spo³eczne i pracownicze we Francji k³ad¹c szczególny nacisk na takie wydarzenia, jak protesty kolorowej m³odzie y i manifestacje przeciwko programowi tzw. "pierwszej pracy" (CPE). W drugiej czêœci przedstawi³ natomiast historiê i najwa niejsze dzia³ania zwi¹zku. Jérémie Berthuin CNT powsta³o w 1946 roku i zosta³o za³o one przez emigrantów hiszpañskich, którzy musieli wyjechaæ w wyniku przeœladowañ junty frankistowskiej. Przez wiele lat organizacja liczy³a ledwie kilkuset cz³onków (300). Radykalna zmiana sytuacji nast¹pi³a w 1995 roku, kiedy wybuch³ we Francji strajk generalny przeciwko reformie ubezpieczeñ spo³ecznych. Obecnie CNT liczy ok. 5 tys. aktywnych cz³onków i posiada swoje komórki, w takich sektorach rynku pracy jak: transport, przemys³ motoryzacyjny, poczta, kultura i prasa, handel (supermarkety), budownictwo, pracownicy porz¹dkowi (sprz¹tanie), czy nawet rolnicy (po³udnie Francji). Zwi¹zek nie ogranicza siê jednak do dzia³alnoœci czysto pracowniczej, ale uczestniczy w szerszym ruchu spo³ecznym np. na rzecz emigrantów, w ruchu antyfaszystowskim, feministycznym czy antyeksmisyjnym (problemy mieszkaniowe). Do CNT nale ¹ tak e studenci i licealiœci. Je eli chodzi o wspó³pracê miêdzynarodow¹, to CNT stara siê (wraz z hiszpañskim CGT i szwedzkim SAC, oraz innymi organizacjami pracowniczymi z Portugalii czy Grecji) doprowadziæ do szerokiej i praktycznej wspó³pracy. Jérémie Berthuin poda³ jako dobry przyk³ad ostatni¹ akcjê (styczeñ 2007) przeciwko firmie ISS (miêdzynarodowy koncern zajmuj¹cym siê sprz¹taniem). W Szwecji koncern zatrudni³ emigrantów, których tamtejsze kierownictwo firmy traktowa³o w nieodpowiedni sposób. Pracownicy ci postanowili przedsiêwzi¹æ dzia³ania w ramach SAC. Wówczas okaza³o siê, e w Pary u CNT posiada struktury zwi¹zkowe w ISS i zagrozi³o strajkiem solidarnoœciowym z pracownikami w Szwecji. Ostatecznie, FOTO:K.JANKOWSKA aby unikn¹æ miêdzynarodowych konsekwencji, kierownictwo szwedzkiej ISS musia³o zmieniæ swoje praktyki i uznaæ roszczenia pracowników. CNT organizuje tak e akcje bojkotu Coca Coli z powodu polityki tej firmy w Kolumbii, gdzie zamordowano ju 9 dzia- ³aczy zwi¹zkowych zaprzyjaÿnionych z CNT, z powodu ich aktywnoœci propracowniczej. Podobnie CNT próbuje utrzymaæ kontakty z dzia³aczami w Palestynie organizuj¹c liczne akcje (np. goszcz¹c we Francji dzieci palestyñskie). Wa ne jest te zaanga owanie CNT w walki pracownicze w Afryce. Na przyk³ad w Gwinei powsta³a struktura CNT. W obecnej chwili trwa tam strajk generalny przeciwko dyktaturze i o wolnoœæ zwi¹zków zawodowych. W wyniku straæ z policj¹ zginê³o ju 40 osób. CNT wydaje specjalistyczny periodyk, w którym podejmuje problemy walk klasowych w Afryce ("Afrique XX1) Obecnie CNT organizuje miêdzynarodow¹ konferencjê anarchosyndykalistyczn¹, która odbêdzie siê w ostatnich dniach kwietnia w Pary u. Podobne konferencje odby³y siê np. w 1999 roku w San Francisco i w 2002 roku w Essen. Konferencjê w Pary u ma wyró niaæ szersza reprezentacja dzia³aczy zwi¹zkowych z Ameryki aciñskiej, Azji i Afryki. (JU) Miêdzynarodowa Konferencja Zwi¹zkowa I07 Nic dla nas? - Wszystko dla wszystkich! yjemy w czasach destrukcji osi¹gniêæ socjalnych w skali europejskiej i œwiatowej za pomoc¹ deregulacji i ataku na prawa pracownicze, poprzez reformy prawa pracy i obni anie poziomu bezpieczeñstwa socjalnego (prywatyzacja, konkurencja pomiêdzy pracownikami, rozwój elastycznego zatrudnienia i pracy na czarno oraz prac nie wynagradzanych i pozbawionych ochrony prawnej). Obserwujemy powszechne wystêpowanie neoliberalnego projektu, w którym rosn¹ zyski nielicznej elity, a coraz wiêcej osób jest poddawanych wyzyskowi i jest zagro onych ubóstwem. "Na pocz¹tku XXI wieku ci¹gle istniej¹ miliony ludzi zaanga owanych w ruch na rzecz godnych p³ac i lepszego ycia. Coraz wiêcej ludzi zdaje sobie sprawê z faktu, e kapitalistyczna obietnica dobrobytu i prosperity nie jest niczym wiêcej ni krzykliw¹ fasad¹, za któr¹ drastycznie obni aj¹ siê warunki naszego ycia" (cytuj¹c tekst "Walka o lepszy œwiat musi byæ globalna" z konferencji I02 w Essen w roku 2002). Globalizacja nie jest niczym nowym w gospodarce kapitalistycznej, ale mobilnoœæ, agresywnoœæ i mo liwoœci tego systemu nigdy nie by³y tak silne, jak dzisiaj. Zamykanie rentownych fabryk i przenoszenie produkcji do regionów z ni szymi p³acami i gorszymi warunkami pracy, motywowane wy- ³¹cznie chêci¹ zwiêkszenia zysków akcjonariuszy jest niestety norm¹ w dzisiejszym œwiecie. 10

11 Co mo na zrobiæ? "Drug¹ stron¹" medalu wspó³czesnego œwiata jest niski poziom organizacji ruchu pracowniczego na poziomie koordynacji pomiêdzy pañstwami - zupe³nie jak w okresie tworzenia Pierwszej Miêdzynarodówki. Organizacje i ruchy pracownicze okazuj¹ siê niezdolne ani do konkretnej odpowiedzi, ani do szybkiej i globalnej reakcji na uderzenia ze strony kapitalizmu. Biurokratyczne zwi¹zki zawodowe, ramiê w ramiê z politykami nie chc¹ w ogóle opieraæ siê tym atakom. Jest to sprzeczne z klasowym, nastawionym na walkê syndykalizmem (ruchem zwi¹zkowym), który nie znikn¹³ zupe³nie, ale pozostaje s³aby i dzia³a w sposób niezorganizowany. Po "konferencjach przemys³owych" w San Francisco w roku 1999 (I09) oraz Essen w roku 2002 (I02), francuska Krajowa Konfederacja Pracy (Confedeartion National du Travaille; CNT-F) podjê³a inicjatywê zorganizowania kolejnego spotkania organizacji, grup, sieci i pojedynczych aktywistów, którzy w nich uczestniczyli, jak równie wszystkich innych zainteresowanych. Ratowanie miêdzynarodowej solidarnoœci Kolejna konferencja zwi¹zkowa odbêdzie siê w Pary u w dniach 28, 29, 30 kwietnia oraz l maja. W jakim celu anarchosyndykaliœci, rewolucyjni syndykaliœci i wszyscy popieraj¹cy idee pracowniczej kontroli nad gospodark¹ maj¹ siê spotkaæ? W tego typu konferencji wszelkie wydarzenia s¹ jedynie wstêpem do debaty z konkretnymi przyk³adami dzia- ³añ i walk podejmowanych przez ka dego z nas. Najwa niejszym celem jest odpowiedÿ na pytanie: co konkretnie jesteœmy w stanie zrobiæ razem? Naszym ostatecznym celem i zamierzeniem powinno byæ rozpoczêcie procesu odbudowy wspó³pracy i powi¹zañ pomiêdzy pracownikami z ró nych krajów, tak aby ponownie stworzyæ miêdzynarodow¹ solidarnoœæ ludzi pracy, opart¹ na wymianie informacji, wspólnej walce i akcjach. Program ramowy konferencji Pi¹tek 27 kwietnia 2007: przyjmowanie delegatów Sobota 28 kwietnia 2007: Rano: Spotkania zwi¹zkowe (tematy: wzrost kosztów utrzymania, dynamika p³ac, delokalizacja, zwolnienia, prywatyzacja, prawa pracownicze, represje przeciwko ruchowi zwi¹zkowemu, syndykalizm instytucjonalny a syndykalizm rewolucyjny, Unia Europejska) Popo³udnie: Spotkania bran owe (budownictwo, edukacja, poczta, opieka medyczna, sprz¹tanie, kultura, media, transport, metalurgia, rolnictwo przemys³owe) Wieczór: Koncert Niedziela, 29 kwietnia 2007: Rano: Spotkania tematyczne (walki o prawa kobiet, antyfaszyzm, ekologia, mieszkalnictwo, migracje, antyimperializm) Popo³udnie: Spotkanie podsumowuj¹ce dotychczasowe obrady Wieczór: Spotkanie miêdzynarodowe Poniedzia³ek 30 kwietnia 2007: Popo³udnie: Pokazy filmowe / zwiedzanie Pary a Wtorek l maja 2007: Popo³udnie; Miêdzynarodowa demonstracja Wieczór: Koncert Felieton: Drugie ycie miasta Gdy czasem zdarzy nam siê wybraæ w podró poci¹giem lub z innych powodów zahaczyæ o dworzec Poznañ G³ówny, nie sposób nie pokusiæ siê o refleksjê, czy jesteœmy w Europie XXI wieku, czy mo e zegar nagle zastrajkowa³ i cofn¹³ czas? Do poczekalni w holu dworca rzadko kiedy zagl¹daj¹ podró ni, bowiem sta³a siê ona schronieniem, nielegaln¹ sypialni¹ bezdomnych. Ci z nich, którzy nie dbaj¹ ju o adne wygody, b¹dÿ zostan¹ z poczekalni wypêdzeni przez bardziej agresywnych wspó³towarzyszy, œpi¹ na go³ej kamiennej posadzce w holu Dworca Zachodniego. Myli³by siê ktoœ, kto podejrzewa³by ich o jak¹œ solidarnoœæ w niedoli. Solidarnym mo na byæ tylko pijanym. Akcja FNB na Dworcu Zachodnim FOTO:K.JANKOWSKA Jeœli jesteœmy odporni na specyficzn¹ woñ bij¹c¹ od tych ludzi oraz mamy odwagê zagadn¹æ ich, jeszcze posiadamy szczêœcie, e zdolni akurat s¹ do rozmowy, to mo e uda nam siê dowiedzieæ czegoœ o ich popl¹tanych losach. Ktoœ, kto nigdy nie mia³ do czynienia z problemem, naszej relacji s³ucha niczym recenzji ponurego filmu dziej¹cego siê w Trzecim Œwiecie, przera a bowiem skala tego zjawiska... Wœród bywalców i "mieszkañców" dworca mo na spotkaæ kilka m³odych kobiet. Pozostawi³y swój dom, a w nim nierzadko ma³e dzieci. Teraz tu³aj¹ siê razem z mê czyznami. Wiêkszoœæ z nich straci³a prawie wszystko, nie wierz¹ ju w nic i nawet nie próbuj¹ zmieniæ swojej sytuacji mimo zachêty ze strony MOPR-u (Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie), Pogotowia Spo³ecznego, czy innych instytucji. Ci co skorzystaj¹ z oferty nieraz wyprostuj¹ swoje œcie ki, znajd¹ jak¹œ pracê. Niestety wielu, po krótkim pobycie w oœrodku znowu wraca na dworzec. W ka d¹ niedzielê o na Dworcu Zachodnim wœród kloszardów panuje lekkie o ywienie. Aktywiœci z akcji "Jedzenie Zamiast Bomb" przywo ¹ wegetariañskie posi³ki. Ustawia siê wówczas kolejka. Niektórzy k³óc¹ siê, przepychaj¹ byle szybciej dostaæ miskê ciep³ej strawy. Dworzec Zachodni to nie jedyne miejsce, gdzie bez wysi³ku mo na dostaæ coœ do jedzenia. Codziennie wieczorem w okolicy tzw. "wolnych torów" pod mostem u wylotu ulicy Sk³adowej wydaje posi³ek Pogotowie Spo³eczne, które przywozi go ze swojego punktu przy ulicy Borówki. Przychodz¹ nie tylko bezdomni, tak e ci, którym minimalne dochody nie pozwalaj¹ 11

12 przetrwaæ do nastêpnego œwiadczenia. Widok szokuj¹cy! Podje d a samochód, ludzie wychodz¹ z najciemniejszych zakamarków, odbieraj¹ miskê, po czym znowu chowaj¹ siê w cieñ. Dla mnie najbardziej przykra by³a scena, gdy matka po ywia³a siê zup¹, a jej mo e dwuletni synek bawi³ siê w tym czasie w ka³u y. Nikt nie reagowa³, nikogo to nie dziwi- ³o. A ciœnie siê na usta pytanie: gdzie powinno byæ dziecko w ch³odny styczniowy wieczór? Przygl¹daj¹c siê twarzom zebranych, zniszczonym i nierzadko pokaleczonym trudno uwierzyæ, e wielu z nich nie ukoñczy³o czterdziestu lat. Kilku ma mniej ni trzydzieœci. Pryska wiêc kolejny mit, e bezdomni to tylko ludzie starsi nie umiej¹cy przystosowaæ siê do nowego ustroju. Co siê sta³o ze spo³eczeñstwem? Dlaczego ludzie m³odzi zamiast tworzyæ, zdobywaæ œwiat, wiod¹ ywot gorszy ni dzikie zwierzêta? Czy tak wygl¹daæ ma wymarzona wolnoœæ i prawa cz³owieka? Z jakich rodzin pochodz¹ ci ludzie? Czy rodziny wyrzek³y siê ich na zawsze, czy to oni zerwali wszystkie wiêzi rodzinne i towarzyskie? Czy nie maj¹ adnych potrzeb bycia akceptowanym, kochanym? Rzeczywistoœæ dworca to tylko wierzcho³ek "góry lodowej". Drugie ycie miasta to tak e na wpó³ zrujnowane budynki na bocznicach kolejowych, wagony czekaj¹ce na remont, bunkry na Mi³ostowie czy Dêbinie, pozosta³oœci po obiektach sportowych, dawny stadion "Warty" i wiele podobnych miejsc w ka dej dzielnicy, gdzie kryj¹ siê bezdomni. Prawda, e wiêkszoœæ z nich to ofiary alkoholizmu, narkomanii i innych w³asnych s³aboœci. Jedynym ich przyjacielem jest ³yk nalewki albo denaturatu. Powie ktoœ: "Przecie mo emy w koñcu nie chodziæ w podejrzane miejsca, nie widzieæ tych ludzi." Tylko czy, gdy przestaniemy siê nimi zajmowaæ, bezdomni znikn¹, rozp³yn¹ siê we mgle? Czy nie najwy szy czas zastanowiæ siê, jak¹ przysz³oœæ ma nasze spo³eczeñstwo? Mamy przecie alternatywê. Mo e zamiast walczyæ ze skutkami, lepiej uczyæ ludzi jak godnie yæ. Nie zgadzaæ siê na to, by tylko w¹ska grupa uprzywilejowanych czerpa³a profity z pracy ca³ego spo³eczeñstwa. Od najm³odszych lat powinniœmy zachêcaæ ludzi do aktywnoœci, uczestnictwa w yciu spo- ³ecznym, stwarzaæ warunki, by chcieli i mogli wykorzystaæ swoj¹ szansê. Kornelia Piotrowska Kontakt z O.Z.Z. Inicjatywa Pracownicza Komisja Krajowa Marcel Szary Województwo Zachodniopomorskie Szczecin - Biuro: Inicjatywa Pracownicza, ul. Œl¹ska 34, Szczecin Województwo Lubuskie Gorzów - Biuro: Inicjatywa Pracownicza, Chrobrego 33, Gorzów Kostrzyn - Województwo Wielkopolskie Poznañ - Biuro: Inicjatywa Pracownicza, Koœcielna 4, Poznañ /spotkania w ka dy ostatni wtorek miesi¹ca, godz / Województwo Œl¹skie Miasteczko Œl. - Województwo ódzkie ódÿ - Biuro: Inicjatywa Pracownicza, Próchnika 1 p. 300, ódÿ Województwo Pomorskie Gdañsk - Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza jest organizacj¹ dobrowoln¹, gdzie mój los zale y od twojego zaanga owania i odwrotnie. adne przepisy prawa nie s¹ bardziej skuteczne od miêdzyludzkiej solidarnoœci i wzajemnych kole eñskich relacji miêdzy nami, zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Cenimy sobie w³asn¹ inicjatywê, umiejêtnoœæ komunikacji, wspó³pracy, pomocy jak i wypowiedzianej wprost krytyki. Jest to zatem zwi¹zek wymagaj¹cy. Nie akceptujemy donosicielstwa i dowartoœciowywania siê brakiem wiedzy, umiejêtnoœci czy potkniêciami innych. Tutaj nie jest akceptowane œlizganie siê po grzbietach kolegów czy kole anek z pracy: "niech walcz¹ inni, ja siê nie mieszam". W OZZ Inicjatywa Pracownicza wszyscy jesteœmy równi, bez wzglêdu na funkcje jakie pe³nimy, wykszta³cenie i wysokoœæ zarobków. Funkcje zwi¹zkowe rozumiemy jako s³u bê drugiemu cz³owiekowi, a nie jako powód do pogardy i poni ania innych, czy mo liwoœæ siedzenia w wygodnym fotelu pod skrzyd³em dyrekcji. My w swoim dzia³aniu jesteœmy niezale ni od pracodawców. Wiele naszych komisji zak³adowych uzna³a, e nie bêdzie korzystaæ z tzw. przywilejów zwi¹zkowych, gdy odbieramy je za przyczynê zniewolenia zwi¹zków zawodowych. Nie chcemy od pracodawców etatów zwi¹zkowych, biur, telefonów, faksów. Staramy siê sami zbieraæ sk³adki. Nie korzystamy z funduszy socjalnych z puli przeznaczonych na wycieczki. Zwi¹zki zawodowe bior¹ce w tym wszystkim udzia³ s¹ czêsto póÿniej ubezw³asnowolnione w swoim dzia³aniu. Dzia³acze siê przyzwyczajaj¹ do tych wygód i trudno jest im z tego zrezygnowaæ. Nasze zasady, daj¹ nam pewn¹ przewagê, pracodawca nie wie ilu nas jest i kto nale y do zwi¹zku. Nie ma do nas dojœcia, nie mo e nas skorumpowaæ, bo niczego od niego nie chcemy. Zwi¹zek oczywiœcie korzysta z ustawy, ale traktuje j¹ jako broñ, zw³aszcza wówczas kiedy pracodawca represjonuje pracowników i zwi¹zkowców. O.Z.Z. Inicjatywa Pracownicza ul. Górecka 154, Poznañ REDAKCJA BIULETYNU: Marcel Szary, Jaros³aw Urbañski, Maciej Hojak, Karina G¹siorowska, Agnieszka Mróz. Do u ytku wewnêtrznego 12

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 27 września 2013 Nr 13 (51) Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych Znalezienie pracowników dobrych jakoœciowo, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy.

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy. r e k l a m a Codziennie nowe informacje na www.echogorzowa.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY CZERWIEC 2015 NR 6/2015 Fot. Waldemar Kućko Kronikarz wytrwały, czyli Waldemar Kućko i jego życiowe pasje 70. lat polskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 6 marca 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo