PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania"

Transkrypt

1 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył obszar obrotu dłużnymi instrumentami korporacyjnymi w PKO BP. Przejście Piotra Nowaka do Banku jest podyktowane potrzebą budowy nowych kompetencji w ramach właściciela PKO TFI. 2) Kim jest nowy Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Nowym Zarządzającym portfelem funduszu został Rafał Walczak, który będzie jednocześnie piastował funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych. Rafał Ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2002 roku. Swoja karierę w bankowości rozpoczął w 2000 roku w Powszechnym Banku Kredytowym w Departamencie Ryzyka, a następnie w Departamencie Skarbu, gdzie odpowiadał za transakcje instrumentami pochodnymi na stopę procentową. Od 2002 roku związany był z Bankiem BPH jako trader, a od 2005 roku jako szef zespołu instrumentów pochodnych na stopę procentową w Departamencie Rynków Międzynarodowych. W latach związany był z Erste Group, najpierw jako senior trader odpowiedzialny za transakcje derywatami na stopę procentową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CE4). Od 2011 roku kierował Departamentem Tradingu Obligacjami Skarbowymi w Pionie Rynków Kapitałowych. Jego głównym obszarem inwestycyjnym były rynki regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 3) Jak wygląda aktualne otoczenie rynkowe? Od około 6ciu lat, czyli od momentu wybuchu kryzysu finansowego w USA, elementem o kluczowym znaczeniu dla wyceny różnych klas aktywów była łagodna polityka pieniężna banków centralnych Stanów Zjednoczonych, Anglii, Strefy Euro oraz Japonii. W USA polityka ta polegała na powiększaniu bazy monetarnej w konsekwencji dodruku pieniądza i funkcjonowała pod nazwą luzowania ilościowego (Quantitative Easing, QE), w Strefie Euro natomiast na organizowaniu przez EBC aukcji tanich pożyczek dla sektora bankowego (LTRO) oraz programu skupu obligacji zabezpieczonych aktywami (ABS Asset Backed Securities). Zasadniczym celem luźniej polityki monetarnej była walka ze skutkami spowolnienia gospodarczego poprzez obniżanie rynkowych stóp procentowych (próba zwiększenia inwestycji), osłabianie lokalnej waluty (próba pobudzenia eksportu) oraz wywołanie efektu majątkowego (próba rozkręcenia popytu wewnętrznego). Na obecnym etapie daje się zauważyć poprawę koniunktury w USA i Wielkiej Brytanii oraz niestety rozczarowujące dane dotyczące sytuacji gospodarczej w strefie Euro. Ostatnie działania Europejskiego Banku Centralnego (targeted-ltro, skup ABS i obniżenie bazowych stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu 0,05%) jak na razie zdają się mieć ograniczony wpływ na sferę realnej gospodarki. W niejasnych barwach maluje się też perspektywa rynkowa gospodarek wschodzących, które nadal są narażone na ryzyko normalizacji polityki monetarnej w USA i, w konsekwencji, wzrost kosztów finansowania oraz osłabienie ich walut w stosunku do będącego w fazie lekkiego umocnienia USD. Wydaje się, że umocnienie amerykańskiej waluty w stosunku do EUR oraz walut krajów rozwijających się jest pochodną oczekiwań rynków na normalizację polityki pieniężnej w USA. Ścieżka tej normalizacji pozostaje jednak niepewna. Jakkolwiek program ilościowego luzowania w USA zostanie najprawdopodobniej wygaszony w październiku 2014 roku nadal nie jest przesądzone czy, i o ile, wzrosną oficjalne stopy procentowe ustalane przez Fed. Nadal utrzymują się obawy o to, czy słabość ekonomiczna Strefy Euro oraz gospodarek wschodzących nie spowodują osłabienia wzrostu za oceanem zważywszy, że jego dynamika nadal utrzymuje się poniżej oczekiwań.

2 Luźna polityka monetarna głównych Banków Centralnych bezsprzecznie wywarła ogromny wpływ na wyceny wielu klas aktywów, w tym akcji i obligacji. Od 6 lat drożeją m.in. akcje notowane na giełdach w USA oraz Niemczech (choć dynamika wzrostów na tych rynkach wyhamowała i poddała się korekcie w okresie wrzesień październik 2014). Równolegle pomimo znaczących wzrostów cen akcji notowanych od początku 2014 roku niektóre rynki rozwijające się nadal pozostają w rynku niedźwiedzia np. chiński Shanghai Composite. Rynek obligacji, w przeciwieństwie do rynku akcji, skorzystał na luzowaniu ilościowym w całej rozpiętości geograficznej. Inwestorzy najpierw poszukiwali rentowności na rynkach rozwiniętych, a gdy tam dochodowości spadły w konsekwencji wzmożonego popytu, przenieśli się na rynki wschodzące. Rezultatem tych działań okazało się sprowadzenie rynkowych stóp procentowych (rentowności obligacji) w wielu krajach do historycznych minimów, które notowaliśmy w październiku 2014 roku. Dodatkowymi czynnikami, które w obecnym czasie mogą mieć wpływ na wycenę obligacji i innych klas aktywów są: potencjalne niekonwencjonalne działania EBC w związku z niską inflacją w strefie Euro i mocną wspólną walutą, oraz niepewna sytuacja na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, która może nadal popychać inwestorów w kierunku bezpiecznej przystani jaką są m.in. obligacje niemieckie czy amerykańskie. 4) Z czego wynika aktualny wynik PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Stopa zwrotu wypracowana przez fundusz od dnia pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A, przeprowadzonej w marcu 2014 do dnia r. (tj. w horyzoncie ok. 6 miesięcy) jest zbliżona do średniego oprocentowania lokat bankowych dostępnych na polskim rynku dla Klientów detalicznych, do których PKO TFI odnosi wynik PKO Strategii Obligacyjnych fiz. Oznacza to, że w tym okresie portfel funduszu okazał się dobrą alternatywą dla lokat. Warto w tym miejscu zauważyć, że okres 6 miesięcy jest zbyt krótki do przeprowadzenia rzetelnej oceny działania funduszu. Czynnikiem, który w okresie czerwiec - wrzesień silnie zaważył na wyniku portfela PKO Strategii Obligacyjnych - fiz był stosunek zarządzających PKO TFI do sytuacji na rynku instrumentów dłużnych. Kluczową okazała się niepewność, że ostatnie półrocze mogło upłynąć w otoczeniu niekorzystnym albo umiarkowanym dla skarbowych i nieskarbowych instrumentów dłużnych. Powyższe zaowocowało skróceniem średniego terminu zapadalności lokat portfela funduszu (Duration), tj. zmniejszeniem ekspozycji na ryzyko stopy procentowej portfela w celu ochrony kapitału zainwestowanego przez Klientów. Ostatnie 6 miesięcy udowodniło, że rentowności obligacji skarbowych (zarówno polskich, jak również niektórych krajów wschodzących i rozwiniętych) zanotowały dalsze dynamiczne spadki, co przełożyło się na wzrost cen obligacji o dłuższym terminie zapadalności. Oznacza to, że awersję do ryzyka stopy procentowej przyjętą przez PKO TFI można uznać za przesadzoną. 5) Jakie są możliwe scenariusze dla rynku obligacji? Jakie są zagrożenia? Mając na uwadze systematyczne spadki rentowności obligacji rządowych emitowanych przez wiele krajów, największym zagrożeniem dla rynku instrumentów dłużnych, jakie może zmaterializować się w kolejnych miesiącach, pozostaje wzrost rynkowych stóp procentowych w USA i Wielkiej Brytanii. Wzrost ten może pojawić się w wyniku dalszej poprawy koniunktury gospodarczej w tych krajach i lepszych danych makro dających sygnał bankom centralnym do podjęcia stosownych działań mających na celu normalizację polityki pieniężnej. Zakończenie QE w Stanach Zjednoczonych i planowane podniesienie przez Fed stóp procentowych może doprowadzić do wzrostu rentowności obligacji za oceanem i przesunięcia się inwestorów z rynków wschodzących z powrotem na amerykański rynek instrumentów dłużnych. W takim scenariuszu posiadacze obligacji emitowanych przez kraje rozwijające się

3 mogą doświadczyć problemów z płynnością, jako że podaż tych instrumentów może być za duża w stosunku do popytu. Z drugiej strony słaba dynamika wzrostu gospodarczego krajów Strefy Euro oraz niska inflacja we wspólnym obszarze walutowym wzmaga oczekiwania na zastosowanie nowych, niestandardowych, narzędzi luzowania polityki pieniężnej przez EBC, tj. skup obligacji skarbowych emitowanych przez kraje Strefy Euro. W pierwszej kolejności takie działanie mogłoby doprowadzić do dalszego obniżenia rentowności obligacji emitowanych przez kraje peryferyjne Eurolandu. W konsekwencji inwestorzy mogliby poszukiwać obligacji o dobrej relacji zysk ryzyko, na czym mogłyby skorzystać polskie obligacje skarbowe. Zwiększenie aktywności EBC może przełożyć się silniej na rentowności obligacji polskich a słabiej na rentowności obligacji niemieckich (które już dzisiaj znajdują się na rekordowo niskim poziomie). Taki układ spowodowałby dalsze zawężenie spreadów kredytowych (tj. zmniejszenie premii za ryzyko niewypłacalności danego kraju wliczonej w oprocentowanie obligacji) pomiędzy Polską i krajami rozwiniętymi (np. Niemcami). Oznaczałoby to, że posiadanie w portfelu pozycji długiej (tj. zakładanie wzrostu cen) w obligacjach emitowanych przez kraje Europy Środkowej denominowanych w Euro może być dobrym pomysłem. Wydaje się, że w kontekście budowania różnych scenariuszy na rynku stopy procentowej wiele zależy od horyzontu inwestycyjnego i timingu w krótkiej perspektywie decydujące o wycenie polskich obligacji mogą okazać się tendencje na zacieśnienie spreadów kredytowych na starym kontynencie. W dłuższym terminie przeważyć może ryzyko wzrostu rentowności w ślad za rosnącymi stopami procentowymi w USA. Sytuacja na amerykańskim rynku stopy procentowej będzie wszakże uzależniona od sytuacji makroekonomicznej, która nadal pozostaje niepewna. 6) Czy inwestowanie w fundusze obligacji nadal jest dobrym pomysłem? Zakładając zwiększenie aktywności EBC w zakresie luzowania polityki pieniężnej w Eurolandzie wydaje się, że istnieje jeszcze miejsce do zawężenia spreadów kredytowych pomiędzy Polską a krajami bazowymi. Oznacza to, że polskie obligacje skarbowe denominowane w różnych walutach mogą jeszcze zyskiwać na wartości (ich rentowności mogą spadać). Przy takim układzie warto mieć w portfelu pozycję długą (oczekiwać wzrostu cen) na polskie instrumenty dłużne. Z drugiej strony jeśli założymy zmianę trendu na rynku obligacji, tj. wzrost rentowności i spadek ich cen w ślad za zmianą oficjalnych i rynkowych stóp procentowych w USA odpowiedź na to pytanie będzie uzależniona od produktu, który wybierze Klient. W drugim scenariuszu inwestowanie w klasyczne fundusze dłużne (FIO) zarabiające wyłącznie na wzroście cen obligacji skarbowych (stosujące strategię long-only) może mieć ograniczony potencjał zysku. Powodem tego stanu rzeczy byłoby otoczenie rynkowe mało sprzyjające dalszym wzrostom cen tej klasy aktywów. Inwestor może jednak ulokować swe środki w funduszu obligacyjnym inwestującym zarówno w obligacje korporacyjne jak i obligacje skarbowe i zajmującym długie i krótkie pozycje (pozwalające zarabiać na spadku cen). W takim przypadku odpowiedź na powyższe pytanie jest jednoznacznie pozytywna PKO Strategii Obligacyjnych fiz może korzystać zarówno przy materializacji pozytywnego, jak również negatywnego scenariusza dla obligacji. W atmosferze niepewności co do ścieżki wzrostu/spadku rentowności obligacji dużego znaczenia nabiera horyzont inwestycyjny. PKO Strategii Obligacyjnych fiz może zmienić strukturę portfela instrumentów dłużnych, tj. zmienić długą pozycję w obligacjach na krótką jeżeli Zarządzający uzna, że rośnie prawdopodobieństwo zmaterializowania się scenariusza zakładającego wzrost stóp procentowych w USA, który mógłby przełożyć się na wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych i Euroobligacji.

4 7) Czy PKO Strategii Obligacyjnych fiz może być traktowany jako alternatywa dla depozytów bankowych? PKO Strategii Obligacyjnych fiz może okazać się dobrą alternatywą dla lokat. Mając na uwadze ostatnie obniżki stóp procentowych w Polsce oraz oczekiwania rynku na kolejne luzowanie polityki pieniężnej przez RPP można oczekiwać dalszego obniżenia się oprocentowania depozytów. W takim środowisku PKO Strategii Obligacyjnych fiz wydaje się ciekawą opcją inwestycyjną dla Klientów, którzy nie akceptują wysokiego ryzyka inwestycyjnego. 8) Do kogo adresowany jest PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych fiz jest rozwiązaniem dobrze uzupełniającym portfele klientów, chcących budować obligacyjną część swojego portfela i akceptujących ryzyka jakie są związane z tego typu inwestycją. Fundusz może stanowić alternatywę dla obligacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych, które w otoczeniu wzrastających rentowności mogą napotkać trudności z wypracowaniem atrakcyjnej stopy zwrotu. 9) Jaka jest strategia zarządzania PKO Strategii Obligacyjnych - fiz? PKO Strategii Obligacyjnych fiz jest funduszem absolutnej stopy zwrotu (absolute return) działającym w segmencie instrumentów dłużnych. Fundusz nie może inwestować pośrednio ani bezpośrednio w instrumenty udziałowe (np. akcje) co sprawia, że jego ryzyko inwestycyjne jest mniejsze niż innych produktów stosujących strategię absolute return (np. PKO Globalnej Makroekonomii fiz). Ideą funduszy absolute return jest generowanie dodatniej stopy zwrotu bez względu na otoczenie rynkowe, co odróżnia je od funduszy relatywnej stopy zwrotu dążących do osiągnięcia wyników przewyższających rentowność benchmarku oraz inwestujących w ramach bardziej ograniczonych strategii i limitów. W funduszach absolutnej stopy zwrotu Zarządzający może stosować szeroką gamę rozwiązań finansowych, takich jak instrumenty pochodne, krótką sprzedaż, arbitraż czy lewarowanie portfela (inwestowanie środków pozyskanych na kredyt), jednak wyłącznie w odniesieniu do instrumentów dłużnych oraz walut, a nie rynku akcji. Wykorzystywanie niektórych spośród wymienionych wyżej instrumentów nie jest zazwyczaj dozwolone w ramach standardowych strategii obligacyjnych dostępnych w ramach funduszy otwartych. Wśród strategii stosowanych przez PKO Strategii Obligacyjnych fiz mogą znaleźć się: Strategie kierunkowe, w ramach których Zarządzający dokonuje selekcji najbardziej perspektywicznych krajów i w konsekwencji zajmuje długą pozycję ( gra na wzrost notowań) w obligacjach oraz walucie kraju; Strategie relatywne polegające na zajmowaniu odwrotnych pozycji na instrumentach dłużnych oraz walutach różnych krajów. Przykładem realizacji takiej strategii jest zajęcie pozycji długiej (zakładającej wzrost cen) w obligacjach Stanów Zjednoczonych oraz pozycji krótkiej (zakładającej spadek cen) w obligacjach tureckich; Strategie segmentacji krzywej dochodowości, w ramach których Zarządzający może zajmować odwrotne pozycje na instrumentach dłużnych emitowanych przez ten sam kraj lub przedsiębiorstwo w zależności od terminu zapadalności tych instrumentów. Strategia ta zostałaby zrealizowana gdyby Zarządzający zajął długą pozycję w instrumentach o krótkim terminie do zapadalności (np. polskich 52-tyg. bonach skarbowych) i krótką w instrumentach emitowanych przez ten sam kraj, ale o długim terminie do zapadalności (np. polskich dziesięcioletnich obligacjach skarbowych).

5 Decyzję o zajęciu pozycji poprzedza wnikliwa analiza globalnego otoczenia makroekonomicznego oraz gruntowna selekcja rynków o największym potencjale inwestycyjnym. W procesie tym Zarządzającego wspiera Departament Analiz, a funkcję nadzorczą pełni Komitet Inwestycyjny, na którym omawiane są trendy w globalnej makroekonomii oraz propozycje poszczególnych transakcji. Nad wykonaniem polityki inwestycyjnej Funduszu czuwa też Inspektor Nadzoru oraz Departament Ryzyka. 10) W jaki sposób Zarządzający realizuje strategie Funduszu? Zarządzający realizuje strategię poprzez: Inwestowanie w obligacje rządowe i korporacyjne denominowane w szczególności w EUR i USD. Dzięki wyjściu Zarządzającego poza polski rynek instrumentów dłużnych denominowanych w PLN zmniejsza się ryzyko płynności portfela, gdyż rynek instrumentów dłużnych denominowanych w EUR i USD jest dużo bardziej płynny niż rynek polski. Zarabianie na wzrostach rentowności obligacji za pośrednictwem instrumentów pochodnych, np. kontraktów terminowych na cenę obligacji. Hedging walutowy wykorzystanie FX SWAP jako narzędzia zabezpieczającego przed ryzykiem kursowym i pozwalającego na zwiększenie rentowności inwestycji. Zarządzający chcąc zabezpieczyć ekspozycję walutową wygenerowaną przez włączenie do portfela obligacji denominowanych w EUR i USD może zawrzeć transakcję FX SWAP, która uwzględnia różnicę w oprocentowaniu lokat w walutach będących przedmiotem transakcji. Przykładowo, jeśli Zarządzający zabezpiecza ekspozycję na parze walutowej EURPLN efektem dodatkowym zabezpieczenia jest otrzymanie różnicy w oprocentowaniu środków w PLN (np. 2,0%) i EUR (np. 0,05%). Inwestowanie w instrumenty pochodne np. zawieranie transakcji kupna/sprzedaży CDS ów (Credit Default Swapów). Dzięki tej transakcji Zarządzający może zarabiać na zwiększaniu się, lub na zmniejszeniu się ryzyka kredytowego danego kraju. Jeżeli Zarządzający spodziewa się spadku ryzyka niewypłacalności Turcji może wystawić (sprzedać) CDS na ten kraj co przy materializacji takiego scenariusza spowoduje zysk z inwestycji w postaci zmiany wyceny CDS przemnożonej przez nominał obligacji będących jego podstawą. 11) Czy Fundusz może mieć ekspozycję walutową? Tak. Co do zasady ryzyko walutowe wynikające z włączenia do portfela instrumentów dłużnych denominowanych w EUR i USD jest zabezpieczane transakcją FX SWAP, ale Zarządzający może przyjmować ekspozycję walutową w ramach strategii kierunkowych jeśli uzna, że jest ona uzasadniona strategicznie, tj. w średnim lub długim terminie. 12) Jak wygląda przykładowa strategia inwestycyjna odpowiadająca na ryzyko wzrostu stóp procentowych? Jeśli założymy przyspieszenie tempa globalnego wzrostu gospodarczego (zarówno w krajach rozwiniętych, jak również rozwijających się), możemy oczekiwać wzrostu oficjalnych (ustalanych przez banki centralne) oraz rynkowych stóp procentowych (rozumianych np. jako dochodowość obligacji). Krzywa dochodowości przesunie się wtedy do góry. W takich warunkach Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz może skrócić średni termin zapadalności lokat Funduszu (czyli zmniejszyć Duration portfela rozumiane jako miara ekspozycji na ryzyko stopy procentowej) oraz

6 sprzedać kontrakt terminowy na cenę obligacji (zająć pozycję krótką). Dodatkowo może zwiększyć ekspozycję portfela na obligacje korporacyjne ponieważ w warunkach poprawiającej się koniunktury przedsiębiorstwa będą mogły zwiększyć sprzedaż oraz marże co pozytywnie przełoży się na ich zyski i poprawi ich wypłacalność (spadnie ich ryzyko kredytowe). Dodatkowo, zakładając poprawę sytuacji gospodarczej krajów rozwijających się Zarządzający może np. wystawić CDS na Brazylię zakładając spadek ryzyka kredytowego tego kraju. Przyspieszone tempo wzrostu gospodarczego powinno pozytywnie przełożyć się na wpływy podatkowe w Brazylii, tym samym poprawiając jej sytuację budżetową. To zaś spowoduje spadek kwotowań CDS zabezpieczających przed ryzykiem niewypłacalności tego kraju i wpłynie na większą zyskowność portfela. 13) Jakie korzyści uzyskuje inwestor lokujący środki w PKO Strategii Obligacyjnych - fiz? Dzięki inwestycji w PKO Strategii Obligacyjnych fiz uczestnik uzyskuje łatwy dostęp do niestandardowej strategii inwestycyjnej i szerokiego wachlarza instrumentów dłużnych, które dają możliwość zarabiania na obligacjach w aktualnym otoczeniu rynkowym. Biorąc pod uwagę możliwość wzrostu rynkowych stóp procentowych w dłuższym terminie osoby o umiarkowanej tolerancji ryzyka mają ograniczone możliwości inwestowania ponieważ opisane powyżej warunki nie sprzyjają klasycznym funduszom obligacji skarbowych (long-only). Oczekiwania na wzrost stóp procentowych w mniejszym stopniu oddziałują na PKO Strategii Obligacyjnych fiz. Z uwagi na swą charakterystykę, PKO Strategii Obligacyjnych fiz może zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach rentowności obligacji, co czyni go ciekawą propozycją dla Klientów chcących inwestować w instrumenty dłużne i uzyskać stopę zwrotu konkurencyjną wobec dochodowości polskich obligacji skarbowych. Z drugiej strony PKO Strategii Obligacyjnych fiz może zarabiać również przy założeniu dalszego zawężenia się spreadów kredytowych w Eurolandzie, tj. uzyskiwać korzyści dla Klientów także w otoczeniu rosnących cen / spadających rentowności polskich obligacji skarbowych. Z powyższego płynie duża korzyść dla Klienta jaką jest elastyczność funduszu i zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen obligacji. Inną korzyścią jest możliwość zarabiania na obligacjach korporacyjnych denominowanych w EUR i USD, które mogą posiadać wyższe rentowności niż polskie obligacje skarbowe, i przy tym są bardzo płynne. Dzięki temu Klient ma szansę wypracować większy zysk niż w przypadku funduszy obligacji skarbowych oraz lokat bankowych Znaczna część portfela PKO Strategii Obligacyjnych fiz będzie lokowana w obligacje korporacyjne denominowane w EUR i USD. Zarządzający będzie ograniczał inwestycje w papiery korporacyjne w PLN, ponieważ mają one niewielką płynność, a ich wyceny mogą nie do końca odzwierciedlać ich prawdziwą wartość rynkową. Ryzyko płynności FIO inwestujących w polskie obligacje korporacyjne w PLN rośnie wprost proporcjonalnie do ilości umorzeń jednostek uczestnictwa. Problem płynności lokat stał się szczególnie palący w kontekście kliku funduszy inwestycyjnych otwartych, które chcąc zrealizować zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa musiały sprzedawać ze sporym dyskontem pakiety złotowych obligacji korporacyjnych, co przełożyło się na skokową ujemną wycenę ich jednostek. Ryzyko płynności, jakie występuje w PKO Strategii Obligacyjnych fiz jest dużo mniejsze, gdyż większa część obligacji korporacyjnych jest denominowana w EUR lub USD. Rynek instrumentów dłużnych denominowanych w EUR i USD jest dużo bardziej płynny niż rynek w lokalnej walucie co zwiększa bezpieczeństwo i płynność funduszu w przypadku większych odkupień. Z tej perspektywy PKO Strategii Obligacyjnych fiz ma znaczną przewagę nad wieloma dłużnymi funduszami otwartymi.

7 Dostęp do rynków globalnych poprzez PKO Strategii Obligacyjnych fiz, daje możliwość dywersyfikacji inwestycji Klienta, bez ponoszenia ryzyka rynku akcji. Inwestowanie na rynkach zagranicznych może oferować odmienne, często wyższe niż dostępne na rynku polskim rentowności oraz zmniejsza ekspozycję Klienta na ryzyko płynności portfela. Oznacza to, że Klient ma możliwość większej stabilności inwestycji i większej transparentności towarzyszącej rynkowej wycenie obligacji zagranicznych. Niewątpliwą zaletą płynącą dla inwestora z tytułu inwestycji jest struktura opłat za zarządzanie, która w części opiera się o wynagrodzenie za sukces. Jest ono pobierane wyłącznie w przypadku, gdy fundusz wygeneruje stopę zwrotu przekraczającą wynik stopy referencyjnej. Dzięki temu zarządzający jest jeszcze bardziej zmotywowany aby generować jak najwyższe stopy zwrotu dla Klientów. Dodatkowo, w omawianym przypadku obowiązuje zasada high water-mark, która zakłada, że Klient płaci tylko raz za wygenerowany wzrost wartości Certyfikatu. Oznacza to, że jeśli wycena Certyfikatu najpierw wzrośnie, następnie spadnie i wzrośnie ponownie, od ostatniego wzrostu opłata za sukces zostanie naliczona wyłącznie wówczas, jeśli ostatnia wycena Certyfikatu będzie najwyższa w historii. 14) Co jest benchmarkiem dla funduszu? WIBID 6M (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w sześciomiesięczny depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:00. 15) Jaki jest cel inwestycyjny funduszu? Zarządzający dąży do uzyskania dodatniej stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie polskich obligacji skarbowych. 16) Ile wynosi cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego? 101,60 PLN 17) Na jaką kwotę opiewa minimalny zapis Certyfikatów Inwestycyjnych? Minimalny zapis opiewa na 100 Certyfikatów Inwestycyjnych 18) Czy mogę kupić ułamkowe części Certyfikatu Inwestycyjnego np. 0,52 tak jak w przypadku jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym? Nie. Certyfikaty Inwestycyjne są niepodzielne tzn., że zawsze są one kupowane lub sprzedawane w całości w związku z faktem, że w odróżnieniu od jednostek uczestnictwa są papierem wartościowym. 19) Co oznacza, że zapis jest nieodwołalny? Oznacza to, że zapisu nie można wycofać po jego złożeniu.

8 20) Kiedy nastąpi przydział Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Przydział Certyfikatów nastąpi do 14 dni po zakończeniu subskrypcji. 21) Kiedy Certyfikaty Inwestycyjne znajdą się na rachunku inwestycyjnym Inwestora? Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu znajdą się na rachunku inwestycyjnym Inwestora po rejestracji emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. 22) Kiedy uzyskam dostęp do moich Certyfikatów Inwestycyjnych? Dostęp do certyfikatów (zostają uwidocznione na rachunkach inwestycyjnych lub rejestrowych) następuje po rejestracji emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Zanim jednak emisja zostanie zarejestrowana w KDPW, certyfikaty muszą być przydzielone Uczestnikom przez Fundusz. Przydział certyfikatów odbywa się to w terminie nie przekraczającym 14 dni po zakończeniu subskrypcji. Po rejestracji emisji w KDPW, można składać w stosunku do certyfikatów żądania wykupu przez fundusz. Po rejestracji emisji w KDPW rozpoczyna się także proces uzyskania przez Fundusz zgody na dopuszczenie wyemitowanych certyfikatów do obrotu publicznego. Dopiero po dopuszczeniu certyfikatów do obrotu publicznego można składać zlecenia sprzedaży certyfikatów przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 23) W jaki sposób i kiedy będzie można zbyć Certyfikaty PKO Strategii Obligacyjnych - fiz? Fundusz, za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP, będzie w odstępach kwartalnych wykupywał Certyfikaty według Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wykupu, tj. w ostatnim Dniu Giełdowym każdego kwartału. Aby żądanie wykupu było skuteczne na Dzień Wykupu Fundusz musi otrzymać dyspozycję umorzenia Certyfikatów najpóźniej 3 dni giełdowe przed Dniem Wykupu. Ponieważ biura maklerskie pracują w oparciu o różne systemy informatyczne, warto upewnić się w biurze maklerskim lub oddziale banku do kiedy najpóźniej można złożyć żądanie wykupu, gdyż żądanie wykupu złożone po wskazanym terminie traktowane jest jako skuteczne na kolejny Dzień Wykupu. Alternatywnie, z uwagi na fakt, że PKO Strategii Obligacyjnych fiz jest funduszem zamkniętym publicznym, jego Certyfikaty Inwestycyjne są dopuszczone do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Każdy uczestnik, który z jakiegokolwiek powodu będzie potrzebował upłynnić swoją inwestycję pomiędzy kwartalnymi momentami wykupu przez Fundusz, będzie mógł zbyć Certyfikaty na GPW w każdym dniu giełdowym. 24) Czy żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą podlegać jakimś ograniczeniom? Żądania wykupu Certyfikatów mogą podlegać proporcjonalnej redukcji, jeżeli łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, które przedstawione zostały do wykupu w danym Dniu Wykupu, przekracza 10% łącznej liczby wyemitowanych przez Fundusz i nie wykupionych dotychczas Certyfikatów. Minimalna liczba Certyfikatów zgłoszonych do wykupu wynosi 10.

9 25) Czy mogę wycofać złożone żądanie wykupu certyfikatów. Żądanie wykupu certyfikatów jest nieodwoływalne. Po złożeniu żądania wykupu następuje ich blokada na rachunku Uczestnika, skutkiem czego nie można złożyć w stosunku do nich zlecenia sprzedaży na GPW. Jednakże osoba, która złożyła Zapis, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu w terminie i na warunkach określonych w art. 51 a Ustawy o Ofercie Publicznej. 26) Ile wynosi wynagrodzenie TFI? Wynagrodzenie stałe dla TFI wynosi 2,5%. Dla emisji certyfikatów serii D ustalone zostało uchwałą Zarządu na poziomie 2%. Wynagrodzenie zmienne dla TFI success fee (uzależnione od pozytywnego wyniku funduszu) wynosi 20% od zysku powyżej benchmarku.

10 NOTA PRAWNA PKO TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu ( Certyfikaty ) należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Certyfikatów serii A-D Funduszu. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Certyfikaty Funduszu danej emisji, znajduje się w prospekcie emisyjnym Certyfikatów serii A-D Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu, informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których będą przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną Certyfikatów serii D Funduszu, są udostępnione do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci internet pod adresem Towarzystwa: pod adresem Oferującego: oraz adresami innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu będzie również udostępniony do wglądu w postaci drukowanej w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Puławska 15). Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość certyfikatu inwestycyjnego może podlegać umiarkowanej zmienności. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI S.A. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody PKO TFI S.A. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym, elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI S.A., wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. PKO TFI S.A. - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości złotych, NIP

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo