PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania"

Transkrypt

1 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył obszar obrotu dłużnymi instrumentami korporacyjnymi w PKO BP. Przejście Piotra Nowaka do Banku jest podyktowane potrzebą budowy nowych kompetencji w ramach właściciela PKO TFI. 2) Kim jest nowy Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Nowym Zarządzającym portfelem funduszu został Rafał Walczak, który będzie jednocześnie piastował funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych. Rafał Ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2002 roku. Swoja karierę w bankowości rozpoczął w 2000 roku w Powszechnym Banku Kredytowym w Departamencie Ryzyka, a następnie w Departamencie Skarbu, gdzie odpowiadał za transakcje instrumentami pochodnymi na stopę procentową. Od 2002 roku związany był z Bankiem BPH jako trader, a od 2005 roku jako szef zespołu instrumentów pochodnych na stopę procentową w Departamencie Rynków Międzynarodowych. W latach związany był z Erste Group, najpierw jako senior trader odpowiedzialny za transakcje derywatami na stopę procentową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CE4). Od 2011 roku kierował Departamentem Tradingu Obligacjami Skarbowymi w Pionie Rynków Kapitałowych. Jego głównym obszarem inwestycyjnym były rynki regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 3) Jak wygląda aktualne otoczenie rynkowe? Od około 6ciu lat, czyli od momentu wybuchu kryzysu finansowego w USA, elementem o kluczowym znaczeniu dla wyceny różnych klas aktywów była łagodna polityka pieniężna banków centralnych Stanów Zjednoczonych, Anglii, Strefy Euro oraz Japonii. W USA polityka ta polegała na powiększaniu bazy monetarnej w konsekwencji dodruku pieniądza i funkcjonowała pod nazwą luzowania ilościowego (Quantitative Easing, QE), w Strefie Euro natomiast na organizowaniu przez EBC aukcji tanich pożyczek dla sektora bankowego (LTRO) oraz programu skupu obligacji zabezpieczonych aktywami (ABS Asset Backed Securities). Zasadniczym celem luźniej polityki monetarnej była walka ze skutkami spowolnienia gospodarczego poprzez obniżanie rynkowych stóp procentowych (próba zwiększenia inwestycji), osłabianie lokalnej waluty (próba pobudzenia eksportu) oraz wywołanie efektu majątkowego (próba rozkręcenia popytu wewnętrznego). Na obecnym etapie daje się zauważyć poprawę koniunktury w USA i Wielkiej Brytanii oraz niestety rozczarowujące dane dotyczące sytuacji gospodarczej w strefie Euro. Ostatnie działania Europejskiego Banku Centralnego (targeted-ltro, skup ABS i obniżenie bazowych stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu 0,05%) jak na razie zdają się mieć ograniczony wpływ na sferę realnej gospodarki. W niejasnych barwach maluje się też perspektywa rynkowa gospodarek wschodzących, które nadal są narażone na ryzyko normalizacji polityki monetarnej w USA i, w konsekwencji, wzrost kosztów finansowania oraz osłabienie ich walut w stosunku do będącego w fazie lekkiego umocnienia USD. Wydaje się, że umocnienie amerykańskiej waluty w stosunku do EUR oraz walut krajów rozwijających się jest pochodną oczekiwań rynków na normalizację polityki pieniężnej w USA. Ścieżka tej normalizacji pozostaje jednak niepewna. Jakkolwiek program ilościowego luzowania w USA zostanie najprawdopodobniej wygaszony w październiku 2014 roku nadal nie jest przesądzone czy, i o ile, wzrosną oficjalne stopy procentowe ustalane przez Fed. Nadal utrzymują się obawy o to, czy słabość ekonomiczna Strefy Euro oraz gospodarek wschodzących nie spowodują osłabienia wzrostu za oceanem zważywszy, że jego dynamika nadal utrzymuje się poniżej oczekiwań.

2 Luźna polityka monetarna głównych Banków Centralnych bezsprzecznie wywarła ogromny wpływ na wyceny wielu klas aktywów, w tym akcji i obligacji. Od 6 lat drożeją m.in. akcje notowane na giełdach w USA oraz Niemczech (choć dynamika wzrostów na tych rynkach wyhamowała i poddała się korekcie w okresie wrzesień październik 2014). Równolegle pomimo znaczących wzrostów cen akcji notowanych od początku 2014 roku niektóre rynki rozwijające się nadal pozostają w rynku niedźwiedzia np. chiński Shanghai Composite. Rynek obligacji, w przeciwieństwie do rynku akcji, skorzystał na luzowaniu ilościowym w całej rozpiętości geograficznej. Inwestorzy najpierw poszukiwali rentowności na rynkach rozwiniętych, a gdy tam dochodowości spadły w konsekwencji wzmożonego popytu, przenieśli się na rynki wschodzące. Rezultatem tych działań okazało się sprowadzenie rynkowych stóp procentowych (rentowności obligacji) w wielu krajach do historycznych minimów, które notowaliśmy w październiku 2014 roku. Dodatkowymi czynnikami, które w obecnym czasie mogą mieć wpływ na wycenę obligacji i innych klas aktywów są: potencjalne niekonwencjonalne działania EBC w związku z niską inflacją w strefie Euro i mocną wspólną walutą, oraz niepewna sytuacja na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, która może nadal popychać inwestorów w kierunku bezpiecznej przystani jaką są m.in. obligacje niemieckie czy amerykańskie. 4) Z czego wynika aktualny wynik PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Stopa zwrotu wypracowana przez fundusz od dnia pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A, przeprowadzonej w marcu 2014 do dnia r. (tj. w horyzoncie ok. 6 miesięcy) jest zbliżona do średniego oprocentowania lokat bankowych dostępnych na polskim rynku dla Klientów detalicznych, do których PKO TFI odnosi wynik PKO Strategii Obligacyjnych fiz. Oznacza to, że w tym okresie portfel funduszu okazał się dobrą alternatywą dla lokat. Warto w tym miejscu zauważyć, że okres 6 miesięcy jest zbyt krótki do przeprowadzenia rzetelnej oceny działania funduszu. Czynnikiem, który w okresie czerwiec - wrzesień silnie zaważył na wyniku portfela PKO Strategii Obligacyjnych - fiz był stosunek zarządzających PKO TFI do sytuacji na rynku instrumentów dłużnych. Kluczową okazała się niepewność, że ostatnie półrocze mogło upłynąć w otoczeniu niekorzystnym albo umiarkowanym dla skarbowych i nieskarbowych instrumentów dłużnych. Powyższe zaowocowało skróceniem średniego terminu zapadalności lokat portfela funduszu (Duration), tj. zmniejszeniem ekspozycji na ryzyko stopy procentowej portfela w celu ochrony kapitału zainwestowanego przez Klientów. Ostatnie 6 miesięcy udowodniło, że rentowności obligacji skarbowych (zarówno polskich, jak również niektórych krajów wschodzących i rozwiniętych) zanotowały dalsze dynamiczne spadki, co przełożyło się na wzrost cen obligacji o dłuższym terminie zapadalności. Oznacza to, że awersję do ryzyka stopy procentowej przyjętą przez PKO TFI można uznać za przesadzoną. 5) Jakie są możliwe scenariusze dla rynku obligacji? Jakie są zagrożenia? Mając na uwadze systematyczne spadki rentowności obligacji rządowych emitowanych przez wiele krajów, największym zagrożeniem dla rynku instrumentów dłużnych, jakie może zmaterializować się w kolejnych miesiącach, pozostaje wzrost rynkowych stóp procentowych w USA i Wielkiej Brytanii. Wzrost ten może pojawić się w wyniku dalszej poprawy koniunktury gospodarczej w tych krajach i lepszych danych makro dających sygnał bankom centralnym do podjęcia stosownych działań mających na celu normalizację polityki pieniężnej. Zakończenie QE w Stanach Zjednoczonych i planowane podniesienie przez Fed stóp procentowych może doprowadzić do wzrostu rentowności obligacji za oceanem i przesunięcia się inwestorów z rynków wschodzących z powrotem na amerykański rynek instrumentów dłużnych. W takim scenariuszu posiadacze obligacji emitowanych przez kraje rozwijające się

3 mogą doświadczyć problemów z płynnością, jako że podaż tych instrumentów może być za duża w stosunku do popytu. Z drugiej strony słaba dynamika wzrostu gospodarczego krajów Strefy Euro oraz niska inflacja we wspólnym obszarze walutowym wzmaga oczekiwania na zastosowanie nowych, niestandardowych, narzędzi luzowania polityki pieniężnej przez EBC, tj. skup obligacji skarbowych emitowanych przez kraje Strefy Euro. W pierwszej kolejności takie działanie mogłoby doprowadzić do dalszego obniżenia rentowności obligacji emitowanych przez kraje peryferyjne Eurolandu. W konsekwencji inwestorzy mogliby poszukiwać obligacji o dobrej relacji zysk ryzyko, na czym mogłyby skorzystać polskie obligacje skarbowe. Zwiększenie aktywności EBC może przełożyć się silniej na rentowności obligacji polskich a słabiej na rentowności obligacji niemieckich (które już dzisiaj znajdują się na rekordowo niskim poziomie). Taki układ spowodowałby dalsze zawężenie spreadów kredytowych (tj. zmniejszenie premii za ryzyko niewypłacalności danego kraju wliczonej w oprocentowanie obligacji) pomiędzy Polską i krajami rozwiniętymi (np. Niemcami). Oznaczałoby to, że posiadanie w portfelu pozycji długiej (tj. zakładanie wzrostu cen) w obligacjach emitowanych przez kraje Europy Środkowej denominowanych w Euro może być dobrym pomysłem. Wydaje się, że w kontekście budowania różnych scenariuszy na rynku stopy procentowej wiele zależy od horyzontu inwestycyjnego i timingu w krótkiej perspektywie decydujące o wycenie polskich obligacji mogą okazać się tendencje na zacieśnienie spreadów kredytowych na starym kontynencie. W dłuższym terminie przeważyć może ryzyko wzrostu rentowności w ślad za rosnącymi stopami procentowymi w USA. Sytuacja na amerykańskim rynku stopy procentowej będzie wszakże uzależniona od sytuacji makroekonomicznej, która nadal pozostaje niepewna. 6) Czy inwestowanie w fundusze obligacji nadal jest dobrym pomysłem? Zakładając zwiększenie aktywności EBC w zakresie luzowania polityki pieniężnej w Eurolandzie wydaje się, że istnieje jeszcze miejsce do zawężenia spreadów kredytowych pomiędzy Polską a krajami bazowymi. Oznacza to, że polskie obligacje skarbowe denominowane w różnych walutach mogą jeszcze zyskiwać na wartości (ich rentowności mogą spadać). Przy takim układzie warto mieć w portfelu pozycję długą (oczekiwać wzrostu cen) na polskie instrumenty dłużne. Z drugiej strony jeśli założymy zmianę trendu na rynku obligacji, tj. wzrost rentowności i spadek ich cen w ślad za zmianą oficjalnych i rynkowych stóp procentowych w USA odpowiedź na to pytanie będzie uzależniona od produktu, który wybierze Klient. W drugim scenariuszu inwestowanie w klasyczne fundusze dłużne (FIO) zarabiające wyłącznie na wzroście cen obligacji skarbowych (stosujące strategię long-only) może mieć ograniczony potencjał zysku. Powodem tego stanu rzeczy byłoby otoczenie rynkowe mało sprzyjające dalszym wzrostom cen tej klasy aktywów. Inwestor może jednak ulokować swe środki w funduszu obligacyjnym inwestującym zarówno w obligacje korporacyjne jak i obligacje skarbowe i zajmującym długie i krótkie pozycje (pozwalające zarabiać na spadku cen). W takim przypadku odpowiedź na powyższe pytanie jest jednoznacznie pozytywna PKO Strategii Obligacyjnych fiz może korzystać zarówno przy materializacji pozytywnego, jak również negatywnego scenariusza dla obligacji. W atmosferze niepewności co do ścieżki wzrostu/spadku rentowności obligacji dużego znaczenia nabiera horyzont inwestycyjny. PKO Strategii Obligacyjnych fiz może zmienić strukturę portfela instrumentów dłużnych, tj. zmienić długą pozycję w obligacjach na krótką jeżeli Zarządzający uzna, że rośnie prawdopodobieństwo zmaterializowania się scenariusza zakładającego wzrost stóp procentowych w USA, który mógłby przełożyć się na wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych i Euroobligacji.

4 7) Czy PKO Strategii Obligacyjnych fiz może być traktowany jako alternatywa dla depozytów bankowych? PKO Strategii Obligacyjnych fiz może okazać się dobrą alternatywą dla lokat. Mając na uwadze ostatnie obniżki stóp procentowych w Polsce oraz oczekiwania rynku na kolejne luzowanie polityki pieniężnej przez RPP można oczekiwać dalszego obniżenia się oprocentowania depozytów. W takim środowisku PKO Strategii Obligacyjnych fiz wydaje się ciekawą opcją inwestycyjną dla Klientów, którzy nie akceptują wysokiego ryzyka inwestycyjnego. 8) Do kogo adresowany jest PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych fiz jest rozwiązaniem dobrze uzupełniającym portfele klientów, chcących budować obligacyjną część swojego portfela i akceptujących ryzyka jakie są związane z tego typu inwestycją. Fundusz może stanowić alternatywę dla obligacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych, które w otoczeniu wzrastających rentowności mogą napotkać trudności z wypracowaniem atrakcyjnej stopy zwrotu. 9) Jaka jest strategia zarządzania PKO Strategii Obligacyjnych - fiz? PKO Strategii Obligacyjnych fiz jest funduszem absolutnej stopy zwrotu (absolute return) działającym w segmencie instrumentów dłużnych. Fundusz nie może inwestować pośrednio ani bezpośrednio w instrumenty udziałowe (np. akcje) co sprawia, że jego ryzyko inwestycyjne jest mniejsze niż innych produktów stosujących strategię absolute return (np. PKO Globalnej Makroekonomii fiz). Ideą funduszy absolute return jest generowanie dodatniej stopy zwrotu bez względu na otoczenie rynkowe, co odróżnia je od funduszy relatywnej stopy zwrotu dążących do osiągnięcia wyników przewyższających rentowność benchmarku oraz inwestujących w ramach bardziej ograniczonych strategii i limitów. W funduszach absolutnej stopy zwrotu Zarządzający może stosować szeroką gamę rozwiązań finansowych, takich jak instrumenty pochodne, krótką sprzedaż, arbitraż czy lewarowanie portfela (inwestowanie środków pozyskanych na kredyt), jednak wyłącznie w odniesieniu do instrumentów dłużnych oraz walut, a nie rynku akcji. Wykorzystywanie niektórych spośród wymienionych wyżej instrumentów nie jest zazwyczaj dozwolone w ramach standardowych strategii obligacyjnych dostępnych w ramach funduszy otwartych. Wśród strategii stosowanych przez PKO Strategii Obligacyjnych fiz mogą znaleźć się: Strategie kierunkowe, w ramach których Zarządzający dokonuje selekcji najbardziej perspektywicznych krajów i w konsekwencji zajmuje długą pozycję ( gra na wzrost notowań) w obligacjach oraz walucie kraju; Strategie relatywne polegające na zajmowaniu odwrotnych pozycji na instrumentach dłużnych oraz walutach różnych krajów. Przykładem realizacji takiej strategii jest zajęcie pozycji długiej (zakładającej wzrost cen) w obligacjach Stanów Zjednoczonych oraz pozycji krótkiej (zakładającej spadek cen) w obligacjach tureckich; Strategie segmentacji krzywej dochodowości, w ramach których Zarządzający może zajmować odwrotne pozycje na instrumentach dłużnych emitowanych przez ten sam kraj lub przedsiębiorstwo w zależności od terminu zapadalności tych instrumentów. Strategia ta zostałaby zrealizowana gdyby Zarządzający zajął długą pozycję w instrumentach o krótkim terminie do zapadalności (np. polskich 52-tyg. bonach skarbowych) i krótką w instrumentach emitowanych przez ten sam kraj, ale o długim terminie do zapadalności (np. polskich dziesięcioletnich obligacjach skarbowych).

5 Decyzję o zajęciu pozycji poprzedza wnikliwa analiza globalnego otoczenia makroekonomicznego oraz gruntowna selekcja rynków o największym potencjale inwestycyjnym. W procesie tym Zarządzającego wspiera Departament Analiz, a funkcję nadzorczą pełni Komitet Inwestycyjny, na którym omawiane są trendy w globalnej makroekonomii oraz propozycje poszczególnych transakcji. Nad wykonaniem polityki inwestycyjnej Funduszu czuwa też Inspektor Nadzoru oraz Departament Ryzyka. 10) W jaki sposób Zarządzający realizuje strategie Funduszu? Zarządzający realizuje strategię poprzez: Inwestowanie w obligacje rządowe i korporacyjne denominowane w szczególności w EUR i USD. Dzięki wyjściu Zarządzającego poza polski rynek instrumentów dłużnych denominowanych w PLN zmniejsza się ryzyko płynności portfela, gdyż rynek instrumentów dłużnych denominowanych w EUR i USD jest dużo bardziej płynny niż rynek polski. Zarabianie na wzrostach rentowności obligacji za pośrednictwem instrumentów pochodnych, np. kontraktów terminowych na cenę obligacji. Hedging walutowy wykorzystanie FX SWAP jako narzędzia zabezpieczającego przed ryzykiem kursowym i pozwalającego na zwiększenie rentowności inwestycji. Zarządzający chcąc zabezpieczyć ekspozycję walutową wygenerowaną przez włączenie do portfela obligacji denominowanych w EUR i USD może zawrzeć transakcję FX SWAP, która uwzględnia różnicę w oprocentowaniu lokat w walutach będących przedmiotem transakcji. Przykładowo, jeśli Zarządzający zabezpiecza ekspozycję na parze walutowej EURPLN efektem dodatkowym zabezpieczenia jest otrzymanie różnicy w oprocentowaniu środków w PLN (np. 2,0%) i EUR (np. 0,05%). Inwestowanie w instrumenty pochodne np. zawieranie transakcji kupna/sprzedaży CDS ów (Credit Default Swapów). Dzięki tej transakcji Zarządzający może zarabiać na zwiększaniu się, lub na zmniejszeniu się ryzyka kredytowego danego kraju. Jeżeli Zarządzający spodziewa się spadku ryzyka niewypłacalności Turcji może wystawić (sprzedać) CDS na ten kraj co przy materializacji takiego scenariusza spowoduje zysk z inwestycji w postaci zmiany wyceny CDS przemnożonej przez nominał obligacji będących jego podstawą. 11) Czy Fundusz może mieć ekspozycję walutową? Tak. Co do zasady ryzyko walutowe wynikające z włączenia do portfela instrumentów dłużnych denominowanych w EUR i USD jest zabezpieczane transakcją FX SWAP, ale Zarządzający może przyjmować ekspozycję walutową w ramach strategii kierunkowych jeśli uzna, że jest ona uzasadniona strategicznie, tj. w średnim lub długim terminie. 12) Jak wygląda przykładowa strategia inwestycyjna odpowiadająca na ryzyko wzrostu stóp procentowych? Jeśli założymy przyspieszenie tempa globalnego wzrostu gospodarczego (zarówno w krajach rozwiniętych, jak również rozwijających się), możemy oczekiwać wzrostu oficjalnych (ustalanych przez banki centralne) oraz rynkowych stóp procentowych (rozumianych np. jako dochodowość obligacji). Krzywa dochodowości przesunie się wtedy do góry. W takich warunkach Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz może skrócić średni termin zapadalności lokat Funduszu (czyli zmniejszyć Duration portfela rozumiane jako miara ekspozycji na ryzyko stopy procentowej) oraz

6 sprzedać kontrakt terminowy na cenę obligacji (zająć pozycję krótką). Dodatkowo może zwiększyć ekspozycję portfela na obligacje korporacyjne ponieważ w warunkach poprawiającej się koniunktury przedsiębiorstwa będą mogły zwiększyć sprzedaż oraz marże co pozytywnie przełoży się na ich zyski i poprawi ich wypłacalność (spadnie ich ryzyko kredytowe). Dodatkowo, zakładając poprawę sytuacji gospodarczej krajów rozwijających się Zarządzający może np. wystawić CDS na Brazylię zakładając spadek ryzyka kredytowego tego kraju. Przyspieszone tempo wzrostu gospodarczego powinno pozytywnie przełożyć się na wpływy podatkowe w Brazylii, tym samym poprawiając jej sytuację budżetową. To zaś spowoduje spadek kwotowań CDS zabezpieczających przed ryzykiem niewypłacalności tego kraju i wpłynie na większą zyskowność portfela. 13) Jakie korzyści uzyskuje inwestor lokujący środki w PKO Strategii Obligacyjnych - fiz? Dzięki inwestycji w PKO Strategii Obligacyjnych fiz uczestnik uzyskuje łatwy dostęp do niestandardowej strategii inwestycyjnej i szerokiego wachlarza instrumentów dłużnych, które dają możliwość zarabiania na obligacjach w aktualnym otoczeniu rynkowym. Biorąc pod uwagę możliwość wzrostu rynkowych stóp procentowych w dłuższym terminie osoby o umiarkowanej tolerancji ryzyka mają ograniczone możliwości inwestowania ponieważ opisane powyżej warunki nie sprzyjają klasycznym funduszom obligacji skarbowych (long-only). Oczekiwania na wzrost stóp procentowych w mniejszym stopniu oddziałują na PKO Strategii Obligacyjnych fiz. Z uwagi na swą charakterystykę, PKO Strategii Obligacyjnych fiz może zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach rentowności obligacji, co czyni go ciekawą propozycją dla Klientów chcących inwestować w instrumenty dłużne i uzyskać stopę zwrotu konkurencyjną wobec dochodowości polskich obligacji skarbowych. Z drugiej strony PKO Strategii Obligacyjnych fiz może zarabiać również przy założeniu dalszego zawężenia się spreadów kredytowych w Eurolandzie, tj. uzyskiwać korzyści dla Klientów także w otoczeniu rosnących cen / spadających rentowności polskich obligacji skarbowych. Z powyższego płynie duża korzyść dla Klienta jaką jest elastyczność funduszu i zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen obligacji. Inną korzyścią jest możliwość zarabiania na obligacjach korporacyjnych denominowanych w EUR i USD, które mogą posiadać wyższe rentowności niż polskie obligacje skarbowe, i przy tym są bardzo płynne. Dzięki temu Klient ma szansę wypracować większy zysk niż w przypadku funduszy obligacji skarbowych oraz lokat bankowych Znaczna część portfela PKO Strategii Obligacyjnych fiz będzie lokowana w obligacje korporacyjne denominowane w EUR i USD. Zarządzający będzie ograniczał inwestycje w papiery korporacyjne w PLN, ponieważ mają one niewielką płynność, a ich wyceny mogą nie do końca odzwierciedlać ich prawdziwą wartość rynkową. Ryzyko płynności FIO inwestujących w polskie obligacje korporacyjne w PLN rośnie wprost proporcjonalnie do ilości umorzeń jednostek uczestnictwa. Problem płynności lokat stał się szczególnie palący w kontekście kliku funduszy inwestycyjnych otwartych, które chcąc zrealizować zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa musiały sprzedawać ze sporym dyskontem pakiety złotowych obligacji korporacyjnych, co przełożyło się na skokową ujemną wycenę ich jednostek. Ryzyko płynności, jakie występuje w PKO Strategii Obligacyjnych fiz jest dużo mniejsze, gdyż większa część obligacji korporacyjnych jest denominowana w EUR lub USD. Rynek instrumentów dłużnych denominowanych w EUR i USD jest dużo bardziej płynny niż rynek w lokalnej walucie co zwiększa bezpieczeństwo i płynność funduszu w przypadku większych odkupień. Z tej perspektywy PKO Strategii Obligacyjnych fiz ma znaczną przewagę nad wieloma dłużnymi funduszami otwartymi.

7 Dostęp do rynków globalnych poprzez PKO Strategii Obligacyjnych fiz, daje możliwość dywersyfikacji inwestycji Klienta, bez ponoszenia ryzyka rynku akcji. Inwestowanie na rynkach zagranicznych może oferować odmienne, często wyższe niż dostępne na rynku polskim rentowności oraz zmniejsza ekspozycję Klienta na ryzyko płynności portfela. Oznacza to, że Klient ma możliwość większej stabilności inwestycji i większej transparentności towarzyszącej rynkowej wycenie obligacji zagranicznych. Niewątpliwą zaletą płynącą dla inwestora z tytułu inwestycji jest struktura opłat za zarządzanie, która w części opiera się o wynagrodzenie za sukces. Jest ono pobierane wyłącznie w przypadku, gdy fundusz wygeneruje stopę zwrotu przekraczającą wynik stopy referencyjnej. Dzięki temu zarządzający jest jeszcze bardziej zmotywowany aby generować jak najwyższe stopy zwrotu dla Klientów. Dodatkowo, w omawianym przypadku obowiązuje zasada high water-mark, która zakłada, że Klient płaci tylko raz za wygenerowany wzrost wartości Certyfikatu. Oznacza to, że jeśli wycena Certyfikatu najpierw wzrośnie, następnie spadnie i wzrośnie ponownie, od ostatniego wzrostu opłata za sukces zostanie naliczona wyłącznie wówczas, jeśli ostatnia wycena Certyfikatu będzie najwyższa w historii. 14) Co jest benchmarkiem dla funduszu? WIBID 6M (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w sześciomiesięczny depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:00. 15) Jaki jest cel inwestycyjny funduszu? Zarządzający dąży do uzyskania dodatniej stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie polskich obligacji skarbowych. 16) Ile wynosi cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego? 101,60 PLN 17) Na jaką kwotę opiewa minimalny zapis Certyfikatów Inwestycyjnych? Minimalny zapis opiewa na 100 Certyfikatów Inwestycyjnych 18) Czy mogę kupić ułamkowe części Certyfikatu Inwestycyjnego np. 0,52 tak jak w przypadku jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym? Nie. Certyfikaty Inwestycyjne są niepodzielne tzn., że zawsze są one kupowane lub sprzedawane w całości w związku z faktem, że w odróżnieniu od jednostek uczestnictwa są papierem wartościowym. 19) Co oznacza, że zapis jest nieodwołalny? Oznacza to, że zapisu nie można wycofać po jego złożeniu.

8 20) Kiedy nastąpi przydział Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Przydział Certyfikatów nastąpi do 14 dni po zakończeniu subskrypcji. 21) Kiedy Certyfikaty Inwestycyjne znajdą się na rachunku inwestycyjnym Inwestora? Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu znajdą się na rachunku inwestycyjnym Inwestora po rejestracji emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. 22) Kiedy uzyskam dostęp do moich Certyfikatów Inwestycyjnych? Dostęp do certyfikatów (zostają uwidocznione na rachunkach inwestycyjnych lub rejestrowych) następuje po rejestracji emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Zanim jednak emisja zostanie zarejestrowana w KDPW, certyfikaty muszą być przydzielone Uczestnikom przez Fundusz. Przydział certyfikatów odbywa się to w terminie nie przekraczającym 14 dni po zakończeniu subskrypcji. Po rejestracji emisji w KDPW, można składać w stosunku do certyfikatów żądania wykupu przez fundusz. Po rejestracji emisji w KDPW rozpoczyna się także proces uzyskania przez Fundusz zgody na dopuszczenie wyemitowanych certyfikatów do obrotu publicznego. Dopiero po dopuszczeniu certyfikatów do obrotu publicznego można składać zlecenia sprzedaży certyfikatów przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 23) W jaki sposób i kiedy będzie można zbyć Certyfikaty PKO Strategii Obligacyjnych - fiz? Fundusz, za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP, będzie w odstępach kwartalnych wykupywał Certyfikaty według Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wykupu, tj. w ostatnim Dniu Giełdowym każdego kwartału. Aby żądanie wykupu było skuteczne na Dzień Wykupu Fundusz musi otrzymać dyspozycję umorzenia Certyfikatów najpóźniej 3 dni giełdowe przed Dniem Wykupu. Ponieważ biura maklerskie pracują w oparciu o różne systemy informatyczne, warto upewnić się w biurze maklerskim lub oddziale banku do kiedy najpóźniej można złożyć żądanie wykupu, gdyż żądanie wykupu złożone po wskazanym terminie traktowane jest jako skuteczne na kolejny Dzień Wykupu. Alternatywnie, z uwagi na fakt, że PKO Strategii Obligacyjnych fiz jest funduszem zamkniętym publicznym, jego Certyfikaty Inwestycyjne są dopuszczone do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Każdy uczestnik, który z jakiegokolwiek powodu będzie potrzebował upłynnić swoją inwestycję pomiędzy kwartalnymi momentami wykupu przez Fundusz, będzie mógł zbyć Certyfikaty na GPW w każdym dniu giełdowym. 24) Czy żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą podlegać jakimś ograniczeniom? Żądania wykupu Certyfikatów mogą podlegać proporcjonalnej redukcji, jeżeli łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, które przedstawione zostały do wykupu w danym Dniu Wykupu, przekracza 10% łącznej liczby wyemitowanych przez Fundusz i nie wykupionych dotychczas Certyfikatów. Minimalna liczba Certyfikatów zgłoszonych do wykupu wynosi 10.

9 25) Czy mogę wycofać złożone żądanie wykupu certyfikatów. Żądanie wykupu certyfikatów jest nieodwoływalne. Po złożeniu żądania wykupu następuje ich blokada na rachunku Uczestnika, skutkiem czego nie można złożyć w stosunku do nich zlecenia sprzedaży na GPW. Jednakże osoba, która złożyła Zapis, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu w terminie i na warunkach określonych w art. 51 a Ustawy o Ofercie Publicznej. 26) Ile wynosi wynagrodzenie TFI? Wynagrodzenie stałe dla TFI wynosi 2,5%. Dla emisji certyfikatów serii D ustalone zostało uchwałą Zarządu na poziomie 2%. Wynagrodzenie zmienne dla TFI success fee (uzależnione od pozytywnego wyniku funduszu) wynosi 20% od zysku powyżej benchmarku.

10 NOTA PRAWNA PKO TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu ( Certyfikaty ) należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Certyfikatów serii A-D Funduszu. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Certyfikaty Funduszu danej emisji, znajduje się w prospekcie emisyjnym Certyfikatów serii A-D Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu, informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których będą przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną Certyfikatów serii D Funduszu, są udostępnione do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci internet pod adresem Towarzystwa: pod adresem Oferującego: oraz adresami innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu będzie również udostępniony do wglądu w postaci drukowanej w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Puławska 15). Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość certyfikatu inwestycyjnego może podlegać umiarkowanej zmienności. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI S.A. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody PKO TFI S.A. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym, elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI S.A., wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. PKO TFI S.A. - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości złotych, NIP

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz. Subskrypcja certyfikatów serii B. Warszawa, Maj 2014 r. materiał reklamowy

PKO Strategii Obligacyjnych fiz. Subskrypcja certyfikatów serii B. Warszawa, Maj 2014 r. materiał reklamowy PKO Strategii Obligacyjnych fiz Subskrypcja certyfikatów serii B Warszawa, Maj 2014 r. Agenda 1. Czym jest PKO Strategii Obligacyjnych - fiz? Dlaczego dodajemy go do wachlarza rozwiązań PKO TFI? 2. Jak

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii FIZ

PKO Globalnej Strategii FIZ 1) Jak wygląda aktualne otoczenie rynkowe? Wiele krajów boryka się aktualnie z problemem spowolnienia gospodarczego. Jakkolwiek w niektórych strefach ekonomicznych (np. w Stanach Zjednoczonych) widać już

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną Załącznik do Uchwały Zarządu nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2016 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2016 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2016 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1 Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Strona 1 Zalety lokaty inwestycyjnej Solidny Duet łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. 1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 RYNKI ALTERNATYWNE ABSOLUTNA STOPA ZWROTU KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego www.nordeapolska.pl Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ( Fundusz ) jest

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-03-12 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Rentowność a cena... Obligacje z Dyskontem i Premią... Przykład Obligacji... Jak inwestować w Obligacje?...

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo