ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI"

Transkrypt

1

2 Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera <<< * * * Czy wiesz jak zarobić pieniądze na bardzo dochodowej inwestycji - BEZ POSIADANIA GOTÓWKI NA START - BEZ BANKÓW I BEZ KREDYTÓW - BEZ SPECJALNEJ WIEDZY I BEZ DOŚWIADCZENIA - BEZ RYZYKA STRAT I SPADKU WARTOŚCI INWESTYCJI inwestując w bezpieczne, trwałe i prestiŝowe aktywa korzystając z najbardziej opłacalnej metody finansowania? PowaŜne dochody dziś Bezpieczna przyszłość jutro MoŜesz to osiągnąć, nawet jeśli dziś Ŝyjesz jeszcze ze skromnej pensji. Jedyne czego potrzebujesz to INFORMACJA, którą zechcesz MĄDRZE wykorzystać. Poznaj więc sekrety inwestorskiej elity

3 KONKRETY BEZ METAFOR I OGÓLNIKÓW. Nie jest to kolejny zbiór banalnych twierdzeń, truizmów i barwnych opowieści na temat bogactwa. Bez pustosłowia i ogólników. Po tej lekturze będziesz znał konkretne odpowiedzi na powyŝsze pytania, na tyle dokładnie i jednoznacznie, abyś samodzielnie rozumiał i wiedział co konkretnie krok po kroku masz zrobić. DołoŜyłem starań, aby zawarte tu informacje przekazać Ci w sposób jasny, zwięzły, rzeczowy i zrozumiały. Dowiesz się jak realnie wejść w bardzo dochodową inwestycję bez konieczności ponoszenia ryzyka, nawet jeśli w tym momencie nie masz wolnych środków. I zaczniesz jeszcze dziś, jeśli tylko nie jesteś osobą, która odkłada wszystko na nigdy nie nadchodzące jutro. Sięgnąłeś jednak po tą wiedzę, więc taką osobą nie jesteś. Dlatego jest krótko i rzeczowo szanuję Twój czas. Przeczytaj zatem od początku do końca, a znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Dotychczas zarabianie na nieruchomościach, zwłaszcza na inwestycjach ziemskich zarezerwowane było tylko dla najbogatszych. Posiadanie ziemi od zawsze wiązało się z prestiŝem, a Ci, którzy kupowali ziemię, stawali się krezusami. Nie jest tajemnicą, Ŝe inwestycje ziemskie przynoszą krociowe zyski. Dziś pojawiają się nowe moŝliwości, które na zawsze zmienią sposób inwestowania w nieruchomości. MoŜliwości, które na zawsze zmienią Twoją sytuację finansową. ZATEM DZIAŁAJ SZYBKO NIE TYLKO TY CHCESZ SKORZYSTAĆ Z TEJ NIEZWYKŁEJ SZANSY A ZIEMIA JEST DOBREM OGRANICZONYM *** str. 3

4 Istota inwestowania Nie wiem, czy uświadamiasz sobie, Ŝe Ty takŝe moŝesz skutecznie inwestować w nieruchomości i zarabiać na tym duŝe pieniądze, nawet jeśli dziś jesteś bez grosza. Warunkiem jest jednak to, Ŝe będziesz wiedział jak to robić. Wiele osób uwaŝa, Ŝe bogaci ludzie inwestują pieniądze, poniewaŝ są bogaci i mają pieniądze, które mogą inwestować. Po tej lekturze zrozumiesz, Ŝe w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. W rzeczywistości większość bogatych ludzi stało się bogatymi dlatego, Ŝe oszczędzali i inwestowali juŝ wtedy, kiedy jeszcze byli biedni. Dlatego jeśli chcesz zbudować swój majątek w dniu wypłaty KUPUJ AKTYWA. Bez względu na to ile zarabiasz, jeśli wydajesz na bieŝącą konsumpcję wszystkie swoje dochody, to zawsze będziesz biedny. Cała tajemnica kryje się w sposobie myślenia o pieniądzach, mądrym gospodarowaniu nimi i wiedzy o tym jak zarządzać pieniędzmi, aby pracowały i przynosiły zysk. I nie ma tu znaczenia czy są to duŝe czy bardzo niewielkie pieniądze. Przeciętny człowiek zyskując dodatkowe 100zł najczęściej wyda te pieniądze na rzeczy zbędne, straci je i pozostanie w dotychczasowej sytuacji finansowej. Rozsądny człowiek zyskując dodatkowe 100zł najpierw pomyśli jak z tych 100zł zrobić 300zł. Następnie moŝe pozwolić sobie wydać 100zł na konsumpcję, a jednocześnie z pozostałych 200zł moŝe zrobić kolejne 600zł, mądrze nimi obracając. Rozumiesz zatem? Biedni ludzie w dniu wypłaty kupują pasywa i dlatego wciąŝ są biedni. Bogaci ludzie stali się bogaci, poniewaŝ kupowali aktywa i stają się jeszcze bardziej bogaci, poniewaŝ wciąŝ kupują kolejne. str. 4

5 Jeśli tracisz wszystkie pieniądze kupując pasywa zawsze będziesz miał problem z pieniędzmi. Aktywa, które raz pozyskasz, pracują potem dla Ciebie i przynoszą Ci regularne zyski, za które moŝesz kupić kolejne aktywa, które przyniosą Ci kolejne zyski. Przez pasywa naleŝy rozumieć tutaj wszystkie wydatki, bez których moŝesz się obejść, rzeczy niepotrzebne, wszystko to, co sprawia, Ŝe tracisz gotówkę, a nie przynosi Ci zysków. Przez aktywa natomiast naleŝy rozumieć wszystko to, co raz kupione przyniesie potem dochód poprzez wzrost swojej wartości i/lub regularne zyski i buduje tym samym materialne bezpieczeństwo dla Ciebie. JuŜ od dziś powinieneś odkładać część swoich dochodów i regularnie inwestować zaoszczędzone pieniądze. Jedna z tajemnic bogactwa brzmi: nigdy nie wydawaj więcej niŝ zarabiasz, zawsze zarabiaj więcej niŝ wydajesz. Jeśli juŝ to sobie uświadomiłeś jesteś ogromny krok do przodu na swojej drodze do finansowej wolności i bogactwa. Tak bogactwa to naprawdę nie są poboŝne Ŝyczenia, to rzeczywistość. Musisz równieŝ pamiętać, Ŝe kaŝdy zysk jest wynikiem Twojego działania oraz upływu czasu. Bez względu na to czy Twoim osobistym wkładem będą pieniądze czy Twoja praca (np. na etacie), zawsze musi upłynąć pewien czas, by osiągnąć dochód. W przypadku inwestycji jednak to pieniądze pracują dla Ciebie podczas gdy Ty robisz coś innego i zarabiają dla Ciebie nie zabierając Ci czasu, ale kaŝda inwestycja wymaga czasu (czas x pieniądze), aby przynieść zysk, a im więcej czasu tym bardziej potęŝny staje się Twój majątek. Dlatego musisz działać szybko, poniewaŝ zwlekając tracisz nie tylko czas, ale przede wszystkim duŝo pieniędzy. Po tej lekturze natomiast zrozumiesz jak działać i w jaki sposób łatwo moŝesz zaangaŝować cudze pieniądze tak, aby pracowały dla Ciebie! str. 5

6 Dlaczego właśnie na nieruchomościach moŝna najłatwiej i najbezpieczniej zarobić pieniądze? Nieruchomości bez wątpienia naleŝą do najbardziej bezpiecznych i najbardziej dochodowych aktywów. Cele inwestycyjne, o których tutaj mówimy moŝesz osiągnąć inwestując w nieruchomości, w szczególności w grunty rolne, na których moŝesz naprawdę dobrze zarobić. W kolejnych rozdziałach wyjaśnię Ci krok po kroku dlaczego grunty są najbardziej opłacalną i jednocześnie bardzo bezpieczną formą inwestycji oraz wskaŝę Ci model finansowania, który pozwoli Ci z dnia na dzień stać się inwestorem ziemskim i zarabiać kilkaset procent rocznie, nawet jeśli nie masz pieniędzy na inwestycje, ani zdolności kredytowej. Mądrze zorganizowany zakup nieruchomości ziemskich jest doskonałą i dochodową inwestycją, która nie wymaga wiele gotówki, czasu, obsługi, wiedzy, ani banków i kredytów. Jeśli przeanalizujesz moŝliwości inwestycyjne, jakie daje Ci dzisiejszy rynek, szybko sam dojdziesz do wniosku, Ŝe najkorzystniejsze są inwestycje ziemskie. Z tego teŝ powodu sam zajmuję się takimi właśnie inwestycjami. I wcale nie musisz mieć na to duŝego kapitału, jak się powszechnie sądzi. Rynek oferuje nam dziś całkiem sporo rozmaitych moŝliwości inwestycyjnych, jak np. lokata w banku, fundusz inwestycyjny, samodzielna gra na giełdzie lub forex itp. Nie zamierzam ich jednak omawiać zapewne znasz wszystkie podobne moŝliwości i wiesz doskonale, Ŝe przynoszą one mizerne zyski albo wiąŝą się z duŝym ryzykiem utraty kapitału. Dodatkowo są one wraŝliwe na koniunkturę i podlegają spekulacji. Jeśli nie masz do zainwestowania sporej gotówki, ani zbyt duŝego doświadczenia w tym zakresie, najprostszym rozwiązaniem, z którego moŝesz skorzystać będzie lokata lub fundusz inwestycyjny. Jeśli posiadasz pewną wiedzę, wówczas moŝesz skorzystać z bardziej ryzykownych moŝliwości, jak np. samodzielna inwestycja na giełdzie papierów wartościowych lub forex itp. str. 6

7 Lokata w banku bardzo niskie oprocentowanie wraz z kosztami obsługi sprawiają, Ŝe Twoje zyski bywają niŝsze od inflacji, czyli realnie tracisz pieniądze, poniewaŝ spada ich siła nabywcza. Jednocześnie tracisz czas, w którym te pieniądze mogłyby efektywnie pracować dla Ciebie i przynosić Ci realne korzyści. Fundusze inwestycyjne rozwiązanie to jest w swej istocie nienajgorsze. Nie potrzebujesz do tego specjalistycznej wiedzy, ani wiele czasu, a rozpocząć inwestycje moŝesz mając nawet niewielkie środki. Jakikolwiek sens ma to jednak tylko w bardzo długim okresie czasu. Musisz długo czekać na zyski, które i tak nie są tutaj oszałamiające, nie są równieŝ do końca pewne. Pamiętaj, Ŝe na rynku są wzrosty, ale takŝe spadki. Jeśli stracisz 50% kapitału musisz odzyskać 100%, aby znaleźć się w punkcie wyjścia. Musisz takŝe wziąć pod uwagę koszty TFI nie pracuje dla Ciebie za darmo! Znam osoby, które nieźle zarabiają samodzielnie inwestując w akcje lub inne podobne instrumenty, ale są to nieliczne jednostki, którym udało się to osiągnąć kosztem sporego wysiłku, stresu, poświęcanego czasu i edukacji. Grając na giełdzie ponosisz duŝe ryzyko i w kaŝdej chwili moŝesz stracić swoje pieniądze. Ponadto musisz mieć sporą wiedzę na ten temat i regularnie poświęcać czas, obserwować rynek i Ŝyć w ciągłej niepewności, bo na giełdzie nigdy nie ma nic do końca pewnego. Nie masz wpływu na ceny akcji i nie masz Ŝadnej kontroli nad swoją inwestycją. Owszem, moŝna zarabiać na giełdzie nawet duŝe pieniądze, ale dotyczy to tylko wąskiej grupy ludzi, którzy w tej dziedzinie są specjalistami. Mi osobiście inwestycja w akcje nie podoba się z uwagi na to, Ŝe muszę tutaj wnieść kapitał, ryzykować i poświęcać czas to sporo. W zamian mam jednorazowy zysk i nic więcej. Z pewnością nie jest to stabilne źródło dochodów, na którym moŝesz oprzeć finansowe bezpieczeństwo, swoje i swojej rodziny. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy inwestujesz w nieruchomości. Jeśli zamierzam kupić np. mieszkanie, mogę wybrać jego lokalizację i wszystkie inne parametry, mogę równieŝ negocjować jego cenę. Mogę wreszcie wynająć go tak, aby lokatorzy pokryli koszty spłaty kredytu, a nawet tak skalkulować spłatę rat i cenę najmu, Ŝe juŝ od samego początku mieszkanie będzie przynosiło mi pewny dochód. Zwróć uwagę na to, Ŝe w tym przypadku Twoja inwestycja jest trwała i mądra. str. 7

8 Zakup mieszkania nic Cię nie kosztował, poniewaŝ tak naprawdę to przecieŝ lokatorzy zapłacili za mieszkanie. Spłaciłeś kredyt nie wydając pieniędzy a mieszkanie jest Twoje i teraz w kaŝdym miesiącu osiągasz pasywny zysk z najmu. Ponadto moŝesz sprzedać mieszkanie kiedy zechcesz i moŝesz negocjować cenę. Podobnie to Ty decydujesz ile wynosić będzie odstępne, które co miesiąc zapłacą Ci lokatorzy. Ceny rynkowe wymuszają oczywiście pewne ograniczenia w tym zakresie, ale chodzi o to, Ŝe masz pełną kontrolę nad swoją inwestycją. Jeśli nawet zechcesz drastycznie zawyŝyć cenę to jest szansa, Ŝe wystarczy trochę poczekać i znajdzie się klient, który zapłaci tyle ile chcesz, bo po prostu będzie mu na tym zaleŝało, np. na lokalizacji. Na rynku nieruchomości podaŝ zawsze jest ograniczona, dlatego ceny nieruchomości w dobrej lokalizacji są wiele bardziej stabilne niŝ wartość aktywów podlegających spekulacji. Na inwestycji ziemskiej natomiast po prostu nie da się stracić. Zakup nieruchomości jest inwestycją bezpieczną. Mieszkanie jest dobrem trwałym i namacalnym, masz go na własność, moŝesz w nim mieszkać, moŝesz go wynająć lub sprzedać kiedy zechcesz. Ziemia jest wiele tańsza i daje Ci jednocześnie ogromne pole manewru i duŝo większe zyski. Podsumowując śeby zarobić np. na akcjach musisz mieć wystarczającą wiedzę, regularnie nad tym pracować monitorując sytuację na giełdzie, wreszcie musisz je sprzedać i masz tylko dochód lub teŝ ponosisz bolesne straty. Gdy kupujesz nieruchomość, jesteś właścicielem trwałego dobra, z którym moŝesz zrobić co zechcesz. Inwestycja jest bezpieczna i przynosi Ci stały, regularny i pewny dochód. Lokaty, fundusze inwestycyjne i inne podobne produkty są dobre w swojej istocie i znajdują swoje miejsce na rynku. Nie potępiam takŝe gry na giełdzie i innych form samodzielnego inwestowania. Najczęściej jednak kaŝde z wymienionych, a takŝe im podobne rozwiązania cechują się niskim potencjałem zysku i/lub zbyt wysokim poziomem ryzyka. My natomiast szukając moŝliwości inwestycyjnych pragniemy efektywnie i skutecznie budować swój majątek. Chodzi przecieŝ o to, by zyski były wysokie, a majątek bezpieczny, bez ryzyka, Ŝe któregoś dnia jego wartość nagle drastycznie spadnie. str. 8

9 Takie moŝliwości dają nam właśnie inwestycje ziemskie. Z tego teŝ powodu doświadczeni inwestorzy zawsze kupowali ziemię. RównieŜ dlatego inwestycje ziemskie stają się dziś coraz popularniejsze i pojawiają się na rynku rozwiązania, które takŝe zwykłym, niezamoŝnym ludziom dają moŝliwość zarabiania duŝych pieniędzy. Jeśli chcesz zatem dobrze zainwestować swoje pieniądze KUPUJ ZIEMIĘ. Zakup mieszkania choć jest dobrą inwestycją, wymaga sporej gotówki lub kosztownego kredytu, a ceny takiej nieruchomości nie rosną tak szybko, jakbyśmy sobie tego Ŝyczyli. Banki natomiast nie są juŝ tak liberalne jak kiedyś, a koszty kredytu poniesiesz albo Ty albo Twoi lokatorzy. Inwestycja w grunty natomiast, jeśli zrobisz to z głową, jest pozbawiona wymienionych tutaj wad i jest dalece bardziej korzystna. Spośród wszystkich nieruchomości ziemia rolna (klas IV VI) jest najtańsza, a jednocześnie przynosi największe zyski. Dlatego powinieneś pilnie poznać szczegóły. Inwestycje ziemskie są najbardziej opłacalne poniewaŝ juŝ sam upływ czasu często wiąŝe się z moŝliwością osiągnięcia satysfakcjonującej stopy wzrostu, a ponadto ziemia jest dobrem nieprzetworzonym, daje to ogromne pole manewru i moŝliwości zwielokrotnienia dochodów z przemyślanej i dobrze zorganizowanej inwestycji. Nie wszystkie działki rolne przyniosą jednak Ci bardzo wysoki Ci zysk. Mam na myśli grunty rolne naleŝące do IV VI klasy bonitacyjnej, atrakcyjnie zlokalizowane, z moŝliwością przekształcenia, z perspektywą rozwoju infrastruktury, np. poprzez obecność na danym terenie innych inwestorów. Niedługo przekonasz się, Ŝe na takich gruntach zarobisz naprawdę dobrze i stosunkowo szybko. str. 9

10 A oto lista niektórych powodów, dzięki którym zrozumiesz, dlaczego ziemia jest tak atrakcyjną inwestycją: Ziemia jest dobrem ograniczonym i niepowtarzalnym. Nie da się jej więcej wyprodukować, dlatego jest i zawsze będzie poŝądana i zawsze będzie wielu chętnych Ŝeby ją kupić. W związku z tym ceny ziemi nieustannie rosną i nigdy nie spadną. Niezabudowane grunty rolne pozwalają na dokonywanie przekształceń, dzięki którym jej wartość drastycznie rośnie. Grunty nie taniały nigdy od czasów II wojny światowej. Ziemia zawsze była w cenie. śadne nieruchomości nie cechują się taką stabilnością jak grunty. Średnia roczna stopa wzrostu cen gruntów rolnych w Polsce wynosi 20-30%! Jest to jednocześnie inwestycja bezpieczna i namacalna. W kaŝdym kraju po wejściu do Unii Europejskiej ceny ziemi rosły. Dla przykładu, w Hiszpanii w ciągu 10 lat od wejścia do UE ceny ziemi wzrosły o 1000%!!! Niedługo jednak poznasz moŝliwości, dzięki którym moŝna jeszcze bardziej zwiększyć te wyniki. Inwestycje w grunty rolne są bezpieczne i stabilne, dzięki czemu moŝesz spokojnie spać. Jednocześnie przynoszą o wiele wyŝsze zyski niŝ papiery wartościowe, działki budowlane czy fundusze inwestycyjne. str. 10

11 Inwestując w ziemię rolną stajesz się właścicielem trwałej wartości. MoŜesz ją przekazać np. jako spadek. Spośród wszystkich nieruchomości ziemia rolna obłoŝona jest najniŝszymi podatkami. W związku z procesem konwergencji państw starej i nowej UE, przewiduje się skokowy wzrost wartości gruntów. Ceny gruntów inwestycyjnych zbliŝą się do cen, jakie obowiązują na rozwiniętych rynkach europejskich. Kulminacją tego procesu będzie wejście do strefy EURO. W 2016r. prawdopodobnie nastąpi uwolnienie ograniczeń w nabywaniu polskich gruntów przez cudzoziemców, co prawdopodobnie równieŝ spowoduje wzrost wartości ziemi. Rozpocznie się rywalizacja o polskie grunty pomiędzy globalnymi inwestorami i funduszami inwestującymi w ziemię. Dzięki temu ceny ziemi z pewnością będą rosły. Inwestując w ziemię stajesz się niezaleŝny od systemu emerytalnego, który, jak zapewne wiesz, bardzo kuleje. Musisz pamiętać, Ŝe Twoja emerytura będzie wynosić 30% Twoich ostatnich zarobków, dlatego potrzebujesz dobrego zabezpieczenia na przyszłość. To waŝny aspekt inwestycji ziemskich. str. 11

12 SprzedaŜ gruntu jest transakcją, która w pewnych okolicznościach pozwala Ci uniknąć podatku dochodowego PIT ze sprzedaŝy gruntu. rolnych. Liberalizacja i ułatwienia w moŝliwości przekształcenia gruntów Wprowadzenie centralnego rejestru ksiąg wieczystych (Internet) spowodował brak ryzyka zakupu gruntu obciąŝonego roszczeniami (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). MoŜliwość zastosowania dźwigni finansowej. Specjaliści z branŝy prognozują, Ŝe trend wzrostowy będzie trwał przez najbliŝsze lat. Szacuje się, Ŝe w ciągu najbliŝszych lat ceny gruntów w niektórych lokalizacjach wzrosną nawet o 1000%. Myślę, Ŝe uświadamiasz juŝ sobie jak duŝy potencjał tkwi w inwestycjach ziemskich. Jak widzisz, jest wiele dowodów i argumentów dowodzących prawdziwości tezy, Ŝe inwestycja w grunty rolne to strzał w dziesiątkę. Wiele spośród wyŝej wymienionych argumentów wskazuje czynniki, które będą powodować bardzo duŝe wzrosty cen gruntów w najbliŝszym czasie. Nie tylko więc sam upływ czasu, ale wiele innych czynników nakłada się na siebie wpływając na to, Ŝe kupioną dzisiaj ziemię będziesz mógł sprzedać z bardzo duŝym zyskiem. Zwróć teŝ uwagę na to, Ŝe dzieje się to bez Twojego udziału, bez Twojej pracy. To jednak nie wszystko. str. 12

13 Jest wiele innych czynników, dzięki którym ceny ziemi rosną jeszcze bardziej. Oto niektóre z nich: MoŜesz podzielić grunt na mniejsze działki. Od razu wzrośnie wartość kaŝdego metra. O wiele łatwiej będzie Ci wówczas sprzedać mniejsze działki i moŝesz łatwo wyjść z dochodowej inwestycji w dowolnym momencie. Uzyskanie warunków zabudowy, aby przekształcić działkę rolną w działkę budowlaną ogromny wzrost wartości działki z dnia na dzień Gdy przez gminę zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzeni, wartość Twojej inwestycji niewątpliwie wzrośnie. Cenę podniesie takŝe wytyczenie drogi dojazdowej lub jej utwardzenie. Usunięcie wad prawnych, np. wpisy w Księgach wieczystych wymaga raczej wiedzy niŝ nakładów finansowych to takŝe sprawia, Ŝe cena gruntu rośnie. Rozwój infrastruktury w sąsiedztwie drogi, hotele, turystyka, sąsiad wybuduje dom itd. podnosi wartość gruntu. Dlatego waŝna jest lokalizacja ZłoŜa bogactw naturalnych (piasek, torf) kolejny wzrost wartości Jeśli poprawisz estetykę gruntu, np. skosisz trawę itp. wymaga to nieco pracy i małego wkładu finansowego, ale to równieŝ podnosi cenę. Uzbrojenie gruntu woda, prąd, kanalizacja, gaz wymaga pewnych kosztów, ale znacząco podnosi wartość działki str. 13

14 Jak widzisz, sam takŝe masz pełną kontrolę nad inwestycją i masz duŝy wpływ na jej przebieg. Często nawet wystarczy jedynie poczekać trochę na rozwój sytuacji, aby inwestycja w ziemię przyniosła ogromne korzyści. Działam w tej branŝy i znam wiele przypadków, gdzie wystarczyło załatwić trochę zwykłych formalności i poczekać kilka lat (podczas których gmina np. wyremontowała drogę i uchwaliła plan zagospodarowania przestrzeni, ktoś w sąsiedztwie postawił dom itd.), Ŝeby zarobić na działce kilkaset a nawet 1000% i więcej. Policz sam ile wynosi 1000% zysku, gdy działka kosztowała np. 100 tyś zł. Oczywiście nie dzieje się tak w przypadku kaŝdego gruntu. WaŜna jest jego lokalizacja, klasa, moŝliwości rozwoju i inne parametry. Chodzi o to, Ŝe powinieneś sobie po prostu uświadomić, Ŝe takie moŝliwości są realne i Ty teŝ moŝesz osiągnąć takie zyski. Potrzebujesz tylko dokładnie wiedzieć jak to zrobić. Tabela 1. Średnie ceny gruntów ornych wg GUS. Polska Grunt orny w złotych za hektar OKRES Ogółem Dobry (klasy I, II, IIIa) Średni (klasy IIIb, IV) Słaby (klasy V, VI) II kwartał 2005 r , , , II kwartał 2006 r , , , II kwartał 2007 r , , , II kwartał 2008 r , , , ,50 II kwartał 2009 r , , , ,5 II kwartał 2010 r , , , ,20 II kwartał 2011 r , , , ,0 Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zapewne zauwaŝyłeś sukcesywny i zdecydowany wzrost. Jak juŝ wspomnieliśmy wcześniej, od czasów II wojny światowej ziemia nigdy nie taniała. PowyŜsza tabela przedstawia średnie ceny gruntów w okresie ostatnich 6 lat. W tym okresie ceny gruntów wzrosły odpowiednio: Klasy: I, II, IIIa ponad 210% Klasy: IIIb, IV ponad 240% Klasy: V, VI ponad 280% Musisz jednak pamiętać, Ŝe ceny te uwzględniają wartość ziemi z punktu widzenia ich uprawy. Dlatego teŝ klasy V i VI są najtańsze. Z punktu widzenia inwestycji jest natomiast dokładnie odwrotnie, poniewaŝ grunty te moŝna najłatwiej odrolnić, dzięki czemu ich wartość drastycznie rośnie. str. 14

15 Tabela 2. Porównanie cen gruntów rolnych i budowlanych: Ceny ziemi rolnej Ceny działek budowlanych Warszawa zł mkw zł mkw. Gdańsk zł mkw zł mkw. Poznań zł mkw zł mkw. Źródło: Gazeta Prawna, artykuł Roman Grzyb Jak widzisz, samo tylko odrolnienie działki sprawia, Ŝe Twoją działkę moŝesz sprzedać za cenę kilkukrotnie wyŝszą niŝ cena, za jaką kupiłeś ten sam grunt przed odrolnieniem. Przeliczmy więc zysk w następującej sytuacji: W roku 2005 kupiłeś działkę rolną o wartości 100 tyś. złotych. Do dnia dzisiejszego stopa wzrostu wynosi 200% (patrz Tabela 1.). Twoja działka kosztuje więc 200 tyś zł. Dzięki odrolnieniu cena rośnie trzykrotnie (patrz Tabela 2.). Sprzedajesz działkę za 600 tyś. zł. Zarobiłeś 500 tyś. złotych w ciągu 6 lat, czyli 83 tyś. złotych rocznie. Dlatego inwestycje ziemskie warto traktować długoterminowo. Tą sytuację aktualnie zaczyna wykorzystywać coraz więcej osób chcących tym sposobem zabezpieczyć swoją emeryturę, poniewaŝ jak wiadomo, na emeryturę z ZUSu liczą juŝ tylko najbardziej naiwne i lekkomyślne osoby. Kupując natomiast ziemię na raty, podobnie jak wpłaca się comiesięczne składki w ramach oszczędnościowych, emerytalnych programów III filaru, funduszy inwestycyjnych itd., regularnie budujesz swój majątek ziemski, który jest trwały, bezpieczny i cały czas przynosi Ci zyski. Dziś juŝ są takie moŝliwości, dlatego nie musisz się martwić o to, Ŝe na taką inwestycję potrzeba duŝego kapitału. W kolejnym rozdziale omówimy zatem sposoby finansowania zakupu gruntów inwestycyjnych. W jaki sposób moŝesz kupić grunty inwestycyjne? Pamiętaj, Ŝe na ostateczny rezultat inwestycji w ziemię moŝe wpłynąć wiele czynników. Szczególną uwagę zwrócić powinieneś na formę finansowania zakupu. Czynnik ten moŝe zadecydować, czy inwestycja w ogóle ma sens i czy Cię na nią stać. Ma on często takŝe główny wpływ na wysokość Twoich zysków. str. 15

16 Ogólnie przyjęte i najbardziej znane są dwa modele finansowania zakupu nieruchomości. Jest to zakup w 100% za własną gotówkę oraz spółka celowa. ZAKUP ZA GOTÓWKĘ Zakup gruntu w całości za własną gotówkę ma wiele zalet, poniewaŝ daje to moŝliwość negocjacji, dyktowania warunków oraz niejednokrotnie pozwala złapać okazję. Jest to jednak często nieopłacalne, poniewaŝ taką inwestycję często moŝna sfinansować korzystniej, a gotówkę jednocześnie zaangaŝować w kolejne inwestycje. KREDYT Skorzystanie z kredytu jest uzasadnionym rozwiązaniem tylko wówczas, gdy nie masz innych moŝliwości sfinansowania inwestycji. Uzyskana gotówka pozwala na dokonanie inwestycji od razu, nie musisz czekać tak długo aŝ sam zgromadzisz potrzebną sumę. Niestety często nie tak łatwo jest taki kredyt uzyskać, a jego koszty często sprawiają, Ŝe rozwiązanie to okazuje się zupełnie nieopłacalne. Musisz sobie uświadomić, Ŝe biorąc 200 tyś. zł np. na 30 lat, spłacisz ponad 400 tyś. zł. Aktualnie tylko 3 banki udzielają kredytu na zakup gruntów rolnych, a warunki uzyskania takiego kredytu są dość rygorystyczne. Ponadto bank sfinansuje zwykle nie więcej niŝ 50% inwestycji, czyli połowę ceny nieruchomości musisz pokryć sam. SPÓŁKA CELOWA (NP. KOMANDYTOWA) Rozpoczynając inwestycję w ramach takiej spółki nie koniecznie musisz znać się na rynku ziemi i samodzielnie zarządzać inwestycją, a pod względem prawnym jest to takŝe przejrzyste i bezpieczne. Po prostu wnosisz swój wkład i stajesz się współwłaścicielem nieruchomości. Minimalna wysokość wkładu kaŝdego inwestora, który zamierza przystąpić do takiej spółki waha się najczęściej w granicach 100 tyś. zł, co ogranicza liczbę inwestorów, ale ich łączny kapitał pozwala na dokonanie zakupu ciekawej kilkuhektarowej działki rolnej w pobliŝu aglomeracji, a w takie właśnie działki najbardziej opłaca się inwestować i po dokonaniu podziału takiego gruntu sprzedawać w postaci mniejszych działek z doskonałym zyskiem. str. 16

17 Spółka celowa jest więc ciekawym rozwiązaniem, poniewaŝ pozwala stosunkowo tanio wejść w bardzo dochodową inwestycję i uczestniczyć w zyskach na trudno dostępnym rynku. Świetnym przykładem działania spółki komandytowej jest doskonała oferta spółki Wealth Solutions, gdzie kapitał pochodzący od inwestorów pozwala doświadczonym ekspertom nabywać duŝe działki rolne. W trakcie trwającego ok. 4 lat procesu zwiększania wartości, ziemia rolna zostanie przekształcana w niewielkie działki budowlane, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Osiągany jest w ten sposób skokowy wzrost wartości ziemi wynikający z podziału, zmiany jej przeznaczenia i dokonanych inwestycji. Inwestorzy dodatkowo zarabiają dzięki trendowi wzrostowemu, jaki na rynku ziemi powodowany jest systematyczną migracją mieszkańców miast na obrzeŝa aglomeracji. Tabela 3. Przykładowe transakcje w trakcie realizacji: Miejscowość i powierzchnia Cena (zł) Cena 1 m² ziemi rolnej Cena 1 m² ziemi budowlanej Stopa zwrotu (4 lata) Roczna stopa zwrotu Stara Wieś, 2,76 ha. gm. Nadarzyn ,2 zł/m² 195 zł/m² 840% 210% Radziwiłłów, 1,31 ha. gm. Puszcza Mariańska ,0 zł/m² 88 zł/m² 550% 138% Grodzisk Mazowiecki, 1,8 ha. ul. Narutowicza ,2 zł/m² 430 zł/m² 718% 179% Grodzisk Mazowiecki, 1,93 ha. ul. Korfantego ,0 zł/m² 430 zł/m² 1023% 256% śabia Wola, 4,18 ha. gm. śabia Wola ,0 zł/m² 150 zł/m² 517% 129% Kłudno Nowe, 1,65 ha. gm. Grodzisk Mazowiecki ,0 zł/m² 90 zł/m² 375% 94% Średnia roczna stopa zwrotu brutto 167% Źródło: Parametry Inwestycji Ziemskich w ofercie Wealth Solutions: Minimalna wpłata tys. zł Okres inwestycji - 4 lata Opłata wstępna - 9%+VAT wkładu Inwestora Opłata za zarządzanie 3,15%+VAT rocznie (pobierana z kapitału zebranego w spółce) Udział zarządzających w zysku - 30% Forma prawna - spółka komandytowa Źródło: str. 17

18 Spółki komandytowe stanowią coraz popularniejszą formę inwestycji, poniewaŝ w ostatnim czasie inwestowanie w ziemię stanowi doskonałą alternatywę dla przeszacowanego rynku mieszkaniowego, będąc równie bezpieczną, a jednocześnie wiele bardziej zyskowną formą inwestycji. PowyŜszy przykład doskonale ilustruje moŝliwości zysku na rynku ziemi. Niestety nie zmienia to jednak faktu, Ŝe z powodu konieczności posiadania kapitału rozwiązanie to jest dla większości ludzi niedostępne. MoŜesz zatem spróbować zapoznać się bliŝej z działaniem spółek komandytowych lub skorzystać z moŝliwości, gdzie nie potrzebujesz kapitału. RóŜnice w sposobach inwestowania w nieruchomości gruntowe zebrane w przejrzystej tabeli znajdziesz tutaj: * * * Znasz juŝ zatem podstawowe formy inwestycji dostępne na rynku gruntów inwestycyjnych. Nie spełniają one naszych oczekiwań i nie odpowiadają w pełni na pytanie, które zadaliśmy sobie na wstępie. Samodzielny zakup ziemi za własną gotówkę wymaga ogromnych moŝliwości finansowych oraz wiedzy i poświęconego czasu, a nawet wymagania spółki celowej przekraczają moŝliwości finansowe przeciętnego człowieka. Kredyty są natomiast trudnodostępne i często nieopłacalne. Dlatego w tym miejscu, jako ostatnią z form finansowania inwestycji ziemskich, chcę przedstawić Ci dokładnie to czego szukasz, co pozwoli Ci odpowiedzieć na to pytanie i zrealizować inwestycję swojego Ŝycia. Przypomnijmy zatem: Czy wiesz jak zarobić pieniądze na bardzo dochodowej inwestycji - BEZ POSIADANIA GOTÓWKI NA START - BEZ BANKÓW I BEZ KREDYTÓW - BEZ SPECJALNEJ WIEDZY I BEZ DOŚWIADCZENIA - BEZ RYZYKA STRAT I SPADKU WARTOŚCI INWESTYCJI inwestując w bezpieczne, trwałe i prestiŝowe aktywa korzystając z najbardziej opłacalnej metody finansowania? str. 18

19 Jak więc moŝna sfinansować inwestycję ziemską i kupić działkę bez pieniędzy, banków i poŝyczek oraz sprzedać ją z zyskiem? Odpowiedź jest naprawdę prosta: Współfinansowanie Zakupu Przez Właściciela Jest to najlepsza z moŝliwych metod zakupu nieruchomości. Nie musisz mieć duŝej gotówki, wystarczy tylko jakaś część całej ceny, a pomimo to czerpiesz zyski ze 100% wartości inwestycji i jednocześnie moŝesz uniknąć odsetek. Zasadę działania tej metody najlepiej zrozumiesz na realnym przykładzie: Wyobraź sobie, Ŝe znalazłeś świetną działkę 3000m² w bardzo dobrej lokalizacji i chcesz ją kupić, bo wiesz, Ŝe w tej okolicy szybko rozwija się przemysł turystyczny i cena tego gruntu za jakiś czas drastycznie wzrośnie. Cena jednak wynosi 100 tyś. zł, a Ty masz tylko 20 tyś. zł. Właściciel gruntu natomiast chce ją sprzedać szybko, poniewaŝ pilnie potrzebuje gotówki. Po wstępnych negocjacjach okazuje się, Ŝe potrzebuje on uzyskać bardzo szybko 20 tyś. zł, bo ma jakiś pilny wydatek. Zgodził się więc, Ŝe zapłacisz 20 tyś. zł, a resztę spłacisz w nieoprocentowanych ratach, np. 400zł miesięcznie. Takie rozwiązanie ma same zalety: Właściciel gruntu jest zadowolony, poniewaŝ dzięki tej transakcji udało mu się uzyskać tyle gotówki ile pilnie potrzebował. Ty kupiłeś atrakcyjną działkę, pomimo Ŝe miałeś tylko 20% jej ceny. Nie musisz płacić odsetek. str. 19

20 Gdy cena działki wzrośnie cały zysk naleŝy do Ciebie, pomimo Ŝe nie zapłaciłeś całości. W kaŝdej chwili moŝesz sprzedać działkę z zyskiem, nawet zanim skończysz ją spłacać. Dźwignia finansowa działa na Twoją korzyść. Masz całkowitą kontrolę nad inwestycją, jak równieŝ moŝesz z niej wyjść kiedy zechcesz. Przeliczmy teraz Twoje realne zyski. Ceny gruntów w Polsce rosną średnio o 25% rocznie (wg GUS). Przy tym wzroście działka o wartości 100 tyś. zł. po roku czasu ma wartość 125 tyś. zł i za tyle ją sprzedałeś. Zapłaciłeś za nią 20 tyś. oraz miesięczne raty: 400zł x 12 miesięcy = 4800zł. Cała inwestycja kosztowała Cię dotąd 24800zł oraz drobne opłaty przy załatwianiu formalności. Na potrzeby tego przykładu umówmy się, Ŝe zainwestowałeś 25000zł. Twój zysk wynosi natomiast 25 tyś. zł o tyle wzrosła wartość Twojej inwestycji. Zarobiłeś drugie tyle niŝ zainwestowałeś 100% zysku! Istnieją dwa waŝne aspekty takiej metody, które w szczególności musisz zrozumieć. Po pierwsze 25% to średni wzrost cen gruntu, realnie moŝe on wynieść trochę mniej lub więcej. NajwaŜniejsze jest to, Ŝe w rzeczywistości na tej transakcji mogłeś zarobić wielokrotnie więcej dzięki wielu innym czynnikom, które wpływają na wzrost wartości gruntów, a których tutaj nie wzięliśmy pod uwagę, ale omawialiśmy je wcześniej. Po drugie zastosowałeś tutaj zasadę dźwigni finansowej na swoją korzyść. Dzięki temu zainwestowałeś tylko ok. 25 tyś. zł, a jednak zainkasowałeś zysk liczony w % nie od 25 tyś zł, ale z całej kwoty 100 tyś. zł. Właśnie dlatego nie opłaca się płacić od razu całej ceny gotówką. str. 20

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl)

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejszy publikacja jest własnością prywatną. Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejsza publikacja ani żadna jej część, nie może być kopiowana,

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 31.12.2013r. RKT-61-35/12/SB DECYZJA Nr RKT-55/2013 Stosowanie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010 DoDatek Dystrybuowany wraz z Dziennikiem metro zawiera wyłącznie materiały przygotowane i pochodzące od mediaplanet nr 2/Październik 2010 5 KROKÓW oszczędzaj inwestuj DO MĄDRYCH DECYZJI oszczędzanie zadbaj

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 019

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 019 WNOP odcinek 019 Jak opracować swoją strategię inwestycyjną - ze Zbyszkiem z bloga APP Funds Opis odcinka: /019 To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, odcinek dziewiętnasty. Michał: Rzucałeś

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych

Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych Mirosław Kachniewski Bartosz Majewski Przemysław Wasilewski www.kapital.edu.pl Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych Mirosław Kachniewski Bartosz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

FBO 005: Kredyt hipoteczny i syndrom sztokholmski

FBO 005: Kredyt hipoteczny i syndrom sztokholmski Podcast Finanse bardzo osobiste, odcinek 5 Data publikacji: link do opisu na blogu: http://marciniwuc.com/kredyt-hipoteczny-fbo-005/ FBO 005: Kredyt hipoteczny i syndrom sztokholmski Witam Was bardzo serdecznie

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Inwestycyjny poradnik bogatego ojca

Inwestycyjny poradnik bogatego ojca Inwestycyjny poradnik bogatego ojca W co inwestuje klasa wyŝsza, średnia i niŝsza tego nie robi! Robert T. Kiyosaki oraz Sharon L. Lechter CPA Pozbądź się trudności finansowych oraz spraw, Ŝeby pieniądze

Bardziej szczegółowo

Zarabiaj na nieruchomościach

Zarabiaj na nieruchomościach 1 Zarabiaj na nieruchomościach ZARABIAJ NA NIERUCHOMOŚCIACH Kup, wyremontuj i sprzedaj lub wynajmij z zyskiem. Wojciech Orzechowski Projekt okładki Grzegorz Majcher Zdjęcie na okładce Fotolia.com e-book

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 13/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Super oferta gwarantowany 8% zwrot z najmu. Str. 2-5 W internecie można natknąć się na reklamy, w których firma zarządzająca nieruchomościami na wynajem oferuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami Moneymanual Pomyśl o pieniądzach To doskonały przewodnik, który pozwoli czytelnikom uzyskać kontrolę nad ich finansami, pełen rozsądnych porad i przydatnych wskazówek. Credit Action zasługuje na gratulacje

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych 2012 Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych WARSZAWA 2012 Ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo