REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

2 REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej i posiada numer rejestracyjny HE Spółka jest upoważniona przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (zwaną dalej CySEC ) i podlega jej regulacjom zgodnie z udzieloną licencją nr 125/10. Spółka jest upoważniona do świadczenia usług inwestycyjnych opisanych w niniejszym Regulaminie Zawierania Transakcji (zwanym dalej Umową ). Niniejsza Umowa dotyczy Klientów, którzy otwierają w Spółce rachunek w systemie Straight Through Processing (STP) / Electronic Communication Network (ECN) STP/ECN. Obrót instrumentami finansowymi podlega ustawie z roku 2007 o usługach i czynnościach inwestycyjnych oraz rynkach regulowanych (ustawa 144(I)2007) wraz z późniejszymi zmianami, a także właściwym przepisom Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ( przepisy ). Domena o nazwie (zwana dalej stroną główną ) stanowi własność Spółki. Spółka może także zarejestrować inne strony internetowe i z nich korzystać głównie w celach promocyjnych i marketingowych, korzystając przy tym z innych języków niż angielski. Klient akceptuje i rozumie fakt, że oficjalnym językiem Spółki jest angielski. Klient powinien w każdym przypadku zapoznawać się z dokumentacją prawną zamieszczaną na stronie głównej Spółki, gdzie znajdują się wszystkie informacje i oświadczenia dotyczące Spółki i prowadzonej przez nią działalności. Niniejsza Umowa reguluje stosunki między Klientem i Spółką. Ponieważ niniejsza Umowa stanowi porozumienie zawierane na odległość, podlega ona między innymi ustawie o zdalnym marketingu konsumenckich usług finansowych N.242(I)/2004, wprowadzającej dyrektywę UE 2002/65/WE, zgodnie z którą podpisywanie Umowy nie jest konieczne i Umowa powoduje takie same skutki prawne oraz powstanie praw, jak w przypadku tradycyjnej umowy opatrznej podpisami. Jeśli Klient chciałby otrzymać podpisaną Umowę, wówczas musi on wydrukować i wysłać do Spółki 2 jej egzemplarze, a Spółka podpisze i opieczętuje Umowy i odeśle jeden egzemplarz Klientowi. 1. Definicje pojęć Kody dostępu Właściwe przepisy Osoba upoważniona Są to wszelkie informacje uwierzytelniające przekazane przez Spółkę w celu uzyskania dostępu do platformy transakcyjnej Spółki lub informacje uwierzytelniające wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do portalu dla Klientów Spółki. Są to przepisy wydane przez jakikolwiek urząd, które regulują proces wymiany i wszelkie inne właściwe przepisy i zasady obowiązujące w danym czasie, w tym MiFID. Jest to osoba fizyczna odpowiednio upoważniona do działania w imieniu Klienta w ramach niniejszej Umowy. 2

3 Saldo rachunku Jest to całkowity wynik finansowy wszystkich w pełni zrealizowanych transakcji oraz wpłat na rachunek i wypłat z rachunku. Waluta bazowa Jest to główna waluta, w której prowadzony jest rachunek Klienta. Klient Jest to każda osoba fizyczna lub prawna, której Spółka świadczy usługi inwestycyjne i/lub inne usługi dodatkowe. Rachunek Klienta Rachunek bankowy Klienta Spółka Specyfikacja zawierania kontraktów CySEC Systemy elektroniczne Saldo rejestru operacyjnego Instrumenty finansowe Wolne środki Broker Są to wszelkie i wszystkie rachunki otwarte przez Spółkę Klientowi w ramach niniejszej Umowy i służące do zawierania transakcji. Jest to rachunek prowadzony w imieniu Klienta i/lub w imieniu Spółki na zlecenie Klienta w banku lub innej instytucji lub firmie świadczącej usługi płatności elektronicznych lub firmie zajmującej się świadczeniem usług związanych z obsługą kart kredytowych. Jest to Spółka IronFX Financial Services Limited z siedzibą pod adresem 17, Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Cypr (telefon: , faks: , WWW: która jest cypryjską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącą usługi finansowe i zarejestrowaną zgodnie z artykułem 113 cypryjskiej ustawy o spółkach i posiadającą nr rejestracyjny HE i podlegającą w zakresie prowadzonej przez siebie działalności Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zgodnie z licencją nr 125/10. Są to informacje transakcyjne w tym spready, swapy, wymagania dotyczące zabezpieczenia, kwoty dotyczące poszczególnych instrumentów finansowych oferowanych przez Spółkę. Jest to Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, której biura są zlokalizowane pod adresem: Stasikratous 32, 4 th Floor, 1065 Nicosia, Cypr (telefon kontaktowy: , faks: itd.). Jest to jakakolwiek możliwość zawierania transakcji zaoferowana przez Spółkę (np. platformy MetaTrader, platformy internetowe, platformy komórkowe itp.), w tym portal Spółki przeznaczony dla Klientów. Jest to bezpieczna część rachunku Klienta z uwzględnieniem otwartych pozycji i jest ono ustalane w oparciu o saldo rachunku i zysk lub stratę na otwartych pozycjach przy zastosowaniu następującego wzoru: saldo rachunku +/- otwarte pozycje +/- swapy - prowizja. Są to instrumenty finansowe opisane w punkcie 3.1.a niniejszej Umowy. Jest to kwota na rachunku Klienta, którą można wykorzystać do zawierania transakcji. Wolne środki = Saldo rejestru operacyjnego - Zabezpieczenie. Jest to osoba prawna lub fizyczna otrzymująca wynagrodzenie od 3

4 polecający Zabezpieczenie Poziom zabezpieczenia MiFID Wielostronna platforma obrotu (MTF) Spółki i/lub Klientów z tytułu zaprezentowania Klientów Spółce. Są to wymagane środki, których posiadanie jest konieczne w celu otwarcia pozycji. Jest to (Saldo rejestru operacyjnego / Zabezpieczenie) * 100. Określa on stan rachunku Klienta. Jest to dyrektywa 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych oraz przepisy, zasady i regulacje, które powstały w oparciu o tę dyrektywę. Jest to wielostronny system obsługiwany przez przedsiębiorstwo inwestycyjne lub operatora rynku. System ten w swoich ramach i w oparciu o nienakazowe zasady łączy lub umożliwia łączenie wielostronnych potrzeb osób trzecich w zakresie dokonywania zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych w sposób, który prowadzi do zawarcia kontraktu. Pełnomocnictwo Oznacza upoważnienie osoby trzeciej do działania w imieniu Klienta we wszystkich kontaktach handlowych ze Spółką. Rynek regulowany Przepisy Transakcja Jest to wielostronny system zarządzany lub obsługiwany przez operatora rynku. System ten w swoich ramach i w oparciu o nienakazowe zasady łączy lub umożliwia łączenie wielostronnych potrzeb osób trzecich w zakresie dokonywania zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych w sposób, który prowadzi do zawarcia kontraktu dotyczącego instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zgodnie z jego zasadami i/lub systemami i którego zawarcie oraz funkcjonowanie odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy 144(I)/2007 lub odpowiednich przepisów innych państw członkowskich i które zostały przyjęte zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE. Ustawa z roku 2007 o usługach i czynnościach inwestycyjnych oraz rynkach regulowanych (ustawa 144(I)2007) wraz z późniejszymi zmianami, a także właściwe przepisy Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Są to wszelkiego rodzaju transakcje dokonywane na rachunku Klienta, w tym między innymi transakcje zakupu i sprzedaży dotyczące instrumentów finansowych, wpłaty, wypłaty itp. 2. Zakres stosowania 2.1 Niniejsza Umowa (oraz wszelkie jej zmiany) zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między Spółką i Klientem, które dotyczyły tego samego przedmiotu i staje się wiążąca dla Spółki i Klienta. 2.2 Umowa stanowi podstawę, w oparciu o którą Spółka zgadza się świadczyć usługi inwestycyjne i inne usługi dodatkowe oraz zapewniać instrumenty finansowe. Zależnie od usługi i instrumentu finansowego Spółka podlega między innymi 4

5 przepisom, ustawie o ochronie danych osobowych oraz innym zasadom postępowania i/lub regulacjom wydanym przez CySEC, jakie mają zastosowanie do świadczenia poszczególnych usług. 2.3 Umowa ma na celu ułatwić Klientowi podejmowanie świadomych decyzji dotyczących Spółki, jej usług oraz ryzyk związanych oferowanymi instrumentami finansowymi. 2.4 Przed podjęciem decyzji dotyczącej nabycia lub dalszego korzystania z jakiegokolwiek instrumentu finansowego i/lub inwestycji oferowanej przez Spółkę i/lub usługi dodatkowej należy w całości zapoznać się z Umową. 2.5 Niniejsza Umowa reguluje wszystkie inwestycje i/lub usługi dodatkowe świadczone przez Spółkę. 3. Świadczenie usług 3.1 Usługami inwestycyjnymi świadczonymi Klientowi przez Spółkę są: a) Przyjmowanie i przesyłanie zleceń i/lub b) Wykonywanie w imieniu Klienta zleceń dotyczących następujących instrumentów finansowych: i. Kontrakty na różnicach kursowych na rynku FOREX z datą waluty spot, kontrakty spot na metale szlachetne, kontrakty futures, kontrakty na akcje lub kontrakty na jakiekolwiek inne towary, obrót którymi jest możliwy ii. Opcje, kontrakty futures, kontrakty swap, kontrakty forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące papierów wartościowych, walut, stóp procentowych lub rentowności lub inne instrumenty pochodne, indeksy lub parametry finansowe, które można rozliczyć fizycznie lub w gotówce. iii. Opcje, kontrakty futures, swap i forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które muszą być rozliczane w gotówce na żądanie jednej ze stron (inaczej niż na skutek zaniedbania lub innego zdarzenia powodującego ich zakończenie). 3.2 Spółka świadczy także następujące usługi dodatkowe: a) Udzielanie inwestorowi kredytów lub pożyczek, aby umożliwić mu zawieranie transakcji z wykorzystaniem przynajmniej jednego instrumentu finansowego, gdzie firma udzielająca kredytu lub pożyczki uczestniczy w transakcji. b) Usługi wymiany walutowej, które są powiązane ze świadczeniem usług inwestycyjnych. 3.3 Usługi wymienione w punkcie 3.1 dotyczą transakcji związanych z instrumentami finansowymi, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub MTF. Zawierając niniejszą Umowę Klient potwierdza możliwość zawierania takich transakcji i wyraża zgodę na ich zawieranie. 5

6 3.4 Klient potwierdza, że usługi opisane w punkcie 3.1 nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. 4. Potwierdzenie ryzyk 4.1 Kontrakty na różnicach kursowych na rynku FOREX z datą waluty spot, kontrakty spot na metale szlachetne, kontrakty futures, kontrakty na akcje lub kontrakty na jakiekolwiek inne towary, obrót którymi jest możliwy są produktami lewarowanymi i wiążą się z wysokim poziomem ryzyka. Istnieje możliwość, że Klient straci cały zainwestowany kapitał. Dlatego produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich osób i Klient powinien mieć pewność, że rozumie ryzyka, które wiążą się z procesem inwestycyjnym. W razie konieczności Klient powinien zapewnić sobie możliwość skorzystania z niezależnych usług doradczych. 4.2 Klient w pełni potwierdza i zgadza się z tym, że bez względu na jakiekolwiek informacje, jakie może zaoferować mu Spółka, wartość wszelkich inwestycji w instrumenty finansowe może wzrosnąć lub spaść i że istnieje nawet prawdopodobieństwo, że wartość inwestycji może okazać się zerowa. 4.3 Klient w pełni potwierdza i zgadza się z tym, że ponosi duże ryzyko straty lub szkody będącej wynikiem zakupu i/lub sprzedaży instrumentów finansowych, a także Klient akceptuje to ryzyko i oświadcza, że jest gotowy je ponieść. 4.4 W stosownych przypadkach wszelkie ogólne poglądy wyrażone w stosunku do Klienta (w formie ustnej lub pisemnej) w odniesieniu do klimatu gospodarczego, rynków, strategii inwestycyjnych lub inwestycji, sugestie dotyczące obrotu, wyniki badań lub inne podobne informacje nie powinny być traktowane jako rady inwestycyjne lub zalecenia Spółki i nie dają podstaw do powstania stosunku doradztwa. 4.5 Kiedy Klient podejmuje decyzję zawarcia transakcji bazującej na instrumencie finansowym, powinien on rozważyć ryzyka związane z takim instrumentem finansowym oraz ryzyka odnoszące się do jego poszczególnych etapów. Ocena ryzyka dokonywana przez Klienta powinna uwzględniać różne jego typy, takie jak ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe, ryzyko biznesowe, ryzyko operacyjne, ryzyko niewypłacalności, ryzyko obrotu pozagiełdowego (w przeciwieństwie do obrotu giełdowego) itp. 4.6 Poprzedni punkt nie stanowi porady inwestycyjnej wynikającej z indywidualnych okoliczności, w jakich znajduje się Klient, ani też nie stanowi on rekomendacji do skorzystania z jakichkolwiek usług, ani też inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. W przypadkach, w których Klient nie ma pewności co do znaczenia któregokolwiek z powyższych oświadczeń lub ostrzeżeń, zdecydowanie zaleca się mu uzyskanie porady prawnej lub finansowej. 6

7 4.7 Klient potwierdza i zgadza się z tym, że mogą istnieć ryzyka inne niż te, które zostały wymienione w punkcie 4. Klient potwierdza i zgadza się także z tym, że przeczytał dokument zatytułowany Informacja dotycząca ryzyka, który został mu zaprezentowany podczas procesu rejestracji i który znajduje się na stronie głównej Spółki oraz że akceptuje ten dokument. 5. Systemy elektroniczne i zawieranie transakcji 5.1 Spółka dostarczy Klientowi kody dostępu służące do zawierania transakcji i dokonywania obrotu ze Spółką. Takie kody dostępu mogą być wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do systemów elektronicznych Spółki. Dokonywanie takiego obrotu będzie się odbywać w oparciu o postanowienia zawarte w niniejszym punkcie oraz we wszelkich dodatkowych umowach, jakie Spółka może zawrzeć z Klientem w celu uregulowania takiej działalności. 5.2 Klient potwierdza i zgadza się z tym, że Spółka w stosownych przypadkach ma prawo do ograniczenia dostępu do systemów elektronicznych, jeśli służy to usprawnieniu działania jej systemów elektronicznych, a także ochronie interesów innych klientów i Spółki. Klient ma prawo do uzyskania dostępu do systemów elektronicznych Spółki i dokonywania obrotu wyłącznie we własnych wewnętrznych celach gospodarczych w oparciu o zasadę braku wyłączności i zbywalności. 5.3 Wszelkie prawa i pożytki oraz wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym między innymi wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe związane ze Spółką) stanowią własność Spółki lub dostawców Spółki i nieprzerwanie pozostają własnością Spółki lub jej poszczególnych dostawców. Klient nie ma prawa do tych praw własności intelektualnej ani nie będzie czerpał z nich pożytku innego jak prawo dostępu do systemów elektronicznych Spółki. 5.4 Klient potwierdza, że w przypadku wszelkich przerw i/lub opóźnień w działaniu komunikacji elektronicznej, w tym przerw i opóźnień w działaniu Internetu, platformy transakcyjnej lub elektryczności, jeśli Klient chce zrealizować swoje zlecenie, jest on zobowiązany zatelefonować do Działu Realizacji Zleceń (Dealing Desk) pod numer i złożyć instrukcje ustnie. Klient potwierdza i zgadza się z tym, że Spółka ma prawo odmówić przyjęcia instrukcji ustnych, jeśli pracownicy Spółki nie mają pewności co do tożsamości osoby dzwoniącej / Klienta lub jeśli osoba dzwoniąca / Klient nie przekaże Spółce jasnych instrukcji. Klient potwierdza, że instrukcje ustne będą realizowane według kolejności zgłoszeń i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w składaniu instrukcji ustnych w Dziale Realizacji Zleceń. 5.5 Klient podejmie niezbędne środki ostrożności służące zapewnieniu poufności wszystkich informacji, w tym między innymi poufności kodów dostępu do systemów elektronicznych Spółki, czynności związanych z zawieranymi transakcjami, sald rachunku, a także innych informacji i wszystkich zleceń. Klient potwierdza, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użycia kodów dostępu przez nieupoważnioną osobę trzecią. Zdecydowanie zaleca się Klientowi nieużywanie 7

8 publicznych komputerów do logowania się za pomocą kodów dostępu. Klient powinien zawsze wylogowywać się z systemów elektronicznych Spółki. 5.6 Klient zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Spółkę, jeśli uzyska on informację o nieupoważnionym użyciu kodów dostępu do systemu elektronicznego Klienta. 5.7 W zakresie dopuszczonym przez właściwe przepisy: a) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania lub koszty (w tym straty pośrednie) poniesione przez Klienta lub nałożone na niego w wyniku instrukcji udzielonych przez Internet lub nawiązania jakiejkolwiek komunikacji z wykorzystaniem tego medium. b) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie zlecenia oraz precyzyjność wszystkich informacji przesyłanych za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kodów dostępu oraz c) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne straty lub szkody względem urządzeń lub oprogramowania spowodowane przez wirusy, wady lub nieprawidłowe funkcjonowanie w związku z dostępem do systemów elektronicznych Spółki lub korzystaniem z nich. 6. Instrukcje i zlecenia Klienta 6.1 Klient rozumie i potwierdza, że wszystkie zlecenia zrealizowane między Klientem i Spółką są zleceniami zrealizowanymi poza rynkiem regulowanym lub MTF. 6.2 Klient rozumie i potwierdza, że Spółka zawiera transakcje z Klientem jako jego kontrahent, a nie agent. Nawet jeśli Spółka ze względu na parametry ryzyka (tj. wysoki obrót Klienta, wysokie saldo rejestru operacyjnego itp.) przekaże zlecenie Klienta do realizacji podmiotowi lub podmiotom zapewniającym płynność rynku, Spółka nadal w ramach stosunków kontraktowych będzie dla Klienta kontrahentem. 6.3 Klient może otworzyć i zamknąć pozycję za pomocą platformy transakcyjnej oraz dodawać i modyfikować zlecenia poprzez zakładanie na instrumentach finansowych poleceń limitu zakupu, wstrzymania zakupu, limitu sprzedaży, wstrzymania sprzedaży, limitu straty i/lub limitu zysku. 6.4 Zlecenia klienta są realizowane po cenie kupna i sprzedaży oferowanej przez Spółkę, która wynika z cen podmiotu lub podmiotów zapewniających płynność rynku. Klient składa zlecenia z zastosowaniem cen, które widzi na terminalu Klienta, a złożenie zlecenia powoduje uruchomienie procesu jego realizacji. Ze względu na dużą zmienność rynków oraz łączność internetową między terminalem Klienta i serwerem, ceny żądane przez Klienta i bieżąca cena rynkowa mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji tego procesu. 6.5 Klient może korzystać z pełnomocnictwa w celu upoważnienia osoby trzeciej (przedstawiciela) do działania w imieniu Klienta we wszystkich stosunkach handlowych ze Spółką, jakie zostały opisane w niniejszej Umowie. Pełnomocnictwo powinno być przekazane Spółce wraz z wszystkimi dokumentami identyfikującymi 8

9 przedstawiciela. Jeśli pełnomocnictwo jest bezterminowe, uważa się, że jest ono w mocy do czasu złożenia przez Klienta jego wypowiedzenia w formie pisemnej. 6.6 Spółka będzie nagrywać rozmowy telefoniczne bez wcześniejszego ostrzeżenia (chyba że wymagają tego właściwe przepisy), co ma służyć właściwemu zarejestrowaniu istotnych warunków transakcji i/lub złożonych przez Klienta zleceń i/lub innych istotnych informacji dotyczących transakcji. Takie nagrania stanowią własność Spółki i zostaną zaakceptowane przez Klienta jako dowód jego zleceń lub instrukcji. Spółka może wykorzystywać nagrania i/lub ich transkrypcje do dowolnych celów, jakie uzna za stosowne. 6.7 Klient potwierdza, że Spółka ma prawo do odmowy przyjęcia zlecenia i/lub instrukcji złożonych przez Klienta, jeśli nie są one jasne lub jeśli dotyczą one następujących sytuacji: otwieranie pozycji, zamykanie pozycji, modyfikacja lub usunięcie zlecenia. 6.8 Jeśli którykolwiek składnik aktywów bazowych instrumentu finansowego podlega zmianom będącym wynikiem jakichkolwiek zdarzeń określonych w punkcie 6.8 (zwanych Zdarzeniem Firmowym ), Spółka dokona odpowiedniej zmiany (jeśli będzie to konieczne) ceny otwarcia lub zamknięcia, wielkości, wartości i/lub liczby odpowiednich transakcji (a także poziomu i wielkości odpowiednich zleceń). Czynność ta ma na celu (i) wyliczenie skutku osłabienia lub wzmocnienia niezbędnego do zachowania ekonomicznej równowagi praw i obowiązków uczestników danej transakcji bezpośrednio przed danym zdarzeniem firmowym i/lub (ii) takie odzwierciedlenie skutku zdarzenia firmowego w stosunku do osób wykazujących zainteresowanie danymi papierami wartościowymi, aby było ono skuteczne od dnia określonego przez Spółkę. 6.9 Do zdarzeń, do których odnosi się punkt 6.7 zalicza się po deklaracji emitenta papierów wartościowych dowolne z następujących zdarzeń: a) podział, konsolidację zmianę klasyfikacji akcji, wykup akcji lub ich anulowanie; dystrybucję bezpłatnych akcji premiowych wśród dotychczasowych akcjonariuszy; kapitalizację lub podział akcji lub odwrócenie podziału akcji; lub podobne zdarzenie; b) dystrybucję wśród dotychczasowych akcjonariuszy danych akcji lub akcji dodatkowych, innego kapitału akcyjnego lub innych papierów wartościowych; przyznanie prawa do wypłaty dywidendy i/lub dochodów z likwidacji emitenta, które są proporcjonalne do takiej wypłaty dla posiadaczy danych akcji, papierów wartościowych lub świadectw udziałowych; przyznanie prawa do otrzymania lub zakupu akcji za cenę niższą, niż aktualna cena rynkowa; c) wszelkie inne zdarzenia dotyczące akcji o charakterze analogicznym, do zdarzeń wymienionych powyżej lub zdarzenia mające skutek w postaci osłabienia lub wzmocnienia wartości rynkowej akcji; d) wszelkie zdarzenia analogiczne do któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych powyżej lub zdarzenia mające w inny sposób skutek w postaci osłabienia lub wzmocnienia wartości rynkowej jakichkolwiek papierów wartościowych nie opartych na akcjach; 9

10 e) wszelkie zdarzenia spowodowane przez ofertę połączenia złożoną spółce dysponującej danymi aktywami Jeśli aktywa wyrażone przez dany instrument finansowy staną się przedmiotem ryzyka powodującego przewidywany spadek ich wartości, Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sprzedaży krótkiej lub nawet do wycofania danego instrumentu finansowego z platformy transakcyjnej Spółki Ustalenie jakichkolwiek zmian lub poprawek w stosunku do ceny otwarcia lub zamknięcia, wielkości, wartości i/lub liczby transakcji (i/lub poziomu lub wielkości poszczególnych zleceń) zależy od wyłącznej decyzji Spółki oraz jest ostateczne i wiążące dla Klienta. Tak szybko jak to możliwe z praktycznego punktu widzenia Spółka poinformuje Klienta o wszelkich zmianach lub poprawkach za pośrednictwem wewnętrznej poczty Jeśli Klient posiada jakiekolwiek otwarte pozycje na dzień objęcia dywidendy brutto z tytułu jakichkolwiek aktywów wyrażonych przez dany instrument finansowy, Spółka ma prawo zamknąć taką pozycję po ostatniej cenie z poprzedniego dnia transakcyjnego i otworzyć równorzędną co do ilości pozycję z wykorzystaniem danego instrumentu finansowego z wykorzystaniem pierwszej dostępnej ceny w dniu objęcia dywidendy brutto. W takim przypadku Spółka poinformuje Klienta za pośrednictwem wewnętrznej poczty o takiej zmianie, a do jej zrealizowania nie jest wymagana zgoda Klienta Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki, koszty lub zobowiązania (w tym straty pośrednie) poniesione przez Klienta lub nałożone na niego w wyniku instrukcji udzielonych przez Internet lub inne medium elektroniczne lub nawiązania jakiejkolwiek komunikacji z wykorzystaniem takiego medium. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie zlecenia oraz precyzyjność wszystkich informacji przesyłanych za pośrednictwem takich mediów elektronicznych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieścisłości w transmisji jakichkolwiek instrukcji, informacji lub realizacji zleceń spowodowane przez jakiekolwiek przyczyny znajdujące się poza rozsądną kontrolą Spółki Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub inne błędy powstałe w czasie przekazywania zlecenia Klienta za pośrednictwem platform transakcyjnych Spółki. Opóźnienie może być spowodowane różnymi przyczynami zależnymi od bieżącej sytuacji na rynku (np. wysoką zmiennością rynku), a także wolnym lub słabym łączem internetowym między serwerem Spółki a terminalem Klienta lub jakąkolwiek inną platformą transakcyjną oferowaną przez Spółkę Wszystkie zlecenia Klienta (zawarcia transakcji, limitu straty i limitu zysku), z wyjątkiem zleceń w toku, są realizowane z zastosowaniem dostępnych bieżących cen rynkowych. Zlecenia Klienta takie jak limit zakupu, wstrzymanie zakupu, limit sprzedaży, wstrzymanie sprzedaży limit straty i/lub limit zysku dotyczące jakiegokolwiek instrumentu finansowego zostaną zrealizowane przez Spółkę po cenach żądanych przez Klienta. Jednak w przypadku błędów w komunikacji lub błędów technicznych, a także otrzymywania nieprawidłowych kwotowań (tj. 10

11 zawieszenia się lub zatrzymania się procesu aktualizacji cen) Spółka zastrzega sobie prawo do niewykonania zlecenia lub, w przypadku wykonania zlecenia, do zmiany ceny otwarcia i/lub zamknięcia danego zlecenia, lub do anulowania takiego wykonanego zlecenia Klient akceptuje i potwierdza, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeśli realizacja zlecenia Klienta zostanie opóźniona lub nie zostanie ono zrealizowane z zastosowaniem żądanej ceny (tj. aktualnej ceny rynkowej), ponieważ kwotowania są otrzymywane od podmiotów zapewniających płynność rynku z wykorzystaniem technologii pomostowej, a ceny rynkowe w niektórych okresach podlegają szybkim zmianom Ze względu na poziomy zmienności, którym podlegają zarówno ceny jak i ilości, Spółka dąży do zapewnienia możliwie szybkiej realizacji zleceń Klienta. Zlecenia Klienta (limit zakupu, wstrzymanie zakupu, limit sprzedaży, wstrzymanie sprzedaży limit straty i/lub limit zysku) są realizowane przez Spółkę po cenach żądanych przez Klienta. Jednak w pewnych warunkach rynkowych (tj. z powodu ograniczonej wielkości rynku) zlecenia mogą nie być zrealizowane z wykorzystaniem dokładnie żądanej ceny, ale z wykorzystaniem najlepszej dostępnej ceny rynkowej. Sytuacja taka może mieć miejsce w czasie ogłaszania danych, w okresach szczególnej zmienności rynku, różnicy między ceną zamknięcia i ceną otwarcia (przy rozpoczęciu sesji) lub różnic w cenie otwarcia wynikających z uprzedniego zawieszenia lub wstrzymania obrotu danym instrumentem finansowym na danym rynku. Z tego powodu złożenie zlecenia na limit straty niekoniecznie ograniczy straty Klienta do zamierzonej kwoty Biorąc pod uwagę wielkość zlecenia Klienta i bieżącą sytuację na rynku, Spółka ma prawo do częściowej realizacji zlecenia Stopa swapowa jest w głównej mierze zależna od poziomu stóp procentowych, a także od opłaty należnej Spółce z tytułu utrzymywania otwartej pozycji do kolejnego dnia transakcyjnego. Spółka ma prawo w dowolnym czasie według własnego uznania zmienić poziom stopy swapowej dla każdego instrumentu finansowego, a Klient potwierdza, że będzie o takich zmianach informowany poprzez stronę główną Spółki. Klient ponadto potwierdza, że przed złożeniem zlecenia Spółce jest zobowiązany do zapoznania się ze specyfikacją kontraktów w celu uzyskania aktualnej informacji dotyczącej poziomu stopy swapowej. Specyfikacja ta jest zamieszczona na stronie głównej Spółki Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania i/lub uruchomienia w dowolnym czasie swobodnego obrotu kontraktami swap na rachunku Klienta. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli Klient nadużywa warunków lub systemów Spółki, które służą do zawierania transakcji lub jeśli strategia transakcyjna Klienta stwarza zagrożenie dla platformy obrotu Spółki, lub jeśli Spółka uzna to za konieczne w celu zapewnienia sprawnego działania swojej platformy obrotu Wszystkie zlecenia są składane w pakietach. Pakiet to jednostka służąca do mierzenia wielkości transakcji i jest różna w przypadku każdego instrumentu finansowego. 11

12 Minimalna wielkość dla każdego instrumentu finansowego to 0,10 pakietu. Klient ponadto potwierdza, że przed złożeniem zlecenia Spółce jest zobowiązany do zapoznania się ze specyfikacją zawierania kontraktów w celu uzyskania aktualnej informacji dotyczącej poziomu stopy swapowej. Specyfikacja ta jest zamieszczona na stronie głównej Spółki Klient może ustalić swój poziom lewarowania zgodnie z postanowieniami zawartymi w zakładce Poziomy lewarowania dostępnej na stronie głównej Spółki. Klient potwierdza, że Spółka czasowo lub trwale i bez jego zgody ma prawo w dowolnym czasie zmienić poziom lewarowania na rachunku transakcyjnym Klienta. Klient potwierdza także, że Spółka ma prawo zmienić poziom lewarowania Klienta w taki sposób, aby odpowiadał on poziomowi oferowanemu przez podmiot lub podmioty zapewniające płynność rynku. O sytuacji takiej Klient zostanie powiadomiony przez Spółkę za pośrednictwem wewnętrznej poczty lub poczty Akceptując niniejszą Umowę, Klient oświadcza, że zapoznał się z dokumentem Poziomy lewarowania dostępnym na stronie głównej Spółki oraz że go rozumie i akceptuje. Oznacza to, że poziom lewarowania na rachunku Klienta może zostać zmieniony przez Spółkę odpowiednio do salda rachunku oraz poziomu zaangażowania w dany instrument Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli Klient korzysta z dodatkowych funkcji lub wtyczek takich jak Expert Adviser lub Trailing Stop, ponieważ są one zależne od terminala Klienta. Jeśli Spółka zacznie podejrzewać, że Klient korzysta z dodatkowych funkcji lub wtyczek, co wpływa na wiarygodność i/lub sprawność działania i/lub organizację platformy transakcyjnej Spółki, wówczas spółka ma prawo skorzystać z postanowień punktu 24, w tym z postanowień punktu Spółka ma prawo rozpocząć zamykanie pozycji Klienta począwszy od najbardziej stratnej, jeśli poziom zabezpieczenia spadnie poniżej 110%. Jeśli poziom zabezpieczenia jest równy lub mniejszy niż 100%, wówczas pozycje klienta będą automatycznie zamykane począwszy od najbardziej stratnej i przy zastosowaniu ceny rynkowej. Klient potwierdza także, że Spółka ma prawo zmienić poziom automatycznego zamykania najbardziej stratnej pozycji, jeśli aktualne saldo rachunku jest niższe niż poziom zabezpieczenia, co ma na celu spowodowanie, aby odpowiadał on poziomowi oferowanemu przez podmiot lub podmioty zapewniające płynność rynku. O sytuacji takiej Klient zostanie powiadomiony przez Spółkę za pośrednictwem wewnętrznej poczty lub poczty Jeśli Klient zawiera transakcje w sposób, który ma na celu wykorzystanie różnic w cenach, które wynikają ze sporadycznego opóźnienia w prezentowaniu cen i z zamiarem odniesienia korzyści z arbitrażu cenowego ze szkodą dla Spółki i stosuje w tym celu dodatkowe funkcje lub wtyczki (np. Expert Adviser itp.) lub inne metody, wówczas spółka ma prawo skorzystać z postanowień punktu 24, w tym z postanowień punktu Klient potwierdza, że limit pierwszej wpłaty ma zastosowanie do Klienta, który chce otworzyć rachunek w systemie STP/ECN i że limit taki będzie podany na stronie 12

13 internetowej Spółki. Ponadto Klient potwierdza, że otwierając rachunek w systemie STP/ECN nie będzie mógł skorzystać z jakichkolwiek promocji oferowanych przez Spółkę. 7. Odmowa realizacji zleceń 7.1 Spółka ma prawo odmówić realizacji zlecenia bez uprzedzenia i/lub wyjaśnienia w stosunku do Klienta. Spółka może tak postąpić między innymi jeśli: a) Klient nie dysponuje wystarczającymi środkami na rachunku transakcyjnym prowadzonym przez Spółkę. b) Zlecenie powoduje naruszenie sprawności działania lub wiarygodności platformy transakcyjnej Spółki. c) Zlecenie ma na celu manipulowanie rynkiem danego instrumentu finansowego. d) Zlecenie zostało złożone w wyniku uzyskania dostępu do wewnętrznych informacji poufnych. e) Zlecenie ma na celu legalizację dochodów z nielegalnej działalności (pranie brudnych pieniędzy). 7.2 Oczywistym jest, że odmowa realizacji zlecenia przez Spółkę nie wpływa na jakiekolwiek zobowiązania Klienta względem Spółki lub jakiekolwiek prawa, które Spółka ma wobec Klienta lub jego aktywów. 8. Rozliczanie transakcji 8.1 Spółka dokona rozliczenia wszystkich transakcji po ich zrealizowaniu. O ile nie uzgodniono inaczej, rozliczenie transakcji odbędzie się zgodnie z normalną praktyką obowiązującą dla danego instrumentu finansowego lub rynku. 8.2 Klient będzie otrzymywał od Spółki wyciąg z rachunku w okresach miesięcznych, w ciągu pięciu (5) dni roboczych od zakończenia poprzedniego miesiąca. Klient nie otrzyma wyciągu za miesiąc, w którym nie została zawarta żadna transakcja. Wyciąg z rachunku lub jakiekolwiek świadectwo lub potwierdzenie wystawione przez Spółkę w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji lub innej kwestii będzie ostateczne i wiążące dla Klienta, chyba że Klient w ciągu czterech (4) dni roboczych od otrzymania wspomnianego wyciągu, świadectwa lub potwierdzenia złoży odwołanie na piśmie. 8.3 Spółka rozważy możliwość wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z punktu 8.2 w taki sposób, aby Klient mógł otrzymywać wyciąg z rachunku oraz potwierdzenia wszelkich transakcji za pośrednictwem platformy transakcyjnej Spółki. Wszelkie odwołania Klienta dotyczące zrealizowanych transakcji będą ważne wyłącznie, jeśli Spółka otrzyma odwołanie na piśmie w ciągu czterech (4) dni roboczych od dnia takiej transakcji. 9. Zasady realizacji zleceń 9.1 Tak podczas realizacji zleceń Klientów, jak i odbierania i przesyłania do realizacji zleceń dotyczących poszczególnych instrumentów finansowych Spółka podejmie 13

14 wszelkie rozsądne kroki w celu zapewnienia swoim Klientom możliwie najlepszych wyników. Zasady realizacji zleceń Spółki stanowią ogólne wytyczne w sprawie sposobu realizacji zleceń oraz innych czynników, które mogą wpływać na wykorzystanie instrumentów finansowych. 9.2 Klient potwierdza także, że przeczytał i zrozumiał dokument zatytułowany Zasady realizacji zleceń, który został mu zaprezentowany podczas procesu rejestracji i który znajduje się na stronie głównej Spółki oraz że akceptuje ten dokument. 9.3 W uzupełnieniu powyższych postanowień uznaje się, że Klient wyraził zgodę wobec Spółki na realizację zleceń lub ich otrzymywanie i przesyłanie w celu realizacji poza rynek regulowany lub MTF. 10. Rachunek Klienta 10.1 W celu zawierania wszelkich transakcji opisanych w niniejszej Umowie, Klient otworzy rachunek w Spółce. Uważa się, że niniejsza Umowa została zawarta po pierwszym zasileniu rachunku Klienta, o ile Spółka wysłała Klientowi pisemne potwierdzenie akceptacji Klient nie będzie wykorzystywał swojego rachunku do wykonywania płatności osobom trzecim Jeśli Klient otworzył więcej rachunków, niż jeden, Spółka jest upoważniona do traktowania tych różnych rachunków jako jeden. Między innymi Spółka będzie mogła przelewać środki między takimi rachunkami w celu pokrycia ewentualnego salda ujemnego, co nie uniemożliwia Spółce skorzystanie z jakichkolwiek innych praw Wszelkie środki otrzymane w walucie, w której nie jest prowadzony rachunek Klienta zostaną przeliczone przez Spółkę na walutę bazową Klienta. Przeliczenie zostanie dokonane z wykorzystaniem kursu obowiązującego w dniu i w czasie, kiedy środki te zostaną postawione do dyspozycji Spółki. 11. Zabezpieczenie środków Klienta 11.1 Będąc w posiadaniu środków Klienta, Spółka podejmie wszelkie możliwe starania w celu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem do własnych celów Środki Klienta będą utrzymywane na dowolnym rachunku bankowym Klienta, które Spółka może od czasu do czasu wskazać W systemie księgowym Spółka będzie prowadzić oddzielne zapisy swoich własnych środków i aktywów oraz środków i aktywów utrzymywanych w imieniu Klientów, aby w dowolnym czasie i bezzwłocznie oddzielić środki utrzymywane dla jednego Klienta od środków utrzymywanych dla każdego innego Klienta oraz własnych środków i aktywów. 12. Przelew środków 14

15 12.1 Na dokumencie płatniczym Klient wyraźnie poda swoje imię i nazwisko (nazwę) i wszystkie wymagane informacje zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Spółka zgodnie ze swoimi zasadami nie księguje na rachunkach swoich Klientów płatności otrzymanych od osób trzecich Wszelkie środki przelewane przez Klienta na rachunek bankowy Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku Klienta pod datą waluty otrzymania płatności i po odjęciu wszelkich potrąceń i opłat pobranych przez jednostki świadczące usługi prowadzenia rachunku bankowego Klienta Spółka ma prawo odmówić przyjęcia przelewu środków Klienta między innymi w każdym z następujących przypadków: a) Jeśli środki zostaną przelane przez osobę trzecią. b) Jeśli Spółka ma wyraźne powody, aby podejrzewać, że osoba która dokonała przelewu środków nie została do tego właściwie upoważniona. c) Jeśli przelew środków odbył się z naruszeniem cypryjskich przepisów W każdym z powyższych przypadków Spółka zwróci otrzymane środki do nadawcy tą samą metodą, jaką zostały one przesłane, a Klient zostanie obciążony odpowiednimi kosztami jednostki świadczącej usługi prowadzenia rachunku bankowego Klienta Podpisując niniejszą Umowę, Klient wyraża zgodę i upoważnia Spółkę do dokonywania w imieniu Klienta wpłat i wypłat z rachunku bankowego Klienta, w tym między innymi do rozliczania transakcji zrealizowanych przez Klienta lub w jego imieniu i dokonywania na rzecz Spółki lub jakiejkolwiek innej osoby płatności należnych przez Klienta lub w jego imieniu Klient ma prawo wypłacić ze swojego rachunku bez jego zamykania środki, które nie służą do pokrycia zabezpieczenia i które nie są związane z żadnymi zobowiązaniami (tj. wolne środki) Jeśli strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, wszelkie kwoty wypłacane przez Spółkę Klientowi zostaną przelane bezpośrednio na rachunek osobisty Klienta. Żądania przelewu środków są przetwarzane przez Spółkę w czasie określonym na stronie głównej Spółki, a czas niezbędny do uznania rachunku osobistego Klienta będzie zależny od jednostki świadczącej usługi prowadzenia rachunku bankowego Klienta Wypłaty dokonywane przez Klienta powinny być dokonywane z wykorzystaniem tej samej metody, jaka posłużyła Klientowi do zasilenia swojego rachunku i powinny się one odbywać z wykorzystaniem tego samego nadawcy. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wypłaty za pomocą niektórych form płatności i zasugeruje inną metodę płatności, jednak w takim wypadku Klient będzie musiał sporządzić nowe zlecenie wypłaty lub Spółka może zażądać dodatkowych dokumentów przed zrealizowaniem takiego żądania wypłaty. W stosownych przypadkach Spółka zastrzega sobie prawo do przekazania środków Klienta wyłącznie w walucie, w której 15

16 je otrzymała. W stosownych przypadkach, jeśli otrzymane przez Spółkę dokumenty nie są zadowalające, wówczas Spółka wstrzyma transakcję wypłaty i zaksięguje daną kwotę ponownie na rachunku Klienta po odjęciu wszelkich potrąceń i opłat pobranych przez jednostki świadczące usługi prowadzenia rachunku bankowego Klienta Zlecenia przelewu środków Klienta będą realizowane z portalu Spółki przeznaczonego dla Klienta, który znajduje się na stronie głównej Spółki. Spółka dołoży wszelkich starań, aby przed złożeniem przez Klientów jakichkolwiek zleceń przelewu środków poinformować ich o potrąceniach, opłatach i kosztach, do poniesienia których będą zobowiązani z tytułu wykonywania takich przelewów Klient potwierdza, że jeśli rachunek bankowy Klienta jest zablokowany przez dowolny czas i z dowolnego powodu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za taki stan i środki Klienta także będą wówczas zablokowane. Ponadto Klient potwierdza, że przeczytał i zrozumiał dodatkowe informacje znajdujące się na portalu Spółki przeznaczonym dla Klienta i dotyczące każdej z metod płatności Akceptując niniejszą Umowę, Klient wyraża zgodę, aby Spółka w stosownych przypadkach dokonywała przelewu jego środków do innego upoważnionego brokera w państwie członkowskim UE, który działa jako podmiot zapewniający płynność rynku. Klient upoważnia Spółkę do takiego działania, aby możliwa była realizacja jego zleceń. Klient wyraża także zgodę, aby jego środki w stosownych przypadkach były gromadzone na rachunku zbiorczym Podpisując niniejszą Umowę, Klient wyraża zgodę, aby Spółka w stosownych przypadkach gromadziła i przelewała jego środki do innego brokera działającego w państwie członkowskim UE, który działa jako podmiot zapewniający płynność rynku. Klient upoważnia Spółkę do takiego działania, aby możliwa była realizacja jego zleceń. 13. Opłaty należne Spółce 13.1 Z tytułu wszelkich usług świadczonych Klientowi w ramach niniejszej Umowy Spółka ma prawo do otrzymywania od Klienta opłat i zwrotu kosztów z tytułu zobowiązań podjętych w czasie świadczenia tych usług. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania opłaty wyrażonej jako wielkość, kwota lub odsetek, a Klient zostanie odpowiednio poinformowany o takiej zmianie Klient wyraża zgodę na to, aby Spółka zmieniała opłaty jednostronnie, bez konsultacji lub wcześniejszej zgody Klienta Klient zapłaci Spółce w stosownym czasie wszelkie należności w postaci środków, które będą swobodnie przenoszalne, rozliczone i możliwe do wykorzystania w tym samym dniu. Płatność będzie dokonana we wskazanej walucie i na wskazany rachunek, bez potrąceń, kompensat, odliczeń lub zatrzymań, chyba że Klient ma prawo do ich zastosowania na mocy odpowiednich przepisów. 16

17 13.4 Spółka może odjąć swoje opłaty od wszelkich środków, które utrzymuje w imieniu Klienta. W tym celu Spółka ma prawo do łączenia środków lub ich przelewania pomiędzy dowolnymi rachunkami Klienta. Spółka ma prawo zamknąć dowolną otwartą pozycję Klienta w celu rozliczenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec Spółki Od niezapłaconych i wymagalnych należności Klienta Spółka naliczy oprocentowanie w wysokości rozsądnie ustalonej przez Spółkę, aby odzwierciedlały one koszty finansowania takich przeterminowanych należności. Odsetki będą kapitalizowane codziennie. Ponadto jeśli Klient nie dokona wymaganej wpłaty w ustalonym terminie, Spółka może także bez dodatkowego powiadomienia dokonać sprzedaży instrumentów finansowych znajdujących się na jego rachunku lub rachunkach transakcyjnych, chyba że inaczej uzgodniono między Spółką a Klientem. Spółka następnie powiadomi Klienta o dokonaniu sprzedaży ustnie, pocztą lub wysyłając stosowną informację za pośrednictwem platformy transakcyjnej Od wszelkich płatności Spółka może odliczyć lub potrącić wszelkie podatki, jeśli jest do tego zobowiązana przez właściwe przepisy. Jeśli zgodnie z przepisami Klient jest zobowiązany do dokonania odliczeń lub potrąceń od jakichkolwiek płatności, Klient zgadza się zapłacić Spółce taką kwotę, jaka jest konieczna, aby Spółka otrzymała należność w pełnej wartości, jak gdyby nie zachodziła konieczność dokonywania żadnego odliczenia lub potrącenia. Spółka może odliczyć należności z dowolnego rachunku Klienta Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie płatności zobowiązań podatkowych Klienta wynikających z ewentualnego podatku dochodowego lub podobnych podatków naliczanych w ramach jego systemu prawnego od zysków i/lub obrotu instrumentami finansowymi Klient potwierdza, że w przypadku braku aktywności, w tym niezasilania rachunku lub niedokonywania obrotu w okresie jednego roku, Spółka zastrzega sobie prawo do pobierania rocznej stałej opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 euro o ile na rachunku dostępne są środki w takiej wysokości. Jeśli środki nie są dostępne, Spółka pobierze mniejszą kwotę i zamknie rachunek Klienta Akceptując niniejszą Umowę, Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował dokument zatytułowany Specyfikacja zawierania kontraktów, który znajduje się na stronie głównej Spółki i w którym wyjaśniono wszystkie prowizje, koszty i opłaty. Spółka zastrzega sobie prawo do zmieniania według własnego uznania wszystkich takich prowizji, kosztów i opłat, a nowe informacje w tym zakresie będą dostępne na stronie głównej Spółki. W czasie współpracy ze Spółką oraz przed złożeniem jakiegokolwiek zlecenia Klient jest zobowiązany do odwiedzania strony głównej Spółki i zapoznawania się ze specyfikacją zawierania kontraktów. 14. Opłaty motywacyjne 17

18 14.1 Poza opłatami naliczanymi Klientowi lub innym osobom w imieniu Klienta zgodnie z postanowieniami punktu 13 niniejszej Umowy, Spółka może wypłacać osobom trzecim i/lub otrzymywać od nich płatności lub prowizje, o ile korzyści te mają na celu poprawę jakości usług oferowanych Klientowi i nie naruszają obowiązku Spółki do działania w najlepszym interesie Klienta. 15. Prezentacja Klientów przez brokera polecającego 15.1 Klient może zostać polecony przez brokera polecającego zgodnie z jego definicją w punkcie 2 niniejszej Umowy. W oparciu o pisemną umowę ze Spółką, Spółka może wypłacać brokerowi polecającemu opłatę lub prowizję Spółka może wypłacać brokerowi polecającemu lub innym osobom trzecim opłatę lub prowizję w oparciu o pisemną umowę. Ta opłata lub prowizja jest związana z częstotliwością lub wielkością transakcji realizowanych przez poleconego Klienta za pośrednictwem Spółki. Spółka jest zobowiązana do ujawnienia na żądanie Klienta szczegółów dotyczących wysokości opłaty lub prowizji, lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę brokerowi polecającemu lub innym osobom trzecim Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy istniejące między Klientem i brokerem polecającym lub za jakiekolwiek dodatkowe koszty, jakie mogą wyniknąć z takiej umowy Klient przyjmuje do wiadomości, że broker polecający nie jest przedstawicielem Spółki i nie jest upoważniony do przedstawiania jakichkolwiek gwarancji lub obietnic w odniesieniu do Spółki lub jej usług. 16. Oprocentowanie 16.1 Środki zgromadzone na rachunku Klienta prowadzonym przez Spółkę są nieoprocentowane Akceptując niniejszą Umowę, Klient wyraża zgodę na to, że nie będzie otrzymywał jakichkolwiek odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki i zrzeka się wszelkich praw w tym zakresie. Klient wyraża także zgodę na to, że Spółka będzie czerpać korzyści z takich odsetek i pokryje z nich koszty rejestracyjne i ogólne, opłaty oraz odsetki związane z administrowaniem i prowadzeniem rachunków bankowych. 17. Siła wyższa 17.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu niewykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy, jeśli takie niewykonanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny znajdującej się poza kontrolą Spółki, w tym między innymi z: 18

19 a) siły wyższej, wojny, pożaru, powodzi, wybuchu, strajków lub innych sporów gospodarczych. Jakiejkolwiek awarii lub przerwy w zasilaniu, lub awarii w transmisji lub komunikacji lub awarii instalacji komputerowych lub temu podobnych trudności lub działań o charakterze gospodarczym lub ataku hakerów lub innego nielegalnego działania w stosunku do serwera transakcyjnego Spółki. b) zawieszenia, likwidacji lub zamknięcia jakiegokolwiek rynku, lub zaprzestania funkcjonowania lub awarii jakiegokolwiek czynnika, z którym powiązane są kwotowania Spółki, lub nałożenia ograniczeń lub zastosowania specjalnych lub wyjątkowych warunków w przypadku zawierania transakcji na takim rynku lub w związku z takim czynnikiem. 18. Reklamacje Klienta Fundusz Rekompensat dla Klientów 18.1 Spółka jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów, z którego mogą skorzystać klienci cypryjskich firm inwestycyjnych i innych firm inwestycyjnych, które nie są instytucjami kredytowymi. Maksymalna kwota rekompensaty wynosi EUR dla każdego Klienta. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Funduszu Rekompensat dla Inwestorów, proszę się zapoznać z dokumentem Fundusz Rekompensat dla Inwestorów, który jest dostępny na stronie głównej Spółki. Więcej informacji Spółka może udostępnić na żądanie Klient potwierdza, że przeczytał dokument zatytułowany Fundusz Rekompensat dla Inwestorów, który został mu zaprezentowany podczas procesu rejestracji i który znajduje się na stronie głównej Spółki oraz że akceptuje ten dokument Jeśli Klient ma jakiekolwiek podstawy do reklamacji dotyczącej jakiegokolwiek aspektu usług świadczonych przez Spółkę, reklamację należy złożyć do specjalisty ds. zgodności z wymogami regulacyjnymi, korzystając w tym celu z formularza postępowania w sprawie reklamacji, który jest dostępny na stronie głównej Spółki. 19. Konflikt interesów 19.1 Zgodnie z właściwymi przepisami Spółka jest zobowiązania do posiadania środków służących do rozwiązywania konfliktów interesów między Spółką i jej Klientami oraz pomiędzy innymi Klientami. Spółka podejmie wszelkie możliwe starania, aby uniknąć konfliktu interesów, a jeśli ich uniknięcie jest niemożliwe, Spółka zapewni Klientom uczciwe traktowanie, zachowanie najwyższego poziomu zgodności z przepisami oraz nieprzerwaną ochronę ich interesów Klient potwierdza, że przeczytał dokument zatytułowany Konflikt interesów, który został mu zaprezentowany podczas procesu rejestracji i który znajduje się na stronie głównej Spółki oraz że akceptuje ten dokument. 20. Kategorie Klientów 20.1 W odniesieniu do usług inwestycyjnych oraz usług dodatkowych oferowanych Klientowi Spółka uzna go za Klienta detalicznego. Zaliczenie Klienta do tej kategorii 19

20 zapewnia mu najwyższy poziom ochrony w porównaniu z klientami profesjonalnymi lub podmiotami kwalifikowanymi Klient może na piśmie zwrócić się o przypisanie go do kategorii klientów profesjonalnych lub podmiotów kwalifikowanych, ale ostateczna decyzja dotycząca zmiany kategorii zostanie podjęta przez Spółkę Klient jest zobowiązany do stałego informowania Spółki o wszelkich zmianach, które mogłyby wpłynąć na zmianę kategorii Klient potwierdza, że przeczytał dokument zatytułowany Kategorie klientów, który został mu zaprezentowany podczas procesu rejestracji i który znajduje się na stronie głównej Spółki oraz że akceptuje ten dokument. 21. Postanowienia dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy 21.1 Spółka jest zobowiązana do przestrzegania wymagań ustanowionych przez Unię Europejską oraz miejscowe władze w zakresie przeciwdziałania i eliminowania prania brudnych pieniędzy, co wymaga od firm inwestycyjnych uzyskiwania od Klientów pewnych dokumentów weryfikacyjnych Spółka może także zażądać od Klienta informacji dotyczących sposobu pozyskania lub zgromadzenia inwestowanych środków. Proces ten może wymagać poświadczenia niektórych dokumentów Spółka ma prawo odmówić zrealizowania zleceń lub instrukcji otrzymanych od Klienta, jeśli klient nie przedstawi informacji żądanych przez Spółkę. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opóźnienia spowodowane brakiem dokumentów weryfikacyjnych Klienta. 22. Komunikacja między Klientem i Spółką 22.1 O ile nie ustalono inaczej, Klient jest zobowiązany przesyłać wszelkie powiadomienia, instrukcje, żądania i inne dokumenty w formie pisemnej na następujący adres pocztowy Spółki: P.O. Box 53145, 3300 Limassol, Cypr lub na inny adres, jaki w stosownym czasie może wskazać Spółka Spółka może przekazywać informacje Klientowi w formie papierowej lub pocztą e- mail na adres owy Klienta podany przez niego w czasie rejestracji Wszystkie powiadomienia lub informacje podane przez Spółkę lub otrzymane od Klientów będą sporządzone w języku angielskim. 23. Przekazywanie informacji, ochrona danych 23.1 Klient bezzwłocznie przekaże Spółce wszelkie informacje, jakich zażąda Spółka, jako potwierdzenie uzgodnień zawartych w niniejszej Umowie lub potwierdzenie 20

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin środków debetowych DEGIRO

Regulamin środków debetowych DEGIRO Regulamin środków debetowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Rejestracja kredytu... 4 Artykuł 4. Środki Debetowe... 4 Artykuł 5. Execution

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO TeleTrade - DJ International Consulting Ltd Wrzesień 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Niniejszy dokument określa zasady, warunki i relacje

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu PayDirect

Regulamin Systemu PayDirect Regulamin Systemu PayDirect Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayDirect.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 33 lok. 308, 05-120 Legionowo, NIP: PL

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo