Raport Roczny Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny Annual Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny Annual Report 2000

2

3 1

4 2

5 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22 Sprawozdanie z przep³ywu œrodków pieniê nych 23 Pozycje pozabilansowe 24 Informacja dodatkowa

6 Zarz¹d Banku 4 JACEK FURGA PREZES ZARZĄDU, 42 LATA 7 lutego 2001 r. zosta³ zatwierdzony przez Komisjê Nadzoru Bankowego na stanowisku Prezesa Zarz¹du HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA w Warszawie. Ukoñczy³ studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej (1983) jako in ynier automatyk. Ukoñczy³ równie : Podyplomowe Studium Wielostronnych Stosunków Miêdzynarodowych na Akademii Nauk Spo³ecznych ( ), Podyplomowe Studium Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Pieni¹dz i Bankowoœæ na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ( ). Zda³ egzamin dla kandydatów na cz³onków rad nadzorczych w spó³kach skarbu pañstwa w 1997 roku. Od lipca 1999 roku Cz³onek Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomoœci przy Zwi¹zku Banków Polskich, a od czerwca 2000 roku Cz³onek Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Odby³ sta e bankowe w Niemczech: 1991 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG w Schwäbisch Hall, 1999 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG w Monachium, 1999 Westfalische Hypothekenbank AG w Dortmundzie. Pracê w bankowoœci rozpocz¹³ w roku 1991 w Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, kolejno pe³ni¹c funkcje doradcy Zarz¹du, Dyrektora Przedstawicielstwa w Polsce oraz Dyrektora Generalnego w tworzonej w Polsce Kasie Oszczêdnoœciowo-Budowlanej Fundamenta SA.

7 W latach w roli eksperta uczestniczy³ w procesie legislacyjnym Ustawy o kasach budowlanych. Na pocz¹tku 1999 roku rozpocz¹³ pracê w Zarz¹dzie HYPO-BANK POLSKA S.A. koordynuj¹c przekszta³canie tego uniwersalnego banku w HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA. W dniu 26 wrzeœnia 2000 roku zosta³ powo³any na stanowisko Prezesa Zarz¹du. MANFRED GRAM PREZES ZARZĄDU (DO 26 WRZEŚNIA 2000 ROKU), 46 LAT W 1984 roku rozpocz¹³ pracê w oddziale HYPO-BANK w Würzburgu w Departamencie Kredytów. W latach pe³ni³ funkcje dyrektorskie w centrali oraz oddzia³ach HYPO-BANK. W 1997 roku zosta³ mianowany Cz³onkiem Zarz¹du, a nastêpnie Prezesem Zarz¹du HYPO- BANK POLSKA S.A., gdzie zapocz¹tkowa³ proces transformacji uniwersalnego HYPO-BANK POLSKA S.A. w specjalistyczny HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA. Swoj¹ pracê w HypoVereinsbank Banku Hipotecznym SA zakoñczy³ w 2000 roku. PETER NEUBAUER WICEPREZES ZARZĄDU, 47 LAT Pracê w Bayerische Vereinsbank AG w Monachium rozpocz¹³ w 1983 roku w Departamencie Prawnym. Piastowa³ szereg stanowisk mened erskich z zakresu bankowoœci hipotecznej w sektorze finansowania nieruchomoœci i kredytów publicznych. W 1995 roku zosta³ oddelegowany, by utworzyæ nowy bank hipoteczny Grupy HypoVereinsbank w Czechach. W 1998 roku zosta³ mianowany Cz³onkiem Zarz¹du nowo powsta³ego banku hipotecznego na Wêgrzech i obecnie jest przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej tego banku. W paÿdzierniku 1998 roku zosta³ Cz³onkiem Zarz¹du banku uniwersalnego HYPO-BANK POLSKA S.A. Od czerwca 2000 roku jest Wiceprezesem Zarz¹du HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA. 5 HELMUT FISCHER CZŁONEK ZARZĄDU, 41 LAT Pracê zawodow¹ podj¹³ w 1975 roku w HYPO-BANK w Niemczech. W 1983 roku rozpocz¹³ pracê w centrali banku w Monachium w zakresie finansowania nieruchomoœci kontynuuj¹c j¹ przez 6 lat w regionalnym oddziale ds. finansowania nieruchomoœci w Augsburgu. Karierê miêdzynarodow¹ rozpocz¹³ w 1993 roku jako Doradca Klienta w Nowym Jorku, gdzie HYPO- BANK koncentrowa³ wszystkie dzia³ania dotycz¹ce Stanów Zjednoczonych. W 1997 roku do³¹czy³ do zespo³u ds. analizy ryzyka w SKWB (Schöller Bank Saltzburger Kredit- und Wechselbank) w Wiedniu. Od pocz¹tku 1998 roku kierowa³ nowo powsta³ym pionem nieruchomoœci w Polsce i zosta³ Management Committee Grupy HypoVereinsbank w Polsce. Po objêciu przez HVB AG akcji Banku BPH w 1999 roku zosta³ mianowany Dyrektorem Departamentu Finansowania Nieruchomoœci i w czerwcu 2000 roku obj¹³ stanowisko Cz³onka Zarz¹du HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA. W Banku Hipotecznym odpowiada za finansowanie nieruchomoœci komercyjnych.

8 BOGDAN NAWROCKI CZŁONEK ZARZĄDU, 40 LAT Pracê zawodow¹ podj¹³ w 1987 w Nowym Jorku, gdzie pracowa³ przez 6 lat w dwóch instytucjach dzia³aj¹cych na rynku developerskim. W latach rozpocz¹³ pracê w Ministerstwie Finansów w Departamencie Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych, podczas której by³ odpowiedzialny za wspó³pracê z bankami zagranicznymi oraz za kontakty z OECD, wspó³uczestnicz¹c w negocjacjach przyst¹pienia Polski do OECD. W latach pracowa³ w Banku Przemys³owo-Handlowym SA, gdzie pe³ni³ funkcjê Zastêpcy Dyrektora Departamentu Klienta Komercyjnego oraz Zastêpcy Dyrektora Departamentu Sprzeda y i odpowiada³ za rynek warszawski oraz zorganizowanie Zespo³u Rozwoju Biznesu i Marketingu w Warszawie; od maja 1999 jest Cz³onkiem Zarz¹du HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA i jest odpowiedzialny za Departament Skarbu, Departament Wyceny Bankowo-Hipotecznej Wartoœci Nieruchomoœci, a obecnie równie za Departamenty Kredytów Detalicznych. W ramach prac Zarz¹du odpowiada za pasywn¹ stronê dzia³alnoœci banku hipotecznego, miêdzy innymi za przygotowanie i przeprowadzenie emisji hipotecznych listów zastawnych. 6

9 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku 7 Rok 2000 by³ pierwszym rokiem dzia³alnoœci operacyjnej HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA powsta³ego wskutek przekszta³cenia dzia³aj¹cego w Polsce od 1995 roku banku uniwersalnego HYPO-BANK POLSKA S.A. Zgodê na przekszta³cenie wyda³a Komisja Nadzoru Bankowego 1 grudnia 1999 roku (Uchwa³a nr 244/KNB/99), lecz zarejestrowanie przez S¹d Rejestrowy odpowiednich zmian w Statucie Banku, pozwalaj¹cych na rozpoczêcie dzia³alnoœci operacyjnej, nast¹pi³o dopiero 24 stycznia 2000 roku. Kolejnym wydarzeniem, które mia³o miejsce pod koniec roku 1999 lecz wywar³o decyduj¹cy wp³yw na aktywnoœæ i zakres dzia³alnoœci Banku w roku 2000 by³a zmiana akcjonariusza Banku. Niezbêdna okaza³a siê weryfikacja pewnych za³o eñ oraz zasad dotycz¹cych funkcjonowania HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA zw³aszcza w obszarze finansowania nieruchomoœci dla klientów detalicznych, uwzglêdniaj¹ca rozwi¹zania stosowane przez nowego akcjonariusza Bank Przemys³owo-Handlowy SA w Krakowie. Na prowadzone w tym zakresie uzgodnienia na³o y³y siê - realizowany w Banku Przemys³owo-Handlowym SA Projekt Integracji oraz przeprowadzana w koncernie HypoVereinsbank AG dywizjonalizacja struktury organizacyjnej.

10 Zmiany podleg³oœci kompetencyjnej w koncernie HypoVereinsbank AG, bêd¹cego z kolei akcjonariuszem Banku Przemys³owo-Handlowego SA, skutkowa³y równie w HypoVereinsbank Banku Hipotecznym SA zmianami struktury organizacyjnej oraz zmian¹ sk³adów osobowych jego organów. W sposób oczywisty harmonogram realizacji przyjêtego jeszcze dla potrzeb procesu licencyjnego Programu dzia³alnoœci musia³ zostaæ skorygowany. W praktyce dopiero w drugiej po³owie roku 2000 Bank móg³ skupiæ siê na budowie portfela kredytowego oraz przygotowaniach do przeprowadzenia pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych. Czynnikiem zewnêtrznym zdecydowanie wp³ywaj¹cym na efekty dzia³alnoœci kredytowej Banku by³a niezwykle trudna sytuacja w s¹dach wieczystoksiêgowych, uniemo liwiaj¹ca sprawne dokonywanie wpisów do ksi¹g wieczystych. Rok obrotowy 2000 sta³ wiêc przede wszystkim pod znakiem dalszych przekszta³ceñ strukturalnych i organizacyjnych Banku, udzia³u w procesie integracji realizowanym przez jedynego akcjonariusza oraz negocjowania zasad wspó³pracy w zakresie pozyskiwania przez Bank Przemys³owo- Handlowy SA klientów detalicznych dla HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA. 8 PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTURALNE I DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE BANKU Zmiana akcjonariusza Banku oraz zmiany podleg³oœci kompetencyjnej w koncernie HypoVereinsbank AG skutkowa³y zmianami struktury organizacyjnej oraz zmian¹ sk³adów osobowych jego organów. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokona³o w czerwcu 2000 roku daleko id¹cych zmian w sk³adzie Rady Nadzorczej, obejmuj¹cych równie jej Przewodnicz¹cego. Zmiany osobowe w Zarz¹dzie Banku oraz nowy podzia³ kompetencji poszczególnych Cz³onków Zarz¹du skorelowany by³ ze zmianami organizacyjnymi i strukturalnymi wynikaj¹cymi z uzgodnieñ i zaleceñ wypracowanych w Projekcie Integracji, realizowanym w Grupie BPH. Decyzje o nowym podziale kompetencji Cz³onków Zarz¹du, powo³aniu nowego Prezesa Zarz¹du Banku oraz zatwierdzeniu nowej struktury organizacyjnej Banku zosta³y podjête przez Radê Nadzorcz¹ we wrzeœniu 2000 roku. Na ostateczne decyzje o strukturze organizacyjnej Banku mia³y równie wp³yw konsultacje prowadzone z Generalnym Inspektoratem Nadzoru Bankowego (GINB). Przyjêta pierwotnie przez projekt integracji koncepcja utworzenia w Banku Hipotecznym wspólnego dla obu banków HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA oraz dla Banku Przemys³owo-Handlowego SA Centrum Obs³ugi Kredytów Hipotecznych zosta³a zakwestionowana przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Akceptacji GINB oraz Powiernika Banku Hipotecznego nie uzyska³a równie koncepcja wspólnej lokalizacji przy Centrali BPH w Krakowie jednostek organizacyjnych obu banków zajmuj¹cych siê obs³ug¹ kredytów detalicznych.

11 Wobec przeci¹gaj¹cych siê negocjacji z Bankiem Przemys³owo-Handlowym SA odnoœnie obs³ugi klientów detalicznych Banku Hipotecznego przez sieæ oddzia³ów BPH Zarz¹d Banku podj¹³ decyzjê o uruchomieniu w³asnej, bezpoœredniej akwizycji w siedzibie Banku. Realizacja w Grupie BPH procesu integracji oraz dywizjonalizacji polega³a równie na poszukiwaniu oszczêdnoœci i efektów synergii czy to w obszarze wykorzystywania powierzchni biurowych, czy te obsady etatowej we wszystkich podmiotach nale ¹cych do Grupy. Dla HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA skutkowa³o to opóÿnieniem w zatrudnianiu pracowników, zw³aszcza pionów kredytowych oraz rzeczoznawców maj¹tkowych. Przed³u enie umowy najmu z firm¹ AKTYN Sp. z o.o. na kolejne piêæ lat na dotychczas zajmowane przez Bank powierzchnie biurowe nast¹pi³o w czerwcu 2000 roku. Istotnym, pozytywnym wydarzeniem dla Banku by³ powrót 1 wrzeœnia 2000 roku do HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA grupy specjalistów ds. kredytów komercyjnych, by³ych pracowników HYPO-BANK POLSKA S.A., którzy wraz z obs³ugiwanymi przez siebie kredytami i klientami ówczesnego banku uniwersalnego zostali przeniesieni w paÿdzierniku 1998 r. do Vereinsbank Polska SA, a w listopadzie 1999 roku w³¹czeni do Banku Przemys³owo-Handlowego SA. Powrót ten z jednej strony umo liwi³ odzyskanie przez Bank kontaktów ze swoimi dawnymi klientami, a z drugiej pozwoli³ na prowadzenie aktywniejszej akwizycji kredytów komercyjnych. Po wnikliwej analizie przeprowadzonej jeszcze w roku 1999 mo liwoœci wdro enia i adaptowania do polskich wymogów i standardów sprawozdawczych oraz rozliczeñ miêdzybankowych systemu komputerowego obowi¹zuj¹cego jako rozwi¹zanie standardowe dla dzia³alnoœci hipotecznej w koncernie HypoVereinsbank AG w marcu roku 2000 podpisana zosta³a przez Bank umowa z firm¹ COMP Rzeszów SA na zakup oferowanego przez tê firmê kompleksowego systemu informatycznego dla banków hipotecznych - CHEOPS. Wdro enie nowego systemu informatycznego wymaga³o czêœciowej wymiany oprzyrz¹dowania komputerowego Banku, zainstalowania i skonfigurowania nowego systemu, jego sparametryzowania i przetestowania. Wdro enie operacyjne systemu CHEOPS nast¹pi³o w listopadzie 2000 roku. 9 HYPOVEREINSBANK BANK HIPOTECZNY SA W PROJEKCIE INTEGRACJI Zarz¹d HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA prowadzi³ z nowym akcjonariuszem rozmowy o wspó³pracy w obszarze finansowania nieruchomoœci uwzglêdniaj¹cej z jednej strony know-how banku hipotecznego w tym obszarze, a z drugiej strony dobrze rozwiniêt¹ sieæ placówek bankowych BPH SA. Projekt integracji potwierdzi³ przedstawion¹ w dokumentach licencyjnych koncepcjê pozyskiwania klientów detalicznych Banku Hipotecznego poprzez szeroko rozwiniêt¹ sieæ oddzia³ów Banku Przemys³owo-Handlowego SA i nie przewidywa³ koniecznoœci tworzenia w³asnych placówek przez Bank Hipoteczny.

12 W ramach Projektu integracji powo³anych zosta³o szereg grup roboczych weryfikuj¹cych przyjête uprzednio w Banku Hipotecznym procedury, harmonizuj¹cych produkty Banku Hipotecznego oraz BPH, unifikuj¹cych regulacje wewnêtrzne obu tych banków oraz wypracowuj¹cych zasady wspó³pracy w zakresie sprzeda y i wspólnej obs³ugi klientów. Wiêkszoœæ prac zosta³a zakoñczona w maju 2000 roku wypracowane zosta³y ujednolicone procedury analizy wniosku kredytowego, dokonano harmonizacji produktów obu banków, wypracowano zasady sprzeda y przez oddzia³y BPH kredytów Banku Hipotecznego. Bank Hipoteczny przeszkoli³ w tym zakresie pracowników wytypowanych do wspó³pracy w pierwszym etapie 9 oddzia³ów BPH SA (w Warszawie, Krakowie, odzi, Katowicach, Poznaniu, Gdyni, Szczecinie, Wroc³awiu oraz Bielsku-Bia³ej). Przeprowadzony zosta³ praktyczny test wspó³pracy w wybranych oddzia- ³ach BPH i Centrali Banku Hipotecznego. Niestety, przyjête w BPH na rok 2000 plany i zadania poszczególnych oddzia³ów oraz obowi¹zuj¹cy system ocen efektywnoœci i premiowania poszczególnych oddzia³ów nie przewidywa³y prowadzenia przez nie akwizycji na rzecz Banku Hipotecznego. Dopiero w paÿdzierniku 2000 roku zosta³y ostatecznie uzgodnione zasady rozliczenia pomiêdzy Bankiem Przemys³owo-Handlowym SA a HypoVereinsbank Bankiem Hipotecznym SA z tytu³u prowadzonej na rzecz Banku Hipotecznego akwizycji. 10 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Za³o enia Programu dzia³alnoœci jak równie zasady jego realizacji, produkt i procedury Banku Hipotecznego wypracowane zosta³y pierwotnie we wspó³pracy pomiêdzy naszym Bankiem a ówczesnym jedynym jego akcjonariuszem HypoVereinsbank AG z Monachium. Przejêcie Banku przez Bank Przemys³owo-Handlowy SA oraz zmiana podleg³oœci kompetencyjnej w koncernie HypoVereinsbank AG skutkowa³y koniecznoœci¹ dokonania przez Bank ponownych uzgodnieñ z Bankiem Przemys³owo-Handlowym SA. Sygnalizowane powy ej dzia³ania o charakterze organizacyjno-proceduralnym wymusi³y korektê tempa realizacji Programu dzia³alnoœci. Skupienie siê Banku na budowie bezpiecznego portfela kredytowego poprzez udzielanie w pierwszej kolejnoœci kredytów na finansowanie nieruchomoœci przeznaczonych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, tzw. kredytów komercyjnych, a nastêpnie obs³ugi klientów detalicznych w zakresie finansowania ich inwestycji mieszkaniowych, tzw. kredytów detalicznych oraz przygotowywaniu pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych mo liwe by³o dopiero w drugiej po³owie roku Innym za³o eniem Programu dzia³alnoœci (ujêtym jeszcze m.in. w porozumieniu pomiêdzy przedstawicielami HYPO-BANK POLSKA S.A., Banku Przemys³owo-Handlowego SA oraz HypoVereinsbank AG z Monachium w kwietniu 1999 r.) by³a zasada bezwzglêdnego przekazywania do Banku Hipotecznego wszystkich kredytów zarówno komercyjnych jak i detalicznych spe³niaj¹cych wymogi ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, nale ¹cych do portfela Banku Przemys³owo-Handlowego SA oraz HypoVereinsbank AG.

13 KREDYTY KOMERCYJNE NA FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W roku 2000 Bank Hipoteczny przeprowadzi³ analizê kilkunastu wybranych kredytów komercyjnych, nale ¹cych do portfela kredytowego Banku Przemys³owo-Handlowego SA oraz HypoVereinsbank AG jak równie rozpocz¹³ analizê nowych wniosków kredytowych. W tym czasie Zarz¹d Banku Hipotecznego zakwalifikowa³ wstêpnie do przejêcia b¹dÿ uruchomienia 7 kredytów komercyjnych o ³¹cznej wartoœci ponad 150 mln z³otych. W wyniku niezwykle trudnej sytuacji w s¹dach wieczysto-ksiêgowych tylko w jednym z tych przypadków ca³¹ procedurê uda³o siê zakoñczyæ przed koñcem roku. DETALICZNE KREDYTY HIPOTECZNE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH Rozpoczêcie przez Bank dzia³alnoœci kredytowej w tym sektorze klientów by³o mo liwe w praktyce dopiero po podjêciu przez Komisjê Nadzoru Bankowego decyzji, przekazanej bankom hipotecznym pismem z 2 maja 2000 roku, umo liwiaj¹cej dokonywanie przez banki hipoteczne wyp³aty kredytu przed dokonaniem wpisu do ksiêgi wieczystej. Wymaga³o to jednak wprowadzenia przez Bank wymogu dodatkowego przejœciowego zabezpieczenia udzielanych kredytów do momentu uprawomocnienia siê wpisu ustanawiaj¹cego hipotekê na nieruchomoœci stanowi¹cej wymagane przez bank zabezpieczenie kredytu. Odpowiedni¹ umowê ubezpieczenia kredytów hipotecznych w okresie pomostowym Bank podpisa³ z Towarzystwem Ubezpieczeniowym EUROPA SA we wrzeœniu 2000 roku. 11 Interesuj¹ce efekty przynios³a podjêta przez Bank Hipoteczny w³asna bezpoœrednia akwizycja klientów w siedzibie Centrali Banku, poprzedzona rozpoczêt¹ w lipcu 2000 roku promocj¹ kredytu hipotecznego adresowan¹ do potencjalnych klientów z regionu warszawskiego. W trakcie 5 miesiêcy dzia³alnoœci tego jedynego punktu obs³ugi klienta HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA obs³u onych zosta³o prawie 2000 zapytañ telefonicznych oraz 220 bezpoœrednich wizyt klientów w Banku, skutkuj¹cych z³o eniem 59 formalnych wniosków o kredyt z Banku Hipotecznego. Dalszych 29 wniosków, nie spe³niaj¹cych wymogów ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, przekazanych zosta³o do Oddzia³ów BPH w Warszawie. Podaj¹c powy sze liczby, nie oddaj¹ce oczywiœcie ani poziomu potecjalnego zainteresowania produktem Banku Hipotecznego, ani te mo liwoœci Banku, chcemy podkreœliæ relacje pomiêdzy liczb¹ klientów zainteresowanych ofert¹ Banku a tymi, którzy zdecydowali siê na wizytê w Banku (jedna osoba na dziewiêæ), na fakt, e prawie co trzecia wizyta w banku finalizowana by³a z³o eniem formalnego wniosku o kredyt. S¹ to relacje dotychczas nieosi¹galne dla adnego z banków uniwersalnych, oferuj¹cych hipoteczne kredyty mieszkaniowe. Œwiadczyæ to mo e z jednej strony o jakoœci produktu oferowanego przez HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA oraz wysokim profesjonalizmie obs³ugi klienta, a z drugiej strony o pewnej samoweryfikacji klientów, wynikaj¹cej ze specjalnego postrzegania przez nich roli i pozycji Banku Hipotecznego.

14 W drugiej po³owie roku rozpoczêta zosta³a procedura transferu pierwszej partii indywidualnych kredytów hipotecznych z Banku Przemys³owo-Handlowego SA. Po wstêpnym wyselekcjonowaniu z portfela BPH 143 kredytów hipotecznych do przeniesienia do Banku Hipotecznego oraz przeprowadzeniu analizy dokumentów i dokonaniu wyceny bankowo-hipotecznej wartoœci nieruchomoœci stanowi¹cych ich zabezpieczenie, przygotowanych zosta³o do transferu 31 kredytów o ³¹cznej wartoœci ponad 7 mln z³otych, a wiêc tylko co pi¹ty kredyt spe³nia³ wymogi Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Uwa amy, e trudno o lepsz¹ rekomendacjê dla zwolenników idei specjalistycznych banków hipotecznych jako wy³¹cznych emitentów listów zastawnych, jak równie dla samych nabyców listów zastawnych emitowanych przez HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA. LISTY ZASTAWNE W ostatnim dniu rozliczeniowym roku obrotowego, dnia 29 grudnia 2000 roku HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA przeprowadzi³ I Emisjê hipotecznych listów zastawnych, która stanowi³a pierwsz¹ niematerialn¹ emisjê listów zastawnych w historii Polski. 12 Pierwsza emisja listów zastawnych HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA zosta³a dokonana w trybie emisji zamkniêtej. Emisja nominowana jest w EURO, jej ³¹czna wartoœæ wynosi ,- EURO, natomiast wartoœæ nominalna pojedynczego listu zastawnego to ,- EURO. Listy zastawne oprocentowane s¹ wed³ug sta³ej stopy procentowej wynosz¹cej 5,95% w skali roku. Agentem I Emisji listów zastawnych wyemitowanych przez HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA zosta³ Bank Przemys³owo-Handlowy SA z Krakowa. Emisja ta stanowi pierwszy etap zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA Programu Emisyjnego na lata o ³¹cznej wysokoœci PLN. Celem HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA jest przeprowadzenie w roku 2001 pierwszej publicznej emisji listów zastawnych. IDEA SPECJALISTYCZNEGO BANKU HIPOTECZNEGO W POLSCE 1 stycznia 1998 roku wesz³a w ycie Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Tym samym stworzone zosta³y warunki prawne dla funkcjonowania efektywnego systemu finansowania polskiego sektora nieruchomoœci poprzez wyspecjalizowane banki hipoteczne. Równoczeœnie stwarza to wyj¹tkow¹ i jedyn¹ szansê wniesienia przez banki hipoteczne znacz¹cego wk³adu w rozbudowê funkcjonuj¹cego w Polsce rynku kapita³owego poprzez emisjê listów zastawnych jako papierów wartoœciowych o najwy szej jakoœci i poziomie bezpieczeñstwa. Tê szansê nale y oceniaæ równie w kontekœcie zbli aj¹cego siê przyst¹pienia Polski do wspólnot europejskich. 1 grudnia 1999 roku Komisja Nadzoru Bankowego podjê³a decyzje umo liwiaj¹ce podjêcie dzia³alnoœci przez dwa pierwsze banki hipoteczne w Polsce w tym HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA. W roku 2000 Komisja Nadzoru Bankowego wyda³a licencjê na utworzenie trzeciego banku hipotecznego. Kolejne wnioski licencyjne oczekuj¹ na decyzjê.

15 Te fakty powinny zakoñczyæ trwaj¹ce wczeœniej dyskusje na temat zasadnoœci tworzenia w Polsce specjalistycznych banków hipotecznych. Przeprowadzone latem roku 2000 przez Sejm nowelizacje kilku ustaw reguluj¹cych dzia³alnoœæ instytucji ubezpieczeniowych i finansowych w Polsce, zdecydowanie poszerzaj¹ grono potencjalnych instytucjonalnych inwestorów w listy zastawne. Dzia³alnoœæ lobbystyczna HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA na rzecz rozwoju banków hipotecznych w Polsce realizowana by³a poprzez zaanga owanie w prace Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego oraz Zwi¹zku Banków Polskich, uczestnictwo w seminariach i konferencjach, aktywny kontakt z polskimi parlamentarzystami jak równie poprzez dyskusje w œrodkach masowego przekazu. BILANS ROCZNY 2000 Na tym tle bilans oraz rachunek zysków i strat sporz¹dzone 31 grudnia 2000 roku odzwierciedlaj¹ wprawdzie stan na dzieñ bilansowy odpowiadaj¹cy sytuacji z ostatniego dnia roku, nie oddaj¹ jednak w aden sposób merytorycznego i kapita³owego potencja³u, którym Bank dysponowa³ na koniec roku Podsumowuj¹c i bior¹c pod uwagê przebieg roku obrotowego 2000 mo na stwierdziæ, e okres bilansowy podlega³ w praktyce wy³¹cznie wp³ywom organizacyjno-proceduralnego dostosowywania za³o eñ i zasad realizacji Programu dzia³alnoœci Banku w nowym uk³adzie w³aœcicielskim oraz czasowo opóÿnionemu podjêciu budowania bazy klientowskiej i wynikaj¹cych z tego nastêpuj¹cych czynników: przychody Banku stanowi³y prawie wy³¹cznie wp³ywy z tytu³u odsetek pochodz¹cych z lokowania funduszy w³asnych Banku w lokaty bankowe oraz papiery wartoœciowe; koszty Banku mia³y przede wszystkim charakter kosztów osobowych i rzeczowych, wynikaj¹cych z koniecznoœci naboru wysokokwalifikowanych pracowników, specjalistycznego szkolenia personelu oraz inwestycji niezbêdnych dla rozwoju i dopasowania dzia³alnoœci Banku do nowej roli Banku Hipotecznego, w tym nabycia nowego kompleksowego systemu informatycznego. 13 PROGNOZA NA ROK 2001 PERSPEKTYWY DLA HYPOVEREINSBANK BANKU HIPOTECZNEGO SA W konsekwencji realizowanego wspólnie z Bankiem BPH SA Projektu Integracji oraz procesu Dywizjonalizacji HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA obj¹³ rolê centrum kompetencyjnego koncernu HypoVereinsbank AG w sferze finansowania nieruchomoœci w Polsce. Celem HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA jest uzyskanie w Polsce pozycji lidera w finansowaniu projektów i inwestycji w obszarze nieruchomoœci o przeznaczeniu gospodarczym. W œredniookresowej strategii banku wa n¹ rolê odgrywa równie finansowanie budownictwa mieszkaniowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem oœrodków wielkomiejskich.

16 Liczne kontakty nawi¹zane przez Bank z potencjalnymi kredytobiorcami w 2000 roku, zw³aszcza w sektorze klientów komercyjnych, daj¹ gwarancjê zdecydowanego poprawienia wyników i pozycji Banku na rynku finansowania nieruchomoœci w Polsce. Rozpoczêty proces po³¹czenia Banku Przemys³owo-Handlowego SA z Powszechnym Bankiem Kredytowym SA postrzegany jest przez Zarz¹d HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA jako szansa na szersze dotarcie z ofert¹ zarówno do dotychczasowych klientów obu tych banków, jak równie na pozyskanie nowych klientów poprzez silniejsz¹ i skuteczniejsz¹ sieæ sprzeda y. W roku 2001 Bank przeprowadzi pierwsz¹ publiczn¹ emisjê listów zastawnych. Jesteœmy przekonani, e HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA jako sta³y emitent listów zastawnych wniesie istotny wk³ad w rozwój rynku papierów wartoœciowych w Polsce. Rozwój listów zastawnych na polskim rynku kapita³owym bêdzie oczywiœcie zale a³ od rozwoju gospodarczego oraz polityki pieniê nej pañstwa. Decyduj¹cym czynnikiem bêdzie ograniczenie inflacji i ogólnie stabilna sytuacja ekonomiczna kraju. Na rozwój rynku listów zastawnych mo e mieæ tak e wp³yw aktywna dzia³alnoœæ funduszy inwestycyjnych i emerytalnych inwestuj¹cych w te papiery wartoœciowe. Dziêki podjêciu dzia³alnoœci operacyjnej przez HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA polscy, niemieccy jak i miêdzynarodowi inwestorzy zyskali kompetentnego i silnego partnera w Polsce. 14 PODZIĘKOWANIA DLA PRACOWNIKÓW HYPOVEREINSBANK BANKU HIPOTECZNEGO SA Miniony rok wymaga³ od wszystkich pracowników znacznego wysi³ku i zaanga owania. Bez pe³nego zaanga owania i entuzjazmu naszych pracowników nie by³oby mo liwe szybkie zakoñczenie procesu zmian organizacyjno-proceduralnych i rozpoczêcie aktywnej dzia³alnoœci operacyjnej przez HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA. Zarz¹d wyra a wszystkim pracownikom serdeczne podziêkowania. Jacek Furga Prezes Zarz¹du Peter Neubauer Wiceprezes Zarz¹du Bogdan Karol Nawrocki Cz³onek Zarz¹du Helmut Fischer Cz³onek Zarz¹du

17 15

18 16

19 Opinia bieg³ego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego HypoVereinsbanku Banku Hipotecznego SA DLA AKCJONARIUSZY HYPOVEREINSBANKU BANKU HIPOTECZNEGO SA Przeprowadziliœmy badanie za³¹czonego sprawozdania finansowego HypoVereinsbanku Banku Hipotecznego SA z siedzib¹ w Warszawie, na które sk³ada siê: bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumê ,23 z³otych, zestawienie pozycji pozabilansowych udzielonych na ten dzieñ w kwocie ,73 z³otych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia, wykazuj¹cy zysk netto w kwocie ,81 z³otych, rachunek przep³ywu œrodków pieniê nych za rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia, wykazuj¹cy zwiêkszenie stanu œrodków pieniê nych netto o kwotê ,37 z³otych oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. 17 Za sporz¹dzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarz¹d Banku. Naszym zadaniem by³o zbadanie sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii.

20 Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliœmy stosownie do postanowieñ Miêdzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdañ Finansowych wydanych przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Ksiêgowych, rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku o rachunkowoœci (Dz. U. nr 121, poz. 591 wraz z póÿniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów. Przepisy te wymagaj¹, aby badanie zosta³o zaplanowane i przeprowadzone w sposób daj¹cy wystarczaj¹c¹ pewnoœæ, e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b³êdów. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodê wyrywkow¹ dowodów i zapisów ksiêgowych, z których wynikaj¹ kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje równie ocenê stosowanych zasad rachunkowoœci, znacz¹cych szacunków dokonanych przez Zarz¹d Banku oraz ocenê ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyra amy przekonanie, e przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê do wydania opinii. 18 Naszym zdaniem, za³¹czone sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹dzone na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjê finansow¹ Banku na dzieñ 31 grudnia 2000 roku, wynik finansowy oraz przep³ywy œrodków pieniê nych za rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowoœci stosowanymi w Polsce, okreœlonymi w ustawie z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku o rachunkowoœci, uchwale nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci banków i sporz¹dzania informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 27), stosowanymi w sposób ci¹g³y. Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku o rachunkowoœci, stwierdzamy, e informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoœci sporz¹dzonym przez Zarz¹d Banku s¹ zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Bieg³y rewident nr 3683/5018 Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Janina Skwarka Bieg³y rewident nr 796/1670 Bogdan Dêbicki, Cz³onek Zarz¹du Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Richard Cysarz, Pe³nomocnik Warszawa, 27 lutego 2001 roku

21 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD DO W 0,00 ZŁ Lp. Wyszczególnienie pozycji rachunku Stan za okres Stan za okres I Przychody z tytu³u odsetek: , ,74 1. Od instytucji finansowych , ,46 2. Od klientów i sektora bud etowego 0, ,07 3. Papierów wartoœciowych , ,21 a) o sta³ej kwocie dochodu , ,21 b) o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00 4. Pozosta³e 0,00 0,00 II Koszty odsetek , ,82 1. Od instytucji finansowych , ,39 2. Od klientów i sektora bud etowego 0,00 0,00 3. Pozosta³e , ,43 III Wynik z tytu³u odsetek , ,92 IV Przychody z tytu³u prowizji 12, ,34 V Koszty z tytu³u prowizji , ,33 VI Wynik z tytu³u prowizji , ,01 VII Przychody z akcji, udzia³ów i innych papierów wartoœciowych 0,00 0,00 1. Od jednostek zale nych 0,00 0,00 2. Od jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 3. Od innych jednostek 0,00 0,00 VIII Wynik na operacjach finansowych 0,00 0,00 1. Papierami wartoœciowymi 0,00 0,00 2. Pozosta³ych 0,00 0,00 IX Wynik z pozycji wymiany , ,11 X Wynik na dzia³alnoœci bankowej , ,82 XI Pozosta³e przychody operacyjne , ,34 XII Pozosta³e koszty operacyjne , ,83 XIII Koszty dzia³ania banku , ,09 1. Wynagrodzenia , ,90 2. Narzuty na wynagrodzenia , ,24 3. Pozosta³e , ,95 XIV Amortyzacja œrodków trwa³ych i wartoœci niematerialnych i prawnych , ,48 XV Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoœci 0, ,00 1. Odpisy na rezerwy na nale noœci, zobowi¹zania warunkowe i inne oraz ogólny fundusz ryzyka 0, ,00 2. Aktualizacja wartoœci maj¹tku finansowego 0,00 0,00 XVI Rozwi¹zanie rezerw i zmniejszenia dotycz¹ce aktualizacji 0, ,05 1. Nale noœci zobowi¹zañ warunkowych i innych 0, ,05 2. Wartoœci maj¹tku finansowego 0,00 0,00 XVII Ró nica wartoœci rezerw i aktualizacji 0, ,95 XVIII Wynik z dzia³alnoœci operacyjnej , ,81 XIX Wynik na operacjach nadzwyczajnych 0,00 0,00 1. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 2. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 XX Wynik finansowy brutto , ,81 1. Zysk brutto 0, ,81 2. Strata brutto ,87 0,00 XXI Obowi¹zkowe obci¹ enie wyniku finansowego , ,00 1. Podatek dochodowy , ,00 2. Pozosta³e obowi¹zkowe obci¹ enia 0,00 0,00 XXII Wynik finansowy netto , ,81 1. Zysk netto 0, ,81 2. Strata netto ,87 19

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Raport Roczny 2003 085 Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale w³asnym Rachunek przep³ywu œrodków pieniê nych Noty objaœniaj¹ce Opinia Niezale nego Bieg³ego Rewidenta 086

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 12 paÿdziernika 2011 r. Nr 1892 SPRAWOZDANIA FINANSOWE:

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 12 paÿdziernika 2011 r. Nr 1892 SPRAWOZDANIA FINANSOWE: MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 paÿdziernika 2011 r. Nr 1892 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 10384 PRZEDSIÊBIORSTWA DROGOWO-MOSTOWEGO MIÊDZYRZEC PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo