TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia 2015 roku

2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW... 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH... 5 ROZDZIAŁ II. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE... 6 ROZDZIAŁ III. USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO RACHUNKU INTERNET BANKING (IB) SMS BANKING... 7 ROZDZIAŁ IV. KARTY PŁATNICZE KARTY PŁATNICZE DEBETOWE DO RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE... 9 ROZDZIAŁ V. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ VI. RACHUNKI SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI (SKO) ROZDZIAŁ VII. RACHUNKI PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH (PKZP) ROZDZIAŁ VIII. RACHUNKI RAD RODZICÓW ROZDZIAŁ IX. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE ROZDZIAŁ X. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE OPERACJE KASOWE INNE USŁUGI RACHUNKI KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I MIESZKANIOWYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH RACHUNKI BIEŻĄCE DLA PRZEDSIĘBIORSTW RACHUNKI BIEŻĄCE DLA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH RACHUNKI BIEŻĄCE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW O CHARAKTERZE NIEKOMERCYJNYM ROZDZIAŁ II. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE ROZDZIAŁ III. USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO RACHUNKU INTERNET BANKING (IB) INTERNET BANKING DLA FIRM (IBF) USŁUGA DOSTĘPNA DO KONT: BIZNES PRESTIGE, AGRO PRESTIGE I NON-PROFIT PRESTIGE SMS BANKING ROZDZIAŁ IV. KARTY PŁATNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH KARTY DEBETOWE DO RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE - PRODUKT OFEROWANY OD R ROZDZIAŁ V. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH ROZDZIAŁ VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE ROZDZIAŁ VII. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE OPERACJE KASOWE CZEKI INNE USŁUGI CZĘŚĆ III ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY KARTY Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI ( CHARGE ) DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OFEROWANE DO R KARTY Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI ( CHARGE ) DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OFEROWANE DO R

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Taryfa Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Toruniu za czynności bankowe w walucie krajowej, zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku Spółdzielczego w Toruniu oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów elektronicznych. 2. Przez użyte w niniejszej Taryfie określenia należy rozumieć: a) Bank - Bank Spółdzielczy w Toruniu, b) SKO - Szkolne Kasy Oszczędności, c) PKZP Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe, d) Konto START Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony dla osób, które nie ukończyły 30-tego roku życia. e) Konto NON-PROFIT / NON-PROFIT PRESTIGE Rachunek prowadzony dla instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, do których zalicza się: związki zawodowe, towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe i naukowe, stowarzyszenia konsumentów, partie polityczne, kościoły i związki wyznaniowe, ochotniczą straż pożarną, fundusze i fundacje działające na rzecz gospodarstw domowych, kluby społeczne, kluby kultury, rekreacyjne i sportowe, wspólnoty mieszkaniowe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i szkoły niepubliczne, o ile prowadzone są przez kościoły i związki wyznaniowe, fundacje działające na rzecz gospodarstw domowych, związki zawodowe, samorządy zawodowe i stowarzyszenia oraz inne podmioty zaliczane do instytucji niekomercyjnych; instytucje dobroczynne, organizacje pomocy humanitarnej finansowane z dobrowolnych transferów pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych. f) Spółdzielcza Sieć Bankomatów bankomaty oznaczone logotypem Spółdzielcza Sieć Bankomatów wybranych banków zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości. g) przelew ekspresowy (BlueCash) - przekazywanie środków pieniężnych, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem mechanizmów Systemu informatycznego BlueCash, działającego w oparciu o zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu szybkich przelewów; maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego wynosi zł. 3. Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Wprowadzenie niniejszej Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem. 4. Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. 5. Opłaty i prowizje pobierane są: a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi, b) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, c) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, d) zgodnie z zawartą umową. 6. Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są za pełen okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Toruniu, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 7. Opłaty związane z obsługą rachunków pomocniczych pobierane są z rachunku podstawowego podmiotu, chyba że z Klientem uzgodniono inny tryb. 8. Opłaty za polecenia wypłaty w obrocie dewizowym pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne. 9. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba że umowa lub zlecenie stanowi inaczej. 10. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza. 11. Wypłaty gotówkowe w kwocie przekraczającej PLN wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki (awizowania wypłaty) do godziny dnia poprzedzającego dzień planowanej wypłaty. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Niniejsze postanowienia ogólne dotyczą Części I i Części II Taryfy. Postanowienia ogólne oraz opłaty i prowizje dotyczące produktów wycofanych z oferty zostały umieszczone w Części III Taryfy. 14. Taryfa dostępna jest w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. 3

4 CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4

5 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Konto START Konto PREMIUM Otwarcie rachunku opłata jednorazowa 0,00 0,00 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 4,00 Przelewy WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 0,00 0,80 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 5,00 5,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 2,00 1 2, na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 4,00 4,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego (dowolny sposób) od każdej dyspozycji 1,00 1,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem internetu od każdej dyspozycji 0,00 0,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,00 1,00 Polecenie zapłaty Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,00 1,00 Wpłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wpłaty 0,00 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce od każdej wpłaty 0,00 0,00 Wypłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 0,00 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce od każdej wypłaty 0,00 0,00 Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 5,00 1 Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w stosunku do Banku 5

6 ROZDZIAŁ II. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Konto oszczędnościowe Otwarcie rachunku opłata jednorazowa 0,00 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 Wpłaty Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wpłaty 0,00 Wpłaty na rachunek dokonywane w placówce od każdej wpłaty 0,00 Wypłaty i przelewy dowolna pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym WYPŁATY GOTÓWKOWE Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce od każdej wypłaty 0,00 PRZELEWY WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 0,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 PRZELEWY WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 0,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 Wypłaty i przelewy druga i kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym WYPŁATY GOTÓWKOWE Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 10,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku od każdej wypłaty 10,00 PRZELEWY WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 5,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 10,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 PRZELEWY WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 5,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 10,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 - przelew pilny na żądanie (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu za każdy wyciąg 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 6

7 ROZDZIAŁ III. USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO RACHUNKU 3.1. Internet Banking (IB) Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej IB opłata jednorazowa 0,00 Użytkowanie systemu bankowości elektronicznej IB miesięcznie 0,00 Sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji transakcji za każdy SMS 0,19 Sporządzenie i wydanie lub wysłanie papierowej listy 100 haseł jednorazowych do autoryzacji transakcji za każdą listę 15,00 Odblokowanie konta użytkownika każdorazowa czynność 0, SMS Banking Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Udostępnienie serwisu opłata jednorazowa 0,00 Użytkowanie serwisu opłata okresowa miesięcznie 1,50 Użytkowanie serwisu informacja w postaci SMS wysłana do klienta pierwszych 10 SMS w m-cu za każdy kolejny SMS 0,00 0,19 7

8 ROZDZIAŁ IV. KARTY PŁATNICZE 4.1 Karty płatnicze debetowe do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Tryb pobierania Visa Electron, MasterCard Debit PayPass, Visa Electron paywave, opłaty Maestro Visa Electron MasterCard Debit PayPass Visa Electron paywave Młodzieżowa młodzieżowa młodzieżowa Okres ważności karty 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 1. Wydanie karty: a) posiadaczowi 0,00 0,00 0,00 0,00 b) współposiadaczowi za każdą kartę 0,00 0,00 0,00 0,00 c) osobie wskazanej 20,00 20,00 25,00 25,00 2. Wydanie duplikatu karty (opłata nie pobierana jeżeli wystąpiły przyczyny niezależne od Klienta) za każdą kartę 20,00 20,00 25,00 25,00 3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z powodu kradzieży, za każdą kartę 20,00 20,00 25,00 25,00 zagubienia) 4. Wznowienie karty za każdą kartę 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zastrzeżenie karty za każdą kartę 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Użytkowanie karty Opłata pobierana począwszy od drugiego roku miesięcznie 2,50 2,50 3,50 3,50 funkcjonowania karty 7. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 5,00 5,00 5,00 8. Wypłata gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów za każdą wypłatę, 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w bankomatach obcych w kraju pobierana w dniu 1,30 1,30 1,30 2% (min. 5,00) c) w kasach banków Spółdzielczej Grupy rozliczenia Bankowej (przy użyciu terminala POS) operacji, naliczana 1,50 1,50 1,50 1,50 d) w kasach obcych w kraju (przy użyciu od wypłacanej terminala POS) kwoty 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 2% (min. 4,50) e) w bankomatach i kasach za granicą 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 3% (min. 10,00) za każdą wypłatę, 9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back pobierana w dniu rozliczenia 0,60 0,60 0,60 0,00 operacji 10. Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN za każdy PIN 3,50 3,50 3,50 0, Przesłanie do klienta nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 6,00 6,00 7, Zmiana PIN w oferujących taką usługę: a) bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 4,50 4,50 4,50 za każdą zmianę b) bankomatach obcych 7,00 7,00 7,00 7, Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę: a) bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej za każde 0,00 0,00 0,00 0,00 b) bankomatach obcym sprawdzenie 1,00 1,00 1,00 1, Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) miesięcznie 3,00 3,00 3,00 3, Przesłanie ponownego zestawienia transakcji za każde na życzenie klienta zestawienie 5,00 5,00 5,00 5,00 16.Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 45,00 45,00 45, Transakcje bezgotówkowe - 0,00 0,00 0,00 0,00 naliczana od kwoty transakcji, 18.Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w pobierana w dniu walucie obcej innej niż euro rozliczenia operacji 0% 1% 0% 1% 8

9 4.2 Międzynarodowe karty kredytowe Tryb pobierania Karta kredytowa Karta kredytowa opłaty MasterCard VISA Okres ważności karty 48 miesięcy 48 miesięcy 1. Wydanie karty: a) głównej, 55,00 55,00 za każdą kartę b) dołączonej 55,00 55,00 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 55,00 55,00 3. Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 25,00 25,00 rocznie, z góry za 4. Użytkowanie karty każdy rok użytkowania Opłata pobierana począwszy od drugiego roku funkcjonowania karty karty 55,00 55,00 5. Wznowienie karty za każdą kartę 55,00 55,00 6. Zastrzeżenie karty za każdą kartę 0,00 0,00 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów za każdą wypłatę, 3% (min. 6,00) 3% (min. 6,00) b) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala pobierana w dniu POS) rozliczenia operacji, 3% (min. 6,00) 3% (min. 6,00) c) w bankomatach obcych w kraju naliczana od 3% (min. 6,00) 3% (min. 6,00) d) w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala POS) wypłacanej kwoty 3% (min. 6,00) 3% (min. 6,00) e) w bankomatach za granicą 3% (min. 7,00) 3% (min. 7,00) 8. Zmiana PIN w bankomatach oferujących taką usługę za każdą zmianę 4,50 4,50 9. Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN za każdy PIN 0,00 0, Przesłanie do klienta nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 6, Zmiana limitu kredytowego za każda zmianę 0,00 0, Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart 5% (min. 50,00) 5% (min. 50,00) kredytowych i umową 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 5, Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0% 1% 9

10 ROZDZIAŁ V. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Otwarcie rachunku 0,00 Prowadzenie rachunku 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku nie wymagające awizowania wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane bez wymaganego awizowania wypłaty 0,5% (max. 500,00) Przelew na wskazany rachunek: - prowadzony w Banku 0,00 - prowadzony w innym banku 5,00 ROZDZIAŁ VI. RACHUNKI SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI (SKO) Otwarcie rachunku 0,00 Prowadzenie rachunku 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku nie wymagające awizowania wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane bez wymaganego awizowania wypłaty 0,5% (max. 500,00) Przelew na wskazany rachunek prowadzony w Banku: - wykonywany w placówce 0,00 - wykonywany przez Internet Banking 0,00 Przelew na wskazany rachunek prowadzony w innych bankach: - wykonywany w placówce 5,00 - wykonywany przez Internet Banking 0,00 ROZDZIAŁ VII. RACHUNKI PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH (PKZP) Otwarcie rachunku 0,00 Prowadzenie rachunku 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku nie wymagające awizowania wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane bez wymaganego awizowania wypłaty 0,5% (max. 500,00) Przelew z rachunku na wskazany rachunek prowadzony w Banku: - wykonywany w placówce 1,00 - wykonywany przez Internet Banking 0,00 Przelew z rachunku na wskazany rachunek prowadzony w innych bankach: - wykonywany w placówce 5,00 - wykonywany przez Internet Banking 1,50 ROZDZIAŁ VIII. RACHUNKI RAD RODZICÓW Otwarcie rachunku 0,00 Prowadzenie rachunku 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku nie wymagające awizowania wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane bez wymaganego awizowania wypłaty 0,5% (max. 500,00) Przelew na wskazany rachunek prowadzony w Banku: - wykonywany w placówce 1,00 - wykonywany przez Internet Banking 0,00 Przelew na wskazany rachunek prowadzony w innych bankach: - wykonywany w placówce 5,00 - wykonywany przez Internet Banking 0,00 10

11 ROZDZIAŁ IX. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Kredyty Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego płatna w dniu złożenia wniosku. 0% W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej Prowizja przygotowawcza: naliczana od kwoty udzielonego kredytu / kwoty odnowienia kredytu / kwoty zwiększającej przyznany kredyt płatna: - w przypadku kredytu w ROR w dniu rozpoczynającym każdy kolejny rok okresu kredytowania - w przypadku pozostałych kredytów jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy a) udzielanie kredytu gotówkowego 3,50% b) udzielenie/odnowienie kredytu odnawialnego w ROR 1,50% c) udzielanie kredytu mieszkaniowego, w tym kredytu MDM 2,00% d) udzielenie kredytu hipotecznego - z okresem kredytowania do 60 m-cy - z okresem kredytowania powyżej 60 m-cy e) udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3,00% f) uruchomienie transzy kredytu studenckiego 0,75% g) udzielenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego umową o powiernicze zwolnienie z długu z tytułu środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej lub umową o ustanowienie kaucji pieniężnej 3,00% Prowizja z tytułu gotowości od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji, a nie wykorzystanego w terminach I kwotach określonych w zawartej umowie, płatna ostatniego dnia miesiąca. 0% (w stosunku rocznym) Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przedterminowo, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu 0% Prowizja pobierana dla przedterminowych spłat dokonywanych wcześniej niż 14 dni od daty umownej zapadalności zobowiązania Prolongata spłaty kredytu, która nie powoduje wydłużenia okresu kredytowania (od aktualnej kwoty zadłużenia) 0,25% (min. 100 zł) Prolongata spłaty kredytu (od aktualnej kwoty zadłużenia): a) wydłużająca ostateczny termin spłaty kredytu nie więcej niż 2 miesiące 0,2% (min. 100 zł) b) wydłużająca ostateczny termin spłaty kredytu powyżej 2 miesięcy 1,50% (min. 100 zł) Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej 2,00% Zmiana warunków umowy kredytowej: - w zakresie innym niż zmiana zabezpieczenia kredytu - w zakresie zmiany zabezpieczenia kredytu Pozostałe czynności Wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 2,00% 3,00% 0,10%(min. 50 zł) 0,50% (min. 100 zł) Wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek 50,00 Wydanie promesy kredytowej 100,00 Wydanie duplikatu umowy kredytowej 50,00 Wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 50,00 Inspekcja nieruchomości mająca na celu rozliczenie kredytu/transzy kredytu: a) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 0,00 b) na terenie pozostałych województw 200,00 50,00 11

12 ROZDZIAŁ X. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE Operacje kasowe Wpłaty gotówkowe: - na rachunki bankowe w innych bankach 1,00% (min. 6,00; max 500,00) - na rachunki bankowe w innych bankach, na drukach niestandardowych 1,0% (min. 10,00; max 500,00) - z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (niezależnie od kosztów pobieranych przez TFI) 0,00 - na rachunki prowadzone dla celów charytatywnych w Banku i innych bankach 0,00 - na rachunki obsługi kredytów i odsetek w Banku oraz innych zobowiązań w stosunku do Banku 0,00 Niepodjęcie awizowanej kwoty gotówki 0,2% (max. 500,00) Wypłaty z rachunków prowadzonych przez inne banki tzw. zlecenia wypłaty (płatne przez realizującego wypłatę) 0,5% (min. 5,00; max 500,00) Zmiana nominałów krajowych znaków pieniężnych powyżej 50 sztuk 0,5%, nie mniej niż 10, Inne usługi Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty itp.) 25,00 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klient z bieżącego roku lub z lat poprzednich 30,00 za każdy rok Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów 15,00 Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem związanego ze spłatą kredytu na rzecz innego banku 100,00 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art.105 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 97 r. Prawo bankowe ( Dz.U. 140 poz.939 ) 50,00 Opłata pobierana jest za informacje o wszystkich zobowiązaniach danego klienta wobec banku oraz o wszystkich rachunkach bankowych danego klienta, niezależnie od ich liczby 2 Umorzenie utraconej książeczki 10,00 Przepisanie książeczki w wyniku cesji: a) z tytułu zabezpieczenia gwarancji lub kredytu udzielonego przez inny bank 0,2% od kwoty lokaty (min. 100,00) b) z tytułu zmiany właściciela książeczki 30,00 Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej przeznaczonej do likwidacji 50,00 Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu (od każdego spadkobiercy) 15,00 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 Działania Banku Spółdzielczego w Toruniu podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 20,00 za każdą dyspozycję Inne czynności wykonywane na życzenie Klienta opłata indywidualnie negocjowana Rachunki Książeczek Oszczędnościowych i Mieszkaniowych Prowadzenie rachunku 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku nie wymagające awizowania wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane bez wymaganego awizowania wypłaty 0,5% (max. 500,00) Przelew na wskazany rachunek (od każdego przelewu): - na rachunek bieżący prowadzony w Banku 0,30% (nie mniej niż 5,00) - na pozostałe rachunki prowadzone w Banku 2,00 - prowadzony w innym banku 5,00 2 Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności 12

13 CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13

14 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Konto BIZNES START Konto BIZNES PREMIUM Konto BIZNES PRESTIGE Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego opłata jednorazowa 0,00 0,00 0,00 Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 15,00 30,00 59,00 Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00 10,00 0,00 Przelewy WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 - na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 0,50 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 30,00 WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 2,00 3 2,00 3 2, na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 10,00 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 30,00 Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego (dowolny sposób) od każdej dyspozycji 1,00 1,00 1,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem internetu od każdej dyspozycji 0,00 0,00 0,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 Realizacja zlecenia na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 0,50 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 Polecenie zapłaty Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 Wpłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce (w przypadku wpłaty przez osoby trzecie - opłata pobierana od wpłacającego) od każdej wpłaty 0,15% (min. 2,00) 0,10%(min. 2,00) 0,075% (min. 2,00) od każdej wpłaty 0,30% (min. 5,00) 0,20% (min. 5,00) 0,15% (min. 5,00) Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w formie zamkniętej od każdej wpłaty 0,25% (min. 5,00) 0,15% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wypłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 0,075% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce od każdej wypłaty 0,15% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu/Internet Bankingu dla Firm za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 5,00 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 5,00 5,00 3 Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w stosunku do Banku 14

15 1.2. Rachunki bieżące dla indywidualnych gospodarstw rolnych Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Konto AGRO START Konto AGRO PREMIUM Konto AGRO PRESTIGE Otwarcie rachunku podstawowego/pomocniczego opłata jednorazowa 0,00 0,00 0,00 Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 12,00 25,00 55,00 Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00 10,00 0,00 Przelewy WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 - na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 0,50 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 30,00 WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 2,00 4 2,00 4 2, na rachunki KRUS, ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 10,00 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 30,00 Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego (dowolny sposób) od każdej dyspozycji 1,00 1,00 1,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem internetu od każdej dyspozycji 0,00 0,00 0,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 Realizacja zlecenia na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 0,50 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 Polecenie zapłaty Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 Wpłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce (w przypadku wpłaty przez osoby trzecie - opłata pobierana od wpłacającego) od każdej wpłaty 0,075% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) od każdej wpłaty 0,15% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w formie zamkniętej od każdej wpłaty 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wypłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 0,075% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce od każdej wypłaty 0,15% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu/Internet Bankingu dla Firm za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 5,00 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 5,00 5,00 4 Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w stosunku do Banku 15

16 1.3. Rachunki bieżące dla wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów o charakterze niekomercyjnym Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Konto NON-PROFIT Konto NON-PROFIT PRESTIGE Otwarcie rachunku podstawowego/pomocniczego opłata jednorazowa 0,00 0,00 Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 0,00 35,00 Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 5,00 0,00 Przelewy WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 - na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,00 1,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 5,00 5,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 2,00 5 2, na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 5,00 5,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 5,00 5,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego (dowolny sposób) od każdej dyspozycji 1,00 1,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem internetu od każdej dyspozycji 0,00 0,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 Realizacja zlecenia na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 Polecenie zapłaty Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 Wpłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce (w przypadku wpłaty przez osoby trzecie - opłata pobierana od wpłacającego) od każdej wpłaty 0,10% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) od każdej wpłaty 0,20% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w formie zamkniętej od każdej wpłaty 0,15% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wypłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 0,05% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce od każdej wypłaty 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu/Internet Bankingu dla Firm za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 5,00 5 Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w stosunku do Banku 16

17 ROZDZIAŁ II. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku opłata jednorazowa 1 000, ,00 Otwarcie rachunku (na poczet opłaty za otwarcie rachunku zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku) opłata jednorazowa 2 000, ,00 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 0,00 Wypłata środków z rachunku Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku od każdej wypłaty 0,05 % nie mniej niż 5,00 0,10 % nie mniej niż 5,00 Wypłata nabywcy środków w przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy deweloperskiej od każdej wypłaty 0,10 % nie mniej niż 5,00 0,10 % nie mniej niż 5,00 Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu/Internet Bankingu dla Firm za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 5,00 Kontrola inwestycji Kontrola inwestycji na etapie rozpatrywania wniosku o otwarcie rachunku od każdej kontroli 1230, ,00 Kontrola inwestycji przed uruchomieniem wypłaty z rachunku od każdej kontroli nie dotyczy 1230,00 Uwagi: 1. Wszystkie prowizje/opłaty pobierane są w ciężar wskazanego przez posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego innego jego rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Toruniu 2. Określone powyżej prowizje i opłaty mogą podlegać negocjacji, w przypadku, gdy deweloper posiada zaangażowanie kredytowe w Banku Spółdzielczym w Toruniu. 17

18 ROZDZIAŁ III. USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO RACHUNKU 3.1. Internet Banking (IB) Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej IB opłata jednorazowa 0,00 Użytkowanie systemu bankowości elektronicznej IB miesięcznie 0,00 Sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji transakcji za każdy SMS 0,19 Sporządzenie i wydanie lub wysłanie papierowej listy 100 haseł jednorazowych do autoryzacji transakcji za każdą listę 15,00 Odblokowanie konta użytkownika każdorazowa czynność 0, Internet Banking dla Firm (IBF) usługa dostępna do Kont: Biznes Prestige, Agro Prestige i Non-Profit Prestige Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej IBF opłata jednorazowa 0,00 Użytkowanie systemu bankowości elektronicznej IBF miesięcznie 0,00 Wydanie zestawu kryptograficznego (e-token + certyfikat) do autoryzacji transakcji (każdy zestaw) Wydanie zestawu kryptograficznego (e-token + certyfikat) do autoryzacji transakcji w miejsce zniszczonego lub zagubionego opłata jednorazowa 99,00 opłata jednorazowa 99,00 Odnowienie lub wydanie nowego certyfikatu przy wykorzystaniu posiadanego e-tokena opłata jednorazowa 50,00 Niezwrócenie e-tokena w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy opłata jednorazowa 150,00 Odblokowanie konta użytkownika każdorazowa czynność 0, SMS Banking Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Udostępnienie serwisu opłata jednorazowa 0,00 Użytkowanie serwisu - opłata okresowa miesięcznie 1,50 Użytkowanie serwisu informacja w postaci SMS wysłana do klienta pierwszych 10 SMS w m-cu za każdy kolejny SMS 0,00 0,19 18

19 ROZDZIAŁ IV. KARTY PŁATNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 4.1. Karty debetowe do rachunków rozliczeniowych Tryb pobierania opłaty Visa Business Electron MasterCard Business Debit PayPass Visa Business Electron paywave Okres ważności karty 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 1. Wydanie karty: a) pierwszej rocznie za każdą 0,00 0,00 0,00 b) kolejnej kartę 40,00 40,00 40,00 2. Wydanie duplikatu karty (opłata nie pobierana jeżeli wystąpiły przyczyny niezależne od Klienta) za każdą kartę 40,00 40,00 40,00 3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z powodu kradzieży, zagubienia) za każdą kartę 40,00 40,00 40,00 4. Wznowienie karty za każdą kartę 0,00 0,00 0,00 5. Zastrzeżenie karty za każdą kartę 0,00 0,00 0,00 6. Użytkowanie karty (począwszy od drugiego roku funkcjonowania karty) miesięcznie 2,50 3,50 3,50 7. Zmiana limitów transakcyjnych na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 5,00 5,00 8. Wypłata gotówki: a) w bankomatach "Spółdzielczej Sieci Bankomatów" 0,00 0,00 0,00 za każdą wypłatę, b) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej pobierana w dniu 4,50 4,50 1,50 (przy użyciu terminala POS) rozliczenia operacji, c) w bankomatach obcych w kraju 3% (min. 3,50) 3% (min. 3,50) 2% (min. 5,00) naliczana od d) w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala POS) 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 3% (min. 10,00) wypłacanej kwoty e) w bankomatach i kasach za granicą 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 3% (min. 10,00) za każdą wypłatę, 9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back pobierana w dniu 0,60 1,30 0,00 rozliczenia operacji 10. Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN za każdy PIN 3,50 3,50 0, Przesłanie do klienta nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 6,00 7, Zmiana PIN w oferujących taką usługę: a) bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 4,50 6,00 b) bankomatach obcych za każdą zmianę 7,00 7,00 7, Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę: a) bankomatach SGB za każde 0,00 0,00 0,00 sprawdzenie b) bankomatach obcym za każde 1,00 1,00 1,00 sprawdzenie 14. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) miesięcznie 3,00 3,00 3, Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na za każde życzenie klienta zestawienie 5,00 5,00 5, Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 45,00 45, Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 50,00 50, Transakcje bezgotówkowe - 0,00 0,00 0,00 naliczana od kwoty rozliczenia operacji 19. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie transakcji, obcej innej niż euro pobierana w dniu 1% 0% 1% 19

20 4.2 Międzynarodowe karty kredytowe - produkt oferowany od r. Tryb pobierania opłaty Karta kredytowa MasterCard 48 miesięcy Okres ważności karty 1. Wydanie karty: a) głównej, 75,00 za każdą kartę b) dołączonej 75,00 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 3. Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 35,00 4. Użytkowanie karty (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) rocznie, z góry za każdy rok użytkowania karty 5. Wznowienie karty za każdą kartę 75,00 6. Zastrzeżenie karty za każdą kartę 0,00 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach "Spółdzielczej Sieci Bankomatów" za każdą wypłatę, 4% (min. 10,00) b) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala POS) pobierana w dniu 4% (min. 10,00) c) w bankomatach obcych w kraju rozliczenia operacji, 4% (min. 10,00) d) w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala POS) naliczana od 4% (min. 10,00) e) w bankomatach za granicą wypłacanej kwoty 4% (min. 10,00) 8. Zmiana PIN w bankomatach oferujących taką usługę za każdą zmianę 4,50 9. Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN za każdy PIN 0, Przesłanie do klienta nowego numeru PIN za każdy PIN 6, Zmiana limitu kredytowego za każda zmianę 0, Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart 5% (min. 50,00) kredytowych i umową 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5, Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie/wezwa nie 75,00 20,00 20

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 26/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 03.06.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE GRUDZIEŃ 2015 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia 12.03.2015 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r. Bank Spółdzielczy w Pucku Załącznik nr 1 do Zasad pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe I. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH RACHUNKI BANKOWE LP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści: Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo