TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia 2015 roku

2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW... 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH... 5 ROZDZIAŁ II. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE... 6 ROZDZIAŁ III. USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO RACHUNKU INTERNET BANKING (IB) SMS BANKING... 7 ROZDZIAŁ IV. KARTY PŁATNICZE KARTY PŁATNICZE DEBETOWE DO RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE... 9 ROZDZIAŁ V. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ VI. RACHUNKI SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI (SKO) ROZDZIAŁ VII. RACHUNKI PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH (PKZP) ROZDZIAŁ VIII. RACHUNKI RAD RODZICÓW ROZDZIAŁ IX. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE ROZDZIAŁ X. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE OPERACJE KASOWE INNE USŁUGI RACHUNKI KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I MIESZKANIOWYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH RACHUNKI BIEŻĄCE DLA PRZEDSIĘBIORSTW RACHUNKI BIEŻĄCE DLA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH RACHUNKI BIEŻĄCE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW O CHARAKTERZE NIEKOMERCYJNYM ROZDZIAŁ II. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE ROZDZIAŁ III. USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO RACHUNKU INTERNET BANKING (IB) INTERNET BANKING DLA FIRM (IBF) USŁUGA DOSTĘPNA DO KONT: BIZNES PRESTIGE, AGRO PRESTIGE I NON-PROFIT PRESTIGE SMS BANKING ROZDZIAŁ IV. KARTY PŁATNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH KARTY DEBETOWE DO RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE - PRODUKT OFEROWANY OD R ROZDZIAŁ V. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH ROZDZIAŁ VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE ROZDZIAŁ VII. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE OPERACJE KASOWE CZEKI INNE USŁUGI CZĘŚĆ III ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY KARTY Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI ( CHARGE ) DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OFEROWANE DO R KARTY Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI ( CHARGE ) DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OFEROWANE DO R

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Taryfa Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Toruniu za czynności bankowe w walucie krajowej, zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku Spółdzielczego w Toruniu oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów elektronicznych. 2. Przez użyte w niniejszej Taryfie określenia należy rozumieć: a) Bank - Bank Spółdzielczy w Toruniu, b) SKO - Szkolne Kasy Oszczędności, c) PKZP Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe, d) Konto START Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony dla osób, które nie ukończyły 30-tego roku życia. e) Konto NON-PROFIT / NON-PROFIT PRESTIGE Rachunek prowadzony dla instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, do których zalicza się: związki zawodowe, towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe i naukowe, stowarzyszenia konsumentów, partie polityczne, kościoły i związki wyznaniowe, ochotniczą straż pożarną, fundusze i fundacje działające na rzecz gospodarstw domowych, kluby społeczne, kluby kultury, rekreacyjne i sportowe, wspólnoty mieszkaniowe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i szkoły niepubliczne, o ile prowadzone są przez kościoły i związki wyznaniowe, fundacje działające na rzecz gospodarstw domowych, związki zawodowe, samorządy zawodowe i stowarzyszenia oraz inne podmioty zaliczane do instytucji niekomercyjnych; instytucje dobroczynne, organizacje pomocy humanitarnej finansowane z dobrowolnych transferów pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych. f) Spółdzielcza Sieć Bankomatów bankomaty oznaczone logotypem Spółdzielcza Sieć Bankomatów wybranych banków zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości. g) przelew ekspresowy (BlueCash) - przekazywanie środków pieniężnych, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem mechanizmów Systemu informatycznego BlueCash, działającego w oparciu o zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu szybkich przelewów; maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego wynosi zł. 3. Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Wprowadzenie niniejszej Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem. 4. Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. 5. Opłaty i prowizje pobierane są: a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi, b) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, c) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, d) zgodnie z zawartą umową. 6. Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są za pełen okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Toruniu, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 7. Opłaty związane z obsługą rachunków pomocniczych pobierane są z rachunku podstawowego podmiotu, chyba że z Klientem uzgodniono inny tryb. 8. Opłaty za polecenia wypłaty w obrocie dewizowym pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne. 9. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba że umowa lub zlecenie stanowi inaczej. 10. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza. 11. Wypłaty gotówkowe w kwocie przekraczającej PLN wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki (awizowania wypłaty) do godziny dnia poprzedzającego dzień planowanej wypłaty. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Niniejsze postanowienia ogólne dotyczą Części I i Części II Taryfy. Postanowienia ogólne oraz opłaty i prowizje dotyczące produktów wycofanych z oferty zostały umieszczone w Części III Taryfy. 14. Taryfa dostępna jest w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. 3

4 CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4

5 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Konto START Konto PREMIUM Otwarcie rachunku opłata jednorazowa 0,00 0,00 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 4,00 Przelewy WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 0,00 0,80 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 5,00 5,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 2,00 1 2, na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 4,00 4,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego (dowolny sposób) od każdej dyspozycji 1,00 1,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem internetu od każdej dyspozycji 0,00 0,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,00 1,00 Polecenie zapłaty Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,00 1,00 Wpłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wpłaty 0,00 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce od każdej wpłaty 0,00 0,00 Wypłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 0,00 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce od każdej wypłaty 0,00 0,00 Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 5,00 1 Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w stosunku do Banku 5

6 ROZDZIAŁ II. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Konto oszczędnościowe Otwarcie rachunku opłata jednorazowa 0,00 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 Wpłaty Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wpłaty 0,00 Wpłaty na rachunek dokonywane w placówce od każdej wpłaty 0,00 Wypłaty i przelewy dowolna pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym WYPŁATY GOTÓWKOWE Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce od każdej wypłaty 0,00 PRZELEWY WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 0,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 PRZELEWY WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 0,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 Wypłaty i przelewy druga i kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym WYPŁATY GOTÓWKOWE Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 10,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku od każdej wypłaty 10,00 PRZELEWY WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 5,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 10,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 PRZELEWY WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 5,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 10,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 - przelew pilny na żądanie (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu za każdy wyciąg 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 6

7 ROZDZIAŁ III. USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO RACHUNKU 3.1. Internet Banking (IB) Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej IB opłata jednorazowa 0,00 Użytkowanie systemu bankowości elektronicznej IB miesięcznie 0,00 Sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji transakcji za każdy SMS 0,19 Sporządzenie i wydanie lub wysłanie papierowej listy 100 haseł jednorazowych do autoryzacji transakcji za każdą listę 15,00 Odblokowanie konta użytkownika każdorazowa czynność 0, SMS Banking Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Udostępnienie serwisu opłata jednorazowa 0,00 Użytkowanie serwisu opłata okresowa miesięcznie 1,50 Użytkowanie serwisu informacja w postaci SMS wysłana do klienta pierwszych 10 SMS w m-cu za każdy kolejny SMS 0,00 0,19 7

8 ROZDZIAŁ IV. KARTY PŁATNICZE 4.1 Karty płatnicze debetowe do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Tryb pobierania Visa Electron, MasterCard Debit PayPass, Visa Electron paywave, opłaty Maestro Visa Electron MasterCard Debit PayPass Visa Electron paywave Młodzieżowa młodzieżowa młodzieżowa Okres ważności karty 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 1. Wydanie karty: a) posiadaczowi 0,00 0,00 0,00 0,00 b) współposiadaczowi za każdą kartę 0,00 0,00 0,00 0,00 c) osobie wskazanej 20,00 20,00 25,00 25,00 2. Wydanie duplikatu karty (opłata nie pobierana jeżeli wystąpiły przyczyny niezależne od Klienta) za każdą kartę 20,00 20,00 25,00 25,00 3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z powodu kradzieży, za każdą kartę 20,00 20,00 25,00 25,00 zagubienia) 4. Wznowienie karty za każdą kartę 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zastrzeżenie karty za każdą kartę 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Użytkowanie karty Opłata pobierana począwszy od drugiego roku miesięcznie 2,50 2,50 3,50 3,50 funkcjonowania karty 7. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 5,00 5,00 5,00 8. Wypłata gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów za każdą wypłatę, 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w bankomatach obcych w kraju pobierana w dniu 1,30 1,30 1,30 2% (min. 5,00) c) w kasach banków Spółdzielczej Grupy rozliczenia Bankowej (przy użyciu terminala POS) operacji, naliczana 1,50 1,50 1,50 1,50 d) w kasach obcych w kraju (przy użyciu od wypłacanej terminala POS) kwoty 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 2% (min. 4,50) e) w bankomatach i kasach za granicą 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 3% (min. 10,00) za każdą wypłatę, 9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back pobierana w dniu rozliczenia 0,60 0,60 0,60 0,00 operacji 10. Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN za każdy PIN 3,50 3,50 3,50 0, Przesłanie do klienta nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 6,00 6,00 7, Zmiana PIN w oferujących taką usługę: a) bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 4,50 4,50 4,50 za każdą zmianę b) bankomatach obcych 7,00 7,00 7,00 7, Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę: a) bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej za każde 0,00 0,00 0,00 0,00 b) bankomatach obcym sprawdzenie 1,00 1,00 1,00 1, Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) miesięcznie 3,00 3,00 3,00 3, Przesłanie ponownego zestawienia transakcji za każde na życzenie klienta zestawienie 5,00 5,00 5,00 5,00 16.Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 45,00 45,00 45, Transakcje bezgotówkowe - 0,00 0,00 0,00 0,00 naliczana od kwoty transakcji, 18.Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w pobierana w dniu walucie obcej innej niż euro rozliczenia operacji 0% 1% 0% 1% 8

9 4.2 Międzynarodowe karty kredytowe Tryb pobierania Karta kredytowa Karta kredytowa opłaty MasterCard VISA Okres ważności karty 48 miesięcy 48 miesięcy 1. Wydanie karty: a) głównej, 55,00 55,00 za każdą kartę b) dołączonej 55,00 55,00 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 55,00 55,00 3. Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 25,00 25,00 rocznie, z góry za 4. Użytkowanie karty każdy rok użytkowania Opłata pobierana począwszy od drugiego roku funkcjonowania karty karty 55,00 55,00 5. Wznowienie karty za każdą kartę 55,00 55,00 6. Zastrzeżenie karty za każdą kartę 0,00 0,00 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów za każdą wypłatę, 3% (min. 6,00) 3% (min. 6,00) b) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala pobierana w dniu POS) rozliczenia operacji, 3% (min. 6,00) 3% (min. 6,00) c) w bankomatach obcych w kraju naliczana od 3% (min. 6,00) 3% (min. 6,00) d) w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala POS) wypłacanej kwoty 3% (min. 6,00) 3% (min. 6,00) e) w bankomatach za granicą 3% (min. 7,00) 3% (min. 7,00) 8. Zmiana PIN w bankomatach oferujących taką usługę za każdą zmianę 4,50 4,50 9. Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN za każdy PIN 0,00 0, Przesłanie do klienta nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 6, Zmiana limitu kredytowego za każda zmianę 0,00 0, Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart 5% (min. 50,00) 5% (min. 50,00) kredytowych i umową 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 5, Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0% 1% 9

10 ROZDZIAŁ V. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Otwarcie rachunku 0,00 Prowadzenie rachunku 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku nie wymagające awizowania wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane bez wymaganego awizowania wypłaty 0,5% (max. 500,00) Przelew na wskazany rachunek: - prowadzony w Banku 0,00 - prowadzony w innym banku 5,00 ROZDZIAŁ VI. RACHUNKI SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI (SKO) Otwarcie rachunku 0,00 Prowadzenie rachunku 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku nie wymagające awizowania wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane bez wymaganego awizowania wypłaty 0,5% (max. 500,00) Przelew na wskazany rachunek prowadzony w Banku: - wykonywany w placówce 0,00 - wykonywany przez Internet Banking 0,00 Przelew na wskazany rachunek prowadzony w innych bankach: - wykonywany w placówce 5,00 - wykonywany przez Internet Banking 0,00 ROZDZIAŁ VII. RACHUNKI PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH (PKZP) Otwarcie rachunku 0,00 Prowadzenie rachunku 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku nie wymagające awizowania wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane bez wymaganego awizowania wypłaty 0,5% (max. 500,00) Przelew z rachunku na wskazany rachunek prowadzony w Banku: - wykonywany w placówce 1,00 - wykonywany przez Internet Banking 0,00 Przelew z rachunku na wskazany rachunek prowadzony w innych bankach: - wykonywany w placówce 5,00 - wykonywany przez Internet Banking 1,50 ROZDZIAŁ VIII. RACHUNKI RAD RODZICÓW Otwarcie rachunku 0,00 Prowadzenie rachunku 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku nie wymagające awizowania wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane bez wymaganego awizowania wypłaty 0,5% (max. 500,00) Przelew na wskazany rachunek prowadzony w Banku: - wykonywany w placówce 1,00 - wykonywany przez Internet Banking 0,00 Przelew na wskazany rachunek prowadzony w innych bankach: - wykonywany w placówce 5,00 - wykonywany przez Internet Banking 0,00 10

11 ROZDZIAŁ IX. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Kredyty Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego płatna w dniu złożenia wniosku. 0% W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej Prowizja przygotowawcza: naliczana od kwoty udzielonego kredytu / kwoty odnowienia kredytu / kwoty zwiększającej przyznany kredyt płatna: - w przypadku kredytu w ROR w dniu rozpoczynającym każdy kolejny rok okresu kredytowania - w przypadku pozostałych kredytów jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy a) udzielanie kredytu gotówkowego 3,50% b) udzielenie/odnowienie kredytu odnawialnego w ROR 1,50% c) udzielanie kredytu mieszkaniowego, w tym kredytu MDM 2,00% d) udzielenie kredytu hipotecznego - z okresem kredytowania do 60 m-cy - z okresem kredytowania powyżej 60 m-cy e) udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3,00% f) uruchomienie transzy kredytu studenckiego 0,75% g) udzielenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego umową o powiernicze zwolnienie z długu z tytułu środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej lub umową o ustanowienie kaucji pieniężnej 3,00% Prowizja z tytułu gotowości od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji, a nie wykorzystanego w terminach I kwotach określonych w zawartej umowie, płatna ostatniego dnia miesiąca. 0% (w stosunku rocznym) Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przedterminowo, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu 0% Prowizja pobierana dla przedterminowych spłat dokonywanych wcześniej niż 14 dni od daty umownej zapadalności zobowiązania Prolongata spłaty kredytu, która nie powoduje wydłużenia okresu kredytowania (od aktualnej kwoty zadłużenia) 0,25% (min. 100 zł) Prolongata spłaty kredytu (od aktualnej kwoty zadłużenia): a) wydłużająca ostateczny termin spłaty kredytu nie więcej niż 2 miesiące 0,2% (min. 100 zł) b) wydłużająca ostateczny termin spłaty kredytu powyżej 2 miesięcy 1,50% (min. 100 zł) Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej 2,00% Zmiana warunków umowy kredytowej: - w zakresie innym niż zmiana zabezpieczenia kredytu - w zakresie zmiany zabezpieczenia kredytu Pozostałe czynności Wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 2,00% 3,00% 0,10%(min. 50 zł) 0,50% (min. 100 zł) Wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek 50,00 Wydanie promesy kredytowej 100,00 Wydanie duplikatu umowy kredytowej 50,00 Wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 50,00 Inspekcja nieruchomości mająca na celu rozliczenie kredytu/transzy kredytu: a) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 0,00 b) na terenie pozostałych województw 200,00 50,00 11

12 ROZDZIAŁ X. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE Operacje kasowe Wpłaty gotówkowe: - na rachunki bankowe w innych bankach 1,00% (min. 6,00; max 500,00) - na rachunki bankowe w innych bankach, na drukach niestandardowych 1,0% (min. 10,00; max 500,00) - z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (niezależnie od kosztów pobieranych przez TFI) 0,00 - na rachunki prowadzone dla celów charytatywnych w Banku i innych bankach 0,00 - na rachunki obsługi kredytów i odsetek w Banku oraz innych zobowiązań w stosunku do Banku 0,00 Niepodjęcie awizowanej kwoty gotówki 0,2% (max. 500,00) Wypłaty z rachunków prowadzonych przez inne banki tzw. zlecenia wypłaty (płatne przez realizującego wypłatę) 0,5% (min. 5,00; max 500,00) Zmiana nominałów krajowych znaków pieniężnych powyżej 50 sztuk 0,5%, nie mniej niż 10, Inne usługi Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty itp.) 25,00 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klient z bieżącego roku lub z lat poprzednich 30,00 za każdy rok Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów 15,00 Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem związanego ze spłatą kredytu na rzecz innego banku 100,00 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art.105 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 97 r. Prawo bankowe ( Dz.U. 140 poz.939 ) 50,00 Opłata pobierana jest za informacje o wszystkich zobowiązaniach danego klienta wobec banku oraz o wszystkich rachunkach bankowych danego klienta, niezależnie od ich liczby 2 Umorzenie utraconej książeczki 10,00 Przepisanie książeczki w wyniku cesji: a) z tytułu zabezpieczenia gwarancji lub kredytu udzielonego przez inny bank 0,2% od kwoty lokaty (min. 100,00) b) z tytułu zmiany właściciela książeczki 30,00 Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej przeznaczonej do likwidacji 50,00 Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu (od każdego spadkobiercy) 15,00 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 Działania Banku Spółdzielczego w Toruniu podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 20,00 za każdą dyspozycję Inne czynności wykonywane na życzenie Klienta opłata indywidualnie negocjowana Rachunki Książeczek Oszczędnościowych i Mieszkaniowych Prowadzenie rachunku 0,00 Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku nie wymagające awizowania wypłaty 0,00 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane bez wymaganego awizowania wypłaty 0,5% (max. 500,00) Przelew na wskazany rachunek (od każdego przelewu): - na rachunek bieżący prowadzony w Banku 0,30% (nie mniej niż 5,00) - na pozostałe rachunki prowadzone w Banku 2,00 - prowadzony w innym banku 5,00 2 Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności 12

13 CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13

14 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Konto BIZNES START Konto BIZNES PREMIUM Konto BIZNES PRESTIGE Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego opłata jednorazowa 0,00 0,00 0,00 Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 15,00 30,00 59,00 Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00 10,00 0,00 Przelewy WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 - na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 0,50 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 30,00 WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 2,00 3 2,00 3 2, na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 10,00 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 30,00 Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego (dowolny sposób) od każdej dyspozycji 1,00 1,00 1,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem internetu od każdej dyspozycji 0,00 0,00 0,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 Realizacja zlecenia na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 0,50 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 Polecenie zapłaty Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 Wpłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce (w przypadku wpłaty przez osoby trzecie - opłata pobierana od wpłacającego) od każdej wpłaty 0,15% (min. 2,00) 0,10%(min. 2,00) 0,075% (min. 2,00) od każdej wpłaty 0,30% (min. 5,00) 0,20% (min. 5,00) 0,15% (min. 5,00) Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w formie zamkniętej od każdej wpłaty 0,25% (min. 5,00) 0,15% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wypłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 0,075% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce od każdej wypłaty 0,15% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu/Internet Bankingu dla Firm za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 5,00 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 5,00 5,00 3 Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w stosunku do Banku 14

15 1.2. Rachunki bieżące dla indywidualnych gospodarstw rolnych Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Konto AGRO START Konto AGRO PREMIUM Konto AGRO PRESTIGE Otwarcie rachunku podstawowego/pomocniczego opłata jednorazowa 0,00 0,00 0,00 Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 12,00 25,00 55,00 Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00 10,00 0,00 Przelewy WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 - na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 0,50 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 30,00 WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 2,00 4 2,00 4 2, na rachunki KRUS, ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 5,00 5,00 5,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 10,00 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 30,00 Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego (dowolny sposób) od każdej dyspozycji 1,00 1,00 1,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem internetu od każdej dyspozycji 0,00 0,00 0,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 Realizacja zlecenia na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 0,50 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 Polecenie zapłaty Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 3,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 0,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 1,00 Wpłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce (w przypadku wpłaty przez osoby trzecie - opłata pobierana od wpłacającego) od każdej wpłaty 0,075% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) od każdej wpłaty 0,15% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w formie zamkniętej od każdej wpłaty 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wypłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 0,075% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce od każdej wypłaty 0,15% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu/Internet Bankingu dla Firm za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 5,00 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 5,00 5,00 4 Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w stosunku do Banku 15

16 1.3. Rachunki bieżące dla wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów o charakterze niekomercyjnym Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Konto NON-PROFIT Konto NON-PROFIT PRESTIGE Otwarcie rachunku podstawowego/pomocniczego opłata jednorazowa 0,00 0,00 Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 0,00 35,00 Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 5,00 0,00 Przelewy WYKONYWANE PRZEZ INTERNET BANKING - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 - na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,00 1,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 5,00 5,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 2,00 5 2, na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 5,00 5,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 5,00 5,00 - przelew ekspresowy (BlueCash) od każdego przelewu 10,00 10,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota zł i więcej) od każdego przelewu 20,00 20,00 - przelew pilny (SORBNET, kwota niższa niż zł) od każdego przelewu 30,00 30,00 Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego (dowolny sposób) od każdej dyspozycji 1,00 1,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem internetu od każdej dyspozycji 0,00 0,00 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 Realizacja zlecenia na rachunki ZUS, Urzędu Skarbowego od każdego przelewu 1,00 0,50 Realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 Polecenie zapłaty Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00 3,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w Banku od każdego przelewu 0,00 0,00 Realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 1,50 1,00 Wpłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce (w przypadku wpłaty przez osoby trzecie - opłata pobierana od wpłacającego) od każdej wpłaty 0,10% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) od każdej wpłaty 0,20% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w formie zamkniętej od każdej wpłaty 0,15% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wypłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych BS Toruń od każdej wypłaty 0,05% (min. 2,00) 0,05% (min. 2,00) Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce od każdej wypłaty 0,10% (min. 5,00) 0,10% (min. 5,00) Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu/Internet Bankingu dla Firm za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 5,00 5 Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w stosunku do Banku 16

17 ROZDZIAŁ II. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku opłata jednorazowa 1 000, ,00 Otwarcie rachunku (na poczet opłaty za otwarcie rachunku zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku) opłata jednorazowa 2 000, ,00 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 0,00 Wypłata środków z rachunku Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku od każdej wypłaty 0,05 % nie mniej niż 5,00 0,10 % nie mniej niż 5,00 Wypłata nabywcy środków w przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy deweloperskiej od każdej wypłaty 0,10 % nie mniej niż 5,00 0,10 % nie mniej niż 5,00 Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem Internet Bankingu/Internet Bankingu dla Firm za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 0,00 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres za każdy wyciąg 0,00 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00 5,00 - w wersji papierowej odbierany w oddziale za każdy wyciąg 5,00 5,00 Kontrola inwestycji Kontrola inwestycji na etapie rozpatrywania wniosku o otwarcie rachunku od każdej kontroli 1230, ,00 Kontrola inwestycji przed uruchomieniem wypłaty z rachunku od każdej kontroli nie dotyczy 1230,00 Uwagi: 1. Wszystkie prowizje/opłaty pobierane są w ciężar wskazanego przez posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego innego jego rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Toruniu 2. Określone powyżej prowizje i opłaty mogą podlegać negocjacji, w przypadku, gdy deweloper posiada zaangażowanie kredytowe w Banku Spółdzielczym w Toruniu. 17

18 ROZDZIAŁ III. USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO RACHUNKU 3.1. Internet Banking (IB) Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej IB opłata jednorazowa 0,00 Użytkowanie systemu bankowości elektronicznej IB miesięcznie 0,00 Sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji transakcji za każdy SMS 0,19 Sporządzenie i wydanie lub wysłanie papierowej listy 100 haseł jednorazowych do autoryzacji transakcji za każdą listę 15,00 Odblokowanie konta użytkownika każdorazowa czynność 0, Internet Banking dla Firm (IBF) usługa dostępna do Kont: Biznes Prestige, Agro Prestige i Non-Profit Prestige Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej IBF opłata jednorazowa 0,00 Użytkowanie systemu bankowości elektronicznej IBF miesięcznie 0,00 Wydanie zestawu kryptograficznego (e-token + certyfikat) do autoryzacji transakcji (każdy zestaw) Wydanie zestawu kryptograficznego (e-token + certyfikat) do autoryzacji transakcji w miejsce zniszczonego lub zagubionego opłata jednorazowa 99,00 opłata jednorazowa 99,00 Odnowienie lub wydanie nowego certyfikatu przy wykorzystaniu posiadanego e-tokena opłata jednorazowa 50,00 Niezwrócenie e-tokena w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy opłata jednorazowa 150,00 Odblokowanie konta użytkownika każdorazowa czynność 0, SMS Banking Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Udostępnienie serwisu opłata jednorazowa 0,00 Użytkowanie serwisu - opłata okresowa miesięcznie 1,50 Użytkowanie serwisu informacja w postaci SMS wysłana do klienta pierwszych 10 SMS w m-cu za każdy kolejny SMS 0,00 0,19 18

19 ROZDZIAŁ IV. KARTY PŁATNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 4.1. Karty debetowe do rachunków rozliczeniowych Tryb pobierania opłaty Visa Business Electron MasterCard Business Debit PayPass Visa Business Electron paywave Okres ważności karty 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 1. Wydanie karty: a) pierwszej rocznie za każdą 0,00 0,00 0,00 b) kolejnej kartę 40,00 40,00 40,00 2. Wydanie duplikatu karty (opłata nie pobierana jeżeli wystąpiły przyczyny niezależne od Klienta) za każdą kartę 40,00 40,00 40,00 3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z powodu kradzieży, zagubienia) za każdą kartę 40,00 40,00 40,00 4. Wznowienie karty za każdą kartę 0,00 0,00 0,00 5. Zastrzeżenie karty za każdą kartę 0,00 0,00 0,00 6. Użytkowanie karty (począwszy od drugiego roku funkcjonowania karty) miesięcznie 2,50 3,50 3,50 7. Zmiana limitów transakcyjnych na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 5,00 5,00 8. Wypłata gotówki: a) w bankomatach "Spółdzielczej Sieci Bankomatów" 0,00 0,00 0,00 za każdą wypłatę, b) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej pobierana w dniu 4,50 4,50 1,50 (przy użyciu terminala POS) rozliczenia operacji, c) w bankomatach obcych w kraju 3% (min. 3,50) 3% (min. 3,50) 2% (min. 5,00) naliczana od d) w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala POS) 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 3% (min. 10,00) wypłacanej kwoty e) w bankomatach i kasach za granicą 3% (min. 4,50) 3% (min. 4,50) 3% (min. 10,00) za każdą wypłatę, 9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back pobierana w dniu 0,60 1,30 0,00 rozliczenia operacji 10. Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN za każdy PIN 3,50 3,50 0, Przesłanie do klienta nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 6,00 7, Zmiana PIN w oferujących taką usługę: a) bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 4,50 6,00 b) bankomatach obcych za każdą zmianę 7,00 7,00 7, Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę: a) bankomatach SGB za każde 0,00 0,00 0,00 sprawdzenie b) bankomatach obcym za każde 1,00 1,00 1,00 sprawdzenie 14. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) miesięcznie 3,00 3,00 3, Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na za każde życzenie klienta zestawienie 5,00 5,00 5, Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 45,00 45, Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 50,00 50, Transakcje bezgotówkowe - 0,00 0,00 0,00 naliczana od kwoty rozliczenia operacji 19. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie transakcji, obcej innej niż euro pobierana w dniu 1% 0% 1% 19

20 4.2 Międzynarodowe karty kredytowe - produkt oferowany od r. Tryb pobierania opłaty Karta kredytowa MasterCard 48 miesięcy Okres ważności karty 1. Wydanie karty: a) głównej, 75,00 za każdą kartę b) dołączonej 75,00 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 3. Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 35,00 4. Użytkowanie karty (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) rocznie, z góry za każdy rok użytkowania karty 5. Wznowienie karty za każdą kartę 75,00 6. Zastrzeżenie karty za każdą kartę 0,00 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach "Spółdzielczej Sieci Bankomatów" za każdą wypłatę, 4% (min. 10,00) b) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala POS) pobierana w dniu 4% (min. 10,00) c) w bankomatach obcych w kraju rozliczenia operacji, 4% (min. 10,00) d) w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala POS) naliczana od 4% (min. 10,00) e) w bankomatach za granicą wypłacanej kwoty 4% (min. 10,00) 8. Zmiana PIN w bankomatach oferujących taką usługę za każdą zmianę 4,50 9. Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN za każdy PIN 0, Przesłanie do klienta nowego numeru PIN za każdy PIN 6, Zmiana limitu kredytowego za każda zmianę 0, Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart 5% (min. 50,00) kredytowych i umową 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5, Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie/wezwa nie 75,00 20,00 20

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo