NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE"

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego 1

2 Redaktor pracy zbiorowej i koordynator merytoryczny Agnieszka Drewicz-Tułodziecka ZESPÓŁ AUTORSKI Marek Bajcer Krzysztof Czerkas Aleksandra Gregorowicz Grażyna Kołodziejska Paweł Kuglarz Małgorzata Łosiak-Szewczyk Izabela Makowska Piotr Mysiak Sławomir Pawlak Aleksandra Widziewicz Redaktor naczelny Agnieszka Drewicz-Tułodziecka Sekretarz Redakcji Aleksandra Gregorowicz Copyright by Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione pod groźbą sankcji cywilnych i karnych. Projekt graficzny: Realizacje Wizualne ISSN Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego ul. Dąbrowiecka 17/ Warszawa tel fax Nakład: 500 egzemplarzy

3 SPIS TREŚCI WSTĘP O AUTORACH CZĘŚĆ I. RYNEK NIERUCHOMOŚCI. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane o polskim rynku nieruchomości Fazy koniunktury Polski rynek nieruchomości po wejściu do Unii Europejskiej Transakcje inwestycyjne na rynku nieruchomości biurowych, handlowych, magazynowych Stopy kapitalizacji Atrakcyjność Polski na tle innych państw Europy Potencjał inwestycyjny Polski rynek nieruchomości i rynek hipoteczny po kryzysie subprime II. Uczestnicy rynku nieruchomości Instytucje finansowe i inwestorzy Licencjonowane zawody obsługujące rynek nieruchomości III. Zagadnienia prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej Podstawy prawne Elementy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Właściwość organów Ryzyko zawieszenia postępowania Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy Wygaśnięcie i cesja decyzji Elementy postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Właściwość organów Obowiązujące organy terminy Wygaśnięcie decyzji Cesja decyzji Realizacja procesu inwestycyjno-budowlanego Wstrzymanie prac budowlanych, rozbiórka Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego Bariery inwestycyjne Pokrycie kraju planami a zmiany w prawie budowlanym Niewłaściwe stosowanie zasady dobrego sąsiedztwa Brak aktualności map wymaganych przy realizacji inwestycji Trudności w zmianie przeznaczenia gruntów Wykorzystywanie pozycji monopolistycznej gestorów sieci infrastrukturalnych IV. Podatki i opłaty związane z nieruchomością w polskim systemie prawnym Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny

4 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego Opłata adiacencka Opłata planistyczna V. Źródła informacji o nieruchomościach Rejestry i inne źródła prowadzone przez organy i instytucje publiczne Bazy informacji i analizy prowadzone przez firmy o charakterze komercyjnym VI. Wycena nieruchomości w polskich regulacjach Podstawowe regulacje związane z wyceną nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Wyceny dokonywane na rzecz banków hipotecznych Wyceny dokonywane na rzecz banków uniwersalnych Operat szacunkowy, ekspertyza Dostępność informacji Waga i znaczenie wyceny nieruchomości CZĘŚĆ II. ASPEKTY OBLIGACYJNE I PRAWNORZECZOWE PRAWA ZWIĄZANEGO Z NIERUCHOMOŚCIAMI I. Prawne i gospodarcze znaczenie własności nieruchomości Rys historyczny Gospodarcze i prawne znaczenie własności nieruchomości Źródła prawa II. Własność nieruchomości Nieruchomość Pojęcie nieruchomości Nieruchomości gruntowe Nieruchomości budynkowe Nieruchomości lokalowe Części składowe gruntu Przynależności nieruchomości Prawo własności Treść i wykonywanie prawa własności Granice prawa własności Granice przestrzenne nieruchomości Stosunki sąsiedzkie Rozgraniczenie nieruchomości Ochrona własności Współwłasność Pojęcie i rodzaje współwłasności Zarząd rzeczą wspólną Korzystanie z rzeczy wspólnej Zniesienie współwłasności... 82

5 4. Posiadanie III. Użytkowanie wieczyste Pojęcie i funkcja użytkowania wieczystego Podmioty użytkowania wieczystego Zakres przedmiotowy użytkowania wieczystego Ustanowienie użytkowania wieczystego Treść i wykonywanie użytkowania wieczystego Opłaty związane z użytkowaniem wieczystym Ochrona użytkowania wieczystego Wygaśnięcie użytkowania wieczystego Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności IV. Ograniczone prawa rzeczowe Pojęcie i przedmiot ograniczonych praw rzeczowych Powstanie i przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych Ochrona ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie Służebności Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Prawa rzeczowe zastawnicze V. Ustanowienie oraz przeniesienie własności nieruchomości Uwagi ogólne Umowne przeniesienie własności (sprzedaż, zamiana, darowizna) Umowa zobowiązująca/rozporządzająca oraz konsensualność przeniesienia własności Kauzalność przeniesienia własności Warunek i termin Wymogi co do formy Przeniesienie własności nieruchomości a księgi wieczyste Odpowiedzialność właściciela nieruchomości Ryzyko banku kredytującego w razie zbycia nieruchomości przez właściciela przed ustanowieniem na niej hipoteki Nabycie nieruchomości w drodze spadkobrania Nabycie nieruchomości a stosunki małżeńskie Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia Inne wypadki nabycia i utraty własności Zrzeczenie się nieruchomości Akcesja nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości Egzekucyjne nabycie własności Nabycie na mocy orzeczenia sądowego Przemilczenie

6 8. Wywłaszczenie Ograniczenia obrotu nieruchomościami Pierwokup Nieruchomości rolne Ograniczenia obrotu nieruchomościami w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego Obrót nieruchomościami rolnymi a ryzyko banku Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Przejście ryzyka (pogorszenie rzeczy pomiędzy zawarciem umowy a zrealizowaniem sprzedaży nieruchomości) Wady przy przeniesieniu praw rzeczowych i ich konsekwencje Wady oświadczeń woli Wady prawne i wady rzeczy VI. Realizacja transakcji nabycia/sprzedaży nieruchomości i mechanizmy zabezpieczające Nabycie nieruchomości na rynku wtórnym Nabycie nieruchomości na rynku pierwotnym Mechanizmy zabezpieczające transakcję nabycia nieruchomości Wspólne mechanizmy zabezpieczenia Odmienne mechanizmy zabezpieczenia Przebieg przykładowej transakcji nabycia nieruchomości CZĘŚĆ III. KSIĘGI WIECZYSTE I. System ksiąg wieczystych w Polsce Rozwój historyczny Księgi wieczyste obecnie dane statystyczne II. Elektroniczna księga wieczysta Założenia reformy systemu ksiąg wieczystych w zakresie ich komputeryzacji Aktualny etap reformy III. Budowa księgi wieczystej Pojęcie i ogólna charakterystyka księgi wieczystej i zbioru dokumentów Budowa księgi wieczystej Dział I Dział II Dział III Dział IV Akta księgi wieczystej Inne rejestry nieruchomości i ich stosunek do ksiąg wieczystych IV. Wpisy do księgi wieczystej Stan prawny ujawniany w księgach wieczystych Prawa rzeczowe Prawa osobiste i roszczenia ujawniane w księdze wieczystej Ostrzeżenia Ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu

7 Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Scalanie i wymiana gruntów Wpisy związane ze scalaniem i podziałem oraz wywłaszczeniem Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością Rodzaje wpisów V. Zasady ksiąg wieczystych Zasada wpisu Zasada inicjatywy stron Zasada legalizmu Zasada szczegółowości Zasada wpisu uprzedniego Zasada jawności formalnej Zasada jawności materialnej (domniemanie wiarygodności oraz rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych) Działanie rękojmi na rzecz nabywcy nieruchomości Reżim i ograniczenia działania rękojmi Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym Zasada pierwszeństwa VI. Zapewnienie aktualności ksiąg wieczystych Działanie sądu z urzędu Wpis ostrzeżenia Postępowanie przynaglające Ingerencja sądu w treść wpisu Działanie właściciela nieruchomości Istota niezgodności i przesłanki powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym VII. Postępowanie wieczystoksięgowe Właściwość organów, organizacja i podstawy prawne Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego Wniosek o wpis do księgi wieczystej Reżimy formy wniosku Wymagane dokumenty Załatwianie wniosków wpisowych do ksiąg wieczystych, technika wpisów do księgi wieczystej Przesłanki wpisu Podstawy wpisu Przeszkody do wpisu Terminy Doręczenie Środki zaskarżenia Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym Odpowiedzialność Skarbu Państwa za nieprawidłowości w księgach wieczystych

8 8 CZĘŚĆ IV. FORMY FINANSOWANIA I ZABEZPIECZENIA WPROWADZENIE Rynek hipoteczny w Polsce I. Kredyt Istota umowy kredytu Treść minimalna (obligatoryjna) Zdolność kredytowa jako ustawowy warunek przyznania kredytu Obowiązki kredytobiorcy dotyczące wykazania zdolności kredytowej Obniżenie lub wypowiedzenie kredytu Przedterminowa spłata kredytu Wypłata środków a ustanowienie prawnych zabezpieczeń II. Pożyczka Natura prawna Wypowiedzenie pożyczki III. Kredyt bankowy a pożyczka bankowa IV. Inne formy kredytowania Leasing Dane statystyczne Aspekty prawne umowy leasingu Finansowanie ze wsparciem ze strony państwa System społecznego budownictwa czynszowego Rządowe programy wsparcia budownictwa Finansowanie konsorcjalne Wprowadzenie Charakter prawny konsorcjum bankowego Zabezpieczenie hipoteczne kredytów konsorcjalnych Model I: Hipoteki w tej samej randze na rzecz poszczególnych banków konsorcjalnych Model II: Hipoteka na rzecz konsorcjum jako tworu prawnego Model III: Hipoteka na rzecz kilku banków konsorcjalnych Hipoteka na rzecz kilku banków konsorcjalnych z podaniem części ułamkowych ( hipoteka ułamkowa ) Hipoteka na rzecz kilku banków konsorcjalnych bez podania części ułamkowych Model IV: Hipoteka na rzecz konsorcjum jako spółki prawa cywilnego Model V: Hipoteka na rzecz jednego banku Hipoteka na rzecz banku - administratora hipoteki Hipoteka na rzecz banku prowadzącego sprawy i reprezentującego konsorcjum Zabezpieczenie hipoteczne w przypadku syndykacji wtórnej Podsumowanie Konsorcja w praktyce banków hipotecznych wybrane zagadnienia Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Wybrane uwarunkowania i modele transakcji Wprowadzenie

9 4.2. Specyfika polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Typy realizowanych transakcji Project finance jako typowa struktura realizacji projektów deweloperskich Project finance a tradycyjne formuły realizacji projektów Podmioty uczestniczące w realizacji projektu Wniesienie nieruchomości aportem do spółki lub zakup nieruchomości przez spółkę celową kwestie odpowiedzialności Realizacja projektu z udziałem spółki celowej Dobór uczestników projektu Transfer zysków z projektu Najważniejsze umowy towarzyszące projektowi nieruchomościowemu Znaczenie najmu dla realizacji projektu Wybrane podatkowe aspekty transakcji w obszarze nieruchomości komercyjnych Transfer nieruchomości (majątku) do spółki celowej a podatek dochodowy Transfer nieruchomości (majątku) do spółki celowej a podatek VAT Wykorzystanie struktury holdingowej dla projektów nieruchomościowych z udziałem spółki celowej Banki a ocena projektów nieruchomościowych biura, magazyny, centra handlowe Ocena projektów realizowanych w formule tradycyjnej Ocena projektów realizowanych w formule project finance Wpływ nowych regulacji prawnych na finansowanie przez banki centrów handlowych Bankowa ocena projektów nieruchomościowych w budownictwie mieszkaniowym Umowy deweloperskie Podsumowanie V. Formy zabezpieczenia kredytów Zabezpieczenia rzeczowe Przewłaszczenie na zabezpieczenie Natura prawna Konstrukcje prawne Przedmiot przewłaszczenia Zalety przewłaszczenia Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie Blokada środków pieniężnych Natura prawna Przedmiot Procedura ustanawiania blokady wskazówki praktyczne Odpowiedzialność banku prowadzącego rachunek Odblokowanie środków Egzekucja przeciwko posiadaczowi rachunku ryzyko banku Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej Prawo pierwokupu Zastawy Zastaw zwykły

10 Zastaw rejestrowy Zastawnik ograniczenia podmiotowe Ustanowienie Administrator zastawu Wierzytelność zabezpieczona Przedmiot zastawu Zastaw a hipoteka Zbycie przedmiotu zastawu Kolizje ograniczonych praw rzeczowych Przeniesienie Wygaśnięcie Kolejność zaspokojenia Zastaw rejestrowy a zastaw skarbowy Egzekucyjne i pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia Rejestr zastawów Zastaw finansowy Podmioty uprawnione Kompensata Forma Procedury bankowe Zaspokojenie Kaucja Natura prawna kaucji Kaucja bankowa Kaucja a blokada środków Kaucja a przewłaszczenie na zabezpieczenie Kaucja a depozyt nieprawidłowy Zabezpieczenia osobiste Poręczenie cywilne Forma Akcesoryjność Odpowiedzialność Przedmiot poręczenia Obowiązki wierzyciela Wygaśnięcie Zakres Poręczenie za kredyt hipoteczny Praktyka bankowa Poręczenie wekslowe Forma Odpowiedzialność poręczyciela Wyłączenie odpowiedzialności wekslowej

11 Poręczenie w praktyce bankowej Przejęcie długu Umowa przejęcia długu Forma Skutki przejęcia długu Przejęcie długu przy kredycie hipotecznym Przystąpienie do długu Natura prawna Odpowiedzialność Umowy z bankiem Cesja na zabezpieczenie Umowa cesji Dłużnik a cesja Ograniczenia dotyczące cesji Przedmiot cesji Cesja globalna (w obrocie bankowym) Powierniczy charakter cesji na zabezpieczenie Ochrona dłużnika Regulacje szczególne Zastosowanie cesji w kredytowaniu nieruchomości (odszkodowania) Weksel Forma Podpis Zabezpieczona wierzytelność Porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) Aval Ograniczenia przy konsumenckich kredytach (hipotecznych) Gwarancja bankowa Natura prawna gwarancji Gwarancja bankowa płatna na pierwsze żądanie Wygaśnięcie gwarancji Wezwanie do zapłaty z gwarancji Rodzaje gwarancji bankowych Klauzule dodatkowe Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo nieodwołalne Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Zastrzeżenia stosowane w praktyce bankowej Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości Inne formy zabezpieczenia kredytów Ubezpieczenie kredytu Źródła regulacji

12 Umowa ubezpieczenia Ubezpieczenie kredytu Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczenie ryzyka Zapłata składki a ryzyko banku Odpowiedzialność ubezpieczyciela Praktyka bankowa Ubezpieczenie nieruchomości CZĘŚĆ V. PRAWO HIPOTECZNE I. Definicja hipoteki Podstawowe źródła przepisów dotyczące hipoteki Definicja legalna hipoteki II. Zasady prawa hipotecznego Zasada pierwszeństwa Zasada akcesoryjności Akcesoryjność w zakresie powstania hipoteki Akcesoryjność w zakresie przeniesienia hipoteki Akcesoryjność w zakresie treści hipoteki Akcesoryjność w zakresie wykonywania uprawnień Akcesoryjność w zakresie wygaśnięcia hipoteki Wyjątki od zasady akcesoryjności Zasada jawności Domniemanie wiarygodności ksiąg wieczystych Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Wyłączenie rękojmi Wygaśnięcie hipoteki w wyniku działania rękojmi Usunięcie niezgodności Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a uprawnienia nabywcy wierzytelności hipotecznej Zasada niepodzielności hipoteki/niepodzielności odpowiedzialności rzeczowej Zasada szczegółowości hipoteki Zasada posuwania się hipotek naprzód Zasada konfuzji hipoteka jako prawo na rzeczy cudzej III. Przedmiot hipoteki Hipoteka na nieruchomości Hipoteka na budynkach Hipoteka na lokalu stanowiącym odrębną własność Nieruchomości o charakterze publicznym jako przedmiot hipoteki Hipoteka na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej Hipoteka na części ułamkowej nieruchomości Hipoteka na użytkowaniu wieczystym Zasady ogólne

13 3.2. Ryzyko wygaśnięcia hipoteki na użytkowaniu wieczystym Hipoteka na prawach spółdzielczych Zasady ogólne Ryzyka dla banku Hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie/ subintabulat Zasady ogólne Uprawnienia wierzyciela Inne przedmioty hipoteki Zakres obciążenia hipoteką IV. Powstanie i rodzaje hipoteki Przegląd i systematyka hipotek Hipoteka umowna Źródła prawa powstania hipotek, charakter konsensulaność, kauzalność Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki Hipoteka na majątku wspólnym Wpis hipoteki do księgi wieczystej Podsumowanie Hipoteka przymusowa Informacje podstawowe Hipoteka przymusowa łączna Szczególne rodzaje hipoteki przymusowej (hipoteka podatkowa i hipoteka zusowska ) Hipoteka ustawowa Szczególne formy hipoteki Hipoteka bankowa Hipoteka łączna Istota hipoteki łącznej Hipoteka łączna umowna Przedmiot zabezpieczenia Charakter hipoteki łącznej Moment powstania hipoteki łącznej Hipoteka łączna powstająca z mocy prawa Wyjątek od zasady powstania ex lege hipotek w wyniku podziału nieruchomości ryzyko banku Hipoteka kaucyjna Zabezpieczenie tzw. umów ramowych hipoteką kaucyjną V. Zabezpieczona wierzytelność Wierzytelność podlegająca zabezpieczeniu hipoteką Wybór rodzaju hipoteki Kryteria wyboru Wierzytelności nieustalone Wierzytelności przyszłe Zabezpieczenie należności ubocznych

14 Ujawnianie odsetek we wpisie hipoteki Zabezpieczenie hipoteką kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej Sposób ujawniania odsetek w księdze wieczystej Zmiany w zakresie stosunku kredytowego (wierzytelności) dopuszczalność i wpływ na hipotekę Zmiany treści zobowiązania (w umowie kredytu) niemające charakteru nowacji Forma dokonywania zmian Zmiana kwoty wierzytelności Zmiana oprocentowania Zmiana waluty wierzytelności Zmiana wierzytelności hipotecznej a zgoda wierzycieli z równym lub niższym pierwszeństwem Zmiany treści zobowiązania o charakterze nowacji Zmiana rodzaju hipoteki Zmiany w zakresie stosunku kredytowego po stronie wierzycieli dopuszczalność i wpływ na hipotekę Zmiana wierzyciela hipotecznego na podstawie instytucji cessio legis Przelew wierzytelności hipotecznej Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką zwykłą Zagadnienia praktyczne Przelew części wierzytelności Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a przelew wierzytelności Zmiany w zakresie stosunku kredytowego po stronie dłużnika dopuszczalność i wpływ na hipotekę Przejęcie długu Sprzedaż nieruchomości a zmiana dłużnika Zmiany w zakresie stosunku kredytowego w zakresie przedmiotu zabezpieczenia dopuszczalność i wpływ na hipotekę Zmiana przedmiotu zabezpieczenia (przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość) Stosunki wielopodmiotowe VI. Ochrona hipoteki VII. Wygaśnięcie hipoteki Przyczyny wygaśnięcia hipoteki Wygaśnięcie wierzytelności jako przyczyna wygaśnięcia hipoteki Zasady ogólne Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej Wyjątki od zasady wygasania hipotek Nowacja a wygaśnięcie Roszczenie regresowe Złożenie do depozytu sądowego Przypadki wygaśnięcia hipoteki niezwiązane z wygaśnięciem wierzytelności Zrzeczenie się hipoteki

15 3.2. Konfuzja Nieprzywrócenie w ciągu 10 lat wykreślonej bezpodstawnie hipoteki Zmiana dłużnika Wygaśnięcie wieczystego użytkowania Nabycie nieruchomości w toku egzekucji Wygaśnięcie hipoteki kaucyjnej VIII.Koszty związane z zabezpieczeniem hipotecznym Koszty ustanowienia hipoteki Koszty przeniesienia hipoteki Koszty wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej IX. Realizacja hipoteki w postępowaniu egzekucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzycieli bankowych Wprowadzenie Tryb zaspokojenia roszczeń z nieruchomości objętej hipoteką Egzekucja sądowa Alternatywne sposoby zaspokojenia wierzytelności hipotecznych Egzekucja z nieruchomości a dłużnik rzeczowy/osobisty Ogólne zasady realizacji hipoteki w postępowaniu egzekucyjnym Podmioty postępowania egzekucyjnego Organy egzekucyjne Sąd w postępowaniu egzekucyjnym Komornik sądowy Zakres zadań komornika Właściwość miejscowa komornika przy egzekucji z nieruchomości Nadzór i kontrola sprawowana nad komornikiem Skarga na czynności komornika Uczestnicy postępowania egzekucyjnego Podstawy egzekucji Tytuł egzekucyjny Bankowy tytuł egzekucyjny Tytuł egzekucyjny w walucie obcej Klauzula wykonalności Termin Treść klauzuli Sąd właściwy Cel postępowania Środki odwoławcze Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika Klauzula wykonalności w razie następstwa prawnego Klauzula wykonalności w przypadku bte Zmiana właściciela nieruchomości a skuteczność egzekucji Ponowny tytuł wykonawczy

16 Skutki materialnoprawne wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności Bte a banki zagraniczne Przebieg postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego Ograniczenie egzekucji Środki zaskarżenia i powództwa przeciwegzekucyjne Środki zaskarżenia Powództwa przeciwegzekucyjne Przedmiot egzekucji Przebieg egzekucji z nieruchomości Zajęcie nieruchomości Wniosek Wpis w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji Chwila zajęcia Skutki zajęcia nieruchomości Zarząd nieruchomością Opis i oszacowanie Licytacja Obwieszczenie o licytacji Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym za zobowiązania publicznoprawne Przebieg licytacji Druga licytacja Przybicie Przysądzenie własności Podział sumy uzyskanej z egzekucji Kolejność zaspokojenia Zarzuty przeciwko planowi podziału Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art kpc) Wybrane zagadnienia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Realizacja wierzytelności zabezpieczonych hipoteką kaucyjną Realizacja hipoteki łącznej Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Egzekucja z nieruchomości rolnej Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości Egzekucja z użytkowania wieczystego Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej Uproszczona egzekucja z nieruchomości Uwagi wstępne Zakres stosowania

17 Przebieg egzekucji uproszczonej Praktyczne problemy stosowania trybu uproszczonego Eksmisja z nieruchomości Źródła prawa Znaczenie eksmisji dla wierzycieli hipotecznych Przesłanki do wystąpienia o eksmisję z lokalu mieszkalnego Eksmisja z lokali mieszkalnych Eksmisja z lokalu mieszkalnego z przyznaniem lokalu socjalnego Eksmisja z lokalu mieszkalnego bez przyznania lokalu socjalnego Praktyczne aspekty postępowania egzekucyjnego Egzekucja z nieruchomości a inne sposoby egzekucji Rodzaj nieruchomości a szanse powodzenia egzekucji Egzekucja a stosunki majątkowe małżeńskie Problem wskazania nieruchomości do egzekucji Przewlekłość postępowania Informacje ogólne Przyczyny utrudniające/wydłużające postępowanie egzekucyjne (po stronie wierzyciela) Przyczyny utrudniające/wydłużające postępowanie egzekucyjne (po stronie dłużnika) Podatek VAT od sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym Koszty egzekucji Wydatki w toku egzekucji Opłaty egzekucyjne Element cudzoziemski w egzekucji z nieruchomości Egzekucja z nieruchomości, gdy wierzycielem jest cudzoziemiec Wykonalność orzeczeń zagranicznych w Polsce Egzekucja z nieruchomości, gdy polski bank finansuje nieruchomość za granicą X. Realizacja hipoteki w postępowaniu upadłościowym Wstęp Przesłanki ogłoszenia upadłości Skutki ogłoszenia upadłości Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na postępowanie egzekucyjne Wpływ ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu na postępowanie egzekucyjne Ustanowienie hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości po ogłoszeniu upadłości Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Upadłość układowa i likwidacyjna Upadłość z możliwością zawarcia układu Pozycja wierzyciela hipotecznego w upadłości układowej Układ likwidacyjny Uchylenie układu

18 7.2 Upadłość likwidacyjna Opis i oszacowanie Sprzedaż przedsiębiorstwa Skutki sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Podział funduszów masy upadłości Kolejność zaspokajania wierzycieli zasady ogólne Kolejność zaspokajania wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo Plan podziału funduszów masy upadłości Wierzyciel zamieszkały za granicą lub mający siedzibę za granicą jako uczestnik postępowania upadłościowego BIBLIOGRAFIA Materiały konferencyjne i raporty WYKAZ SKRÓTÓW WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ZAŁĄCZNIKI A. Formularze urzędowe stosowane w przypadku ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym B. Zawiadomienia o wpisie oraz odpisy ksiąg wieczystych - przykłady... oryginalnych dokumentów C. Wzorcowe wnioski o wpisy w księgach wieczystych przygotowane... przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Prawo rzeczowe Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe pojęcie Obciążenie prawa własności Prawa na rzeczy cudzej Ograniczony zakres uprawnień Polegają na Korzystaniu z rzeczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Transfer wierzytelności hipotecznych

Transfer wierzytelności hipotecznych Transfer wierzytelności hipotecznych 1) Rodzaje transferu wierzytelności hipotecznych Typy transakcji z uwzględniniem: 1.1. charakteru transakcji ( prosty przelew wierzytelności/ sekurytyzacja/ obrót wierzytelnościami/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 13-14 grudnia 2012 r. Hotel Radisson Blu Sobieski Pl. Artura

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 Rozdział 1. Wprowadzenie 25 1.1. Jak powstają wierzytelności? 25 1.2. Słownik pojęć związanych z windykacją 31 1.3. Osoby prawne, przedsiębiorcy, firma 38

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 9.01.2014 Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Program ogólny I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Minimum programowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami Załącznik nr 1a do Porozumienia z dnia 9.01 013 r. Minimum programowe dla pośredników w Program ogólny Blok Grupa tematyczna Tematyka wykładów Liczba godzin I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 5 1 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I Prawo cywilne Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie Pojęcie Ograniczone prawa rzeczowe I Prawna forma korzystania z rzeczy (cudzej) Dająca uprawnionemu możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XXI Część I. Wstęp... 1 Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje... 1 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia Wykaz skrótow................................. 11 Literatura podstawowa............................ 13 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21 Spis treści Wykaz skrótów................................. 17 Wstęp....................................... 21 Rozdział I. Zarys ogólny problematyki................. 23 1. Nieruchomości podstawowe pojęcia...................

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

przedmiotem hipoteki nieruchomości.

przedmiotem hipoteki nieruchomości. Hipoteka Istota hipoteki Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które wraz z zastawem zalicza się do tzw. praw zastawniczych, które służą zabezpieczeniu wierzytelności, jako tzw. zabezpieczenia rzeczowe.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Hipoteka na nieruchomości. Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego

Hipoteka na nieruchomości. Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego Hipoteka na nieruchomości Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego Hipoteka jest powszechnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. O pewności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia kredytów. Część 2

Zabezpieczenia kredytów. Część 2 Zabezpieczenia kredytów. Część 2 Zastaw zwykły jest umową, na podstawie której wierzyciel (zastawnik) będzie mógł dochodzić zaspokojenia swojej należności z rzeczy ruchomej bez względu na to, czyją stała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych Tytuł: Bank w sądzie. Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne (wyd. II) Autorzy: Bartosz Łopalewski, Paweł Cetnarowski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Działalność każdego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1075.

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25. Rozdział I Przepisy ogólne...27. Art. 3... 52

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25. Rozdział I Przepisy ogólne...27. Art. 3... 52 Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH (rynek pierwotny) wniosek o udzielenie kredytu; dokument tożsamości - dwie kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy;

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 11: 1. INTERES PRAWNY DO ZASKARŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SŁUŻEBNOŚCI, EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych

Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych JUSTYNA KOZIOŁ Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych Celem pracy jest omówienie instytucji zastawu rejestrowego i próba oceny jego skuteczności w zabezpieczaniu

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 13-14 grudnia 2012 r. Hotel Radisson Blu Sobieski Pl. Artura

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1585 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe. dr Magdalena Habdas

Prawa rzeczowe. dr Magdalena Habdas Prawa rzeczowe dr Magdalena Habdas Pojęcie rzeczy art. 45 k.c. wyłącznie przedmioty materialne na tyle wyodrębnione z przyrody, iż mogą stanowić samodzielny przedmiot obrotu Brak materialności: dobra niematerialne,

Bardziej szczegółowo

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Prezentacja dla SBDiM Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Hipoteka po nowemu... 20 lutego 2011 roku zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne

Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne A. Część ogólna 1. Osoby fizyczne 1.1. Konstrukcja prawna 1.2. Zdolność prawna osób fizycznych 1.3. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych (I) Brak zdolności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe Ustawa Prawo bankowe Przedmiot: Prawo bankowe Zasady, warunki tworzenia banków. Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o licencję na prowadzenie działalności bankowej? Jak można podzielić te

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 Rozdział 1. Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami 23 1.1. SYTUACJA PRAWNA ZARZĄDCY 25 1.1.1. Regulacje prawne dotyczące zawodu zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19 Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 19 Rozdział I Geneza, pojęcie, prawny reżim, rodzaje i funkcje odsetek cywilnoprawnych... 25 1. Geneza odsetek... 25 1.1. Uwagi ogólne... 25 1.2. Odsetki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak Sygn. akt IV CSK 216/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 października 2009 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej. skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej. skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego Sygn. akt V CSK 127/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 listopada 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o dofinansowanie

Charakter prawny umowy o dofinansowanie Charakter prawny umowy o dofinansowanie Cechy umowy o dofinansowanie: o charakterze cywilnoprawnym o charakterze publicznoprawnym Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ WIERZYCIELA W TOKU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ASPEKTY PRAKTYCZNE ŁUKASZ GRZEGRZÓŁKA BANK BPH S.A. STAN FAKTYCZNY Dłużnicy: Małżeństwo Adam Malinowski lat 45 i Anna Malinowska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XV Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI

Spis treści. Wprowadzenie... XV Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Wprowadzenie............................................... XV Wykaz skrótów............................................... XVII Wykaz literatury.............................................. XXI Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU TERMIN GODZINY TEMAT 06.II (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU 1. Historia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2519 Poz. 165 165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 1 Bank Spółdzielczy w. Oddział w... BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Sposób załatwienia sprawy Na wniosek użytkownika wieczystego - patrz formularz, kancelaria tut. Urzędu (pokój nr 2, parter),

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia IV. Elektroniczna księga wieczysta 2 Księgi wieczyste podstawy prawne Ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Dług gruntowy jako nowy środek zabezpieczenia na rynku finansowania nieruchomości

Dług gruntowy jako nowy środek zabezpieczenia na rynku finansowania nieruchomości Dług gruntowy jako nowy środek zabezpieczenia na rynku finansowania nieruchomości dr Agnieszka Tułodziecka Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Warszawa, 26 stycznia 2005 r. 5. Forum Prawa Bankowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zasiedzenia nieruchomości. Odwrócona hipoteka

Prawne aspekty zasiedzenia nieruchomości. Odwrócona hipoteka Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek Prawne aspekty zasiedzenia nieruchomości Odwrócona hipoteka Wodzisław Śląski 19 XI 2013 r. PRAWNE ASPEKTY ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI Zasiedzenie nabycie prawa własności

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo