NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE"

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego 1

2 Redaktor pracy zbiorowej i koordynator merytoryczny Agnieszka Drewicz-Tułodziecka ZESPÓŁ AUTORSKI Marek Bajcer Krzysztof Czerkas Aleksandra Gregorowicz Grażyna Kołodziejska Paweł Kuglarz Małgorzata Łosiak-Szewczyk Izabela Makowska Piotr Mysiak Sławomir Pawlak Aleksandra Widziewicz Redaktor naczelny Agnieszka Drewicz-Tułodziecka Sekretarz Redakcji Aleksandra Gregorowicz Copyright by Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione pod groźbą sankcji cywilnych i karnych. Projekt graficzny: Realizacje Wizualne ISSN Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego ul. Dąbrowiecka 17/ Warszawa tel fax Nakład: 500 egzemplarzy

3 SPIS TREŚCI WSTĘP O AUTORACH CZĘŚĆ I. RYNEK NIERUCHOMOŚCI. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane o polskim rynku nieruchomości Fazy koniunktury Polski rynek nieruchomości po wejściu do Unii Europejskiej Transakcje inwestycyjne na rynku nieruchomości biurowych, handlowych, magazynowych Stopy kapitalizacji Atrakcyjność Polski na tle innych państw Europy Potencjał inwestycyjny Polski rynek nieruchomości i rynek hipoteczny po kryzysie subprime II. Uczestnicy rynku nieruchomości Instytucje finansowe i inwestorzy Licencjonowane zawody obsługujące rynek nieruchomości III. Zagadnienia prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej Podstawy prawne Elementy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Właściwość organów Ryzyko zawieszenia postępowania Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy Wygaśnięcie i cesja decyzji Elementy postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Właściwość organów Obowiązujące organy terminy Wygaśnięcie decyzji Cesja decyzji Realizacja procesu inwestycyjno-budowlanego Wstrzymanie prac budowlanych, rozbiórka Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego Bariery inwestycyjne Pokrycie kraju planami a zmiany w prawie budowlanym Niewłaściwe stosowanie zasady dobrego sąsiedztwa Brak aktualności map wymaganych przy realizacji inwestycji Trudności w zmianie przeznaczenia gruntów Wykorzystywanie pozycji monopolistycznej gestorów sieci infrastrukturalnych IV. Podatki i opłaty związane z nieruchomością w polskim systemie prawnym Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny

4 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego Opłata adiacencka Opłata planistyczna V. Źródła informacji o nieruchomościach Rejestry i inne źródła prowadzone przez organy i instytucje publiczne Bazy informacji i analizy prowadzone przez firmy o charakterze komercyjnym VI. Wycena nieruchomości w polskich regulacjach Podstawowe regulacje związane z wyceną nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Wyceny dokonywane na rzecz banków hipotecznych Wyceny dokonywane na rzecz banków uniwersalnych Operat szacunkowy, ekspertyza Dostępność informacji Waga i znaczenie wyceny nieruchomości CZĘŚĆ II. ASPEKTY OBLIGACYJNE I PRAWNORZECZOWE PRAWA ZWIĄZANEGO Z NIERUCHOMOŚCIAMI I. Prawne i gospodarcze znaczenie własności nieruchomości Rys historyczny Gospodarcze i prawne znaczenie własności nieruchomości Źródła prawa II. Własność nieruchomości Nieruchomość Pojęcie nieruchomości Nieruchomości gruntowe Nieruchomości budynkowe Nieruchomości lokalowe Części składowe gruntu Przynależności nieruchomości Prawo własności Treść i wykonywanie prawa własności Granice prawa własności Granice przestrzenne nieruchomości Stosunki sąsiedzkie Rozgraniczenie nieruchomości Ochrona własności Współwłasność Pojęcie i rodzaje współwłasności Zarząd rzeczą wspólną Korzystanie z rzeczy wspólnej Zniesienie współwłasności... 82

5 4. Posiadanie III. Użytkowanie wieczyste Pojęcie i funkcja użytkowania wieczystego Podmioty użytkowania wieczystego Zakres przedmiotowy użytkowania wieczystego Ustanowienie użytkowania wieczystego Treść i wykonywanie użytkowania wieczystego Opłaty związane z użytkowaniem wieczystym Ochrona użytkowania wieczystego Wygaśnięcie użytkowania wieczystego Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności IV. Ograniczone prawa rzeczowe Pojęcie i przedmiot ograniczonych praw rzeczowych Powstanie i przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych Ochrona ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie Służebności Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Prawa rzeczowe zastawnicze V. Ustanowienie oraz przeniesienie własności nieruchomości Uwagi ogólne Umowne przeniesienie własności (sprzedaż, zamiana, darowizna) Umowa zobowiązująca/rozporządzająca oraz konsensualność przeniesienia własności Kauzalność przeniesienia własności Warunek i termin Wymogi co do formy Przeniesienie własności nieruchomości a księgi wieczyste Odpowiedzialność właściciela nieruchomości Ryzyko banku kredytującego w razie zbycia nieruchomości przez właściciela przed ustanowieniem na niej hipoteki Nabycie nieruchomości w drodze spadkobrania Nabycie nieruchomości a stosunki małżeńskie Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia Inne wypadki nabycia i utraty własności Zrzeczenie się nieruchomości Akcesja nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości Egzekucyjne nabycie własności Nabycie na mocy orzeczenia sądowego Przemilczenie

6 8. Wywłaszczenie Ograniczenia obrotu nieruchomościami Pierwokup Nieruchomości rolne Ograniczenia obrotu nieruchomościami w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego Obrót nieruchomościami rolnymi a ryzyko banku Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Przejście ryzyka (pogorszenie rzeczy pomiędzy zawarciem umowy a zrealizowaniem sprzedaży nieruchomości) Wady przy przeniesieniu praw rzeczowych i ich konsekwencje Wady oświadczeń woli Wady prawne i wady rzeczy VI. Realizacja transakcji nabycia/sprzedaży nieruchomości i mechanizmy zabezpieczające Nabycie nieruchomości na rynku wtórnym Nabycie nieruchomości na rynku pierwotnym Mechanizmy zabezpieczające transakcję nabycia nieruchomości Wspólne mechanizmy zabezpieczenia Odmienne mechanizmy zabezpieczenia Przebieg przykładowej transakcji nabycia nieruchomości CZĘŚĆ III. KSIĘGI WIECZYSTE I. System ksiąg wieczystych w Polsce Rozwój historyczny Księgi wieczyste obecnie dane statystyczne II. Elektroniczna księga wieczysta Założenia reformy systemu ksiąg wieczystych w zakresie ich komputeryzacji Aktualny etap reformy III. Budowa księgi wieczystej Pojęcie i ogólna charakterystyka księgi wieczystej i zbioru dokumentów Budowa księgi wieczystej Dział I Dział II Dział III Dział IV Akta księgi wieczystej Inne rejestry nieruchomości i ich stosunek do ksiąg wieczystych IV. Wpisy do księgi wieczystej Stan prawny ujawniany w księgach wieczystych Prawa rzeczowe Prawa osobiste i roszczenia ujawniane w księdze wieczystej Ostrzeżenia Ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu

7 Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Scalanie i wymiana gruntów Wpisy związane ze scalaniem i podziałem oraz wywłaszczeniem Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością Rodzaje wpisów V. Zasady ksiąg wieczystych Zasada wpisu Zasada inicjatywy stron Zasada legalizmu Zasada szczegółowości Zasada wpisu uprzedniego Zasada jawności formalnej Zasada jawności materialnej (domniemanie wiarygodności oraz rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych) Działanie rękojmi na rzecz nabywcy nieruchomości Reżim i ograniczenia działania rękojmi Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym Zasada pierwszeństwa VI. Zapewnienie aktualności ksiąg wieczystych Działanie sądu z urzędu Wpis ostrzeżenia Postępowanie przynaglające Ingerencja sądu w treść wpisu Działanie właściciela nieruchomości Istota niezgodności i przesłanki powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym VII. Postępowanie wieczystoksięgowe Właściwość organów, organizacja i podstawy prawne Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego Wniosek o wpis do księgi wieczystej Reżimy formy wniosku Wymagane dokumenty Załatwianie wniosków wpisowych do ksiąg wieczystych, technika wpisów do księgi wieczystej Przesłanki wpisu Podstawy wpisu Przeszkody do wpisu Terminy Doręczenie Środki zaskarżenia Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym Odpowiedzialność Skarbu Państwa za nieprawidłowości w księgach wieczystych

8 8 CZĘŚĆ IV. FORMY FINANSOWANIA I ZABEZPIECZENIA WPROWADZENIE Rynek hipoteczny w Polsce I. Kredyt Istota umowy kredytu Treść minimalna (obligatoryjna) Zdolność kredytowa jako ustawowy warunek przyznania kredytu Obowiązki kredytobiorcy dotyczące wykazania zdolności kredytowej Obniżenie lub wypowiedzenie kredytu Przedterminowa spłata kredytu Wypłata środków a ustanowienie prawnych zabezpieczeń II. Pożyczka Natura prawna Wypowiedzenie pożyczki III. Kredyt bankowy a pożyczka bankowa IV. Inne formy kredytowania Leasing Dane statystyczne Aspekty prawne umowy leasingu Finansowanie ze wsparciem ze strony państwa System społecznego budownictwa czynszowego Rządowe programy wsparcia budownictwa Finansowanie konsorcjalne Wprowadzenie Charakter prawny konsorcjum bankowego Zabezpieczenie hipoteczne kredytów konsorcjalnych Model I: Hipoteki w tej samej randze na rzecz poszczególnych banków konsorcjalnych Model II: Hipoteka na rzecz konsorcjum jako tworu prawnego Model III: Hipoteka na rzecz kilku banków konsorcjalnych Hipoteka na rzecz kilku banków konsorcjalnych z podaniem części ułamkowych ( hipoteka ułamkowa ) Hipoteka na rzecz kilku banków konsorcjalnych bez podania części ułamkowych Model IV: Hipoteka na rzecz konsorcjum jako spółki prawa cywilnego Model V: Hipoteka na rzecz jednego banku Hipoteka na rzecz banku - administratora hipoteki Hipoteka na rzecz banku prowadzącego sprawy i reprezentującego konsorcjum Zabezpieczenie hipoteczne w przypadku syndykacji wtórnej Podsumowanie Konsorcja w praktyce banków hipotecznych wybrane zagadnienia Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Wybrane uwarunkowania i modele transakcji Wprowadzenie

9 4.2. Specyfika polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Typy realizowanych transakcji Project finance jako typowa struktura realizacji projektów deweloperskich Project finance a tradycyjne formuły realizacji projektów Podmioty uczestniczące w realizacji projektu Wniesienie nieruchomości aportem do spółki lub zakup nieruchomości przez spółkę celową kwestie odpowiedzialności Realizacja projektu z udziałem spółki celowej Dobór uczestników projektu Transfer zysków z projektu Najważniejsze umowy towarzyszące projektowi nieruchomościowemu Znaczenie najmu dla realizacji projektu Wybrane podatkowe aspekty transakcji w obszarze nieruchomości komercyjnych Transfer nieruchomości (majątku) do spółki celowej a podatek dochodowy Transfer nieruchomości (majątku) do spółki celowej a podatek VAT Wykorzystanie struktury holdingowej dla projektów nieruchomościowych z udziałem spółki celowej Banki a ocena projektów nieruchomościowych biura, magazyny, centra handlowe Ocena projektów realizowanych w formule tradycyjnej Ocena projektów realizowanych w formule project finance Wpływ nowych regulacji prawnych na finansowanie przez banki centrów handlowych Bankowa ocena projektów nieruchomościowych w budownictwie mieszkaniowym Umowy deweloperskie Podsumowanie V. Formy zabezpieczenia kredytów Zabezpieczenia rzeczowe Przewłaszczenie na zabezpieczenie Natura prawna Konstrukcje prawne Przedmiot przewłaszczenia Zalety przewłaszczenia Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie Blokada środków pieniężnych Natura prawna Przedmiot Procedura ustanawiania blokady wskazówki praktyczne Odpowiedzialność banku prowadzącego rachunek Odblokowanie środków Egzekucja przeciwko posiadaczowi rachunku ryzyko banku Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej Prawo pierwokupu Zastawy Zastaw zwykły

10 Zastaw rejestrowy Zastawnik ograniczenia podmiotowe Ustanowienie Administrator zastawu Wierzytelność zabezpieczona Przedmiot zastawu Zastaw a hipoteka Zbycie przedmiotu zastawu Kolizje ograniczonych praw rzeczowych Przeniesienie Wygaśnięcie Kolejność zaspokojenia Zastaw rejestrowy a zastaw skarbowy Egzekucyjne i pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia Rejestr zastawów Zastaw finansowy Podmioty uprawnione Kompensata Forma Procedury bankowe Zaspokojenie Kaucja Natura prawna kaucji Kaucja bankowa Kaucja a blokada środków Kaucja a przewłaszczenie na zabezpieczenie Kaucja a depozyt nieprawidłowy Zabezpieczenia osobiste Poręczenie cywilne Forma Akcesoryjność Odpowiedzialność Przedmiot poręczenia Obowiązki wierzyciela Wygaśnięcie Zakres Poręczenie za kredyt hipoteczny Praktyka bankowa Poręczenie wekslowe Forma Odpowiedzialność poręczyciela Wyłączenie odpowiedzialności wekslowej

11 Poręczenie w praktyce bankowej Przejęcie długu Umowa przejęcia długu Forma Skutki przejęcia długu Przejęcie długu przy kredycie hipotecznym Przystąpienie do długu Natura prawna Odpowiedzialność Umowy z bankiem Cesja na zabezpieczenie Umowa cesji Dłużnik a cesja Ograniczenia dotyczące cesji Przedmiot cesji Cesja globalna (w obrocie bankowym) Powierniczy charakter cesji na zabezpieczenie Ochrona dłużnika Regulacje szczególne Zastosowanie cesji w kredytowaniu nieruchomości (odszkodowania) Weksel Forma Podpis Zabezpieczona wierzytelność Porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) Aval Ograniczenia przy konsumenckich kredytach (hipotecznych) Gwarancja bankowa Natura prawna gwarancji Gwarancja bankowa płatna na pierwsze żądanie Wygaśnięcie gwarancji Wezwanie do zapłaty z gwarancji Rodzaje gwarancji bankowych Klauzule dodatkowe Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo nieodwołalne Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Zastrzeżenia stosowane w praktyce bankowej Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości Inne formy zabezpieczenia kredytów Ubezpieczenie kredytu Źródła regulacji

12 Umowa ubezpieczenia Ubezpieczenie kredytu Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczenie ryzyka Zapłata składki a ryzyko banku Odpowiedzialność ubezpieczyciela Praktyka bankowa Ubezpieczenie nieruchomości CZĘŚĆ V. PRAWO HIPOTECZNE I. Definicja hipoteki Podstawowe źródła przepisów dotyczące hipoteki Definicja legalna hipoteki II. Zasady prawa hipotecznego Zasada pierwszeństwa Zasada akcesoryjności Akcesoryjność w zakresie powstania hipoteki Akcesoryjność w zakresie przeniesienia hipoteki Akcesoryjność w zakresie treści hipoteki Akcesoryjność w zakresie wykonywania uprawnień Akcesoryjność w zakresie wygaśnięcia hipoteki Wyjątki od zasady akcesoryjności Zasada jawności Domniemanie wiarygodności ksiąg wieczystych Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Wyłączenie rękojmi Wygaśnięcie hipoteki w wyniku działania rękojmi Usunięcie niezgodności Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a uprawnienia nabywcy wierzytelności hipotecznej Zasada niepodzielności hipoteki/niepodzielności odpowiedzialności rzeczowej Zasada szczegółowości hipoteki Zasada posuwania się hipotek naprzód Zasada konfuzji hipoteka jako prawo na rzeczy cudzej III. Przedmiot hipoteki Hipoteka na nieruchomości Hipoteka na budynkach Hipoteka na lokalu stanowiącym odrębną własność Nieruchomości o charakterze publicznym jako przedmiot hipoteki Hipoteka na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej Hipoteka na części ułamkowej nieruchomości Hipoteka na użytkowaniu wieczystym Zasady ogólne

13 3.2. Ryzyko wygaśnięcia hipoteki na użytkowaniu wieczystym Hipoteka na prawach spółdzielczych Zasady ogólne Ryzyka dla banku Hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie/ subintabulat Zasady ogólne Uprawnienia wierzyciela Inne przedmioty hipoteki Zakres obciążenia hipoteką IV. Powstanie i rodzaje hipoteki Przegląd i systematyka hipotek Hipoteka umowna Źródła prawa powstania hipotek, charakter konsensulaność, kauzalność Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki Hipoteka na majątku wspólnym Wpis hipoteki do księgi wieczystej Podsumowanie Hipoteka przymusowa Informacje podstawowe Hipoteka przymusowa łączna Szczególne rodzaje hipoteki przymusowej (hipoteka podatkowa i hipoteka zusowska ) Hipoteka ustawowa Szczególne formy hipoteki Hipoteka bankowa Hipoteka łączna Istota hipoteki łącznej Hipoteka łączna umowna Przedmiot zabezpieczenia Charakter hipoteki łącznej Moment powstania hipoteki łącznej Hipoteka łączna powstająca z mocy prawa Wyjątek od zasady powstania ex lege hipotek w wyniku podziału nieruchomości ryzyko banku Hipoteka kaucyjna Zabezpieczenie tzw. umów ramowych hipoteką kaucyjną V. Zabezpieczona wierzytelność Wierzytelność podlegająca zabezpieczeniu hipoteką Wybór rodzaju hipoteki Kryteria wyboru Wierzytelności nieustalone Wierzytelności przyszłe Zabezpieczenie należności ubocznych

14 Ujawnianie odsetek we wpisie hipoteki Zabezpieczenie hipoteką kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej Sposób ujawniania odsetek w księdze wieczystej Zmiany w zakresie stosunku kredytowego (wierzytelności) dopuszczalność i wpływ na hipotekę Zmiany treści zobowiązania (w umowie kredytu) niemające charakteru nowacji Forma dokonywania zmian Zmiana kwoty wierzytelności Zmiana oprocentowania Zmiana waluty wierzytelności Zmiana wierzytelności hipotecznej a zgoda wierzycieli z równym lub niższym pierwszeństwem Zmiany treści zobowiązania o charakterze nowacji Zmiana rodzaju hipoteki Zmiany w zakresie stosunku kredytowego po stronie wierzycieli dopuszczalność i wpływ na hipotekę Zmiana wierzyciela hipotecznego na podstawie instytucji cessio legis Przelew wierzytelności hipotecznej Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką zwykłą Zagadnienia praktyczne Przelew części wierzytelności Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a przelew wierzytelności Zmiany w zakresie stosunku kredytowego po stronie dłużnika dopuszczalność i wpływ na hipotekę Przejęcie długu Sprzedaż nieruchomości a zmiana dłużnika Zmiany w zakresie stosunku kredytowego w zakresie przedmiotu zabezpieczenia dopuszczalność i wpływ na hipotekę Zmiana przedmiotu zabezpieczenia (przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość) Stosunki wielopodmiotowe VI. Ochrona hipoteki VII. Wygaśnięcie hipoteki Przyczyny wygaśnięcia hipoteki Wygaśnięcie wierzytelności jako przyczyna wygaśnięcia hipoteki Zasady ogólne Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej Wyjątki od zasady wygasania hipotek Nowacja a wygaśnięcie Roszczenie regresowe Złożenie do depozytu sądowego Przypadki wygaśnięcia hipoteki niezwiązane z wygaśnięciem wierzytelności Zrzeczenie się hipoteki

15 3.2. Konfuzja Nieprzywrócenie w ciągu 10 lat wykreślonej bezpodstawnie hipoteki Zmiana dłużnika Wygaśnięcie wieczystego użytkowania Nabycie nieruchomości w toku egzekucji Wygaśnięcie hipoteki kaucyjnej VIII.Koszty związane z zabezpieczeniem hipotecznym Koszty ustanowienia hipoteki Koszty przeniesienia hipoteki Koszty wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej IX. Realizacja hipoteki w postępowaniu egzekucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzycieli bankowych Wprowadzenie Tryb zaspokojenia roszczeń z nieruchomości objętej hipoteką Egzekucja sądowa Alternatywne sposoby zaspokojenia wierzytelności hipotecznych Egzekucja z nieruchomości a dłużnik rzeczowy/osobisty Ogólne zasady realizacji hipoteki w postępowaniu egzekucyjnym Podmioty postępowania egzekucyjnego Organy egzekucyjne Sąd w postępowaniu egzekucyjnym Komornik sądowy Zakres zadań komornika Właściwość miejscowa komornika przy egzekucji z nieruchomości Nadzór i kontrola sprawowana nad komornikiem Skarga na czynności komornika Uczestnicy postępowania egzekucyjnego Podstawy egzekucji Tytuł egzekucyjny Bankowy tytuł egzekucyjny Tytuł egzekucyjny w walucie obcej Klauzula wykonalności Termin Treść klauzuli Sąd właściwy Cel postępowania Środki odwoławcze Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika Klauzula wykonalności w razie następstwa prawnego Klauzula wykonalności w przypadku bte Zmiana właściciela nieruchomości a skuteczność egzekucji Ponowny tytuł wykonawczy

16 Skutki materialnoprawne wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności Bte a banki zagraniczne Przebieg postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego Ograniczenie egzekucji Środki zaskarżenia i powództwa przeciwegzekucyjne Środki zaskarżenia Powództwa przeciwegzekucyjne Przedmiot egzekucji Przebieg egzekucji z nieruchomości Zajęcie nieruchomości Wniosek Wpis w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji Chwila zajęcia Skutki zajęcia nieruchomości Zarząd nieruchomością Opis i oszacowanie Licytacja Obwieszczenie o licytacji Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym za zobowiązania publicznoprawne Przebieg licytacji Druga licytacja Przybicie Przysądzenie własności Podział sumy uzyskanej z egzekucji Kolejność zaspokojenia Zarzuty przeciwko planowi podziału Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art kpc) Wybrane zagadnienia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Realizacja wierzytelności zabezpieczonych hipoteką kaucyjną Realizacja hipoteki łącznej Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Egzekucja z nieruchomości rolnej Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości Egzekucja z użytkowania wieczystego Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej Uproszczona egzekucja z nieruchomości Uwagi wstępne Zakres stosowania

17 Przebieg egzekucji uproszczonej Praktyczne problemy stosowania trybu uproszczonego Eksmisja z nieruchomości Źródła prawa Znaczenie eksmisji dla wierzycieli hipotecznych Przesłanki do wystąpienia o eksmisję z lokalu mieszkalnego Eksmisja z lokali mieszkalnych Eksmisja z lokalu mieszkalnego z przyznaniem lokalu socjalnego Eksmisja z lokalu mieszkalnego bez przyznania lokalu socjalnego Praktyczne aspekty postępowania egzekucyjnego Egzekucja z nieruchomości a inne sposoby egzekucji Rodzaj nieruchomości a szanse powodzenia egzekucji Egzekucja a stosunki majątkowe małżeńskie Problem wskazania nieruchomości do egzekucji Przewlekłość postępowania Informacje ogólne Przyczyny utrudniające/wydłużające postępowanie egzekucyjne (po stronie wierzyciela) Przyczyny utrudniające/wydłużające postępowanie egzekucyjne (po stronie dłużnika) Podatek VAT od sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym Koszty egzekucji Wydatki w toku egzekucji Opłaty egzekucyjne Element cudzoziemski w egzekucji z nieruchomości Egzekucja z nieruchomości, gdy wierzycielem jest cudzoziemiec Wykonalność orzeczeń zagranicznych w Polsce Egzekucja z nieruchomości, gdy polski bank finansuje nieruchomość za granicą X. Realizacja hipoteki w postępowaniu upadłościowym Wstęp Przesłanki ogłoszenia upadłości Skutki ogłoszenia upadłości Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na postępowanie egzekucyjne Wpływ ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu na postępowanie egzekucyjne Ustanowienie hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości po ogłoszeniu upadłości Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Upadłość układowa i likwidacyjna Upadłość z możliwością zawarcia układu Pozycja wierzyciela hipotecznego w upadłości układowej Układ likwidacyjny Uchylenie układu

18 7.2 Upadłość likwidacyjna Opis i oszacowanie Sprzedaż przedsiębiorstwa Skutki sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Podział funduszów masy upadłości Kolejność zaspokajania wierzycieli zasady ogólne Kolejność zaspokajania wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo Plan podziału funduszów masy upadłości Wierzyciel zamieszkały za granicą lub mający siedzibę za granicą jako uczestnik postępowania upadłościowego BIBLIOGRAFIA Materiały konferencyjne i raporty WYKAZ SKRÓTÓW WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ZAŁĄCZNIKI A. Formularze urzędowe stosowane w przypadku ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym B. Zawiadomienia o wpisie oraz odpisy ksiąg wieczystych - przykłady... oryginalnych dokumentów C. Wzorcowe wnioski o wpisy w księgach wieczystych przygotowane... przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14716 Cena netto 1 180,00 zł Cena brutto 1 180,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14712 Cena netto 1 770,00 zł Cena brutto 1 770,00 zł Cena netto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Księgi wieczyste geneza i rozwój, przedmiot, budowa oraz funkcje..................... 23 1.

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Prawo rzeczowe Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe pojęcie Obciążenie prawa własności Prawa na rzeczy cudzej Ograniczony zakres uprawnień Polegają na Korzystaniu z rzeczy

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Transfer wierzytelności hipotecznych

Transfer wierzytelności hipotecznych Transfer wierzytelności hipotecznych 1) Rodzaje transferu wierzytelności hipotecznych Typy transakcji z uwzględniniem: 1.1. charakteru transakcji ( prosty przelew wierzytelności/ sekurytyzacja/ obrót wierzytelnościami/

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 13-14 grudnia 2012 r. Hotel Radisson Blu Sobieski Pl. Artura

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 Rozdział 1. Wprowadzenie 25 1.1. Jak powstają wierzytelności? 25 1.2. Słownik pojęć związanych z windykacją 31 1.3. Osoby prawne, przedsiębiorcy, firma 38

Bardziej szczegółowo

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r.

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r. Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we na rok szkoleniowy 2016 r. Zajęcia seminaryjne odbywają się na sali wykładowej w Izbie Komorniczej we przy u. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. repetytorium. redakcja Michał Araszkiewicz Dominika Mróz

Prawo rzeczowe. repetytorium. redakcja Michał Araszkiewicz Dominika Mróz Prawo rzeczowe repetytorium redakcja Michał Araszkiewicz Dominika Mróz Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1 PRAWA RZECZOWE. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 15 1. Rodzaje praw

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 9.01.2014 Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Program ogólny I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I Prawo cywilne Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie Pojęcie Ograniczone prawa rzeczowe I Prawna forma korzystania z rzeczy (cudzej) Dająca uprawnionemu możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Minimum programowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami Załącznik nr 1a do Porozumienia z dnia 9.01 013 r. Minimum programowe dla pośredników w Program ogólny Blok Grupa tematyczna Tematyka wykładów Liczba godzin I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 5 1 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XXI Część I. Wstęp... 1 Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje... 1 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21 Spis treści Wykaz skrótów................................. 17 Wstęp....................................... 21 Rozdział I. Zarys ogólny problematyki................. 23 1. Nieruchomości podstawowe pojęcia...................

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia Wykaz skrótow................................. 11 Literatura podstawowa............................ 13 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego Przedmowa Wprowadzenie Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres regulacji Art. 2. Inne ustawy Art. 3. Organ centralny i doradczy Art. 4. Słowniczek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Literatura... XIII Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Str. Nb. Literatura... XIII Wykaz skrótów... XXI Literatura... XIII Wykaz skrótów... XXI Rozdział 1. Pojęcie nieruchomości w prawie polskim... 1 1 1. Geneza pojęcia nieruchomości... 1 1 2. Definicja nieruchomości we współczesnym prawie polskim... 3 8

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Hipoteka na nieruchomości. Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego

Hipoteka na nieruchomości. Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego Hipoteka na nieruchomości Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego Hipoteka jest powszechnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. O pewności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia kredytów. Część 2

Zabezpieczenia kredytów. Część 2 Zabezpieczenia kredytów. Część 2 Zastaw zwykły jest umową, na podstawie której wierzyciel (zastawnik) będzie mógł dochodzić zaspokojenia swojej należności z rzeczy ruchomej bez względu na to, czyją stała

Bardziej szczegółowo

przedmiotem hipoteki nieruchomości.

przedmiotem hipoteki nieruchomości. Hipoteka Istota hipoteki Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które wraz z zastawem zalicza się do tzw. praw zastawniczych, które służą zabezpieczeniu wierzytelności, jako tzw. zabezpieczenia rzeczowe.

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości Prawo cywilne I Wykonywanie własności nieruchomości I Rodzaje nieruchomości Kataster i księgi wieczyste Zagadnienia ogólne Zakres regulacji Przepisy ewidencyjne Obowiązki właścicieli nieruchomości Regulacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2009 r.)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2009 r.) Dz.U.09.131.1075 USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2009 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25. Rozdział I Przepisy ogólne...27. Art. 3... 52

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25. Rozdział I Przepisy ogólne...27. Art. 3... 52 Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych Tytuł: Bank w sądzie. Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne (wyd. II) Autorzy: Bartosz Łopalewski, Paweł Cetnarowski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Działalność każdego

Bardziej szczegółowo

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem radca prawny Ryszard Stolarz Podstawowe sprawdzenie kontrahenta Działania, które powinno się podjąć przed podpisaniem określonej umowy. Są to działania,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1075.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 11: 1. INTERES PRAWNY DO ZASKARŻENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe Ustawa Prawo bankowe Przedmiot: Prawo bankowe Zasady, warunki tworzenia banków. Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o licencję na prowadzenie działalności bankowej? Jak można podzielić te

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH (rynek pierwotny) wniosek o udzielenie kredytu; dokument tożsamości - dwie kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Noty o autorach... Przedmowa... Wykaz aktów prawnych i skrótów...

Spis treści. Noty o autorach... Przedmowa... Wykaz aktów prawnych i skrótów... Noty o autorach... Przedmowa... Wykaz aktów prawnych i skrótów... Rozdział 1. Założenia... 1. 1. Sprawność... 1.2. Współpraca... 1.3. Transparentność... 1.4. Precyzyjne wskazanie obowiązków komornika...

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SŁUŻEBNOŚCI, EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych

Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych JUSTYNA KOZIOŁ Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych Celem pracy jest omówienie instytucji zastawu rejestrowego i próba oceny jego skuteczności w zabezpieczaniu

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1585 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe. dr Magdalena Habdas

Prawa rzeczowe. dr Magdalena Habdas Prawa rzeczowe dr Magdalena Habdas Pojęcie rzeczy art. 45 k.c. wyłącznie przedmioty materialne na tyle wyodrębnione z przyrody, iż mogą stanowić samodzielny przedmiot obrotu Brak materialności: dobra niematerialne,

Bardziej szczegółowo