NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE"

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego 1

2 Redaktor pracy zbiorowej i koordynator merytoryczny Agnieszka Drewicz-Tułodziecka ZESPÓŁ AUTORSKI Marek Bajcer Krzysztof Czerkas Aleksandra Gregorowicz Grażyna Kołodziejska Paweł Kuglarz Małgorzata Łosiak-Szewczyk Izabela Makowska Piotr Mysiak Sławomir Pawlak Aleksandra Widziewicz Redaktor naczelny Agnieszka Drewicz-Tułodziecka Sekretarz Redakcji Aleksandra Gregorowicz Copyright by Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione pod groźbą sankcji cywilnych i karnych. Projekt graficzny: Realizacje Wizualne ISSN Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego ul. Dąbrowiecka 17/ Warszawa tel fax Nakład: 500 egzemplarzy

3 SPIS TREŚCI WSTĘP O AUTORACH CZĘŚĆ I. RYNEK NIERUCHOMOŚCI. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane o polskim rynku nieruchomości Fazy koniunktury Polski rynek nieruchomości po wejściu do Unii Europejskiej Transakcje inwestycyjne na rynku nieruchomości biurowych, handlowych, magazynowych Stopy kapitalizacji Atrakcyjność Polski na tle innych państw Europy Potencjał inwestycyjny Polski rynek nieruchomości i rynek hipoteczny po kryzysie subprime II. Uczestnicy rynku nieruchomości Instytucje finansowe i inwestorzy Licencjonowane zawody obsługujące rynek nieruchomości III. Zagadnienia prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej Podstawy prawne Elementy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Właściwość organów Ryzyko zawieszenia postępowania Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy Wygaśnięcie i cesja decyzji Elementy postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Właściwość organów Obowiązujące organy terminy Wygaśnięcie decyzji Cesja decyzji Realizacja procesu inwestycyjno-budowlanego Wstrzymanie prac budowlanych, rozbiórka Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego Bariery inwestycyjne Pokrycie kraju planami a zmiany w prawie budowlanym Niewłaściwe stosowanie zasady dobrego sąsiedztwa Brak aktualności map wymaganych przy realizacji inwestycji Trudności w zmianie przeznaczenia gruntów Wykorzystywanie pozycji monopolistycznej gestorów sieci infrastrukturalnych IV. Podatki i opłaty związane z nieruchomością w polskim systemie prawnym Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny

4 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego Opłata adiacencka Opłata planistyczna V. Źródła informacji o nieruchomościach Rejestry i inne źródła prowadzone przez organy i instytucje publiczne Bazy informacji i analizy prowadzone przez firmy o charakterze komercyjnym VI. Wycena nieruchomości w polskich regulacjach Podstawowe regulacje związane z wyceną nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Wyceny dokonywane na rzecz banków hipotecznych Wyceny dokonywane na rzecz banków uniwersalnych Operat szacunkowy, ekspertyza Dostępność informacji Waga i znaczenie wyceny nieruchomości CZĘŚĆ II. ASPEKTY OBLIGACYJNE I PRAWNORZECZOWE PRAWA ZWIĄZANEGO Z NIERUCHOMOŚCIAMI I. Prawne i gospodarcze znaczenie własności nieruchomości Rys historyczny Gospodarcze i prawne znaczenie własności nieruchomości Źródła prawa II. Własność nieruchomości Nieruchomość Pojęcie nieruchomości Nieruchomości gruntowe Nieruchomości budynkowe Nieruchomości lokalowe Części składowe gruntu Przynależności nieruchomości Prawo własności Treść i wykonywanie prawa własności Granice prawa własności Granice przestrzenne nieruchomości Stosunki sąsiedzkie Rozgraniczenie nieruchomości Ochrona własności Współwłasność Pojęcie i rodzaje współwłasności Zarząd rzeczą wspólną Korzystanie z rzeczy wspólnej Zniesienie współwłasności... 82

5 4. Posiadanie III. Użytkowanie wieczyste Pojęcie i funkcja użytkowania wieczystego Podmioty użytkowania wieczystego Zakres przedmiotowy użytkowania wieczystego Ustanowienie użytkowania wieczystego Treść i wykonywanie użytkowania wieczystego Opłaty związane z użytkowaniem wieczystym Ochrona użytkowania wieczystego Wygaśnięcie użytkowania wieczystego Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności IV. Ograniczone prawa rzeczowe Pojęcie i przedmiot ograniczonych praw rzeczowych Powstanie i przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych Ochrona ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie Służebności Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Prawa rzeczowe zastawnicze V. Ustanowienie oraz przeniesienie własności nieruchomości Uwagi ogólne Umowne przeniesienie własności (sprzedaż, zamiana, darowizna) Umowa zobowiązująca/rozporządzająca oraz konsensualność przeniesienia własności Kauzalność przeniesienia własności Warunek i termin Wymogi co do formy Przeniesienie własności nieruchomości a księgi wieczyste Odpowiedzialność właściciela nieruchomości Ryzyko banku kredytującego w razie zbycia nieruchomości przez właściciela przed ustanowieniem na niej hipoteki Nabycie nieruchomości w drodze spadkobrania Nabycie nieruchomości a stosunki małżeńskie Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia Inne wypadki nabycia i utraty własności Zrzeczenie się nieruchomości Akcesja nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości Egzekucyjne nabycie własności Nabycie na mocy orzeczenia sądowego Przemilczenie

6 8. Wywłaszczenie Ograniczenia obrotu nieruchomościami Pierwokup Nieruchomości rolne Ograniczenia obrotu nieruchomościami w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego Obrót nieruchomościami rolnymi a ryzyko banku Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Przejście ryzyka (pogorszenie rzeczy pomiędzy zawarciem umowy a zrealizowaniem sprzedaży nieruchomości) Wady przy przeniesieniu praw rzeczowych i ich konsekwencje Wady oświadczeń woli Wady prawne i wady rzeczy VI. Realizacja transakcji nabycia/sprzedaży nieruchomości i mechanizmy zabezpieczające Nabycie nieruchomości na rynku wtórnym Nabycie nieruchomości na rynku pierwotnym Mechanizmy zabezpieczające transakcję nabycia nieruchomości Wspólne mechanizmy zabezpieczenia Odmienne mechanizmy zabezpieczenia Przebieg przykładowej transakcji nabycia nieruchomości CZĘŚĆ III. KSIĘGI WIECZYSTE I. System ksiąg wieczystych w Polsce Rozwój historyczny Księgi wieczyste obecnie dane statystyczne II. Elektroniczna księga wieczysta Założenia reformy systemu ksiąg wieczystych w zakresie ich komputeryzacji Aktualny etap reformy III. Budowa księgi wieczystej Pojęcie i ogólna charakterystyka księgi wieczystej i zbioru dokumentów Budowa księgi wieczystej Dział I Dział II Dział III Dział IV Akta księgi wieczystej Inne rejestry nieruchomości i ich stosunek do ksiąg wieczystych IV. Wpisy do księgi wieczystej Stan prawny ujawniany w księgach wieczystych Prawa rzeczowe Prawa osobiste i roszczenia ujawniane w księdze wieczystej Ostrzeżenia Ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu

7 Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Scalanie i wymiana gruntów Wpisy związane ze scalaniem i podziałem oraz wywłaszczeniem Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością Rodzaje wpisów V. Zasady ksiąg wieczystych Zasada wpisu Zasada inicjatywy stron Zasada legalizmu Zasada szczegółowości Zasada wpisu uprzedniego Zasada jawności formalnej Zasada jawności materialnej (domniemanie wiarygodności oraz rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych) Działanie rękojmi na rzecz nabywcy nieruchomości Reżim i ograniczenia działania rękojmi Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym Zasada pierwszeństwa VI. Zapewnienie aktualności ksiąg wieczystych Działanie sądu z urzędu Wpis ostrzeżenia Postępowanie przynaglające Ingerencja sądu w treść wpisu Działanie właściciela nieruchomości Istota niezgodności i przesłanki powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym VII. Postępowanie wieczystoksięgowe Właściwość organów, organizacja i podstawy prawne Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego Wniosek o wpis do księgi wieczystej Reżimy formy wniosku Wymagane dokumenty Załatwianie wniosków wpisowych do ksiąg wieczystych, technika wpisów do księgi wieczystej Przesłanki wpisu Podstawy wpisu Przeszkody do wpisu Terminy Doręczenie Środki zaskarżenia Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym Odpowiedzialność Skarbu Państwa za nieprawidłowości w księgach wieczystych

8 8 CZĘŚĆ IV. FORMY FINANSOWANIA I ZABEZPIECZENIA WPROWADZENIE Rynek hipoteczny w Polsce I. Kredyt Istota umowy kredytu Treść minimalna (obligatoryjna) Zdolność kredytowa jako ustawowy warunek przyznania kredytu Obowiązki kredytobiorcy dotyczące wykazania zdolności kredytowej Obniżenie lub wypowiedzenie kredytu Przedterminowa spłata kredytu Wypłata środków a ustanowienie prawnych zabezpieczeń II. Pożyczka Natura prawna Wypowiedzenie pożyczki III. Kredyt bankowy a pożyczka bankowa IV. Inne formy kredytowania Leasing Dane statystyczne Aspekty prawne umowy leasingu Finansowanie ze wsparciem ze strony państwa System społecznego budownictwa czynszowego Rządowe programy wsparcia budownictwa Finansowanie konsorcjalne Wprowadzenie Charakter prawny konsorcjum bankowego Zabezpieczenie hipoteczne kredytów konsorcjalnych Model I: Hipoteki w tej samej randze na rzecz poszczególnych banków konsorcjalnych Model II: Hipoteka na rzecz konsorcjum jako tworu prawnego Model III: Hipoteka na rzecz kilku banków konsorcjalnych Hipoteka na rzecz kilku banków konsorcjalnych z podaniem części ułamkowych ( hipoteka ułamkowa ) Hipoteka na rzecz kilku banków konsorcjalnych bez podania części ułamkowych Model IV: Hipoteka na rzecz konsorcjum jako spółki prawa cywilnego Model V: Hipoteka na rzecz jednego banku Hipoteka na rzecz banku - administratora hipoteki Hipoteka na rzecz banku prowadzącego sprawy i reprezentującego konsorcjum Zabezpieczenie hipoteczne w przypadku syndykacji wtórnej Podsumowanie Konsorcja w praktyce banków hipotecznych wybrane zagadnienia Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Wybrane uwarunkowania i modele transakcji Wprowadzenie

9 4.2. Specyfika polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Typy realizowanych transakcji Project finance jako typowa struktura realizacji projektów deweloperskich Project finance a tradycyjne formuły realizacji projektów Podmioty uczestniczące w realizacji projektu Wniesienie nieruchomości aportem do spółki lub zakup nieruchomości przez spółkę celową kwestie odpowiedzialności Realizacja projektu z udziałem spółki celowej Dobór uczestników projektu Transfer zysków z projektu Najważniejsze umowy towarzyszące projektowi nieruchomościowemu Znaczenie najmu dla realizacji projektu Wybrane podatkowe aspekty transakcji w obszarze nieruchomości komercyjnych Transfer nieruchomości (majątku) do spółki celowej a podatek dochodowy Transfer nieruchomości (majątku) do spółki celowej a podatek VAT Wykorzystanie struktury holdingowej dla projektów nieruchomościowych z udziałem spółki celowej Banki a ocena projektów nieruchomościowych biura, magazyny, centra handlowe Ocena projektów realizowanych w formule tradycyjnej Ocena projektów realizowanych w formule project finance Wpływ nowych regulacji prawnych na finansowanie przez banki centrów handlowych Bankowa ocena projektów nieruchomościowych w budownictwie mieszkaniowym Umowy deweloperskie Podsumowanie V. Formy zabezpieczenia kredytów Zabezpieczenia rzeczowe Przewłaszczenie na zabezpieczenie Natura prawna Konstrukcje prawne Przedmiot przewłaszczenia Zalety przewłaszczenia Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie Blokada środków pieniężnych Natura prawna Przedmiot Procedura ustanawiania blokady wskazówki praktyczne Odpowiedzialność banku prowadzącego rachunek Odblokowanie środków Egzekucja przeciwko posiadaczowi rachunku ryzyko banku Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej Prawo pierwokupu Zastawy Zastaw zwykły

10 Zastaw rejestrowy Zastawnik ograniczenia podmiotowe Ustanowienie Administrator zastawu Wierzytelność zabezpieczona Przedmiot zastawu Zastaw a hipoteka Zbycie przedmiotu zastawu Kolizje ograniczonych praw rzeczowych Przeniesienie Wygaśnięcie Kolejność zaspokojenia Zastaw rejestrowy a zastaw skarbowy Egzekucyjne i pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia Rejestr zastawów Zastaw finansowy Podmioty uprawnione Kompensata Forma Procedury bankowe Zaspokojenie Kaucja Natura prawna kaucji Kaucja bankowa Kaucja a blokada środków Kaucja a przewłaszczenie na zabezpieczenie Kaucja a depozyt nieprawidłowy Zabezpieczenia osobiste Poręczenie cywilne Forma Akcesoryjność Odpowiedzialność Przedmiot poręczenia Obowiązki wierzyciela Wygaśnięcie Zakres Poręczenie za kredyt hipoteczny Praktyka bankowa Poręczenie wekslowe Forma Odpowiedzialność poręczyciela Wyłączenie odpowiedzialności wekslowej

11 Poręczenie w praktyce bankowej Przejęcie długu Umowa przejęcia długu Forma Skutki przejęcia długu Przejęcie długu przy kredycie hipotecznym Przystąpienie do długu Natura prawna Odpowiedzialność Umowy z bankiem Cesja na zabezpieczenie Umowa cesji Dłużnik a cesja Ograniczenia dotyczące cesji Przedmiot cesji Cesja globalna (w obrocie bankowym) Powierniczy charakter cesji na zabezpieczenie Ochrona dłużnika Regulacje szczególne Zastosowanie cesji w kredytowaniu nieruchomości (odszkodowania) Weksel Forma Podpis Zabezpieczona wierzytelność Porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) Aval Ograniczenia przy konsumenckich kredytach (hipotecznych) Gwarancja bankowa Natura prawna gwarancji Gwarancja bankowa płatna na pierwsze żądanie Wygaśnięcie gwarancji Wezwanie do zapłaty z gwarancji Rodzaje gwarancji bankowych Klauzule dodatkowe Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo nieodwołalne Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Zastrzeżenia stosowane w praktyce bankowej Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości Inne formy zabezpieczenia kredytów Ubezpieczenie kredytu Źródła regulacji

12 Umowa ubezpieczenia Ubezpieczenie kredytu Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczenie ryzyka Zapłata składki a ryzyko banku Odpowiedzialność ubezpieczyciela Praktyka bankowa Ubezpieczenie nieruchomości CZĘŚĆ V. PRAWO HIPOTECZNE I. Definicja hipoteki Podstawowe źródła przepisów dotyczące hipoteki Definicja legalna hipoteki II. Zasady prawa hipotecznego Zasada pierwszeństwa Zasada akcesoryjności Akcesoryjność w zakresie powstania hipoteki Akcesoryjność w zakresie przeniesienia hipoteki Akcesoryjność w zakresie treści hipoteki Akcesoryjność w zakresie wykonywania uprawnień Akcesoryjność w zakresie wygaśnięcia hipoteki Wyjątki od zasady akcesoryjności Zasada jawności Domniemanie wiarygodności ksiąg wieczystych Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Wyłączenie rękojmi Wygaśnięcie hipoteki w wyniku działania rękojmi Usunięcie niezgodności Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a uprawnienia nabywcy wierzytelności hipotecznej Zasada niepodzielności hipoteki/niepodzielności odpowiedzialności rzeczowej Zasada szczegółowości hipoteki Zasada posuwania się hipotek naprzód Zasada konfuzji hipoteka jako prawo na rzeczy cudzej III. Przedmiot hipoteki Hipoteka na nieruchomości Hipoteka na budynkach Hipoteka na lokalu stanowiącym odrębną własność Nieruchomości o charakterze publicznym jako przedmiot hipoteki Hipoteka na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej Hipoteka na części ułamkowej nieruchomości Hipoteka na użytkowaniu wieczystym Zasady ogólne

13 3.2. Ryzyko wygaśnięcia hipoteki na użytkowaniu wieczystym Hipoteka na prawach spółdzielczych Zasady ogólne Ryzyka dla banku Hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie/ subintabulat Zasady ogólne Uprawnienia wierzyciela Inne przedmioty hipoteki Zakres obciążenia hipoteką IV. Powstanie i rodzaje hipoteki Przegląd i systematyka hipotek Hipoteka umowna Źródła prawa powstania hipotek, charakter konsensulaność, kauzalność Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki Hipoteka na majątku wspólnym Wpis hipoteki do księgi wieczystej Podsumowanie Hipoteka przymusowa Informacje podstawowe Hipoteka przymusowa łączna Szczególne rodzaje hipoteki przymusowej (hipoteka podatkowa i hipoteka zusowska ) Hipoteka ustawowa Szczególne formy hipoteki Hipoteka bankowa Hipoteka łączna Istota hipoteki łącznej Hipoteka łączna umowna Przedmiot zabezpieczenia Charakter hipoteki łącznej Moment powstania hipoteki łącznej Hipoteka łączna powstająca z mocy prawa Wyjątek od zasady powstania ex lege hipotek w wyniku podziału nieruchomości ryzyko banku Hipoteka kaucyjna Zabezpieczenie tzw. umów ramowych hipoteką kaucyjną V. Zabezpieczona wierzytelność Wierzytelność podlegająca zabezpieczeniu hipoteką Wybór rodzaju hipoteki Kryteria wyboru Wierzytelności nieustalone Wierzytelności przyszłe Zabezpieczenie należności ubocznych

14 Ujawnianie odsetek we wpisie hipoteki Zabezpieczenie hipoteką kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej Sposób ujawniania odsetek w księdze wieczystej Zmiany w zakresie stosunku kredytowego (wierzytelności) dopuszczalność i wpływ na hipotekę Zmiany treści zobowiązania (w umowie kredytu) niemające charakteru nowacji Forma dokonywania zmian Zmiana kwoty wierzytelności Zmiana oprocentowania Zmiana waluty wierzytelności Zmiana wierzytelności hipotecznej a zgoda wierzycieli z równym lub niższym pierwszeństwem Zmiany treści zobowiązania o charakterze nowacji Zmiana rodzaju hipoteki Zmiany w zakresie stosunku kredytowego po stronie wierzycieli dopuszczalność i wpływ na hipotekę Zmiana wierzyciela hipotecznego na podstawie instytucji cessio legis Przelew wierzytelności hipotecznej Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką zwykłą Zagadnienia praktyczne Przelew części wierzytelności Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a przelew wierzytelności Zmiany w zakresie stosunku kredytowego po stronie dłużnika dopuszczalność i wpływ na hipotekę Przejęcie długu Sprzedaż nieruchomości a zmiana dłużnika Zmiany w zakresie stosunku kredytowego w zakresie przedmiotu zabezpieczenia dopuszczalność i wpływ na hipotekę Zmiana przedmiotu zabezpieczenia (przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość) Stosunki wielopodmiotowe VI. Ochrona hipoteki VII. Wygaśnięcie hipoteki Przyczyny wygaśnięcia hipoteki Wygaśnięcie wierzytelności jako przyczyna wygaśnięcia hipoteki Zasady ogólne Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej Wyjątki od zasady wygasania hipotek Nowacja a wygaśnięcie Roszczenie regresowe Złożenie do depozytu sądowego Przypadki wygaśnięcia hipoteki niezwiązane z wygaśnięciem wierzytelności Zrzeczenie się hipoteki

15 3.2. Konfuzja Nieprzywrócenie w ciągu 10 lat wykreślonej bezpodstawnie hipoteki Zmiana dłużnika Wygaśnięcie wieczystego użytkowania Nabycie nieruchomości w toku egzekucji Wygaśnięcie hipoteki kaucyjnej VIII.Koszty związane z zabezpieczeniem hipotecznym Koszty ustanowienia hipoteki Koszty przeniesienia hipoteki Koszty wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej IX. Realizacja hipoteki w postępowaniu egzekucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzycieli bankowych Wprowadzenie Tryb zaspokojenia roszczeń z nieruchomości objętej hipoteką Egzekucja sądowa Alternatywne sposoby zaspokojenia wierzytelności hipotecznych Egzekucja z nieruchomości a dłużnik rzeczowy/osobisty Ogólne zasady realizacji hipoteki w postępowaniu egzekucyjnym Podmioty postępowania egzekucyjnego Organy egzekucyjne Sąd w postępowaniu egzekucyjnym Komornik sądowy Zakres zadań komornika Właściwość miejscowa komornika przy egzekucji z nieruchomości Nadzór i kontrola sprawowana nad komornikiem Skarga na czynności komornika Uczestnicy postępowania egzekucyjnego Podstawy egzekucji Tytuł egzekucyjny Bankowy tytuł egzekucyjny Tytuł egzekucyjny w walucie obcej Klauzula wykonalności Termin Treść klauzuli Sąd właściwy Cel postępowania Środki odwoławcze Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika Klauzula wykonalności w razie następstwa prawnego Klauzula wykonalności w przypadku bte Zmiana właściciela nieruchomości a skuteczność egzekucji Ponowny tytuł wykonawczy

16 Skutki materialnoprawne wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności Bte a banki zagraniczne Przebieg postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego Ograniczenie egzekucji Środki zaskarżenia i powództwa przeciwegzekucyjne Środki zaskarżenia Powództwa przeciwegzekucyjne Przedmiot egzekucji Przebieg egzekucji z nieruchomości Zajęcie nieruchomości Wniosek Wpis w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji Chwila zajęcia Skutki zajęcia nieruchomości Zarząd nieruchomością Opis i oszacowanie Licytacja Obwieszczenie o licytacji Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym za zobowiązania publicznoprawne Przebieg licytacji Druga licytacja Przybicie Przysądzenie własności Podział sumy uzyskanej z egzekucji Kolejność zaspokojenia Zarzuty przeciwko planowi podziału Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art kpc) Wybrane zagadnienia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Realizacja wierzytelności zabezpieczonych hipoteką kaucyjną Realizacja hipoteki łącznej Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Egzekucja z nieruchomości rolnej Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości Egzekucja z użytkowania wieczystego Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej Uproszczona egzekucja z nieruchomości Uwagi wstępne Zakres stosowania

17 Przebieg egzekucji uproszczonej Praktyczne problemy stosowania trybu uproszczonego Eksmisja z nieruchomości Źródła prawa Znaczenie eksmisji dla wierzycieli hipotecznych Przesłanki do wystąpienia o eksmisję z lokalu mieszkalnego Eksmisja z lokali mieszkalnych Eksmisja z lokalu mieszkalnego z przyznaniem lokalu socjalnego Eksmisja z lokalu mieszkalnego bez przyznania lokalu socjalnego Praktyczne aspekty postępowania egzekucyjnego Egzekucja z nieruchomości a inne sposoby egzekucji Rodzaj nieruchomości a szanse powodzenia egzekucji Egzekucja a stosunki majątkowe małżeńskie Problem wskazania nieruchomości do egzekucji Przewlekłość postępowania Informacje ogólne Przyczyny utrudniające/wydłużające postępowanie egzekucyjne (po stronie wierzyciela) Przyczyny utrudniające/wydłużające postępowanie egzekucyjne (po stronie dłużnika) Podatek VAT od sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym Koszty egzekucji Wydatki w toku egzekucji Opłaty egzekucyjne Element cudzoziemski w egzekucji z nieruchomości Egzekucja z nieruchomości, gdy wierzycielem jest cudzoziemiec Wykonalność orzeczeń zagranicznych w Polsce Egzekucja z nieruchomości, gdy polski bank finansuje nieruchomość za granicą X. Realizacja hipoteki w postępowaniu upadłościowym Wstęp Przesłanki ogłoszenia upadłości Skutki ogłoszenia upadłości Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na postępowanie egzekucyjne Wpływ ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu na postępowanie egzekucyjne Ustanowienie hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości po ogłoszeniu upadłości Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Upadłość układowa i likwidacyjna Upadłość z możliwością zawarcia układu Pozycja wierzyciela hipotecznego w upadłości układowej Układ likwidacyjny Uchylenie układu

18 7.2 Upadłość likwidacyjna Opis i oszacowanie Sprzedaż przedsiębiorstwa Skutki sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Podział funduszów masy upadłości Kolejność zaspokajania wierzycieli zasady ogólne Kolejność zaspokajania wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo Plan podziału funduszów masy upadłości Wierzyciel zamieszkały za granicą lub mający siedzibę za granicą jako uczestnik postępowania upadłościowego BIBLIOGRAFIA Materiały konferencyjne i raporty WYKAZ SKRÓTÓW WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ZAŁĄCZNIKI A. Formularze urzędowe stosowane w przypadku ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym B. Zawiadomienia o wpisie oraz odpisy ksiąg wieczystych - przykłady... oryginalnych dokumentów C. Wzorcowe wnioski o wpisy w księgach wieczystych przygotowane... przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-04 Druk nr 2680 Warszawa, 17 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo