dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,"

Transkrypt

1 STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral, zwanego dalej Funduszem. 2. Fundusz jest osobą prawną działającą na podstawie Ustawy oraz Statutu, pod nazwą SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InNeutral. 3. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu SECUS FIZ InNeutral. 4. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej Ustawą. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym wyłącznie Certyfikaty, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. 5. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. 6. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie lokaty. 7. Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz. 8. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 9. W kwestiach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 2. DEFINICJE I SKRÓTY W Statucie użyto następujących definicji: 1) Aktywa Funduszu, Aktywa - mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne, w tym z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 2) Aktywa Płynne - Aktywa Funduszu ulokowane w kategorie lokat, o których mowa w 20 ust. 3. 3) Aktywny Rynek rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ceny są podawane do publicznej wiadomości. 4) Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty emitowane przez Fundusz imienne papiery wartościowe nieposiadające formy dokumentu, które nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy. 5) Depozytariusz podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr aktywów Funduszu. 6) Dzień Giełdowy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7) Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8) Dzień Wyceny - dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający: a) na Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, b) na Dzień Giełdowy będący dziesiątym roboczym danego miesiąca kalendarzowego lub jeśli dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

2 c) na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji, d) na 7 Dzień Giełdowy poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, e) w dniu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, f) na Dzień Giełdowy, w którym dokonano przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. 9) Dzień Wykupu - Dzień Wyceny przypadający na Dzień Giełdowy będący dziesiątym dniem roboczym danego miesiąca kalendarzowego lub jeśli ten dzień roboczy nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu. 10) Ewidencja - ewidencja Uczestników Funduszu, zawierająca w szczególności dane identyfikujące ich oraz dane o Certyfikatach Inwestycyjnych poszczególnych emisji, prowadzoną w formie elektronicznej przez Towarzystwo. 11) Instrumenty Pochodne prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych. 12) Instrumenty Rynku Pieniężnego - papiery wartościowe lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 21 Ustawy. 13) Komisja Komisja Nadzoru Finansowego. 14) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne - Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami. 15) Sąd Rejestrowy Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący rejestr funduszy inwestycyjnych. 16) OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 17) Rejestr Funduszy Inwestycyjnych - jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Rejestrowy. 18) Statut - niniejszy statut SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral. 19) Strona internetowa strona internetowa Towarzystwa: 20) Towarzystwo - SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem Warszawa, ul. Mokotowska ) Uczestnik Funduszu, Uczestnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w Ewidencji Uczestników Funduszu jako posiadacz przynajmniej jednego Certyfikatu. 22) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 94). 23) Ustawa o ofercie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 24) Wartość Aktywów Netto Funduszu, WAN - wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. 25) Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, WANCI - wartość Certyfikatu Inwestycyjnego obliczoną jako Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzieloną przez liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych zawartą w Ewidencji w Dniu Wyceny. 26) Warunki Emisji - warunki emisji Certyfikatów emitowanych przez Fundusz. 27) Zgromadzenie Inwestorów - organ Funduszu działający na podstawie Ustawy i Statutu.

3 3. ORGANY FUNDUSZU Organami Funduszu są: 1) Towarzystwo, 2) Zgromadzenie Inwestorów. 4. TOWARZYSTWO 1. Od chwili wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych organem Funduszu jest Towarzystwo. 2. Towarzystwo, jako organ Funduszu, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo zarządza Funduszem odpłatnie. 3. Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób zgodny ze statutem Towarzystwa. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa łącznie, jeden członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem, pełnomocnicy Towarzystwa w granicach udzielonych pełnomocnictw. 4. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. 5. Za szkody z tytułów, o których mowa w ust. 4, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. 6. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności Towarzystwa. 7. Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników Funduszu. 5. ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM FUNDUSZU Towarzystwo zawarło umowę, na podstawie której zarządzanie całością portfela inwestycyjnego Funduszu powierzono Secus Asset Management Spółce Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Szafranka 2-4, Katowice. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM FUNDUSZU Zawarcie umowy, o której mowa w 5 nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do Uczestników za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 7. ZGROMADZENIE INWESTORÓW 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. 2. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. 3. Zgromadzenie Inwestorów może odbyć się i powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie

4 Certyfikaty i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 4. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa. Żądanie powinno wskazywać proponowaną datę Zgromadzenia Inwestorów, przypadającą nie wcześniej niż 21 dni od dnia złożenia żądania oraz szczegółowy porządek obrad. Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, Sąd Rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do zwołania Zgromadzenia Inwestorów na koszt Towarzystwa. 5. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku określonym w ust. 3 nie później niż w dniu odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno zostać doręczone osobiście, przesłane listownie lub przesyłką kurierską w formie pisemnej, w formie faksu lub w formie skanu pocztą elektroniczną na numery i adresy wskazane przez Towarzystwo. 6. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika na zasadach szczegółowo określonych w 14, przy czym na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestnik może być reprezentowany wyłącznie przez jednego pełnomocnika. 7. Każdy Certyfikat daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów. 8. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w Warszawie. 9. Zgody Zgromadzenia Inwestorów wymaga: a) zmiana depozytariusza przez Fundusz; b) emisja nowych Certyfikatów przez Fundusz; c) wypłatę dochodów Funduszu, zgodnie z zasadami określonymi w 28; d) wybór biegłego rewidenta dokonującego przeglądu i badania sprawozdania finansowego Funduszu; e) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych; f) rozwiązania Funduszu. g) przekształcenie Certyfikatów imiennych w Certyfikaty na okaziciela; h) Zmianę Statutu Funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy. 10. Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Towarzystwo zobowiązane jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za dany rok obrotowy, na dzień przypadający nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia tego roku obrotowego. 11. Uchwała Zgromadzenia Inwestorów w sprawach, o których mowa w ust. 9 lit. f) - h), jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu, przekształceniem certyfikatów inwestycyjnych lub dokonaniem zmiany Statutu Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów. 12. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Statut stanowią inaczej. 13. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli obecni są Uczestnicy reprezentujący wszystkie istniejące Certyfikaty i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 14. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania. Protokół ze Zgromadzenia Inwestorów sporządza notariusz lub osoba wyznaczona przez Towarzystwo. W protokole należy wymienić porządek obrad, przebieg Zgromadzenia Inwestorów, treść podjętych uchwał oraz podać liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały i wynik głosowania, jak również umieścić zdania

5 odrębne, jeżeli takie zostaną zgłoszone. Do protokołu należy dołączyć listę obecności podpisaną przez wszystkich Uczestników obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów, a w przypadku gdy Uczestnik brał udział w Zgromadzeniu Inwestorów poprzez pełnomocnika także dokument pełnomocnictwa. Towarzystwo jest odpowiedzialne za prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Funduszu księgi protokołów, w której gromadzone są ułożone chronologicznie protokoły ze Zgromadzeń Inwestorów, wraz z odpisami podjętych na Zgromadzeniu Inwestorów uchwał oraz dokumentami udzielonych pełnomocnictw. 15. Decyzje inwestycyjne nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów, także w przypadku, gdy dotyczą lokat, których wartość przekracza 15% wartości Aktywów Funduszu. 16. Osoby biorące udział w posiedzeniach Zgromadzenia Inwestorów są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedziały się w związku z uczestnictwem w Zgromadzeniu Inwestorów, z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa oraz nie wykorzystywania tych informacji. 17. Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa Regulamin Zgromadzenia Inwestorów nadany przez Towarzystwo najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Inwestorów. 8. DEPOZYTARIUSZ 1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna Obowiązki Depozytariusza zostały określone w Ustawie oraz w umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu. Umowa nie może ograniczyć obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie oraz zakresu jego odpowiedzialności określonego Ustawą. Przechowywanie aktywów Funduszu może zostać powierzone przez Depozytariusza, na polecenie Funduszu, bankom krajowym, instytucjom kredytowym oraz bankom zagranicznym. 3. Depozytariusz działa, niezależnie od Towarzystwa, w interesie Uczestników. 4. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy. 9. CERTYFIKATY INWESTYCYJNE 1. Certyfikat Inwestycyjny jest papierem wartościowym imiennym. 2. Certyfikat Inwestycyjny jest niepodzielny. 3. Certyfikaty Inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe. 4. Certyfikaty Inwestycyjne nie mają formy dokumentu. 5. Certyfikaty Inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Ustawie. 6. Prawa z Certyfikatów Inwestycyjnych powstają z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz Certyfikatu Inwestycyjnego. 7. Na żądanie Uczestnika Funduszu Towarzystwo wyda Uczestnikowi Funduszu zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji. 8. Sprzedaż albo przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmym albo zastawienie Certyfikatu Inwestycyjnego nie podlegają ograniczeniom. 9. Przeniesienie praw z Certyfikatów Inwestycyjnych następuje z chwilą dokonania w Ewidencji wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych. 10. Certyfikaty Inwestycyjne podlegają wykupowi na zasadach określonych w WPŁATY DO FUNDUSZU 1. Wpłaty do Funduszu przed jego zarejestrowaniem są zbierane w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej emisji (Certyfikaty Inwestycyjne serii 001).

6 2. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 nie może być niższa niż złotych oraz wyższa niż złotych. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej emisji będzie nie mniej niż i nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie sto Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. 5. Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii 001 będzie wynosić 100 zł. 6. Certyfikaty Inwestycyjne są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami Rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. 7. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne będą prowadzone poprzez skierowanie pisemnej propozycji nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych do maksymalnie 149, imiennie wskazanych osób, w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ofercie. 8. Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednak posiadające zdolność do nabywania praw we własnym imieniu), zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, które przyjmą imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. 9. Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane osobiście przez osobę zapisującą się lub przez pełnomocnika. 10. Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych do osób wskazanych w ust. 8. Propozycja nabycia wskazywać będzie maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. 11. Przedmiotem drugiej i kolejnych emisji będzie od (słownie: jeden tysiąc) do (słownie: jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych, a warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Funduszu wpłat w minimalnej wysokości (słownie: sto tysięcy) złotych, przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat na poziomie (słownie: sto milionów) złotych w ramach danej emisji. 12. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla każdej z kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w ust. 11 każdorazowo określi Towarzystwo w Warunkach Emisji, przy czym okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów. 13. Fundusz przewiduje możliwość jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii. 14. Cena emisyjna Certyfikatów drugiej i kolejnych emisji będzie każdorazowo ustalana przez Towarzystwo w Warunkach Emisji, nie może być jednak niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji. 11. SPOSÓB ZBIERANIA WPŁAT NA CERTYFIKATY 1. Wpłaty do Funduszu przed jego rejestracją w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych zbierane są w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001.

7 2. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne prowadzi bezpośrednio Towarzystwo. 3. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne prowadzi bezpośrednio Towarzystwo lub firma inwestycyjna w trybie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, której Towarzystwo zleciło prowadzenie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.). 4. Opłata, o której mowa w ust. 3, nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu. 5. Opłata manipulacyjna, o której mowa w ust. 3, stanowi opłatę, o której mowa w art. 132 ust. 2 Ustawy. 6. Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych nie przekroczy 5% ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego. Stawka opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych może być zależna od liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis lub w inny sposób zróżnicowana przez Towarzystwo. Stawki opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych określa Towarzystwo i podaje do wiadomości w Warunkach Emisji. 7. Towarzystwo może postanowić o zniesieniu opłaty, o której mowa w ust. 3, lub jej zmniejszeniu w stosunku do wszystkich osób dokonujących zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. 12. TERMIN PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE 1. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 nastąpi w terminie określonym przez Towarzystwo. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 określone zostaną w Warunkach Emisji. Przyjmowanie zapisów może zostać zakończone przed upływem terminu wskazanego przez Towarzystwo w przypadku przyjęcia zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych określoną w 10 oraz wszystkich wpłat tytułem zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne zgodnie z Przyjmowanie wpłat tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie trwało w okresie przyjmowania zapisów. 3. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. 13. ZASADY DOKONYWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE 1. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie mniej niż 100 Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. 2. W przypadku dokonania zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych. 3. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne będą prowadzone bezpośrednio przez Towarzystwo lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w trybie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, której Towarzystwo zleciło prowadzenie zapisów na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.). 4. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej emisji dokonywane będą wyłącznie na wskazany przez Towarzystwo wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji dokonywane będą wyłącznie na wskazany przez Fundusz wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. 5. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.

8 6. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne powinna złożyć w miejscu dokonywania zapisu wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu, zawierający w szczególności oświadczenie tej osoby, w którym stwierdza, że: 1) zapoznała się z treścią Warunków Emisji oraz zaakceptowała treść Statutu, 2) zobowiązuje się do zapewnienia wpływu środków pieniężnych tytułem zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne na rachunek Towarzystwa u Depozytariusza nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów, 3) wyraża zgodę na nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych zgodnie z 16 i 17, 4) dobrowolnie przekazuje dane osobowe zawarte w formularzu oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach określonych w formularzu. 7. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne ponosi osoba zapisująca się. 8. Dla ważności zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę zapisującą się na Certyfikat Inwestycyjny od dnia dokonania zapisu do dnia przydziału Certyfikatów przez Fundusz. 14. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 1. Pełnomocnikiem zapisującego się na Certyfikaty może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Do tych czynności należy w szczególności: 1) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, 2) wydanie dyspozycji określającej formę zwrotu środków pieniężnych lub odbioru środków pieniężnych, 3) odbiór potwierdzenia o dokonaniu wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne oraz o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji. 2. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona. 3. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź złożonym w obecności pracownika Towarzystwa. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone również w formie pisemnej (bez konieczności poświadczenia podpisu notarialnie), lecz jedynie w przypadku, gdy forma taka zostanie zaakceptowana przez Towarzystwo. Aby stwierdzić, czy istnieje możliwość akceptacji pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej (bez potwierdzenia notarialnego), osoba zapisująca się na Certyfikaty powinna skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem. 4. Pełnomocnictwo musi zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika i osobie zapisującej się na Certyfikaty Inwestycyjne: 1) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub paszportu, 2) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, adres, REGON (lub inny numer identyfikacyjny). 5. Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla osób prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W tym przypadku należy przedstawić umowę o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych oraz pełnomocnictwo do zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. 6. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winno być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, a jeżeli zostało sporządzone w języku obcym, winno być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

9 7. Pełnomocnik obowiązany jest do pozostawienia w miejscu przyjmowania zapisów dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii. 8. Nie są przyjmowane pełnomocnictwa umocowujące pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw. 15. WPŁATY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE 1. Składający zapis jest zobowiązany dokonać wpłaty, której wysokość powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego. Kwota dokonanej wpłaty powinna być powiększona o opłatę manipulacyjną, na zasadach określonych w 11 ust Dokonujący zapisu zobowiązany jest dokonać wpłaty w terminie przyjmowania zapisów, najpóźniej ostatniego Dnia Roboczego przyjmowania zapisów. 3. Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne może być opłacona wyłącznie środkami pieniężnymi w walucie polskiej. 4. Wpłaty winny być dokonywane przelewem na wskazany w Warunkach Emisji rachunek bankowy. Każdy przelew powinien zawierać adnotację: Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne SECUS FIZ InNeutral serii [oznaczenie serii]. 5. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy, o którym mowa w 13 ust Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty, co najmniej w wysokości określonej w ust. 1, powoduje nieważność zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne. 7. Zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne po dokonaniu wpłaty w wysokości, o której mowa w ust. 1, otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat. Jest ono przekazywane, po opłaceniu zapisu, na wskazany w zapisie adres korespondencyjny. 8. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 są dokonywane i gromadzone, do dnia rejestracji Funduszu, na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa prowadzonym przez Depozytariusza. 9. Przed zarejestrowaniem Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu, ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie te wpłaty przynoszą. 10. W przypadku dojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, odsetki od wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych powiększają Aktywa Funduszu. 16. PRZYDZIAŁ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH 1. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. 2. Fundusz wydaje przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego polega na dokonaniu zapisu w Ewidencji Uczestników Funduszu. 3. W przypadku nie zebrania wpłat do Funduszu w minimalnej wysokości określonej w 10, Fundusz nie zostanie utworzony, a Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów zwróci wpłaty wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza. 4. Ułamkowe części Certyfikatów nie będą przydzielane. Do zwrotu wpłat w części, za którą nie zostaną przydzielone Certyfikaty, stosuje się odpowiednio postanowienia 17 ust O przydziale Certyfikatów decyduje kolejność złożonych zapisów w ten sposób, iż osobom, które złożyły zapisy na Certyfikaty i dokonały ich opłacenia przed dniem, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisami osiągnie maksymalną przewidzianą w Statucie liczbę dla danej emisji, zostaną przydzielone Certyfikaty w liczbie wynikającej z ważnego zapisu. Zapisy złożone i opłacone w dniu, w

10 którym liczba Certyfikatów danej serii objętych zapisami przekroczyła maksymalną liczbę przewidzianą w Statucie zostaną proporcjonalnie zredukowane. Certyfikaty nie przydzielone w wyniku proporcjonalnej redukcji zostaną przydzielone według decyzji Towarzystwa. 6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, Towarzystwo złoży wniosek do Sądu Rejestrowego o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 7. W przypadku nie przydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych którejkolwiek z emisji, w tym w przypadku nie dojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo powiadomi o tym fakcie osoby, które dokonały zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne i którym nie zostały przydzielone Certyfikaty. 17. NIEPRZYDZIELENIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH 1. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych może być spowodowane: 1) nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w przypadku: a) niedokonania wpłaty lub niedokonania pełnej wpłaty najpóźniej ostatniego Dnia Roboczego przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, b) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu z przyczyn leżących po stronie osoby, która dokonuje zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, przy czym niewłaściwe określenie sposobu zwrotu wpłaty nie pociąga za sobą nieważności zapisu. 2) niedojściem do skutku emisji Certyfikatów w przypadku nie złożenia w czasie trwania subskrypcji ważnych zapisów na minimalną liczbę emitowanych Certyfikatów, 2. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych, staje się bezskuteczny z mocy prawa w przypadku nie dojścia emisji do skutku spowodowanego odmową wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 3. Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat z tytułu nieprzydzielenia Certyfikatów bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zapisów. 4. Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadkach, określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza a także pobranej opłaty manipulacyjnej, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2. Odsetki będą naliczone od dnia dokonania wpłaty do Funduszu do dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2. Odsetki będą naliczone każdego dnia według stopy oprocentowania rachunków bieżących stosowanej przez Depozytariusza. 5. Zwrot wpłat nastąpi zgodnie ze wskazaniem na formularzu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne. 6. Postanowienia 10, 11 ust. 3-7, 12 ust. 2 i 3, stosuje się odpowiednio do kolejnych emisji Certyfikatów, o ile co innego nie wynika z postanowień dotyczących danej emisji Certyfikatów. 7. Zasady dokonywania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej emisji opisane są w Warunkach emisji dotyczących emisji danych Certyfikatów. 8. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji nastąpi po zmianie Statutu w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy, jeżeli Statut nie zawiera tych danych w odniesieniu do kolejnych emisji Certyfikatów. 9. Cena emisyjna każdego Certyfikatu Inwestycyjnego kolejnych emisji nie będzie niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne każdej kolejnej emisji. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji wskazana zostanie w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji. 10. Fundusz dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, wpłaty nie powiększają wartości Aktywów Funduszu.

11 11. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na wszystkie oferowane w ramach emisji Certyfikaty. 12. W przypadku kolejnych emisji, Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu na Certyfikaty danej emisji, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą, przed dokonaniem przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji. 13. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na Certyfikaty w wysokości i terminie określonych w Statucie albo Warunkach Emisji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Druga i następne emisje Certyfikatów nie dochodzą do skutku, jeżeli nie zebrano wpłat na Certyfikaty w wysokości i terminie, o których mowa w poprzednim zdaniu. 18. PRAWA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU 1. Uczestnikiem Funduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 2. Uczestnik Funduszu ma prawo do: 1) wypłat w postępowaniu likwidacyjnym, 2) udziału w dochodach Funduszu na zasadach określonych w Statucie 3) zbycia lub zastawienia posiadanego przez niego Certyfikatu Inwestycyjnego, 4) żądania wykupienia Certyfikatu Inwestycyjnego przez Fundusz na zasadach określonych w Ustawie i Statucie, 5) uczestniczenia i wykonywania prawa głosów na Zgromadzeniu Inwestorów. 3. Uczestnicy Funduszu nie odpowiadają za jego zobowiązania. 4. Fundusz może ujawnić informacje stanowiące tajemnicę zawodową na żądanie jedynego Uczestnika, przy czym w przypadku, gdy Uczestnikiem są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny Uczestnik. 5. Posiadaczom Certyfikatów Inwestycyjnych nie przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu kolejnej emisji. 19. CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU 1. Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, jednakże dołoży wszelkich starań dla jego realizacji. 20. PRZEDMIOT LOKAT FUNDUSZU 1. Fundusz może lokować Aktywa w: 1) waluty; 2) jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, - pod warunkiem, że są zbywalne, oraz 3) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, nie dłuższe niż 6 miesięczne, 4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. 2. Docelowy Portfel Inwestycyjny stanowią kategorie lokat spełniające warunki określone w ust. 1 pkt Aktywa Płynne stanowią lokaty, waluty, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, o ile wykupy certyfikatów

12 inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych są realizowane co najmniej raz w miesiącu oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 21. KRYTERIA DOBORU LOKAT 1. Lokowanie Aktywów opiera się na: 1) w przypadku depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, jak również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania, 2) w przypadku jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, a także tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą: ocenie wyników funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników, ocenie stopnia ryzyka braku płynności lokaty w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, poziomu opłat pobieranych od uczestników funduszu, 3) w przypadku walut zapewnienie płynności lokowanych środków, minimalizacja ryzyka stóp procentowych oraz ryzyka walutowego 2. Lokaty inne niż określone w 20 ust. 2 będą miały na celu zwiększenie rentowności Funduszu, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty i jej płynności. 3. Ocena w odniesieniu do Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych ujęta została w 22 ust.3 Statutu. 22. INSTRUMENTY POCHODNE 1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne: a) kontrakty terminowe gdzie, instrumentem bazowym mogą być kursy walut. b) opcje, gdzie instrumentem bazowym mogą być kursy walut. c) transakcje wymiany walut, d) transakcje swap, gdzie instrumentem bazowym mogą być kursy walut. 2. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 1) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Funduszu, 2) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu. 3. Transakcje, których przedmiotem są niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne będą zawierane z wyłącznie z bankami krajowymi, bankami zagranicznymi, instytucjami kredytowymi lub ich oddziałami w rozumieniu Ustawy o Funduszach oraz posiadającymi w dniu zawarcia transakcji rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Standard s & Poor Corporation, Moody s Investor lub Fitch lub kapitały własne w wysokości co najmniej ,00 zł (pięćset milionów złotych) albo jej równowartości w walucie obcej, 4. Kryterium wyboru Instrumentów Pochodnych będzie dopasowanie instrumentów do planowanych lub zrealizowanych transakcji zakupu / sprzedaży tytułów uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania. 5. Z inwestycjami Funduszu, o których mowa w ust. 1, wiążą się następujące rodzaje ryzyk: 1) ryzyko kontrahenta polegające na możliwości niewywiązania się przez strony umów z Funduszem z przyjętych zobowiązań, 2) ryzyko rynkowe polegające na odmiennym od przewidywań zachowaniu się kursów walut i wielkości rynkowych stóp procentowych,

13 3) ryzyko płynności polegające na niemożności zamknięcia w krótkim czasie otwartych pozycji na tych instrumentach, 4) ryzyko błędnej wyceny instrumentów polegające na zastosowaniu modelu wyceny tych instrumentów, który nie odzwierciedla jej wartości godziwej. 6. Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne została określona w 23 ust. 12 Statutu. 7. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne określone przez całkowitą ekspozycję Funduszu zgodnie z 6 i 7 Rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjne lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz. U. z 2013r., poz. 536) nie będzie wyższa niż 200% (dwieście procent) wartości aktywów. 23. ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT FUNDUSZU 1. Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. 2. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 3. Waluta obca jednego państwa oraz EUR nie może stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu. Fundusz nie będzie lokował swoich aktywów w waluty inne niż PLN, EUR, USD, CHF oraz GBP. 4. Fundusz może lokować nie więcej niż 100 % wartości swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez GLG Enhanced European Long Short QIF będącą instytucją wspólnego inwestowania. 5. Fundusz może lokować nie więcej niż 100 % wartości swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez GLG European Alpha Alternative Enhanced będącą instytucją wspólnego inwestowania. 6. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie są ważne. 7. Z uwzględnieniem ust. 8, Fundusz, w przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 6, zobowiązany jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w Statucie i Ustawie, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu. 8. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu. 9. Jeżeli Fundusz przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie, a nie przewidziane przepisami Ustawy, jest obowiązany do niezwłocznego dostosowania stanu swoich Aktywów do wymagań określonych w Statucie, uwzględniając interes Uczestników Funduszu. 10. Wartość Aktywów Płynnych nie będzie niższa niż 1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, jednak nie mniej niż zł. 11. Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym kontrahentem, nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Funduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny 20% wartości Aktywów Funduszu. 24. GLG ENHANCED EUROPEAN LONG SHORT QIF - ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZARZĄDZANIE 1. GLG Enhanced European Long Short QIF ( GLG EELS ) jest subfunduszem GLG Investments Umbrella QIF plc (public limited company), funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, będącego spółką inwestycyjną ze zmiennym kapitałem zakładowym i odrębną

14 odpowiedzialnością subfunduszy za zobowiązania, utworzoną w Irlandii w dniu 5 października 2012 r. (zarejestrowaną pod numerem ) i działającą na podstawie zezwolenia udzielonego przez Bank Centralny Irlandii (the Central Bank of Ireland), zgodnie z postanowieniami art. 256 w Części XIII ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. prawo o spółkach (the Companies Act, 1990), która to spółka podlega nadzorowi powołanego banku centralnego. 2. Podmiotem zarządzającym aktywami subfunduszy GLG Investments Umbrella QIF plc jest GLG Partners LP (limited partnership), utworzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1907 r. prawo o spółkach komandytowych (the Limited Partnerships Act, 1907), działający na podstawie zezwolenia udzielonego przez Financial Services Authority (obecnie Financial Conduct Authority) oraz podlegający jego nadzorowi. GLG Partners LP jest spółką zależną Man Group plc. 3. Celem inwestycyjnym GLG EELS jest osiąganie pozytywnych stóp zwrotu z inwestycji, głównie poprzez ekspozycję portfela na emitentów z Europy lub emitentów, którzy osiągają znaczącą część swoich przychodów z działalności prowadzonej w Europie. Cel inwestycyjny GLG EELS realizowany będzie poprzez lokowanie do 100% jego aktywów w GLG ELS Master QIF, będący subfunduszem GLG Investments Umbrella QIF plc ( subfundusz podstawowy ). 4. Aktywa GLG EELS, które nie zostaną ulokowane w fundusz podstawowy mogą być utrzymywane w formie środków pieniężnych (w dowolnej walucie) lub aktywów płynnych, w tym aktywów odpowiadających pod względem płynności środkom pieniężnym, a także w formie płynnych dłużnych papierów skarbowych lub instrumentów rynku pieniężnego (w szczególności certyfikatów depozytowych, krótkoterminowych papierów wartościowych, akceptu bankowego), zarówno notowanych, jak i nienotowanych na rynku giełdowym, bez ograniczeń dotyczących ekspozycji na określony obszar geograficzny. 5. Przy lokowaniu aktywów GLG EELS nie będzie wykorzystywana dźwignia finansowa. Określenie enhanced w nazwie subfunduszu GLG Enhanced European Long Short QIF odzwierciedla fakt, że technika inwestycyjna tego rodzaju może być wykorzystywana przy lokowaniu aktywów subfunduszu podstawowego. 6. W ramach zarządzania portfelem GLG EELS mogą być wykorzystywane instrumenty pochodne celem ograniczania ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut (hedging). 7. W przypadku GLG EELS pobierane są opłaty za zarządzanie w następującej wysokości: Klasa akcji Opłata stała (p.a.) Opłata zmienna (p.a.) IN EUR 3% 20% DN EUR 4% 20% IN H USD 3% 20% DN H USD 4% 20% 25. GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE ENHANCED - ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZARZĄDZANIE 1. GLG European Alpha Alternative Enhanced ( GLG EAAE ) jest subfunduszem GLG Investments VI plc (public limited company), funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, będącego spółką inwestycyjną ze zmiennym kapitałem zakładowym i odrębną odpowiedzialnością subfunduszy za zobowiązania, utworzoną w Irlandii w dniu 28 listopada 2007 r. (zarejestrowaną pod numerem ) i działającą na podstawie zezwolenia udzielonego przez Bank Centralny Irlandii (the Central Bank of Ireland), zgodnie z postanowieniami art. 256 w Części XIII ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. prawo o spółkach (the Companies Act, 1990), która to spółka podlega nadzorowi powołanego banku centralnego. 2. Podmiotem zarządzającym aktywami subfunduszy GLG Investments VI plc jest GLG Partners LP (limited partnership), utworzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1907 r. prawo o

15 spółkach komandytowych (the Limited Partnerships Act, 1907), działający na podstawie zezwolenia udzielonego przez Financial Services Authority (obecnie Financial Conduct Authority) oraz podlegający jego nadzorowi ( zarządzający ). GLG Partners LP jest spółką zależną Man Group plc. 3. Celem inwestycyjnym GLG EAAE jest osiąganie pozytywnych absolutnych stóp zwrotu z inwestycji bez względu na warunki rynkowe, przy jednoczesnym utrzymaniu umiarkowanej zmienności wartości aktywów GLG EAAE. Wspomniany cel inwestycyjny realizowany będzie poprzez odpowiednią selekcję akcji oraz wykorzystanie strategii inwestycyjnych market-neutral long/short. W ramach portfela GLG EAAE nie przewiduje się stosowania określonych progów ekspozycji na poszczególne sektory gospodarki. 4. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących lokowania aktywów GLG EAAE w instrumenty udziałowe zarządzający będzie zmierzał do inwestowania, bezpośrednio lub pośrednio, w instrumenty udziałowe o niedoszacowanej wycenie według kryteriów relatywnych lub absolutnych. Tego rodzaju inwestycje w instrumenty udziałowe będą zazwyczaj zabezpieczane poprzez lokowanie w skorelowane z nimi instrumenty udziałowe, które oceniane są jako wyceniane ponad wartość. 5. Aktywa GLG EAAE będą lokowane przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów z Europy lub emitentów, którzy osiągają znaczącą część swoich przychodów z działalności prowadzonej w Europie. Do portfela inwestycyjnego GLG EAAE nabywane będą przede wszystkim akcje zwykłe oraz inne instrumenty udziałowe lub instrumenty powiązane z instrumentami udziałowymi wspomnianych emitentów. 6. Aktywa GLG EAAE mogą być lokowane również w instrumenty dłużne o ratingu inwestycyjnym lub poniżej takiego ratingu, o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, jak obligacje skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, obligacje zamienne na akcje zwykłe, a także zbywalne instrumenty rynku pieniężnego (w tym certyfikaty depozytowe, krótkoterminowe papiery wartościowe, akcept bankowy). W portfelu GLG EAAE mogą być utrzymywane również dodatkowe aktywa płynne takie jak lokaty terminowe. GLG EAAE dąży do osiągania pozytywnych absolutnych stóp zwrotu bez względu warunki rynkowe, w okresach 12-miesięcznych. 7. Alokacja aktywów netto GLG EAAE może podlegać dostosowaniu w sposób dynamiczny do zmiennych trendów rynkowych i możliwości korzystnego lokowania aktywów, zgodnie z analizami sporządzanymi przez zarządzającego. Intencją zarządzającego jest lokowanie przede wszystkim w kategorie lokat powołane powyżej, w wyjątkowych warunkach rynkowych lub gdy w ocenie zarządzającego wspomniane wyżej papiery wartościowe nie będą stwarzały wystarczająco korzystnych warunków dla ulokowania aktywów GLG EAAE, znacząca część portfela może być utrzymywana w postaci środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub zostać ulokowana w znaczącej części lub w całości w płynne aktywa płynne, w tym aktywa odpowiadające pod względem płynności środkom pieniężnym, a także w formie płynnych dłużnych papierów skarbowych lub instrumentów rynku pieniężnego (jak wyszczególniono powyżej). Zarządzający może utrzymywać środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz aktywa płynne celem umożliwienia wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z prospektu GLG Investments VI plc, a także obowiązującej w Irlandii regulacji implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (tj. European Communities Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, Regulations 2011, S.I. Nr 211 z 2011, z późn. zm.) oraz wszelkie mające zastosowanie regulacje wydane przez Bank Centralny w Irlandii, w zakresie dotyczącym stosowania dźwigni finansowej oraz wnoszenia depozytów zabezpieczających w przypadku zawierania umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Intencją zarządzającego jest osiąganie stóp zwrotu poprzez dokonywanie w ramach portfela GLG EAAE ograniczonej liczby inwestycji zapewniających wysoki poziom skoncentrowania

16 portfela, z uwzględnieniem ograniczeń inwestycyjnych opisanych w prospekcie GLG Investments VI plc, w rozdziale Investment Powers and Restrictions. 8. W zakresie w jakim pozostaje to zgodne z celem inwestycyjnym, w ramach portfela inwestycyjnego GLG EAAE mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są finansowe instrumenty pochodne powołane w kolejnym ustępie, w związku z lokowaniem aktywów GLG EAAE lub celem efektywnego zarządzania jego portfelem, a w szczególności celem: (i) uzyskania ekspozycji na instrumenty udziałowe, instrumenty dłużne o stałe stopie dochodu, instrumenty rynku pieniężnego lub inne spośród instrumentów opisanych powyżej, jeżeli w ocenie zarządzającego wykorzystanie finansowego instrumentu pochodnego będzie bardziej efektywne, w tym z uwagi na koszty, niż bezpośrednia inwestycja w dany instrument, (ii) zajęcie pozycji krótkiej w odniesieniu do poszczególnych emitentów, w zakresie instrumentów opisanych powyżej, (iii) uzyskania ekspozycji na instrumenty udziałowe, indeksy finansowe, indeksy dłużnych papierów wartościowych o stałe stopie dochodu lub indeksy towarowe (z uwzględnieniem wymogów określonych w wytycznych Irlandzkiego Banku Centralnego (Central Bank Guidance Note 2/07 oraz UCITS Notice 21) lub innych wytycznych, które zostały przedłożone Bankowi Centralnemu i przez ten bank zatwierdzone), (iv) uzyskania ekspozycji na aktywa, które w ocenie zarządzającego posiadają wysoki stopień korelacji z instrumentami udziałowymi, dłużnymi papierami wartościowymi o stałej stopie dochodu, instrumentami rynku pieniężnego lub innymi spośród wymienionych powyżej instrumentów finansowych, (v) wykorzystania analiz makroekonomicznych lub analiz dedykowanych wybranym sektorom rynku, sporządzonych przez zarządzającego (dla przykładu, zawarcie umowy mającej za przedmiot opcję lub swap, których stopa zwrotu będzie uzależniona od ogólnej zmienności instrumentów udziałowych, w sytuacji gdy w ocenie zarządzającego określony rynek lub sektor może cechować się w danym okresie podwyższonym poziomem zmienności), (vi) zmiany bieżącej ekspozycji portfela na waluty obce poprzez zawarcie umowy mającej za przedmiot walutowe instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe na waluty (forward currency contracts), swapy walutowe (currency swaps), opcje na waluty (currency options), finansowe instrumenty pochodne, których bazą są waluty obce oraz inne walutowe instrumenty pochodne. Dodatkowo, finansowe instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane celem ograniczania ryzyka inwestycyjnego związanego z instrumentem bazowym (hedging). Ryzyka związane z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne opisane zostały w prospekcie GLG Investments VI plc, w rozdziale Investment Risks. 9. W ramach zarządzania portfelem GLG EAAE mogą być zawierane umowy mające za przedmiot takie instrumenty pochodne jak swapy (w tym swapy total return, swapy ryzyka walutowego (credit default swaps), swapy zamiany stopy procentowej (interest rate swaps), kontrakty na różnice (contracts for differences), kontrakty terminowe i swapcje będące przedmiotem obrotu na rynku giełdowym lub poza takim rynkiem (exchange traded and OTC futures and forward contracts and swaptions). Przykładowo, kontrakty na różnicę mogą być wykorzystywane celem zabezpieczenia zysku lub uniknięcia straty poprzez odniesienie do zmienności wartości cen określonych aktywów lub indeksów lub innych zmiennych rynkowych określonych w tym celu w umowie mającej za przedmiot dany kontrakt. Swapy i swapcje mogą być wykorzystywane zarówno celem osiągnięcia zysku, jak i zabezpieczenia zajętych pozycji długich (hedging). Aktywo bazowe swapów mogą stanowić poszczególne akcje, określony portfel akcji, indeks, stopa procentowa, waluty, instrumenty dłużne. W przypadku, w którym w ramach portfela GLG EAAE zawierana jest umowa, której przedmiotem jest total return swap, dla którego bazę stanowią akcje, indeksy finansowe, obligacje lub indeksy towarowe, zawarcie umowy mającej za przedmiot tego rodzaju instrument pochodny będzie miało na celu osiągnięcie stopy zwrotu bazującej głównie na ruchu cen wspomnianych aktywów bazowych, z uwzględnieniem kosztów zawarcia takiej transakcji. Tego rodzaju umowy będą oznaczały ekspozycję aktywów GLG EAAE na takie same ryzyka rynkowe jak w przypadku bezpośredniej inwestycji w aktywa bazowe, natomiast oczekiwany zysk będzie odpowiadał zyskowi jaki zostałby osiągnięty w

17 przypadku utrzymywania wspomnianych aktywów bazowych bezpośrednio w ramach portfela, pomniejszonemu o koszty zawarcia transakcji. Opcje mogą być wykorzystywane celem ograniczania ryzyka inwestycyjnego (hedging) lub w celu uzyskania ekspozycji na określony rynek, zamiast bezpośredniego lokowania aktywów w papiery wartościowe notowane na tym rynku. Kontrakty terminowe (futures contracts) mogą być wykorzystywane celem ograniczania ryzyka rynkowego (hedging) lub w celu uzyskania ekspozycji na wybrany rynek lub rodzaj ryzyka (przy czym ryzyko to będzie wynikało z ekspozycji na zróżnicowane klasy aktywów, jak np.: instrumenty udziałowe, obligacje, krótkoterminowe stopy procentowe, FX rates, towary, zmienność, itd.). Dla przykładu, zarządzający może wykorzystać kontrakt terminowy (futures contracts) na indeks instrumentów udziałowych celem uzyskania ekspozycji na rynki takich instrumentów, alternatywnie dla lokowania aktywów w wybrane akcje. Kontrakty terminowe (forward contracts) mogą być wykorzystywane celem ograniczania ryzyka inwestycyjnego (hedging) lub w celu uzyskania ekspozycji na zmianę cen określonych aktywów, walut lub depozytów. 10. Z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w ramach portfela GLG EAAE może wiązać się zaangażowanie w związku z tego rodzaju lokatami jedynie ułamkowej części aktywów, która byłaby niezbędna do zaangażowania w przypadku bezpośredniego lokowania w papiery wartościowe stanowiące aktywo bazowe wspomnianych instrumentów pochodnych. Zarządzający może dążyć do osiągnięcia wyższych stóp zwrotu z inwestycji w ramach portfela GLG EAAE poprzez ulokowanie pozostałej części aktywów w inne papiery wartościowe przewidziane polityką inwestycyjną GLG EAAE. Wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych może przyczynić się do podwyższenia profilu ryzyka inwestycyjnego GLG EAAE. W związku z lokatami w instrumenty pochodne GLG EAAE może zostać poddany także ryzykom związanym z wykorzystaniem efektu dźwigni finansowej (leverage effect). Wspomniane kategorie ryzyka będą podlegały zarządzaniu z wykorzystaniem miary ryzyka value-at-risk, zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie GLG Investments VI plc. 11. Poziom dźwigni finansowej uzyskanej poprzez wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych nie powinien przekroczyć 400% wartości aktywów netto GLG EAAE. Dźwignia finansowa jest definiowana jako suma wartości nominalnych brutto wszystkich finansowych instrumentów pochodnych. 12. W ramach portfela GLG EAAE stosowana będzie strategia long/short. Planuje się wykorzystanie w pełni możliwości wynikających z zawierania umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, celem zajęcia pozycji długich lub syntetycznych pozycji krótkich ( syntetic short positions ), głównie poprzez wykorzystanie kontraktów na różnicę, kontraktów terminowych (forward i futures contracts), opcji oraz swapów. Zarządzający, wedle własnego uznania, może dążyć do stosowania strategii long/short poprzez wykorzystanie syntetycznych pozycji krótkich celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego z wybranymi pozycjami długimi w ramach portfela. Dodatkowo, zarządzający może wykorzystywać syntetyczne pozycje krótkie dążąc, w ramach realizacji celu inwestycyjnego GLG EAAE, do osiągania zysku także w przypadku tych emitentów, których papiery wartościowe w ocenie zarządzającego są przeszacowane lub w odniesieniu, do których zarządzający oczekuje spadku ich wartości. 13. Ekspozycja portfela GLG EAAE na fully funded swaps będzie wynosiła nie więcej niż 10% wartości aktywów netto. Wspomniane instrumenty pochodne stanowią rodzaj umowy swapu, w której z aktywów GLG EAAE uiszczona zostanie na rzecz drugiej strony transakcji kwota odpowiadająca pełnej wartości swapu. W zamian GLG EAAE będzie uprawniony do otrzymania kwoty odpowiadającej wartości zysku określonej strategii inwestycyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w umowie swapu. Fully funded swaps wykorzystywane będą celem podniesienia poziomu płynności portfela. 14. Aby zmienić bieżącą ekspozycję GLG EAAE na waluty obce, w ramach zarządzania portfelem mogą być wykorzystywane transakcje walutowe, w tym walutowe instrumenty pochodne, jak np. kontrakty terminowe na waluty (currency contracts) oraz swapy walutowe (currency swaps).

18 15. W przypadku GLG EAAE pobierane są opłaty za zarządzanie w następującej wysokości: Klasa akcji Opłata stała (p.a.) Opłata zmienna (p.a.) DN EUR 2,75% 20% DN H AUD 2,75% 20% DN H CHF 2,75% 20% DN H DKK 2,75% 20% DN H GBP 2,75% 20% DN H NOK 2,75% 20% DN H SEK 2,75% 20% DN H SGD 2,75% 20% DN H USD 2,75% 20% DNY EUR 3,00% 20% DNY H USD 3,00% 20% IN EUR 2,00% 20% IN H AUD 2,00% 20% IN H CHF 2,00% 20% IN H DKK 2,00% 20% IN H GBP 2,00% 20% IN H NOK 2,00% 20% IN H SEK 2,00% 20% IN H SGD 2,00% 20% IN H USD 2,00% 20% 26. WYSOKOŚĆ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGANYCH PRZEZ FUNDUSZ Fundusz nie może zaciągać kredytów i pożyczek, ani emitować obligacji. 27. ŚWIADCZENIA DODATKOWE 1. Towarzystwo może zawrzeć z Inwestorem lub Uczestnikiem Funduszu, odrębną umowę o dodatkowym świadczeniu na rzecz Uczestnika ( Umowa"). Umowa z Inwestorem zawierana przed zarejestrowaniem Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych zawierana jest pod warunkiem zarejestrowania Funduszu we wspomnianym rejestrze. Towarzystwo zawierając Umowę będzie w szczególności kierowało się jednym lub kilkoma z poniżej wymienionych kryteriów: a) wpływem Umowy na koszty ponoszone przez Towarzystwo oraz wysokość przychodów Towarzystwa, b) możliwościami finansowymi Towarzystwa, c) oceną Towarzystwa co do perspektyw współpracy z danym Inwestorem lub Uczestnikiem, d) czasem objęcia lub nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, e) wpływem Umowy na płynność Certyfikatów Inwestycyjnych, 2. Umowa o dodatkowym świadczeniu na rzecz Uczestnika będzie określała szczegółowe zasady, terminy oraz sposób wypłaty dodatkowego świadczenia na rzecz Uczestnika zwanego dalej Dodatkowym Świadczeniem. 3. Uprawnionym do otrzymania Dodatkowego Świadczenia, będzie Uczestnik, który: a) zawarł Umowę wskazaną w ust. 2; b) w danym okresie rozliczeniowym posiadał Certyfikaty Inwestycyjne, których średnia wartość w okresie rozliczeniowym była nie mniejsza niż wskazana każdorazowo w Umowie;

19 c) posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie w danym okresie rozliczeniowym Certyfikatów Inwestycyjnych o wartości, o której mowa w lit. b). Okresem rozliczeniowym jest wskazany w Umowie okres, którym może być miesiąc, kwartał lub rok. 4. Dodatkowe Świadczenie na rzecz Uczestnika wypłacane jest Uczestnikowi przez Towarzystwo, ze środków otrzymanych przez Towarzystwo z tytułu wynagrodzenia. 5. Dodatkowe Świadczenie wypłacane jest zgodnie w postanowieniami Umowy o dodatkowym świadczeniu na rzecz Uczestnika poprzez przekazanie kwoty Dodatkowego Świadczenia na rachunek bankowy albo rachunek pieniężny Uczestnika wskazany w Umowie. 6. Uczestnik ma prawo zmienić sposób wypłaty Dodatkowego Świadczenia. Dyspozycja dotycząca zmiany sposobu wypłaty Dodatkowego Świadczenia jest skuteczna w danym miesiącu kalendarzowym, o ile została otrzymana przez Towarzystwo, najpóźniej do 25. (słownie: dwudziestego piątego) dnia miesiąca poprzedzającego wypłatę Dodatkowego Świadczenia i wskazuje rachunek bankowy albo rachunek pieniężny prowadzony w ramach rachunku inwestycyjnego Uczestnika. 7. Szczegółowe zasady obliczania wysokości Dodatkowego Świadczenia oraz zasady jego wypłaty określa Umowa o świadczeniu dodatkowym na rzecz Uczestnika. 28. DOCHODY FUNDUSZU I ZASADY ICH WYPŁATY 1. Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu dochody bez konieczności wykupienia Certyfikatu Inwestycyjnego. Dochodami Funduszu są przychody z lokat netto Funduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat. Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu. 2. Zgromadzenie Inwestorów może podjąć na wniosek Towarzystwa lub Uczestnika posiadającego co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych uchwałę o wyrażeniu zgody na wypłacenie Uczestnikom części lub całości zrealizowanych dochodów Funduszu. 3. Uchwała o wyrażeniu zgody na wypłacenie dochodów Funduszu powinna określać: a) łączną kwotę dochodu przeznaczonego do wypłaty; b) kwotę dochodu przypadającego na jeden Certyfikat Inwestycyjny; c) termin, w jakim powinna nastąpić wypłata dochodu; d) Dzień Ustalania Uprawnień. 4. Wypłata dochodów następuje, w terminie wskazanym w stosownej uchwale Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w ust. 3 powyżej nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podjęcia tej uchwały. 5. Pierwsza uchwała Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w ust. 3 powyżej, może zostać podjęta nie wcześniej niż po dokonaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu i nie później niż przed dniem badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu. Niezależnie od podjęcia pierwszej, kolejne uchwały o wyrażeniu zgody na wypłacenie dochodów Funduszu mogą być podejmowane nie wcześniej niż po dokonaniu przez podmiot uprawniony przeglądu ostatniego półrocznego lub badania ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu. 6. Maksymalna łączna wysokość dochodu przeznaczonego do wypłaty Uczestnikom Funduszu może być określona tylko w takiej wysokości, by każdorazowa wypłata dochodów Funduszu nie powodowała spadku łącznej wartości Aktywów Płynnych poniżej kwoty równej sumie zobowiązań Funduszu, których termin wymagalności przypada w terminie jednego miesiąca, na Dzień Wyceny przypadający na 3 (trzy) dni robocze przed dniem podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o wypłacie dochodów Funduszu.

20 7. Dochód jest wypłacany jedynie w przypadku, w którym w Funduszu, na Dzień Wyceny przypadający na 3 (trzy) dni robocze przed dniem podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały, o wypłacie dochodów, znajdują się Aktywa Płynne pozwalające na wypłatę dochodów. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony, Fundusz odmawia wypłaty dochodu Funduszu Uczestnikom Funduszu. 8. Do uzyskania dochodu są uprawnieni Uczestnicy, na rzecz których w Dniu Ustalania Uprawnień będą zapisane Certyfikaty Inwestycyjne. Zbycie Certyfikatu po Dniu Ustalania Uprawnień nie powoduje utraty uprawnienia do otrzymania dochodu. 9. W przypadku, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, wypłata dochodów będzie następowała z potrąceniem odpowiednich podatków. 10. Określenie szczegółowych zasad wypłaty dochodów będzie następowało każdorazowo w uchwale, o której mowa w ust. 3 powyżej. 11. Wypłata dochodów będzie dokonywana przez Fundusz na rachunek bankowy Uczestnika. 29. ZASADY WYKUPYWANIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH 1. Z uwzględnieniem ust. 2, Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika Funduszu zgłoszone Towarzystwu. Wykup Certyfikatów odbywa się na następujących zasadach: 1) z zastrzeżeniem poniższych punktów, Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu, 2) uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych: a) osobiście w siedzibie Towarzystwa lub b) przez pełnomocnika pracownikowi Towarzystwa, który niezwłocznie potwierdza datę złożenia żądania lub c) poprzez przesłanie żądania listem poleconym bądź kurierem lub d) za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na zasadach przewidzianych w Warunkach Emisji; najpóźniej w trzecim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym przypada Dzień Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione, Dzień Wykupu oraz sposób wypłaty środków pieniężnych pochodzących z wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Żądanie wykupu złożone później niż w terminie, o którym mowa na wstępie realizowane jest w kolejnym Dniu Wykupu. żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa, 3) w związku ze złożeniem przez Uczestnika Funduszu żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Towarzystwo prowadzące Ewidencję dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych, a następnie w związku z ich wykupem Towarzystwo dokona wpisu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji, 4) cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu, 5) Towarzystwo nie pobiera opłaty za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych, 6) kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być pomniejszona o podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik, 7) środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie po Dniu Wykupu, nie później jednak niż w 14 dniu po Dniu Wykupu, przez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu w formularzu złożonym Towarzystwu kwoty środków pieniężnych.

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu obejmujące

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i rodzaj Funduszu

1. Nazwa i rodzaj Funduszu STATUT PSF FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1. Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację PSF Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM III FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM III FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Art 3. Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych:

Art 3. Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: STATUT TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, lub nazwą skróconą TOTAL FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOLUTION ONE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT SOLUTION ONE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 1. Nazwa i rodzaj Funduszu STATUT SOLUTION ONE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Solution One Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Selektywne. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Statut

Inwestycje Selektywne. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Statut Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut. Investor Private Equity. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Aktywów Niepublicznych

Statut. Investor Private Equity. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Aktywów Niepublicznych Statut Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (tekst jednolity z dnia 8 sierpnia 2011 r.) Statut Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R.

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Profit Absolute

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-23 Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu

Tekst jednolity statutu Tekst jednolity statutu STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INRETURN Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 6 maja 2014 r. STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Nazwa Funduszu Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz moŝe uŝywać nazwy skróconej UniSystem FIZ. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 12/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 02/02/2009

OGŁOSZENIE 12/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 02/02/2009 OGŁOSZENIE 12/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 02/02/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 12/2009

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -------------------------------------------------------- Artykuł 1 Nazwa Funduszu ----------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-03-12 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r.

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. 1 W Statucie Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1 AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1. Pani Renata Kula i Ewa Dubicka w imieniu reprezentowanego Towarzystwa oświadczają, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i rodzaj Funduszu

1. Nazwa i rodzaj Funduszu STATUT PSF NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 1. Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą PSF Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

STATUT ALLIANZ LONG - SHORT STRATEGY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO wcześniej działającego pod nazwą ALLIANZ PLATINIUM FIZ

STATUT ALLIANZ LONG - SHORT STRATEGY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO wcześniej działającego pod nazwą ALLIANZ PLATINIUM FIZ tekst jednolity obowiązujący od dnia 25.08.2015 r. zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 25.08.2015 r. STATUT ALLIANZ LONG - SHORT STRATEGY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO wcześniej działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Statut. Investor Central and Eastern Europe. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Statut. Investor Central and Eastern Europe. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Statut Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 29 maja 2009 r.) Statut Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Spis

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Statut Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Statut Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ II ORGANY FUNDUSZU... 5 ARTYKUŁ 3

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 grudnia 2016 r. (uwzględniający zmiany, które wejdą w życie w dniu 6 Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. PKOBP/Regulamin_UFK/01-2016/D REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA

STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INMEDICA (zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

STATUT ALLIANZ UNIWERSUM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ALLIANZ UNIWERSUM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ALLIANZ UNIWERSUM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: Allianz Uniwersum I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo