PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA"

Transkrypt

1 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO 29 MARCA 2007 ROKU (SPRAWOZDANIE SPORZĄDZA SIĘ W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM FUNDUSZY) PDOK

2

3 Spis treści Wprowadzenie A Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Funduszu Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu Informacja o założeniu kontynuowania działalności B Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych C Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy D Biegły rewident funduszu E Jednostki Uczestnictwa Zestawienie lokat Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Rachunek przepływów pieniężnych Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Funduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Funduszu Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Funduszu Nota - 3 Zobowiązania Funduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Funduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Funduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C Dokonane korekty błędów podstawowych D Inne informacje Opodatkowanie Funduszu w pierwszej połowie roku 2007 Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Połączenie Funduszu Fundusze podlegające połączeniu Przydział jednostek w funduszu przejmującym Wykreślenie Funduszu z rejestru funduszy Przekazanie majątku Funduszu funduszowi przejmującemu Sprawozdania okresowe Instytucje obsługujące Fundusz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agent Obsługujący Uczestników Funduszu Depozytariusz

4 Wprowadzenie A Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu Podstawy prawne działania Funduszu określone są w Ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. Zgodnie z Ustawą nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja ) wcześniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Statut Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd DFI/W/ / /05 z dnia 25 marca 2005 roku o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu oraz zatwierdzeniu Statutu Funduszu i wyborze depozytariusza. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFi 187 w dniu 26 kwietnia 2005 roku. Fundusz został utworzony w drodze zapisów polegających na dokonaniu wpłaty kwoty 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła zł. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 24 maja 2005 roku. Zgodnie ze Statutem Fundusz został utworzony na czas nieograniczony. Informacja o połączeniu funduszu i wykreśleniu z rejestru funduszy zawarta jest w rozdziale Połączenie Funduszu w Informacjach Dodatkowych do Sprawozdania [punkt D Inne informacje]. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Funduszu oraz wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz poprzez odpowiedni dobór lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu dąży do tego, aby w dowolnym Dniu Wyceny Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa, nie była niższa niż 90 % maksymalnej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa ogłoszonej przez Fundusz od dnia rozpoczęcia przez Fundusz działalności do Dnia Wyceny poprzedzającego dany Dzień Wyceny ( Poziom minimalny ). Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego powyżej. Aktywa Funduszu są lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, w tym fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z grupy kapitałowej Towarzystwa, których celem inwestycyjnym jest średnio- i długoterminowy wzrost aktywów poprzez dokonywanie inwestycji na globalnym rynku akcji. W szczególności Fundusz będzie inwestował w tytuły uczestnictwa emitowane przez Pioneer Funds Luxemburg Investement Fund (Fonds Commun de Placement), działający jako instytucja zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu Dyrektywy UCITS zwany dalej Pioneer Funds. Fundusz będzie dokonywać lokat w tytuły uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funds, inwestujących swoje aktywa głównie w instrumenty udziałowe na różnych rynkach geograficznych na całym świecie. Zarządzający dla realizacji celu inwestycyjnego Funduszu stosuje strategię zabezpieczenia portfela, która polega na zmianach proporcji między lokatami Funduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym a lokatami Funduszu w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym w zależności od ich aktualnej wartości rynkowej. Zmiany proporcji między tymi lokatami mają na - 1 / Wprowadzenie (PL) - PDOK

5 celu ochronę Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa przed jej spadkiem poniżej Poziomu minimalnego. Strategia zabezpieczenia portfela zakłada, że maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym w dowolnym momencie czasu jest opisane funkcją zależną od Poziomu minimalnego, aktualnej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz parametrów opisujących zachowanie się rynków finansowych (struktura i wysokość stóp procentowych, zmienność cen instrumentów finansowych, kursy walut). Proporcja między lokatami Funduszu w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych jest uzależniona od decyzji Funduszu podejmowanej z uwzględnieniem strategii zabezpieczenia portfela, a także z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i sytuacji na rynku papierów wartościowych, jak również celu inwestycyjnego Funduszu oraz limitów określonych Statucie. Z zastrzeżeniami wskazanymi w Statucie, Aktywa Funduszu będą inwestowane w denominowane w walucie polskiej instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także depozyty bankowe. Całkowita wartość lokat w inne niż określone w zdaniu poprzednim składniki lokat, w szczególności instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w tym tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, akcje, ekspozycja na indeksy giełdowe poprzez kontrakty terminowe, nie będzie większa niż 50 % wartości Aktywów Funduszu. Polityka inwestycyjna Funduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, będzie prowadzona przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat. Proces inwestycyjny będzie oparty na prognozach wskaźników makroekonomicznych i prognozach kierunku zmian rynkowych stóp procentowych. Dobór dłużnych papierów wartościowych dokonywany będzie przez pryzmat następujących ryzyk inwestycyjnych: stopy procentowej, płynności danego instrumentu finansowego oraz ryzyka związanego z wypłacalnością emitentów tych papierów. Dobór pozostałych lokat Funduszu będzie uzależniony od oceny bezpieczeństwa tych lokat i kształtowania się ich rentowności w kontekście realizacji celu inwestycyjnego Funduszu. Część portfela Funduszu o charakterze udziałowym, będzie budowana głównie z jednostek uczestnictwa bądź tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania i ze względu na ryzyko oraz oczekiwaną stopę zwrotu, będzie zbliżona do indeksu MSCI World Index. Zarządzający na podstawie prognoz makroekonomicznych może dokonywać decyzji o koncentrowaniu lokat Funduszu na wybranych rynkach geograficznych (Europa, USA, Daleki Wschód, Emerging Markets) lub określonych sektorach gospodarczych (technologia, media, telekomunikacja, finanse, sektor energetyczny). Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu Pełna i szczegółowa informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania zawarte zostały w Rozdziale II Statutu. Ponadto, Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodne z Ustawą. Poniżej zaprezentowane zostały wyłącznie wybrane ograniczenia inwestycyjne. Fundusz nie może lokować więcej niż 5 % wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. Limit 5 % może być zwiększony do 10 %, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5 % wartości Aktywów Funduszu, nie przekroczy 40 % wartości Aktywów Funduszu. Fundusz nie może lokować więcej niż 20 % wartości Aktywów Funduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Funduszu. Fundusz nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów Funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn. zm.). Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie wraz z wartością ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35 % wartości Aktywów Funduszu. - 2 / Wprowadzenie (PL) - PDOK

6 Podmioty należące do grupy kapitałowej, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, na potrzeby stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot. Fundusz może lokować do 20 % wartości Aktywów Funduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej. W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, Fundusz może utrzymywać część Aktywów Funduszu na rachunkach bankowych. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkami wskazanymi w Statucie. Fundusz może lokować do 100 % wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Jeżeli udział takich lokat przekracza 35 % wartości Aktywów Funduszu, wówczas powinny one być dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji jednego emitenta, z tym że wartość lokaty w papiery wartościowe żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30 % wartości Aktywów Funduszu. Fundusz może nabywać: 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli spełnione są dalsze wskazane w Statucie warunki. Fundusz nie może lokować więcej niż 20 % wartości Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przewyższać 30 % wartości Aktywów Funduszu. Fundusz może lokować do 50 % wartości Aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa następujących subfunduszy funduszu zagranicznego Pioneer Funds: (a) Pioneer Funds Global Equity, (b) Pioneer Funds Eastern European Equity, (c) Pioneer Funds Core European Equity, (d) Pioneer Funds Greater China Equity, (e) Pioneer Funds - Pacific (ex. Japan) Equity, (f) Pioneer Funds Japanese Equity, (g) Pioneer Funds U.S. Research, (h) Pioneer Funds U.S. Value, (i) Pioneer Funds U.S. Large Cap Growth, (j) Pioneer Funds Emerging Markets Equity, (k) Pioneer Funds Top Global Players, (l) Pioneer Funds Global TMT. Fundusz nie będzie inwestować w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds, od których pobierana jest dodatkowo opłata za efektywność od zarządzania. Fundusz jest zobowiązany podawać w rocznym sprawozdaniu finansowym stawkę wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem pobieranego przez Towarzystwo oraz stawkę wynagrodzenia za zarządzanie Pioneer Funds pobieranego przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Pioneer Funds będą podawane na podstawie ostatnich dostępnych publicznie danych z prospektu informacyjnego lub sprawozdania finansowego Pioneer Funds. Jeżeli Fundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo lub inny podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa nie może pobierać opłat z tytułu nabywania lub odkupywania takich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz nie udziela pożyczek, poręczeń i gwarancji. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, pożyczki i kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10 % Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. Informacja o założeniu kontynuowania działalności Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z rozpoczęciem procesu łączenia funduszu, którego skutkiem jest: - przydział jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Funduszu wszystkim Uczestnikom Funduszu (według stanu na dzień przydziału); - 3 / Wprowadzenie (PL) - PDOK

7 - wykreślenie Funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych, w związku z połączeniem; - przekazanie majątku Funduszu funduszowi przejmującemu. Wskazanie funduszy łączonych: Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału SFIO...fundusz przejmowany, Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO...fundusz przejmujący. Dalsze informacje o połączeniu Funduszu z Pioneer Zabezpieczony RP SFIO przeprowadzonym w marcu 2007 roku zawarte są w rozdziale Połączenie Funduszu w Informacjach Dodatkowych do Sprawozdania [punkt D Inne informacje]. Nie istnieją czynniki wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu przejmującego. B Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba i adres: Warszawa, ul. Wołoska 5. Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem C Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane Sprawozdanie Finansowe Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego obejmuje okres od 1 stycznia 2007 roku do 29 marca 2007 roku, to jest do dnia poprzedzającego dzień przydziału jednostek uczestnictwa w funduszu przejmującym. Dniem bilansowym był dzień 29 marca 2007 roku. D Biegły rewident funduszu Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pioneer Pekao TFI SA z dnia roku biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie oraz przegląd (odpowiednio) sprawozdania Funduszu jest KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51. KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów (na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych) prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 458. E Jednostki Uczestnictwa Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa jednej kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy). Jednostki Uczestnictwa zbywane były (i odkupywane) w Dni Wyceny. Dniami Wyceny Funduszu były: (1) od dnia rozpoczęcia zbywania jednostek Uczestnictwa (z możliwością przesunięcia, w przypadku dni wolnych w Polsce lub w Luksemburgu): wtorki i w czwartki; (2) od dnia 22 listopada 2006 roku wszystkie dni tygodnia, w których odbywają się sesje giełdowe w Warszawie (na Giełdzie Papierów Wartościowych) oraz na giełdzie w Luxemburgu ( Société De La Bourse De Luxembourg ). - 4 / Wprowadzenie (PL) - PDOK

8 Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... Rachunek przepływów pieniężnych / spis tabel (PL) -

9 Pioneer Pekao TFI Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem / Tabele (PL) -

10 Pioneer Pekao TFI Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające (tysiące złotych) na dzień Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Akcje tys. bilansowy w tys. ogółem Akcje - RAZEM III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Warranty subskrypcyjne tys. bilansowy w tys. ogółem Warranty subskrypcyjne - RAZEM Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Prawa do akcji tys. bilansowy w tys. ogółem Prawa do akcji - RAZEM Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Prawa poboru tys. bilansowy w tys. ogółem Prawa poboru - RAZEM Procentowy udział w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień tys. bilansowy w tys. ogółem Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM Wartość według Warunki Wartość wyceny na Procentowy udział w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Liczba ceny nabycia w oprocentowania nominalna dzień ogółem tys. bilansowy w Listy zastawne tys. Listy zastawne - RAZEM Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym Procentowy udział Warunki Wartość ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach ogółem Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Nominalna Liczba tys. bilansowy w tys. Dłużne papiery wartościowe - RAZEM O terminie wykupu do 1 roku a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne / Tabele (PL) -

11 Pioneer Pekao TFI Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające (tysiące złotych) na dzień O terminie wykupu powyżej 1 roku a) Obligacje PL (OK0807) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska PL (OK1207) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska PL (OK0408) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (PS0608) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (WZ0911) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (OK0407) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Instrumenty pochodne - RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ABN Amro Bank Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska BRE Bank SA EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska BRE Bank SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska BRE Bank SA EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska BRE Bank SA EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ABN Amro Bank Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ABN Amro Bank Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ABN Amro Bank Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ABN Amro Bank Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ABN Amro Bank Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ABN Amro Bank Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ABN Amro Bank Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ABN Amro Bank Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ABN Amro Bank Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ABN Amro Bank Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Bank Pekao SA USD Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne tys. bilansowy w tys. ogółem I. Jednostki uczestnictwa II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Weksle Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. wyceny Procentowy udział na dzień bilansowy w w aktywach tys. ogółem Procentowy udział Warunki oprocentowania ceny nabycia w wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta ceny nabycia w w aktywach danej walucie bilansowy w danej dzień bilansowy w tys. tys. ogółem (tys.) walucie (tys.) Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD Lokata PLN Bank Pekao S.A. Polska PLN Lokata EUR Bank Pekao S.A. Polska EUR Lokata USD Bank Pekao S.A. Polska USD II. W walutach państw nienależacych do OECD Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny Procentowy udział wyceny na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem wyceny Procentowy udział w aktywach Waluty Państwo ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w tys. ogółem W walutach państw należacych do OECD waluta EUR waluta USD Stany Zjednoczone / Tabele (PL) -

12 Pioneer Pekao TFI Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające (tysiące złotych) na dzień W walutach państw nienależacych do OECD / Tabele (PL) -

13 Pioneer Pekao TFI Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe (tysiące złotych) na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem - 5 / Tabele (PL) -

14 Pioneer Pekao TFI Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 4 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności 0 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 - dłużne papiery wartościowe Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) 6. Nieruchomości 0 7. Pozostałe aktywa 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty 0 2. Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa 0 5. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna 0 - Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 123 III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych -123 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 6 / Tabele (PL) -

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniStabilny Wzrost wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Załącznik do uchwały nr 77/B/2011 Zarządu Banku z dnia 1 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku WYBRANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo