Sprawozdanie półroczne 2009 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie półroczne 2009 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES"

Transkrypt

1 Sprawozdanie półroczne 2009 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES

2 SPIS TREŚCI Wspólnicy i organy Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH...4 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES fundusz współwłasnościowy zgodny z 20 Ustawy o funduszach inwestycyjnych [InvFG]... 5 Przegląd wykazanych zysków i rozwoju funduszu... 7 Sprawozdanie zarządzającego funduszem... 8 Zestawienie aktywów funduszu na dzień r Zestawienie majątku na dzień r Oppenheim Ethik Bond Opportunities (kod ISIN: AT (jednostki dystrybucyjne), AT (jednostki akumulujące)) 2

3 Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH A-5020 Salzburg, Schwarzstraße Telefon: (0662) Telefaks: (0662) Udziałowcy: Raiffeisenverband Salzburg reg. Gen.m.b.H. Komisarze państwowi: Szef wydziału dr Wolfgang NOLZ Radca ministerstwa Kurt PARZER Rada nadzorcza: dyr. mgr Hans SCHINWALD (przewodniczący) dyr. dypl. handl. Herbert WINTERSTELLER (wiceprzewodniczący) dyr. dr Heinz KONRAD mgr Andreas DERNDORFER Zarząd: Bank-depozytariusz: Biegły rewident: Placówki: Rudolf KAMMEL mgr Klaus HAGER Helmut WIMMER Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Multicont Revisions- und Treuhand Gesellschaft m.b.h. Raiffeisenverband Salzburg reg. Gen.m.b.H. Wszystkie kasy banku Raiffeisen na terenie kraju związkowego Salzburg Salzburg-München Bank AG 3

4 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES fundusz współwłasnościowy zgodny z 20 niemieckiej Ustawy o funduszach inwestycyjnych Szanowni posiadacze jednostek uczestnictwa, firma Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH pozwala sobie przedłoŝyć sprawozdanie półroczne OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES funduszu współwłasnościowego zgodnego z 20 Ustawy o funduszach inwestycyjnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. Wartość jednostki uczestnictwa oblicza się dzieląc całkowitą wartość funduszu kapitałowego uwzględniającą osiągane dochody przez liczbę jednostek uczestnictwa. Całkowita wartość funduszu kapitałowego ustalana jest przez bank-depozytariusz w oparciu o bieŝącą wartość kursową posiadanych przez fundusz papierów wartościowych, instrumentów rynku pienięŝnego oraz praw poboru, powiększoną o wartość naleŝących do funduszu aktywów finansowych, środków pienięŝnych, wkładów, naleŝności i innych praw, oraz pomniejszoną o zobowiązania. Wartość aktywów netto ustala się zgodnie z poniŝszymi zasadami: a) Wartość aktywów notowanych lub dopuszczonych do obrotu na giełdzie lub innym rynku regulowanym obliczana jest na podstawie ostatniego znanego kursu. b) Wartość aktywów nienotowanych ani niedopuszczonych do obrotu na giełdzie ani na Ŝadnym innym rynku regulowanym bądź teŝ notowanych lub dopuszczonych do obrotu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, ale których kurs nie odzwierciedla właściwie ich wartości rynkowej, ustalana jest w oparciu o kursy oferowane przez wiarygodny podmiot udostępniający dane rynkowe, o wartość rynkową papierów wartościowych tego samego rodzaju bądź tez w oparciu o inne uznane metody wyceny. Kursy wyceny poszczególnych papierów wartościowych mogą odbiegać od ich rzeczywistych cen sprzedaŝy na skutek swoistego kształtowanie się poziomu kursów na rynkach charakteryzujących się brakiem płynności (ryzyko wyceny). 4

5 Dane funduszu w EUR na dzień r. na dzień r. Łączny wolumen funduszu ,39 Obliczona wartość dystrybucyjnej jednostki 85,20 81,32 uczestnictwa Cena nabycia dystrybucyjnej jednostki 87,80 83,80 uczestnictwa Obliczona wartość akumulującej jednostki 97,18 97,11 uczestnictwa Cena nabycia akumulującej jednostki 100,10 100,05 uczestnictwa Będące w obiegu jednostki uczestnictwa OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES na dzień sporządzenia sprawozdania: jednostki dystrybucyjne jednostki akumulujące Będące w obiegu jednostki uczestnictwa w dniu r Nabycia Odkupienia Będące w obiegu jednostki uczestnictwa w dniu r

6 Przegląd wykazanych zysków i rozwoju funduszu Data Waluta Łączny wolumen funduszu Jednostka dystrybucyjna Wartość obliczona na dystrybucyjną jednostkę uczestnictwa Wypłata na dystrybucyjną jednostkę uczestnictwa Jednostka akumulująca Wartość obliczona na akumulującą jednostkę uczestnictwa Wypłata zgodnie z 13 zdanie trzecie ustawy InvFG Zmiana wartości w % r. EUR , ,53 202, ,25 147,41 7, r. EUR ,74 107,07 4,00 111,34 1,02 4, r. EUR ,06 106,25 4,00 113,70 1,01 3, r. EUR ,99 105,20 4,50 115,91 1,22 2, r. EUR ,42 85,20 4,90 97,18 1,37-15, r. EUR ,39 81, , ,38 6

7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDZAJĄCEGO FUNDUSZEM Rynek kapitałowy Początek roku 2009 świat przywitał głęboką recesją. Po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. konsekwencje kryzysu na rynkach kapitałowych nabrały boleśnie realnych kształtów. Priorytetem stało się zapobieŝenie prawdopodobnej fali upadłości w innych sektorach gospodarki oraz zminimalizowanie wpływu bieŝącej sytuacji na koniunkturę. W tym celu rządy i banki centralne zdecydowały się uŝyć wszelkich moŝliwych środków. JuŜ w grudniu 2008 r. oferując pomoc państwową w ramach programu wykupu toksycznych aktywów (Troubled Asset Relief Program, TARP) rząd amerykański rozpostarł wart 700 miliardów dolarów amerykańskich parasol ochronny nad bankami, a jego działanie miało zostać uzupełnione w ciągu 2009 roku wsparciem ze strony banków mających za zadanie przejąć złe kredyty tzw. Bad Banks. Rząd amerykański wsparcie znalazł w Banku Rezerw Federalnych, który decydując się obniŝyć stopy procentowe do zera i przedstawiając szeroką ofertę finansowania bynajmniej nie poprawiał własnych wyników finansowych. Problemy banków groziły ograniczeniem dostępności kredytów, a gospodarce brakowało płynności. W marcu Fed wywołał ogromne poruszenie podejmując decyzję o przeznaczeniu 1 biliona USD na wykup papierów dłuŝnych, w tym długoterminowych amerykańskich obligacji rządowych za cenę 300 mld USD. Taki krok umoŝliwił pomnoŝenie stanu aktywów znajdujących się w posiadaniu banku centralnego, co z kolei mogło przyczynić się do zwiększenia ryzyka inflacyjnego. W bieŝących warunkach stopa inflacji była bliska zeru. MoŜliwa redukcja zadłuŝenia USA kosztem wzrostu inflacji oraz deprecjacji dolara były tematami najburzliwszych dyskusji tego półrocza. Rządy krajów europejskich równieŝ opracowały pakiety oŝywienia koniunktury. Miały one wspierać krajowe systemy finansowe, ale takŝe pomagać innym sektorom gospodarki dotkniętym przez kryzys, takim jak przemysł samochodowy. Banki centralne robiły swoje i nie wahały się sięgać takŝe po mniej konwencjonalne środki. Bank Anglii (Bank of England) przykładowo zdecydował się na zakup obligacji bezpośrednio na rynku, omijając przy tym sektor bankowy, któremu brakowało juŝ płynności. Podjęcie podobnych kroków w najbliŝszym czasie zapowiedział równieŝ Europejski Bank Centralny. Okres, który obejmuje niniejsze sprawozdanie nie był takŝe czasem sielanki na rynkach długu. Na początku roku w szczególnie trudnej sytuacji znalazły się obligacje podporządkowane, poniewaŝ rynki liczyły się z utratą płatności kuponowych. OŜywienie w tym segmencie nastąpiło dopiero w kwietniu i wtedy to po raz pierwszy w 2009 roku odnotowano tam dodatnią stopę zwrotu. Dla obligacji przemysłowych natomiast rok rozpoczął się pozytywnie. Nowe emisje były naprawdę duŝe i zostały dobrze przyjęte przez rynek. Przez pierwsze półrocze cały segment bez wyjątku osiągał dodatnią stopę zwrotu. Zmiany metodologiczne wprowadzone przez agencje ratingowe wywołały niepokój w segmencie instrumentów ABS (Asset Backed Securities). Dewaluacja wielu transz walorów o maksymalnym ratingu non-investment grade" przyczyniła się do powolnego rozwoju tych produktów szczególnie w pierwszych miesiącach roku. Lepsze perspektywy koniunkturalne w maju wpłynęły pozytywnie na apetyt na ryzyko wśród inwestorów, na czym w głównej mierze skorzystał segment obligacji podporządkowanych, ale przykładowo takŝe segment obligacji rządowych denominowanych w twardych walutach krajów kandydujących do strefy euro. Przychylnością inwestorów przestały natomiast cieszyć się bezpieczne, ale równie nisko oprocentowane obligacje rządowe krajów uprzemysłowionych. Krzywa dochodowości przybrała wyraźnie wznoszący kształt. W tych warunkach w okresie objętym sprawozdaniem (od do r.) fundusz Oppenheim Ethik Bond Opportunities zyskał na wartości 1,4%. PERSPEKTYWY Pozytywne prognozy płynące z indeksu wskaźników wyprzedzających koniunktury inicjują stabilizację na rynkach światowych. Apetyt na ryzyko w ostatnim czasie wyraźnie wzrósł i choć obligacje rządowe tracą status bezpiecznej przystani, korzyści czerpie z tego segment kredytowy. Do głosu coraz śmielej dochodzi strona popytowa, co z pewnością stanie się dodatkowym czynnikiem kształtującym marŝe kredytowe. Tymczasem czynnikiem wpływającym w znacznej mierze na wysokość tych marŝ powinny być takŝe mało optymistyczne dane fundamentalne napływające z przedsiębiorstw. Ogólnie rzecz biorąc panujące warunki są niezmiennie korzystne dla obligacji przedsiębiorstw. Sektor ten nadal korzysta na ograniczonej podaŝy na 7

8 rynku kredytów bankowych, gdyŝ dzięki temu źródłem finansowania przedsiębiorstw coraz częściej jest staje się rynek obligacji, a to z kolei spotyka się z pozytywną reakcją inwestorów. 8

9 Zestawienie aktywów funduszu na dzień 30 czerwca 2009 r. 1. Papiery wartościowe TYS. EUR % Produkty strukturyzowane: Asset Backed Securities euro 1.736,80 5,17 Certyfikaty inwestycyjne euro 1.656,60 4,94 Obligacje Euro ,88 47,28 Dolar australijski 3.658,50 10,90 Korona szwedzka 2.936,86 8,75 Korona czeska 2.211,28 6,59 Dolar amerykański 1.860,85 5,54 Dolar nowozelandzki 1.616,00 4,81 Peso meksykańskie 859,86 2,56 Jen japoński 640,49 1,91 Korona duńska 0,00 0,00 Suma obligacji ,72 88,35 Suma papierów wartościowych ,11 98,46 2. Produkty pochodne Wycena terminowych transakcji dewizowych -226,17-0,67 Wycena finansowych kontraktów terminowych -192,04-0,57 Suma produktów pochodnych -418,21-1,25 3. Wkłady na rachunku bankowym Wkłady na rachunku bankowym w EUR 414,76 1,24 Zobowiązania w walutach obcych -9,61-0,03 Suma wkładów na rachunku bankowym 405,15 1,25 4. Rozliczenia międzyokresowe Odsetki naliczone (z tytułu papierów wartościowych/wkładów/zobowiązań bankowych) 560,92 1,67 5. Inne pozycje rozliczeniowe Opłaty róŝne -31,15-0,09 Majątek funduszu ,82 100,00 9

10 Zestawienie majątku na dzień 30 czerwca 2009 r. w EUR KOD ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO WALUTA STAN KUPNO SPRZEDAś KURS WARTOŚĆ UDZIAŁ W MAJĄTKU FUNDUSZU W % PRZYCHODY ROZCHODY KURSU W EUR W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ABS W EURO ES ,1060 MBS BANCAJA 1 FRN EUR , ,58 0,22 XS ,7200 DELPHINUS 01-I A EUR , ,00 1,51 XS ,7500 DELPHINUS 01-I C EUR , ,00 1,39 XS ,2560 ARENA 2004-I C FRN EUR , ,00 1,98 XS ,9350 AIRE V.MRTG.05-1 FRN EUR , ,00 0,07 OBLIGACJE W DOLARACH AUSTRALIJSKICH AU0000DXAHH7 5,7500 DEXIA MUN. AGENCY AUD , ,99 4,44 AU0000KFWHK7 6,0000 KRED.F.WIED. MTN AD AUD , ,52 1,64 AU300EF ,6250 EUROFIMA MTN AUD , ,60 4,82 OBLIGACJE W KORONACH CZESKICH CZ ,7500 CZECH REP CZK , ,19 2,85 CZ ,0000 CZECH REP CZK , ,60 3,74 OBLIGACJE W KORONACH DUŃSKICH DK ,0000 REALKREDIT DANM. 23D DKK ,6500 0,04 0,00 OBLIGACJE W EURO BE ,6250 FORTIS BANK 04-UND. EUR , ,38 1,19 DE000A0AA0X5 6,1500 DT.BK CAP.F.TR.V UND 03-UND EUR , ,00 1,64 DE000A0T4DU7 6,0000 BASF FIN.EUROPE MTN EUR , ,82 0,33 DE000CB8AUX7 5,6250 COMMERZBANK FRN EUR , ,08 0,91 DE000HSH2H15 4,3750 HSH NORDBANK IS. FRN EUR , ,00 0,32 DE ,0000 POPULAR CAP. 03-UND. EUR , ,00 1,13 ES ,2350 FDO TIT.ACT.HIP.7 D FRN EUR , ,77 0,17 FR ,5000 VIVENDI S.A EUR , ,85 1,49 FR ,3750 VEOLIA ENVIRONN EUR , ,99 0,84 IT ,3270 HELICONUS FRN CL.B EUR , ,00 0,34 IT ,2770 F-E MORTG. FRN B EUR , ,99 0,98 IT ,2850 SESTANTE FIN.C2 FRN EUR , ,40 0,31 XS ,4075 BQE LUXEMBRG FRN 02-UND. EUR , ,00 0,23 XS ,2500 PRAG EUR , ,00 3,75 XS ,2500 SOUTH AFR EUR , ,00 3,44 XS ,4450 EUROHYPO CFT FRN 03-UND. EUR , ,00 0,39 XS ,6060 E-MAC NL 03-II FRN C EUR , ,50 0,81 XS ,3050 GRANITE MTG.04-1 FRN EUR , ,00 0,33 XS ,8750 KROAT.ENTW.BANK EUR , ,00 3,16 XS ,6110 PERMANENT FIN.5 FRN EUR , ,01 2,77 XS ,4500 DRESD.BK. LOAN PART EUR , ,00 1,49 XS ,8750 BCA INTESA EUR , ,35 1,47 XS ,0000 HANNOVER FIN. FRN 05-UND. EUR , ,98 0,37 XS ,1250 CSGF (US) EUR , ,40 0,59 XS ,0550 LEEK FINANCE 16 FRN EUR , ,00 0,11 XS ,3750 HENKEL KGAA FRN EUR , ,85 1,13 XS ,1250 NATIONAL GRID EUR , ,20 1,49 XS ,6680 PROSECURE FDG EUR , ,00 0,89 XS ,5000 SOUTH AFR EUR , ,00 2,12 XS ,0640 DRESD.BK.LOAN PART EUR , ,00 1,28 XS ,3570 DALRADIAN EU.CLO FRN EUR , ,00 0,04 XS ,7670 M NCH.RUECKV. FRN 07-UND. EUR , ,80 1,77 XS ,9060 DECO 15-PAN EUR6 FRN EUR , ,26 0,89 XS ,9830 DT POSTBK F.IV FRN 07-UND. EUR , ,48 0,42 XS ,0000 ENI S.P.A. MTN EUR , ,95 0,47 XS ,7500 NOKIA CORP. MTN EUR , ,95 0,51 XS ,5000 EDP FIN. MTN EUR , ,12 0,32 XS ,2500 LLOYDS TSB BK MTN EUR , ,51 2,34 XS ,5000 KROATIEN EUR , ,00 1,43 XS ,7500 ROBERT BOSCH MTN EUR , ,00 0,60 XS ,5000 ALLIED IRISH MTN EUR , ,30 1,13 OBLIGACJE W JENACH JAPOŃSKICH XS ,5525 BK SCOTLAND MTN FRN JPY , ,05 1,06 XS ,6256 EUROHYP.YN S.2093 FRN JPY , ,87 0,85 OBLIGACJE W PESO MEKSYKAŃSKICH XS ,5000 LAND NRW MTN.LSA MXN , ,39 2,56 OBLIGACJE W DOLARACH NOWOZELANDZKICH XS ,0000 LANDWIRT.R.BK ND MTN NZD , ,17 4,81 OBLIGACJE W KORONACH SZWEDZKICH SE ,2500 SWEDEN SEK , ,09 8,75 EUROOBLIGACJE DENOMINOWANE W KORONACH SŁOWACKICH XS ,5900 KOMMKR MTN SKK , ,18 1,89 OBLIGACJE W DOLARACH AMERYKAŃSKICH USY49069AJ90 5,3750 KOREA RAILROAD USD , ,34 2,05 US698299AV61 7,1250 PANAMA USD , ,12 3,29 XS ,1750 RSHB CAPITAL USD , ,29 0,20 10

11 CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W EURO DOPUSZCZONE DO OBROTU NA INNYCH RYNKACH REGULOWANYCH DE000A0EAWJ5 OP FX OPPORTUNITIES EUR , ,00 4,94 SUMA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OFICJALNEGO OBROTU LUB DO OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM EUR ,96 98,46 SUMA MAJĄTKU W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH EUR ,96 98,46 11

12 FIANSOWE KONTRAKTY TERMINOWE WYKORZYSTYWANE TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA ODSETKOWE KONTRAKTY TERMINOWE EURO BOBL FUTURE (EUREX) EUR -30, ,00-0,16 EURO BUND FUTURE (EUREX) EUR -20, ,00-0,13 CBT 30-YR TREASURY BONDS FUT. (CBT) USD -10, ,70-0,03 NIE WYKORZYSTYWANE TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA ODSETKOWE KONTRAKTY TERMINOWE EURO BUND FUTURE (EUREX) EUR -53, ,00-0,34 LONG (10Y) GILT FUTURE (LIFFE) GBP -25, ,34-0,08 10YR JAPANESE GOV. BOND FUT. (OSE) JPY 3, ,69 0,14 10YR JAPANESE GOV. BOND FUT. (OSE) JPY 1, ,56 0,05 CBT 30-YR TREASURY BONDS FUT. (CBT) USD -7, ,89-0,02 SUMA FINANSOWYCH KONTRAKTÓW TERMINOWYCH EUR ,68-0,57 TERMINOWE TRANSAKCJE WALUTOWE NALEśNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA POZYCJE OTWARTE SPRZEDAś AUD EUR ,06-0,18 CHF EUR ,20 0,09 CZK EUR ,64-0,10 GBP EUR ,15-0,01 MXN EUR ,22 0,13 NZD EUR ,87-0,11 SEK EUR 954,89 0,00 USD EUR ,39 0,20 KUPNO CAD EUR ,26-0,18 HUF EUR ,02 0,05 JPY EUR ,11-0,01 NOK EUR ,01-0,05 PLN EUR 2.201,42 0,01 SGD EUR ,77 0,00 POZYCJE ZAMKNIĘTE SPRZEDAś AUD EUR ,52-0,08 CHF EUR ,73 0,03 CZK EUR ,38-0,16 GBP EUR 247,50 0,00 HUF EUR 9.374,01 0,03 JPY EUR ,97 0,04 MXN EUR ,68-0,01 NZD EUR ,95-0,21 SEK EUR 8.279,75 0,02 USD EUR ,80-0,10 KUPNO CAD 0 EUR ,22-0,07 HUF 0 EUR 5.392,31 0,02 NOK 0 EUR ,48-0,03 PLN 0 EUR 543,51 0,00 SGD 0 EUR ,19-0,01 SUMA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH EUR ,17-0,67 WKŁADY NA RACHUNKU BANKOWYM WKŁADY W EUR EUR ,32 WKŁADY W INNYCH WALUTACH UE EUR 4.150,32 WKŁADY/ZOBOWIĄZANIA W WALUTACH SPOZA UE: AUD: EUR 0,00 CAD: EUR 516,49 CHF: EUR -7,17 JPY: EUR ,89 MXN: EUR 0,00 NOK: EUR 37,49 NZD: EUR 0,00 SKK: EUR 0,00 USD: EUR ,16 SUMA WKŁADÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUR ,73 1,21 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE NALEśNOSCI ODSETKOWE ,63 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DYWIDENDY 0,00 ODSETKI DEBETOWE -0,12 WPŁACONA MARśA POCZĄTKOWA (INITIAL MARGIN) 0,00 ZOBOWIĄZANIA FUT.-STYLED OP 0,00 OPŁATY RÓśNE ,97 INNE NALEśNOŚCI 0,00 NALEZNOSCI Z TYTUŁU PROWIZJI OD ZASOBÓW 0,00 NALEZNOŚCI Z TYTUŁU SWAPÓW STOPY PROCENTOWEJ 0,00 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU SWAPÓW STOPY PROCENTOWEJ 0,00 NALEZNOŚCI Z TYTUŁU CDS (CREDIT DEFAULT SWAPS) 0,00 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU CDS 0,00 SUMA ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH EUR ,54 1,58 12

13 MAJĄTEK FUNDUSZU EUR ,38 100,00 13

14 OBLICZONA WARTOŚĆ transza 1 częściowo tezauryzowana EUR 97,11 OBLICZONA WARTOŚĆ transza 2 wypłacana EUR 81,32 JED. UCZES. transza 1 częściowo tezauryzowana SZTUKI ,000 JED. UCZES. transza 2 wypłacana SZTUKI ,000 KURSY WALUT/KURSY PRZELICZENIOWE AKTYWA W WALUCIE OBCEJ WG KURSÓW WALUT/KURSÓW PRZELICZENIOWYCH NA DZIEŃ R. PRZELICZONE NA EUR: WALUTA JEDNOSTKI KURS W EUR DOLAR AUSTRALIJSKI (AUD) 1 = EUR 1,74780 DOLAR KANADYJSKI (CAD) 1 = EUR 1,62700 FRANK SZWAJCARSKI (CHF) 1 = EUR 1,52460 KORONA CZESKA (CZK) 1 = EUR 26,02000 KORONA DUŃSKA (DKK) 1 = EUR 7,44655 EURO (EUR) 1 = EUR 1,00000 FUNT BRYTYJSKI (GBP) 1 = EUR 0,84955 FORINT WĘGIERSKI (HUF) 1 = EUR 276,22500 JEN JAPOŃSKI (JPY) 1 = EUR 134,53285 PESO MEKSYKAŃSKIE (MXN) 1 = EUR 18,53785 KORONA NORWESKA (NOK) 1 = EUR 9,02165 DOLAR NOWOZELANDZKI (NZD) 1 = EUR 2,16750 POLSKI ZŁOTY (PLN) 1 = EUR 4,50065 KORONA SZWEDZKA (SEK) 1 = EUR 10,86600 KORONA SŁOWACKA (SKK) 1 = EUR 30,12600 DOLAR AMERYKAŃSKI (USD) 1 = EUR 1,40585 OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW OZNACZAJĄCYCH POSZCZEGOLNE RYNKI GIEŁDOWE SKRÓT CBT EUREX LIFFE OSE NAZWA RYNKU GIEŁDOWEGO CHICAGO BOARD OF TRADE EUROPEAN EXCHANGE NYSE EURONEXT LIFFE OSAKA STOCK EXCHANGE KUPNO I SPRZEDAś PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, O ILE POZYCJE TE NIE ZOSTAŁY WYKAZANE W ZESTAWIENIU MAJĄTKU: KOD ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO WALUTA STAN KUPNO SPRZEDAś PRZYCHODY ROZCHODY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ABS W EURO XS ,5310 CHESTER A.R.02-A FRN EUR OBLIGACJE W EURO DE000A0TT2M2 5,7500 DT.TELEK.INTL F. MTN EUR IT ,7500 B.T.P EUR XS ,3750 TELECOM ITALIA EUR XS ,8750 HBOS FRN 04-UND. EUR XS ,7810 AIB UK 1 FRN 04-UND. EUR XS ,2500 UBS AG LONDON MTN EUR XS ,3750 BMW US CAP MTN EUR XS ,6250 VOLKSWAGEN INTL MTN EUR

Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON

Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r.

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r. SUPERFUND SICAV Société d'investissement à capital variable PROSPEKT EMISYJNY Listopad 2012 r. Superfund Sicav jest funduszem parasolowym, składającym się z szeregu Subfunduszy. Subfundusze realizują tzw.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe terminy. Strong Buy - Zdecydowanie kupić. Aggressive Buy agresywny zakup. Recommended List - Wykaz spółek zalecanych na zakup

Podstawowe terminy. Strong Buy - Zdecydowanie kupić. Aggressive Buy agresywny zakup. Recommended List - Wykaz spółek zalecanych na zakup Podstawowe terminy Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek zalecanych na zakup Top pick - Wykaz informacji zaleca się zakup Buy - do kupienia Speculative

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniStabilny Wzrost wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo