Sprawozdanie półroczne 2009 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie półroczne 2009 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES"

Transkrypt

1 Sprawozdanie półroczne 2009 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES

2 SPIS TREŚCI Wspólnicy i organy Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH...4 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES fundusz współwłasnościowy zgodny z 20 Ustawy o funduszach inwestycyjnych [InvFG]... 5 Przegląd wykazanych zysków i rozwoju funduszu... 7 Sprawozdanie zarządzającego funduszem... 8 Zestawienie aktywów funduszu na dzień r Zestawienie majątku na dzień r Oppenheim Ethik Bond Opportunities (kod ISIN: AT (jednostki dystrybucyjne), AT (jednostki akumulujące)) 2

3 Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH A-5020 Salzburg, Schwarzstraße Telefon: (0662) Telefaks: (0662) Udziałowcy: Raiffeisenverband Salzburg reg. Gen.m.b.H. Komisarze państwowi: Szef wydziału dr Wolfgang NOLZ Radca ministerstwa Kurt PARZER Rada nadzorcza: dyr. mgr Hans SCHINWALD (przewodniczący) dyr. dypl. handl. Herbert WINTERSTELLER (wiceprzewodniczący) dyr. dr Heinz KONRAD mgr Andreas DERNDORFER Zarząd: Bank-depozytariusz: Biegły rewident: Placówki: Rudolf KAMMEL mgr Klaus HAGER Helmut WIMMER Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Multicont Revisions- und Treuhand Gesellschaft m.b.h. Raiffeisenverband Salzburg reg. Gen.m.b.H. Wszystkie kasy banku Raiffeisen na terenie kraju związkowego Salzburg Salzburg-München Bank AG 3

4 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES fundusz współwłasnościowy zgodny z 20 niemieckiej Ustawy o funduszach inwestycyjnych Szanowni posiadacze jednostek uczestnictwa, firma Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH pozwala sobie przedłoŝyć sprawozdanie półroczne OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES funduszu współwłasnościowego zgodnego z 20 Ustawy o funduszach inwestycyjnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. Wartość jednostki uczestnictwa oblicza się dzieląc całkowitą wartość funduszu kapitałowego uwzględniającą osiągane dochody przez liczbę jednostek uczestnictwa. Całkowita wartość funduszu kapitałowego ustalana jest przez bank-depozytariusz w oparciu o bieŝącą wartość kursową posiadanych przez fundusz papierów wartościowych, instrumentów rynku pienięŝnego oraz praw poboru, powiększoną o wartość naleŝących do funduszu aktywów finansowych, środków pienięŝnych, wkładów, naleŝności i innych praw, oraz pomniejszoną o zobowiązania. Wartość aktywów netto ustala się zgodnie z poniŝszymi zasadami: a) Wartość aktywów notowanych lub dopuszczonych do obrotu na giełdzie lub innym rynku regulowanym obliczana jest na podstawie ostatniego znanego kursu. b) Wartość aktywów nienotowanych ani niedopuszczonych do obrotu na giełdzie ani na Ŝadnym innym rynku regulowanym bądź teŝ notowanych lub dopuszczonych do obrotu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, ale których kurs nie odzwierciedla właściwie ich wartości rynkowej, ustalana jest w oparciu o kursy oferowane przez wiarygodny podmiot udostępniający dane rynkowe, o wartość rynkową papierów wartościowych tego samego rodzaju bądź tez w oparciu o inne uznane metody wyceny. Kursy wyceny poszczególnych papierów wartościowych mogą odbiegać od ich rzeczywistych cen sprzedaŝy na skutek swoistego kształtowanie się poziomu kursów na rynkach charakteryzujących się brakiem płynności (ryzyko wyceny). 4

5 Dane funduszu w EUR na dzień r. na dzień r. Łączny wolumen funduszu ,39 Obliczona wartość dystrybucyjnej jednostki 85,20 81,32 uczestnictwa Cena nabycia dystrybucyjnej jednostki 87,80 83,80 uczestnictwa Obliczona wartość akumulującej jednostki 97,18 97,11 uczestnictwa Cena nabycia akumulującej jednostki 100,10 100,05 uczestnictwa Będące w obiegu jednostki uczestnictwa OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES na dzień sporządzenia sprawozdania: jednostki dystrybucyjne jednostki akumulujące Będące w obiegu jednostki uczestnictwa w dniu r Nabycia Odkupienia Będące w obiegu jednostki uczestnictwa w dniu r

6 Przegląd wykazanych zysków i rozwoju funduszu Data Waluta Łączny wolumen funduszu Jednostka dystrybucyjna Wartość obliczona na dystrybucyjną jednostkę uczestnictwa Wypłata na dystrybucyjną jednostkę uczestnictwa Jednostka akumulująca Wartość obliczona na akumulującą jednostkę uczestnictwa Wypłata zgodnie z 13 zdanie trzecie ustawy InvFG Zmiana wartości w % r. EUR , ,53 202, ,25 147,41 7, r. EUR ,74 107,07 4,00 111,34 1,02 4, r. EUR ,06 106,25 4,00 113,70 1,01 3, r. EUR ,99 105,20 4,50 115,91 1,22 2, r. EUR ,42 85,20 4,90 97,18 1,37-15, r. EUR ,39 81, , ,38 6

7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDZAJĄCEGO FUNDUSZEM Rynek kapitałowy Początek roku 2009 świat przywitał głęboką recesją. Po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. konsekwencje kryzysu na rynkach kapitałowych nabrały boleśnie realnych kształtów. Priorytetem stało się zapobieŝenie prawdopodobnej fali upadłości w innych sektorach gospodarki oraz zminimalizowanie wpływu bieŝącej sytuacji na koniunkturę. W tym celu rządy i banki centralne zdecydowały się uŝyć wszelkich moŝliwych środków. JuŜ w grudniu 2008 r. oferując pomoc państwową w ramach programu wykupu toksycznych aktywów (Troubled Asset Relief Program, TARP) rząd amerykański rozpostarł wart 700 miliardów dolarów amerykańskich parasol ochronny nad bankami, a jego działanie miało zostać uzupełnione w ciągu 2009 roku wsparciem ze strony banków mających za zadanie przejąć złe kredyty tzw. Bad Banks. Rząd amerykański wsparcie znalazł w Banku Rezerw Federalnych, który decydując się obniŝyć stopy procentowe do zera i przedstawiając szeroką ofertę finansowania bynajmniej nie poprawiał własnych wyników finansowych. Problemy banków groziły ograniczeniem dostępności kredytów, a gospodarce brakowało płynności. W marcu Fed wywołał ogromne poruszenie podejmując decyzję o przeznaczeniu 1 biliona USD na wykup papierów dłuŝnych, w tym długoterminowych amerykańskich obligacji rządowych za cenę 300 mld USD. Taki krok umoŝliwił pomnoŝenie stanu aktywów znajdujących się w posiadaniu banku centralnego, co z kolei mogło przyczynić się do zwiększenia ryzyka inflacyjnego. W bieŝących warunkach stopa inflacji była bliska zeru. MoŜliwa redukcja zadłuŝenia USA kosztem wzrostu inflacji oraz deprecjacji dolara były tematami najburzliwszych dyskusji tego półrocza. Rządy krajów europejskich równieŝ opracowały pakiety oŝywienia koniunktury. Miały one wspierać krajowe systemy finansowe, ale takŝe pomagać innym sektorom gospodarki dotkniętym przez kryzys, takim jak przemysł samochodowy. Banki centralne robiły swoje i nie wahały się sięgać takŝe po mniej konwencjonalne środki. Bank Anglii (Bank of England) przykładowo zdecydował się na zakup obligacji bezpośrednio na rynku, omijając przy tym sektor bankowy, któremu brakowało juŝ płynności. Podjęcie podobnych kroków w najbliŝszym czasie zapowiedział równieŝ Europejski Bank Centralny. Okres, który obejmuje niniejsze sprawozdanie nie był takŝe czasem sielanki na rynkach długu. Na początku roku w szczególnie trudnej sytuacji znalazły się obligacje podporządkowane, poniewaŝ rynki liczyły się z utratą płatności kuponowych. OŜywienie w tym segmencie nastąpiło dopiero w kwietniu i wtedy to po raz pierwszy w 2009 roku odnotowano tam dodatnią stopę zwrotu. Dla obligacji przemysłowych natomiast rok rozpoczął się pozytywnie. Nowe emisje były naprawdę duŝe i zostały dobrze przyjęte przez rynek. Przez pierwsze półrocze cały segment bez wyjątku osiągał dodatnią stopę zwrotu. Zmiany metodologiczne wprowadzone przez agencje ratingowe wywołały niepokój w segmencie instrumentów ABS (Asset Backed Securities). Dewaluacja wielu transz walorów o maksymalnym ratingu non-investment grade" przyczyniła się do powolnego rozwoju tych produktów szczególnie w pierwszych miesiącach roku. Lepsze perspektywy koniunkturalne w maju wpłynęły pozytywnie na apetyt na ryzyko wśród inwestorów, na czym w głównej mierze skorzystał segment obligacji podporządkowanych, ale przykładowo takŝe segment obligacji rządowych denominowanych w twardych walutach krajów kandydujących do strefy euro. Przychylnością inwestorów przestały natomiast cieszyć się bezpieczne, ale równie nisko oprocentowane obligacje rządowe krajów uprzemysłowionych. Krzywa dochodowości przybrała wyraźnie wznoszący kształt. W tych warunkach w okresie objętym sprawozdaniem (od do r.) fundusz Oppenheim Ethik Bond Opportunities zyskał na wartości 1,4%. PERSPEKTYWY Pozytywne prognozy płynące z indeksu wskaźników wyprzedzających koniunktury inicjują stabilizację na rynkach światowych. Apetyt na ryzyko w ostatnim czasie wyraźnie wzrósł i choć obligacje rządowe tracą status bezpiecznej przystani, korzyści czerpie z tego segment kredytowy. Do głosu coraz śmielej dochodzi strona popytowa, co z pewnością stanie się dodatkowym czynnikiem kształtującym marŝe kredytowe. Tymczasem czynnikiem wpływającym w znacznej mierze na wysokość tych marŝ powinny być takŝe mało optymistyczne dane fundamentalne napływające z przedsiębiorstw. Ogólnie rzecz biorąc panujące warunki są niezmiennie korzystne dla obligacji przedsiębiorstw. Sektor ten nadal korzysta na ograniczonej podaŝy na 7

8 rynku kredytów bankowych, gdyŝ dzięki temu źródłem finansowania przedsiębiorstw coraz częściej jest staje się rynek obligacji, a to z kolei spotyka się z pozytywną reakcją inwestorów. 8

9 Zestawienie aktywów funduszu na dzień 30 czerwca 2009 r. 1. Papiery wartościowe TYS. EUR % Produkty strukturyzowane: Asset Backed Securities euro 1.736,80 5,17 Certyfikaty inwestycyjne euro 1.656,60 4,94 Obligacje Euro ,88 47,28 Dolar australijski 3.658,50 10,90 Korona szwedzka 2.936,86 8,75 Korona czeska 2.211,28 6,59 Dolar amerykański 1.860,85 5,54 Dolar nowozelandzki 1.616,00 4,81 Peso meksykańskie 859,86 2,56 Jen japoński 640,49 1,91 Korona duńska 0,00 0,00 Suma obligacji ,72 88,35 Suma papierów wartościowych ,11 98,46 2. Produkty pochodne Wycena terminowych transakcji dewizowych -226,17-0,67 Wycena finansowych kontraktów terminowych -192,04-0,57 Suma produktów pochodnych -418,21-1,25 3. Wkłady na rachunku bankowym Wkłady na rachunku bankowym w EUR 414,76 1,24 Zobowiązania w walutach obcych -9,61-0,03 Suma wkładów na rachunku bankowym 405,15 1,25 4. Rozliczenia międzyokresowe Odsetki naliczone (z tytułu papierów wartościowych/wkładów/zobowiązań bankowych) 560,92 1,67 5. Inne pozycje rozliczeniowe Opłaty róŝne -31,15-0,09 Majątek funduszu ,82 100,00 9

10 Zestawienie majątku na dzień 30 czerwca 2009 r. w EUR KOD ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO WALUTA STAN KUPNO SPRZEDAś KURS WARTOŚĆ UDZIAŁ W MAJĄTKU FUNDUSZU W % PRZYCHODY ROZCHODY KURSU W EUR W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ABS W EURO ES ,1060 MBS BANCAJA 1 FRN EUR , ,58 0,22 XS ,7200 DELPHINUS 01-I A EUR , ,00 1,51 XS ,7500 DELPHINUS 01-I C EUR , ,00 1,39 XS ,2560 ARENA 2004-I C FRN EUR , ,00 1,98 XS ,9350 AIRE V.MRTG.05-1 FRN EUR , ,00 0,07 OBLIGACJE W DOLARACH AUSTRALIJSKICH AU0000DXAHH7 5,7500 DEXIA MUN. AGENCY AUD , ,99 4,44 AU0000KFWHK7 6,0000 KRED.F.WIED. MTN AD AUD , ,52 1,64 AU300EF ,6250 EUROFIMA MTN AUD , ,60 4,82 OBLIGACJE W KORONACH CZESKICH CZ ,7500 CZECH REP CZK , ,19 2,85 CZ ,0000 CZECH REP CZK , ,60 3,74 OBLIGACJE W KORONACH DUŃSKICH DK ,0000 REALKREDIT DANM. 23D DKK ,6500 0,04 0,00 OBLIGACJE W EURO BE ,6250 FORTIS BANK 04-UND. EUR , ,38 1,19 DE000A0AA0X5 6,1500 DT.BK CAP.F.TR.V UND 03-UND EUR , ,00 1,64 DE000A0T4DU7 6,0000 BASF FIN.EUROPE MTN EUR , ,82 0,33 DE000CB8AUX7 5,6250 COMMERZBANK FRN EUR , ,08 0,91 DE000HSH2H15 4,3750 HSH NORDBANK IS. FRN EUR , ,00 0,32 DE ,0000 POPULAR CAP. 03-UND. EUR , ,00 1,13 ES ,2350 FDO TIT.ACT.HIP.7 D FRN EUR , ,77 0,17 FR ,5000 VIVENDI S.A EUR , ,85 1,49 FR ,3750 VEOLIA ENVIRONN EUR , ,99 0,84 IT ,3270 HELICONUS FRN CL.B EUR , ,00 0,34 IT ,2770 F-E MORTG. FRN B EUR , ,99 0,98 IT ,2850 SESTANTE FIN.C2 FRN EUR , ,40 0,31 XS ,4075 BQE LUXEMBRG FRN 02-UND. EUR , ,00 0,23 XS ,2500 PRAG EUR , ,00 3,75 XS ,2500 SOUTH AFR EUR , ,00 3,44 XS ,4450 EUROHYPO CFT FRN 03-UND. EUR , ,00 0,39 XS ,6060 E-MAC NL 03-II FRN C EUR , ,50 0,81 XS ,3050 GRANITE MTG.04-1 FRN EUR , ,00 0,33 XS ,8750 KROAT.ENTW.BANK EUR , ,00 3,16 XS ,6110 PERMANENT FIN.5 FRN EUR , ,01 2,77 XS ,4500 DRESD.BK. LOAN PART EUR , ,00 1,49 XS ,8750 BCA INTESA EUR , ,35 1,47 XS ,0000 HANNOVER FIN. FRN 05-UND. EUR , ,98 0,37 XS ,1250 CSGF (US) EUR , ,40 0,59 XS ,0550 LEEK FINANCE 16 FRN EUR , ,00 0,11 XS ,3750 HENKEL KGAA FRN EUR , ,85 1,13 XS ,1250 NATIONAL GRID EUR , ,20 1,49 XS ,6680 PROSECURE FDG EUR , ,00 0,89 XS ,5000 SOUTH AFR EUR , ,00 2,12 XS ,0640 DRESD.BK.LOAN PART EUR , ,00 1,28 XS ,3570 DALRADIAN EU.CLO FRN EUR , ,00 0,04 XS ,7670 M NCH.RUECKV. FRN 07-UND. EUR , ,80 1,77 XS ,9060 DECO 15-PAN EUR6 FRN EUR , ,26 0,89 XS ,9830 DT POSTBK F.IV FRN 07-UND. EUR , ,48 0,42 XS ,0000 ENI S.P.A. MTN EUR , ,95 0,47 XS ,7500 NOKIA CORP. MTN EUR , ,95 0,51 XS ,5000 EDP FIN. MTN EUR , ,12 0,32 XS ,2500 LLOYDS TSB BK MTN EUR , ,51 2,34 XS ,5000 KROATIEN EUR , ,00 1,43 XS ,7500 ROBERT BOSCH MTN EUR , ,00 0,60 XS ,5000 ALLIED IRISH MTN EUR , ,30 1,13 OBLIGACJE W JENACH JAPOŃSKICH XS ,5525 BK SCOTLAND MTN FRN JPY , ,05 1,06 XS ,6256 EUROHYP.YN S.2093 FRN JPY , ,87 0,85 OBLIGACJE W PESO MEKSYKAŃSKICH XS ,5000 LAND NRW MTN.LSA MXN , ,39 2,56 OBLIGACJE W DOLARACH NOWOZELANDZKICH XS ,0000 LANDWIRT.R.BK ND MTN NZD , ,17 4,81 OBLIGACJE W KORONACH SZWEDZKICH SE ,2500 SWEDEN SEK , ,09 8,75 EUROOBLIGACJE DENOMINOWANE W KORONACH SŁOWACKICH XS ,5900 KOMMKR MTN SKK , ,18 1,89 OBLIGACJE W DOLARACH AMERYKAŃSKICH USY49069AJ90 5,3750 KOREA RAILROAD USD , ,34 2,05 US698299AV61 7,1250 PANAMA USD , ,12 3,29 XS ,1750 RSHB CAPITAL USD , ,29 0,20 10

11 CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W EURO DOPUSZCZONE DO OBROTU NA INNYCH RYNKACH REGULOWANYCH DE000A0EAWJ5 OP FX OPPORTUNITIES EUR , ,00 4,94 SUMA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OFICJALNEGO OBROTU LUB DO OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM EUR ,96 98,46 SUMA MAJĄTKU W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH EUR ,96 98,46 11

12 FIANSOWE KONTRAKTY TERMINOWE WYKORZYSTYWANE TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA ODSETKOWE KONTRAKTY TERMINOWE EURO BOBL FUTURE (EUREX) EUR -30, ,00-0,16 EURO BUND FUTURE (EUREX) EUR -20, ,00-0,13 CBT 30-YR TREASURY BONDS FUT. (CBT) USD -10, ,70-0,03 NIE WYKORZYSTYWANE TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA ODSETKOWE KONTRAKTY TERMINOWE EURO BUND FUTURE (EUREX) EUR -53, ,00-0,34 LONG (10Y) GILT FUTURE (LIFFE) GBP -25, ,34-0,08 10YR JAPANESE GOV. BOND FUT. (OSE) JPY 3, ,69 0,14 10YR JAPANESE GOV. BOND FUT. (OSE) JPY 1, ,56 0,05 CBT 30-YR TREASURY BONDS FUT. (CBT) USD -7, ,89-0,02 SUMA FINANSOWYCH KONTRAKTÓW TERMINOWYCH EUR ,68-0,57 TERMINOWE TRANSAKCJE WALUTOWE NALEśNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA POZYCJE OTWARTE SPRZEDAś AUD EUR ,06-0,18 CHF EUR ,20 0,09 CZK EUR ,64-0,10 GBP EUR ,15-0,01 MXN EUR ,22 0,13 NZD EUR ,87-0,11 SEK EUR 954,89 0,00 USD EUR ,39 0,20 KUPNO CAD EUR ,26-0,18 HUF EUR ,02 0,05 JPY EUR ,11-0,01 NOK EUR ,01-0,05 PLN EUR 2.201,42 0,01 SGD EUR ,77 0,00 POZYCJE ZAMKNIĘTE SPRZEDAś AUD EUR ,52-0,08 CHF EUR ,73 0,03 CZK EUR ,38-0,16 GBP EUR 247,50 0,00 HUF EUR 9.374,01 0,03 JPY EUR ,97 0,04 MXN EUR ,68-0,01 NZD EUR ,95-0,21 SEK EUR 8.279,75 0,02 USD EUR ,80-0,10 KUPNO CAD 0 EUR ,22-0,07 HUF 0 EUR 5.392,31 0,02 NOK 0 EUR ,48-0,03 PLN 0 EUR 543,51 0,00 SGD 0 EUR ,19-0,01 SUMA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH EUR ,17-0,67 WKŁADY NA RACHUNKU BANKOWYM WKŁADY W EUR EUR ,32 WKŁADY W INNYCH WALUTACH UE EUR 4.150,32 WKŁADY/ZOBOWIĄZANIA W WALUTACH SPOZA UE: AUD: EUR 0,00 CAD: EUR 516,49 CHF: EUR -7,17 JPY: EUR ,89 MXN: EUR 0,00 NOK: EUR 37,49 NZD: EUR 0,00 SKK: EUR 0,00 USD: EUR ,16 SUMA WKŁADÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUR ,73 1,21 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE NALEśNOSCI ODSETKOWE ,63 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DYWIDENDY 0,00 ODSETKI DEBETOWE -0,12 WPŁACONA MARśA POCZĄTKOWA (INITIAL MARGIN) 0,00 ZOBOWIĄZANIA FUT.-STYLED OP 0,00 OPŁATY RÓśNE ,97 INNE NALEśNOŚCI 0,00 NALEZNOSCI Z TYTUŁU PROWIZJI OD ZASOBÓW 0,00 NALEZNOŚCI Z TYTUŁU SWAPÓW STOPY PROCENTOWEJ 0,00 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU SWAPÓW STOPY PROCENTOWEJ 0,00 NALEZNOŚCI Z TYTUŁU CDS (CREDIT DEFAULT SWAPS) 0,00 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU CDS 0,00 SUMA ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH EUR ,54 1,58 12

13 MAJĄTEK FUNDUSZU EUR ,38 100,00 13

14 OBLICZONA WARTOŚĆ transza 1 częściowo tezauryzowana EUR 97,11 OBLICZONA WARTOŚĆ transza 2 wypłacana EUR 81,32 JED. UCZES. transza 1 częściowo tezauryzowana SZTUKI ,000 JED. UCZES. transza 2 wypłacana SZTUKI ,000 KURSY WALUT/KURSY PRZELICZENIOWE AKTYWA W WALUCIE OBCEJ WG KURSÓW WALUT/KURSÓW PRZELICZENIOWYCH NA DZIEŃ R. PRZELICZONE NA EUR: WALUTA JEDNOSTKI KURS W EUR DOLAR AUSTRALIJSKI (AUD) 1 = EUR 1,74780 DOLAR KANADYJSKI (CAD) 1 = EUR 1,62700 FRANK SZWAJCARSKI (CHF) 1 = EUR 1,52460 KORONA CZESKA (CZK) 1 = EUR 26,02000 KORONA DUŃSKA (DKK) 1 = EUR 7,44655 EURO (EUR) 1 = EUR 1,00000 FUNT BRYTYJSKI (GBP) 1 = EUR 0,84955 FORINT WĘGIERSKI (HUF) 1 = EUR 276,22500 JEN JAPOŃSKI (JPY) 1 = EUR 134,53285 PESO MEKSYKAŃSKIE (MXN) 1 = EUR 18,53785 KORONA NORWESKA (NOK) 1 = EUR 9,02165 DOLAR NOWOZELANDZKI (NZD) 1 = EUR 2,16750 POLSKI ZŁOTY (PLN) 1 = EUR 4,50065 KORONA SZWEDZKA (SEK) 1 = EUR 10,86600 KORONA SŁOWACKA (SKK) 1 = EUR 30,12600 DOLAR AMERYKAŃSKI (USD) 1 = EUR 1,40585 OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW OZNACZAJĄCYCH POSZCZEGOLNE RYNKI GIEŁDOWE SKRÓT CBT EUREX LIFFE OSE NAZWA RYNKU GIEŁDOWEGO CHICAGO BOARD OF TRADE EUROPEAN EXCHANGE NYSE EURONEXT LIFFE OSAKA STOCK EXCHANGE KUPNO I SPRZEDAś PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, O ILE POZYCJE TE NIE ZOSTAŁY WYKAZANE W ZESTAWIENIU MAJĄTKU: KOD ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO WALUTA STAN KUPNO SPRZEDAś PRZYCHODY ROZCHODY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ABS W EURO XS ,5310 CHESTER A.R.02-A FRN EUR OBLIGACJE W EURO DE000A0TT2M2 5,7500 DT.TELEK.INTL F. MTN EUR IT ,7500 B.T.P EUR XS ,3750 TELECOM ITALIA EUR XS ,8750 HBOS FRN 04-UND. EUR XS ,7810 AIB UK 1 FRN 04-UND. EUR XS ,2500 UBS AG LONDON MTN EUR XS ,3750 BMW US CAP MTN EUR XS ,6250 VOLKSWAGEN INTL MTN EUR

OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES

OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES Raport półroczny 2010 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI Wspólnicy i organy Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH... 3 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES Fundusz współwłasnościowy działający

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2009 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES

Sprawozdanie roczne 2009 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES Sprawozdanie roczne 2009 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI Wspólnicy i organy Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH... 3 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES fundusz współwłasnościowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2008 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES

Sprawozdanie roczne 2008 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES Sprawozdanie roczne 2008 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI Wspólnicy i organy Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH... 3 OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES fundusz współwłasnościowy

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. Nr 95. -przemysłowej współpracy technicznej, podpisane w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r.

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. Nr 95. -przemysłowej współpracy technicznej, podpisane w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UMOWA MIĘDZYNARODOWA 1086 Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o nowych funkcjach oraz o poszerzeniu zakresu danych dostępnych za pośrednictwem programu

Informacja o nowych funkcjach oraz o poszerzeniu zakresu danych dostępnych za pośrednictwem programu Informacja o nowych funkcjach oraz o poszerzeniu zakresu danych dostępnych za pośrednictwem programu Copyright Analizy Online Sp. z o.o. 2009 Szersze dane Do zbioru już dostępnych danych dodaliśmy: 15

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 2 490 072,60 3 015 015,37 lokaty 0,00 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.)

Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.) Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.) Instrument Opis Instrumentu Wartość nominalna kontraktu Depozyt zabezp. Min. / maks. wielkość zlecenia (lot)

Bardziej szczegółowo

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014 OFERTA DLA FIRM Sierpień 2014 FX4Biz Oferta dla firm Sierpień 2014 USŁUGI DOSTĘPNE ZA POMOCĄ PLATFORMY FX4BIZ Dokonywanie przelewów na konta osób trzecich... Otrzymywanie przelewów z kont osób trzecich...

Bardziej szczegółowo

Decyzja o zmianie cen produktów depozytowych z dnia 21.09.2012 w Deutsche Bank PBC S.A.

Decyzja o zmianie cen produktów depozytowych z dnia 21.09.2012 w Deutsche Bank PBC S.A. Decyzja o zmianie cen produktów depozytowych z dnia 21.09.2012 w Deutsche Bank PBC S.A. 1. Zmiana oprocentowania dla wszystkich okresów db Lokaty Pracującej (PLN). 2. Pozostała oferta produktów depozytowych

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010. - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2.

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010. - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) Okres poprzedni Okres bieŝący I. Aktywa - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2. Środki pienięŝne - 3. NaleŜności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 770,64 794,80 lokaty 770,64 794,80 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 943 005,50 2 229 057,00 lokaty 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 797 234,27 1 201 636,88 lokaty 0,00 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Indywidualna Akcji Bis sporządzone na dzień 30-06-2008. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.)

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Indywidualna Akcji Bis sporządzone na dzień 30-06-2008. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 907 039,87 1. Lokaty 3 116 933,05 2. Środki pienięŝne 1 745 911,14 3. NaleŜności, w tym 44 195,68 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 3/6/25 Fundusz ZrównowaŜony PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU 3/6/24 *) 3/6/25 I. Aktywa 4 324 638 1. Lokaty 4 324 638 Środki

Bardziej szczegółowo

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych)

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) item_raport_pl_finanse_noty_do_sprawozdania_finansowego_2007 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) 19. Kredyty i pożyczki Nota Kredyty bankowe (a) 8 809 266 9 893 499 Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZUJE OD 17.08.2015 SPIS TREŚCI OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 3 1. Rachunki typu a vista (PLN)...

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 5 662 059,62 5 519 857,11 1. Lokaty 5 662 059,62 5 519 857,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 954 899,73 2 013 797,94 1. Lokaty 1 954 899,73 2 013 797,94 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Katedra Rynków Kapitałowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Jacek Tomaszewski ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Rynek kapitałowy, a koniunktura gospodarcza Łódź, 3 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZUJE OD 9.05.2016 SPIS TREŚCI OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 3 1. Rachunki typu a vista (PLN)...

Bardziej szczegółowo

Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero

Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero 1 Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero 1. Kontrakty Różnic Kursowych CFD z dnia 21 października 2014 roku krok AUDCAD.stp kanadyjskiego AUDCHF.stp

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. 1 943 005,50 1. Lokaty

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. 1 943 005,50 1. Lokaty Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto Millennium 2 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 1 943 005,50

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

2. 1. Rynkowa stawka oprocentowania krótkoterminowego jest przyjmowana odrębnie dla kaŝdego okresu odsetkowego kredytu eksportowego.

2. 1. Rynkowa stawka oprocentowania krótkoterminowego jest przyjmowana odrębnie dla kaŝdego okresu odsetkowego kredytu eksportowego. Projekt z dnia 19.05.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto Millennium 1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 605 596,95 1

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku 01.12.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 14-12-2015 r.

Komunikat z dnia 14-12-2015 r. Komunikat z dnia 4-2-205 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych Na podstawie Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 27-07-2015 r.

Komunikat z dnia 27-07-2015 r. Komunikat z dnia 27-07-205 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych Na podstawie Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK

Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Para walutowa Opis Instrumentu Wielkość Nominalna jednego kontraktu Depozyt [%] Minimalna wielkość transakcji [lot] Wielkość zmiany notowań Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 21-05-2015 r.

Komunikat z dnia 21-05-2015 r. Komunikat z dnia 2-05-205 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych Na podstawie Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 15 688,11 1. Lokaty 0,00 15 688,11 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154

Bardziej szczegółowo