ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia."

Transkrypt

1 Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa NIP Telefon: Fax: Warszawa, dnia roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu rozwojowego Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy (UDA-POKL /10-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym Wykonania i wdrożenia aplikacji komputerowej gry symulacyjne na potrzeby realizacji tego projektu. Projekty realizowane jest od r. do r. I. Opis przedmiotu zamówienia Wspólny słownik zamówień (kod CPV): Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie i wdrożenie aplikacji komputerowej gry symulacyjnej na podstawie treści merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego podzielonych na etapy na potrzeby ww. projektów: a) Przygotowanie i wdrożenie aplikacji komputerowej dwie gry symulacyjne dla modyfikowanego programu nauczania na kierunku finanse i bankowość studia licencjackie, pod kątem zgodności z CIMA, celem jest nabycie umiejętności przygotowujących studentów do uzyskania certyfikatu CIMA. b) Przygotowanie i wdrożenie aplikacji komputerowej dwie gry symulacyjne dla nowej specjalności Zarządzanie projektami, jego celem jest nabycie umiejętności przygotowujących studentów do uzyskania certyfikatu PRINCE 2. c) Przygotowanie i wdrożenie aplikacji komputerowej gry symulacyjnej dla nowej specjalności Innowacje i przedsiębiorczość, celem jest nabycie umiejętności przygotowujących studentów do pracy w firmach opartych o innowacje. 1

2 d) Przygotowanie i wdrożenie aplikacji komputerowej gry symulacyjnej dla nowej specjalności w języku angielskim E-biznes, celem jest nabycie umiejętności przygotowujących studentów do pracy w firmach opierających swoją działalność o e- biznes. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej Specyfikacji aplikacji komputerowe gry symulacyjne (załącznik 1). II. Termin realizacji zamówienia: 1. Przygotowanie dwóch programów A wraz z formularzami ewaluacyjnymi do dnia Przygotowanie dwóch programów B wraz z formularzami ewaluacyjnymi do dnia Przygotowanie programu C wraz z formularzami ewaluacyjnymi do dnia Przygotowanie programu D wraz z formularzami ewaluacyjnymi do dnia III. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. IV. Warunki udziału w postępowaniu: 1. Posiadanie co najmniej 3 lata doświadczenie w opracowywaniu aplikacji komputerowych gry symulacyjne. 2. Posiadanie referencji na wykonanie usługi opracowania i wdrożenia aplikacji komputerowych gry symulacyjne na kwotę netto powyżej PLN (słownie: pięć set tysięcy złotych). 3. Posiadanie uprawnień do wykonania działalności lub czynności polegających na świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: zaświadczenie z banku, że obroty na koncie Wykonawcy w okresie ostatnich dwunastu miesięcy od momentu ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego wynosiły co najmniej PLN (słownie: dwa miliony złotych) oraz polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej PLN (słownie: dwustu tysięcy złotych). 5. Termin płatności: 60 dni. V. Kryterium oceny oferty (ocena max 100 pkt.) 1. Pod uwagę brana będzie łączna cena brutto całości zamówienia. CENA = 80 punktów. P = najniższa cena spośród ocenianych ofert / cena oferty ocenianej x 100 pkt. 2. Ocenie podlegać będzie również doświadczenie i dorobek w realizacji podobnych przygotowań i wdrożeń aplikacji komputerowych gry symulacyjne udokumentowanych wersją demonstracyjną programu, który powinien zostać udostępniony Zamawiającemu 2

3 przez 7 dni w celu oceny oraz referencjami. Każda oferta może uzyskać punkty w skali od 1 do 20 pkt. 3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 1. Cena oferty musi być podana w polskich złotych. 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacje zamówienia, w tym również koszty dojazdów do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 celem spotkań roboczych i uzgodnień. 3. Cena obejmuje gwarancję na poprawnie działalnie i funkcjonalność aplikacji komputerowych gry symulacyjne. Gwarancja min. 6 miesięcy. VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Wszelkie koszty cenowe powinny mieć odzwierciedlenie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1. Nie dopuszcza się ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego na etapie prac nad przedmiotem zamówienia. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. 3. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią formową, posiadać datę sporządzenie, adres, NIP i dane kontaktowe oraz czytelny podpis Oferenta. VIII. Termin i miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona do dnia r. do godz w siedzibie Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa. Ofertę można złożyć osobiście lub pocztą na w/w/ adres Zamawiającego. Osoba do kontaktu: Natalia Włodarczyk, Tel Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Zamawiającego. IX. Ocena i wybór oferty: 1. Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym bądź błędne zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty. 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca największą ilość punktów. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) Unieważnienia postępowania, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta bądź cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia; 3

4 b) Podjęcie negocjacji z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy wszystkie oferty przekroczą kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia. 4. Jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: 4

5 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia... roku (miejscowość) (data) Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE Nazwa Adres II. OSOBA DO KONTAKTU Imię i Nazwisko Instytucja 5

6 Adres Telefon Fax Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy 6

7 III. TREŚĆ OFERTY Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowania i wdrożenie na podstawie treści merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego aplikacji komputerowej gry symulacyjnej na potrzeby realizacji projektu: Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Ponadto opracowanie formularzy ewaluacyjnych na podstawie zakresu merytorycznego przekazanego przez Zamawiającego, nierozerwalnie związanych z każdym programem. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty oświadczam/y, ze oferuję/emy wykonanie usługi za całkowitą cenę brutto.. PLN (słownie.), zgodnie z poniższym kosztorysem. Nazwa towaru/usługi Cena jednostkowa netto Stawka podatku VAT (%) Program A (2 gry symulacyjne) Program B (2 gry symulacyjne) Program C Program D Razem brutto Cena jednostkowa brutto

8 IV. OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania dotyczącego wykonania i wdrożenia aplikacji komputerowej gry symulacyjne, Oświadczam/y, że: 1. Posiadamy/y co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywaniu i wdrażaniu aplikacji komputerowych gra symulacyjna. 2. Przekażemy na rzecz Zamawiającego nieodpłatnie wyłączną licencję obejmującą prawo do korzystania z materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. 3. Projekty graficzne będą nawiązywać do wizualizacji stosowanej obecnie przez Zamawiającego oraz będą zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5. Znajduję się/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Akceptuję/emy termin płatności: 60 dni.. Data i podpis Oferenta

9 Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe wykonanie i wdrożenie aplikacji komputerowej gry symulacyjnej Założenia do Gier Symulacyjnych Cel: Celem gier jest przybliżenie zagadnień związanych z prezentowanym tematem praktyczne zastosowanie wiedzy, którą studenci zdobyli podczas realizacji danego programu nauczania. Zakłada się, że gry powinny zawierać w sobie zagadnienia np: związane z ekonomią, jeśli chodzi o teorię, a także powinny dawać użytkownikowi możliwość praktycznego zastosowania poznanej wiedzy w postaci symulacji ekonomicznych (przykładowo FOREX, własna działalność gospodarcza). Gry symulacyjne mają stawiać na działania oraz uczyć samodzielnego myślenia, poszukiwania danych, zachowań w nowych sytuacjach. Założenia: 1. Każda z gier (wszystkich modułów składających się na daną grę) nie będzie trwała dłużej niż 2 godziny aktywnego ciągłego przebywania w wirtualnym środowisku tej gry. 2. Poprzez symulację rzeczywistych sytuacji ekonomicznych, uczestnik gry będzie miał okazję zapoznać się z pewnymi charakterystycznymi zachowaniami i sytuacjami związanymi z życiem gospodarczym na poziomie mikro i makro. 3. Każda z gier symulacyjna będzie zawierała sytuacje losowe wpływające na wynik i ostatecznie na główne punkt danej gry. 4. W zależności od wybranego sposobu realizacji gry - gra będzie mogła zawierać współczynniki umożliwiające zebranie dodatkowych informacji związanych z podjętymi decyzjami przez gracza. Sposób realizacji gier - rodzaje gier: 1. Gry decyzyjne - Gry decyzyjne będą przedstawione w formie symulacji zawierających hipotetyczne zdarzenia gospodarcze. 2. Zakłada się, że każda gra decyzyjna będzie mogła zostać podzielona na poziomy. 3. Zakłada się, że dostęp do kolejnego poziomu jest możliwy po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów z poziomu poprzedniego. 4. Zakłada się, że rozgrywka w grach decyzyjnych będzie obejmowała maksymalnie 8 różnych sytuacji (caseów) i nie będzie przekraczała 20 punktów decyzyjnych wewnątrz sytuacji.

10 Fazy gier: Każda gra powinna być podzielona na podstawowe elementy - fazy tj: 1. Wstęp do gry; 2. Wybór postaci; 3. Wprowadzanie do świata gry; 4. Rozgrywka (różna w zależności od typu gry); 5. Zakończenie gry; 6. Ekran podsumowujący - Ekran porównujący wyniki wszystkich uczestników gry lub zespołów. Wymagania merytoryczne: 1. Każda gra powinna zawierać widok wyboru postaci z podziałem - kobieta lub mężczyzna; 2. Każda gra powinna zawierać widok opisujący grę i jej zasady; 3. Każda gra powinna zawierać widok opisujący wynik gracza. Wymagania techniczne: 1. Gry powinny współpracować z platformą LMS zgodnie z standardem SCORM; 2. Gry będą umożliwiać zapisanie informacji i wybranej postaci na platformie LMS; 3. Gry będą umożliwiać zapisanie stanu gry na platformie i powrót do gry wg zapisanego stanu z poprzedniej rozgrywki; 4. Gry powinny być przygotowane w technologii Flash; 5. Każda z gier powinna zawierać animacje; 6. Każda z gier powinna zawierać wybór postaci; 7. Każda z gier powinna zawierać podkład dźwiękowy; 8. Każda z gier powinna zawierać podkład 2 zmienne współczynniki; 9. Każda z gier powinna mieć możliwość modyfikowania wysokości progu zaliczenia wystarczającego do uznania gry za zaliczoną na platformie LMS; 10. Co najmniej jedna gra symulacyjna powinna zawierać możliwość pobierania rzeczywistych wiadomości rss lub w innym standardzie wymiany danych np. kursy walut. Oferent przygotuje ofertę na wykonanie Gier w modelu "Gry decyzyjne", "Symulacja" lub obu.

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r. Bielsko Biała, dn. 10.04.2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo