2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe (Dyrektywa 2004/17/WE) Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: FX Energy Poland Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 8/35-64 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Dariusz Zogata Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I ) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II ) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III ) I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 20

2 Inny: I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 2 / 20

3 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Realizacja otworu wiertniczego Lisewo-2K II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych: Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: 27 Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, woj. wielkopolskie, powiat Września Kod NUTS: PL41 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia Urządzenia Wiertniczego i Sprzętu przez Wykonawcę na określoną przez Zamawiającego lokalizację oraz wykonanie prac wiertniczych wraz z pracami niezbędnymi do wykonania zadania geologicznego i złożowego. Wykonawca zobowiązany będzie do odwiercenia otworu o głębokości ok m MD/ 3740 m TVD przy wykorzystaniu dostarczonego przez siebie urządzenia wiertniczego. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 3 / 20

4 Prace wykonywane będą pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego w ramach wdrożonego przez Zamawiającego systemu daily rate. Rozpoczęcie realizacji otworu Lisewo-2K planowane jest na II kw r. Wykonywane zamówienie podlega przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2011 r. nr 163 poz.981). Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być prowadzone zgodnie z wydaną decyzją środowiskową. Szczegółowy zakres odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego, co do realizacji przedmiotu zamówienia, określony będzie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert po dokonaniu kwalifikacji. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych : Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość euro. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu : tak nie PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 4 / 20

5 Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i : (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji : Okres w miesiącach : albo w dniach : 150 (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 5 / 20

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Wymagane wadium dla każdej części wynosi ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i należy je wnieść przed upływem terminu składania ofert. Określenie sposobu wniesienia wadium zostanie podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej zaproszonym Wykonawcom po dokonaniu kwalifikacji. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wynagrodzenie za wykonane prace wypłacane będzie Wykonawcy przelewem na podstawie faktur prawidłowo wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty doręczenia, wraz z załączonym Protokołem Obmiaru Robót podpisanym bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do wniosku dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno wskazywać pełnomocnika i wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: a) spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) złoży oświadczenie, że zachowa poufny charakter informacji przekazywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 6 / 20

7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Pozostałe warunki muszą być spełnione łącznie przez składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty: 1. oświadczenie Wykonawcy (art. 22 ust 1 Pzp) stwierdzające, że: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) posiada wiedzę i doświadczenie. c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć wspólne oświadczenia podpisane przez wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w odniesieniu do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 7. Oświadczenie o zachowaniu poufnego charakteru informacji przekazywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokumenty określone w pkt II. 2 7 muszą być złożone przez każdy z podmiotów oddzielnie. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu wymagane są od co najmniej jednego z podmiotów ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. III. Jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazując spełnienie warunków określonych w pkt II. 1 będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. IV. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 1. zamiast dokumentów podanych w pkt II. 3, 5, 6 powyżej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 7 / 20

8 2. zamiast dokumentów podanych w pkt II. 4 powyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt IV. 1 lit a) i c) oraz pkt IV. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt IV. 1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł. II. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania powyższego warunku: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł wraz dowodem opłaty składki (jeśli z treści nie wynika fakt opłacenia). Zamawiający informuje, że będzie wymagał, aby Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa utrzymał w mocy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych prac w otworach w całym okresie realizacji umowy. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1. Wykonali co najmniej jeden otwór dla celów poszukiwania złóż węglowodorów o głębokości nie mniejszej niż 3000 m w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy w tym okresie. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 8 / 20

9 2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981.) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) oraz personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób posiadających wyżej wymienione uprawnienia, w następującej minimalnej ilości: a) Kierownik ruchu zakładu 1 ważny kurs przeciwerupcyjny, komunikacja w języku polskim Osoba dozoru wyższego co najmniej 1 na zmianie ważny kurs przeciwerupcyjny, kurs pierwszej pomocy, komunikacja w języku polskim Wiertacz zmianowy co najmniej 1 na zmianie ważny kurs przeciwerupcyjny, kurs pierwszej pomocy Dołowy pomocnik wiertacza co najmniej 1 na zmianie ważny kurs przeciwerupcyjny, kurs pierwszej pomocy Elektryk co najmniej 1 na zmianie Mechanik co najmniej 1 na zmianie Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, uznane w trybie określonym ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), odpowiadające kwalifikacjom określonym w rozporządzeniu; a) Dysponują również lub mogą dysponować osobami takimi jak: HSE oficer co najmniej 1 w ciągu 24 godzin, kurs pierwszej pomocy, komunikacja w języku polskim Wieżowy co najmniej 1 na zmianie Otworowy co najmniej 1 na zmianie 3. Dysponują sprawnym urządzeniem wiertniczym, posiadającym ważną dokumentację eksploatacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 9 / 20

10 otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 109, poz. 961 z późn. zm.) o następujących minimalnych wymaganiach: Moc wyciągu min. [KM] 1200 Top Drive udźwig [tony] 280 Top Drive moment obrotowy [Nm] przy 120 obrotach. Udźwig na haku min. [tony] 280 Pojemność mostka przewodu 5 [m] 4000 Całkowity udźwig podbudowy min [tony] 350 Min. przelot stołu wiertniczego [cale] 27 Obciążenie stołu wiertniczego min. [tony] 300 Ilości pomp płuczkowych. [Triplex] 3szt Moc pompy [KM] 1300 Pojemność systemu płuczkowego [m3] 180 Obciążenie robocze głowicy płuczkowej min [tony] 280 Liczba sit wibracyjnych linearnych 3 Odmulacz lub mud cleaner 1szt Liczba lejów do sporządzania płuczki 2 szt Degazator próżniowy (min 1200 l/min płuczki obiegowej) 1 szt Pojemność na płuczkę zapasową [m3] 100 Urządzenie wiertnicze musi posiadać także: - odpowiednie zabezpieczenie przeciwerupcyjne (głowice przeciwerupcyjne wraz ze stacją sterowania, manifold ciśnieniowy, degazator wstępny). - aparaturę zamontowaną na urządzeniu rejestrującą: ciężar na haku, obroty stołu, moment obrotowy, ciśnienie pomp, suwy pomp, bilans płuczki i natężenie wypływu. 4. Stosują odpowiednie procedury dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac w otworach/odwiertach wiertniczych lub posiadają i stosują procedury HSE. II. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków: 1. Wykaz wykonanych otworów wiertniczych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden otwór dla celów poszukiwania złóż węglowodorów wraz z podaniem ich nazw lub symbolu, długości, daty obecności siarkowodoru oraz gradientów ciśnień i miejsca wykonania oraz odbiorców, dla których usługa była realizowana. Do wykazu Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. lub: Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 10 / 20

11 zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, prawidłowo wykonał co najmniej jeden otwór dla celów poszukiwania złóż węglowodorów, a zdobyte doświadczenie pozwoli na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 2. Oświadczenie o posiadaniu lub dysponowaniu zorganizowanym ratownictwem górnictwa otworowego w trakcie realizacji prac. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat posiadanych uprawnień określonych w pkt I. 3 lit a) oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4. Oświadczenie o dysponowaniu sprawnym urządzeniem wiertniczym posiadającym ważną dokumentację eksploatacyjną, zgodną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 109, poz. 961 z późn. zm.), spełniającym minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w pkt I Dokument bądź oświadczenie potwierdzające stosowanie odpowiednich procedur dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac, wraz z opisem ich stosowania. W przypadku posiadania przez Wykonawcę dokumentu HSE potwierdzającego posiadanie odpowiednich procedur, Wykonawca winien dołączyć do wniosku stosowne oświadczenie, a dokument udostępnić Zamawiającemu do weryfikacji na żądanie. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na doświadczeniu, wiedzy, potencjale technicznym lub osobach innych podmiotów, jest on zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: z dokumentu musi wynikać jednoznacznie jaki zakres udostępnianego potencjału będzie w dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Dodatkowo do zobowiązania musi być dołączony dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji (odpis dokumentu uprawniającego do występowania w obrocie prawnym i pełnomocnictwo, jeśli zobowiązanie będzie podpisane przez osoby nie wymienione w odpisie). III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 11 / 20

12 Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu : tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi : tak nie PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 12 / 20

13 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy) ZP/2013/01/FX IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 13 / 20

14 IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Data: _ Godzina: Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Podać cenę: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: 18/02/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ albo Okres w miesiącach : albo w dniach : (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert: Data : _ (dd/mm/rrrr) Godzina: (jeżeli dotyczy)miejscowość : Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak)dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia : PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 14 / 20

15 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) Zamawiający po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu zaprosi do składania ofert 20 Wykonawców spełniających warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, Zamawiający przyzna punkty zgodnie z niżej opisaną regułą: Za każdy otwór wiertniczy, którego prawidłowe wykonanie zostało potwierdzone w sposób określony w sekcji III.2.3) pkt II. 1 przyznany zostanie jeden punkt. Pierwszych 20 Wykonawców uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów zostanie zaproszonych do składania ofert. W przypadku gdy Wykonawcy otrzymają taką samą liczbę punktów, o kolejności będzie decydowała większa łączna długość wykonanych otworów. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz załącznikami powinien być podpisany przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentowania nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że wyraźnie zostało to określone inaczej. Podpis pod dokumentami powinien umożliwiać zidentyfikowanie osoby podpisującej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski. W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Wniosek powinien zawierać wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu. Zaleca się, aby kolejność oświadczeń i dokumentów odpowiadała kolejności określonej w sekcjach III 1) i III.2). Zaleca się, aby wniosek z załącznikami połączony był w jedną całość, a strony zostały kolejno ponumerowane. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać faksem lub pocztą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest zawsze dopuszczalna. Wykonawca zobowiązany jest do podania we wniosku danych teleadresowych oraz informowania Zamawiającego o zmianach dotyczących tych danych w przypadku, gdy nastąpią one w trakcie trwania postępowania. VI.4) Procedury odwoławcze: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 15 / 20

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293605-2014:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo