WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE"

Transkrypt

1 WARUNKI HANDLOWE

2 WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE Spółka działa za zgodą i pod kontrolą Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (zwaną dalej CySEC ) na podstawie licencji nr 125/10. Spółka upoważniona jest do świadczenia usług inwestycyjnych określonych w niniejszych Warunkach Handlowych (zwanych dalej Umową ). Obrót Instrumentami Finansowymi regulowany jest przez ustawę o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z 2007 r. (Ustawa 144(I)/2007) z późniejszymi poprawkami, a także przez odpowiednie rozporządzenia Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (dalej Przepisy ). Domena internetowa (zwana dalej Główną Stroną Internetową ) stanowi własność Spółki. Spółka może także zarejestrować i prowadzić inne strony internetowe, głównie dla celów promocji i marketingu w językach innych niż angielski. Stosunki pomiędzy Klientem a Spółką podlegać będą niniejszej Umowie. Ponieważ Umowa niniejsza jest umową zdalną, podlega ona, między innymi ustawie o zdalnej sprzedaży konsumenckich usług finansowych N.242(I)/2004 wprowadzającej dyrektywę UE nr 2002/65/WE, na mocy której podpisanie Umowy nie jest wymagane, a Umowa ma taką samą moc prawną i prawa, jak zwyczajna podpisana umowa. Jeżeli Klient wybierze posiadanie podpisanej Umowy, prosimy o wydrukowanie 2 egzemplarzy i przesłanie ich do Spółki, a Spółka podpisze i podstempluje Umowy i odeśle jeden egzemplarz do Klienta. 1. Definicje pojęć Kody dostępu Obowiązujące Przepisy Osoba Upoważniona Saldo Waluta Podstawowa Klient Konto Klienta Rachunek Bankowy Oznaczają wszelkie uwierzytelnienia dostarczone przez Spółkę w celu dostępu do platformy transakcyjnej Spółki lub uwierzytelnienia wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do portalu dla Klientów Spółki; Oznaczają przepisy dowolnego kompetentnego organu ustawodawczego, przepisy obowiązujące na danej giełdzie oraz wszelkie mające zastosowanie ustawy i przepisy od czasu do czasu obowiązujące, w tym MiFID; Oznacza osobę fizyczną właściwie upoważnioną do wykonania niniejszej Umowy w imieniu Klienta; Oznacza całkowity wynik finansowy wszystkich całkowicie wykonanych transakcji oraz wpłat na dowolne konto i wypłat z niego; Oznacza główną walutę Konta Klienta; Oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której Spółka świadczy usługi inwestycyjne i/lub usługi pomocnicze; Oznacza dowolne i wszystkie konta otwarte przez Spółkę na rzecz Klienta zgodnie z Umową, dla celów transakcji; Oznacza rachunek prowadzony w imieniu Klienta i/lub w imieniu Spółki na rzecz Klienta przez bank lub inną instytucję lub dowolnego dostawcę 2

3 Klienta Spółka Warunki Kontraktu CySEC Systemy Elektroniczne Kapitał Instrumenty Finansowe Wolne Środki Broker Wprowadzający Depozyt Zabezpieczający Poziom Zabezpieczenia MiFID Wielostronna Platforma Obrotu (MTF) Pełnomocnictwo Rynek usług płatności elektronicznych lub agenta rozliczeniowego kart kredytowych; Oznacza IronFX Financial Services Limited z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Cypr (tel , faks , strona internetowa: która jest cypryjską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącą usługi finansowe, zarejestrowaną zgodnie z Ustawą o spółkach Rozdz. 113 według prawa Republiki Cypryjskiej pod numerem HE , a jej działalność kontrolowana jest przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy zgodnie z licencją nr 125/10; Oznaczają szczegółowe informacje handlowe, w tym spread, swap (nocowanie pozycji), pokrycie środków, wielkości jednostek transakcyjnych dla każdego Instrumentu Finansowego oferowanego przez Spółkę; Oznacza Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy, z siedzibą przy Stasikratous 32, 4. piętro, 1065 Nikozja, Cypr (tel. kontaktowy , faks: itd.); Oznaczają wszelkie udogodnienia transakcyjne oferowane przez Spółką (np. platformy MetaTrader, platformy przeglądarkowe, platformy mobilne, itp.) wraz z portalem Klienta Spółki; Oznacza bezpieczną część Konta Klienta, z uwzględnieniem otwartych pozycji, którego saldo i zyski/straty z otwartych pozycji wyliczane są według następującego wzoru: Saldo +/- Otwarte Pozycje +/- Swap - Prowizja; Oznaczają Instrumenty Finansowe opisane w paragrafie 3.1.a Umowy; Oznaczają kwotę funduszy na Koncie Klienta, która może zostać wykorzystana w transakcjach; Wolne Środki = Kapitał Depozyt Zabezpieczający; Oznacza osobę prawną lub fizyczną, która otrzymuje wynagrodzenie od Spółki i/lub Klientów za pozyskiwanie Klientów dla Spółki; Oznacza wymaganą kwotę funduszy, niezbędną do otwarcia pozycji przez Klienta; Oznacza: (Kapitał/Depozyt Zabezpieczający) * 100; określa kondycję Konta Klienta. Oznacza Dyrektywę nr 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz ustawy, przepisy i rozporządzenia wydane na jej podstawie; Oznacza wielostronny system zarządzany przez Firmę Inwestycyjną lub operatora rynkowego, który kontaktuje ze sobą lub ułatwia nawiązanie kontaktów pomiędzy licznymi stronami trzecimi zainteresowanymi nabyciem lub zbyciem instrumentów finansowych - w systemie i zgodnie z jego ustalonymi zasadami - w sposób, który skutkuje zawarciem kontraktu; Oznacza zdolność do upoważnienia strony trzeciej do działania na rzecz Klienta we wszystkich stosunkach handlowych ze Spółką; Oznacza wielostronny system zarządzany lub eksploatowany przez 3

4 Regulowany Przepisy Transakcja operatora rynku, który kontaktuje ze sobą lub ułatwia nawiązanie kontaktów pomiędzy licznymi stronami trzecimi zainteresowanymi nabyciem lub zbyciem instrumentów finansowych - w systemie i zgodnie z jego ustalonymi zasadami - w sposób, który skutkuje zawarciem kontraktu w odniesieniu do instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zgodnie z jego zasadami i/lub systemami i który jest zatwierdzony i działa regularnie zgodnie z postanowieniami Ustawy 144(I)/2007 lub przepisami prawa krajów członkowskich ustanowionymi zgodnie z Dyrektywą 2004/39/WE; Ustawa o Usługach i Działalności Inwestycyjnej oraz Rynkach Regulowanych z 2007 r. (Ustawa 144(I)/2007) z późniejszymi zmianami oraz właściwe dyrektywy Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy; Oznacza dowolny rodzaj transakcji wykonanej na koncie Klienta, w tym także transakcje zakupy i sprzedaży obejmujące Instrumenty Finansowe, wpłaty, wypłaty itp.; 2. Zakres stosowania 2.1 Umowa niniejsza (oraz wszelkie zmiany niniejszej Umowy) zastępuje wszelkie uprzednie porozumienia pomiędzy Spółką a Klientem w tym samym przedmiocie i jest wiążąca zarówno dla Spółki jak i Klienta. 2.2 Umowa niniejsza określa podstawy, na jakich Spółka zgadza się świadczyć Usługi Inwestycyjne i Pomocnicze oraz Instrumenty Finansowe. W zależności od usługi i Instrumentu Finansowego, Spółka podlegać będzie, między innymi, odpowiednio Przepisom, ochronie Ustawy o danych osobowych oraz innych kodeksów postępowania i/lub dokumentów obiegowych regulujących świadczenie odnośnych usług, wydanych przez CySEC. 2.3 Celem Umowy jest wspomóc Klienta w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej Spółki, jej usług oraz ryzyka związanego ze świadczonymi Instrumentami Finansowymi. 2.4 Umowę niniejszą należy przeczytać w całości podczas podejmowania decyzji o nabyciu lub utrzymaniu wszelkich Instrumentów Finansowych i/lub przyjęciu wszelkich usług inwestycyjnych i/lub pomocniczych świadczonych przez Spółkę. 2.5 Umowa niniejsza reguluje wszelkie usługi inwestycyjne i/lub pomocnicze świadczone przez Spółkę. 3. Świadczenie usług 3.1 Usługi Inwestycyjne, jakie Spółka będzie świadczyć Klientowi to: a) Wykonywanie zleceń na rzecz Klienta w związku z Instrumentami Finansowymi jak niżej: 4

5 i. Natychmiastowe kontrakty na Różnice FOREX, metale szlachetne, futures, akcje lub wszelkie inne towary dostępne w obrocie ii. Opcje, futures, nocowania pozycji, transakcje terminowe na stopy procentowe i wszelkie inne kontrakty pochodne związane z towarami, które muszą być rozliczone w gotówce na żądanie jednej ze stron (w sposób inny niż z powodu naruszenia lub innego wydarzenia skutkującego rozwiązaniem umowy). 3.2 Spółka będzie także świadczyć następujące usługi pomocnicze: a) Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorowi, aby umożliwić mu przeprowadzenie transakcji dotyczącej jednego lub kilku instrumentów finansowych, przy czym firma udzielająca kredytu lub pożyczki jest także stroną transakcji. b) Usługi wymiany walut, tam gdzie są one związane ze świadczeniem Usług Inwestycyjnych. 3.3 Usługi opisane w ustępie 3.1 obejmować będą transakcje Instrumentami Finansowymi niedopuszczonymi do obrotu na Rynkach Regulowanych ani na MTF. Akceptując niniejszą umowę, Klient potwierdza, że wyraża zgodę na wykonywanie takich transakcji. 3.4 Klient potwierdza, że usługi opisane w ustępie 3.1 nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. 4. Świadomość ryzyka 4.1 Natychmiastowe kontrakty na Różnice FOREX, metale szlachetne, futures, akcje lub wszelkie inne towary dostępne w obrocie są produktami wspomaganymi dźwignią i zawierają wysoki stopień ryzyka. Istnieje możliwość utraty przez Klienta całości zainwestowanego kapitału. Dlatego też produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich, a Klient powinien się upewnić, że rozumie związane z tym ryzyko. W razie potrzeby, Klient powinien zwrócić się o niezależną poradę. 4.2 Klient niniejszym bez zastrzeżeń przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż niezależnie od wszelkich informacji, jakie mogą być oferowane przez Spółkę, wartość dowolnej inwestycji w Instrumenty Finansowe może wzrosnąć lub zmaleć, przy czym równie prawdopodobny jest fakt, że inwestycja może całkowicie stracić na wartości. 4.3 Klient niniejszym bez zastrzeżeń przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że podejmuje duże ryzyko poniesienia strat i szkód w wyniku zakupu i/lub zbycia dowolnego Instrumentu Finansowego, przy czym Klient akceptuje to ryzyko i wyraża chęć jego poniesienia. 4.4 Tam, gdzie ma to zastosowanie, wszelkie ogólne opinie przekazywane Klientowi (bądź to ustnie bądź na piśmie) dotyczące klimatu gospodarczego, rynków, strategii inwestycyjnych lub inwestycji, zalecenia handlowe, badania i wszelkie inne tego typu 5

6 informacje nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna lub rekomendacja Spółki i nie tworzą jakiegokolwiek stosunku doradztwa. 4.5 Kiedy Klient podejmie decyzję o obrocie dowolnym Instrumentem Finansowym, Klient powinie rozważyć ryzyko, nieodłącznie związane z takim Instrumentem Finansowym i z wszelkimi strategiami z tym związanymi. Ocena ryzyka przez Klienta powinna uwzględniać różne rodzaje ryzyka, jak ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kursu wymiany walut, ryzyko gospodarcze, operacyjne oraz ryzyko niewypłacalności, ryzyko związane z handlem pozagiełdowym ( przeciwieństwie do giełdowego) itp. 4.6 Powyższy ustęp nie stanowi porady inwestycyjnej w oparciu o okoliczności osobiście dotyczące Klienta, ani nie jest rekomendacją do nabywania jakichkolwiek usług lub inwestowania w jakikolwiek Instrument Finansowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do znaczenia któregokolwiek z powyższych oświadczeń i ostrzeżeń, bezwzględnie zalecamy Klientowi zasięgnięcie niezależnej porady finansowej lub prawnej. 4.7 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że mogą zaistnieć ryzyka inne niż te, które opisano w ustępie 4. Klient niniejszym także przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zapoznał się z dokumentem Ujawnienie Ryzyka i akceptuje jego treść, który to dokument został mu dostarczony w trakcie procesu rejestracji i który umieszczono na Głównej Stronie Spółki. 5. Systemy elektroniczne a handel 5.1 Spółka przekaże Klientowi kody dostępu dla celów zawierania transakcji i interakcji ze Spółką. Przedmiotowe kody dostępu wykorzystywane będą do uzyskania dostępu do Systemów Elektronicznych Spółki. Wszelkie takie działania prowadzone będą według zasad opisanych w niniejszym artykule i na podstawie dodatkowej umowy, jaką Spółka może zawrzeć z Klientem w celu regulacji takich działań. 5.2 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Spółka ma prawo ograniczyć wszelki dostęp do swoich Systemów Elektronicznych tam, gdzie uznane to zostanie za odpowiednie dla płynnego działania Systemów Elektronicznych Spółki, a także w celu ochrony interesów innych klientów i swoich własnych. Klient uprawniony będzie wyłącznie do uzyskiwania dostępu do Systemów Elektronicznych Spółki i prowadzić działania wyłącznie na swój własny wewnętrzny użytek, w sposób niewyłączny i nieprzenoszalny. 5.3 Wszelkie prawa i interesy oraz wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym, między innymi, wszelkie znaki handlowe i nazwy handlowe należące lub odnoszące się do Spółki) stanowią własność Spółki lub jej dostawców i przez cały czas pozostają własnością naszą lub naszych dostawców. Klient nie ma żadnych praw ani interesów w związku z tymi prawami własności intelektualnej poza prawem dostępu do systemów elektronicznych Spółki. 6

7 5.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wszelkiej komunikacji elektronicznej, która może spowodować opóźnienie i/lub przerwę w działaniu, w tym Internetu, platformy transakcyjnej lub zasilania, gdy klient wyraża chęć wykonania swojego zlecenia w takiej chwili, musi on skontaktować się ze Stanowiskiem Transakcyjnym pod numerem i wydać ustne polecenie. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Spółka ma prawo nie przyjąć polecenia ustnego w przypadku, kiedy personel Spółki nie jest w stanie w zadowalający sposób potwierdzić tożsamości dzwoniącego/klienta lub w przypadku, kiedy dzwoniący/klient nie przekaże wyraźnych poleceń Spółce. Klient przyjmuje do wiadomości, że polecenia ustne będą rozpatrywane w kolejności ich zgłaszania, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w przekazaniu ustnych poleceń do Stanowiska Transakcyjnego. 5.5 Klient podejmie niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić poufność wszelkich informacji, w tym, między innymi, kodów dostępu do Systemów Elektronicznych Spółki, działań transakcyjnych, sald konta, a także wszelkich innych informacji i wszelkich zleceń. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieuprawnionego użycia kodów dostępu przez osoby trzecie. Bezwzględnie zaleca się, aby Klient nie korzystał z publicznie dostępnych komputerów do logowania się z wykorzystaniem swoich kodów dostępu. Klient powinien każdorazowo wylogować się z Systemów Elektronicznych Spółki. 5.6 Klient zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Spółkę, jeżeli stwierdzi, że kody dostępu Klienta do Systemów Elektronicznych zostały użyte w sposób nieuprawniony. 5.7 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem: a) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zobowiązania lub koszty (w tym straty następcze) poniesione przez Klienta wskutek przekazanych przez Internet poleceń oraz wszelkiej innej takiej korespondencji; b) Klient będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie zlecenia oraz rzetelność wszelkich informacji przesyłanych przez Internet z wykorzystaniem kodów dostępu; a także c) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie spowodować może jakiekolwiek urządzenie lub oprogramowanie z powodu wirusów, usterek lub awarii w związku z dostępem do Elektronicznych Systemów Spółki lub ich używaniem. 6. Polecenia i zlecenia Klienta 6.1 Klient rozumie i przyjmuje do wiadomości fakt, że wszelkie zlecenia wykonywane pomiędzy Klientem a Spółką są zleceniami wykonywanymi poza Rynkiem Regulowanym lub MTF. 6.2 Klient może otworzyć i zamknąć pozycję za pomocą Platformy Transakcyjnej Spółki oraz dodawać lub modyfikować zlecenia ustanawiając za pomocą opcji Buy Limit, 7

8 Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss i/lub Take Profit dla każdego Instrumentu Finansowego. 6.3 Zlecenia Klienta wykonywane są po cenach Bid i Ask oferowanych przez Spółkę. Klient składa zlecenie do natychmiastowego wykonania po cenach wyświetlonych na ekranie terminala klienta i rozpoczyna się proces wykonywania zlecenia. Ze względu na dużą płynność rynku oraz jakość połączenia internetowego pomiędzy terminalem Klienta a serwerem, ceny, po których zlecenie składał Klient a aktualne ceny rynkowe mogą ulec w tym czasie zmianie. W takim przypadku Spółka ma prawo odrzucić cenę, po jakiej Klient złożył zlecenie i przedstawić Klientowi nową ofertę, którą Klient może przyjąć lub odrzucić. 6.4 Klient ma prawo korzystać z Pełnomocnictwa, aby upoważnić osobę trzecią (przedstawiciela) do działania w imieniu Klienta we wszystkich stosunkach handlowych ze Spółką zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Pełnomocnictwo należy przesłać do Spółki wraz ze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi tożsamość przedstawiciela. Jeżeli nie wskazano terminu, Pełnomocnictwo uważa się za ważne do momentu jego pisemnego odwołania przez Klienta. 6.5 Spółka będzie nagrywać rozmowy telefoniczne, bez uprzedniego powiadamiania (chyba, że wymagać tego będzie Obowiązujące Prawo), aby zagwarantować, że istotne postanowienia Transakcji i/lub zlecenia złożonego przez Klienta oraz/lub wszelkie inne istotne informacje dotyczące Transakcji zostaną odpowiednio odnotowane. Nagranie takie stanowić będą własność Spółki i będą uznawane przez Klienta jako dowód jego zleceń i poleceń. Spółka może wykorzystać nagrania i/lub ich transkrypcje w dowolnym celu według własnego uznania. 6.6 Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż Spółka ma prawo odmówić przyjęcia zleceń i/lub poleceń składanych przez Klienta, kiedy są one niejasne lub w trakcie następujących zdarzeń: otwieranie pozycji, zamykanie pozycji, zmiana lub wycofanie zleceń. 6.7 Jeżeli którekolwiek z aktywów bazowych Instrumentu Finansowego staną się przedmiotem ewentualnych regulacji wskutek któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w ust. 6.8 (zwanego dalej Wydarzeniem Korporacyjnym ), Spółka określi odpowiednie dostosowanie, jeżeli jakiekolwiek, któremu należy poddać cenę otwarcia/zamknięcia, wielkość, wartość i/lub ilość związaną z przedmiotową transakcją (a także poziom lub wielkość związanych z nią zleceń). Działanie takie podejmowane jest w celu (i) uwzględnienia efektu rozwodnienia lub koncentracji, co jest niezbędne do zachowania gospodarczej równowagi praw i zobowiązań stron zaangażowanych w tę transakcję bezpośrednio przed przedmiotowym Wydarzeniem Korporacyjnym i/lub (ii) powielić efekt Wydarzenia Korporacyjnego na osoby posiadające interes w przedmiotowym instrumencie podstawowym, aby zaczął on obowiązywać od dnia określonego przez Spółkę. 6.8 Zdarzenia, o których mowa w ust. 6.7, to dowolne z poniższych zdarzeń ogłoszone przez emitenta papieru wartościowego: 8

9 a) podział, konsolidacja lub ponowna klasyfikacja akcji, odkup lub umorzenie akcji, albo darmowa dystrybucja akcji premiowych wśród istniejących akcjonariuszy, kapitalizacja lub podział akcji, ich ponowne scalanie, lub podobne zdarzenie; b) rozdział pomiędzy istniejących akcjonariuszy akcji bazowych lub akcji dodatkowych, innego kapitału zakładowego lub papierów wartościowych, dających prawo do dywidendy i/lub kwot z likwidacji emitenta w takiej samej proporcji wypłat dla każdego posiadacza akcji bazowych, papierów wartościowych lub świadectw dających prawo do otrzymywania lub zakupu akcji po cenie niższej niż aktualna cena rynkowa za akcję; c) każde inne zdarzenie dotyczące akcji porównywalne z którymkolwiek ze zdarzeń wymienionych powyżej lub w inny sposób skutkujące rozwodnieniem lub koncentracją rynkowej wartości akcji; lub d) każde zdarzenie porównywalne z każdym z powyższych zdarzeń lub w inny sposób skutkujące rozwodnieniem lub koncentracją wartości rynkowej dowolnego papieru wartościowego nieopartego na akcjach; e) każde zdarzenie spowodowane ofertą połączenia dotyczącą przedsiębiorstwa, które wyemitowało aktywa bazowe. 6.9 Jeżeli którekolwiek z aktywów bazowych Instrumentu Finansowego będą narażone na szczególne ryzyko skutkujące przewidywalnym spadkiem wartości, Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia krótkiej sprzedaży lub nawet do wycofania konkretnego Instrumentu Finansowego z Platformy transakcyjnej Spółki Decyzja o wprowadzeniu jakichkolwiek dostosowań lub poprawek ceny otwarcia/zamknięcia, wielkości, wartości i/lub ilości objętej Transakcją (i/lub poziomu lub wielkości dowolnego zlecenia) podlegać będzie wyłącznemu uznaniu Spółki i będzie ostateczne i wiążące dla Klienta. Spółka poinformuje Klienta o wszelkich dostosowaniach i poprawkach za pomocą poczty wewnętrznej w najszybszym możliwym ze względów praktycznych terminie W przypadku posiadania przez Klienta jakichkolwiek otwartych pozycji w pierwszym dniu notowania aktywów bazowych Instrumentu Finansowego bez prawa do dywidendy, Spółka uprawniona jest do zamknięcia takich pozycji po ostatniej cenie z poprzedniego dnia transakcji oraz otworzyć równoważny wolumen bazowego Instrumentu Finansowego po pierwszej cenie dostępnej w pierwszym dniu notowania bez prawa do dywidendy. W takim przypadku Spółka poinformuje Klienta pocztą wewnętrzną o tym dostosowaniu, a zgoda Klienta nie będzie wymagana Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki, koszta lub zobowiązania (w tym straty następcze) poniesione przez Klienta wskutek złożonych poleceń lub innej korespondencji, przekazanych przez Internet lub inne środki elektroniczne. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie zlecenia oraz za dokładność wszelkich informacji przesyłanych takimi środkami elektronicznymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub błędy w transmisji jakichkolwiek poleceń, informacji lub podczas wykonywania zleceń powstałych z przyczyn leżących poza kontrolą Spółki. 9

10 6.13 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia ani inne błędy powstałe w trakcie przekazywania zlecenia klienta przez platformę transakcyjną Spółki. Opóźnienie takie może być spowodowane różnymi przyczynami zależnymi od bieżącego stanu rynku (np. duża lotność rynku), a także wskutek wolnego/słabego połączenia internetowego pomiędzy terminalem Klienta lub dowolną inną platforma transakcyjną oferowaną przez Spółkę a serwerem Spółki Zlecenia klienta, typu Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss i/lub Take Profit dotyczące dowolnego Instrumentu Finansowego realizowane będą przez Spółkę po cenach ustalonych przez Klienta. Jednakże, w razie jakiejkolwiek awarii łączności lub awarii technicznej oraz wskutek wadliwego odzwierciedlenia notowań (tj. zamrożenie/brak aktualizacji cen lub ich nagły skok), Spółka zastrzega sobie prawo niewykonania zlecenia, a w razie jego wykonania do zmiany ceny otwarcia i/lub zamknięcia konkretnego zlecenia, lub do anulowania takiego wykonanego zlecenia Ze względu na poziomy lotności dotyczące zarówno ceny jak i wolumenu, Spółka stara się wykonywać zlecenia klienta z jak największą możliwą prędkością. Zlecenia klienta (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss i/lub Take Profit) wykonywane są przez Spółkę po podanej przez Klienta cenie. Jednakże, przy pewnych warunkach rynkowych, zlecenia mogą nie być realizowane po żądanej cenie, a zamiast tego - po cenie dostępnej. Sytuacja taka może zaistnieć podczas ogłaszania komunikatów prasowych, w okresach bardzo płynnych warunków rynkowych, przy wystąpieniu luk otwarcia (rozpoczęciu sesji handlowej), lub w przypadku ewentualnych luk, kiedy instrumenty bazowe zostały zawieszone lub ograniczone na konkretnym rynku. Z tego powodu, złożenie zlecenia stop loss niekoniecznie ograniczy straty Klienta do zamierzonego poziomu Biorąc pod uwagę wolumen zlecenia klienta oraz aktualne warunki rynkowe, Spółka ma prawo do częściowego wykonania zlecenia Spółka ma prawo, wyłącznie według swojego uznania, zwiększyć lub zmniejszyć spread na Instrumentach Finansowych w zależności od aktualnych warunków rynkowych oraz wielkości zlecenia Klienta Stopa procentowa nocowania pozycji (swap) zależy głównie od poziomu stóp procentowych oraz od opłat ponoszonych przez spółkę z tytułu pozycji otwartych przez noc. Spółka, wyłącznie według swojego własnego uznania, może zmienić wysokość odsetek za nocowanie pozycji dla każdego Instrumentu Finansowego w dowolnym momencie, a Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że będzie informowany o tym za pośrednictwem Strony Głównej Spółki. Ponadto, Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że jest on odpowiedzialny za zapoznanie się ze specyfikacjami kontraktów zamieszczonymi na Stronie Głównej Spółki i znać na bieżąco wysokość odsetek za nocowanie pozycji przed złożeniem jakiegokolwiek zlecenia do Spółki. 10

11 6.19 Spółka zastrzega sobie prawo do wyłączania i/lub włączania transakcji bez nocowania pozycji dla Konta klienta w dowolnym czasie. Może to nastąpić, kiedy Klient nadużyje warunków prowadzenia transakcji/systemu transakcyjnego Spółki lub w przypadku, kiedy strategia handlowa Klienta stanowi zagrożenie dla platformy transakcyjnej Spółki lub kiedy Spółka uzna to za konieczne w celu zachowania płynności działania swojej platformy transakcyjnej Wszystkie zlecenia składane są w jednostkach standardowych (lot). Lot jest jednostką określającą wielkość transakcji, inną dla każdego Instrumentu Finansowego. Minimalny wolumen dla wszystkich Instrumentów Finansowych to 0,10 lot dla kont premium i 0,01 lot dla kont standard, z wyjątkiem Kontraktów na Różnicę dla akcji US i UK, gdzie wynosi on 10 lot. Ponadto, Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że jest on odpowiedzialny za zapoznanie się ze specyfikacjami kontraktu zamieszczonymi na Stronie Głównej Spółki i znać na bieżąco wysokość odsetek za nocowanie pozycji przed złożeniem jakiegokolwiek zlecenia do Spółki Klient może zażądać zmiany dźwigni dla swojego konta w dowolnym momencie, kontaktując się ze Spółką. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że Spółka może dowolnie zmienić dźwignię dla konta handlowego Klienta w dowolnym momencie, bez zgody Klienta, bądź to na stałe, bądź też na czas określony. Klient zostanie poinformowany przez Spółkę o takim zdarzeniu za pomocą poczty wewnętrznej lub e- mail. W każdy piątek, pomiędzy 21:00 a 24:00, Spółka utrzymuje maksymalną dźwignię w wysokości 1:100 dla wszystkich nowych pozycji otwartych w tym okresie Akceptując niniejszą Umowę, Klient przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Poziomy Dźwigni, które zamieszczono na Stronie Głównej Spółki, stanowiące, że dźwignia dla Konta Klienta może zostać zmieniona przez Spółkę na podstawie wpłaconych przez niego kwot oraz zaangażowania w pojedynczy instrument Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku korzystania przez Klienta z dodatków/wtyczek takich jak Expert Advisor lub Trailing Stop, ponieważ ich działanie uzależnione jest od działania terminala Klienta. W przypadku podejrzeń ze strony Spółki, że Klient korzysta z dodatków/wtyczek, które wpływają na niezawodność i/lub płynne działanie i/lub rzetelność Platformy Transakcyjnej Spółki, Spółka ma prawo wykonać dowolne z postanowień artykułu 24, w tym ustęp Spółka uprawniona jest do zamykania pozycji Klienta, począwszy od najmniej zyskownych, kiedy poziom zabezpieczenia będzie niższy niż 40%. W przypadku, kiedy poziom zabezpieczenia wynosi 20% lub mniej, pozycje Klienta są automatycznie zamykane, począwszy od najmniej zyskownej, po cenie rynkowej Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że do jego obowiązków należy zapoznanie się z różnicami pomiędzy kontem standardowym a kontem premium, zamieszczonymi na Stronie Głównej Spółki, przed otwarciem konta i/lub złożeniem zlecenia w Spółce. 11

12 6.26 Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju konta transakcyjnego Klienta z Premium na Standard i odwrotnie, w oparciu o łączną wartość wpłat dokonanych na konto Klienta, a także w oparciu o aktualne saldo konta transakcyjnego Klienta W przypadku, gdy Klient prowadzi transakcje w sposób, którego celem jest wykorzystanie nierównowagi cen wynikającej z rzadkich/przypadkowych opóźnień zmian cen, w celu uzyskania ewentualnego zysku spekulacyjnego ze szkodą dla Spółki, bądź to korzystając z dodatków/wtyczek (tj. Expert Advisor itp.) lub innymi metodami, Spółka ma wtedy prawo do wykonania dowolnego z postanowień artykułu 24, w tym ustęp Odmowa wykonania zleceń 7.1 Spółka uprawniona jest do odmowy wykonania zlecenia bez pisemnego powiadamiania o tym Klienta i/lub składania mu wyjaśnień. Przypadki, w których Spółka uprawniona jest do takiego postępowania, to (poniższa lista jest niewyczerpująca): a) Brak wymaganych środków na koncie transakcyjnym Klienta Spółki; b) Naruszenie płynnego działania systemu lub niezawodności Platformy Transakcyjnej Spółki przez zlecenie; c) Zlecenie, którego celem jest manipulacja rynkiem konkretnego Instrumentu Finansowego; d) Zlecenie, będące wynikiem wykorzystania poufnych informacji wewnętrznych (obrót z wykorzystaniem informacji poufnych); e) Zlecenie, którego celem jest legalizacja zysków z czynów lub działań niedozwolonych (pranie pieniędzy). 7.2 Zrozumiałym jest, że jakakolwiek odmowa wykonania zlecenia przez Spółkę nie wpływa na żadne ewentualne zobowiązania Klienta w stosunku do Spółki, ani na żadne ewentualne uprawnienie Spółki w stosunku do Klienta lub jego aktywów. 8. Rozliczanie transakcji 8.1 Spółka dokona rozliczenia wszelkich transakcji w momencie ich wykonania. O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, rozliczenie Transakcji zgodne będzie z normalną praktyką w przypadku przedmiotowego Instrumentu Finansowego lub rynku. 8.2 Spółka co miesiąc przesyłać będzie Klientowi wyciąg z Rachunku, w terminie pięciu (5) dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca poprzedniego. W przypadku, kiedy w poprzednim miesiącu nie zawierano żadnych transakcji, wyciąg z Rachunku nie będzie przesyłany. Wyciąg z Rachunku, tak jak i każde zaświadczenie lub każde potwierdzenie wystawione przez Spółkę w związku z dowolną transakcją lub inną sprawą, jest ostateczny i wiążący dla Klienta, o ile Klient nie złoży pisemnego zastrzeżenia w ciągu czterech (4) dni roboczych od dnia otrzymania takiego wyciągu z Rachunku, zaświadczenia lub potwierdzenia. 12

13 8.3 Spółka uważa swoje zobowiązania wynikające z ustępu 8.2 za spełnione, ponieważ Klient może otrzymać wyciąg ze swojego Rachunku, a także potwierdzenie każdej transakcji z poziomu Platformy Transakcyjnej Spółki. Wszelkie zastrzeżenia Klienta dotyczące wykonanych transakcji zostaną uznane jedynie wtedy, kiedy Spółka otrzyma takie zastrzeżenie na piśmie w ciągu czterech (4) dni roboczych od daty przedmiotowej transakcji. 9. Zasady wykonywania zlecenia 9.1 Spółka podejmuje wszelkie rozsądne kroki, aby uzyskać możliwie jak najlepsze wyniki dla swoich Klientów, bądź to wykonując zlecenia klientów lub przyjmując i przekazując zlecenia do wykonania w związku z instrumentami finansowymi. Zasady Wykonywania Zlecenia w Spółce wyznaczają ogólne ramy wykonywania zleceń, a także kilka innych czynników, które mogą wpłynąć na wykonanie instrumentu finansowego. 9.2 Klient potwierdza i akceptuje fakt, iż przeczytał i zrozumiał dokument Zasady wykonywania zlecenia, który dostarczono mu w procesie rejestracji i który zamieszczono na Stronie Głównej Spółki. 9.3 Podobnie do i w następstwie powyższego, uznaje się, że Klient wyraził swoją zgodę na wykonywanie lub przyjmowanie i przesyłanie zlecenia do wykonania poza rynkiem regulowanym lub MTF. 10. Konto Klienta 10.1 Klient otwiera konto w Spółce w celu zawierania dowolnych Transakcji w sposób określony w niniejszej Umowie. Przyjmuje się, że Umowa niniejsza wchodzi w życie w momencie pierwszego zasilenia Konta Klienta, pod warunkiem, że Spółka przesłała Klientowi pisemne potwierdzenie jego akceptacji Klient nie zamierza wykorzystywać swojego Konta do płatności na rzecz osób trzecich Jeżeli Klient otworzy więcej niż jedno Konto, Spółka upoważniona będzie do uznania i traktowania tych różnych Kont jakby były jedną całością. Prawa, jakie przysługują Spółce w związku z obsługą tych rachunków obejmują także przenoszenie funduszy pomiędzy kontami w celu pokrycia ewentualnych sald ujemnych, co nie wpływa w żaden sposób na inne uprawnienia Spółki Wszelkie kwoty otrzymane w walucie, dla której Klient nie posiada Konta, przeliczane będą przez Spółkę na walutę główną Klienta. Przeliczenie takie odbywać się będzie po kursie wymiany obowiązującym w dniu i godzinie postawienia przedmiotowych funduszy do dyspozycji Spółki. 13

14 11. Ochrona funduszy Klienta 11.1 Przechowując zasoby finansowe Klienta, Spółka podejmie wszelkie możliwe kroki w celu ochrony tych zasobów przed ich wykorzystaniem do własnych celów Zasoby finansowe klienta ulokowane zostaną na dowolnym Rachunku Bankowym Klienta, jaki Spółka może od czasu do czasu wskazać Spółka prowadzić będzie zapisy w systemie księgowym osobno dla własnych zasobów finansowych/aktywów i osobno dla kwot/aktywów przechowywanych w imieniu Klientów, aby w każdym czasie istniała możliwość odróżnienia przechowywanych zasobów finansowych jednego Klienta od zasobów finansowych innego Klienta oraz od własnych zasobów finansowych/aktywów. 12. Przekazanie funduszy 12.1 Klient wyraźnie poda swoje nazwisko i wszelkie wymagane informacje, zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na dokumencie płatności. Zasadą Spółki jest nieprzyjmowanie płatności, które mają zasilić Konto Klienta, od osób trzecich Wszelkie kwoty przekazywane przez Klienta na Rachunek Bankowy Klienta zdeponowane zostaną na Koncie Klienta w dacie waluty otrzymanej płatności po wszelkich potrąceniach/opłatach dokonanych przez dostawców Rachunku Bankowego Klienta Spółka uprawniona jest do odmowy przyjęcia przekazanych funduszy Klienta w którymkolwiek z poniższych przypadków (lista jest niewyczerpująca): a) Jeżeli pieniądze przekazane zostały przez stronę trzecią; b) Jeżeli Spółka ma uzasadnione podstawy podejrzewać, że osoba, która dokonała przekazania środków nie była do tego właściwie umocowana; c) Jeżeli przelew narusza prawo Cypru W którymkolwiek z powyższych przypadków, Spółka odeśle otrzymane środki nadawcy, w taki sam sposób, w jaki zostały otrzymane, a Klient poniesie odpowiednie opłaty na rzecz dostawcy Rachunku Bankowego Klienta Podpisując niniejszą Umowę, Klient udziela Spółce zgody i upoważnia ją do dokonywania wpłat i wypłat z Rachunku Bankowego Klienta w imieniu Klienta, w tym między innymi w celu rozliczania Transakcji wykonanych przez Klienta lub w jego imieniu, zapłaty wszelkich kwot należnych od klienta lub w jego imieniu Spółce lub dowolnej innej osobie Klient uprawniony jest do wypłacania środków, które nie są wykorzystywane jako zabezpieczenie depozytu, są wolne od jakichkolwiek zobowiązań (tj. Wolne Środki) z Konta Klienta bez zamykania tego konta. 14

15 12.7 O ile Strony nie uzgodnią inaczej, w formie pisemnej, wszelkie kwoty należne Klientowi od Spółki przekazywane będą bezpośrednio na osobisty rachunek Klienta. Żądania przekazania środków przetwarzane są przez Spółkę w czasie określonym na Stronie Głównej Spółki, a czas wymagany do uznania osobistego konta Klienta zależeć będzie od dostawcy Rachunku Bankowego Klienta Wypłaty na rzecz Klienta dokonywane będą w ten sam sposób, którego wykorzystano do wpłacenia środków na Konto Klienta i do tego samego płatnika. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty we wskazany sposób i zaproponuje inną metodę płatności, przy czym Klient będzie musiał złożyć nowe zlecenie wypłaty, albo zażądać dodatkowych dokumentów podczas przetwarzania żądania wypłaty. Tam, gdzie będzie to miało zastosowanie, Spółka zastrzega sobie prawo do przesłania środków Klienta tylko w takiej walucie, w jakie środki te zostały wpłacone. Tam, gdzie będzie to miało zastosowanie, jeżeli Spółka uzna dokumentację dostarczoną przez Klienta za niewystarczającą, transakcja wypłaty zostanie odwrócona i zdeponowana ponownie na Koncie Klienta po potrąceniu wszelkich kosztów/opłat pobranych przez dostawców Rachunku Bankowego Klienta Żądania przekazania środków Klienta wykonywane będą przez portal Klienta Spółki, znajdujący się na Stronie Głównej. Spółka podejmie wszelkie starania, aby powiadomić klientów, zanim złożą zlecenie przelewu środków, o wszelkich opłatach, taryfach i kosztach z takim przelewem związanych Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku gdy Rachunek Bankowy Klienta zostanie zamrożony na jakikolwiek czas i z dowolnego powodu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności z środki finansowe Klienta, które również zostaną zamrożone. Ponadto, Klient potwierdza, że przeczytał i zrozumiał informacje dodatkowe dotyczące każdej metody płatności dostępnej na portalu Klienta Spółki Akceptując niniejszą Umowę, Klient wyraża zgodę i upoważnia Spółkę, tam, gdzie będzie to miało zastosowanie, do przelewania/wstrzymywania jego środków finansowych na rzecz upoważnionych brokerów i innych krajach członkowskich UE, gdzie środki finansowe Klienta zostaną ulokowane na osobnym rachunku bankowym klienta. Klient wyraża także zgodę na deponowanie jego środków finansowych, tam, gdzie będzie to miało zastosowanie, na rachunkach zbiorczych. 13. Opłaty pobierane przez Spółkę 13.1 Spółka uprawniona jest to otrzymywania opłat od Klienta za wszelkie usługi świadczone Klientowi na mocy niniejszej Umowy, a także jako zwrot wszelkich wydatków, jakie zostaną poniesione z tytułu zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę podczas wykonywania przedmiotowych usług. Spółka, od czasu do czasu, zastrzega sobie prawo do modyfikacji wielkości, kwot oraz stóp procentowych swoich opłat, o czym klient zostanie odpowiednio powiadomiony. 15

16 13.2 Klient uznaje, że Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany wielkości opłat bez żadnej konsultacji lub uprzedniej zgody Klienta Klient zapłaci Spółce każdą należą od niego kwotę w terminie, z wolnych, rozliczonych i dostępnych tego samego dnia środków, w określonej walucie i na wskazane rachunki, bez dokonywania jakichkolwiek odpisów, kompensat, potrąceń lub zatrzymań, chyba, że prawo wymaga tego od Klienta Spółka może potrącić swoje opłaty z dowolnych środków przechowywanych w imieniu Klienta. W tym celu Spółka będzie upoważniona do łączenia dowolnych kont Klienta lub dokonywania przelewów między nimi. Spółka uprawniona jest do zamknięcia dowolnych otwartych pozycji Klienta w celu rozliczenia wszelkich zobowiązań Klienta w stosunku do Spółki Spółka obciąży Klienta odsetkami od kwot wymagalnych, które nie zostały wpłacone, w takiej wysokości, jaka zostanie w sposób rozsądny przez Spółkę ustalona jako oddająca koszt finansowania przeterminowanych kwot. Odsetki naliczane będą codziennie. Ponadto, w przypadku, kiedy Klient nie dokona wymaganej wpłaty w zakreślonym terminie, Spółka może dokonać sprzedaży Instrumentów Finansowych z kont transakcyjnych Klienta bez dalszego wezwania, o ile pomiędzy Spółką a Klientem nie uzgodniono inaczej. Spółka powiadomi następnie Klienta o dokonanej sprzedaży ustnie, pocztą elektroniczną lub przesyłając odpowiednie powiadomienie za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej Spółka może potrącić lub zatrzymać wszelkiego rodzaju podatki od wszelkich płatności, jeżeli jest do tego zobowiązana na mocy Obowiązujących Przepisów. Jeżeli prawo wymaga od Klienta dokonania jakichkolwiek potrąceń lub zatrzymań w związku z dowolną wpłatą, Klient zgadza się zapłacić takie kwoty Spółce, dzięki czemu Spółka uzyska kwotę równą pełnej kwocie jaką otrzymałaby, gdyby nie dokonano żadnego potrącenia lub wstrzymania. Spółka może rozliczać należne jej kwoty z dowolnego konta Klienta Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opłacanie przez Klienta zobowiązań podatkowych w związku z ewentualnym podatkiem dochodowym lub podobnymi podatkami nałożonymi na Klienta przez system prawny, któremu podlega, z tytułu zysków i/lub obrotu Instrumentami Finansowymi Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w razie braku aktywności, w tym finansowania i obrotu, przez okres jednego roku, Spółka zastrzega sobie prawo do naliczenia stałej opłaty administracyjnej w wysokości 10 Euro, pod warunkiem posiadania przez Klienta wystarczających środków finansowych. Jeżeli środki finansowe nie będą dostępne, Spółka pobierze niższą opłatę i zamknie konto Klienta Akceptując niniejszą Umowę, Klient przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Warunki kontraktu, które zamieszczono na Stronie Głównej Spółki, w których wyjaśniono wszelkie odnośne prowizje, koszty i opłaty za finansowanie. Spółka zastrzega sobie prawo do zmienienia, według własnego uznania, wszelkich takich prowizji, kosztów i opłat za finansowanie, a nowe informacje zostaną udostępnione na Stronie Głównej 16

17 Spółki. W zakresie odpowiedzialności Klienta leży odwiedzanie Strony Głównej Spółki i zapoznawanie się ze Specyfikacjami Kontraktów w trakcie transakcji ze Spółką, a także przed złożeniem jakichkolwiek zleceń w Spółce. 14. Zachęty 14.1 Spółka, oprócz opłat i obciążeń płatnych na rzecz lub od Klienta lub innych osób w imieniu Klienta, zgodnie z postanowieniami art. 13 niniejszej Umowy, może wypłacać i/lub otrzymywać opłaty/prowizje na rzecz/od stron trzecich, pod warunkiem, że korzyści te mają na celu zwiększenie jakości usługi świadczonej Klientowi i nie naruszają obowiązku Spółki do działania w najlepszym interesie swoich Klientów. 15. Wprowadzania Klientów przez Brokerów Wprowadzających 15.1 Klient mógł zostać polecony przez Brokera Wprowadzającego, według definicji w art. 2 niniejszej Umowy. Na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, Spółka może wypłacić wynagrodzenie lub prowizję Brokerowi Wprowadzającemu Spółka może wypłacać wynagrodzenie/prowizję Brokerom Wprowadzającym lub innym osobom trzecim na podstawie pisemnej umowy. Wynagrodzenie/prowizja taka zależy od częstotliwości/wolumenu transakcji wykonywanych przez poleconego Klienta za pośrednictwem Spółki. Spółka zobowiązana jest i zobowiązuje się do ujawnienia Klientowi, na jego żądanie, dalszych szczegółów dotyczących wielkości wynagrodzenia/prowizji lub innych zarobków wypłacanych przez Spółkę Brokerom Wprowadzającym lub innym stronom trzecim Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju umowy, jakie mogą istnieć pomiędzy Klientem a Brokerem Wprowadzającym, ani za jakiekolwiek dodatkowe koszty, jakie powstać mogą w wyniku niniejszej Umowy Klient przyjmuje do wiadomości, że Broker Wprowadzający nie jest przedstawicielem Spółki, ani nie jest upoważniony do udzielania jakichkolwiek gwarancji ani przyrzeczeń w odniesieniu do Spółki i jej usług. 16. Odsetki 16.1 Środki finansowe uznane na Koncie Klienta przez Spółkę nie podlegają oprocentowaniu Akceptując niniejszą Umowę, Klient wyraża swoją zgodę i zrzeka się wszelkich praw do otrzymywania jakichkolwiek odsetek naliczonych od jego środków finansowych zdeponowanych na kontach bankowych Spółki i wyraża zgodę na korzystanie przez Spółkę z tak uzyskanych odsetek w celu pokrycia opłat rejestracyjnych/kosztów 17

18 ogólnych/obciążeń/opłat i odsetek związanych z administrowaniem i utrzymaniem kont bankowych. 17. Siła wyższa Spółka nie ponosi odpowiedzialności przed Klientem z powodu niewykonania jakichkolwiek zobowiązań lub niespełnienia jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie takie spowodowane było przyczynami poza naszą kontrolą, w tym między innymi: a) klęską żywiołową, wojną, pożarem, powodzią, wybuchami, strajkami i innymi sporami branżowymi. Wszelkie awarie lub przerwy w dostawie energii, lub awarie transmisji, komunikacji, lub sprzętu komputerowego, albo inne strajki i akcje branżowe, ataki hakerów oraz inne niedozwolone działania skierowane przeciwko serwerowi transakcyjnemu Spółki; b) zawieszenie, likwidacja lub zamknięcie jakiegokolwiek rynku lub też porzucenie albo przerwanie dowolnego zdarzenia, do którego Spółka odnosi swoje Notowania, czy też narzucenie ograniczeń lub specjalnych bądź też nadzwyczajnych warunków na transakcje na dowolnych z tych rynków lub na dowolne takie zdarzenie. 18. Reklamacje Klienta Fundusz Rekompensacyjny Inwestora 18.1 Spółka jest członkiem Funduszu Rekompensacyjnego Inwestora (ICF) dla Klientów Cypryjskich Firm Inwestycyjnych (CIFs) i innych Firm Inwestycyjnych (IFs), które nie są instytucjami kredytowymi. Maksymalna kwota odszkodowania wynosi EUR dla jednego Klienta. Więcej informacji dotyczących ICF znajduje się w dokumencie Fundusz Rekompensacyjny Inwestora, który dostępny jest na Stronie Głównej Spółki. Dalsze szczegóły przekazane zostaną na żądanie Klient potwierdza i zgadza się, że przeczytał i zaakceptował dokument Fundusz Rekompensacyjny Inwestora, który dostarczono mu w procesie rejestracji i który zamieszczono na Stronie Głównej Spółki Jeżeli Klient ma jakiekolwiek powody do zgłoszenia reklamacji w związku z dowolnym aspektem usług świadczonych przez Spółkę, reklamację taką należy zaadresować do Specjalisty ds. Zgodności, korzystając z Formularza Postępowania w Sprawie Reklamacji, który dostępny jest na Stronie Głównej Spółki. 19. Konflikt Interesów 19.1 Zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, Spółka zobowiązana jest posiadać procedury do rozstrzygania konfliktów interesów pomiędzy Spółką a jej Klientami i pomiędzy innymi Klientami. Spółka dokona wszelkich rozsądnych starań, aby uniknąć konfliktu interesów, a kiedy nie będzie można go uniknąć, Spółka zagwarantuje, że Klienci 18

19 będą traktowani uczciwie i na najwyższym poziomie spójności, a ich interesy będą chronione przez cały czas Klient potwierdza i zgadza się, że przeczytał i zaakceptował dokument Konflikt Interesów, który dostarczono mu w procesie rejestracji i który zamieszczono na Stronie Głównej Spółki. 20. Kategoryzacja Klientów 20.1 Spółka nadaje Klientowi kategorię Klienta Detalicznego w odniesieniu do Inwestycji i oferowanych mu usług pomocniczych. Taka kategoryzacja umożliwia zastosowanie najwyższego poziomu ochrony, w porównaniu z Klientem Profesjonalnym i Partnerem Uprawnionym Klient może zażądać na piśmie, aby przyznano mu kategorię Klienta Profesjonalnego lub Partnera Uprawnionego, jednakże ostateczna decyzja w sprawie zmiany kategorii należeć będzie do uznania Spółki Klient odpowiedzialny jest za bieżące informowanie Spółki o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na przyznaną mu kategorię Klient potwierdza i zgadza się, że przeczytał i zaakceptował dokument Kategoryzacja Klientów, który dostarczono mu w procesie rejestracji i który zamieszczono na Stronie Głównej Spółki. 21. Postanowienia w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy 21.1 Spółka zobowiązana jest do spełniania określonych wymogów określonych przez Unię Europejską oraz przez władze lokalne, mających na celu zapobieganie i ograniczanie działalności związanej z praniem brudnych pieniędzy, które nakładają na Firmy Inwestycyjne obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów weryfikacyjnych od Klientów Spółka może także zażądać od Klienta, aby poinformował Spółkę, w jaki sposób inwestowane środki zostały zdobyte/zgromadzone. Proces ten może wymagać przedstawienia określonych dokumentów Spółka ma prawo nie wykonywać zleceń lub poleceń otrzymanych od Klienta, do momentu dostarczenia przez Klienta informacji wymaganych przez Spółkę. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opóźnienia tam, gdzie dokumentacja Klienta nie została jeszcze dostarczona. 22. Komunikacja pomiędzy Klientem i Spółką 19

20 22.1 O ile nie określono inaczej, Klient zobowiązany jest do przesyłania wszelkich powiadomień, poleceń, żądań lub innej korespondencji na piśmie na adres korespondencyjny Spółki, tj. P.O. Box 53145, 3300 Limassol, Cypr lub na dowolny inny adres wskazany przez Spółkę od czasu do czasu Spółka może przekazywać informacje Klientowi na papierze lub pocztą elektroniczną na adres Klienta podany podczas rejestracji Wszelkie powiadomienia/informacje przesyłane przez Spółkę lub otrzymywane od Klientów powinny być w języku angielskim. 23. Przekazywanie informacji, ochrona danych 23.1 Klient powinien bezzwłocznie przekazać Spółce wszelkie informacje, jakich Spółka może zażądać jako dowodu we wszystkich sprawach objętych niniejszą Umową lub w celu zachowania zgodności z Obowiązującymi Przepisami lub w innym celu, a także powiadomi Spółkę w razie zaistnienia istotnych zmian w takich informacjach Zasadą Spółki jest podejmowanie wszelkich niezbędnych działań, aby zagwarantować, że przechowywane dane osobowe przetwarzane są rzetelnie i legalnie, zgodnie z ustawą o danych osobowych Spółka przechowuje dane osobowe Klienta w związku z oferowanymi mu produktami i usługami, z wyjątkiem zakresu wymaganym od Spółki lub dozwolonym Spółce przez prawo. Dane osobowe przekazane Spółce lub przez Spółkę pozyskane wykorzystywane będą do celów dostarczania Klientowi produktów i świadczenia usług, zgodnie z jego żądaniem. Spółka ma prawo, nie informując Klienta, przekazywać osobom trzecim lub władzom informacje dotyczące danych osobowych Klienta, transakcji lub innych informacji, jakie zostaną uznane za niezbędne, w przypadku kiedy Klient zaangażowany będzie bezpośrednio lub pośrednio w malwersacje Klient potwierdza i zgadza się, że przeczytał i zaakceptował Zasady Prywatności Spółki, dostępne na Stronie Głównej Spółki. 24. Rozwiązanie umowy 24.1 Każda ze stron (Spółka lub Klient) może rozwiązać niniejszą Umowę za pisemnym wypowiedzeniem w terminie pięciu (5) dni roboczych przesłanym drugiej stronie. W czasie wypowiedzenia Klient zobowiązany jest zamknąć wszystkie otwarte pozycje. W przypadku, gdy Klient posiada w okresie wypowiedzenia otwarte pozycje, Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia wszystkich otwartych pozycji Klienta Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Spółka upoważniona będzie, bez uprzedniego powiadamiania o tym Klienta, do cofnięcia Klientowi dostępu do Platformy Transakcyjnej Spółki. 20

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego RACHUNEK WSPÓLNY Nazwa rachunku: Nazwa rachunku AMP: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Aprobaty (podpis i data) F.A. Data Menadżer Oddziału Data 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Active investing made easy Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: WH SelfInvest 291 Route d Arlon L 1150 Luxembourg G.D. Luxembourg Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Ten zestaw

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo