Opis produktu: opcja walutowa. Product Description: Currency Option

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis produktu: opcja walutowa. Product Description: Currency Option"

Transkrypt

1 Opis produktu: opcja walutowa Product Description: Currency Option

2 Opis produktu: Opcje walutowe Product Description: Currency Options Niniejszy informator przedstawia ogólne informacje na temat zawierania opcji walutowych z Danske Bank. Opcja walutowa wiąże się z powstaniem prawa lub obowiązku kupna bądź sprzedaży waluty bazowej po ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości zwanym datą zapadalności opcji ( maturity date ). Ustalona cena często określana jest mianem kursu wykonania ( strike price ) lub kursu realizacji ( exercise rate ). Nabywca opcji walutowej płaci cenę zwana premią ( premium ) na rzecz wystawcy w chwili zawarcia kontraktu opcyjnego. Zastosowanie opcji walutowych Opcje walutowe służą zabezpieczeniu ryzyka walutowego. Są to również atrakcyjne instrumenty inwestycyjne, które pozwalają na osiąganie zysków poprzez wykorzystanie przewidywanych zmian kursów walutowych. Termin Termin zapadalności opcji walutowych nie przekracza zazwyczaj dwóch lat. Rodzaje opcji Opcja kupna ( opcja call) daje nabywcy prawo zakupu waluty bazowej, natomiast opcja sprzedaży (opcja put) oznacza prawo sprzedaży waluty bazowej. Nabycie opcji walutowej oznacza uzyskanie prawa zakupu (w przypadku opcji call) lub sprzedaży (w przypadku opcji put) waluty bazowej w zamian za zapłatę premii. Sprzedawca opcji walutowej zobowiązuje się do sprzedaży (sprzedaż opcji call) lub zakupu (sprzedaż opcji put) waluty bazowej. Rozliczenie może być dokonywane w gotówce lub na zasadzie rzeczywistej dostawy waluty. Opcja rozliczana z dostawą waluty oznacza umowę, na podstawie której nabywca z chwilą wykonania opcji i za wcześniejszą zapłatą premii ma prawo zakupu ( w przypadku opcji typu call) lub sprzedaży (opcje typu put) waluty bazowej poprzez przyjęcie lub dokonanie dostawy w dacie zapadalności ( maturity date ) z zastrzeżeniem jednoczesnej lub uprzedniej zapłaty ceny zakupu, czyli kursu wykonania. ( strike price ). Opcja rozliczana gotówkowo oznacza umowę na podstawie, której nabywca z chwilą wykonania opcji i za zapłatą premii uzyskuje prawo otrzymania, w dniu rozliczenia (dniu zapadalności), kwoty rozliczenia, jaką sprzedający jest zobowiązany wypłacić na jego rzecz. Kwota rozliczenia oznacza różnicę pomiędzy: kursem rynkowym a kursem wykonania, jeśli kurs rynkowy jest wyższy od This fact sheet provides general information about currency option contracts that can be traded through Danske Bank. When you trade a currency option contract you get either a right or an obligation to buy or sell an underlying currency at an agreed rate at a certain future date (the maturity date ). The agreed rate is often called the strike rate, strike price or the exercise rate. The buyer of a currency option pays a premium to the party issuing the option at the time the contract is entered into. Using currency options Currency options are used to hedge currency risk. They can also be attractive investment instruments for the purpose of generating a profit on expected exchange rate developments. Term Currency option contracts typically have maturities of up to two years. Types of options A call option gives the buyer the right to buy the underlying currency, while a put option gives the right to sell. If you buy a currency option, you will have the right to buy (call option) or sell (put option) the underlying currency in return for paying a premium. If you sell a currency option, you will have the obligation to sell (call option) or buy (put option) the underlying currency. Settlement may be effected in cash or by payment on delivery. An option settled by delivery is an agreement under which the buyer, on exercise and against payment of a premium, has the right to buy (call option) or sell (put option) the underlying currency by making or taking delivery on the maturity date, concurrently with or following prior payment of the purchase price (the strike price ). An option transaction with cash settlement is an agreement under which the buyer, on exercise of the option and against payment of a premium, has the right to receive, on the settlement date, a settlement amount, which the seller is under an obligation to pay. The settlement amount is the difference between the market rate and the strike rate if the market rate is greater than the ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

3 kursu wykonania (w przypadku opcji typu call) lub kursem wykonania a kursem rynkowym, jeśli kurs wykonania jest wyższy od kursu rynkowego (w przypadku opcji typu put). Kurs rynkowy oznacza kurs referencyjny kwotowany o ustalonej godzinie na dwa dni robocze przed terminem zapadalności. Wyróżnia się trzy rodzaje opcji: europejskie, amerykańskie i bermudzkie. W przypadku opcji rodzaju europejskiego ( European ) prawo zakupu lub sprzedaży może być wykonane wyłącznie w dacie wygaśnięcia ( expiration date ), który przypada zazwyczaj na 2 dni robocze przed datą zapadalności W przypadku opcji amerykańskich ( American ) prawo to może być wykonywane przez cały okres życia opcji. Opcja bermudzka ( Bermuda ) jest instrumentem pośrednim pomiędzy opcjami typu europejskiego a amerykańskiego. Jej realizacja jest możliwa w uprzednio uzgodnionych terminach przez cały okres życia opcji, np. raz na pół roku. Opcje barierowe są to opcje, które są wyposażone w jedną lub kilka barier. Ich realizacja jest dodatkowo uzależniona od kształtowania się kursu w stosunku do bariery. W przypadku osiągnięcia określonego poziomu kursu ( bariery ) opcja zaczyna lub przestaje istnieć. Opcje typu knock-out tracą ważność w przypadku osiągnięcia bariery. Opcje typu knock-in uaktywniają się w przypadku osiągnięcia bariery. strike rate (call option); or the strike rate and the market rate if the strike rate is greater than the market rate (put option). The market rate is the reference rate traded at determined time two business days before the maturity date. There are three types of options: European, American and Bermuda. For a European option, the right to buy or sell can only be exercised on the Expiration date, which is typically 2 working days before the Maturity date. For an American option, the right can be exercised throughout the life of the option. A Bermuda option is a hybrid of a European and an American option. It can be exercised at pre-determined dates during the life of the option, such as every six months, for example. An option can be concluded with one or more barriers. This means that, if during the contract period the exchange rate reaches a barrier, the option either materialises or it lapses. For knock-out options, the option lapses if the barrier is reached For knock-in options, the option materialises if the barrier is reached. Opcje binarne określane są również mianem opcji typu wszystko albo nic. Różnice w dochodzie uzyskiwanym z opcji binarnych w porównaniu z dochodem uzyskiwanym ze zwykłych opcji walutowych są następujące: W przypadku opcji typu touch wypłata określonej z góry kwoty następuje pod warunkiem osiągnięcia kursu wykonania w okresie życia opcji. W przypadku opcji typu no-touch wypłata określonej z góry kwoty następuje pod warunkiem, że kurs wykonania nie zostanie osiągnięty w okresie życia opcji. Pojęcia służące do określenia wartości opcji Ogólnie rzecz biorąc, stosowane są trzy różne terminy na określenie wartości opcji: Out-of-the-money (poza pieniądzem) jest terminem określającym sytuację, w której kurs wykonania jest wyższy od aktualnej ceny rynkowej waloru bazowego dla opcji typu call i niższy dla opcji typu put. At-the-money (przy pieniądzu) oznacza, że kurs wykonania opcji (zarówno call, jak i put) jest równy aktualnemu kursowi waluty bazowej. Digital currency options are also called all-or-nothing options or binary options. The return on a digital option differs from that of an ordinary currency option: For touch options, a pre-defined amount is paid if the strike rate is reached during the life of the option. For no-touch options, a pre-defined amount is paid if the strike rate is not reached during the life of the option. Concepts used to indicate the value of an option Generally, three different terms are used to express the value of an option: Out-of-the-money implies that a call option s strike rate is higher than the current market price of the underlying asset, while the opposite applies for a put option. At-the-money implies for both call and put options that an option s strike rate equals the current exchange rate of the underlying currency. ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

4 In-the-money (w pieniądzu) oznacza z kolei, że kurs wykonania dla opcji typu call jest niższy od aktualnego kursu walutowego, a kurs dla opcji typu put jest wyższy. Ogólnie rzecz biorąc, opcje typu in-the-money realizuje się, w przeciwieństwie do opcji at-the-money i out-of-the-money. U podstaw wahań ceny opcji leżą zmiany wartości waloru bazowego. Wartość opcji walutowej zależy od różnicy pomiędzy kursem jej wykonania a aktualnym kursem walutowym. In-the-money indicates that a call option s strike rate is lower than the current exchange rate, while the opposite applies for a put option. Generally, options that are in-the-money are exercised, while options that are ator out-of-the-money are not. Price fluctuations of an option are driven by changes in the underlying asset. A currency option s price depends on the difference between the option s strike rate and the current exchange rate. Wycena opcji walutowych, zmienność ceny Cena opcji walutowej (tzw. premia) uzależniona jest od następujących czynników: Rodzaju opcji (opcje typu call, put, barierowe, knock-out, knock-in, touch, notouch itd.) Kursu spot waluty bazowej Oczekiwanego ryzyka (zmienności kursu waluty bazowej) Terminu zapadalności Kursu wykonania i uzgodnionych barier Stóp procentowych dla walut transakcji W przypadku przewidywania znacznych wahań kursu waluty w przyszłości istnieje zwiększone prawdopodobieństwo zmiany w stosunku do kursu aktualnego. Co za tym idzie, zwiększa się prawdopodobieństwo, iż opcja będzie w pieniądzu w terminie zapadalności, co oznacza wyższą premię za opcje. W związku z tym zabezpieczenie ryzyka kursowego dla waluty charakteryzującej się wysoką zmiennością jest kosztowne. Cena opcji barierowej lub binarnej zależy od wahań kursu waluty bazowej (zmienności). Pricing currency options, fluctuation of prices The price (premium) of a currency option is determined by the following factors: Type of option (call, put, barrier, knock-out, knock-in, touch, no-touch, etc.) The spot rate of the underlying currency The expected risk (volatility) of the underlying currency Maturity The strike rate and any barriers agreed The interest rate on the currencies involved. If a currency s exchange rate is expected to fluctuate considerably in the future, there is a greater probability that it will change relative to the current exchange rate. By extension, this also implies a greater probability that a currency option will be of value on the maturity date, indicating a higher option premium. Hence, it will be expensive to buy hedging of a currency with strong exchange rate fluctuations. The price of a barrier option or a digital option depends on the fluctuations of the underlying currency (volatility). ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

5 Wzrost zmienności powoduje, że opcja barierowa typu knock-out staje się tańsza ze względu na zwiększone ryzyko osiągnięcia bariery i wygaśnięcia opcji. I odwrotnie: wzrost zmienności sprawia, że opcja typu knock-in staje się droższa ze względu na zwiększone ryzyko osiągnięcia bariery i uaktywnienia się opcji. Termin zapadalności Termin zapadalności opcji ma duży wpływ na wysokość premii. Im termin ten jest dłuższy, tym droższa staje się opcja. Kurs wykonania i uzgodnione bariery Różnica pomiędzy uzgodnionym kursem wykonania a aktualnym kursem rynkowym ma wpływ na wysokość premii za opcję. W przypadku opcji typu call zastosowanie ma zasada, że premia wzrasta wraz ze spadkiem kursu wykonania. Cena opcji jest tym wyższa, im niższy (lepszy) jest kurs, po jakim planowany jest zakup danej waluty. Odwrotna zasada ma zastosowanie w przypadku opcji put: cena opcji jest tym wyższa, im wyższy (lepszy) jest kurs wykonania, po jakim planowana jest sprzedaż danej waluty. W przypadku opcji barierowych wybór bariery ma duży wpływ na wysokość premii. Premia od opcji typu knock-out odpowiednio zmniejsza się, im bardziej bariery uzgodnione przy zawieraniu kontraktu zbliżone są do rynkowego kursu walutowego. Premia od opcji typu knock-in wzrasta, im bardziej bariery uzgodnione przy zawieraniu kontraktu zbliżone są do rynkowego kursu walutowego. Stopy procentowe dla walut transakcji Na wielkość premii mają wpływ stopy procentowe dla obu walut transakcji. Jeśli stopa procentowa dla waluty bazowej (np. EUR) jest niższa niż dla waluty kwotowanej (np. PLN), opcje call będą droższe, a put tańsze. I odwrotnie, jeśli stopa procentowa dla waluty bazowej jest wyższa niż dla waluty kwotowanej, opcje call będą tańsze, a put droższe. Wcześniejsze rozliczenie opcji walutowych W przypadku zamiaru zamknięcia opcji walutowej przed terminem jej wygaśnięcia, istnieje możliwość zawarcia przeciwstawnej transakcji opcyjnej w oparciu o aktualne kursy wymiany, która zamknie pierwotną pozycję. Długość takiego kontraktu powinna być równa okresowi pozostającemu do wygaśnięcia pierwotnej opcji. Inne warunki pozostają bez zmian. Opcje walutowe jako zabezpieczenie ryzyka Poniżej przedstawiamy możliwości wykorzystania opcji walutowych do zabezpieczenia ryzyka walutowego. An increase in volatility makes a knock-out option cheaper, because of the greater risk of the barrier being reached and the option lapsing. On the other hand, an increase in volatility makes a knock-in option more expensive, because of the greater risk of the barrier being reached and the option materialising. Maturity An option s maturity has a large impact on the size of the premium. The longer the period, the more expensive an option will be. The strike rate and any barriers agreed The difference between the agreed rate and the current market rate impacts the size of the option premium. For call options, the lower the intended strike rate, the higher the premium. The lower (better) the exchange rate at which you wish to buy the currency in question, the more expensive the option will be. The opposite applies to put options: The higher (better) the strike rate at which you wish to sell the currency in question, the more expensive the option will be. For barrier options, the choice of barrier has a big impact on the size of the premium. For knock-out options, the premium falls the closer to the market exchange rate the barrier levels are fixed when the contract is entered into. For knock-in options, the premium increases the closer to the market exchange rate the barrier levels are fixed when the contract is established. Interest rates of the currencies involved The interest rates in the two currencies influence the size of the premium. If interest rates in the base currency (such as EUR) are lower than in the quoted currency such as PLN), call options will be more expensive and put options will be cheaper. If interest rates in the base currency are higher than in the quoted currency call options will be cheaper and put options will be more expensive. Early settlement of currency option If a currency option is to close before expiry, an off-setting option contract may be established on the basis of the current exchange rates. The maturity of the offsetting option should equal the remaining term to maturity of the original option. The remaining terms should be identical to the original terms. Using currency options to hedge risk In the following, we explain how currency options can be used to hedge a currency risk. ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

6 Zwykłe opcje walutowe Polska firma uzyskująca przychody w euro z eksportu może zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym, zakupując opcję typu put na sprzedaż euro za polskie złote (PLN). Przy zawarciu kontraktu firma uiszcza premię w zamian za prawo sprzedaży euro za PLN według kursu realizacji, który sama ustala. Jeśli kurs rynkowy spot jest niższy od kursu wykonania w dniu wygaśnięcia opcji, firma dokonuje sprzedaży kwoty euro według kursu wykonania. Jeśli zaś kurs rynkowy spot jest wyższy od kursu wykonania w dniu wygaśnięcia, firma dokonuje sprzedaży kwoty w euro według bieżącego kursu rynkowego. Innymi słowy, w tym drugim przypadku nie dochodzi do realizacji opcji. Opcje barierowe Polska firma uzyskująca przychody w euro z eksportu może zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym zakupując opcję barierową put np. knock-out na sprzedaż euro za polskie złote. Zakupiona opcja knock-out put wygaśnie, jeśli euro wzmocni się względem złotego do określonego z góry poziomu bariery. Tego typu opcje są tańsze od zwykłych opcji typu put. Firma płaci niższą cenę ze względu na to, iż opcja wygaśnie w przypadku osiągnięcia określonej bariery w okresie jej życia. W niniejszym przykładzie bariera jest jednak ustawiona wyżej od aktualnego kursu spot. Daje to firmie możliwość odnowienia zabezpieczenia na lepszych warunkach w przypadku wygaśnięcia opcji, jako że wówczas kurs rynkowy spot będzie wyższy niż w chwili zawierania transakcji. Opcje binarne Załóżmy, że polska firma musi dokonać płatności w walucie ISO. Termin płatności przypada za trzy miesiące, a aktualny trzymiesięczny kurs terminowy (forward) ISO/PLN wynosi (terminowe kontrakty walutowe zostały omówione w osobnym informatorze). Firma dokonuje zabezpieczenia swoich zobowiązań poprzez zawarcie następujących transakcji: Zakup ISO za PLN według kursu forward w wysokości ; Zakup opcji binarnej typu no-touch według kursu wykonania 12. Cena opcji ustalona jest na poziomie punktów, a dochód wyniesie 2 punktów, jeśli kurs wykonania nie zostanie osiągnięty. Pod warunkiem, że kurs wymiany ISO/PLN nie wzrośnie do poziomu 12 lub powyżej w okresie życia opcji, firma zabezpieczy swoje zobowiązania po cenie 9, co oznacza zysk w wysokości punktów w stosunku do aktualnego kursu forward. Ordinary currency options A Polish company generating income in Euro from exports may hedge its foreign exchange risk by buying a put option to sell Euro against Polish Zloty. When entering into the contract, the company pays a premium in return for the right to sell Euro against Polish Zloty at the strike rate. The strike rate is determined by the company. If the market spot rate is lower than the strike rate at the time of expiry, the company will sell the Euro amount received at the strike rate. If, on the other hand, the market spot rate is higher than the strike rate at the time of expiry, the company will sell the Euro amount received at the current market rate. In other words, the option will not be exercised in the latter case. Barrier currency options A Polish company generating income in Euro from exports may hedge its foreign exchange risk by buying a put e.g. knock-out option to sell Euro against Polish Zloty. The acquired knock-out put option lapses, if EUR/PLN exchange rate appreciates to a pre-defined barrier level. The barrier option will be less expensive than the ordinary put option. The company obtains a discount, because the option will lapse if the barrier is reached during the life of the option. In this example, however, the barrier is higher than the current spot rate. This makes the company better positioned to renew the hedge if the option lapses, because the spot price is now higher than it was when the transaction was entered into. Digital currency option Let us assume that a Polish company needs to make a payment in a country with the currency ISO. Payment is due in three months and the current 3M forward rate on ISO/PLN is (see separate fact sheet on forward currency contracts). The company hedges its obligations by making the following transactions: It buys ISO against PLN at the forward rate of. It buys a digital no-touch currency option at a strike rate of 12. The option is priced at points and it pays 2 points if the strike rate is not reached. If the ISO/PLN exchange rate does not increase to the level of12 or above during the life of the option, the company will have hedged the payment obligation at price 9, or points better than the current forward rate. ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

7 Wypata Cenę netto zabezpieczenia ustala się następująco: Kurs wykonania Koszt premii + Zysk z opcji - 2 Cena netto 9 Jeśli kurs wymiany ISO/PLN osiągnie poziom 12 lub wyższy w okresie życia opcji, firma zabezpieczy swoje zobowiązania płatnicze po cenie 1, co oznacza pogorszenie kursu o punktów w stosunku do aktualnego kursu forward. The net price of the hedge is determined as follows: Strike rate Cost of premium paid + Option gain - 2 Net price 9 If the ISO/PLN exchange rate is 12 or higher during the life of the option, the company will have hedged the payment obligation at price 1, or points higher (worse) than the current forward rate: Cenę netto zabezpieczenia ustala się następująco: Kurs wykonania Koszt premii + Zysk z opcji Cena netto 1 Profile wypłaty opcji walutowych Poniżej przedstawione zostały profile wypłaty opcji ilustrujące, kiedy określone pozycje opcyjne mają dodatnią, a kiedy zerową wartość. Zakup opcji call (Long call) Nabywca opcji call ma prawo, lecz nie obowiązek, dokonania zakupu waluty bazowej po uzgodnionym kursie (strike). Jeśli cena rynkowa jest wyższa od kursu wykonania w chwili wygaśnięcia, opcja jest realizowana jest z zyskiem. Jeśli kurs rynkowy jest niższy od kursu wykonania w chwili wygaśnięcia, opcja nie zostanie zrealizowana, jako że istnieje możliwość zakupu waluty bazowej na rynku po lepszym kursie. The net price of the hedge is determined as follows: Strike rate Cost of premium paid + Option gain Net price 1 Examples of return profiles when using currency options Shown below are a number of examples of return profiles that illustrate whether the transaction has a positive value or no value. Buying a call option (Long call) The buyer of a call option has the right, but not the obligation, to buy the underlying currency at an agreed rate. If the market rate is higher than the strike price at the time of expiry, the option can be exercised at a profit. If the rate is lower than the strike rate at the time of expiry, the option will not be exercised, because the underlying currency can be bought in the market at a better rate. Profil wypłaty, zakup opcji call Aktualny kurs rynkowy (spot) Profile, long call option Current Market Price (spot) ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

8 Wypłata Wypłata Zakup opcji put (Long put) Nabywca opcji put ma prawo, lecz nie obowiązek, dokonania sprzedaży waluty bazowej po uzgodnionym kursie wykonania. (strike price). Jeśli kurs rynkowy jest niższy od kursu wykonania w dniu wygaśnięcia, opcja realizowana jest z zyskiem. Jeśli kurs rynkowy jest wyższy od kursu wykonania w chwili wygaśnięcia, opcja nie podlega wykonaniu, jako że istnieje możliwość sprzedaży waluty bazowej na rynku po lepszym kursie. Buying a put option (Long put) The buyer of a put option has the right, but not the obligation, to sell the underlying currency at an agreed rate. If the market rate is lower than the strike price at the time of expiry, the option will be exercised at a profit. If the current market rate is higher than the strike rate at the time of expi ry, the option will not be exercised, because the underlying currency can be sold in the market at a better rate. Profil wypłaty, zakup opcji put Profile, long put option Aktualny kurs rynkowy (spot)) Current Market Price (spot) Sprzedaż opcji call (Short call) Sprzedawca opcji call ma obowiązek dokonania sprzedaży waluty bazowej po uzgodnionym kursie wykonania (strike price), jeśli bieżący kurs rynkowy jest wyższy w dniu wygaśnięcia od kursu wykonania, i nabywca realizuje opcję. Jeśli bieżący kurs rynkowy w chwili wygaśnięcia jest niższy od kursu wykonania, opcja nie zostanie zrealizowana, jako że istnieje możliwość zakupu waluty bazowej na rynku po niższym kursie. Selling a call option (short call) The seller of a call option is under an obligation to sell the underlying currency at an agreed rate, if the current market rate is higher than the strike rate at the time of expiry and the buyer exercises the option. If the market rate is lower than the strike rate at the time of expiry, the option will not be exercised, because the underlying currency can be bought in the market at a better rate. Profil wypłaty, sprzedaż opcji call Aktualny kurs rynkowy (spot) Profile, short call option Current market rate (spot) ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

9 Wypłata Sprzedaż opcji put (Short put) Sprzedawca opcji put ma obowiązek dokonania zakupu waluty bazowej po uzgodnionym kursie wykonania (strike price), jeśli kurs rynkowy jest niższy od kursu wykonania w dniu wygaśnięcia, a nabywca wykonał opcję. Jeśli kurs rynkowy jest niższy od kursu wykonania w chwili wygaśnięcia, opcja nie zostanie wykonana, jako że istnieje możliwość sprzedaży waluty bazowej na rynku po lepszym kursie. Profil wypłaty, sprzedaż opcji put Selling a put option (short put) The seller of a put option is under an obligation to buy the underlying currency at an agreed rate, if the current market rate is lower than the strike rate at the time of expiry and the buyer exercises the option. If the market rate is lower than the strike rate at the time of expiry, the option will not be exercised, because the underlying currency can be sold in the market at a better rate. Profile, short put option Aktualny kurs rynkowy (spot) Current market rate (spot) Przykłady strategii inwestycyjnych z zastosowaniem opcji walutowych Strategia covered call Strategia ta polega na wystawieniu opcji typu call na kwotę posiadanej waluty bazowej. Innymi słowy, sprzedawca opcji zabezpiecza swoje zobowiązanie do dostarczenia waluty bazowej w przypadku wykonania opcji przez nabywcę. Sprzedawca opcji call otrzymuje premię w zamian za zrzeczenie się prawa do ewentualnego zysku wynikającego ze wzrostu wartości (aprecjacji) waluty bazowej powyżej kursu wykonania. Examples of investment strategies using currency options Covered call A covered call consists of a sold call option with simultaneous ownership of the underlying currency. In other words, the seller has hedged his obligation to deliver the underlying currency if the buyer exercises the option. The seller receives a premium for selling the call option in return for waiving the right to a potential appreciation gain on the underlying currency in excess of the strike rate. Inwestor nie powinien oczekiwać zysku wyższego od kursu wykonania wraz z otrzymaną premią, jako że suma ta wyznacza próg rentowności dla omawianej strategii. The investor should not expect the return to exceed the strike price plus the premium received, as this marks the break-even point for the strategy ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

10 Wypłata P ayo ut Wypłata Profil wypłaty, covered call profile, covered call Aktualny kurs rynkowy(spot) -2 Current market rate (spot) Strategia protective put W przypadku zastosowania tej strategii nabywca opcji typu put jest jednocześnie w posiadaniu waluty bazowej, co daje mu prawo dokonania sprzedaży tej waluty po kursie wykonania. Inwestor płaci premię w celu nabycia opcji put, natomiast potencjał waluty bazowej pozostaje nienaruszony. Strategia ta służy do zabezpieczenia przeciwko spadkowi wartości (deprecjacji) waluty bazowej. 2 Profil wypłaty, protective put Protective put strategy In a protective put, a party buys a put option while at the same time holding the underlying currency. This gives the party the right to sell the underlying currency at the option strike rate. The investor pays a premium in order to buy the put option, while the potential of the underlying currency is intact. The strategy is used to hedge against depreciation of the underlying currency 2 2 profile, Protective put 2 Underlying currency Long put Pozycja walutowa Long put Strategia net Net strategy Long straddle -2-2 Aktualny kurs rynkowy spot Long straddle -2 Current m arket price (spot) Strategia ta polega na nabyciu opcji kupna (call) i sprzedaży (put) o identycznych cenach wykonania, co daje nabywcy prawo kupna i/lub sprzedaży waluty bazowej po In a long (bought) straddle, a party buys a call option and a put option at identical strike prices. This gives the party the right to buy and/or sell the underlying ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

11 Wypłatat Wypłata kursie wykonania opcji. Inwestor płaci premię w celu nabycia opcji. Strategia ta służy do zabezpieczenia przeciwko przewidywanemu wzrostowi lub spadkowi wartości waluty bazowej. currency at the strike rate of the options. The investor pays a premium to buy the options. The strategy is used to hedge against an expected appreciation or depreciation in the exchange rate of the underlying currency. 2 Profil wypłaty, long straddle 2 profile, long straddle Long put Long put Long call Strategia netto Aktualny kurs rynkowy (spot) - - Net strategy Current market rate (spot) Short strangle Strategia ta polega na sprzedaży opcji kupna (call) i sprzedaży (put) o różnych cenach wykonania. Nakłada to na sprzedawcę obu opcji obowiązek dokonania sprzedaży i/lub zakupu waluty bazowej po kursie wykonania opcji. Inwestor otrzymuje premię w zamian za sprzedaż opcji. Strategia ta jest stosowana, gdy przewiduje się stabilność kursu waluty bazowej. Short strangle IIn a short (sold) strangle, a party sells a call option and a put option at different strike prices. This gives the party an obligation to sell and/or buy the underlying currency at the strike rates of the options. The investor receives a premium in return for selling the options. The strategy is used in a situation of expected stable exchange rate developments in the underlying currency Profil wypłaty, short strangle Short put Short call Aktualny kurs rynkowy (spot) Strategia nettoi profile, short strangle Short put Short call Current market rate (spot) ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

12 Czynniki ryzyka i jego wpływ na ryzyko utraty inwestycji, możliwość zaciągnięcia przez Klienta zobowiązań finansowych oraz ewentualnych zobowiązań dodatkowych Należy zauważyć, że inwestycje w opcje walutowe mogą wiązać się ze znaczącym ryzykiem. Sprzedaż opcji walutowych W przypadku opcji z dostawą sprzedaż wiąże się z ryzykiem powstania niekorzystnej różnicy pomiędzy kursem wykonania mającym zastosowanie do realizacji (opcje call) lub przyjęcia (opcje put) dostawy waluty bazowej i kursem, po jakim walutę bazową można nabyć (opcje call) lub sprzedać (opcje put) na rynku. W przypadku opcji z rozliczeniem gotówkowym sprzedaż wiąże się z ryzykiem, że rozliczenie nastąpi po kursie wykonania, który będzie niekorzystny w stosunku do ceny rynkowej. W obu tych przypadkach strata może być wyższa od otrzymanej premii opcyjnej, co pokazują wcześniej przedstawione profile ryzyka. Na wartość rynkową opcji przez cały okres jej życia wpływają czynniki takie jak kurs walutowy, przewidywane wahania kursu walutowego oraz stopy procentowe na rynku pieniężnym. Wpływ na wartość rynkową będzie uzależniony od rodzaju opcji. W przypadku przedterminowego zamknięcia transakcji sprzedawca może ponieść straty w wysokości równej bezwzględnej ujemnej wartości rynkowej, powiększonej o spread na transakcji kompensującej. Zakup opcji walutowych W przypadku zakupu opcji walutowych ryzyko ogranicza się do utraty zapłaconej premii. Opodatkowanie Rozliczenie podatkowe zysków lub strat na opcjach walutowych zależy od tego, czy inwestor jest osobą prywatną czy też reprezentuje osobę prawną. Z uwagi na złożoność przepisów podatkowych w tym zakresie zalecamy zasięgnięcie opinii księgowego, doradcy podatkowego lub innego specjalisty w celu uzyskania informacji na temat implikacji podatkowych i księgowych. Risk factors and its impact on the risk of the loss of the investment or the on the possibility of additional financial obligations from the Customer s side It is important to note that trading currency options may involve substantial risk. When selling currency options For options involving delivery, a sale involves the risk of an unfavourable difference arising between the strike rate at which delivery of the underlying currency must be made (call option) or taken (put option) and the rate at which the underlying currency can be acquired (call option) or sold (put option) in the market. For options with cash settlement, a sale involves the risk that the option must be settled at an unfavourable strike rate relative to the market rate. In both cases, the loss could exceed the option premium received, as shown above in the return profiles. During the life of the option, the exchange rate, the expected fluctuations in the exchange rate, and the money market rate will impact the market value of the option. The impact on the market value will depend on the type of option. In the event of a premature closing, the seller may suffer a loss equal to the absolute value of the negative market value plus the spread on the off-setting transaction. When buying currency options When buying currency options, the risk is limited to a loss of the premium paid. Taxation The tax treatment of a gain or a loss on currency options depends on whether you are dealing as a private individual or on behalf of a company. Due to the complex nature of the relevant tax rules, we recommend that you consult an accountant, tax advisor or other professional adviser to clarify the tax and accounting consequences. ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward)

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: (FX Forward) walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap

Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Product Description: Interest Rate Swap Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Niniejszy opis przedstawia ogólne informacje na temat jednowalutowych odsetkowych

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy. Product Description: Cross Currency Swap

Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy. Product Description: Cross Currency Swap Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy Product Description: Cross Currency Swap Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy Niniejszy opis przedstawia ogólne informacje na temat dwuwalutowych odsetkowych

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 4 Walutowe transakcje pochodne 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus Rynek opcji walutowych dr Piotr Mielus Rynek walutowy a rynek opcji Geneza rynku opcji walutowych Charakterystyka rynku opcji Specyfika rynku polskiego jako rynku wschodzącego 2 Geneza rynku opcji walutowych

Bardziej szczegółowo

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Opcje walutowe Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Praktyczne zastosowanie opcji Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Uniwersytet Warszawski, 8 grudnia 2006 r. www.xtb.pl 1 Przykład

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne Zarządzanie ryzykiem Wykład 3 Instrumenty pochodne Definicja instrumenty pochodne to: prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Strategie: sposób na opcje

Strategie: sposób na opcje X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy,

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje Inżynieria Finansowa: 5. Opcje Piotr Bańbuła atedra Ekonomii Ilościowej, AE Listopad 2014 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Opcje - typy Opcja jest asymetrycznym instrumentem. Opcja (standardowa, prosta,

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29 Sporządziła: A. Maciejowska 1.Wstęp Każde przedsiębiorstwo musi zmagać się z ryzykiem, nawet jeśli nie do końca jest

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI MIĘDZY WSPÓŁCZYNNIKAMI WRAŻLIWOŚCI W MODELU WYCENY OPCJI GARMANA-KOHLHAGENA

ZWIĄZKI MIĘDZY WSPÓŁCZYNNIKAMI WRAŻLIWOŚCI W MODELU WYCENY OPCJI GARMANA-KOHLHAGENA STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR Beata Bieszk-Stolorz Uniwersytet Szczeciński ZWIĄZKI MIĘDZY WSPÓŁCZYNNIKAMI WRAŻLIWOŚCI W MODELU WYCENY OPCJI GARMANA-KOHLHAGENA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT Europejska walutowa opcja barierowa jest modyfikacją klasycznej europejskiej opcji walutowej polegającą na dodaniu ograniczeń dotyczących jej realizacji

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec Wprowadzenie do rynku opcji Marek Suchowolec Plan Bibliografia Historia opcji Definicja opcji Porównanie opcji do polisy ubezpieczeniowej Rodzaje opcji Animatorzy opcji Depozyty zabezpieczające Warranty

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć. Definicje ogólne. 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp.

Słowniczek pojęć. Definicje ogólne. 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp. Słowniczek pojęć Definicje ogólne 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp. ASK rynkowy kurs, po którym można kupić walutę zagraniczną

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

Beata Stolorz. Słowa kluczowe: opcje, miary wrażliwości, gamma, zomma, model wyceny opcji Blacka Scholesa.

Beata Stolorz. Słowa kluczowe: opcje, miary wrażliwości, gamma, zomma, model wyceny opcji Blacka Scholesa. Zomma współczynnik wrażliwości opcji Beata Stolorz Zomma współczynnik wrażliwości opcji Streszczenie: Jednym z najlepszych narzędzi pomiaru ryzyka opcji są miary wrażliwości. Odzwierciedlają one wpływ

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

NOTA 6 - INSTRUMENTY POCHODNE BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 na dzień 31.12.2012 Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Problem walutowych instrumentów pochodnych

Problem walutowych instrumentów pochodnych Problem walutowych instrumentów pochodnych (diagnoza, terapia, rekonwalescencja) Dr Andrzej Stopczyński Dyrektor Zrządzający Pionem Nadzoru Bankowego w UKNF 1. Fowardy, swapy, opcje,...? 2. Dlaczego zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SGH Rynki Finansowe 2015 1

SGH Rynki Finansowe 2015 1 Wykład 9 Ceny na rynkach terminowych Terminowe kursy walutowe SGH Rynki Finansowe 2015 1 Po jakim kursie bank sprzedałby firmie waluty w transakcji terminowej? POZYCJE POZABILANSOWE BILANS Dochód ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

OSWOIĆ OPCJE WARSZAWA 2009

OSWOIĆ OPCJE WARSZAWA 2009 OSWOIĆ OPCJE ASPEKTY FINANSOWE ŚWIADOMEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM WARSZAWA 2009 PLAN PREZENTACJI 1. INSTYTUCJE RYNKU WALUTOWEGO I ICH ROLA [MODEL A RZECZYWISTOŚĆ]. 2. RODZAJE OPCJI-ICH PRZYDATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

POZYCJE POZABILANSOWE PLN. = i USD

POZYCJE POZABILANSOWE PLN. = i USD Wykład 4 Ceny na rynkach terminowych Terminowe kursy walutowe Po jakim kursie bank sprzedałby firmie waluty w transakcji terminowej? POZYCJE POZABILANSOWE BILANS Dochód ze sprzedaży walut USD F DEPOZYT

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 8810 Temat: Instrumenty finansowe w praktyce - warsztaty 2-12 Marzec Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 8810 Koszt szkolenia: 1890.00

Bardziej szczegółowo

Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego.

Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego. Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego. XTB. Opcje, wrzesień 2006 Teoria 1. Skąd te opcje? Opcja to jeden z instrumentów finansowych klasyfikowanych jako instrumenty pochodne to znaczy

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Jak zacząć inwestowanie w opcje walutowe? WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Przewiduj trend na rynku walutowym lub zabezpiecz swoje pozycję opcjami walutowymi. Udoskonal własny styl handlowania

Bardziej szczegółowo

Dr Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki. Współczynnik delta opcji pojedynczych

Dr Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki. Współczynnik delta opcji pojedynczych Dr Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja opernika w oruniu atedra Ekonometrii i Statystyki Współczynnik delta opcji pojedynczych Opcje pojedyncze są opcjami, których funkcja wypłaty zależy w sposób skokowy

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 2-3 Kontrakt forward na przyszłą stopę procentową Kontrakty futures na długoterminowe instrumenty procentowe Swapy procentowe Przykład 1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OPCJI WALUTOWYCH W INWESTOWANIU ORAZ ZARZĄDZANIU RYZYKIEM. KOŁOBRZEG 18 listopada 2011

ZASTOSOWANIE OPCJI WALUTOWYCH W INWESTOWANIU ORAZ ZARZĄDZANIU RYZYKIEM. KOŁOBRZEG 18 listopada 2011 ZASTOSOWANIE OPCJI WALUTOWYCH W INWESTOWANIU ORAZ ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KOŁOBRZEG 18 listopada 2011 Jacek Maliszewski Główny Ekonomista DMK-ALPHA j.maliszewski@dmk-alpha.eu PLAN PREZENTACJI 1. Strategie

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo