Opis produktu: opcja walutowa. Product Description: Currency Option

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis produktu: opcja walutowa. Product Description: Currency Option"

Transkrypt

1 Opis produktu: opcja walutowa Product Description: Currency Option

2 Opis produktu: Opcje walutowe Product Description: Currency Options Niniejszy informator przedstawia ogólne informacje na temat zawierania opcji walutowych z Danske Bank. Opcja walutowa wiąże się z powstaniem prawa lub obowiązku kupna bądź sprzedaży waluty bazowej po ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości zwanym datą zapadalności opcji ( maturity date ). Ustalona cena często określana jest mianem kursu wykonania ( strike price ) lub kursu realizacji ( exercise rate ). Nabywca opcji walutowej płaci cenę zwana premią ( premium ) na rzecz wystawcy w chwili zawarcia kontraktu opcyjnego. Zastosowanie opcji walutowych Opcje walutowe służą zabezpieczeniu ryzyka walutowego. Są to również atrakcyjne instrumenty inwestycyjne, które pozwalają na osiąganie zysków poprzez wykorzystanie przewidywanych zmian kursów walutowych. Termin Termin zapadalności opcji walutowych nie przekracza zazwyczaj dwóch lat. Rodzaje opcji Opcja kupna ( opcja call) daje nabywcy prawo zakupu waluty bazowej, natomiast opcja sprzedaży (opcja put) oznacza prawo sprzedaży waluty bazowej. Nabycie opcji walutowej oznacza uzyskanie prawa zakupu (w przypadku opcji call) lub sprzedaży (w przypadku opcji put) waluty bazowej w zamian za zapłatę premii. Sprzedawca opcji walutowej zobowiązuje się do sprzedaży (sprzedaż opcji call) lub zakupu (sprzedaż opcji put) waluty bazowej. Rozliczenie może być dokonywane w gotówce lub na zasadzie rzeczywistej dostawy waluty. Opcja rozliczana z dostawą waluty oznacza umowę, na podstawie której nabywca z chwilą wykonania opcji i za wcześniejszą zapłatą premii ma prawo zakupu ( w przypadku opcji typu call) lub sprzedaży (opcje typu put) waluty bazowej poprzez przyjęcie lub dokonanie dostawy w dacie zapadalności ( maturity date ) z zastrzeżeniem jednoczesnej lub uprzedniej zapłaty ceny zakupu, czyli kursu wykonania. ( strike price ). Opcja rozliczana gotówkowo oznacza umowę na podstawie, której nabywca z chwilą wykonania opcji i za zapłatą premii uzyskuje prawo otrzymania, w dniu rozliczenia (dniu zapadalności), kwoty rozliczenia, jaką sprzedający jest zobowiązany wypłacić na jego rzecz. Kwota rozliczenia oznacza różnicę pomiędzy: kursem rynkowym a kursem wykonania, jeśli kurs rynkowy jest wyższy od This fact sheet provides general information about currency option contracts that can be traded through Danske Bank. When you trade a currency option contract you get either a right or an obligation to buy or sell an underlying currency at an agreed rate at a certain future date (the maturity date ). The agreed rate is often called the strike rate, strike price or the exercise rate. The buyer of a currency option pays a premium to the party issuing the option at the time the contract is entered into. Using currency options Currency options are used to hedge currency risk. They can also be attractive investment instruments for the purpose of generating a profit on expected exchange rate developments. Term Currency option contracts typically have maturities of up to two years. Types of options A call option gives the buyer the right to buy the underlying currency, while a put option gives the right to sell. If you buy a currency option, you will have the right to buy (call option) or sell (put option) the underlying currency in return for paying a premium. If you sell a currency option, you will have the obligation to sell (call option) or buy (put option) the underlying currency. Settlement may be effected in cash or by payment on delivery. An option settled by delivery is an agreement under which the buyer, on exercise and against payment of a premium, has the right to buy (call option) or sell (put option) the underlying currency by making or taking delivery on the maturity date, concurrently with or following prior payment of the purchase price (the strike price ). An option transaction with cash settlement is an agreement under which the buyer, on exercise of the option and against payment of a premium, has the right to receive, on the settlement date, a settlement amount, which the seller is under an obligation to pay. The settlement amount is the difference between the market rate and the strike rate if the market rate is greater than the ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

3 kursu wykonania (w przypadku opcji typu call) lub kursem wykonania a kursem rynkowym, jeśli kurs wykonania jest wyższy od kursu rynkowego (w przypadku opcji typu put). Kurs rynkowy oznacza kurs referencyjny kwotowany o ustalonej godzinie na dwa dni robocze przed terminem zapadalności. Wyróżnia się trzy rodzaje opcji: europejskie, amerykańskie i bermudzkie. W przypadku opcji rodzaju europejskiego ( European ) prawo zakupu lub sprzedaży może być wykonane wyłącznie w dacie wygaśnięcia ( expiration date ), który przypada zazwyczaj na 2 dni robocze przed datą zapadalności W przypadku opcji amerykańskich ( American ) prawo to może być wykonywane przez cały okres życia opcji. Opcja bermudzka ( Bermuda ) jest instrumentem pośrednim pomiędzy opcjami typu europejskiego a amerykańskiego. Jej realizacja jest możliwa w uprzednio uzgodnionych terminach przez cały okres życia opcji, np. raz na pół roku. Opcje barierowe są to opcje, które są wyposażone w jedną lub kilka barier. Ich realizacja jest dodatkowo uzależniona od kształtowania się kursu w stosunku do bariery. W przypadku osiągnięcia określonego poziomu kursu ( bariery ) opcja zaczyna lub przestaje istnieć. Opcje typu knock-out tracą ważność w przypadku osiągnięcia bariery. Opcje typu knock-in uaktywniają się w przypadku osiągnięcia bariery. strike rate (call option); or the strike rate and the market rate if the strike rate is greater than the market rate (put option). The market rate is the reference rate traded at determined time two business days before the maturity date. There are three types of options: European, American and Bermuda. For a European option, the right to buy or sell can only be exercised on the Expiration date, which is typically 2 working days before the Maturity date. For an American option, the right can be exercised throughout the life of the option. A Bermuda option is a hybrid of a European and an American option. It can be exercised at pre-determined dates during the life of the option, such as every six months, for example. An option can be concluded with one or more barriers. This means that, if during the contract period the exchange rate reaches a barrier, the option either materialises or it lapses. For knock-out options, the option lapses if the barrier is reached For knock-in options, the option materialises if the barrier is reached. Opcje binarne określane są również mianem opcji typu wszystko albo nic. Różnice w dochodzie uzyskiwanym z opcji binarnych w porównaniu z dochodem uzyskiwanym ze zwykłych opcji walutowych są następujące: W przypadku opcji typu touch wypłata określonej z góry kwoty następuje pod warunkiem osiągnięcia kursu wykonania w okresie życia opcji. W przypadku opcji typu no-touch wypłata określonej z góry kwoty następuje pod warunkiem, że kurs wykonania nie zostanie osiągnięty w okresie życia opcji. Pojęcia służące do określenia wartości opcji Ogólnie rzecz biorąc, stosowane są trzy różne terminy na określenie wartości opcji: Out-of-the-money (poza pieniądzem) jest terminem określającym sytuację, w której kurs wykonania jest wyższy od aktualnej ceny rynkowej waloru bazowego dla opcji typu call i niższy dla opcji typu put. At-the-money (przy pieniądzu) oznacza, że kurs wykonania opcji (zarówno call, jak i put) jest równy aktualnemu kursowi waluty bazowej. Digital currency options are also called all-or-nothing options or binary options. The return on a digital option differs from that of an ordinary currency option: For touch options, a pre-defined amount is paid if the strike rate is reached during the life of the option. For no-touch options, a pre-defined amount is paid if the strike rate is not reached during the life of the option. Concepts used to indicate the value of an option Generally, three different terms are used to express the value of an option: Out-of-the-money implies that a call option s strike rate is higher than the current market price of the underlying asset, while the opposite applies for a put option. At-the-money implies for both call and put options that an option s strike rate equals the current exchange rate of the underlying currency. ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

4 In-the-money (w pieniądzu) oznacza z kolei, że kurs wykonania dla opcji typu call jest niższy od aktualnego kursu walutowego, a kurs dla opcji typu put jest wyższy. Ogólnie rzecz biorąc, opcje typu in-the-money realizuje się, w przeciwieństwie do opcji at-the-money i out-of-the-money. U podstaw wahań ceny opcji leżą zmiany wartości waloru bazowego. Wartość opcji walutowej zależy od różnicy pomiędzy kursem jej wykonania a aktualnym kursem walutowym. In-the-money indicates that a call option s strike rate is lower than the current exchange rate, while the opposite applies for a put option. Generally, options that are in-the-money are exercised, while options that are ator out-of-the-money are not. Price fluctuations of an option are driven by changes in the underlying asset. A currency option s price depends on the difference between the option s strike rate and the current exchange rate. Wycena opcji walutowych, zmienność ceny Cena opcji walutowej (tzw. premia) uzależniona jest od następujących czynników: Rodzaju opcji (opcje typu call, put, barierowe, knock-out, knock-in, touch, notouch itd.) Kursu spot waluty bazowej Oczekiwanego ryzyka (zmienności kursu waluty bazowej) Terminu zapadalności Kursu wykonania i uzgodnionych barier Stóp procentowych dla walut transakcji W przypadku przewidywania znacznych wahań kursu waluty w przyszłości istnieje zwiększone prawdopodobieństwo zmiany w stosunku do kursu aktualnego. Co za tym idzie, zwiększa się prawdopodobieństwo, iż opcja będzie w pieniądzu w terminie zapadalności, co oznacza wyższą premię za opcje. W związku z tym zabezpieczenie ryzyka kursowego dla waluty charakteryzującej się wysoką zmiennością jest kosztowne. Cena opcji barierowej lub binarnej zależy od wahań kursu waluty bazowej (zmienności). Pricing currency options, fluctuation of prices The price (premium) of a currency option is determined by the following factors: Type of option (call, put, barrier, knock-out, knock-in, touch, no-touch, etc.) The spot rate of the underlying currency The expected risk (volatility) of the underlying currency Maturity The strike rate and any barriers agreed The interest rate on the currencies involved. If a currency s exchange rate is expected to fluctuate considerably in the future, there is a greater probability that it will change relative to the current exchange rate. By extension, this also implies a greater probability that a currency option will be of value on the maturity date, indicating a higher option premium. Hence, it will be expensive to buy hedging of a currency with strong exchange rate fluctuations. The price of a barrier option or a digital option depends on the fluctuations of the underlying currency (volatility). ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

5 Wzrost zmienności powoduje, że opcja barierowa typu knock-out staje się tańsza ze względu na zwiększone ryzyko osiągnięcia bariery i wygaśnięcia opcji. I odwrotnie: wzrost zmienności sprawia, że opcja typu knock-in staje się droższa ze względu na zwiększone ryzyko osiągnięcia bariery i uaktywnienia się opcji. Termin zapadalności Termin zapadalności opcji ma duży wpływ na wysokość premii. Im termin ten jest dłuższy, tym droższa staje się opcja. Kurs wykonania i uzgodnione bariery Różnica pomiędzy uzgodnionym kursem wykonania a aktualnym kursem rynkowym ma wpływ na wysokość premii za opcję. W przypadku opcji typu call zastosowanie ma zasada, że premia wzrasta wraz ze spadkiem kursu wykonania. Cena opcji jest tym wyższa, im niższy (lepszy) jest kurs, po jakim planowany jest zakup danej waluty. Odwrotna zasada ma zastosowanie w przypadku opcji put: cena opcji jest tym wyższa, im wyższy (lepszy) jest kurs wykonania, po jakim planowana jest sprzedaż danej waluty. W przypadku opcji barierowych wybór bariery ma duży wpływ na wysokość premii. Premia od opcji typu knock-out odpowiednio zmniejsza się, im bardziej bariery uzgodnione przy zawieraniu kontraktu zbliżone są do rynkowego kursu walutowego. Premia od opcji typu knock-in wzrasta, im bardziej bariery uzgodnione przy zawieraniu kontraktu zbliżone są do rynkowego kursu walutowego. Stopy procentowe dla walut transakcji Na wielkość premii mają wpływ stopy procentowe dla obu walut transakcji. Jeśli stopa procentowa dla waluty bazowej (np. EUR) jest niższa niż dla waluty kwotowanej (np. PLN), opcje call będą droższe, a put tańsze. I odwrotnie, jeśli stopa procentowa dla waluty bazowej jest wyższa niż dla waluty kwotowanej, opcje call będą tańsze, a put droższe. Wcześniejsze rozliczenie opcji walutowych W przypadku zamiaru zamknięcia opcji walutowej przed terminem jej wygaśnięcia, istnieje możliwość zawarcia przeciwstawnej transakcji opcyjnej w oparciu o aktualne kursy wymiany, która zamknie pierwotną pozycję. Długość takiego kontraktu powinna być równa okresowi pozostającemu do wygaśnięcia pierwotnej opcji. Inne warunki pozostają bez zmian. Opcje walutowe jako zabezpieczenie ryzyka Poniżej przedstawiamy możliwości wykorzystania opcji walutowych do zabezpieczenia ryzyka walutowego. An increase in volatility makes a knock-out option cheaper, because of the greater risk of the barrier being reached and the option lapsing. On the other hand, an increase in volatility makes a knock-in option more expensive, because of the greater risk of the barrier being reached and the option materialising. Maturity An option s maturity has a large impact on the size of the premium. The longer the period, the more expensive an option will be. The strike rate and any barriers agreed The difference between the agreed rate and the current market rate impacts the size of the option premium. For call options, the lower the intended strike rate, the higher the premium. The lower (better) the exchange rate at which you wish to buy the currency in question, the more expensive the option will be. The opposite applies to put options: The higher (better) the strike rate at which you wish to sell the currency in question, the more expensive the option will be. For barrier options, the choice of barrier has a big impact on the size of the premium. For knock-out options, the premium falls the closer to the market exchange rate the barrier levels are fixed when the contract is entered into. For knock-in options, the premium increases the closer to the market exchange rate the barrier levels are fixed when the contract is established. Interest rates of the currencies involved The interest rates in the two currencies influence the size of the premium. If interest rates in the base currency (such as EUR) are lower than in the quoted currency such as PLN), call options will be more expensive and put options will be cheaper. If interest rates in the base currency are higher than in the quoted currency call options will be cheaper and put options will be more expensive. Early settlement of currency option If a currency option is to close before expiry, an off-setting option contract may be established on the basis of the current exchange rates. The maturity of the offsetting option should equal the remaining term to maturity of the original option. The remaining terms should be identical to the original terms. Using currency options to hedge risk In the following, we explain how currency options can be used to hedge a currency risk. ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

6 Zwykłe opcje walutowe Polska firma uzyskująca przychody w euro z eksportu może zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym, zakupując opcję typu put na sprzedaż euro za polskie złote (PLN). Przy zawarciu kontraktu firma uiszcza premię w zamian za prawo sprzedaży euro za PLN według kursu realizacji, który sama ustala. Jeśli kurs rynkowy spot jest niższy od kursu wykonania w dniu wygaśnięcia opcji, firma dokonuje sprzedaży kwoty euro według kursu wykonania. Jeśli zaś kurs rynkowy spot jest wyższy od kursu wykonania w dniu wygaśnięcia, firma dokonuje sprzedaży kwoty w euro według bieżącego kursu rynkowego. Innymi słowy, w tym drugim przypadku nie dochodzi do realizacji opcji. Opcje barierowe Polska firma uzyskująca przychody w euro z eksportu może zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym zakupując opcję barierową put np. knock-out na sprzedaż euro za polskie złote. Zakupiona opcja knock-out put wygaśnie, jeśli euro wzmocni się względem złotego do określonego z góry poziomu bariery. Tego typu opcje są tańsze od zwykłych opcji typu put. Firma płaci niższą cenę ze względu na to, iż opcja wygaśnie w przypadku osiągnięcia określonej bariery w okresie jej życia. W niniejszym przykładzie bariera jest jednak ustawiona wyżej od aktualnego kursu spot. Daje to firmie możliwość odnowienia zabezpieczenia na lepszych warunkach w przypadku wygaśnięcia opcji, jako że wówczas kurs rynkowy spot będzie wyższy niż w chwili zawierania transakcji. Opcje binarne Załóżmy, że polska firma musi dokonać płatności w walucie ISO. Termin płatności przypada za trzy miesiące, a aktualny trzymiesięczny kurs terminowy (forward) ISO/PLN wynosi (terminowe kontrakty walutowe zostały omówione w osobnym informatorze). Firma dokonuje zabezpieczenia swoich zobowiązań poprzez zawarcie następujących transakcji: Zakup ISO za PLN według kursu forward w wysokości ; Zakup opcji binarnej typu no-touch według kursu wykonania 12. Cena opcji ustalona jest na poziomie punktów, a dochód wyniesie 2 punktów, jeśli kurs wykonania nie zostanie osiągnięty. Pod warunkiem, że kurs wymiany ISO/PLN nie wzrośnie do poziomu 12 lub powyżej w okresie życia opcji, firma zabezpieczy swoje zobowiązania po cenie 9, co oznacza zysk w wysokości punktów w stosunku do aktualnego kursu forward. Ordinary currency options A Polish company generating income in Euro from exports may hedge its foreign exchange risk by buying a put option to sell Euro against Polish Zloty. When entering into the contract, the company pays a premium in return for the right to sell Euro against Polish Zloty at the strike rate. The strike rate is determined by the company. If the market spot rate is lower than the strike rate at the time of expiry, the company will sell the Euro amount received at the strike rate. If, on the other hand, the market spot rate is higher than the strike rate at the time of expiry, the company will sell the Euro amount received at the current market rate. In other words, the option will not be exercised in the latter case. Barrier currency options A Polish company generating income in Euro from exports may hedge its foreign exchange risk by buying a put e.g. knock-out option to sell Euro against Polish Zloty. The acquired knock-out put option lapses, if EUR/PLN exchange rate appreciates to a pre-defined barrier level. The barrier option will be less expensive than the ordinary put option. The company obtains a discount, because the option will lapse if the barrier is reached during the life of the option. In this example, however, the barrier is higher than the current spot rate. This makes the company better positioned to renew the hedge if the option lapses, because the spot price is now higher than it was when the transaction was entered into. Digital currency option Let us assume that a Polish company needs to make a payment in a country with the currency ISO. Payment is due in three months and the current 3M forward rate on ISO/PLN is (see separate fact sheet on forward currency contracts). The company hedges its obligations by making the following transactions: It buys ISO against PLN at the forward rate of. It buys a digital no-touch currency option at a strike rate of 12. The option is priced at points and it pays 2 points if the strike rate is not reached. If the ISO/PLN exchange rate does not increase to the level of12 or above during the life of the option, the company will have hedged the payment obligation at price 9, or points better than the current forward rate. ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

7 Wypata Cenę netto zabezpieczenia ustala się następująco: Kurs wykonania Koszt premii + Zysk z opcji - 2 Cena netto 9 Jeśli kurs wymiany ISO/PLN osiągnie poziom 12 lub wyższy w okresie życia opcji, firma zabezpieczy swoje zobowiązania płatnicze po cenie 1, co oznacza pogorszenie kursu o punktów w stosunku do aktualnego kursu forward. The net price of the hedge is determined as follows: Strike rate Cost of premium paid + Option gain - 2 Net price 9 If the ISO/PLN exchange rate is 12 or higher during the life of the option, the company will have hedged the payment obligation at price 1, or points higher (worse) than the current forward rate: Cenę netto zabezpieczenia ustala się następująco: Kurs wykonania Koszt premii + Zysk z opcji Cena netto 1 Profile wypłaty opcji walutowych Poniżej przedstawione zostały profile wypłaty opcji ilustrujące, kiedy określone pozycje opcyjne mają dodatnią, a kiedy zerową wartość. Zakup opcji call (Long call) Nabywca opcji call ma prawo, lecz nie obowiązek, dokonania zakupu waluty bazowej po uzgodnionym kursie (strike). Jeśli cena rynkowa jest wyższa od kursu wykonania w chwili wygaśnięcia, opcja jest realizowana jest z zyskiem. Jeśli kurs rynkowy jest niższy od kursu wykonania w chwili wygaśnięcia, opcja nie zostanie zrealizowana, jako że istnieje możliwość zakupu waluty bazowej na rynku po lepszym kursie. The net price of the hedge is determined as follows: Strike rate Cost of premium paid + Option gain Net price 1 Examples of return profiles when using currency options Shown below are a number of examples of return profiles that illustrate whether the transaction has a positive value or no value. Buying a call option (Long call) The buyer of a call option has the right, but not the obligation, to buy the underlying currency at an agreed rate. If the market rate is higher than the strike price at the time of expiry, the option can be exercised at a profit. If the rate is lower than the strike rate at the time of expiry, the option will not be exercised, because the underlying currency can be bought in the market at a better rate. Profil wypłaty, zakup opcji call Aktualny kurs rynkowy (spot) Profile, long call option Current Market Price (spot) ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

8 Wypłata Wypłata Zakup opcji put (Long put) Nabywca opcji put ma prawo, lecz nie obowiązek, dokonania sprzedaży waluty bazowej po uzgodnionym kursie wykonania. (strike price). Jeśli kurs rynkowy jest niższy od kursu wykonania w dniu wygaśnięcia, opcja realizowana jest z zyskiem. Jeśli kurs rynkowy jest wyższy od kursu wykonania w chwili wygaśnięcia, opcja nie podlega wykonaniu, jako że istnieje możliwość sprzedaży waluty bazowej na rynku po lepszym kursie. Buying a put option (Long put) The buyer of a put option has the right, but not the obligation, to sell the underlying currency at an agreed rate. If the market rate is lower than the strike price at the time of expiry, the option will be exercised at a profit. If the current market rate is higher than the strike rate at the time of expi ry, the option will not be exercised, because the underlying currency can be sold in the market at a better rate. Profil wypłaty, zakup opcji put Profile, long put option Aktualny kurs rynkowy (spot)) Current Market Price (spot) Sprzedaż opcji call (Short call) Sprzedawca opcji call ma obowiązek dokonania sprzedaży waluty bazowej po uzgodnionym kursie wykonania (strike price), jeśli bieżący kurs rynkowy jest wyższy w dniu wygaśnięcia od kursu wykonania, i nabywca realizuje opcję. Jeśli bieżący kurs rynkowy w chwili wygaśnięcia jest niższy od kursu wykonania, opcja nie zostanie zrealizowana, jako że istnieje możliwość zakupu waluty bazowej na rynku po niższym kursie. Selling a call option (short call) The seller of a call option is under an obligation to sell the underlying currency at an agreed rate, if the current market rate is higher than the strike rate at the time of expiry and the buyer exercises the option. If the market rate is lower than the strike rate at the time of expiry, the option will not be exercised, because the underlying currency can be bought in the market at a better rate. Profil wypłaty, sprzedaż opcji call Aktualny kurs rynkowy (spot) Profile, short call option Current market rate (spot) ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

9 Wypłata Sprzedaż opcji put (Short put) Sprzedawca opcji put ma obowiązek dokonania zakupu waluty bazowej po uzgodnionym kursie wykonania (strike price), jeśli kurs rynkowy jest niższy od kursu wykonania w dniu wygaśnięcia, a nabywca wykonał opcję. Jeśli kurs rynkowy jest niższy od kursu wykonania w chwili wygaśnięcia, opcja nie zostanie wykonana, jako że istnieje możliwość sprzedaży waluty bazowej na rynku po lepszym kursie. Profil wypłaty, sprzedaż opcji put Selling a put option (short put) The seller of a put option is under an obligation to buy the underlying currency at an agreed rate, if the current market rate is lower than the strike rate at the time of expiry and the buyer exercises the option. If the market rate is lower than the strike rate at the time of expiry, the option will not be exercised, because the underlying currency can be sold in the market at a better rate. Profile, short put option Aktualny kurs rynkowy (spot) Current market rate (spot) Przykłady strategii inwestycyjnych z zastosowaniem opcji walutowych Strategia covered call Strategia ta polega na wystawieniu opcji typu call na kwotę posiadanej waluty bazowej. Innymi słowy, sprzedawca opcji zabezpiecza swoje zobowiązanie do dostarczenia waluty bazowej w przypadku wykonania opcji przez nabywcę. Sprzedawca opcji call otrzymuje premię w zamian za zrzeczenie się prawa do ewentualnego zysku wynikającego ze wzrostu wartości (aprecjacji) waluty bazowej powyżej kursu wykonania. Examples of investment strategies using currency options Covered call A covered call consists of a sold call option with simultaneous ownership of the underlying currency. In other words, the seller has hedged his obligation to deliver the underlying currency if the buyer exercises the option. The seller receives a premium for selling the call option in return for waiving the right to a potential appreciation gain on the underlying currency in excess of the strike rate. Inwestor nie powinien oczekiwać zysku wyższego od kursu wykonania wraz z otrzymaną premią, jako że suma ta wyznacza próg rentowności dla omawianej strategii. The investor should not expect the return to exceed the strike price plus the premium received, as this marks the break-even point for the strategy ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

10 Wypłata P ayo ut Wypłata Profil wypłaty, covered call profile, covered call Aktualny kurs rynkowy(spot) -2 Current market rate (spot) Strategia protective put W przypadku zastosowania tej strategii nabywca opcji typu put jest jednocześnie w posiadaniu waluty bazowej, co daje mu prawo dokonania sprzedaży tej waluty po kursie wykonania. Inwestor płaci premię w celu nabycia opcji put, natomiast potencjał waluty bazowej pozostaje nienaruszony. Strategia ta służy do zabezpieczenia przeciwko spadkowi wartości (deprecjacji) waluty bazowej. 2 Profil wypłaty, protective put Protective put strategy In a protective put, a party buys a put option while at the same time holding the underlying currency. This gives the party the right to sell the underlying currency at the option strike rate. The investor pays a premium in order to buy the put option, while the potential of the underlying currency is intact. The strategy is used to hedge against depreciation of the underlying currency 2 2 profile, Protective put 2 Underlying currency Long put Pozycja walutowa Long put Strategia net Net strategy Long straddle -2-2 Aktualny kurs rynkowy spot Long straddle -2 Current m arket price (spot) Strategia ta polega na nabyciu opcji kupna (call) i sprzedaży (put) o identycznych cenach wykonania, co daje nabywcy prawo kupna i/lub sprzedaży waluty bazowej po In a long (bought) straddle, a party buys a call option and a put option at identical strike prices. This gives the party the right to buy and/or sell the underlying ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

11 Wypłatat Wypłata kursie wykonania opcji. Inwestor płaci premię w celu nabycia opcji. Strategia ta służy do zabezpieczenia przeciwko przewidywanemu wzrostowi lub spadkowi wartości waluty bazowej. currency at the strike rate of the options. The investor pays a premium to buy the options. The strategy is used to hedge against an expected appreciation or depreciation in the exchange rate of the underlying currency. 2 Profil wypłaty, long straddle 2 profile, long straddle Long put Long put Long call Strategia netto Aktualny kurs rynkowy (spot) - - Net strategy Current market rate (spot) Short strangle Strategia ta polega na sprzedaży opcji kupna (call) i sprzedaży (put) o różnych cenach wykonania. Nakłada to na sprzedawcę obu opcji obowiązek dokonania sprzedaży i/lub zakupu waluty bazowej po kursie wykonania opcji. Inwestor otrzymuje premię w zamian za sprzedaż opcji. Strategia ta jest stosowana, gdy przewiduje się stabilność kursu waluty bazowej. Short strangle IIn a short (sold) strangle, a party sells a call option and a put option at different strike prices. This gives the party an obligation to sell and/or buy the underlying currency at the strike rates of the options. The investor receives a premium in return for selling the options. The strategy is used in a situation of expected stable exchange rate developments in the underlying currency Profil wypłaty, short strangle Short put Short call Aktualny kurs rynkowy (spot) Strategia nettoi profile, short strangle Short put Short call Current market rate (spot) ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

12 Czynniki ryzyka i jego wpływ na ryzyko utraty inwestycji, możliwość zaciągnięcia przez Klienta zobowiązań finansowych oraz ewentualnych zobowiązań dodatkowych Należy zauważyć, że inwestycje w opcje walutowe mogą wiązać się ze znaczącym ryzykiem. Sprzedaż opcji walutowych W przypadku opcji z dostawą sprzedaż wiąże się z ryzykiem powstania niekorzystnej różnicy pomiędzy kursem wykonania mającym zastosowanie do realizacji (opcje call) lub przyjęcia (opcje put) dostawy waluty bazowej i kursem, po jakim walutę bazową można nabyć (opcje call) lub sprzedać (opcje put) na rynku. W przypadku opcji z rozliczeniem gotówkowym sprzedaż wiąże się z ryzykiem, że rozliczenie nastąpi po kursie wykonania, który będzie niekorzystny w stosunku do ceny rynkowej. W obu tych przypadkach strata może być wyższa od otrzymanej premii opcyjnej, co pokazują wcześniej przedstawione profile ryzyka. Na wartość rynkową opcji przez cały okres jej życia wpływają czynniki takie jak kurs walutowy, przewidywane wahania kursu walutowego oraz stopy procentowe na rynku pieniężnym. Wpływ na wartość rynkową będzie uzależniony od rodzaju opcji. W przypadku przedterminowego zamknięcia transakcji sprzedawca może ponieść straty w wysokości równej bezwzględnej ujemnej wartości rynkowej, powiększonej o spread na transakcji kompensującej. Zakup opcji walutowych W przypadku zakupu opcji walutowych ryzyko ogranicza się do utraty zapłaconej premii. Opodatkowanie Rozliczenie podatkowe zysków lub strat na opcjach walutowych zależy od tego, czy inwestor jest osobą prywatną czy też reprezentuje osobę prawną. Z uwagi na złożoność przepisów podatkowych w tym zakresie zalecamy zasięgnięcie opinii księgowego, doradcy podatkowego lub innego specjalisty w celu uzyskania informacji na temat implikacji podatkowych i księgowych. Risk factors and its impact on the risk of the loss of the investment or the on the possibility of additional financial obligations from the Customer s side It is important to note that trading currency options may involve substantial risk. When selling currency options For options involving delivery, a sale involves the risk of an unfavourable difference arising between the strike rate at which delivery of the underlying currency must be made (call option) or taken (put option) and the rate at which the underlying currency can be acquired (call option) or sold (put option) in the market. For options with cash settlement, a sale involves the risk that the option must be settled at an unfavourable strike rate relative to the market rate. In both cases, the loss could exceed the option premium received, as shown above in the return profiles. During the life of the option, the exchange rate, the expected fluctuations in the exchange rate, and the money market rate will impact the market value of the option. The impact on the market value will depend on the type of option. In the event of a premature closing, the seller may suffer a loss equal to the absolute value of the negative market value plus the spread on the off-setting transaction. When buying currency options When buying currency options, the risk is limited to a loss of the premium paid. Taxation The tax treatment of a gain or a loss on currency options depends on whether you are dealing as a private individual or on behalf of a company. Due to the complex nature of the relevant tax rules, we recommend that you consult an accountant, tax advisor or other professional adviser to clarify the tax and accounting consequences. ul. Emilii Plater Warsaw, Poland Tel Fax

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward)

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: (FX Forward) walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap

Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Product Description: Interest Rate Swap Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Niniejszy opis przedstawia ogólne informacje na temat jednowalutowych odsetkowych

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH Niewątpliwą zaletą opcji jest to, iż dzięki swej różnorodności oferują możliwość

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Wstęp Postępująca globalizacja

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH Warszawa, 2001 r. 2 WSTĘP...5 ROZDZIAŁ 1. GENEZA OPCJI EGZOTYCZNYCH...6 ROZDZIAŁ 2. DEFINICJA I KLASYFIKACJA OPCJI

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Przegląd portfela... 4 3. Ryzyko portfela w praktyce... 7 4. Ryzyko w przypadku profilu Aktywnego i Trader... 23 (Autoriteit

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo