RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY"

Transkrypt

1 ROK CZTERDZIESTY DZIEWIĄTY ZESZYT DRUGI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ DRUGI 1987 WARSZAWA POZNAŃ 1987 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

2 KOMITET REDAKCYJNY Redaktorzy Andrzej Kwilecki (zast. red. naczelnego), Anna Michalska (sekretarz redakcji), Zbigniew Radwański (red. naczelny), Stanisław Wierzchosławski Członkowie Wiesław Daszkiewicz, Zygmunt Dulczewski, Bohdan Gruchman, Wiktor Jaśkiewicz, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Eugeniusz Najlepszy, Teresa Rabska, Klemens Ratajczak, Jacek Trojanek, Janusz Wierzbicki, Wacław Wilczyński, Marek Ziółkowski Tłumaczenie na język angielski: Andrzej Szlęzak Adres Redakcji ul. Czerwonej Armii 90, Poznań, Coll. Iuridicum UAM pokój 6, tel , w. 290 Printed in Poland

3 SPIS TREŚCI I. ARTYKUŁY Jerzy Ignatowicz (UMCS Lublin), Tajemnica przysposobienia w ujęciu prawa o aktach stanu cywilnego z 29 września 1986 roku Stanisław Sołtysiński (UAM Poznań), Prawo właściwe dla licencji patentowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym Zdzisław Niedbała (UAM Poznań), Rada nadzorcza w systemie organów spółdzielni Mirosław Wostal (UAM Poznań), Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody spowodowane wykonaniem decyzji organu sprawującego nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym Krzysztof Krajewski (UJ Kraków), Kryminologia konsensualna czy konfliktowa? Spór o koncepcję. Emil Pływaczewski (UMK Toruń), Paserstwo a instytucja przepadku świadczenia na rzecz Skarbu Państwa w trybie art. 412 k.c Piotr Stępniak (UAM Poznań), Skuteczność środków penalnych stosowanych wobec młodocianych a typowe struktury czynników kryminogennych Wojciech Pogasz (UAM Poznań), O legitymowaniu zasad prawa Andrzej Szlęzak (UAM Poznań), Nasciturus" w prawie deliktowym USA Klemens Ratajczak (AE Poznań), Przesłanki i bariery realizacji reformy gospodarczej w warunkach nierównowagi rynkowej Tadeusz Kowalski (AE Poznań), Nowa klasyczna makroekonomia a polityka stabilizacji gospodarczej w kapitalizmie Ryszard Barczyk, Zygmunt Kowalczyk (AE Poznań), Inflacja jako konsekwencja struktur społeczno-gospodarczych kapitalizmu Bogumiła Szopa (AE Kraków), W kwestii nadopiekuńczości" państwa Jolanta Pajdziewicz (AE Poznań), Efektywność ekonomiczno-społeczna usług wczasów pracowniczych

4 IV Spis treści Renata Suchocka (AR Poznań), O możliwościach badania efektów wychowania Małgorzata Fudalej (WSP Kraków), Alienacja w społeczeństwie masowym: los ludzi marginesu czy powszechna kondycja ludzka? II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA Jan Rutkowski i Jego szkoła. W związku z książką: Jerzy Topolski, O nowy model historii. Jan Rutkowski (Jan Wąsicki). Janusz Symonides, Nowe prawo morza (rec. Jan Hołowiński). Marian Błażejczyk, Samorząd załogi przedsiębiorstwa (rec. Zdzisław Niedbała) Michał Płachta, Wykorzystanie i ocena zeznań świadka w procesie karnym. Węzłowe zagadnienia na tle badań empirycznych (rec. Zofia Swida-Łagiewska) Cezary Kosikowski, Postępowanie finansowe (rec. Jerzy Małecki). Geografia ekonomiczna Polski, pod red. Ryszarda Domańskiego (rec. Bronisław Kortus) Tadeusz Stanisz, Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych (rec. Edward Nowak) Aleksandra Matwiejewna Nieczajewa, Brak, siemja, zakon (rec. Andrzej Z i e- 1 o n a c k i) Lenore J. Weitzman, The Dworce Revolution. The Unexpected Social and Economic Consequences for Women and Children in America (rec. Andrzej Szlęzak) Les modifications du contract au cours de son exécution ené raison de circonstances nouvelles, pod red. René Rodièr'a (rec. Adam Olejniczak) Harald Theodor Danne, Das Job-sharing. Seine arbeits- und sozialversicherungerechtliche Beurteilung nach Inkraften des Beschäftigungsforderungsgesetzes 1985 (rec. Andrzej Kijowski) Gianfranco Carli, Silvano Pellecchia, Automazione della ricerca giurdica e sistemi esperti (rec. Jerzy Wróblewski) III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE Determinanty skuteczności polityki społecznej". Konferencja naukowa w Poznaniu, 8-10 września 1986 r. (Jerzy Baczyński, Andrzej Przymeński) Konferencja katedr prawniczych uczelni ekonomicznych, Poznań, września 1986 r. (Wojciech Siuda).. Kolokwium habilitacyjne doktora Marka Ciesielskiego (Zbigniew G ł u g i e- w i c z) Kolokwium habilitacyjne doktor Ewy Kieżel (Adolf M i c h a 1 a k)... Kolokwium habilitacyjne doktora Emila Panka (Witold Jurek) IV. NEKROLOGI Władysław Rusiński ( ) (Stanisław Warkoczewski) 297

5 CONTENTS I. ARTICLES Jerzy Ignatowicz (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin) The secrecy of adoption in view of the Law on Civil Status Acts of Sept. 29, 1986 Stanisław Sołtysiński (Adam Mickiewicz University, Poznań) Proper law for patent licences in Polish private international law. Zdzisław Niedbała (Adam Mickiewicz University, Poznań) The supervisory council in the system of organs of a co-operative Mirosław W o s t a 1 (Adam Mickiewicz University, Poznań) The principles of pecuniary responsibility for damages caused by carrying out the decisions of an organ supervising the state enterprise Krzysztof Krajewski (Jagiellonian University, Kraków) Consensual criminology or conflict criminology? A conception in dispute Emil Pływaczewski (Nicolaus Copernicus University, Toruń) The receiving of stolen property and the institute of forfeiture of the subject-matter of performance to the treasury (art. 412 of Civil Code) Piotr Stępniak (Adam Mickiewicz University, Poznań) The efficiency of penal measures applied to young adult offenders and typical structures of crime generating factors Wojciech P o g a s z (Adam Mickiewicz University, Poznań) On the legitimization of the principles of law Andrzej Szlęzak (Adam Mickiewicz University, Poznań) Nasciturus" in the law of torts of the USA Klemens Ratajczak (Academy of Economics, Poznań) Prerequisites of and obstacles to implementing the economic reform in conditions of unbalanced market Tadeusz Kowalski (Academy of Economics, Poznań) New classical economics and stabilization policy Ryszard Barczyk (Academy of Economics, Poznań) Zygmunt Kowalczyk (Academy of Economics, Poznań) Inflation as a consequence of socio-economic structures of capitalism Bogumiła Szopa (Academy of Economics, Kraków) On the over-protectiveness of the state Jolanta Pajdziewicz (Academy of Economics, Poznań) Social and economic efficiency of organized vacation services for employees

6 VI Contents Renata Suchocka (Academy of Agriculture, Poznań) On the possibilities of analysing the effects of education.... Małgorzata Fudalej (Pedagogical College, Kraków) Alienation in mass societies: the lot of the social margin or the common condition of humanity?... II. REVIEW OP LITERATURE III. REPORTS AND INFORMATIONS IV. OBITUARIES

7 СОДЕРЖАНИЕ I. СТАТЬИ Ежи Игнатович (Университет им. Марии Кюри-Склодовской, Люблин) Тайна усыновления в понимании права о актах гражданского состородном частном праве Станислав Солтысиньски (Университет им. А. Мицкевича, Познань) Надлежащий закон для патентных лицензий в польском международном частном праве.... Здзислав Н е д б а л а (Университет им. А. Мицкевича, Познань) Наблюдателный совет в системе органов кооператива.... Мирослав Восталь (Университет им. А. Мицкевича, Познань) Принципы имущественной ответственности за потери, вызванные выполнением решений органа, осуществляющего надзор за государственным предприятием Кшыштоф Краевски (Ягеллонекий Университет, Краков) Консенсуальная или конфликтная криминология? Спор о концепции. Эмиль Плывачевски (Университет им. М. Коперника, Торунь) Покупка краденого и институт изъятия исполнения в пользу государственной казны по 412 статье гражданского кодекса Пётр Стемпняк (Университет им. А. Мицкевича, Познань) Действенность печальных мер, применяемых по отношению к несовершеннолетним и типичные структуры криминогенных факторов Войцех П о г а ш (Университет им. А. Мицкевича, Познань) О узаконении принципов права Анджей Ш э н з а к (Университет им. А. Мицкевича, Познань) Ыазсйигиз" в деликтном праве США Клэменс Ратайчак (Экономическая академия, Познань) Предпосылки и барьеры реализации хозяйственной реформы в условиях рыночного неравновесия Тадэуш Ковальски (Экономическая академия, Познань) Новая классическая макроэкономия и политика хозяйственной стабилизации при капитализме Рышард Барчык (Экономическая академия, Познань) Зыгмунт Ковальчык (Экономическая академия, Познань) Инфляция как последствие общественно-экономических структур капитализма Богумила Шопа (Экономическая академия, Краков) По вопросу чрезмерной заботливости" государства Елянта Пайдзевич (Сельскохозяйственная академия, Познань) Общественно-экономическая эффективность услуг, связанных с отдыхом трудящихся

8 VIII Содержание Рэната С у х о ц к а (Сельскохозяйственная академия, Познань) О возможностях исследований эффектов воспитания.... Малгожата Ф у д а л е й (Высшая педагогическая школа, Краков) Отчуждение в массовом обществе: судьба подонков общества или вообще положение человека II. III. IV. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ОТЧЁТЫ И СООБЩЕНИЯ НЕКРОЛОГИ