z dnia 30 grudnia 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 30 grudnia 2016 r."

Transkrypt

1 VCHWALA NR ~~. JQ6.J.l~ ZARZl\DV POWA TV PSZ~ZYNSKEGO w sprawie zmian bud:ietu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 lstawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzc:}dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z p6zn.zm.) art. 222 list. 4, art. 257 pkt i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz z pmn.zm.) Zarz~d Powiatu uchwala: 1. Dokonac zmian planll dochod6w budzetu Powiatll Pszczynskiego na 2016 rok po1egaj,!cych na zmniejszeniu planll dochod6w majc:}tkowych 0 kwoty z1 (zalc:}cznik nr ). 2. Dokonac zmian planu wydatk6w blldzetu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok polegajc:}cych na zmniejszeniu planu wydatk6w majc:}tkowych 0 kwoty z1 (zaf'lcznik nr 2). 3. Dokonac przesllniycia w planie wydatk6w biezc:}cych (zalc:}cznik nr 3) oraz w planie wydatk6w majc:}tkowych (za1c:}cznik nr 4). 4. Dokonac zmian opracowanego w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji budzetowej planu dochod6w i wydatk6w budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok (zatc:}cznik nr 5). 5. Wykonanie uchwaly powierza siy Skarbnikowi Powiatu. 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. ~ r. CC Uchwalonv

2 Zalllcznik Nr 1 do Uchwa1y Nr 5.~.J~J.'.G. Zarzlldu Powiatu Pszczynskiego PLAN DOCHODOW BUDZETU POWATU PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZALOW ZRODEL DOCHODOW wtym: Dzial Nazwa Plan tego: dochodow Plan Dotacje i srodki Plan Dotacje i srodki ogolem dochodow tytulu art.s ust.1 pozostale dochod6w tytulu art.s ust.1 bie:i~cych pkt 2 i 3 majl}tkowych pkt 2 i 3 nne S Transport i llclnosc , ,00 dotacje celowe otrzymane z budzeu panstwa na reali zacj9 inwestycji i zakup6w inwestycyjnych wlasnych powiatu R<\ZEM , , , , ,00 ~ z Uchwalony

3 Zal1lcznik Nr 2 do Uchwaly Nr ~J.J.im.ll6. Zarz1ldu Powiatu Pszczynskiego PLAN WYDATKOW MAJ.t\ TKOWYCH BVDZETV POWATV PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK WEDLVG DZALOW, ROZDZALOW KLASYFKACJ BVDZETOWEJ w tym inwestycje wlym: i zakupy inwestycyjne na programy wniesienic,,'kladliw do dzial rozdzill wyszczegolnienie Wydltki finansowane'l. udzialem spolek pra"'. handlowego maj~tkowe zakup i o bj~cie akcji i srodkow,o kt6rych udzialow mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i b Transport i 'ljcznosc , , Usuwanie skutk6w klysk zywiolowych 106,081, ,00, RAZEM WYDATK MAJt\TKQWE , ,00,, _._ ""'""2: ~c Ucnwalony

4 Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr 5~3.VQ)}J.~.. Zarzqdu Powiatu Pszczynskiego ZMANA PLANU WYDATKOW BEZl\CYCH BUDZETU POWATU PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZALOW, ROZDZALOW KLASYFKACJ BUDZETOWEJ Dz ' wtym: Rozdz. Nazwa wtym: Wydatki biez'!ce Srodki z tytulu Wydatki jcdnostek Wydatki zwi'!zanc Swiadczenia na rzecz Wyplaty poforczen Obsluga budzctowych Wynagrodzenia Dotacjc art.5 ust.1 pkt 2 i z realizacj'l zadali os6b fizycznych i gwarancji dlugu i pochodne 3 statutowych, 2 3 ' i 12 Gospodarka + \ , ,00 mieszkaniowa wtym: Gospodarka gruntami i , ,00 nieruchomosciami Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowc , , ,00 Rozne rozliczenia 5A76, , Rezerwy og61ne i cclowe 5.476, ,00 5A76,00 Kultura fizvczna , ,00 ~ 9.100, Obiekty sportowe 9100, , ,00 RAZEM WYDATK BfEZ,\CE 9.100, , ,00 ~ UchwaJony ~~, tt

5 Zal<lcznik Nr 4 do Uchwaly Nr 5.~. }.~L~ ZarZ<ldu Powiatu Pszczynskiego ZMANA PLANU WYDATKOW MA,J1\ TKOWYCH BUDZETU POWATU PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZALOW, ROZDZALOW KLASYFKACJ BUDZETOWEJ! Wydltki dzial rozdzial wyszczegolnienie mlj ~ tkow e inwest)'cje i zakupy inwestycyjoe ", tym: na pro~ram y fin.nsowane z udzialem srodkow,o kt6rych w tym za kup i objfcie akcji i udzialow wnicsienie wkladow do spolek prawl blndlowego mowa w.,15 ust.! pkt 2i Kultura fizyczna , , Obi ekty sporlowe , , , ,00 RAZEM WYDATK~AJJ\TKOW~ ~l Uchwalony

6 Zal,!cznik Nr 5 do Uchwaly Nr.. 5.~...($1 f ~ Zarz"du Powiatu Pszczynskiego ZMANA OPRACOWANEGO W PODZALE NA DZALY, ROZDZALY PARAGRAFY KLASYFKACJ BUDZETOWEJ PLANU DOCHODOW WYDATKOW BUDZETU POWATU PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK Dzial Dochody Wydatki Rozdzial Wyszczeg61nienie () (+) () (+) Transport i llcznosc , , Usuwanie skutk6w kl~sk , ,00 zywiolowych Organ 6430 dotacje celowe otrzymane z W6.08LOO inwcstycji i zakup6w inwestycyjnych wlasnych budzell panstwa na realizacjy powiatu PZD 6050 wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budzetowych 700 Gospodarka mieszkalliowa 1.972, Gospodarka gruntarni i 1.972,00 nieruchornosciam i GN 4590 kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych, Administracja publiczna 217, , Starostwa powiatowe 217, ,00 OR 4280 zakllp uslllg zdrowotnych koszty postypowania s<}dowego i prokuratorskiego 217,00 ' 4440 odpisy na ZFSS 3.504, R6ine rozliczenia 5.476, Rezerwy og61ne i celowe ,00 FN 4810 rezerwy (ogolna) 5.476, Pornoc spoleczna 700,00 700, Rodziny zast'!pcze 700,00 700,00 ORPZ 4010 wynagrodzenia osobowc 700,00 pracownikow 4120 skladki na Fundusz Pracy 700, Kultura fizyczna 9.100, , Obiekty sportowe 9.100, , zakup material ow i 9.100,00 wyposazcnia 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buc!zeto\\'ych ,00 RAZEM L , , ,00 Uchwalonv

7 UZASADNENE Dokonuje siy zmniejszenia planu dochod6w i wydatk6w 0 kwoty zl na podstawie decyzji Wojewody Slilskiego nr FB z dnia r. dot. realizacji zadania pn. "Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4126S, ul. Katowickiej w Piasku w km do 0+990". Ponadto dokonuje siy przeniesiel1 w planie wydatk6w, w tym:. z rezerwy og61nej do rozdzialu kwoty zl zl z przeznaczeniem na wyplaty odszkodowan na rzecz os6b fizycznych za grunty zajyte pod drogy publicznil, 2. z rezerwy og61nej do rozdzialu kwoty zl w celu uzupetnienia odpisu na ZFSS, 3. w rozdziale kwoty 217 zl w celu uzupelnienia srodk6w na badania okresowe pracownik6w, 4. w rozdziale kwoty 700 zl w celu uzupelnienia srodk6w na wynagrodzenia osobowe pracownik6w ORPZ w Pszczynie, 5. w rozdziale kwoty zt z przeznaczeniem na zakup rusztowania jezdnego dla POSiR w Pszczynie. Uchwalonv