'ódź, niedziela 4 października 19S1 r. Rok III ;:,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "'ódź, niedziela 4 października 19S1 r. Rok III ;:,"

Transkrypt

1 Dodalek lulirolla,. Dziś 28 slron Dodalek Sgołeuno-Uar c ~~ p6r 'ódź, niedziela 4 października 19S1 r. Rok ;:, DZEN'N SPOlEa POL lut Cl Redakcja: Piotrkowska 101. Telefony: , Redaktor przyjmuje od godz. 5 ej - 7-ej wieczorem. (en a 30 eroszg Administracja: Piotrkowska 70. Telefon Tel. nocny Nr. konta P.K.O i r z talono( ~ siartia bez obo_ngt:h z poli(ją " filasf!owi Atak na sąd. Szaria policii konnej. Niszczenie i plądrowanie sklepów LONDYN, 3 X. Krwawe :!a- tłum ~takował polic. fe ~katnf doszło bezjpoś-rednlio obok słeburz,enia. które w:y'd,arzyły s,ię ł butelkami. dzłby J{łówneao 110Stenmku w Glasgowie w nocy z czwart- jednakie pohcj;i udało sil.: l'ol- poliey.łn.ej{o. ku na piątek, powtórzyły silę 11- pil'<>sz,vć ma,nifestan!6w. W'ad,k,a w tym plunkcie tjr,wo.- biegłej nocy w o wiele groźniej Tymczasem bezr<>botni la przeszło kwad,rans ~ skońszych rozrn."araclh i trwały d podzieleni na ~lne W'U'PY. czv'ła się do świtu. które nag'j.e wvbani?ły lsie w Jl)1. poranieniem ktlkunastu osób, O ~d>zinie pm do 11.. ej 'W majt~h punktach śródmieśeia, wtem 5 pol~cjantów. nocy, ja'k z poa ziemi, 'w'y.rosły wybi.faly szyby Sklepowe ł ploon W rozr.m::hach brało udział tysiączne tłumy przed hudyn- drowały wy8tawy. bardzo wie e kqłbiet, któr~ ki~ Sądowym Nacierającą polteje obrzuca- r~alałe. często w sukniach usiłując urządzić d".mlollsttację no odłamkami Szyb, kawałka- flwłesza.łących się w strzępaeh, przeciw areszto'w-8jniu uczestni mi żelaza ł bito. l8sjkamf. przewodlniozyły J.llrupom ociąga kó'w rozruch6w poprzednie i W chwihi z.fawtie.nia sę od- jil:l'c'vch Slilę meż'czv,m. '1OCV. dziabu policji konnej 1llum Z i Konna pollicja byłła przez ea Silne oddziały poliic,ji kal i wyrastał nadspodzi~e łą noo w bezulstlllllnym l1"uebju, przy 1)Omocy pałek ~umo~h w innym punkcie. fąfzerzucała się z miej!lca na nie dopuściły jednak do demon O rozwścieczenau tłum6w mie.isce, celem ~arpobieżeniill 8tTadi. Dosdo wpraw1d ' zie fio \wiadczy falkt, te TOZ-5Zel'Zllllliu się rg.ziru<lhów. walki, w której ero najpowaijnłe.f8ze«o &tarela ])opi'ero o iwdoie - otl fin n Panika finansowa \V Lipsku Wyzbywanie słę dewiz nbank fur Handel und Gewerbe u zawiesił wypłaty BERLN, 3 X. Od ki,lku dni mi kasjerów działy się rozdrllłe- 4V miastach saslkich dawała si~ ra.illce scf'ny. Kilka kobiet me~ odczuwać panika WŚl'ód osób mdlało. posiadającyc.h wkłady oszcze- Bank ten fillalllsował kuśdlłednośclo.we w bankaeh. W Dreź- rzv Upsldcl1 l cieszył się wlelnie i w Lf,pslku twoj'zyły si~ dłu kiem zaufaniem sfer handjolie kole.tki przed bankami. wych. Jak wyn.j'ka z oświadczc~ Zwłaszcza lipski Bank fur nia jedł1lej{o Z dyl.'ektoil'ów. za- Hand... Dnd Gewerbe" był oble rząd ban,kll ma 7JWTOOić 8Lę do lany przez tłumy pubucmo- ministerstwa finansów Q udzłeści. W cią/(u trzech dni WYCf)- lenie molratot1.tum n81 przeciąg. fano przeszło 200 mil.tonów ma 12 młesięey. WYSUiWany jest też "ek. pro,iekt fuz.ii z iudemł ban- Dziś o J(odz. 10 rooo bank 18 kaml. wiesił wypłaty. Przed okienka Kry.zV'S finansowy * Niemiec Półtora miliarda dolarów wyniesie deficyt St. Zjednoczonych oo/t1lębia się. Z ~().'1.onc.go wczocaj zelstawienia Banku Rze,szy wynika, że 'zapas demz spadł w ci~ września o 655 mil.jonów marek. Temsamem pokrycie ban!motów Slpad'ł'o ,2 ljroc. Rząd Rzeszy wydał ostre zarządzenia, przecijwdz.ia i gromadzenie złota PARYZ, 3 :x.. Ban-ki "enfrajne Fran'C.ti, HOilalld.1i i Szwaj ",...arii 'P<>!Stanowiłv jakoby lupeł nie 'zlikwidować za,pa~ wal'ut zaf{ll'anioznych i ~ymnć po krv cie banknotów tylko,' ~łocic. Brunki te poczyn<jly ostatnio cliu ŻJe zalkulpy złoła w N.ow\m Jorkiu. Złioto zostanie w najbliż, szych dniach przettmll's'portows ne do Europy. Wiad<>mość ta jeł!lt o tvle nie kisła, że zlulpeł1ne 1Z1i!kwidowanie zapllisu dewli,z i walu! nie da się 'pom'vśjoo ze W:l~}.ędów gosipoda11c z:vcll. Choclill jedyruie o wyzlvcin S'ię nadmiernego zapasu derwiz i w a hllt, zapasu.n1efputrzebnego d'la życia j;!ospodnlrc!('ro kra hl. Banki emk~.ine pl"z':<:hodzą n!l pokrycie złota, li'kwid u.iąc pokrycie dewizowe, ~dyż tennin "mocnej devl :zy" stał s~~ od C7.a s,u załamaniu się funta określe niem zupełnie wzjględuclll. udało sie do pewlej(o st~a opanqwsć sytuac.łę. Ulice śródmieś'oia przedstawiają żałtoslly widok. llusłane są odfu.'lllkami szkła, la5'klami i towarami pog'ubionemi p'r1.ez bezrobotnych, którzy je :z..nbie Tai ze S'kle:pów. Wei.u nocy ar~wano 53 osoby. Straty. po'lliels1ione prze,7. klllp ców, są olbf\zymie. Do G1lasg<>wa wysłano posił. ki P'OUcV'.i11e, poruewg 'ż miejscowa załoga upada z su. GLAS GÓW, 3 X. O godzbie rozpocz~y s'ię na now<> rozrucllv. P(}~i<lja konna zrou &zooa była szal'tować, by roz J)l'OSzyć tjlium. Man.ifesfand nie ym z.biem1i s~ę masowo, C('-z l~cz!l1e g.rupy byll'v w ci~ym rtutchu, p'nzechod'ząj(l!;,pie:sznie z jednego miejsca na ctr~ie w samem centrum miasta, tlu'!{ąc szyby wysta WQwe i grabiąic sklepy. BoHc.ja szarrowab klilkakrot nie z pałikamj w ręj<u. Ponie waż e!klscesy powstawały niczwv'kłe szvhko w róźlych punk tach mda".a, P'J<Hcja zmuszona b~a ptlzellolsić się szybko z miejsca na miejsce celu 'używała i do tego karetek więzien nych. Mllnifestanci kiilkakrołnie użyli bro. pnooi:wfko polio dantom. Po opanowalliu svluac.ii p<>llicja p,ałrolowałn J1l' 1\ sto. Spokój wraca, Ar ('~ltl.l~ :\. no 49 os6d>. Wskutek spadku funta wielkie otywienle gospodarcze w Angljl LONDYN, 8 X. "Da:ily Tele-. lowi dziooni,ka, że Rngielski6 gll'a'p'h". omawiając wlj)łylw ~pad oowlary bawcllruiane powoli ale ku klurs'll funta na ipf\zetm}"sł an skiu<tecznie z,walcza łą konkugielskd s-tmerd,za, te sklwbki p'or:zucooia lfów1nli złota przez wa S.~ec.ii M6ra także op'u'ściqa rencj'ę niemdec,ką nawet w r6 lutę an~el!sik.ą przyczytniły się do znac 'zn~ oty:wienij8 ROSrp4) da rozego. PrzedewiS,zyet1kdem ~%uły to gałęzie trans,portowe, ~Uga, gómtidwo węglowe, 1M"zemysł masz:v'llowy. welllniany, sztutezn~o jedwabiu i baweilni'ajny. Jednem z nasttw&tw o:ll1w!e ni'a!~ę lw 'Pl'temyśle jest np. spadeik bezl'oboda w rpódlnoonozlachodnllln okr~u w ostatnich 14 dniach z na Już od 3 lat niil panowało talk wielkie OŻYlwlienie w p['zemy51oe bawe1lnianym w ()kr~gou Lanca WASZYNGTON, 3 X. (PAT). Wyrok na sprawców shire. Po mz pierwszy od \S'ze, DefkV't budżetowy Stanów l.je zamach na króla Albanji regu lat naqelszły zamówdenia dnoczod.vch za pierwszy kwar tał TOhU podatko,we.go wynosi i~~c,e wywoz<>w!i obcych walut WEDE~, (PAT) - W p-ro <:hińskde. wedle darnych Ulrzędowych zagranicę. Od dzi-ś WSi'lV'':;CY j)()' cesie o zam.ach na króla.. Albanji Bardz'o wiele.zalpvta6 nade ,000 dolarów. S'l'lodziewail1 się, że deficv't za cały rok ści 200 mall'ek, b~dą, je mulsie); siad,acze walut powyżej warto Ach~eda Zogu zapadł dzs po po- szło z Niemiec do fa.bryk sztuoz łttdn1u wyrok slcaz~jący głównego n~ ied~vabi>u l towarów baw'v'nos lić będzlie oko,ło 1,5 miljar 06karionego Gieloslego na 7 laił.. odstąpić da dolarów, o ile nie zmniej,szy Bankowi Rzeszy. Obce więzienia. Drugi oskarżony Azis we'łmanydh. JlO ewent::alna podwy,~ka poda tików, lvl1ko do wysokości 200 marek. Zilenia. ców oświad~zvł P"zedlsta wahlltv będz,ie moiub Dobywać Camf skazany Z09tal na 3 lata wlę- Jeden z wjellkdich pilizemvsłow wicie- wil,ię złota. Znacznie Zlwdę:kiSilV'l Soię rrównież ruch okrętów towaorowych. Są, również oznaki" że zlwiększy s'ię WyWóz w~l,a do pańrs,bw o wal Uleie orpartej na rółwn[ złota. Znaczne zamówienia nade sdv również,amerylki południowej. bank naiwiększy w Kłajpedzie zawiesił wypłaty KRÓLEWEC. 3 X. Donoszą z Kła.Wedy: Na.iwiększy bank w Kla.łpedzie.,Jaffescbiłz und Scm.mer" zawiesił wy'platy. Zloto dla Francii NOWY JORK, (PAT) - Guaranty Trust Company wysłał ~ ciągu ostatnich 24 godz. do Pran' cji 23,21:)7,230 dolarów w złocie.

2 4.x- "GL.oS PORANNr ~ 1981 Nr. au o Swialowa wo.ina obok całego przcst'zeń - zastwiolllo efek- chu, który obok m,aterjamego, go kool!km'cnta, wspaniale wla- 6.z.ei'~U z.iawisik poityc7jnycb, tywną mone~ - badl1wotem mib2jczyl większe zaufanie w so ściwośei a~ie1skie.i manufaktu ekoolomicmych i socjalnych, pa,pierowym. Tak powstały rlyb- Udność a~tielstkiej waluty. ry, utoil'u.ią drojce bryty.iskiemu które zostawiła w s,parlku po norodne waluty. Stąd l\l'vpl'ow,a- Być może wtidmo ijnflacji, wy przemysłoiwi do zdobycia świasobie - zrodziła takie diwa dlz!i d:zamy gene7je współ~ego WOlaJlle katasłrofą funta w Eu- towe.i h~emon.li. Tymczasem wol~i.tęzykowe, podrniesione systemu monetal'<u~o. Banknot ropie.!zostanie ~e, być zalety ~ieski~o towaru, pod do potljiomu spil'il\vdzi8lllu poję- sam P"Z(l1Z Me był tylko świst- może depooc.lae.la funta SPOW~ eięły rade bytu angie1ski~o eiowego. Chodzi o populall'ne ze kiem papieru; aby mu zdobyć du.le ll!8l\\'et pewne odjpr~ie ))NiemYSru mhllllufakturowego. sta~i,ćlllie, po,wtmzane pl'zy la- POwswcooe zaufanie, oparło go w p:'7jeładowanej el~trycrmo~ Złożyły sie na to: ])OWo. lenne da Oko1c7Jnoścl i na.laęście.l :ni na złołylm stalidardzie, Jako śclą 8~ac.lti ~OSiPOdarezej świa tempo ży'cia, wy;pły1wając8 sltąd w pięć Dd w d,zies i ęć. DopałtJ."Uje- "telazljlym" fundamencie. Pratk ta -.iedinjo wlstl;aikże n.fe u.ł~a niestałość dzisiejsze. i mody, my sie w niem praprzyczyny tyc7jnie mi<ało to o~~ać, że wąłipilwośc:i. Oto ief,.mze jeden wreszcie pow~eebjne i7jub&lenie. ka:i;dego zła, każde.l nieomal siła nabywcm posajczegó1nych pewnik zawiódl. ArnJ(ielski funt Dziś m'kt nie potrzebuje ubrawspółczcs.uej bolączki. S~eze~ walut okl'eślona jest wartością przestał być funtem. Fakt ten, nia, któreby J)l"ZełrwMO kdlka ~ólnie wete'ani starych czasów te/ico. co m(yjna na Ole nabyć, obok momentu finansowego, lat, dziś nikt nie ma pieniędzy, z upodobaniem delektu.lą się tą zamieniająe je na złoto. Gold _ przeei~e lz8 sobą także ildne aby kupowats drogie angielskie najczęściej powierzc.howną dja~ standatd przetrwał do '0- konsekiwenc.łe. bolesldle pm;ede- towary. Niest~ mody, zwiągnozą, ' Słowem roz,ein8m.y kair ku dopiero Wlielk,a wo.tna utrą ~kłe:m ~ ~ędu. na pre- zana dotychezas z konfekcją dy węzeł ~ol'dy.lski okl'eśle- cha pa,rylet złota we ws.zyst~ st~e Wielkiej Brytanji. Dotych damską. p1'\zle'zqjca się.obecnie nitem: p o 'wo j e n n y w Sen.- kich knjach, z wyją1kiem U. czas Londylll stanowił światowe na stare. ustalone ~ałęzie przesie nienaturany. al1101'1ua1ny - S. A. Ale.łuż pod koniec ro- centrum międzytuarodowego mysłu i, l'zemiosła. Z tego ~łe w przeelwieńshyie do p i' Z e d- ku 1926 w8zy\siłkie prawie ku.le rynku monet8ll"dego. Obeooie do pterw6zorrzędną angielską woj e n n y w sehsie natwral wróciły do tego pokrycia. Do straci on tę pozyde na ~ manufaktulrę kład'7lie na łopatki ny, normalny. P3i'alela ta wżar- parytetu Jota w'óei!ła tak~e naj Paryża, lub N. Jorku. Już dzlś tandeta komynentalna, umiela si~ w kl'ew i kość przeciętne- solidniejsza w świecie instytu- są czynione pewlue wy!l'3źde wy jętnie i SPrytnie l'07jl'eklamowa ~o obywatela, któl'~o sąd jest c.ia emisy.łna: Bank of England. suki., aby ()Śr()dek międzynar~ na. Q reguły subjekty'w!uy, a zatem Dopiero krach funta s:merlriin~a, oowyeh tranzakcii kl'edytowych O połrzebie odwrotu z utaremolcj()ljlalny - i duilo jes7lc~e któil'y poci~nął (lja sobą także przenieść z ondyl1s'kie.l City na tych torów łrady'c.u rl.3~a.ią podniesie to niewątpliwie ~ol ljo.ść kojllkurency.tną ~ielskle~ go przemysłu, ale p07jbawi świat jeszcze jednego miernika * Dzisie.lszy k'y.zy8 kredytowy - lwia część ekonomistów, re J}J'ezentujących monetarną teol'.ie pnesilcn~a - wypil'owadiza 1lle słynn~o Bachu ~,iełdy nowoj31'skije.i na jesieni 1929 roku Tu silą l'zeczy znajdujemy pomost O/iCicamy. który nas od kra chu oogieskicgo retrospektywnie wiedzie do kraehu amery. kański~o. Panlięłamy WSZyscy te ~orąc*e spekulacy.łną na a merykańskich papierach procentowych, która ściągnęła złoto ze wslzvstkieh części świata do Nowego Jorrku, ofia'ującego na.iwyższe oprocen lowanie. Czemu przypisać ten szal spe kulacyjny, który zapoczątkował d1iisie.is'zy BYZYS kredytowy? Oto zauf8lllie świata Z niewzruszalną pot~ą gospod3il'czą Stanów. Potega ta wyrosła z do- W ody up,łynie, nim straszjiwe paljsłwa sk:j"""d"'"'. awskie. za'- Wall - Street. mówić sami an~lijcy. Stwierd7Ji1... Y-, * skonałe.i z handl{)w~o puniktu widmo wielkie.i wo.tny pt'zcsta- chwiał marką niemiecką l bez- to zlś oficjalnie - z urzędu i widzenia tranzakcji WO.icnnej" "';,Q być mi...:tkiem l aiżrl Ad. o zjoa poś'ednio,...-v. 61'_.:1_<,_ wy- Kata!Stoofa allf(,ilelskie.i waluty stanowiska obrońca tj adye.d _ UOV<; ~... Jl! ~ ~.Y ffl'" CUllW.~ w które.l wyniku dłu2mik Euł'o- W'J'''''ka "unł""... e.. o. wolał zaburzeni" w światowym lll'~z asoc.lac.le nasuwa smulne ksi~e Walj: po 11OW1'0c1e z A- D...,... "'V&'L'", py stał sie je.i bankierem, zaś Na.:-ie lu.:l- 1 ie.' śwtiadomo- systemie modlet3j\dym _ ~ta- refleks.le na temat sytuacji w meryki Południowe. i ndzie pa- U lu WJA., 'lu"'","... dolar s'tał sie murowaną walu..ę.,=, "'~mo chaos - ł'fi'>lnętan... O wy ~,n,.: ""nakiem z-"ytania nie- angi.ejs,kim pnzemyśle. To samo tronował angielskiej wystawie -... &LU ",~"~!' "'" -- -,. tą. Dziś do13ll' wc~ jeszcze przez wielką Dlawałnk.ę d!ljiejo- tyk~tlność i celowo8t Jlłot~ po zauf:mie. iakie żywiono dla przemysłowej. jest,,murowany" _ ale Pr'» w.. ~, t... ły SO".~,... ~...' '''',e u- kry... la. funta 8Zter~a, było udziałem M";'" ó'ł t... "'" CO<....,~~--".."n.., U",~le - m Wl nas ęp- szło 10 mil.ionów OOm-obomycJi 5tałooe wartości, pewne nie- De can~ DOD d1sputaddum! auaiesdcl1 towwów. neż to ca tronu do Pl'zedstawicieli zniszezyło mit o niewzruszalnorazy nadużywano brytyjskiej wzł'u.sz8lne kauoill;y, które nie Złoto, zaehwiane w &wojem do ". przemysłu i handlu - zerwać ści amerykańskiej..j'g8:pel"ity" u]n.nh., powszecllle.; inflae.il. Ta- tyehczasowem 8talDiOW~sku siłą banderoll,,made n Engaud" J_ starym an.. :... Jskiim... ~.. _' ".., ąr;m.t ".... l dl 8!Dla li~eh f.... ~ lzwy... N ajtę7js'ze ~łowy śwła 1'011- kim l1ja.fstarsi7jy'd1 i llajbardrljej r~ee.zy przestaje by4 mew1zl'1l- a Pl"zemyrc. a-.10m produkowania dobrze, a wi.' może a.. adrnjenłe B ",,t.~ t 1n 1--'1.< _--L.J!..ł brykałó'w POd płmzcz)'lkiem ad-.:1_ n...: l., ązą iz!' yzy.,czctzonym mtel'illlhilem w.ail' ()- sza ym m.:a-ullllued WU'wm:.l, 'ski solidności! ~li U\1 OlO. c,.:uuu.a.u.lcie ~e], a su monetarnego _ jednej 6eł było ł o to. Naskutek Ale ni!etylko złoto. N8jlepsza ~e e. cy są tanio, Swiat me połlrzełmje (. : wszakże szkody nie da 8i~ tak awoje.l ~dk~i., ł'ldizież ~pooy- dotychczas waluta świata: funt =e:'~8d~:~ si8.i waszych soudnych to\\'a- ' prędko JlJ~a~e: oto zachwia ~ht wł&ścilwoścl. fd~ ~terłq, który didęld SiJ)OOyłrul; rów,lecs tlldlłe. Tylko wtłedy po ne~o zaufania obywatela, tego nf'm, stało słe ()lo idealnym re nemu nimbowi sołdnot et, pntl- sklch towarów Mała sie na CD'- walicie skutecznie konikmować C71ło 'ek ul' y" jak ",ułalmem wymiany produktów ktuamości 1 tradylc.ił - ooljeza- łym ńvreeie ~ową.. z niemieeką i amerykańską pro" Wl a z te,; -. po-... W 1liWi_ ł Allllji wiadają ftł'ancuzi - w niewzl''1'' l llsiłuł(. Dopiero w miare il'oztr8!- leżnm 8ię lliejako od złota, MO.. Q em w.. dukcją". SiZalność ustalonych wartości. atan!ła sie światowej ~'!l8ll'- l~ąe sam dla siebie ~a!e" - kuil's'llle n'8slłępu~ ftle,(dota. Jeśli angucy J1Ó.idą ~ą, jaki w eełu ułałw!iema wymianly nie pow1l'oo.iurź do dawne. świeł Pewłen cudrwzietnec., d hawtący łut im wskazał książe Wal.ii. - P. Ag. ZłlOSZl'J~ZiCi1i.a kosztów łr8ds 1-! noś ci. Jes-t to symbol, ale jakłe po l'la1z pierwsle.ł w, Lon yn~ J'J8 portowania dota na dłmjszą wyjdowlny. t~o morałtn~o kra- żądał w mją(azyme - towaru, ~ ~ dobry gatunek.. Obu~ 7 'łt~.'.;,~~~... ~. ",,..,.., '.. ł\zoly tą k(noll'jllmją 8lDk obej Ares~towani W :iw.u z za,pó}stwem Ś, ukraincy p. Tadeu$a Hułówm JMJ~ ' Thl-itU',yn i Thoon Ęry~łfao ~"'OWkł i dri nast,",.! Clou bieiącego ;a SUOH..,rmał p!l'zybysa od stóp do głów, poerall ~w.y rewołwer prrrjebłł płerwwma ~ Mił:ukę owaru kuku kulami" ~ _ 0CZQeb DumloneQO cudzo- ~ do5konała 1k-aJllina sama. się.,mabliźllua" - nie raoetawta ~ JmU. Zdawałoby słę, _ li etidq 11- ~a po wojoie ołemhdde- J2iL & MLEKO _,",oli od kro.. PllNO'lU'" 1f, dosta~4 do 40Jnu folwa~lu P~ Znwkich w odi:il:ielnjch lapieczętowanj,ch b,ońkaeh w dowolnej loś.i.(pod 1.Ji.łpól. Zglouenłlll Plotrltowllka 40 4.p p, f{~rmana w dni pow8~ednie,ąd 1D!lo 1ł i o..ti 4!ło ~ po poł,udniu ihlb teląjot\łcmłe 1'1ł-90 w łfc:hłe godeinaoh. DlwięlUJUJU Hino-lealr Dlit i dni naslepn,ch! A-r.cyd~ieło dźwiękowe genjalnego reżysera E. A. DUPONTA Spóźnion, Romans (Z-atrac:ony Przylądek) dramat moenych serc i wielkich namiętności! RotężniY ~~:~a~~~i:e Fau Compton i FranM Harueu. Konflikt 3'ch mężczyzn o jedną kobietę! Romans zdała od życia! Spf;tne namiętności! Krzyk p:ragnienia! Miłość stalowyoh ludzi! Malownicze tło południowych wybrzeży i por. tów, w których rodzi się często miłość na bagnisku. l1'adprogram: Arcydzieło mistrza Starewicza "Mała p,arada ~ołnierzvków" oraz aktualności krajowe. Pozatem od dzisiejszego programu stale wyświetlać będziemy światowej sławy dodatki.. GŁOSY ŚWA- TA FOXA" Poc~ątek seansów o godz. 4 po poł., w sobotę i niedzielę o godz. 12-ej w poło c ~.: ~ ~ /" _. :. _ A '.-.;: ~, ' ot Rei.serii JOzefa v. Słernberga. EJpopea od!vagi, bohaterstwa, poświąeenia i wielkiej miłości. Fascynująca treść, - N~bywał:a wyf!tawa. - Cudowne melodje. - nteresująca akcja l'arl~da W roh tytułowej Di~iri(h W pozostałych rolach: VCO MC LAGlN... Scrfertill. Werner Oland~ Lew (Od, i Barr, Norlon 'QPO~ ulgowe i passe-par,out, prócz uł'~ow~ch mewmde. Pocaatek O. 4-. W lob. i niedz. od 12-3 red znii...

3 Nr. ~27~1~ ~ł~.x~~"g~l~o~s~p~o~r~a~n~n~y_ ~~~l~~~ B friu[ja i AmerY~i ~~~ fll~lit iwiatem O il~ Dzt!odnią swe dgr~.. tg"g politgt:zne Olbrzymie znaczenie podróży Lavala do Stanów Zjednoczonych PARYŻ,3 X. (Tel. wł.). Nie ule~a kw~stji. że paź "zim'nik będzie miesiącem f1raijl cusko - amerykańskim i że podróż Lavala do Waszyngtonu ma znfljczen.ie niepomiernie \,\,ieksz e, llilż uo Berlina. Dwie zasadnicze sprawy bedą Slzc;ze~ólnle omawiane między prezydcu,lcm Hooverem a p rem.ferf.::n Lavalem: 110 pierwsze, prze(uuźenie mo-rato~ium długów; po dru~ie konieczność powadzen.ia konferencji rozbro ienlowej. Od pomyślnego r07jwi~anjia obydwu tych!"jpraw. zależy poprawa sytuac.u w Ameryee, głównie W reele-kc.ia Hoovera l1a nową kadenc.ie. prezyd.ianą Jest ~eczą absolutnie pewną, że w obydwu tych Sipl'8- wach.iedynie FraJllc.1a oka'llać może skuteczną Jjlom-9C i Ame ;'yce i Hoovero,"'$, ale Jest rze ~z.ą pewniejszą, że w obydwu tych siprawaoo nteresy oraz 1lJUS. k,tóry lliedawno rozmawiał Dunkt widzenia Franc.ii i Ame- z pewnym amerykańskim 00- ryki 7Jla.fdują si~ w d.iametal- radcą pl'awfiyd. doskonale Ma ne.i z sobą slpnecz.noścl. jącym Europę POWo.iemną. zwla Jak ośw1iadczyl J)l'Ofcs'Or Le sze:z.a centralną - wschodnią. Chartiel', na.ueps~ wc Fl'3neji Oto jego autentyczne słowa: mawea Slpraw am.e'ykańsdcb.frajd.c.ia l Stany Zjednoemorue i reda ktm- wyda'wan~o przez mo~ą ddsia.i u.iąć V' swe ręce n/sltytut Ca.rnegiego mie8ięezm kierownictwo świata, powinny ka ~Es:prit nternational", A- tylko UZfi(odnić swe poji,tyezne meryka jest Jli8j~.lębie.l przeko- dyrektywy. 1Bna, że tylko zbrojenia Europy W'YWlOłały obecny kryzys światowy i d!late~o koniecznem jest rowroić Europe, a w piuws~m rzędzie Francję. Senator Makkellll' oś'wi~yl niedawno, że wszystkie narody świata winny sie połąuyć, aby w~ełkiemi środ karoi zmusić Fl'ancj.ę do mesławiama więcej przeszkód dziełu reałjijz.acii DOkoju JJQWS2lC'Chnello. Jeszeu bartbiej eharaktery- ~tyczny przykład, S'pec.ialnie ob chodzący Polskę, cytuje Ber- Dnia 3 b. m. po krótkich cierpieniach rozsiał się z tym światem nasz naiukochańszy ojciec, teść, dziadek i pradziadek B. P. r ka Prumes prze!ywszy lał 79. Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu tałoby przy ul. W 61czańskiej 4 nastąpi dziś, w niedzielę, 4 b. m. o godz po poł., o ezem zawiadamia pozostała w nieutulonym żału Stroskana Rodzil Likwidacja 2 ministerstw Ale w tym celu Francja Wlłmna przedewszyslikilem ~eehae ob.."oly wskrzeszonych po wojme narodów,.iak n~y'k.ład PoSka, kłó'l'yeh pd'aw8 do egzy steooji l nl epcdjedoścl nie są te same, co wielldeh krajów (Qui nlont ))88 les memes d roiłs a 'existence et a liljlldependance ą,te Jes ~ands pays)". Na tym punkcie - dodaje a merykański dc!'adca praw1liy - można byłoby dać Niemcom żądail1e ookó.i śwdata byłby 7Jabez.piec.zony. J)l"ZCZ m-eh satysfakcje i Oto w jakim celu Hoover sprowadza Lavaa do Ameryki, a pamiętać należy, że na ten sam temat usiłował konferować z Lavalem kanclerz BruenJn~ podczas myty swej w Paryżu. m.f.ni9ter Zaleski Coprawdą. konferownł W1r8.Ol'a.i Lava... Jem., ale /J pewmjśeią była to l'oztdowa więcej finansowa, rui poiłym.na. nowi posłowie na! opróżnione w sejmie miejsca robót publicznych i reform rolnych DoW'iadu,jemy się, że do sej.- oszcz~ności personalne i organ,iczne. Jak się wmz koresłpondent dowiiadu.ie, zdanie to JlJ8- leży ro7jumieć w sp6eób następujący: po za oszczędnościami Podwyika podatku od nieruchomości WARSZAWA, 3 X. (PAT). - Do lask.i m81's>z8łkowskiej wpły W k:r Gl P bu "..~tlnv"<7:n1.. N... lłn pl ona w mu we.idą na,gttap'ujący no'wli po ar8z. o... osv oranne- u~~... f~ ""'o.ą. s~owie: "o"!fr.) telefonuje: :th'odae osobnej us ławy, która na miejsce Ś. P. miil1ilst'ra dr. Pl'em.iCł' PrysiłOł' 'Bznaclyl zosłanle ))l'zedłotona 8ejmowl~ Sławomira Czerwrińsk.iego z listy państwowej mr. 1 - p. Wa>c w ::owo.iem ~łatndem expuse, że zostalul dokonane daleko idące ław Karwaoki, rolil1li1k z powiatu pińczowskiego, na m~e.,sce ś. p. JaJla Dą1bsk.i Ui!'O z listy państwowej nil". 7 (C e:ntrol ew) - ad'wokat.z W,rur:szawy Jrun K~.ga; na miejsce ś. p. Michała Hah.tszczy!ń,skd,ago z llijs,ty m,r. 11 (blo'ku UlkraińJS'ko ~ bi~o,ru Kaló~ł ocf<prze, szfo SUfat l'aibar~ dziej rozpowszech".; niona pasta do zębów ~awiera obecnie, ledyna';z poś r6d. wszystkich,." nowy. pre.poroł ~ (Sil łforizij "oleat pg. Dr. Braun: licho), który usuwa ; zapobiega tworzeniu się, kamienia, nazęb. nego,! stanowiqcego gł'ównq.' prrrczynę psucia >tl slft )J. zębów. Krwawe starcia w Chinach A Ameryka nie zamierza interwenjować TOKO, :3 X. (Tel. wł.). - :Jod'Dalone.7:ostalo nrzez 700 W odpowiiernzi na be:zulstanne bandytów. Na miej5ce wysłano naipady żołnjerzy chirus'k,ilch nil kompanj.ę piechoty japo'iskiei posterll!llki.rapm'hsk~e, kopleljl- z Ta - Cz.ing - Czan oraz OU da wo.~s k japońs 'kkh w Mnkde dzqal policji iapońskiej, w N! nie za~tosow:ała Slł,rowe repre u r~złoczeil1ia opieki n:1q obysje. watelami japońjsk,im.;i Samolot 7. polecooia gen. Hon:vo e:ska ia.pońlskj, dokonywu.tą<:y relkoary lotnic.ze z.bomba,rdowały ko nesa ns'u. zosłał ostl"lzelsllly i S1.alry chilń'slkie 'W' Czang - S'zun. ljlwszony do lądowania kolo Bwdyn'ci 'ą doszcz.ę'tnde zni- Hai ~ Czeng, lecz zd~ył.jeszszczone poolls'kam:. OZe za ls~alizować, że cześć New - Oza,nll znaiduje sie w WedłUJ{ obrzymanydh inf()il"- Dłomieniach. mac.fi ipoległo około 200 żojlnierzy chińskich. TOKO, 3 X. (PAT). Dalsze mejdull1kd, PT.:resvtane do l11jnis.terstwa wojny, po"twierdza.ią, iż!svtuacja w New - OZflJDg jes't 'J)OWamta. Miasto ODanowane j WASZYNGTON. 3 X. (.PAT). SŁany Zjednoczone n,ie podeimą żadne~ no",oego uoku w spra wie konfliktu chdńsko - ja pońskiego, ponieważ Stimsoll u'waża, iż obje zadil1tet'etsowanc stroil1v zdołp.ją poro7.1w'.1deć s1ę. Kont:enf gł:zng atak hitlerowców i komunistów na rząd niemiecki BERLN, 3.tO. (PAT) - Zurząd frakcji hitlerowców uchwalił dziś solidarnie wys~pić na terenie parlamentarnym z łnnemł stronnictwa mi nale:iląeemi do tak zw. "opozycji narod~j". Na najblii.szem posiedzeniu frakcja narooowo-socjal. wniesie votum nieufności dla całego gabinetu, nie jak dotychczas mówiono, dla min. ~urtiusa. Frakcja wychodzi z założenia, Ze za wy stąpieniem min. Curtiusa na terenie genewskim, dziajającego w myśl in strukcjl rządu R~, odpowiada!ianclerz Brilning. W razie odrzucenia wniosku o votum nieufności dla całego gabinetu, hitlerowcy będą głosować za votum nieufnośc~ dla min. Curtiusa, zgłosronem przez frakcję komu nlstyczną. Sanacja budżetu Austrii n.ął projekt noweli do l'01lj)orządzenia pana pre.zydeota na personelu urzędniczym w wieks:ze.i czdci jnż dokonanym, ski-ego) z ok,ręgu nr. 53 Stan~sŁa-wó:w - Bo~dail1 Biłyńs 'kij, a została wczoraj uchwalona realizowane będą tezy komisji RzpHtej o podatk.u od nle.roolto mośej. Artykuł pift'ws:zy n0- gronom z Horodenld; na miejsce Ś. D. TadeUłSza HoMw1k.1i l. WEDEŃ, (PAT) - Plenar Wlanie 1'a wsparcia dla bezrobot. dla usprawnienia adminłstrac.łi. Przedewszystkiem więc zo Jle posiedzenie rady narodowej raz nych sumy 13 miljonów szylingów weli postanawia, że obmviązują }ilsly okr~owej nr. 1 w okręgu poczęło się o godz. 17. Pierwszy i 10 miljonów szylingów na akcl. staną zlikwidowane min. robót r.e dotychiczas stawki tef;(o p& J1.r. 61 No,wog,ródek - Paweł przema'w1iał poseł BrekseJ, zalecając żywnościową dla bezrobotnych. publ. i min. reform rolnych, datku w wysokości 7 proc. pod K1lrUś, roilni'k z Dowtia1Ju harano'wic:kie~o; na miejisoc Tadeu Kanclerz Buresch podzil;kował par obniża pensje urzędników państwo przyjęcie przedłożenia rządowego Uchwalona ustawa sanacyjna w~'ima 8~ mimo, że Jikwidaeja ta nie jest do 10 proc. od dnia przewidziana w prelimi.fiill!l'zu 1 Slłyezni a 1932 roku. sza Moraws;kde,go, Móry zl"lzekl lamentowi za tak prędkie zajęjcie Wych o 4,5 i 6 proc. Pobory poboez się mandatu, wchodzi do sejllllu się ustawą sanacji builietu. ne obniżone zostają o 15 proc. z lilslfv państwowej nr. 1 Władv slaw Koniarek, wójtt gmiil1y e-:em i t~zeciem cz.)'tal"!;u przed łoże zostaje zaniechany do 30 wrześna Nastętluie izba uchwaliła w dru Werbunek do armjj austrjackiej Proi~5t ad"okaiów &ruiki w powiecie kutnowsk,ild. nie rządowje o sanacji bud:i.etowej, 1932 roku. W ten sjlqsób osiągnięte zostaną oszc~ności wyratają przeciwko nowemu ustrojowi adwokatury wszystkiemi głosami przeciw głosom heimwehry. ce się w sumie 80 miljonów szylingów. Warsz {oresp. "Głosu Porannego" (Fr.) telefonuje: tów, jako współczynnika, powoła i publiczny, niwecząc rolę adwoka Świetna premiera Uchwalono również wyasygnow dawnem Qui Pro Quo Rządowy projekt ustawy o nowym ustroju adwokatury rów!nająnego do wym!aru sprawiedliwoścł. ey się przekreśleniu autonomii stalu adwokackiego, w kołach praw Wczoraj z inicjwtywy rady adwokackiej odbyła się konferencja siedzibie "Qui Pro Quo" odbyła się za uchylone konfiskaty ma~~z:i~ąc;:tr~: w"m!~~:j Odszkodowanie dla "NaDrZodu ll l1iczych wywlołał duże poruszenie. przedsmwicieli izb adwokackich z premje«-a prasowa "Królowej Przed mieścia" w inscenizacji i reżyserji Jak donoslhli&mv przed kuku eza 13. całego kraju, poświę!cona tej spra Adwokaci bez różnicy poglądów L. SchiJlera. Przedstawienie stało dniami, "Nlprzód" klfaikowski. Dnia 1 paźdzjernika urtąd P()Utycznych i W1ie. społecznych, twierdzą, :ile ptt'ojekt rządowy jest sprze Wyłoniony został projekt wszczę tera i całego ~akomitego zespołu. ty ods 'Z'kodowań za uchylone twu "Naprzód" nalefll1e cdsz!ko się jedną wielką owacją dla Schil- nie mo~ąc się doczekać wypla- wojew'ódzki przysłał wy<dawl.ic Następną premjerą "Melodramatu"..,-. d..., 124 ł 8" czny z zasadami niezależności samof:llądu ad~okackiego ł godzi aby ustawa w projektowirllej posta,,sprawa Dreyfusa" w tłumaczeniu l dową kamienicę czynszową w gr., oraz koszta wyrnot,zące 7."l'. cia wszelkich kroków interwencji będzie sensacyjna sztuka Rehfischa konfskaty z.asekwestrownł r7::) owame, w twoo'.e ~!.., ró'\mież w szeroki interes społec.zny ci nie ujrzała światła ~esto. Jacka Friihlinga. KmkowJe przy Alei Mickicw;. 35 ~r

4

5 Nr ]( - "Gł"OS PORANNY:.,. _ _---.:1..:.;93::,.:1:-. ~_, UAH[ 14 ~ru 1.OBOWAZUJE Dl -Va Z ł ł Ż K" /o CEn re FRBRYCZnYCH na damskie: 21.4B, 24.12, 26.82, męskie: 26JlO, 29.80, ~~~W( dziecięce: ~:.i~' , Do naqycia w składach komisowych Polskich Zakładów Garbarskich "V S", l6dź, ul. Piotrkowska _guzm., i., ll±!!!!!. KÓ Czl wi k dobry. awet: w 1931 r. Poni,Żisza hlstoda, która za- najy;(orszy Los, n,~ż samo dołlkinię To podwójme zycz,enie izootało pnz.ewidu,ie. "W1aŚrLie dla,{ego.skim transtportem jaskółek u (:.hwyca obelonie cały śwaa,t, od cie ręllti ozłi()wlieka - jak zresz- 'Wvsw<Chane. Szoferzy, których tr zeba się szcz.e~61mie miet na da się znowu napll'awić, co ze No~ego JOl"ku do Hon~kongu, tą i my przecież dłuv;:o się /lalsta- dro~ prowadzi z 'PrOWjllCji do bacznqści - Mo wie, czy w psuła nie'szc 1zęsna wnja cellla - radować jeszdz.e będzie w przy- najwi.amy i wahamy. zan,im szn~ \Vliednia, dzieci 1S'z'kollle, nie ma tym wv!padk'll nie chodzi o obej dzieci s z,lro,lne i stare babuleń szłości poikoleni,a, Sltud.iu.ią~e kać zacz.niemy sooronienia w.}ąlce nic innego do roboty, sta- śoie praw,a, C.zy jasjtójł lk lilie na ki pirzetapiaj,ą s'erce ś~j-ata, kta kronikę "konaj,ąlcej EurOlPY'" kla lice lamparta. A wtaśitrie ja- re gogpodvllie, ut.zędinicy pań-o leiy trr lktować, ja.ko żyiw111ości, rego nie potrafił wzrujszyć ani, Cóż to były za dz~wle CZalsy? slkóliki UJCzyni!y z rodzajem ludz shvowi na el1leryturze, - krół- ozdób do dams kich 'k'apclujszy, Buresz, ai1li Szober. - za,pvt'a z,dlljlllqny hilstolry'k. Mm nienajcrepsze doświad!cze-.ko m6wiąc aujskjaoki czł10lwliek ma terjalów słr zellllilczy.c h, c z~ Pod każldvm wzg1lędem ta ja PQzwalRllo łudz,iom umierać nla. Gdv podclza~ przeilo1tów, je- we W'szeil.klkh po.s1:aciaclh! bnille,i pozy.cj,i celne.!. s,kóroza bajktl.i.eist nowa. Gdy śmiercią głodową; rzuca,no si.ę siennyoh, śmiertel:nie wulżone i Wlzięi masowo udzaat w ratowa W ten SlPosóh w ciąjgu dwulch Uls 'lyis 'załem ową historję o nie na siebie nawzajem Z nożem po wyczerpalle, zatrzymują się w nin jrus1k6f.ek. VV ostatniej jesz- dni przewiez,iono do Wel c.p zwvlkłvm żywym ładunku, przy Hyczil1Y\D w zębach; z ap eltni a- kra.ach śródzi,emnodo1skich, sze chwili przvbie,ga.ią b~z tchu s<to ty'sięcy ja skółek; tam, a Ta- pomtniały mi się s~owa pewneno Wi~iellia ludźmi o odm~eil1- llna,idują tam zrustawaone p.ułrup na lotni<sko ze stalranmie Oipruko- czej na Lido, otwalrito 5'k<rzynie g<o zna.i'ome.g,o, gdy ws 'ladał do nych przelkionaniach; wvlsadza- ki i sieci, kitóre tego śpiewa ją- wanemi kla tlkami, dostśjrcza.łąc t k1 atiki. oto rzei1ka i wdzdęcz- samolotu. Powiedział on: no w powietrze mo~ty kolejo, CEli,{o pta'ka przeznacza.ją do nie- 'swotic.h dziesięć, dwadzielślcia, na czell'eda ulooj.a.ła w powie - Tak je:st, a erolplall trzeba we, po któlrych bie',gły {)ociąlgi; spodziewanej roli pta.ka.iadal pi.ęódziesi,ąt potja1kólw. Samolot trlze, a jedynie kiltkana,~ie star- uwa,żać za zwyclięg.two dulcha mordowano niewillnych; a jed- nego - ' l1{1)iel'!zolly śpiewak po- jest o~rewany ze WlZ1g1ędu na s1.v1ch.laslk6łek, n:ie/przyzwy.cza.. ludzkiego nad światem zwierzqnocześluie ci g<łoduj{\cy, z,roz:pa- jawna się,n,a talerza oh wloohów jastkól!ki, któłre loklujje ~ię w wy.lollych na stare la'ta do tego cym. Chcial!bYD ktiedy\ś 'zabrać ozeni ludzie pakowa['i ostrożllie grelkó'w, hisz'pan6rw i sardyńczy waoowan:vlch skrzymiach, da.me nowego s!josqbu podróżowania, do samolotu oda, zwu~zać UlU! tysiące jaisk6ljek do kołszy i kla- ków, UlpiOOZOlY i zmieniony nlie im,pędra lki, jako POiżY'VlrUe!nie. przyrpłaciro dl1o~ę na połuldnie mocno nogi i potem vrzooić go \tek, by im ułabwuć li ulll!olżliwić do poz'nallia, ja'ko "uce11i eon Następn,ie o'llbrzymi 1l1a18zymówy żydem. A dolkoiła wagonów i z wy's.oknści trzech t:\~sięcy mewogóle spóźnioną podróż na 'PO polenta". Można!Sobie 1W0bec te ptak ru\sza. a;by t:vsiąjoe 5'WoilOh s9jjnoł 'otów!talli -.truk na sta łr6w. Czem byłby wtedy orzeł łud'llie. go wyohm,zić. 00 się działo w natura~llych kolegów ip11zewi,eić c.rach g.ranicmych- kom],sal'1;\! w porównaniu ze mną?! * d:tljszach j,a.skóf.elk z Ralnersd()ll'- w deple.~sze kraje. Czy motżna i Ulrz~lJlicy. CzłoWliek mulsi być Równ~eż wiedeńczycy, loku- W pi,erwszem z,da'niu tej bo- fu,.~a,k nierozwiąjz.allną hyiła w sobie wyobrazić pięk:niejsze biurokll'a.tą, chodaż ser.ce.jego.łący jas'kóbki w samoloc'ie, mie ha Łerskiej epopei dobrych serc ilch oczach sviłjuac.ia socja~lla, je pl"zemaczenie loimidwa? czyż przeciwkq te.i biufoklracji bun- lihy podsta:\yę do rtzucooia pyznajdujemy P<lcztmistrzynlię z '1i zdecydowaj:v się zaiszcz~i~ dulch wynalazczy C zfoiw i elka, tuje się.l'alkna.ikategory1czniej. tania,: Czem są ja-s'kólliki wobec RanneiSdorfu pod Wiedlliem. żonę po.cztmistrza SWQją wn,zyttą który 'Pl1Zy aeroiplallach pi'zooe Z're!s.Zltą hvła tq t~lko formal~ nas? AleZ'WY1C1Jęs 'two techniki Do okien jej mielsz'kania zaczę- Ale miały S ZCZęŚCi.e. RannetiS- wszvst,kiem my'śl,a~ o wojllie, a ność; i jeśli,,go~~ie z Placu św. nad stworzeniem nastwiło tu~ lo się pewne,go dnia dobijać dorf leży pod Wiedniem, a Wie- w każdym r.azie nie (} jas'kói)'- Mar-ka, ci przeżarci burżuje i taj nieisl()odziewalie w odwrotk:illka,set jaskmeik, wv1g1]todni.a- deń, Dom:imo Wli.elu o'b'lzydu- ik;ach, nie znajduje swego, u- pasożyty <ptasile~o świata, nie nvan sensie, po,niewa.t serca, a łych, osłabionych, wycterpa- wych filmów, które to twierozą, sipmwiedlijwienia w tych no- ljjapadną teraz w OS,ta,miej chwj nde jrus'k~d, podniosła ta tech nych. StWOrlZeDLe, któl'e sz'ulka Jest 'W'Ciąż.leszcze mials,tern zło~ w''lch ialpowiet,l'llllvcl1,pasaże- li z zazdrości na swych proe ni/ka w przestworza, s.łużąc je- ' schronienia u człowlieka i w 0- tych serc. Pocztm1strzY'nj. :lwró- rach?... tarjackich kolegów z Wiedllia, d"nie dobroci ludzkiej. R Z'l.dk i, siedlu Uldzkiem, mujsq się znaj- Cliła się do towarzy1slł.wa oclbro- JedlloczeŚinie <li samo'dfumi to złote seu:ce nadidu.na.jslkiej sto święlty wyjąfte<k, A. K. idować ipoljlrostu w krańcowej ny zwierząt; to tolwar.zy!stwo!z 'Pos.pielS!Ztle pocuąlg<i zabierają ty.icv dok{)lla swe~o pięknego' MG rozpaczy. WoH 0110 pr.zewai..nie kolei zw1l'óci 'ło \Się poczęśd do..sią,lce jas.kólek do Wen.ec.ji; za- dzieła.,,, - "" '. '.', hiur podr6'zv, poozę,ś.ci do pu- ładowanie icil i w tym wy1pad~ * S d d n e n połuoode, rady Z da1sz:ym prz610tem na zez lw~enie na przewóz t~o nie Brothers i inni. Dziem.nilkJ całej 'J)OOlliewd zima.s,'pot- ll'wyklłego ładunku, gjrożąc w kjuł~ ziemlskiej są ij)rzepe1!n.iotne kał'a je niesipodziewanie w dro- przooiwnym WVlPadlklu zwvlkłe- Oipisam.i tej llliez/wygtłej e!popei, dze; spo1leczótwo pl'oszono, a- mi szy'ka,n,ami gr8.jnic,z.nemi. No "New York Herald" porusza by w koszach,. k OJli'8.!k ach, ocz:v:wiście. Proszę!~obie ty~lko.juli kwe&t.łę, czy nie należałohv skl'lzyniach i klia1jkaeh dootar- wyolbrazić twal"z celll.it!{a a rewi- oka'zać się W'Sł'P'Mliarom~lnie.tczyJ'o j,akna.iwięicej jals'kółek, by dent'8. palszportów, kitólry otwie- szym wobec t alkli~o narodu. mólc ja'kna.jwdęklszą il.ooć au-.fa sk'1".lv1llię i z.najdu.~ lw niej oto.znajdujemy się w ob}i.('!.u str,tacki'ch iaskooeik pom:yślnie gromadę zywych Jas1kólelk'. Te njeprzelwidziall~o n~odzenda prze1lrrunsportow'ać na 'Południe go artylkudou ustlllwa cellla nie djohrego dzieła. Może wiedeń- &Mrft h1h4es -s.. J. ::::eiil!:m l Czv Pani lie, tl godzina prasowanła elektrycznem źelazklem 1H18zluje gr ~ Sprzedaż wszelkich aparatów elektl'ycznyoh na RATY i ZA GOT6WNĘ jako SeMrelarMa osoblsla ::;,;~~:;i ~ :<.~'<':.,~!:,." '... ~..'~- ',:.~~~.' bl:i<::mlośoi: biura podr6ży pl1'o- ku OObyw.a się z.nadzwy'cjzajl1lą! Jest to zachw~ająca, wzru.,. :.. '. SiZOllO o oddallie do dy!sipozycji trolslklti'woślcią. TY'~lk{).tedi1o w s 'z,ają,ca do łez hi\sotolrja, znaczsamolotów i wagonów koille.jo- przvjgoitiowailliach.jest dość gro" nie ipięjk.niej~za, ni ż w,gzylstko, Wkrótce wv1ch celem od-tran.sportowallia fes1wwe: oto PUl11dv gfalliozne 00 nam dotydhlczals na temat jask 6tek, k'tóre bez ij)oolo'cv WłOleth i JlliRo.s łalwji żądajlą od "Wi,ed~" mjda do powdedze- W kinie ludzkiel nie mogą s.obie da~ władz aul$trjackidh podwis. o nis. Ufa, Paramouillt, Wal'1ller nauczy wykony jak należy wać prace ~wiązane z tą poważną funkcją i co czynić by zadowolić dyrektora. :~~ ~~~i,:~::~<, wypada, swego.. :,.,;'..,; :::. :t:, ::~:.~< 'h'::~::. ~, SMlenie EleMlrOwni, PiOlrłłOlsMa 115 Tel Wszelkie pokazy nie obowiązują do kupna., Tel , "i~żł!. radiowe okazują się praktyczniejsze od metalowych w cią.gu lat ostatnich wyb'lldo- no ostrutnio w Ni9mczech do budowano w Niemczech szereg nowych Wy a!11ten ra.djostajcji nad3jw,czych ra.djostacji 1).[l,da",~czych. Za.stosow,a, drzewo. Wydaje się to dz.mvnem, no do nich ciekawe urządzenie. g1dyż waeie takie w Monachjum, Stal OJ żelazo, jak wd'adomo, z któ Caisers18Jutem, Kolonji i Królew. rych buduje się zwykle wieże ra- cu m::vją. wysokość od 70 do 80 m. djosta.cji, są. bardz.o wtażiwe na Szcz.ytem jednak tej technijki budo wszelkie d1'aiała.nija elektrycme i ","lanej są dwiile 'Wieże radjootacji w dlatego pochł3jnji~,ją wielką ilość Miihlacke.r, które posiadają. w:yso energji wypromieniowanej z ante- kość 100 m. są to na,jwyisze wieże ny, Aby tezo u.ni!knm, r.astosowa- drewnrane na świecie). Wieża ma przekrój kwadratow;y długość boku u podstawy: 15 m. u,szczytu 1,5 m. Do budowy użyto drze.wa z sosny nmery~8lńgkiej ze względu na. jego trwałość, wytrzymałość i brak sęków. RóWl!lileż kon serwacja tego ga.tunku drmw1a nie je~ trudna. Wieże te zbudowano latem 1980 roku, przyc.zem do zmontowania jednej potrzeba było 20 dni roboc~ Najcudowniejsze zjawisko filmu dźwiękowego!! Jeanelle mac Donald z niecierpliwością oczekiwane przez wszystkich miłośników głosu, urody 'i wdzięku. W następnych dniach już ukaże się ua ekranie LUft"AA

6 WSZYSCy jak jeden mąż 'vinni złożyć dziś datek na bezrobotnych Dziś, w nied7aielę, dnia 4 paź- dziernika ogólna kwesta na bezro- W ClWl'a.i w ~odrtjinach połu- Pl"1lY~ląda.łą~o się jej UW4Ż- dylę do urw:tt1n1eniia Slwe.i ofiary WXROBÓW BAWEŁNANYCH botnychl dniowych 7061łał ciolkonany w nie. WajnberiHlllka me przy- ł ucioouiee N. LEBERMAN S-ka, Niechaj nikt nie uchyli się od centrum miasta pisując temu iadnle.i w~i. szła Kl'ZYk.i kobiety wołające.i o mies~ezące.l się przy ulicy Naelementarnego obowiązku społeczne ZUCHWAŁY NAPAD BANDYC spoko.inie swą drogą. pomoc usłyszeli na ulicy prze- rutoww...za 22. go i złoży ofiarę) dla najbie<lniej- K NA OSOBE NKASENTH Gdy p1l'lzybyła na ulicę Pilsud ehodin!oo. ~, iinnymi djwajj Ohłopcy naromias,t śledzący ~zych. KASJERK FRMY MAZO ski~o 76 l weslda do bramy, chłopcy zauważyli wychodzą-\ olo Siłwierd:z.ii, i~ podnieśli bu- NiechaJj tukogo nie zabraknie LEMPERT. SlPostmegła jakiegoś młodego ~o z siedli, likąd i!ocl1odziły telkc, którą porzucił w trakcie p~zy apelu ni~enia pomocy blii- W firmie po~~j. ma.hłe.e.i m~ę sto.ią~o w sienti. knyki. m~ymę, wobec cze- ucieczki. niemu pozostającemu bez pracy w swój skład fabryczny J»'Zy u11- P. Wa:jn!berż.anka. pneelm- go Szlama wobec tego przesano clę)2jkiej dobj~ wszechświato,wego cy Piłsudsikiego 76, pr8eu.ie.iuż wa.ląc coś zł~o. trzymaną POSTANOWL GO,ŚLEDZĆ do wydtljiału śledczego i osadz.-;:: kryzysu. od lat 10 w cha!l'akterze kasjer- ~l'zez brelbie teczkę ~ J)1,enię(br -i stwierdmić, uy ów m~czy.znl! no naj1'azi.e w areszcie do ca~k9- ~i~chai każdy. przy~z~nł s,ię do ki p. Herta Wa,jnh~~ (Wólczań mi u.ięła mocnie.i szybko za- nie jest przyczyną ala!l'mu. witego wy.iaśnieni,a sprawy, tj. ub:.ema doli 11aJba:rdzteJ potrzebu- sika 235). mier.zała przedostać st( bja frorn Młodzieniec fnv spokojnie do ezasu skodjfrontownnia go z jącym. Zwykle w sobotę P. Wa.lobell'- towe schody, prowadzące do gedł sobie ułilcą Piłsudskiego napadnliętą. żanka cho~ła do Banku Pol- flrmy. W tej same., ehrwmi o:loo do Ceg,ielnianej, następnde do Na kl'u.yki Wajnbedanki, po ł.x- "GCOS PORANNr.' --.: '[931 ~r. 211 dba d,ckin e w klatce schodowej Dosesji Drz, ul. Piłsudskiego 76 tlrf5ztowano ~tł lełn ieeo J. Szlama - erozi mu sąd doraźng ZwiąZki domagają się 1..'W1.iąz,ki Z,awodowe zw 1r6dły s~ę w ofircja1nej drodze dio okte: gowej irnsp.e'kcji pracy o zwoła nw kollfere:ncji w srpmow1t! za wareia umorwy l.biorowej w nie zawarcia umowy zbiorowej w przemyśle jedwabniczem zlrzeszonvloh 1Jkał 'Uiiach jedwabnych na terenie ł6dzkiego Okr-ę ~u :pr,z,emv\słowego. (d) "łowa tkalnia u Scheiblera i Grohmana zostanie zamknięta Zarząd zjednoczonych zakładów PrZemysłowych Scheiblera i Grohmaoa z braku zamówień postanowił unieruchomić tkalni~ swą przy ul. Kilińskiego, t. zw.,,nową tkalnię", gdl7ji1e zartrudnionyeh było około 1000 robotnikó'w. Robotnicy ci będą, prajwdopodobnie 'W1 częścl prze Mesieni do innych oddziałów fabrycznych. (d) Wykłady publiczre Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi Dowiadujemy się, te w:ykłady prof. M. Grotowskiego z fizyki aj mertodyld nauczarua tiirzyki, po czy' nają.c od pooied.zija1ku djdlila 5 bm. będą. się odbywały w gmachu gimnaa:jum Piaisudskiego (Sien.kaJewioza 46) W' god7l1'\nach od 4,30 do '7,30. Spis poborowych rocznika 1911 w poniedrziałek, dnia 5-go października r. b. do spisu poboro~ wych w lokalu biura wojskowego (ul. ZaWladzka nr. 11) w godzinach od 8 do 15-ej powintti się zgłosić mężczyźni, urotlzeni' w 1911 roku, zamieszkali na terenie komisarjatu, których nazwiska rozpoczynają się od liter: N, O, P, R i zamies~ka li na terenie V komisarjatu, których nazwiska rozpoczynają się od liter:, J, K. lłolre dyżury aptek Dziś w nocy dyżurują następu Jące aprteki: A. Potasza (P. Kościel ny 10); A. Charemzy (pomorska 12); E. Miilera (Piotrlwwska 46); M. E,psm.ajna (Piotrkowska 225); Z. Gorczyckiego (przejazd 59); G. Antoniewicza (pabjanicka 50). U WOLNOMYŚLCEL W nli'edzdelę, dnji:a 4 pa,ździernika r. b. o godz. 11' rano w lo}{alu wła Ęnym przy ul. W ólcvańskie,i 77 odbędzle si,ę z6lbranie, na, którem zostanie wygłos,zony referat na temat wierzeń religń,jnye:h. Wstęp dla członków i sympat,yków. Sekretarjat PolsDi1ego Związku Myśli W o1nej czynny jest we wtorki, czwrurtki od godz. 7-9 wiecz. w ruiedz:i:ele od godz. 11 do 11 w po ludnie; w tym czasie udziela inlformacji w sprawach wystąpienia z ~in wyznanlonwych, Zlaw~eraooa, ślubów cy'w'ilnych itll. skiego. celem ookolulllia wy- nlk ów Nowo - Targowe.i. Pomorską, uciecxcc zbrodniarza, zbiegli rirlany większych sum piem 1 ę- ZADAŁ JEJ SLNY COS BU- Placem Wolności, Piolrkowską sie naty'chmiast s~tiedzi domu, d.zy. pobrzebnycll na wypłatę 'l'elką W TWARZ, i Zawadzką do Z'achodnie.i. którzy zastali ją leżącą na zi.e dla robotnik.ów. Rfnvnlież i poc~ usiłował wyrwać ~j W międzye7j8sie d~w:ied2lialdo mi. w CiZOl'a.i udała sę ona do ban- teczkę z reki. się. że ~tał d;okona;uy napad KREW SPŁYWAŁA Z PORAku, zabierając ze sobą Podlczas SZQ1llotlllnia się n8e- bandyc.ki. pow.u~domlon~ o.pv- NONEJ TWARZY. złotych. Po ołrzymanliu djrob- wiasła upadła na ziemię, lecz,,:yiszem pobe.ła dowledz!ała Okazało sil'. iż.ies,t bez»>'zynych pieniędzy i po umieszcze- nie tracąc ani Dla chwałę przy_ Sę., którędy tomnrośei. wobec cze~o zamesio mu ich w tee:zce, udała się z tomliośei umysłu, obiema ręka BANDYTA ZBEGŁ PU- no.ią l1;a pifj'ws'ze plęłlro do powrotem do lokalu fill'1dy. W mi mocno trzymała feaę, nie SZCZONO SĘ ~A NM W Hrmy. ('jlwili~ gdy wychodziła z banku pozwralailtc sobie jej wydrjleć. POGON.. Wez!wlaDO natychmiast leka- ZAUWAŻYŁA JAKEGOS ELE JednoezeŚinie p: WajiberżaJl ChłoPCY, idący f.a batlldyłą, rza, który o:pałlrt-ył i przywrónancko. UBRANEGO MĘŻ- ka krzykami poe~a' alarmo-- dowie~ieli. się w mi~zyezasie cli do przyłojdjl(}ści ranną, po- CZYZNĘ, wać lokatorów, co zmusiło ban k~o pllllu.lą. Podes!Zli wobec CiZJem w stanlie osjahiolu'1d odt'ego do poste:ru!dlkowego pr7,)" wieziono ją do domu. l' MM MhM. ss "!iłib"$++,g~ AlE T" POTRKOWSKA NR TELEF Sowiet, sdrzedają TŁUMACZENA PRZEPSYWA N E NA MASZYNE POWELANE DRUKÓW_ futra po wygaśnięciu umowy z firmą Groslajt PrzedstaWlcfelstwo handlowe w PolSCe POdjęło samodzielną be'z- ZSRR w W:a:rsz.aw~e po Wygaśnię- pośrednią sprzedaż wszelkich tociu umowy monopolowej z firm'll warów! futrzanych z włajsnych skła l. A. Grossle1t, na sprzedaż komiso- dó,w. wą sowieckich towaró'w1 futrzanych Zniesienie tramwaju nocnego z powodu małej frekwencji Jak dotychczas pierwszy nocny wyrusza z Balłuckiego Rynku o gotramwaj Nr. 11, odchodzący na dzinie 3 min. 10, docierając na Chojny, Wy:rusq;ał z Bałuckiego krańcową stację w Otojnaeh o Rynku o godz. 2 min. 55 rano, do- godz. 3 mim. 40. Jest to pociąg kocierając do krańcowego przystan- lejny nr ku na Chojnach o godz.3m. 25. Zniesienie pociągu 11 nastąpiło Był to pooiąg Nr. kolejny 116. ze względu lila małą frekwencję. Poczynając od dnia 1 paźd7jternipasa7ierów, dążących na Chojny na ka tramwaj ten został zniesiony i godz. 3 min pierw~zy pociąg nocny na Chojny.,.,;, Pr'Walne Pogolowie Lekarskie li~l~na ~ Telelon: Udziela doraźnej pomocy lekarskiej we wszelkich wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocv. Lekarska pomoc akuszreyjno-ginekologiczna, OOOOOOOOOOOOCCX~ 101 ~E~HERrOW S N oer Wmel da Z Skl- Klhńsklego 14 j Dr A M A Z U A Specjalista chorób skórnych ~dziela lekcji języka Diem.iec"~ego i, h. ł. h lteratury (w grupach l pojedynczo), wenerycznyc l mocz op CloWyC elektroterapja, diatermja, badanie krwi i wydzielin Andrzeja 5. telef Przyjmuje od 8-11 i 5-9 w. Specjalista chor6b uszu nos~ i gardla W niedziele i świ1ta od 9-1 Płsudskiego (Wschodma) 85 Oddzielna poczekalnia dla pa' D O W r 6 C ł zbiegu ulic 7.a~hodnie,{ l Za- J~k zemała pnesluchuliącewad7jkie.i i oddali bandytę w rę mu Ją wywi.adowcy, n-apas-tnice polic. ii. kiem był właśnie ten młody Bandytę doprowadzono do mowiek. którego widziała w 5 komisar.~ału policji. Tam ukn Banku Polskim, lcez nie może zało się, iż zatrzymanym.lest t'wielrdzić, czy Jest to ta osoba, 24-LETN JAKÓB SZLAM~ którą w4adze aresztowały zmnieszkały pł'zy ulicy Miel- Drniś zostanjie pnzeprowadwetmtl'skiega. 16. na konfr{)j1,tac.ia i \f razie jeśli Podczas W8tępill~O docbod7e zostanie nliezbicle oowiedzione. ma zatt'zymany n1ie pr~} Lnal że SZlam dokonał na!pad~ prze się do zarzutu dokon.arnia napa wieziony zostame do wi~ie lu baodyekicj(o, przy erem ze nia i znał. że ODPOWADAĆ BĘDZE JEST URZĘDNKEM FmMY PRZED SĄDEM DORAŻNYM. Masowe kontrole w fabqkach przeprowadziła ns'pekda pracy w Łodzi wana zo:&tala pil"'zez wlladze c~n tralne w Wa,r,gza w1i,e dq Zlllacz-, neg,() ~tr,zenia kontroli nad przedsięib[,orlstwami przemy\slowemi i zalk-tadaml P'l':3.cy na terecie łódzkiego o:k["~,przemy!siłowego. Za,rządz~ie fu wvdane zos'tało!przez millliisłer,stwo ])racy i op,ielki społecznej. iprzedewlsly stkiem celem niedorpu/sozczernia do dahsz,ego łamania ursta1wy. W nocy z J)!ią!Lku na soootę W1SZ'V\SCy obwodowd: inspektorzy plracy 'Z ()Jkf\~Owvm ;insp. W oitlkiewfuc'zem na czele dolkol!lali l)"\-erwszych masowych, lllcnych wizytacji Mdz:kiergo p!l'zemytsłtu. Lnspekcji dokonano w inspekcja pracy onegdajszej nocy wez godzinach od 11 do S nad ranem. Skorntrolowano łącznie 0- ko.ło 30 f:abry,k. W re'zuhacie sporządzono proło, ku'ł6,w za pjrze'kroczenie ujst,awv o cizasie pracy i za zatnudnia llie kobiet!)ez specjalnego z('- 2JwoJlCrnia. JJJ.spe:kcja 8twierdJl~, la r61wiliei w.tednynt 'WiV1Padlku, ie fl8bjryka czynna by~a na 2 zmiany,po 12 godzin, zaffili~st na 3 zmhny Ptł 8 godzin. W~aściciele fad["yoc, w k1.61-' rvch S.pO~ządlZone zostały p:r(j.. tokcly, izo's,taną, osobulście podąg!lięci do odpowicdzial:nośoi. Grozrr im, w my, śl llowych l,arządzeń, kara hezwzględnego ai"'e:sztu. (el) Dz iś eor8z OS 181n arcydzieło dfwlękow8 - kt6re jest perłlł i chlub" najnowszej produkcji francuskiej 1931/32 Pociąg samobójców w rolach gł6wnyeh: wybitne siły komed.ii francuskiej 6eorge [oun, Robert Vidalin i BlaD[be Beruis Śpiewy i muzykę zastosował Rajmond Berner. Aparatura modelu 1932 firm, światowej "Klangfil m". Począlek seansów O 12 w Dał. Na -szy se ans wszystkie miejsca PO 50 gr. i 1 zł.,... - ~. -., ','...,>,,

7 Nr. _27_1 ~4~.X~~,~.G~L~O~S~P~O~R~A~NN~~yn~~1~93~y~ ~1_ Kącik radjowy Posucha na wynalazki Kryzys przybiera na sile... Czy także w radjofonji? Czy i tu tysiące różnych niedomagań nie smaga Obniżenie plac \ kasie chorych... Z W piątek Nowa umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia i biczuje najszerszych rzesz amato- Jak wiadomo, od. szeregu t y- tacj~ i podpi'sania umowy, CZ\ skich? Te trzasiu atmosferyczne, godni między lekarzami łódz- też leży to w kompetencj:łch wz.ajemne interferencje sąsiadują- kjiej kasy ch{)rych, a wł,adzami wł,adz warsza wsklidh. cych ze sobą na falach stacji na- tej instytucji., istnieje \tntarg Obecnie nadesz,ła do Łodzi dawczych, Ciągłe kłopoty z nabija- na tle zawatcia n{)wej rrlluowy, odd~wied.ź wyjaśniająca, iż n -m akum~latorów, stałe '"V'ydatki w kwestji Ulstalenia płac i zmia władze łódz.kiej k'asy są na.łzuz coraz to ' ~ nweru"-. anodówkami, z 11y n:e'k'tóryoo oibowiąz'ków le- pełlliej kompetentne d{),. <tłaprzepalonemi lampami. Sznury się k,arz:,! kalsy 00 ()rvch. twienia sporu, ptzelpto ; ;adze wikłają, stale coś na podłog~ leci W przedost'atniean _ stadjuill1 nia pertraktacji i podpisania f tłucze się, kontakty się obluzowu zata'l"gll spra~va Ultlknr.ła na mar umowy. ją, proch siada na koudensa torach ijwy'!ll pulnkcle ze yvzg,lęd.u na W zwi,ą'zku z tern odbył{) się ktoś tam w śro~,'u aparatu "gme- k{)uleczll10~ć. ustaleluua, czy w~a- pos,i,edzenie przed/stawicieli oby rat" i po poprze_kęcał wszystko d:ze łódzkej kasy!są?jprawmo- dwlu stron, na którem po'stanol{u strapieniu właściciela radja. ne do przeprowadzema pertrak wdono przedl:ulżvć umowę do- Masz st.ary aparat - źle. Masz nowy najnowocześniejszy - tem go- rzej, bo za pół roku ł on będzie " ;przestarzały. Słowem bieda i roz- Na,jwli.ększą. i najpoważniejszą pacz. na to zdałoby się Jakieś le orga.nizacj3c, prowadzącą SW!e prace kw'(:l1wo. pod ką.tem wirlzenia potrzeb pań Teraz właśnie, gdy główny se- stwa, jest zwią.zek strzelecki. ton radjowy z najlepszym odbio- " Za naiczelny obowiązek postawił rem nadchodzi, odbywa się szereg sobie zwią.zek strzelecki system a... wysta'w1 radjowych. U nas o takich wedł. 'nieśmiertelnego dzieła Główni wykonawcy tycrz;ną. pracę nad przygotowaniem wystawach cicho, bo u nas bryn- i wrgajlliflowaniem obrony państwa tvchc zasową na przec'iąlg trzec..lt mies,i,ęcv, t, j. 00 Nowego Roku. Jedno~ ześll.ie. w zwią:z:ku z żą,daniami władz kasy, lekarze z~odzil.i Sl~ na czasowe obnilźc nie ich plac (do dnia 31!lJfU dnia 1931 r.) o 10 P OC. W dniu wczora.tszym nie,zależnie od wptowadzone,g{) ostatnio stanu rz.eczy, podj.ę1e 'zostały ponownie perhakttacje w kierullku zesta wiellia szcz~ół&w D"lWej UJffiOlWY. (p) _ia~_obr!zl!l"l,!~ ~l po krótkich lecz cię:,, kich cierp~niach zmarł znany w szerokich koliach naszego miat:. t :_ ś. p. kpt. w st. sp ocz. Franciszek Adamczyk, długoletni kierownik erkiestry 31 p. S. K. wybitny pedagog muzyczny, utalentowany kie rownik orkjiestr szkół średnich w Lodu. Smierć jego wywołała. wielkie wrażenie w całem mieście. Ś. p. kpt. Adamczyk znany był jako zacny patrjota i obywatel. Kursy przysposobienia wojskowego związku strzeleckiego dza. Ale zagranieą, gdzie bryndza O S J a Lu ne Velez nietylko w ZJlaczen.iJu obrony grapodobno jest wię)ksza wystalw'y się., DJ:ic, lecz i podniesienia stanu gojuż odbywają (Berlin, Chcago), a ' John Bole- spodarczego i kulturalnego kraju. niclj, jak na dłoni, przegląd wszyst ~ Do zwńą.zku strzeleckiego należ~ kiego, 00 się za ubiegły rok mtere setki tysięcy czło'lkó.w, zgrupowa.- d k ł 1\,- W sującego dokonało w dziedzinie ra W nych w wielu tysią.cach odduałów djofonji. y p a po miastach i wsiach. Otóż zaznaczyć naleiy :r.astój na związku z rozipoczynającym 'Wi~lkie wynalazki w radjotechni- ł ł slfę nowym rokiem pracy przyspo- Ce tak, że tym razem aparat naj sobienia wojskowego przyjmuje w a u D w e \V n g J nowszy kupiony w r będzie. z 'M'ząd związku strzeleckiego mianajnowoc2.eśniejezym także i w ro Odczyt wicedyrektora izby przemysło.wo.. handlowej dr. Sanda sta LodZJi wpisy ka,ndydat6w il kan ku przyszlym. dydatek na członków. Poza jedynym wynalazkiem ame W piątek wieczorem odbył sl~ w czy zaniechanie wypłat złota było głębokich przeobraień w systemie Zgłoszenia do 10 pażd7iernika rykańskim lam,py "vaniable mu" lokalu stowarzyszenia technik... zjaunskt'em wolun... ~""'ty"'""em, czy.. załatwib, biuro za.rzą.du, ul. Piotr '''''1'."",1' A e.,.. '... ""'01- "'... P'lenlęż.Dym. kń~"ska nr. 64 (w. podwó-' n ) mi.. P07J\'ii4 ające J""" 1 Werzy meryc odczyt, zorgatwwwany wspólnie ~ nie od"""rtą 1,--'... M...<Cl ą, 2) ja W d k" hi 1- vn "", " ńlllj1ln\ wyłączan' "~acji lo- LV~... _ nun... ue ys USJ za era l g os pp dzy go';!'". 6 _ 8 _'1..._-. 'm'tt. na ~~.. '" na le.., przez to stowarzm:.zenie i towarzy- kie są ujemne i dodatn;~ skutk' ta ta R' k' b ł UJ" w ~ k mej" sam, r e" J... t s""'" 01- '9 S ros zews 1, mln. P!ip ow- J ą.tkl em llij. edziel iii' ~~.,.. a luz z ej a l" "'".1'- stwo ekonomistów, a W'o,'głoszony spadku funta dla Angl~ 3) czy ki, in' Emil H' 1._. '. 'alne'; kn~'0trukcjl, m'etna ';''''dnych ""Y~'!'" "01,., 6 Z. l,rsz""",g ilull. - cj """"... przez wicedyrektora łódzkiej izby mozja,'\wy jest ;bez 'Włilększych tarć B. min. Pepłowski zacytowa ~""UQ'OOU'<lU'O'~ poważniejszych DOw~ci tym ta- nrtantystowo-handl,.~ł d~. San ~ "'"""" u.... powót do dawnego parytetu fun- rozmow~ swą. Z pror. Rybarskim ze~~t za to eały szereg drobnych na temat WlyPadków walutowych w ta, 4) czy w związku z o&tatniemi który - zapytany o powody, d1~ Osobista ulep.szeń, które w sumie przeciez Angji ł wpływu ich na nasze życie wydarzen~ nalci.y OCZlekill1ać dór; ch nie chwieje ~ię złoty pol- Wacław Lewandowskł, profe dają nam znowlu duży poe.tęp. Tu- gospodarcze. sk~ ZlliPytał, czy słyszano kiejy- f sor Konserwatorjnm H. Kijeńtaj naleiy wyliczyć używanie spe- Przy stole prezydjalnym zasiedli Diwlekowe Kino kolwiek o tern, by chwi.ała S~ wa-r skiej w Łodzi oraz konserwacjaln( :- precyzyjnych kondensato PP. Mieczysław Hertz, prezes towa- lufa w Albanji. torjum im. K. Szymanowskiego rów obrotowych w formie śruby rzystw'a ekonolnistów ł oź. Bur- "ł\ P lld " Przewodniczący p. Mieczysław we LwowiQ wznowił lekcje gry mikrometrycznej, coraz lepej pra- sze ze stow. tecluńkówt. Hertz w dowcipny sposób określił fortepianowej. m. 6-go Sierpnia cujące skale, od,zewnątrz oświe- Wobec Hemie zebranych w wartość porównań 30-mljonowej 22, tel tlane, zastosowane. coraz szersze ~ wypełniouej sali przed- Polski z AJbanJą, która Uczy mi-.... głośników magnetycznych tak do- stawielel.i życia gospodarczego pre ul. 11 Listopada 16. ljon ludno cł, w czem OOrOOO banskonałych, jak najlepsze dynamicz legent omówlł ogólne przyczyny, dytów... ne, a przecież tanich ł dostępnych. które były tlem ostatnich wypad- Dziś i dni następnych! Dyskusja była uwypukl~ lości obwodów strojeniowych są ków walutowych 'W1 AnglJ~ po_ szeregu momentów zaznaczonych Z'Większane celem uzyskania duiej czem zanauzował 4 ~adnienia: 1) KO. D R ;rzez prelegenta. (-) selektywności. Na pierwszem miej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! seu daje się lampy ekranowe ulem i inne odśpiewa fenomenalny powi~zenla zasięgu, na końcu u- ŚRODEK ROŚLNNY A L HEMORODOL aktor J O i śpiewak L S O N Kursy wieczorowe miem.cza się, obecnie takte. w Sta- HEMORODOL leczy hemorody, - RAWSK tylaki, jest to nach Zjedn~nych, p1ęcloelektro utrwalony wycilll! z kasztanowca d~ lampy, dające silną audycję, ndyjskiego w postaci kropel do Używa elę coraz wtęcej filtrów uiytku wewnętrznego czopk6w!w8tęgowy ho Skład gł6wrlj:. c APTEKA Magistra J. RAWSKEGO Włelkim postępem moma na- War!lzawa, Ma~jańska 12 (ról! Twardej) tw!ać ooraz więcej wchodzący w ży cie zwyczaj umieszczania całej apa ratuty odbiorczej zasłlacza ł głośni Na wz6r wledetiskl ka w jednej skrzyneezoo. Skrzyneczki te przechodzą z jednej strony często w okazałe szafki, mebel PRl cownll ki połączone z gramofonami najnowszego typu, z drugiej strony ORTOPEDYCZna szczególnie w Europie budują raczej Dlałe skrzyneczki, które mają pod kierunkiem Karola 5 tendencję do zmoie)sza.nfa sm>ich D-ra Lublc.a wymiar6w. Wszystko w jednem, wykonuje podług odlewów oto basło dnia. Precz ze sznurami gipsowych: wkładki na zbolałe stopy, gorsety na schorza drutami w radjofonji. Dalsza, ale juź bardzo miła rzecz łe kręgosłupy, aparatv ortopedyczne na gruźlicę siaw6w, niespodziauka w radjofonjt to wielka znima cen. Nestety zagranicą, bo u nas jeszcze w tym kieoraz sztuezne nogi, ręce etc.!'ul1ku cicho!. W Berlinie odbiorni!k 2-lampowy do odbioru stacji lokal czy stale na pierw1szem miejscu na nej w głośniku kosztuje obecnie świecie stoi. kompletny z wbudowanym zasilaczem do sieci, całość miła i zgrabna, małe wymiary, przy doskonahiorn~k 4-lampowy z trzema obwo Drugi typ sztand.arowy, to odłej głośnej audycji, najbli:i.szej stacji około 70 marek z 'ampam~ czy sow\atty do popędu ze sieci, dwl'j dami strojenlowemi, także przysto li okrągło 150 złotych. Typ ten wysokie częstotliwości, z których jest szalenie popularny ł ten typ conajmniej jedna ekrano,wana, audjon i t niska z pentodą kos'gtuje posiadający te miljonowe rzesze siu chaczy na Zachodzie np. w Danji, 200 mk. czyli około 440 złotych z która choć w śmdku wrącego kotła europejskiego bezbronna, bo bez dalekich stacji. Kto jednak niema z lampami. Tu jest juli odbiór także i armii i floty, -za to co do radjofonjl pieniędzy na lampowy odbiornik, a raczej co do ilości radjosłucha- nieeh kltpi detefon. _ w porywającym dramaci& człowieka z tłumu, któremu rozpacz i smutek szarpią serce, gdy dla sławy, zerwał z mufoili tradycji Polskiej Y.M.C.A. Wydz,iajl: loślwija.towy polslciej YMCA (Pilotrkowska 89) przyjmuje jesz~ od godz i od ~sy pań i pam,ów do nowych grup na kursach językó'w obcych: śnjila niemieckiego, amg1ielsltiego i franousldoogo. sp!fwiiiegojailiino W najbliiszych dniach Ul"U.chom.iona zost.."\ilą. n.astępujlj!(le kursy Początek codziennie o godz. 4, Zl3lWodowe: 5-0 miesięczny kurs ra W święta, soboly i niedziele djotecłmijwny dla ama.torów, 2 mie o g.. 12-ej.. sięczny; kurs fotograli'cmy D 3 mie _~!!_" D sięczjly kurs reklaany i umiejętności sprzedawania. orar.: 6 ~sięczny METODA BERLTZA. ku!l's ste:nografji Od lajt 7 is1jlifuje w Łodzi (obec- Opróoz wsów pio'laka YMCA w nie przy ul. Piotrkowskiiej 86, w no Lodzil, chcąc ułatwić pra.cmvtnikom wyro odpow:ijadaj!!!cym wszelkim Wy budowlwym usunięcie broków: w magam.iom hyg~ny i estetyki lo- wykształceniu teoretycznem, urukalu) szkoła języków ObcY'oh, oen- ohamlila od 1 listopada do końca tt:ala której znajduje siię w Londy-.kwietOila S-letnią s.-zkołę ma,jstrów me. budowlrunyoh. Głównem vadaniem szkoły jest Opłaty na lrursach i w szkole naucrz;anie uoznilów w krótlcim Cla.- ma.jstrów: budo'w'1anych są. b. ni~. sie praw,idłowo mówić i ~ać po angiel-;ku, francusku, ni&llieoku, włosku itd. pr~y<'jlem profesor'aani są. cudzo?jilemey i specjalnie w tym kierunku wyszkoleni pedagodzy. Dla studentów i kupców, wyjeidiają.cych Zlagranicę, krótkie studjum w szkole przedstawtia. nieooeni oną. WlartoŚĆ. Zapisy n..'t rozpoczynają.ce s~ no We kursy przyjmuje ~ codziennie od 1'1 do 1 i p6ł i od 5 do 8 wie<'jl. tylko, P!iotrkowska 86. Próbne lek ('.je b~a.tne. Dr. med. RECHER Specjalista chorób sk6rnych WATALinA lekka i ciepła tylko z firmy (~mun~ ~o~!~itner Sienkiewicza 79 tel Sprostowanie W ogłoszeniu keltja~b, z dnia 2'7-go W'rle r. b. fabryki meblt. M. Ter N arutjowicza. 12, w podw6 l"lu, mylnie wydrnkoiwano l. M. Tyrkeltaub. Powh1nno być. M. Terkeltaub, N a.rutowcza. 12 w podwórzu. ~~~ Dr. Ludwik Falk powr6cił ch6roby sk6rne weneryckne. Nawrot i tel od i od 5-7 Dr. G,ula Kraul OKULSTA powrócił. POTRKOWSKA 86. et Hft i1 5M" = tie będzie,.szampana 1931" i wenerycznych Te.~o'roczne kujjjtull'v win.ne V BBllnlB djafbrmją l BBkfraferapl s,zallpall.id ~{)stałv tak przez gąsienice fd10kiserv i przez zimna POŁUDNOWA 28 tel podczas lata znlilszczolle, że.nie będzie się wcale zbierało Od 8-11 rano i od 5-8 w. wina do bullclek. W ten stposób :.. W niedziele od 9-1.: odpada -szampan 1931.

8 i ;rii"i~ii: i;iiui~;;ihfi\ i iiii~iiiiii\,... : Ch. n. Bialik \V tealrze mieiskim Dziś wieczorem teatr miejski na Cegielnianej gościć bę~ie wielkiego poetę hebrajskiego Ch. N. Bialika, który przybył z Tel-Awiwu do Polski na krótką gościnę w charakterze "ambasadora" hebrajskiej kultury. Ch. N. Bialik nie jest dla tea,tm osobą obcą, okazał się bowiem rów nież nieprzeciętnym znawcą sceny, jako wip'"ost genjalnym autorem hebra,jakiej wersji "Dybuk", która to wersja według zdań osób najbardziej kompetentnych - znacznie przerasta orginał. To tez głównym był fakt, ze tewtr "Habima" o trzymawszy od autora (Sz. Anskiego) egzemplarz orginalny "Dybuka", był zdecydowany sztukę odrzucić; niebaw~m jedn:ak, po otrzymaniu tego samego utworu w w\s.paniałej adapta~ji Bialika, sztukę zakwalifikował do wystalwdenia i głów!1ie ~ławę. na niej ugruntował swoją Dziś więc Ch. N. Bialik będzie obecny na sztuce Andrzeja Marka "Pieśniarze Ghe4ta", którą zresztą.. Kratki sqdowe ~&.l'.oiiq... ~,~ zilstosovjanie łłowe sportu wędkarskiego Niema tego złeg o, coby na doóre nie w y szło. Pon ieważ potrzeba jest matką wynalazków, nic wi ę c dziwnego, ż e ludzie podczas tak ci ę żki e go kryzysu chwyt ają się najroz.mańjtszych sposobów zarobko wanin.. Być może, że przyszła poko lenia, które (miejmy tę błogą nadzieję!) zostanie uwolnione od plag dvisiejszych, błogosławnć będzie naszą smutną epokę za powstawie nie w. Spuściźnie szeregu pomy,łów i wynalazków. 'J1a.kim przedst:nv:ioielem wyna~ lazców; łódzkii()h okazał się 56-letni Jan Baranowski, mający już za sobą przeszłość, bogatą w kilkuletnie więzienie. Człowiek ów stanął przed sądem grodzkim, oskarżony o u&ilowanie kradzieży kury w doś ć oryginalny sposób. Wychodząc z założenia, że Łódź jest pozbawl!o'1a takiego do skonałe go terenu dla uprawiania wędkarstwa, jakim jest rzeka, postanowił przeszczepić ten miły sport na lą, d, a z braku ryb na lądzre zmuszony został do polowanila na kury ~ ko guty. Poszkodowan!1 Anna Kamińska! świad e k Jrut1 Książkowski przedstawiluj sądowi teoretycznie wynala zek Baranowskiego, który poznali z dokładnej obserwa.cji z okien swych mieszkań. Przynęta dla o fiar polowalj!'a był owies, który godnie z as tępował gilzdy i roba.ctwo w sporcie w~dkowym. Sąd, mimo, iż uznał wynalazek Baranowskieg'o za pomy słowy ffi godny opatentowiajnia, po s tanowił już miał okazję oglądać w kilku językach. Wieszcza sławy wszechświatowej, którego utwory są tłumaczone na wszystkie język[ euro pejskie, wielkiego przyjaciela Polsld, powita ze sceny dyr. Karol Borowski. TEATR MEJSK Dziś, w poniedzjałek ńj we wtorek Wi dalszym oią.gu sztuka Andrzeja. Marka "Pieśniarze Ghetta" Dzi~ o godz. 4 po poło po cenacli zniżonych "PrzedmieścJie" Langoca z J. W oskowskiian. W pełnych próba.ch pod kierunkiem dyr. K. BorOWSkiego świetna komedja Flers'a i Cailla.vet'a ŚW'J~ ty gaj". ", TEATR KAMERALNY Dziś o godz. 5 po cenach zniżonych ostatlllie powtórzenie komedji Rittnera "Wilka, w nocy". Dziś i dni następnych 'Wieozorem nowowysnawiona komedja Hoodges'a i' PerClirvel'a "Ham Hau". TEATR POPULARNY Dziś o godz. 4 li 8,15 wiecz. do s kona ła komedia. p. t. "Mąż naszej panienki". "COCKTAL" Cały z e spół a.rtystów z Halamą (l\arell.'l. Dietrich i Ordonka), Manki e wiczówną, X e Di! ą Grey, J akubiń s ką~ Szatkowskim, Parne lem, Sujkowskim, Błockiem na czele jest codziennie gorąco oklaskiwany. Codziennie 2 przedst. o godz. 8 i 10 wliecz., w ni e dzielę 3 przedstawienia - o 6, 8, 10 wiecz. oska.rżone go i'lolować od ptactwa domowego na przeciąg dwuch tygodni. Jest nadzieja., że p. Baranowski zan~echa swych eksperymentów; i sport wędka.rski bę dzie uprawia.ł wyłącz.dlie na rozlicznych Główne role kreują: lina Lubieńska. wodach, które przecież obsza,rem o tyle przewyższają ląd stały. ran Stal. Ki ~. ' ~ l ~' ', l,.'.,. :.,.: '~ ~~ S Z A R Y 4. X.,GŁOS PORANNY" 1931 r. Nr. 271 TEATR POPULARNY lhisiaj o godz. 4,15 pp. po raz Pani DZE GLASEROWEJ z powodu zgonu Jej Ojca b.p.(hi a uk ada s:&czere współczucie wyrażaj" ostatni krotochwila ze śpiewnmi ~ tańcami "Uła.ni ks. Józefa". Wie, czorem o godz przyjęta na, premjerze aplruuzem komedja A. Co usl,sz,m, dziś Drzez radio! Fredry,Gwałtu, co się dzieje.". 10,15 Transmisja natbożeństwa, z 19,45 Słuchowisko "Grube ryby" au: wpawa E!i.,.,.",...U f S- Wdna. Bałuckiiego. Zabezpieczenie przed chorobą morską 12,15 Pormek symfoniczny z fiil 20,15 Koncert popularny. ha.rmonji W!al'sz!lJwskiej. W progra- 21,55 Kwadrans iirteracki "Nelmie utwory L. van Beethovooa: 1) wy" opowiada,d ~e sportowe Klesz Uwertura "Prometeusz" 2) Koncert czyńskiego. fortepiamowy Es-dur. 3) Symfonja 22,40 Komunikaty z War:;za,wy. l-sza C-dur. 23,00 Muzyka lekka i taneczna. 15,00 Muzyka leklm z Wa.rsza- AUDYCJE ZAGRANCZNE wy. Berlin (419) 15,15 Audycja :bołnie<rska. 20,00 Opera Pucciniego "Mada. 15,55 Progr!lJn dla dziecl me Butterfly" 16,25 Płyty gramofonowe. 19,45 Wstęp do opery "Parsd.val" 16,40 Odcrz;yt pt.,,rsilles!i.a som- Wagneil'a li. 150 psalm Bruclmera. per fidelis". Londyn (356) 17,00 Płyty gramofonowe Koncert (Symfonja B-dur 171,15 Odczyt. z Krakowa pt. J. Chr. Bacha., Koncert fortepiano "Czy istnieje niooawiść u zwlie- wy C-dur Beethovena). rząt" - wyg. prof. Siedlecki. Medjolan (501) 17,30 "Wj\a<omoścl przyjemne i 20,45 Opera Robbiarulego "Anna pożyteczne". KareniJna". 17,45 Koncert chóru Warsa. Ryga (524) 18,15 Muzyka popularna. 20,30 Kwintet Mozarta. 19,00 Rozmad!tośoi. Bukareszt (394) 19,20 Komunibt sportowy łódz 20,00 Operetka Leha.a "Wesoła ki.. wdówka". Ż CZ w firmie ",,:p~, y. V.j ostatniklh dniach odbyły $ię w. 1 Kalosze sdleuowce Piotrkowska 154, tel z akład ae h n,v es t' J[lg h ouse w F'lad l e ll ~ fji w Ameryce ' P ółnoooej, w oben T 6 HARRY LEDTKE W ŁODZ. ności nujwybijtniejszych inżynierów o.nasz W W nadchodzącą. środę, djnia. 7 -go budow.y okrętów próby z nowooraq; w czwartek, dnia 8 b. m. od- skonstruowanym przyrządem, mają PROCES O NADU1;YCA W MAbędą się w salii flilharmonji tylko cym na celu zwpobied:enie przechy- GSTRACE. dwta. gościnne występy jednego z laniu się okrętów w cza.csie prze. najp:opularniejszych i najulublileń- c,hodzenia z fali na falę, co, jak szych aktorów komedjowych. Har- wdadomo, powoduje chorobę morry Liedtkego, którego filmy w ca- :lką, Przyrzą.d ten ma ksztat :r;abaw, łym ś,wi,ecd:e Cliieszą się niebywałą ki dziec,ięcej, tak zwanego bąka.. popularnoścńją,. Oprócz tego znako- Tnżynierowiie budowy okrętów mitego i wyjątkowego artysty przy stwierdzili w: czasie prób że bąk j e żdża z e spół najlepszych artystów ten o przec~ ęciu 3 i pół mtr. i o wa berlińskich, by odegrać sztukę w dze 120 tonu, poruszany maszyną, 4-ch aktach Osoara Wilde'a p. t. o sile 75 koni' parowych zapewnia "Mąż idealny". Tym razem Harry okrętowi o 450 tonnach ma:csimum Jiedtke ukaże, si~ żywy. Jak było równowagi dopuszczajllic odchy1edo przewidze,n:1a przyjazd tych zna nie się okrętu najwyżej do 2 stopkomitych gości wywołał Wi naszem nil WielkoŚĆ bąka wzrasta w miamieście niebywałą sensację. rę \vzrostu wiolko~ci okretu.. ~8eei"~~~8~ Złói ofiare na bezrobotnych dziś, 4 Daź ziernika Sąd okręgowy w Piotrkowie roz patrywtał wczoraj sprawę b. urzędnika magistratu tomaswwsklego, p. Duchowskiego, oskarżonego o nadmycia. Przed trzema laoty znaleziono na d~iedzińcu łaźni miejskiej zakopane kwity i inne dowody kasowe archiwum meldunkowego, które w tajemniczy sposób zagin~y w magistracie. Powszechnie sądzono, że w sprawie tej naleiy szukać wię ~ej niż jednego winowajcę. Oskarżony Duchowskł, który zajmował stanowlsko naczelnika wyd2i!ału, oświad czył, iż sam nie wie nic o nadużyciach, nie wie ró:wniez w jaki sposób znalazły się trzy fury pa.pieru, zakopane w ziemi. Zresztą nwai.a to za możliwe przy porządkach, jakie panowały Nieustraszony czyn garstki bohaterów-szaleńców, który jak błyskawica rozdarł swym świetlanym blaskiem mroczne niebo niewoli. Adam Baodzizz. Bogusław Samborski. Karo ZOfja Batycka. J6zef Węgrzyn ad jutra w Grand-Kinie Z Powod~iin~;ej f~;cji. O wówczas W! maglistracie. h:ezegól. nie w czasie p~owadzki biur magistrackich do nowego lokalu. Po przesłuchaniu 08karionego- ~prawa została po raz drugi Qdłowna do czasu przesłuchania kilku świadków. REDUKCJE W KUm CHORYCH. Z kasy chorych zwolnieni 10 stajd. po trz:vmiesięrczilem wym6,w:ieru'll: sekwcstrator Weso. łow ki (.b. seklietarz) oraz '3-eh urzędników Z oddziałów. PieTW'SZe Wtrażenie, które kobi& ta wyw11era, jest c.zęsto rozstrzyga. j~cem. Dobre wrażenie wymaga dobrej pielęgnacji. "Czarnogłów~ ka" wzbogaaijła dziedzilnę pielęgna cj włosów o nowoczesny, zdrowy preparat: proszek "Połysk dla wo sów", który jest dcypakowany do kamej torebki szamponu Czarnogłwka - Extra. Przy -regu1arnem zastosowaniu nadaje on fryzurze lśniący połysk i przyjemną. świeżość. "Połysk dla włosów" poleca,. my każdej Pami. "w ALKA JĘZYKOWA W OZE. JA CH NARODU :!YDOWSKEGO. Pod powyższym tytułem wygłosi odczyt w nadchodzą.c.y wtorek najznakomitszy poeta hebrajski, Ch. N. Bialik, którego poprzedni odczyt wywail'ł na słuchaczach potęż ne wrażenie. Znakomity prelegent tym na,zem odczyt swój wygłosi w j ę zyku tydowscijd. sprolongowany - -, s. " Bunt weeini6w, Tragedia skutych,, w kajdany.. Jeszcze nadprogram: Laurel i Hardu w arcuwesołej Jarsie. Pocz 'ąlem o U. 12 ei, cenu mieisc od 12 do 3 zniżone

9 G ł o S s p o ł 'j O W Y "mllmllmrnl~llmwllillllmllrnlmwm~ml!lllm~lmllllllmlmllllllmlill~llllllmlm Łodź, dnia 4 października 1931 r ~ ~----============--- Kusociński i Pelkiewlcz ciągle otrzymają zaproszenia K UJSooiÓlSiki ()'bm:~i8.ł Eaprd-!zeaJ.~,e ill.!l et~l1t na zalwodadh w Waedn:iu w dnlu 17 pddziel'ln,i- kja w bie.ru na 5 kilometrów,.ioonruk na.jprawjdopodoblnie.i z:a 'ProsZ!l~oe to nj,e %ostanie 'Przez ~1ego przyj~te. Również ii. na za,proslzoenie na sta rt w Gda ńsku in BJSlZ mhsirz bież1fii odpowiedzillał odmowtn1e. Pet!k.iewticz,a cihcieliiiby widzli Ć w Rydze rut wrelikich mię dzvllarodqwyc:h zawodach w bieg>ll na 3 kilometry, llccz j,ak się dowiadujemy, reklorozd~ta nalsz % WV.iazdu do Lotwy zre %VlRlowat lł-iu iurniej " l'eranie Jędrzejowska i M. Stolarow reprezentują Łennis Polski Po r~ nlk gi'mnastyczny "Jutrzni" w dniu dzilsie.ijszym Rob.,to - warzysz1eni'e wvchowanija fjzycz Jak' djololm 'li!śdly, na.irw:v1bit- s~tjki tej miary co BeHy NUlthaa nie.ju t:vun Jęd:r.zejoWlskiej i M. nego "JuiJrz,nia" o~anizuje 'POniejsze raldety pol'slkiego tenni Satłcrlhwaitls, fil'anc'ulsiki: Ma- Stolalowa wlzibiwdza wiellkie za ranek gimnastyczny z Uld;zialem su wezmą lloz.iał w niedalodul thiem: Adamoff, B a,rd'i er, nilem- iuteresowan['e tlllrniej'em tym pol,glkiej reprezeaj.rtac.h na -.r.tą julż turnieju moetańskim. ki: HOM, KrahlWliJn.kel, Hamm.er w stenach slj)ortowyoo P ollski, 'SiPortową olimp.iadę robo tnijc zą Mimo dej konj'llniktujry go- i RoznlilCek.; włoszki: Vaaerix,o i bowiem i więik :sz,e swkcesy na- która odbyła Si~ we W iedniu. 'S,podaror.ej turniej' w Meranic, RidlOli. wres'zcie i ina 'S~a llllisltrły szych TeprezentantÓfW nie są. J d. k POTaneik teaj. odhędzie się w będący iui 11 z kolej 2':apO\Vla- lu p. ę rze10ws a. wykluczone. dla si-e 'tl,adzwvcz'ajnie. ~łols1.o- Jęa~zej,OwlS 'ka ~,taltn.io wyro- W R'fze pan6lw frulrtniej ren w sali liaha:mnonj,i lo godz. 10 z rano cały szer"'''' pierw's:z,or7.'> Jrila some dos,kon.al'ą mal'lk.ę, to, k 191V\ l. na. Repre'zentac,i>a ta skl,ada się "'" -.. f O 11 ".., w~'a sulsłrjac.kl dnyci1 &!na'czy i zawodnic'zek o t~ż PTl~a. za,gra!lllc'zlll~ wyraża tennilslilsta Artens, natomiast w z najwvibitniej,szvch sportalv\"- mi,ęd.zylil181l"odowej sławie. Na M~? mej na~zwylcmj P?o.l,llm- nast~pnym roku 1930 tryumfa ców "Jll'trz,n:i>" :z. t rzech miast: czoło ro-zu:mie sit: wvhija ~ę 'me ze t ()r ij:!qw[a.d!8.,,~e zajme 0- tolrem tumie.i'u byl f'll"anclujz Du Wal1Szawy, Łodzi i KuJtm a gira poje.dvńcza pań o cenny na w ~e.iu tym Jedno z lea>- Plaix. PowYŻlSze z... łolszeni" po ~ ' 1...""h mie'sc... ~' "" Przed wv'ia,zdem do Wiednia, puha~ Lentza.,..l~ J" i zwalają 'Pl',lY,PUlSZiCzać, H w rur. d "t' 1 W koillkutenoli męjskiej!brak., k' 1 glflupa ta prz es z ł a spooj'aln,y D o gry t e] OpulSz,czono V, d ~.,.'. mej>u merans' lm wa 'ka o pierk? 'Ple 'l"wjs 'U)rz~le, &11.), tlc:z tlnej śwliatowei sła Wi e, jednak v.:s.zerustwo ędz!le ruieziwykle z '~, <;;J>. C '4lL Z.y. " ""'~...'.]. ' coprraw a ralj!..lj.et o iplerwlszorz'ę, b' kuil1s dzi ~l l Z "'~U d oib.. 1a i). me.staty..:ahr~ktljlle ~l. te-~:i'{)clz. łru:rtniej ten zdołal z~,r<wadzić C\lł, ~ak' ~ar~wkrr io w k;o~kuil'encj[ piertwls;ze m.iej,sce W1Śró d 5:por. Radio transmituje ne.~ ~su1zym. iurnne.j1u w~ e- na.nepszvlclh ~aw'od!ników Eu-,e~, lej.. ~'. męsklej i wym- tow'c6łw śwd.:a ta. ĆwiJc :z enia re- B ' P k d?~s~lego p. Cl}y Alli'lsoo l dm "OPY. 'kl! lp~zew!ld~aeć trudno,. ~- ])Tezentacyjnej drużyn y są namecz e gja- o s a glej słjayry t.et?n50wej.1~al'- Z~osZ'eni Sił!: KUlhJma:nn, Wem. tak zwylkle, oho». wmle.l~- pra~dę mistrzowskie. Ta nie\co- Mi~;( ' z~. ftn< ńjsbwowe mecze lek- dy!tost, DOWem ohecne }:i.orą Scnwooker l' Haen;s-'1.. (Niem- łjll~l ~e,zi11.ao,eme ma. ró- d. <;lu.l 'tj'u- d:z ł ~, l 6 Uli,nleŻ K Z!lna impre.za w'."'" 7'(}ła ła z'ro- kootletycmv i, pił!kanski PoliSk,a ~~~~.l?ne v: 8Amz~~.. JUrn ej w c.yl, BerlhC'f, Du Plaix, GlalslSer 'Wu.A.2! s,zhcz~sc:e. ()llu sa~ <:-.Y" _ Belgja, które odbędą si,ę w 'J'luu'lllOweJ01,.Y1A. ;' Rode (F,rancja);' Ma:ier (Hisz no UJ:lJ..llllec '~le " kogo weźme zu!diale za interesowan ie Wś ród dniu 11 rpaździell'lló'ka w Bru- Z.głO&ZJelia do R'l'V przedls,ta- pan.fa); M ooce l, Maleceik, Mwr- l>qd 1Swą, ()ljylek~'ł StPOfltOlwcÓW Łodu. klseli hędą tjl'lan,smitowane przez wi'a.l:l si;ę nalstę!puljąco: przede"!laleik (Czechos1Jowac.ja); Ar't'elll.s, ~~~2~~~!!;!~~~~~~~~:::~~~s.:: ~!it'~. ~2!~!-:~'" PoliS'k:ie Radjo. S:peak.erem hę- wsz~ijkiem %es7.~o 'roc:zlla zwy 831m, Fallber (Austrja); RasllllUlS Clz!ie znany 'PollSiki dzf.elnmd.kan cięi'czyni lp., P?yot (Szwajca- l'en (U<anja) i wielu innycil. SlJ)o.rtowy p. HaurplllThan (Ha.łołt), rjal;udział k16<rej jest już zape- Mistrz Polski TłlOC!Zyńsk1, któ o:zń~ inicj'atywi.e li starani,om, wtniony, dalej trvumfatorka lej rv.iujż ~osj~!swe przy\!ltąjp!ilen~e kt~ mooze te do szły do gj:y % Pl1zed. dwu l'at, p. Friedloe- ó-o tumieju, mu\siał z wyjazdu sikutlkrtl. ben, a.n,~ells'kd'e tartni zrezy';l:l1lować, to tei zamiast nie 6i'i me GW RO do Moeran u W'V'ieżd'Ż'a M. Sto - łarow. Na rowerach dookoła Śmiała Polski eskapada kolarzy R.T.S. Widzewa >w!u!kolarzy R. T. S. WiJd'ze- dzie si~ i elergjń. mlodych zawa. RemboWlSkJi i: Kowalcz..vtk wodników. Ni ewą;fjpiwie, ]i UJdzial w tur Przy zwapnieniu naczyń krwionośnych m6zgu serca, uływajl1c codliennle małą ilo ć naturaln~j wody gorzkiej.franclszka-józefa ga si«=łatwe wypr6łnienle. Żąd. '" a pt. wvll"uls'zv'li juiż w m. l:iipoo na wy Kolar.ze w ez<asle wyci:ocrkii Olerta boksera' \V cieciikę kolal'lską dook<>la Pol- swej odwiedzili następujące ~ki. Wycieczka ta miała za za- miasta: PloŁnków, Gómy i Cie- hiszpańskich aanre propagaooę rdbotnbego S'Zyńs'ki ~lą.sk, Z8Jkopane, Km-,s''POrtu 1oo1all'lSJci.ego i Z'ill,a1az;la 'ków, Lwów, D rohoibyc:z, Bory- Zawodowy Lwlązek' bobt'll' '1lZlanie w roboonic.z\'ch %il'zc'- sł\aw, Zaleszczyki, Tamop01, siki w llilsqla.l.ji 'prqgi/lie na~szeniaoh sportowych, z.awodo- Łuck, Brześć, B iiałyistok, W~1no zać.tosuilki nowopowlstałym w-vcll organizao,jach ipo-littyc;.z- Warszawa, Tol"Ulń, GnldzLąd%, :zawodowvm mąj:ilti.em boksel" DV'iCh. Gdynia, P'UJCk, Poroar6:. &k.im w PO'lsce i n'propo.no{w ał KOlarze Widzewa wszędzie Do Lodza śmiald k'o].ar.ze pl',zy J>il'ZyBłan~e kirku swych 'Pi~a,- bym podejmowani niezwylkle byli po 42 dniaoh Podróżv wd- rzy na zawody do Pols,ki. Dogościnnte. Trasa, kltól'\ą pueby- tani serdec:mie przez rodziny., tychez81s niewiadomo, jak do li jest napl"awdę jmpooująe::t i -przedstawicieli sw~ klubu. wv'.stą:piełllia teg.o Wtosunkuje si~ zwiąa;ek lawodowc&w pol- n_a_kjia_- ~ skioh, bowiem k~z.łv,przejezr du %8wodJn1kÓW ' Ha.zpa.nji M }}a,rdzo dlulte. r"św1_ 1ld_c_,z_V_Q_ol_b_r_z_Vlllll_,m Prof. feliks Halpern Dział szachowy ukaże się ZAPSY OD 4-6 SENKEWCZA 20. Klo sedziule mecl r e Dr. Lustgarten zawita do Łodzi Jak jwż dooo,sililśmy, dizll'iiej SzY moclz Ł. K. S. z Czarnymi prowadzić będzjie jeden z najlep'8zvch 8ędziów pol\skwch dr. LUlS~rtem...n.ne ~pot'.kania () mistjrz'ostwo ligi sędzi Ujłł11 Ora"'ov[,a - Garoal'il,ia w KT.a kowiioe p. Guflicz, Lechja -::- Pogoń we Lwowie P. Scl:uncider, Warta - Wisła w Poznani'U p. Mooow«ki.. Mecz o wejście do łił'rl ~ę Stadjon W dzv ŁTSG. i Legją,pozna'l. ską sędziuje p. Glinkin, 82 pp. - 1 o,p. leg. P. Martyni,alk, W KS. (Ró'Wllc) - 22 TYP. n. Miller i Naprzód - Podgótze p. Petrak. Osrtatmj.e,spotkanie,.lak r6wnie,ż mecz Slba - G,ryf nie dojdzie,.lak j:uż donosiliśmy, do sikutlk'u, bowiem ~6rq :ij Skra zdecy'd()1v\'ały at~ oddać przelciiwnikiom 1OUil1,kif'y..we v.~al kowell"etn. <' Los Angeles we wtorkowym numerze "Głosu Porannego" 'W\ którym odbędzie Sę oumpjada międzyna,rodow'a w przyszłym roku C. SEffiERT, 1) llbl, puaoił go, lekkim klusam pod d06tal ~ prz~ masy drutu ko,lcza ngórq li po pam m.ii1utaoh z.a.trzymał stego i dlnne przes7kody, W\r'eswie zakrel się u wejścia. poczołgał Mę na. OOW'ol'akaoh wśród Przedewszystkdlem wpadł mu w plawie metrowej w;ysokośloi trawy o,ko eleganokj samochód, soojący iil :maj.a.zł ~ nagle koło starej wdały paroornej, dokoła której leżały obok rowu. - Tego nllipew'110 nikt n!e porru zwały bloków betonowych. c.fił - pomyślał, muadł Powieść kryminalno sportowa. konia., Z 00g0 miejsca mo'imla było, doskonale w1ilda1i.eć caly podwórz~ We prly'wiią.za.ł ollgle do drzewa i r~się jedynie konnej jazdy, BtrzeJ.&Dla. p~ poslriuk.ijwa.nt'a wśród ka,z3lilla wnętrzny: był 00 o,wa1mgo k82tal TOPJlowa aleja, prowadząca od miasta w stronę niewiejkiego par i kierowania samochodem. DoŚĆ tów forte-.--wych. Przeszukał jut tu wyrawe r.aa.naczoneljlli miejgórka, który ongiś był fortem. mało, aby zarnbiał plkmiądze, a jakieś dwadzieśclta. pomleszozeń, Mami, gdzde Btlały dzdiala forteczne. Pośrodku zajujw'attył cięikie twtierdzy, jechał na gniadym koniu jednak dosyć, aby graó rolę ele- ale nie znalazł w nich me clek:alwe jakiś' młodzi eni e c. Trzymał niedba ganokiego diente1me:na.. W najgor go. Z6wsząd wygl~o jedyni\) cal Wil'ota. żelazne, do których niedawno Bię dobijał. Koło tych wrót le cugle w lewej dłoni, a prawą szym razń~ mógłby wyjechać zagra kow,tte zam.ledbanie, wskazują.~, podparł się pod bok. Wi'erzchomeo nicę i bam objąć posadę zarządcy ~ od jalkiooś 201M; nikt n:i.'6 prze~ stał zwrócooy plecami doń jakiś szedł spokojnym krokiem, spoglą. majątku. Ale wówczas skończyło- kracza.ł progu tych pomiesz~'zeń. mę2czy2'dllll. w bronzowy1;!h spod dają.c na soczystą. wawę dokoła, ale jeźdz;je c nie zamierzał zatrzym:1ć się, lecz spoglą.daj smutnie przed siebie, rozmyśa.jąc 00 d~ej począć. Gdyby mi a ł jeszcze majątek ~iam ski, odziedziozony po ojcu. N~este ty sprze d ał go za śmie s zną oenę w cz3jsie, kiedy było mu jeszcze gorzej, nii obeonie, a. otrzymane piedądze roze s zły się dość szybko i ~ostało z,aledwie kilka tysięoy. Mu si koniecznie ooś znaleźć, zanim i to się skończy. Ale to nie tak łatwo w obecnyoh tzasachl co on właściwie umie? Do roln~ ;:: tw a się nie Mdaje i dlatego sprzedał swój majątek; uczył by się jego wesołe życie. Koło rowu Wdl'ąti jeszcze stol sa Zatrzymał koni,a l rozejrzal &,ę. mo chód, a. obok uwdązlhll.y ruma.k. Nigdy jeszcze ui'e wyjei.dżaj: tak Zamierzał już 71aJWl'ócić, ale przydaleko. Znajdował silę już za. for- pomniał sobie, te fol't winien tem, prawie przy l'z(j;!e. Trzeba mieć we'wtnętrzny podwórzec. Moprzywać, że forteca była bardzo że tam majdzie ślady stanowisk zręcznie załolżona. Z prwdu wi- d71l8j, lub wież panoornych. Po działo Się tylko poroś>nięty drzewa środku kiazamat znajdowało się mi i kr:lakaroi pagórek. Gd7Jlle też przejście, zamknięte W'~elk.i~i żemogły się mieśoić arm3jty? Czy ta laznf.\\tnii W\r'otanJ. Usil<YWał je otwo stara twderdza mijała już wpusz- rzyć, ale nadaremldl:e. Wrota za~ czane w ziemilę wieiżb pancerne? skrzypiały w zawiasaj~h, leo! nie Przypomniał sobie, że w czasie ust!!jpijły. J~dJnaJcie wyda.wało mu wojny już me,raz podzijwl'ał w się, że słyszy po tamtej stronie. twierdz,anh takie wspani lałe wieże. wrót jakieś kroki. 10 też nagły przypływ ciekawości Wybiegł szybko za zewinętrzne pooi-ą,gnąl go do tego dawno już wrota, przeskoczył przez rów i skasowanego fortu. Zawró;::ił k~- wdrapał się na wa.ł. z trudem prze- ; ruacll, wysokii,ch tółtych butacl.t i melomj koszuli, trzymając w dłoni cięż.~ żelazny łom, jakby gotów ude'l'zyć każdego, ktoby choiał wejść przez wrota. - Hallo! - zawolał, chowają~ silę jednocze,śni'6 za blok betonowy. Mę2czyzna, na d,ole odwrócił się gw.altownie mrugając pod słońce ku górze, nilc nń~ zobaczył; po chwili popęd7jił po wąskch St;:hodach, prowadzących na wysokość wału, ściska.jąc w dłond żelazny łoon. Jeździec WSta! ~ przyglądał się Jr:Zooiwnik()W'i. Wyglądał jak ban dyta" wie,w szeroki w barach o grwby1~h kośoiach ~ silnych mięś- 11iMh. Miał krótko ostrzyioole oiemne włosy i oo.ergiczne rysy twa.. rzy. Co też on tu robi? Błyskamer; il.ne przebijegły mu przez myśl wspomnienia o aferze fałszerzy pie niędzy. Tymczasem tamten wbiegł jut 00 górę i gwałtownie zatrzymał silę pr:wd. :ilntruzem, którego twan rozjaśniła się uśmiechem: - Zdaje się, że Się zn3jmy; moje na.zwisko jest SpiJndler. - N~e przypomlllam sobie - od powied1)iał tamten poolul'o. - Cze go pan tu obce? - Przep!'laSzam pana tysiiąckro~ nie, jeżeli wdarłem się tu bezlpl'aw nie., ale nlle mogło mi ~l1ić, że pan tu zamieszkał. - Gdzile mieszlmm i co robię, o nikogo nie obchodzi; nie pozwolę się s7jpiegować. - Absolutnie nie rn.i!ałem tego z,amiaru, pljjile... - Być może - mruknął tamten nie spusz0.zając SpiJndlera z oka. ~ Ale ja stałem się nieufny wobec wszystktilch ludtii. Chodź pan ze mną. OdW1fÓCi'ł się, 7Jacz ął s chodzić ze schodów, a Spill.dler powoli ' Sl! nim. (D. c. D.]'.

10 Ł6dź, 4 października 1931 r. G os H DLO Łódź, 4 października r. kc. K. Poznański duma Czego nie a powiedział P. premier PrUSlor o sądu Dodanie o o roczenie w, lal.tesiemna sesja sejmu za,inau ogłoszenia UDadłości firmie A. Groslajl, która zgłosila gurowana Z'Ostała expose o naszej sytuacji, ~()szonem przez p.rell11jera P:ry.stora, Przed J",ząd.em li sejmem piętr.zą się o Przed kilkoma dnliami, dnia tej V przedmiocie zapobileg'ania n>l'7vc.zem w sprawie tej zo~ta- Towa:rz~twa Dla dolarów U. S. becnie olbrzvmie zadania o 28 Ulb. m. wlpłymęło do wyd.zia- Ulpadłości. ZałącZOlle zostały ną delegowani biegli, wzięci do A , który został w (niu ' chlflralkterze gospod3jrczym. No- ~u handl{)w.ego podanąe, wnie mianowce: wykaz maszv!l1 i pomoc V pt.zez sędziego handlo- 1 paździel'n:ika r. b. ZĄJ)fott'e'ltowe przedłożooia podatkowe, 0- sione prze7. Tow. dla 'l przemysł,u ru.ct:tomośc i, wy'kaz mebli, wv wego, celem spl'awdzellla hi an wany. C.Zcki wauy wzro'st buobocia, walka z kryzysem, a wreszcie i haildl'n włókni lste~o. A. G1'OS. szcze~óllnienic remanent.u oraz su ze stanem faktycznym P'ued Na z iakończellie w podaniu bludżet na T, 1~~2 ~ oto najzu- Jajt, SP. Akc. (Piotrkow,"ka wy~zc,zegój'1.io'llie dtużlllij.ów i 'lięhiol1stwa. tern adw. Mont1llk narlmienia, pełniej p obi leżn e ;.tljstuwiljnie 201) o udzielen-ie.rej od:roczenia hanków. W dniu wczorajszym wplv' iż z powv Żisz~h dwuch protctvloh olbrzvmich zadań. Na tle wypłat na pr.zeciąlg trzech l11'ie WYSlZcz.c~ólnienie remanen.- nęl.o pod~u1ie ad'\vok:lta Emila stów wndać, iż spól1ka akcyjna wzr9jsl\iających trudnośc li, pod si~cy, łów: towary zostałv oą~,iczon{' MonUaka, pelnotlloclli,ka spółki zlawliesita w y'platv, któremi u~i!l1a się nietylko Pol.ska, ale i c'nłv świat. ex,pose W q1uiu 1. paźdl.icr.nika Sp l11a sumę ,63 z.j., Pl'.lę - łk~yjne,l wy1'obów b8welnia- W przedmiocie o!gllosz.enia u prendel"a Prystora wydaje się A,kc,. A. Groslajt wniol!'ła do-, dza na zł., }lu w(.łna. - nych. K. Poznański... w któ- p,adłośd spólke akcyjnej 1. A. nieco dzqwille. datkowe podanie,. do którego, 2:-\7.875 z1., su:rowce rem żąda o~{l8zen!a ll11adło ści G.roslajt oraz odroczenia wy- Zastano wić musi kaide~o to w uzupełnieniu piew'z..e~o DO zł., wvroov P.01c,ZQ'sznicze - Towarzy5hva dla prtzemyslu. i płat odb~dzie się rozprawa ~ą -'tak powoływanie się w elll1ln- dania o odroczenie wylpłat za zł., futn h:uhlu wlól~nis tef,(o. A. Gros- dowa w pierwszych dniach li cjacjach r.ządowych na analo- l ł t d k t' 1 ą,clzva relsz ę () ume1 OW, wy z_o i ""Tesz.c:e c h emil 'k a ' Ja na 8.l, 't S p. Ak ~. oruz o znaczenla. s t ''lpa d a, P o d' ane co d {) ()~, t os l" Ji(ję z wielkicmi Dotę~alUl ka pi-. ~l' t ~",,' t C maganych 'Przez rozporząd'ze 2~ zł. tvl111czasowo daty otwnr(' ia upa ma. urpadłośd Sp. Akc. 1. A. tra 18 ycwemi ",,,,,l1a a. z,y nasze ljlh&stwo kapitałowe i szalone nie pre:z.yqenta RzeczylposPu.i-,V wykazie mns7,vn n,ł{ul'lje rlł(5c\ na d1.jeń 25 wl'1.e.snia Groslajt. będzie jednak roz:pobra'ku we wszystkich niemal liumlł zł., urządzenie r. hież. Zl;awane ró\\loocześnie 1. kwe dziedzinach gospodarstwa, e.zy? zł., ruchomości Do podania o o.gi"oszen-ie upa- stja udzielenia oo.roc2enia wv-!ra ":~~:ji.!ujp;:da~~~.s~~: Podatek Obrotowy 7,1., U'rządzenia działu chem!,cz d:lo~ci f:nna ". li. Po~nańsl(i" j l>lat i w ~al.eżn{}ści od. tego, gdy ko WZRllędem an~ llorja je-st nie Zmiany opinjuje izba ne7,o zl i samocho- /.af.!!.czy'la weksel 'l:r.asi)w~ny n.~ 52,d o-dmowl odroczema wyplat, zarpr,zecza[na: Polska w jeojnej dy : zł. Z 7,.r)slawicnia dojajrów U. S. A , ~.aak- będzie dopier;} i\k'tualną sptawa zba przemysłowo-handlowa ()o- ' ~-' 'k" f' t 6łk 1_' d' ś. Cru'J)'ie il,e Stanami Zjeoooczo-. t ł '... k la eznom;1 ","VllJ a lz nna cep owruny prut sp. ę RaCYJ- u.pa ~O C. nemi, An,"'l.;'" i N~emcalDi fi"u rzyma a do zaolwnjowama proje t '. t 4498'94455 r A 'G S 't n' t n '" ~!ij!ifil;:,w;ą,s2'wm:p '"... '" rządowy w sprawie nowelizacji po- wltl~a.les -.' ". z '. ną!'o ~..l, a 7.80,...0 ~.o-... ruje.iako państwo SlzczeJ(ólnjej datku obrotowego. Row ljwcześln:c spóltka nkc:n- wsny 25 wrzcsn1a r. b, Ponaddotkniełe k'l'yzysem. Projekt ten w ~łównych zary: na w,:-,~aciła do kasy s.ądo,ve.l to do akt fprawv zając1.o'110 we \VYgi~Hi oliatnich Jeżeli się mówi, Ż~ illapi""-ie "ach ""'krywa Sę nnd l' k". "".l,,~'" ł"~ Z l'~ anemii za. 'cz,lie na rachunek ble~łych, sel '.,\")a<jlle~o wyst~w Cllit.~,,l,~~~~. ~5 ' "". kryzysu jest u nas dużo ni:bsz.e przez nas w tej sprawie przed całą ~,-.. "ę~"~'<w"7'~ '..~~,~....M.,_~i W~~~~llhJn ul' niż gdzieindziej i.leżeli chce ię prasą polską informacjami o zato twierdzenie opr.zcć na staty- mierzonych ulgach i zmianach. 'farg'i dgroczne odhyły się oczy' &tyjce orod'lllkcjli. której s.padek 7... ~ ~m" wjśc~e pod z[!akiem kryzysu ekoll" ~edjltu.g słów premjera P,rysto-, &8 e r,n~ftu ~OM1z~~e ~~ n:czecgo, którego skutki i tn. ra, jest maczillie mnie.js;z.y, nilż Sto.llarZY"Z"niD.. k d31y s:'ę dot.diwic odczuć. Pomi,c w niekitórych krajach -- to z w., ~ li Ui. przez nemlec ą prz'-1 t1z ę czeaan''''ową to jednn.kie obe3anie ekspona.v, la dz~ Polski przemysł weln'lany z l wówczas dojść nal eży d,') wnio- od" ied:lny i o~r0tj': przekror,. '3' lży, na tej twij:aśijlle opllerajląc slię.. dużem zaniepokojeniem ob.ser- s'ku że dals~y zalt>w 'rvnku pol- wyd2.t;lj:e oczeknvama. ht""'tvl'd<... "ą J OO.nak k 'e Na terenie naszego mtnsta zostu-..'.... ~.,. O' "1- tó bł' ~.l'" """" LC". raj., ł ł., wuje od d?uzszego czasu n re- skllero Pl1z~dzą rl. e'lllrecką stn- ocs "2~nle e,spona. w y o ~ który.ch. tprod';illtcja ~statrrllo o po;ro ame d.o zycl.a ~rzez gro?o bezpieczeńlstwo, jakie Har)owi nowi poważ.ne ni::!he.zp:eczeń-.ią,tkowo wartościowe portl?;":u ~:Z"rO'Sła (FranCJa, S7.wecJa). powaznych, el,onom~3to~, pracuj~- dla niego wzrastający import stwq.iako czynnik spadku pro- się w g'>'3.uic:joch roku ubieg'''go. d:rulł{i'ej \Strony s.t wtier?zić nale- ekonomlstow W... cych w. róznych dzcledzmach tycia dz k' N'. t Zb yt d k.. b. 'J,,'yHv (jbra. taro'o' tł, mało mejsca i Uiwa'g1J. d,przę V czesan owe] z ~emile'c u eli wzrostu ezrobocul,v L. Z b W "OS ;l 1'2'1-.,.,., gospo arczego, atowarzyszellil-e nau t t..., ' 1 ' u"łnl'ony rrzez s ereg w ~t ~o&wlięlc1s premer w LS'Wen) prze k d to. mpor en wynos przcc.ę'll1l e ZW 11ą Z m z tern zallltere~owane - l " Z yio UW ~,. inówlieniu. aooled!iom podat-. ::we P? tó naz7~ ~ w~rzl~ze::~ 25 proc. cał~o przywozu za-i sfery podejmują akci~, zm:e- \ cjulnych, Wśród których zn:,-/)" ;: 'Jrowym. kt6re dzjlsiaj staillowią e ~~mls. w po s le ł w o dzliaj l granicznego i 'Wydaje się o t y- i rzająlcą do w.p<rowadze'lia cał lko lo się 7 J~owych imprez. Pm: :.c'lll lm~'flll Z ~ló~~h mom;nt6w ~~~. eolle roz,poczę o swą. z a-le a~oma~ją,. iż.j,f'dnocze~nie w~teg~.zakazu przywozu nie: J~ulmiJUcyjnym tar~ów?yła. ", G.. t 'zru.nbertl$ow'a!tlla sl>oliedz.ens:bwa.. gramca 111 enuccka zamkr..lięta mleru{le.1 przędzy czesankowej W'a, słabogo p:>ą<łtl ] radjowa V Ro Nie rootna przecie! pod.no!ze- Celem stow~zy&z6rua, w ~y.śl l.te5 t dla przywozju pols'kiej pnę dla Polski. Jedno-cześnie ro.zpa. tundzl. e,.która była polączoll:l. z, nl. podatków u.""'~ za refor-- j~ ltv.utu Je~t: ~) krzewerue dzv cze~ankowe.i. Jeżeli.zaś z'j'a try'w-any jest projelkt "WProwa- godn<t Wdzenia wystawą. dźwiękow o me podatkową. ~y ekonoml?zn~j, oraz. bada- żyć, że nolslki przemysł ~ł- dzenia konty.1.gentów pr:zywo- CÓW l D1'.Szyn mów~ących, rów~:iet ne aktualnych zjaw~k ~ycla go- nlany pl"odukujle przędzę w ]lp- zowych na prz ędzę czesankową, wystawa sportu ZDOWf'gO, J[l.ko s~.djrurczego; b). ~oplerarue, wsz~l- ; śd dostatecznej dla po'trze'b ry'llj' importowaną dla Pol,s ld z in- te~ "Photo i Reklam.a", "Elektrycz klej dzlihlajnoś.cl.t ~ą.żeń ZTl!lerzaJą- ku wewnętrznego i eksportu, nvoh krajów. nosć w gospodarstw!e domo1\'em". Zdajemy aolbie srpll"alwtę z "t~(), fe 'P'oNem,p.od19.tkQlWy wią're się ścl le z problemem buldżetu, Rle bez OP3ll10warua tego chaolu. ja ki U nas w dziedzliln.ie noaat'kowej pan!u'je, nie może być mowv o z'wtięikszeniu WiJ)lywów lpodla'lkowvch. gdv1ż s:i.ty płahtj... c1ie ludloo8ei są.tuż wycz,ejrpane. 'Pnecież trzeba w.relszcie plrzedąć gordyjski w~el mdljardo,wwh za~i, które przeszły 'jdlż do hi!torjl naszej rpohil:y'ki s'karhowej, ta:ko Ślwaaoeclbwo i Pl'z~zy1llek (o dz.iej6w fatalne go 3~temll1. cyeh do podnteslema st:mu gosp?- "Specjalna wystv..v.a llljwoczc:>uych darstwa społecznego, zjednoczema fi,v8mrsl wlfi/l,~ernl lp'u naczyń gazowych" i "Wystawa ekooomic7.lej myśli. ba.dawcwj ca- r cf.il~ vftll!! luf ~6. spó!dzielni mechaników" były dułego kraju, jakoteż,pogłę?ieni.a me; wobec spadku waluty angielskie! zą siłą pociągającą, Zagranica Wy_ tod wspóljpracy z nneml,lmałaml ~ stą,piła w rmnych grupach brmlżowiedzy społecznej, J!'fZyrodni~ze.i ~ Z inicjatywy nacz. org. przemy- stawciiele przemysłów cynlmwego, wych w G.mieaiu 19 p::ulsf,w, Unja tec~nicznej, mająceml znaczen~b 111:\.1 ału i roln. :lach. Polski oraz centr. żelaznego, włókienniczego oraz ju- sowieck.'l. oraz koleje fl"ancu3kie tyola gospoda.rczegoj c) propago- zw. polsko przem. g6rn. handlu i towego. odz.naczyły s.ię b:udzo udanemi wy wam.ie w 'Życiu przedsi~biorstw, sa- fin:il1sów orlbyło się w Warszawie Z ramienia przemysłu włókiten- stawami s,pecjalnemi. morządów, i państwla zasady pra.cy dnia 2 b. m. zebranie delegatów niczego występowa ii Panowie: dyr. Odwiedziny znajdowały St: po pla.nowej, opartej na badaniach na wszystkich gałęzi i o d działó'w' prze- Srze.dnicki, P. Wallisch l dr. Bat- ziomie roku ubiegłego i 'były w ukowych i uwzględniającej współ- mysłu, które za~ntel'esowane są aglja. pewne dni nadsp.odz1c'waniie dobre. zalatność: czynnj.ków wytwórcz~ści w wypadli3ch w.!.łutowych angiel- Konferencja miała charakter wy Pewien ubytek dał się zauwa:ży6 ~ zbytu, 6ln.teresÓw pillmy i kaplta- &kich. tylko u na'bywców z Niemiec l Wę W 81J)!l'1a'Wie waliki z J:>ezoobo- fu, działań public2:nych i prywat- Łódzki przemysł W'łókienniczy łącznie informacyjny i celem głęb- g.jer, co zostało jednak wyrównane ciem do'wied'z.iełi:śmy się o no- nyqhj d) współdziałanie z innemi reprezentował dyr. Władysław 6?:ego ujęcia tego zagadnienia wy- przez Wzrost gośc1 z Francji i Anwvoh lpod,atkacu1 i Oj)!łJatacih., ale ośrodkami naukowemtij w: przepro- Srzerlrticki. brana zostanie specjalna komisja w glji. to cbyoo nie pow.lnno wyczer~ wladz3iduu szerszych zamierzeń ba- szczuplejszym grone, która poweź :pywać ak~.ii Tz.ąd,U, O budżecie dawczych, jak również wsp6łdzia- W dyskusji zabierali głos przed mie odpowiednie decyzje. (ag) natomnast rue wsły.sz.eliśmy nic, łanie z czynnilmmi państwowemi, ale COTa'! Qiłośnie.i m6wi się o komunalnejll.ij i slumon,ądu gospo budżet ten waji8ć 8l~ ~ w nień go SipJOdarczych. uranłf!ollch około mu.ł. zł. Do władz stowarzyszenia pow 0- Tgki b1.l.ldibeł. jest be:z,wz~lę- łml~,zostały p'rz~z zebranie organidnie zbyt W'Y'solki i sądzić na- zacyjne następujli-ce os,oby: do, za ~Ży, te wykroczenie ponad Su- rzą.du - p'p. T?od~r K.:rp~c:. ~ako mę 2 m<ijjardów by'loby rp()lw 'aż prezes~ Sym~orJa.n ~os,{)wsl,: 1 E nem uderzeniem w życie ROlSpo m:ll FlliltlLer Jako Wce-prezes, Kadarc~e.. zimierz Niemiec jako sekretarz ge nerailly, Edward Ku,pke jalw skarb To są zasadnicze ref11lejuc;je, nik i Julju.sz Buttler, FTaJnci8zek.fakie nasuwają snę pr:zy powierzchownej nawet anaj,izie człojlkowue zarząduj do komr1sji re Janowski, Artur Kalleubach jako 'J)rzemówienia p!femj-era Pr:Y1Stom, Zamiast ro:z;wiąaania dręczą wizyjnej - pp, St.efan Starostecki, Zygmunt S0wiński ti p, Janina Wie cvch społecjeń"s,two zagadnień siołowsk' aj do sądu koleżeńskliego uls:łv:szejiiśmy tyllko wy.luirzenia - cr1n.ż. Ludwik Dzieuilrukowski, ur. na remat reg.o, że w P.olsce je:st Erazm Samborski, Jan Waltratlls, lepiej, niż R'dzieindziej, Obecny inż. Konstanty Kinel ~ Edward :\T'ł, okre!s wymaga Z'Urpeltnie innych d.a.lińslcr, dek'aracii rzą.dovry.ch. ObServe". SiedzJba st<ow'a,rzyszenia mieści sllę w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej nr. 113, lewa oficyna piętro. Wielkie zakład, graficzne znalazły się pod nadzorem W dniu wczora.jszym znalazła si~ na,vokandz~e sądu handlowego s'rawa firmy "Z. Man1t:lus" Zajda dy g-ra.ficzlle (Że 'romskiego 87) w przodmiocie udzielenia jej odrocze Jlli~ wypłat. Podanóe to wpłynęło w końcu sie11p!lia. Zakłady graficzne firmy "Manitiills" posiwają. nowoczesne unąj{i.z;eljila., prz;yorem znaczne tijnwestycje, dokonane zostały w latach 1925 i 192.6, Należnośc;;; z tego tytułu, przypadające waerzycielom, pokryte zostały przez zaciągnięcie długoterminowych poźyczek prywatnych. Fwrma obsługuje w8zystki~ większe koncerny iil zakłady krajowe, zlllkllady zatrudniają prwszło 100 pra.cowników, przyczem firma posia da własną drukarnie. itoluafie offset()wą 0l1a1Z introligatornię. Jak W)'llika z załączonego bilansu, działy te są bogato wyposażo le, gdyż wartorć i'ch przebacza sumę zł. 400,000 zł. Firma "ManitJius" znalaz.ła się o statnio w. trudnościach phtwczych z powodu ogólnego kryzysu gospodarczego. Bilans firmy zamykał się sumą 825,085:30 zł. Są;d ud1.ti.elił w dniu wczorajszym fi:lrmie "Manitius" Ddror.ze$ wypłat na przeciąg trzech miesięcy, poczynając od dnia 2 pażdziern.i.ka r. b. fu"m. te d3jr()f,lego W' rozwli.ą.zaniu zagad- Wartość tranzakcji zawieranych na targach nie przedstawiała obra zu jednolliltego. Pewne braillże występują.c.e z przedmiotami użytku codzrue,nnego o stosunkowo niisltiej cenie były w. mo'lności uzyskanila zamówgeń na eksport, podczas gdy plzedmioty sztuki i luksusowe poz05ta,wały w ruchu spokojniejszym. O ruchu handlowym moi,da. co do wszystkioh b1"a.uz skonstatować duży zbyt i pow'mne tranzakcje, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i z wszystki.n:jjj krajami europej skiemi i zamorskńemi. Dotyczy to głównie branż jułi.ilerskiej, zło te j i srebrnej, galanteryjno -biżuteryjn e j, zabawek, mebli, tkacko-przędzalni czej, konfekcji damskiej, robót ręcznych, dywanów greckich etc. Wystawcy krajowi, którzy we wszy stmch gałę-ziach zawierl:l.li tranzak cje, osl.ią.gjlęli ponadto znaczne o Sędzią komisarzem ~owa.ny broty w artykułach przemysłu został sędzia handlowy Glugla, chlod.niezego, maszynach do prze zaś n:uhorca sądowym - int. Ro- róbki meta14 jako tei meblach paszale.,tentowa.."'lych i ogrodowych.

11 t!r X -. "Cf;ÓS JSORAN~ o , Rynek pieniężny Ceduła giełdy w Łodzi Dolary St. Zjedn. sprzedaż 8,915 kupno 8,91 4 proc. pożyczka inwest. sprzeda ż 73,- kupno 72. Bamk Polski sprzedaż 111,50 kupno 111,- Warszawska, giełda pieniężna GOTóWKA Dolarv 8.91 CZEK Belgja 124,75 Gdańsk 173,80 HolaJ1ldja 360- Londyn 35,30 Nowy Jork - czeki 8,925 Nowy Jork - kabel 8,929 Komunikat Koło młodz.ieży przy stow. ~lj.ż. ł architektów (Ewa.ngielicka 9) zawiadamia, że w poniedzi:ałek, dll'i~ 5.10 o godz. 21 urządza. wd!eczór dy skusyjny na temat: "Ostatnie zda, rzenia walutowe". Wstęp dla. CUOli ków i Wlpl'owadzonych gośct. ~ A pfjif!aw kalo";.. ' })l;afan/~ Paryż 35,20 8 proc. Kalisza 54.- ~ zdllm;tjllaiq'!i Praga 26,44 _ 8 proc, Łodzi 56,50. "O mil n 4<lać ~ cymach i iklif Sz.wajcarja 174,60 8 proc. Piotrkowa 50,50 51,- AKCJE 10 proc. Siedlec 58,50 59,- Bank Polski 111,50 10 proc. kolejowa 99, Lilpop 11,25 NOTOW ANA BAWEŁNY Kusociński bije rekord Polski PAPERY PAŃSTWOWE i LSTY NOWY JORK ZASTAWNE Bawełna amerykańska - zamknięcie: Wczoraj podjęta została próba dła się w zupełności, gdyż dotych H.K.S. (Łódź) zwycięża w hazenie Wartę 4:1 nwestycyjna 72,- 71. konwersyj1na 42,50 Styczeń 5,85 luty 5,93 marzec pobicia rekordu Polski w biegu na czaso'wly rekord, nale-'.t.ący do Petkiewicza został poprawiony o 1,!) r; p~oc. stabilizacyjna 51, ,03 kwioocień 6,11 maj 6,21 '~zerwiec 6,29 lipiec 6,40 październik cińskiego. Próba ta, mimo ciężkie} sek. 3 kilometry przez Janusza Kuso 51,- 8 proc. BGK. 94,- 5,58 1istopad 5,66 grudzień 5,73 bieżni i niezbyt odpowiednich warunków atmosferycznych, powioskiego 8 m. 33,4 sek. uważać nale Czas osiągni~ty przez Kusociń 8 pr. WarszllJWY 58,75 m, loco 5,70. f _..... :- J'" ~a,... _. -. '. ży za doskonały, bowiem żaden ~ najwybitniejszych biegaczy świata Wspaniały film dźwiękowy złotej serji nie moie poszczycić się taldm wy RóL KONGA nikiem w bieżącym sezonie. Uniłed Arłisłs HKS - WARTA 4:1. produkcji r. Nowy tryumfalny sukces Mecz półfinałowy w hazenie P'łmiędzy HKS (Łódź) - Warta BOOlłfS Bfl RO (Poznań) za 'kończył się po pięknej grze zdecydowanem zwycięstwem łodzianek w stosunku 4:1. Dzięki wygranej drużyna łódzkiego HKS w monumentalnem arcydziele dźwi lkowem osnutem na. tle słynnej powieści zakwalifikowała si~ do fina ł ow ego " E wange " me p. t. spotkatńia o mistrzostwo Polski. Od Jutra w klne z Polonją, które roze-grane zostanie Anioł Miłości PJ\llł(f" w dniu dzisiejszym. Mecz odbył,. się na boisku Polonji. Najwieksza sensacja świata! - Kto na wygrał oter 2 serje. 20 akt. razem Wkrótce,,[lARY" cme~dowa) S ~ ':'M '5" M SO!i03 MO' m 34fj łuu S U Z8l 4łRj ~ Wczoraj, w dwudziestym dniu ciągnienia S ej klasy ' Z3-ej polskiej loterji państwowej, padły następują ' ss !U 94 ~ lee wygrane: -, ' S34 824, S S S ,000 złotym na Nr S' !W U ~ Po 5,000 złotych na N-ry: , Po 3,000 złotych na N.ry: ' ~Ś' 417 2~ S SS 704, 97~ : ' r,;" \! Po 2,000 złotych na N.ry: ' S los S S27 m 17 0' % los ł ~ S7 76 9S ł l '606. ' ' Po 1,000 złotych na N-ry: ł'7 m 7li f SO " ' ~ S lf b tu S f ' ' l ' l3 ( Po 500 zł. N-ry g rmn 5:ł f ! r' U i0144 2il M ~ M " l ' ł.flS ' ' ~ ~ ~ łll!' i ~ ' l ' ' M DO '9 gs ' 'i ' ' m.j ~ :79tłl 7~ lU " g u no " li r63 9~3ii ' ~o H , ~ (j C W, i r lr " ' ' ~ i lu! r5 SOO li ' lil jl 'S SlO ' ' i65087 J " m m S2 31fS ~ (1' ~ ~ / , t Po oh'cłi na numery: SU M ~ ~ ~ g , , ~ «J2 m l)!) i M3 n !il ts l !f (jg 98 7[ ii m: ~ Ci58 80a ~ !i ~ ' ' ' iO 61 42" , " ~ ~ ' S' r M ~ ' ~ [ ~ ;;,& ~ , ~O ' r ' S9 ~ S ~ ~ 6~] R & ~

12 4.X "GLOS PORANNY", '1931' Nr 211 nłtl A~ ""3J TRGJKA NA PRĄD Z W8UD. 4 BEG. Gl:.OŚN~EM STAŁA SE PRZEBOJEM 'q;zonu ~~8&e~8eee~ete8eeS&&e~ee6e~~ t:dolz\' tądajoie we wszystkich aptekach i składach al'tecznych ~~g~y~~z- OSKARA WOJHOWSKEGO prlleciwko: cierpieniom przewodu pokarmowego'zn, sł. "irotan wymotom i atonji kluek zn. ~ł. "GARA" chorobom płuc i blednicy zn, sł. "ELMZAN" reumotyllmowi, artretyzmowi, podagrze! ischiasowi zn, s. "Ar:iTROLłN" chorobom nerek pl!lcherza n, sł.'"urotan" niedomaltan1om skrofuliclnym n. si, "TZAN" chorobom nerwowym i.epilepsji zn. ał. "EPLOBN" chorobom narz"dów trawienia ł w<1troby zn, sł,.,chogal< oraz kąpiele siarkowo roślinne :zn. sł.,.tjulfobal' Na żądanie brosl:ur~ o zioło-lecznictwie wysyła bezphtnie ~;~c~~k~~zedaży OSKARA WOJłłOWSKiEGO WarSE8wa, plac Kraslńskloh 8, telafon L " DRC:, PJ\S(E :.: elektrynoe kolby do lułowania O zuźyciu 60 watt poleca przedstawiceloowoskłady elektrotechnczne R KOlN 1..6Df, ŚRÓDMEJSKA8, TEL. t18-11 Baczność Bocian się zbliża czy masz Jut bieliznę niemowlę.cą? do nabycia u SpecJalny dział OBUWA dziecinnego :'Buclkl od zł. 11.-, Pantofelk od 9.80 J. r ł y l' f ł ił 111 f k H 75 fil)'/! Piotrkowska 112 r O r DUli a f. fi. Piotrkowska 148 Ogłoszenie Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 29 września 1931 r. postanowił: 1) ogłosić u 4) zamianować Jladłość firmie.. Teatr Artystyczno-Literacki Dobry Wiecz6r Spółka z ogr. odp. w likwidacji", 2) chwilę otwareia upadłości oznaczyć na dzień 29 września '. tymoz., 3) zamianować Sędzią Komisarzem Sędziego Handlowego Hilarego Małachowskiego, kuratorem upadłości adwokata Wiktora J a kubowicza 5)naka2:ać opieczętowanie ruhomości i rzeczy upadłej firmy gdziekolwiek się one znajdują. Za zgodność: Kurator masy upadłości (-) Wiktor Jakubowicz, adwokat Łódź, ul. W ólczańska 27, tel Na mocy art. 476 i 478 K. H. wzywam wierzycieli. powyższej upadłości, aby w dniu 17 paźd7.iernika 1931 o godz. 11 stawili się w Sądzie Okręgowym w Łodzi w Wydziale Handlowym przy Placu Dąbro,!skiego Nr. 5,. osobiście lub przez pełnomocnlka z dowodam usprawiedliwiającemi ich wierzytelności, w celu wysłuchania kuratora masy i wyboru kandydatów na syndyków tymczasowych. Sędzia Komisarz (-) Hilary Małachowski HAt[[lóW -l~h~j~w~k~ Tani sezon Jesienny od 1 września Za pobyt 21-dnlowy zł nformacje: w Warslawie, ul. Mianowskiego 4. Tel od 9-2 i 5-7, lub w Nałęczowie Administracjo Zahładu Do akt. Nr. 10~41 31 r Ogłoszenie. Komornik Sądu Grodzkiego w Ło dsi, K. SUin, zamieszka.ły w Łodzi przy ul. Mialczał' ekiego Nr. 14, na. ZSBBdzie art U. P. C. ogmllla, że w dniu 13 paździunika 1931 roku, od godziny lo-ej rano, w Łod.i, przy ul. Nawrot 92 odb~d.ie ai~ apueda.i z pllletargu pubucllnego ruehomo~ol, należą' eyeh do firmy.orso ~Prze mvsł Radjotechniczny" i skladaj'lcych sie z 100 sztuk przełączników radjowych oszacowanych na. BUJn) Zł. 780 Mdg, dn. ~ t ),31. Komornik K. SUllm fli!!~~!~!r~en! Wszechświatowej sław" preparaty "Venetian' do pielęgnowania i udelikatniania cery poleca: agentura na Łódź PERFUMER!A OLET Pio1rfiowska 8l Tel Sprzedaż wyłącznie detaliczna po cenach fabrycznych. fabryka Lu.ter Wytwórnia mebli ). Kukn~łilkl, Zachodnia 22, tel poleca po najnibeycb cenach lustra, trema tualety jasne, cłem n, w or,ginalnych,ama,h. Urządzenia me. blowe najnowtlychstyl6w. Meblepojedyń ue jak garderoby, Kredensy, stoły ltueslo., otomany wykonanie roboty tapicerske na miejscu SprlEedl!lł na raty 1:a gotówką. Y gotówkowe i wartcściowe otrzym ują CZ} telnicy c z a s o p i s m ~l.szarada FORTUNA" za rozwi~lnnie szotod. Be:cpłntny egzemplalj wy wysyłamy każdemu. Poadres do administracji."szarada FORTUNA" Warszawa, Długa ewm ni. Aleksander Ru"a" tłum.c. przysięgły przy S~dzie Okręgowym w Łodzi NARUTOWCZA 47, m. 17. Biuro uskutecznia tłumaczenia wszelkiego rodzaju aktów, dokumentów i korespondencyj. ~i9c!!!, laniej nie lud!cie. t.6łka metalowe, Materace wszelkiego rodzaju, W6zkl dzieci_ce w największym wyborze i t. p. poleca najstareza fabryka mebli żelaznych J. B. W O ł k O \V, S k i stnieje od 1896 r. Łódź, Narutowieta 11, tel Na jeli~ń' Deformy haleczki, iakiecikl szkolne, U, pulowery,awetry oraz wszel hiego rodzalu wyroby dziane i trykotuwe na miarę i gotowe polecl Wytw6rnia wyrob6w dzianych PiotrkOWska 71 w podw. parter, na prawo. Przyjmuje się wsl;elkie prze r6bkl oraz reperacle wyrobów dzianych trykotowpcn. Dr. mad. b BRSTROM DOWrOlil ZELONA 11 1'el. 118-~ Choroby skórne, ncaryc.ne moclroplclowe LecJlenle LllmpQ KwuaowQ. Prsylmule od 5 do 8 p. ~ Pilnie od 4-6. Nledllela od 9-1 Dla nl.llemołnjch oen, nl *POLSU Y. M. (. A. W» todz rs Piotrkowska 89, tol Sekretariat uynny od to-13-ej i od ej. JĘZYKóW OBCYCH angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla pań i panów. Początkowe, średnie i wyższe. - Bezpłatne kluby konwersacji. Radjotechniczny. Fotograficzny. Stenograficzny. Reklamy i umiejętności sprzedawania. Szkoła majstrów budowlanych. Przyjmujemy ~ jeszcze zapisy... Na azon ob cnu po c~na?h bardzo nisklo.h poleoa ' 'i!ii w wlelkm1 wyborze robotk, wyszywanki, tornistry, puszki do śniadań, gry towarzy:skie or~z mnóstwo najrozmaitszych zabawek, które stosowane są do ka2dego Weku dzecka. UWAGA: Szko ły freblowskie otrzymuia~ specjalny rabat. aj t d e (.. " tp U', tuufowlcza Sł, TOlB. 19Z-S5. ~.. Uwagal Na miejscu wzorowa klinika lalek,,8an\to" ekłcd Połoinlno -[blrorg)eldj Ogrodowa 10, tel i klasa Oddział połoaniczo-ginekologiczny Dr. med. Sz. Eigerowa Dr. Reitler Kurjańska Dr. med. J. Baum Dr. med. W. Eychner Cena porodu ns k. wraz zzabiesami 200 zł. Opieko nad d.reckiem Dr. med. J. POakow Oddalał chlrurglczhj Dr. med. M. Kantor, god.. Prs,ilł6 1-1 pp. Oddalał ocknj ' Dr. med. lo "'..., odl. ra et: U-1~ w p. Na sezon zimow,1 Nasz magurn zaopatrzony Jest V wielki wybór palt dla chłopców i dziewczynek V najnowszych fa-, Bonach jak :również mundurki i szynele dla chłopców. CeDY pnjltupne B. Jakubowiez '" t ',, że kupno radje, to kwest ja Ł'dl ul Pomorslla 5 Gl C C Z O em wie... :f~!:~~a'la~~~!~ t~~z;s~~rj~ U,. n. fabryh, detektory. części, jakie tylko (łotrze- SKRA RADJO ' UWAGA Skład nasz bobuję, słuchawki głośniki t. p. w nal_jełk- " H - gato zaopatrlony. w naj- 8wlatło zgasło, motor etanął? 8zym ł najtańszym Składzie radjowr m Narutowicza 9 te nowsze aparat, l czę~ci. dl\voo ieleł. 110r.ll1 i-i lf(ln(j\ ~_fi"5imn~ ze sta'emi 'dlkaml ~-rb Donchina ul. Piotrkowska 90, tel Prllyjmuje,~ choryoh wy ma-i gajlclych prllebywanła w lecsnloy (opłlracfe etc.), a tałtie choryoh prayohodll!\c,ch. Godz. pplyl~~ od 9 " ~1 i od /8 Dr. med. H. Hammer kusler ginekolog Piłsudskiego 38, tel puyjmuir od l-ej do S-ej POPł..--';;'-;;;:';ia Ksialek.'o~otoWi! (lltrjlloe' ł ~ D a i 51 ił n t: eu dyanry przez oałą dob~, W " PRZY ULCY 68 POTRKOWSKEJ 60 Ostatnie nowości w 3-ch Jązykach po 10 egzemplarzy. Lektura Szkolna. Dział dla młodzieży. Opłata zł 1 50 bez zastawu. miesięczna Kaid, ezytejnik otrzymuje ż~dan~ ksilltk~. Na skiadzie 5000 nowości. ~ instituf eosmetique MW MM"- t.q.d~, Piotrkowska 175~ parter. m. 9. Tel Właścicielka Czesławo Bornstein6wnc powr6clła i sto suje najnowsze metody kosmetyczne. Godz. przyję i 4-8 w. w niedziele i awlęta. " Baprala naty[bmlastowa n, "HYiEn " Łódi, Andrzeja 1. Pu,jmuje wasclkie robot" wchodlqce w l!lares clysilcmenill slyb, froterowania, cyhlinowan!1o i dlutowanll' poeadlelr. SDr!l~tanle biur i mle9zbafi. opa. czysczenie ohlen fabrycznych w budynkach plętrowyoh i parterowy oh (t. zw. Szedowych) Tel (pry~.) Dr. med. ŻoroL!JJkiogo 36, Tel. 1'j5-50. przy Zielon)lm Rynku C~orrob1 n0!1'l7.10we t}po~. "'-uw so. PrayJml!Je od ~o')o do 7 w.

13 - - Nr 271 ł. c.o6re 2.us~ 3.~ TROJKA ~36-3 W!GEL! -i $!ŁC 3iiZi:iL.\.' Y Oelolzenie. O~tatnie Qigantyczny dźwiękowiec Dramat miłosny p. o. Kierownik Urzędu (-) St. Regulski Asesor. ~ dni! europejski! i tragedja ludzkości, ngrożonej ngładll p. t: Roniet Ś_iaia w ro. gł. Collettc Darfeull, Wktor Francen, Abel Gance Sam Valn. POClzątelr seansów: w dnie powszednie o g. 4, w soboty, niedziele i święta o g. 2. Ostatni seans Na pierwuy leans wszy stkie miejsca po 60 groszy. Nl8tępny program: Włodzimierz GaJdarow lita Rlna w filmie "Na falach namiątnoścl U W!GEL Z powodu "likwidowania bocznic kolejo Wych przy ulicy Kolejnej przeniosłem biuro i skład na ul. Rokicińskll 28, tel (yis-a-vis Szpitala Anny-Marji, tuz przy Monopolu Spirytusowym), gdzie mieszczą się obecnie nowozałozone bocznice kolejowe. Dostarczam nadal, jak dotych~zas, wągiel we wszelkich ilościach znany ze swej pierwszorz4łdnej jakości z kopalń: "Kazimierz", "Juljusz", "Mysłowice", i "Modrzej6w U oraz koks i drzewo opałowe Józef Józefowiez, Roki[ińska ZOt tel Uwagal Dojazd tramw. Nr. Nr. 10, 15 i 16. Pt.Ylltanek tuż przy składach. a Klinika PołoiniClo-Ginekol. S. ORUEBlnn 6-go Sierpnia 15/17, tel ra me~. uruchomony został oddział położniczy na -ej kl. Ceny porodu wra. z 10-dniowym pobi!o na kl. zł. 350-, na kl. zł. 2~0; na D kl. zł Przy katdym porodz a obacny jur D r DRUEB" Wznowiono przyjęcie chorych po cenach lecznic od X - "GLOS PORANNY" - 193t KAŻDA PAni ŚPEWA. NAJTRWALSZA. CZOCHA "SZAN'EWA ~ti DO NABYCA TYLKO WE FRME R. TENENAUM PiolrMowsMa 24 Ol!lolzenie. Opierając się na Rozporządzaniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1930 roku o zabezpieczeniu podaty przedmiotów powszedniego u~ytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 527), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrzny oh z dnia Urząd Celny w Łodz podaje do publicznej wia!omości, że dna 15 patdzlernlka 1931 r. o godz. lo-ej w magazynie konfiskacyjnym tut. Urzędu pru; st. Ł6dź-Kali5ka odbędzie się licytacyjna sprzedaż towarów prawomocnie skonfiskowanych na rzecz Skarbu Państwa 29 października 1929 roku i z dnia 31 sierpnia 1930 r. o regulowaniu cen na przetwory zb6t chlebowych, mięsa i jego prze Sprzedawane będą: igły do szycia, zatr.aski, łyżki, koronki, pończochy, skórki futrzane, szych i t. p. tworów oraz cegły (Dz. U. Rz. P. Nr. 81, poz. 607 i Nr. 60 W razie niesprzedania towarów w pierwszym terminie licytacyjnym, powtórna sprzedał licytacyjna odbędzie 8i~ w tymte miejscu dnia 29 października o godz. kwietnia 1929 roku, oraz na opinji Komisji do ustalania. een poz. 480), Rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego s dnia 8 10-ej. wyrazonej na posiedzeniu w dniu 3 października roku, - niniejszem podaj~ do wiadomości mieszkańcom m. Łodzi co następuje: Uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr z dnia 8 października 1931 r. zostały wyznaczone nab~pująee ceny maksymalne (najwyższe): Na przetwory zbóż chlebowych za 1 klg. w detalu: 1) bułki zł. 0,75 (1 klg. winien zawierać 15 bnlek o wadze 66,6 grama każda). 2) mąka pszenna 55% zł. 0,44 3)",,65 % zł. 0,40 Na wyroby masarskie koszerne za 1 kg. w detalu: 1. kiełbasa salami g. zł wędlina "rozmaitości" " "n g. " kiełbaski wiedeńs ':ie 3. wrocławska g. " 4.20 gat. zł n." " wątrobiana " "gęsia gat sucha eksportowa, kiełbasa gęsia n g. zł Na ml4łso w hurcie: 1 wołowina norm. gat. zł " "li"" "koszerna " " : " " 11"" wołowe za 1 kg.: w detalu: wołowina norm. gat. zł. 1,65 " "li"" 1,30 " koszerna. " " 2,40 " " li"" 1,95 wołowo nor. g. bez kości 3,05 6 wołowo nor. n g. bez" 1,65 7 polędwica. wołowa " 3,50 W myśl par. 10 zacytowanego wyżej Rozporzlłdzenia Ministra Spraw Wewnętrznych winni ~ądania lub pobierania cen wyższyeh od wyznaczonych będą ukarani przez władzę administracyjną -ej instancji według art. art. 4 i 5 zacytowanego wy~ej Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej aresztem do 6 tygodni lub grzywną do złotych, o ile dany czyn nie ulega surowszemu ukaraniu w myśl innych Ustaw Karnych. Wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na terenie m. Łodzi od dnia następnego po ogłoszeniu. Łódź, dnia 3 pażdziernika 1931 roku Wiceprezydent m. Łodzi (-) Sianisław łapallki TUl MO 1 pierwszej rumi za8uduicie opał We.giel bezpośrednio z Warn. T-w KopalO Jazimierf i Joljusf' Koks t.. fiottbard" i ttwolfu8nf dla [eotf. ogrzewań Koks " dla Młynów i [elów kowalskich Koks " 1 koksowni!arwińskl[b dla [ulów odlewoluj[b polecają le składów Abramowicz i 'Madzistawski t6di, KlllńsklBgO 86 bocznica kolejowa tel t~ Waue 2drowie. Szc zęśc ie i p owodzenie ty- r clowe, Duże ofia ry mat e rjalne zależne Sil od jakości towaru. Nie kamy dowolnie zachwalany towar, lecz w ciągu dziesilltków lat w całym świecie wypróbowana ja k ość zas ług u je na Wasze zaufanie. TY L K O "O L LA" (Na dzieck ju wie, le: 2X6 = ~ rok ma t:! mle8ł~cy tuzin ma oraz :! sztuk :te na n. ftarutow[za l:! w podwórzu najduje się znana ze swych dobrych, pierwszorz~dnych wyrobów FABRYKA KELT gdzie zą stale na składzie w wielkim wy- borze wg. najnowszych modeli z ostatnioh wystaw zagraniyznych, S Y P A L N E, STOŁOWE i GABNETY. Cen, znacznie z iio e! \. " - Po 2 gr. NAJLEPSZE CASTKA [ ~ K ( ~ H poleca A l. ~~M~ Un~Klf~ ~ - PRZEJAZD 1. TEL i Do akt. Nr. E Ogłoszenie. Komornik Sądu Grodzkiego w Łodl!i Leonard Naborowski, lamiesskaly w Łodzi, puy ul. Głównej 17, na. zasadne art Ust. Post. Oyw. {)glasll8., ile w dniu 14pażdziernika 1931 od godll. 10 rano, w Łodzi, pny ul. Senatorskiej 4-6 odbędzie Bię sprzedaż przez licytację ruchomości, należących do firmy.a. ROllenbaum i składającyoh Bię z palta na futrze oposach, różnych mebli, firanek i żyrandolu oksydowanego na 3 lampy elektryczne oslac owanych na sumę zł l..6di, r. Komornik L. Naborowski Do akt. Do akt. Nr. 1470', 31 Nr /31 O słoszen ie. Ogłosze nie Komornik S ądu Komornik S <ldu Grodzkie.go w Grodzkiego wło- ŁodZ dzi, Józef Jan,Jabczyk Tomaszewski ze.mle8zk~ly aam. w Łodlli w LOdZl,. przy. ul. Połudnlo przy ul. Zachod. niej 36. na zasa ~ej 20, na zaea- dde art U. dzle art U. P. C. oglasl!/s, ja P. O. ogłasza. le 13 patdzie.nika w ~niu 1931 r. od g. 29 pażdzlernika 10 lano w Łodzi 1931 r. od god.: przy ul. 10 rano w Lodzl Podleśnej 20 puy ul. odbędl!ie się Plac Wolności 11, sprzedail pu8" odbędziesiq spue targu publiclnego daż z przetargu ruchomości publiczn~go ru- należących do ch~moścl, nale- fir..pr:zędl8lni, zący.ch do Tkalnia i Wykoj\- Ruchh Ankier- czalnia B-cia Buman sse" i składających się z 55 butelek litroi skladającyoh si~ z mebli wych likieru róż- obzacowanllch na nych firm sumę zl os.acowa.nych na sumę Zł Łódź, r. 1.6di, dn Komornik Jan Jabczyk Komornik J. Tomaszewski. Diwl4łkowy Kino-Teatr "Przadwiośnie" Zeromsklego d, Kopernka. Dojazd tramwajami: ~ 6, 8, 9 i lq Ostatnie 2 dni! "P o Potężne arcydzieło dźwiękowo-śpiewne na tle Wielkiej Rewolucji p. t. " w rolach gł.: Laura La PlanUe i John Boles. Nadprogram dźwiękowa farsa i aktualności filmowe POBzątek seaosów w dni powszednie o godz. 4 po poło W lliedsrlele i święt~ o godz. 2 po poł.. ostatni o godz. 10 wieoz. Ceny miejsc , n. 90 gr. m. 60 gr. Następny program: "Serce na ulicy" według powieści Kiedrzyńskiego.z Norą Ney, Zbyszkiem Sawanem i K. Junoszą-Stępowskim na czele. Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsca ważne we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i świllt Passe-partouts i bilety wolnego wejścia w niedziele i święta bezwzględnie nie-"żne. osnu~

14 14 Świety V wielkim wyborze wszelkie Ro rodzaju w surowym i gotowym słanie " poleca lł4 leczniczy nadszedł Apteka St. HAMBURGA S kl ł.ódf, Główna eo, tel t.x - "GLOS PORANNY" -- 19!rl' m z a" SKlAD SJHN4 i KORTÓW C Tel A. i Nt' 2T1 19 PD!!~!!SK" 19 CenJ1 Przyjmuje sią wszelką kuśnierską zn, z one robotę. Plo.rkowska l6, p. front. zawiadamiają Sa. Klijentelę, it nadesz', na sezon jesienny zimowy najnowsze materjały mąskle oraz na palta damskie fabryk Bielukich, Tomaszo.skich Leonhard'a Ceny fabryczne, HURT i DETAL. Ceny fabryczne. P. T. Materjały u nas zakupione gwarantowa,ne są w gatunku kolorze. Dr. med. H.1i "SZTADT Do ~~~1~~3~ r. akuner ginekolog Dułoneole. W fh ruiii~i [l HA f~ ~t;':~~i~ 1931 r. od g. 10 r. Lleka'Zlv-specjalist6w 1 w todlli, prsy ul. Zawadzka 1 Rokicińsklej 126 TEL. Q05-38 Czy Pan wie i M najlepiej Konfekcji i galanter;i damskiej, powr6ci' Komornik Sl\du J8~hodnla 6~ (Śródmiejska 14) Cirodzkiego w totol dl i, K. Susin. sam. pr.ylmułe od 9-10 i od 6-7 w. przy ul. Mie1czlLr- ~ sjdego że wany skład asorto- męskiej i dziecinnej oraz obuwie firmy A. Heine Na dagddn~h warunkach! WLK WYB6R odbel- na sezon metalowych dlie 8iEl sprzedaż et.1ynna od 8 mno de 9 mac. z przetargu publi- jesienny i zimowy lll-!ł. ) przyjmuje esnego ruehomo- po cenach KRAWEC MĘSK f. ł:hojnlłł:1t1 Sienkiewicza 59. Tel przyjmuje WSZELKE ZLECENA NA SEZON JESENNO-ZMOWY. Robota wykwntna.:. CenJ pr:-zystępne '~ Po DOWrocie Z Parrż wznowiłem lekcje tańca najnowszvm skróconym systemem. lyonunt BfNłYKOWSK Cegielniana 7, mieszko pryw. 21, dawno 57. Zapisy ad goi1z. ll-ef rano, do godz. 10 wiecz. spręłynowjch 2-3 ) klobieta-leka= ~oi nalei,\oych do.patent" w niedzieleiś'wieta od 9-!ł PPl Spółki. T~k~ewnej konkurencyjnych leozenie ohorób i kładająeych się WytymBClRk OglO zenie.. wene,~c.nvch i sk6rnvch z piły tarczowej POADA 3.. gater u marki Dr. med. H. łozenlal akuszer ginekolog, 11 Listopada 19 (Konstantynowska) tel przyjmuje od 4 do 7 po poło od 1 do 2 w Lecznicy.. Pomoc" Aleksandrowska 1. mad. Dł. H,ER Specjalista chorób sk6rnych weneryc.ny.h UL. N A W R O l' 2 l'e.efon U9-69 J!br1tnu,e do 10 r. i od ~... 8 wilill!ł. ". nledlllelo 06 n - 2 po polot1 Dla Dla pad spec. od JO&;. 4-5 pp. ~r.l:pingze\vskil choroby kobiece GDANSKA 67, piętro, telefon PrJlyjmuje od 4-ej do 6-ej. Połotnic~wo, -'...,---.F. W. Hofmann" osl&cowanych nl Bumę sł l.6cu, d r. Komornik K. Bu.in Lekarz-dentysta S. WANCKA DOwr6cila Przyjmuje od 10-1 i od W. Nartuowicza 49, tel Lek. dent. F. Boruńska posiada firma Juljusz Rozner Spadk. 1.6dź" ul. Piotrkowska 98 Dr. med. 1.. N'ECC otworzrł ordynację amerykańaltlclh Nabyć mo~na w flbbylzftym SKUDZE BOB DOPnt q Niniejszem podajemy do wiadomości, ~e termin do składania ofert na wydzieriawienie fabryk Masy Upadłośoi firmy: "S. Leder i M. Heyman ~. położonych w Łodzi przy ul. Kątnei nr. 12, został przedłu'żony do dnia 15 paźdzler. nika r. b. Osoby lub fumy, które dotychczas oferty U nadesłały, mogą te ~ferty zmienić lub uzupełnić " do powyższego termmu. ł. 6Dt Plotrłoisk8 73 Syndycy 'l,jrmczfi~o;;: Masy Upadłości "Farbiarnia i Wykończalnia S. Leje! w podwór.u, i M. Heyman "- Specjalista chorób sk6rnyclh, wenerycznych moczopłciowych lbl Łódź, dnia 3 pa~dziernika 1931 r. BE Nawrot 32 tel przyjmuje od 8-10 r. i od 4-8 w. ", Dr. Dla pańoddzielna~~alnia. 574.J. Hetta! ~r me~ MA~HW[l~WA Piotrkowska. 6 dzlecl f TZA l la. met. prawdziwa 7 rob. szk. choroby wewntłtrzne' przyjmuje od 8-11 i o~ 4-6 Kuny Jezyków ODry[b DowruC... ił a Tel ' Dowr6cila Al. Kościuszki 21 telef Chor. skórne i weneryczne Homeope~ Zawadzka 14, tel D Ml[UHt r.~ll~d Okulista Przyjmuje od 9-11 r. i 3-8 W. r. H UL Lii Dr. R. Sokołowski Dr. med. na ul. Koperofiiłi tei SRoklewlua 61. Tel ł O 1'1 ł N przyjmuje we wszystkieh chorobach przyjmuje od 4-6, od 9-1 od 4-7.l'oukowska 95. BORnSTEln Dr. med.- Wn~;e~il!ł~~H!U! Dr. L. PiMielnu wznowił ord. J!.~!t.~~kul!!i1 uznane przez pansłwo. ENGLSH FRANyAiS DEu'rSCH TALA NO Konwersacja, literatura,' ~orespondencja handlowa. Profesorzy cudzoziemcy. Małe grupy od 3 do 6 osób, lekcje prywatne. Szybkie rezutety. Zapisy codziennie od 12 do 1 1 /2 i od 5 do 8-ej. Próbne lekcie bezpłatnie. POTRKOWSKA 86 m. 9 front. (nowy lokal) Komplety Przygotowawcze P owrócił urolog w chor. wewnętrznych i nerw. Zielona 30, tel PRZEDSZKOLE przyjmuje od N awro t 8. T e T raugu tt a D. Wo;;;SkOD powrócł. od ""-' el. L ekarz-dentysla 104-b, tel. 1H:-82 n kiszek W. lallldo.ski Bol'llHOsl,JlBJ przyjm- Pio~rkowBk6 Choroby wewnętrzne. Spec. żołądka, i wqtrob, ROENTGEN. Dr. med. Dr. med. C. HBlberstadł ~do~~~i!: 3-7 pp. P. DOft1'UłD\vCZóWłłY w lokalu własnym Zakątna 85, m.3 (przy Andrzeja) tel (Ogrdd. Języki). Rytmka Plastyka pod kier. specjalistki. Zajęcia przed i po południu. Zapisy od 10-1 i od 4-ej do 6-ej. Piotrkowska 70 Narutowicza 56 tel Do naty~hmlastowego (róg Traugntta) tel oddania w centrum miasta ~:, ~~yję6: 4-7 po poł._ specfali8t~ ~h!ó~ ~k~~n!ch, we. M O t O r y 6-POMolowe mieszmanle Dokł6r nerycanr=h moczopłciowych. po wró,ił. na l-szem piętrze ze wszelkiemi \UD ' łako\uysk Leczenie ~wiatł'5m: promeniami Ordynuje w chor. kobiecych elektryczne nowe używane po wygodami wprost od właściciela Roentgena lampą kwarcową i skuszerji. cenach łabry~znych.. domu. Tel Prarlmule od 8.80 do rano, od Warsztaty reperacyjne. Przewr 1-el do ~.1ł0 pp., od 6 do MO wle=. Od 3-ej do 5-ej po poło nięcie motorów i dynamomaszyn. egielniana 4,tel w nled.lele i dwl~ta od h Dla pań odd~lelna pocliekalnla. do '-ej T raugu f a g Te. l nsta l' acle e l e kt ryczne iły ś Duże ulgi podatkowa 8, Wa' C SpaQJallela Clhorttb akwrnya."...- tła, sygnalizac]'i wykonywa weneryc.nycb. ~C:re~::'o~:::'!:~j~ją. ~ek. dent. Dr. OnACY mar60lls Przeds. nżyn. Elektra Mech. (lampą kwarcową) p R811erOwS b a OKULSTA M. A A K BląJmu1e od 9-2 i od 5-"ł.. n p o w r 6 c ' ZAWADZKA 12, tel V n1ed.i!lele i ~wlqła oa E."angellltka 1 tel Al K ś ki 9 te] Przedstawicielsto belgiiskich pasów Dla "ail od fi do 6 po gol. W. ' o ClUSZ,,rensmlsyJnJch ~l1d11elda pooeelialdla. PrzYJm. od 4 - O pp. przyjmuje od 1-2 i od 5-7,. stosowane będą od Nowego Roku do tych praedsiębiorstw handlowych, które zaprowadzą u siebie prawidłową po dwdjnll buchalłerlę. Rutynowany i doświadczony buchalter bilansista n prowadza książ,kowość i prowadzi ją NA GODZNy'. Zgłoszenia: gnacy Welnstein, tódt, Wólczaftska 62 m. 5

15 r Nr i.x - "GLOS PORANNY" 1!)31.._----_ Ogłoszenia.. drobne _.._---_ Do akt. WYCiąć!..... Nr Ogloszenle Komornik Sądu Grod%kiego w Łodzi LEKCJE Jan Jabczyk Hsoka i wychowania Niemieck:ilego, francuslci,ego, litera- zamieszkały Zachować! t k w Łodzi,.ury, on:vell'sac,ji oraz pomoc w przy ul. Połudnlo NAUCZYCELKA nauce udzela rutynowana nauczy- wej 20, na zas& z wyiszem wykształceniem udviela cielka (cudzoziemka). Ceny przy- dzie art U. dorosłym lekcyj języka polskiego stępne. (Ewentualnie za pokój). Na P. O. ogł&8~a. ie metodą skróconą. Szybkie postępy rutowicza 35 m. 15. Tel p a wżd~mu'k Zlerm a NiezliCl!One choroby włos6w rozmno zapewnione. Ceny przystępne. Telefon od 9-11 i 3-5 pp. BERLTZ! 10 l&no w Łodzi tatnich lataeh U m!jżcllyzn, kobiet 1931 r. od godło żyły sią bardzo silnie, zwłaszcza w os i dzieci, i zagrażąją Specjalny komplet dla czllsto niespostrzeżone, nie wywołując żadnych bupoczą.tkują przy ul. PARYZANKA, cych. AngielsM, Francuski 9 Nowomiejskie, 9, zł. odblldziesill sprle 16w, tej najpillkniejszej, naturalnej ozdobie człowieka - włosom. dyplomowana nauczycielka udziela Niemiecki 8 zł. miesięcznie. Zapisy zaraz (6-7) School of Lan.","1.1a publicznego ru p. Anna Csillag z tysiącami przypadk6w, gdzie wskutek nieświa daż % przetargu 55-letni& praktyka w dziedzinie pielllgnacji włos6w zapoznała. lekcji języka franous]{)iego, gramatyki, pomocy szkolnej, literatury, ges Piotrkowska chomości, należących do wolne obumieranie korzonk6w włosowych i w6wczas wszelkie domości lub niedbałości już od dzieciństwa rozpoczyna stil po konwersacji po cenach umiarkowanych. Południowa, 20, m. 20, w po NAUCZYCEL _ (KA) i składających się Te przypadki, kt6re należy przeważnie tłumaczyć nieświadomością Mendla Grossa zabiegi celem odzyskania wlos6w, są sp6źnione. dwórzu w lewej oficynie na parterze. Tel , od 3-5 pp. ty pod "H. M. S." do admj.n:istracelanowych. koniecznego środka zapobiegawczego, a mianowicie: angielskiego poszukiwany (a). Ofer z 6 serwisów por danych os6b o istnieniu choroby, skłoniły nas do bezwarunkowo cji pisma osl&cowanych na sumę Zł ABSOLWENT ~illllil. paii,stjw. im. M. Ko.pernika ud!z.iela lekcji. Wiadomość telef()ll1idzna od do 21'. -3 RUTYNOWANA l[l.a'uc;zvoie~lka udjziela ekcji pojedvńczo, lub W kompletach. SJpecj.: mło.d5ze klasy gunnin. polski i matematyka. Wiadomość w administracji POWRÓCŁEM i wznawiam lekcje Angielski; go til Niemieckiego (KonWersacji, literatury ~ korespondełcji handlowej). Upstei.n, ul. Lipowa. nr. 1, od gouz wie cz ENGLSH conversation, literature, correspondence, udziela Z. Fa,jnberżanka (dypl. Tientsln) Lipowa 48, te ABSOLWENTKA BUCHAL TERJ :Uniwersytetu WaTlSzawski >go w:yucza za 30 zł. Korespondencja ud'ziela l~c.j.i w zakres.ie 8~mi'U handlowa. Plisania na maszynie wyucza za 10 zł. Biuro "Kodekspol", ikł3.js (1S }ecj,alność: P 01 ski" historja); doks'zballca starszych CegioouaJlla metodą s.zybką. Tel ,1 RUTYNOWANA polsko - nieml00ka korespondentka BUCHALTERJ biegła maszynistka poszukuje posady stałej lub godzinnej. Laska.. włoskiej i amerykańskiej oraz pisania na maszynie gruntownie we ofe-rty sub "Wal'lmld skromne" wyuczam za 25 zł. Skrócony kurs w ciągu l miesiąca zł. 15. l nowoczdn. parvsltlch modeli polecl1 KOMPLET po cenach w y j ~ t k o woniskich wych()wania przedszkolnego dla dyplomow. prl1c. pl1ryska dzreci od lat 4-7 A. Gottesgna- f f 1'11 ~." dówny przy ul. Zakątnej 28, front, " ~ a p. Zrupisy od godz i od POTRKOWSKA 93, :4-6 po pol. 257~-4 piętro front, m. 9. ~:::ea 6 n~. U~k~~ z:s!t:~ Maneofem Kaidej Kobiety korespondenci i i arytmetyki ban- to %grl1bne i ładnl1 figurl1. dlowej. Kilińskiego 50, poprz. Gorsety, stl1niki, biustonosze, pl1ski ot. pi~tro. ~091 2 ortoped) cene, lecznicze w'l naj- ABSOLWENTKA UnJilwersytetu Lyońskiego wznowiła lekcje franclll'3kiego. Jochelsonówna, Piotrkowska 26 od 3-4 albo W ólczańska 7 od 7 i pół - 8 i pół w" PRZEDSZKOLE L. HildebrandóW'lY, Skwf:lrowa 3. Komplety: fre.blowski i przygotowaw'my (kurs k. A i B). Zajęcia przed ~ popołudniu BUCHALTERJ podwójnej nauczam grunlownie (metodą praktyczną) w ciągu jedne go miesiąca z gwarancją. za samodzielność. Adres: Wólczańska 41, m H-l RUTYNOWANY kor03petytor udziela korepetycji na dogodnych warunkach. Zgłoszenia pod "R. 32" RO!ne POZNAM intelitgentną, przv\stojllą, młodą panią celem W\S,pÓil1łego spędzania jednego lub dwu wiocz.orów t~odniowo. Ofell'ty, z fo to,.,"'l'af.ią mają pierwszeń two, składać w admitnistracji ninkiszego pi'sma pod "Hono,r i dyskrecja". GLUCHOTA uleczalna. Wynalazek Eufonja z~ demonstrowany specjalistom. Usuwa przytępiony słuch, szum, ci~ kniecie z uszów. Liczne podziękowarna. Żąd3jcie bezpłatnej poucza. jącej broszury. Adres: EUFONJA, Liszki k-krakowa. WYTWORNĄ BELZNĘ damską. poleca Br. Dobrzyńska Majorowiczowa. Ceny bardzo przystępne. H-go Listopada (dawn. Konstantynowska 17, m. 4, front piętro t6di, dn Komornik Jan Jabczyk Do akt. Nr. 1711/31 Ogłoszenie Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, J6zef Tomaszewski 3am. w Łodl!:i przy ul. ZachodnieJ 36. na ZlSl' dsie art U. P. O. ogłasl'l&. że 20 października 1931 r. od g. 10 rano w Łodl!ii przy ul. Gdańskiej 126 odbąd.ie sili spneda.ż pllleta.rgu publicznego ruchomośei, zupełnie bezpłatnego badania włosów w nadziei, źe każdy dla własnego dobra i w interesie dobrra og6łu gorąco nas w tem poprze. Jeśli willc kto zauważy w swych włosach symptomy choroby, jak: łupie:!:, wypadanie włos6w (takie miejscowo), rozdwajanie łamanie slą włos6w, kołtonienle, przetłuszczenie lub wysuszenie włos6w, powolne lub za cienkie odrastanie włosow, przedwczesne slvlenle i t.d. to w6wcz&s jest jeszcze czas przeszkodzić dalszemu rozwojowi tej cz!jstokroć jeszcze nierozwiniętej chorobie, i jej zapobiec. Wszystko co powinniście ucllynić, to wypełnić dokładnie u mieszczony poniżej kwestjonarjusz i puesłać go wraz Jf próbką włos6w do naszego laboratorjum. Badanie włos6w, jakoteż przesłania ba.dania jest bezpła.tne i bez zobowiązania zlo~g(b Nllzwisko Adres Zawód Wiek Czy cierpiał pan(i) na wypadl1nio włos6w? Czy ma pan(i) łupleż?----- C,y wlos pana(i) jest suchy czy tłusty Czy skóra głowy jest wrażliwl1? Czy w ostl1tnim czasie przebył pan (i) jakie choroby? Jetell tak, jakie? Czem pielęgnuje pan(l) włosy? naleif\cyoh do Alfredl1 Sommera i składającyoh llię z szkieletów do karoserji drewnil1- Czy ml1 pan (i) frvzurę chłopięc~, nych czy teł długie włosy? oencowanllch na Czy włosy pan(i) s~ rlll1dkie, lub sumll zł "1 gęste? Ł6<li Czy cierpi pan (i) bóle głowy? Komornik,.'.1 towych nil odpowiedź)...",k"h p'''' (Z"'''r.,... w daje Anna Osillag temu, kt6- ry udowodni, że musiał zapłacić lub w inny sposób uiścić się za badania włosów. Nie wahajcie się więc w przekonaniu, że to Wam jest niepotrzebne lub, że ktoś Was wykorzysta. Każdy musi sill upewnić o stanie zdrowia swych włos6w, Kanim będzie zap6źno. Uważajcie zawcz asu na włosy Wassych dlieoi, bo nie istnieje dziedziczność łysienia, lecz tylko aaniedbanie. Siwizna nie jeet uwarunkowana wiekiem.. T~n kwestjon~rjusz lub jego odpła Mle.ży SUDllenme we wszystkich punktach dokładnie wypełnić i wraz li kilkoma, w osta.tnich czasaoh wyczesanemi ~łosami, wysłać cel~m. zu?ełnie bezpłatnego zbadama., przyczem zobowiązuję SlEl do zachowania zupełnej dyskrecji. J. Tomaszewski. 491 K R" K ÓW AnnA CSLLA6 ". ' Wielopole 5/49t. - p", l ',' PRZEPSYWANE na maszynie Ol.1ao; powielanie. Ceny b. nii>kie. Główna 9 p. front, tel, CHROMANTKA MRA trafnie przepowiada los loterjn i wliele imlych przepowiedni. Przyj muje codz.i.ennie od 12 do 7. KiMskiego DYWANY perskie, krajowe, ręczne ~ ma.szyno we reperuje. H. Mi1grom, Kilińskie go ABSOLWENTKA MŁODĄ PANĄ konserwatorjum rosyjskiego udziela lpkcji. gry fortepianowej. Ceny jemności życiowych. pozna dy inteligentne zawarłyby z!l.ajomość któira chce zakosz tow'a~ prly DWE MŁODE przystępne. Al. Kośoiuszl,i 32 prawa oficyna ;parter od godz. 10 do "Gł{)su Porannego" pod "Życie" celu towarzyskim. Oferty pod skretny mężczyzna. Ofer1y do z dwoma inteligentn.ymi panaro~ w 12 i od 3 do "Kto wie?" "Może" KURSY STENOGRAFJ z prawem wydawania świad03ctw Mieczysława Garzteckiego. Specjal ne kursy dla zajawansowanych i dla maturzystów. Zapisy ~ informar.je: NarutoW1icza 45. UW!'.ga: Członkowie Związku Zawod. Prac. Handl., Biurowy.ch i Przemysłowych - korzystają z 20 proc. raba,tu AKUSZERKA kasowa i prywatna M. Kaliska, Ko śo'ilej.na 5, przyjmuje zamówienia; porady bezpła,tnie. Tel POCO ŚPCE n:1 słomie, gdyi od 5 zł. tygodniowo k~dy może dostać materace, otom:my, tapczany, leżanki ~ krzesła solidnie wykonanie. Tylko u jjapicera P. Wajsa. Uważać na adres: Lódź, Sienkiewicza 18. PANNO BLiiTHNERA MALOW ANE maszyna do pisania "Underwood" na. kanmach, drzeworyty, miedzi 0- CrLtelrn.a.stka., całkowilte urz.ą\dzenie ryty, metaloplastyka i wszelkie z sześciu pokoi z powodu wyjazdu prace wohodzące w zakres sztukłj do sprzeda.. Piotrkowsm 181, dekoracyjnęj. Gdańska 7.7a, m. 2, m. 4, tel , godz i Tel :d... ~... ~.~... PANNO kupię w dobrym sumie zagrani>cznej marki Ofert.y su b "H. T." 'PQ*ł&łFł4* PDTORY elektrycł. nowe i uływane. MAJTANSE ZODtO Warsztaty REPERACY JNE. Budowl1 kolektorów i ronu8lnlk6w. NSllllJł(Jf elaktrycznr: wsłelk. rodzaju. REKLAMY neonowe lot. J. RECHER i S-k'a Południowa 28, tel BACZNOSĆ! Uwaga! Nr Kilińskiego - Nr. 47. Tanio. Tapieer i dekorator. Majster dyplomowany i cechowy; przez ministerstwo zatwierdzony w roku 1905-ym. Przyjmuje wszelkie tapicerskie i dekoracyjne roboty i reparacje po bardzo niskich cenaeh. Uwaga: Proszę mni& zawiadomić li 5... ~... ; POSADĘ otrzymać łatwiej po ukończeniu kursów technicznych T. W. T. Gdańska 45. Wydziały: Radjotech. niczny dla kremarzy-(rek), budow'f niczych k.anaju~acyjnych, maszynowych t elektryków ENERGCZNY. inteligentny młodzuleniec, prac11jlll oy od dłuższego czasu w pierwszorzędnej fabryco konfekoji damskli.ej i męskiej w cha.ralderze głównego ekspedjenta, magazyniera, prowadzeni.u róż,uych Jr..siąg składowych, przyjmowaniu i wydawaniu roboty rijtd. z powodu upadłości firmy p'zyjmie jakąkolw'i~k po s adę. Może być na wyjazd. Oferty pod "Energi'Czny" ZŁ. za wyrobienie posady ofiaruje zredukowiajlly urzędn iik państwowy dok~ad.nie obeznany z b!tlu'owośc:ią, posiadający pełne kwalifikacje. O ferty do admin. pod "R 32". FABRYKA ~ska biżuterjll jabło!llieckie j, poszulwje agentów: na Lódź [ miasta ptrowincjonalne. Kaucja wymag:j..ua. Oferty pod.,gablonz" do Administracji niniejszego pisma stownie. S. Karabanow, 47 Kilińskiego 47. Mistrz dyplomowany i cechowy l NOWOOTWORZONY ZAKŁAD ARTYSTYCZNEJ FOTOGRAFJ BARDZO TANO wykonywam aiurki, hafty, toledo, szydełkowanie. Al. Koo'oiuszk!i 29 m.8 "D O ł Y S" SENKEWCZA 07 6 poczt. art. wyk. brone. Zł. 6

16 18 4.X-.:GLOS PORANNY" Nr. 2'71 LOkale MffiSZKANA pokojowe, wszej.kie wygqdv. centrurm mia.ta, w starych i nowych dom.ach. mieszkania na peryferzy posiadacie iuż wybór ceny i najlepsze wyroby jach miasta. we willach pod Największy miejskich puleca Biuro "Poił, nejtańsze ruch" Al. Koś>Cius.zki 27, front parter. Te1ef. Hl-Ol, 132 Ol. Biuro ~zvnne bez przerwy 00 8 rano do 8 i pół w~ec;z LOKALE handlowe większe, nadające Sl! dla instytucji, banków i t. d., lokaje biurowe "przv ul. Piotrkowskiej. sklepv fabr:\"czne, tlo Uwaga: Meble zeszłorocznych fasonów leca Biuro "PoJrucll", Al. Ko ~iu~zki 27, tel , 1~ ~, Z KLATK WCHODOWEJ POSZUKUJą pokoje umeblowane, bez mebli pokoju z kuchnią lub jeden 'z używalnością kuchni dla ma bezpośred11'iio od gospoda.rza. Komorne żeń 'stw, dla osób pojedyńc7.vd, za 3 lata zg6ry. Oferty pod urządzone gabinety dld lekarzy "Gotówka" adwokatów poleca Biuro "Poll'uch" Al. Kościuszki 27, t~lef. t LUB , duże pokoje umeblowane z użytko waniem telefonu do wynajęoia. Ka DOMY rola 18, m Ń mieście, na k,rańcach miasta, place, parceli e, wille w rólżnych SŁONECZNY okojicach, d(ltm'ki małe, mieszkania na własność wraz z ogrj d do wynaj ę cia. Śródmiejska 39, m. 9 pokój o 2 oknach front p':ętro kiem poleca B~uro "Poruch", Al. Kościuszki 27, tel. Hl-Ol, w godzinach od 8 rano do 9 wieczór ('ZTEROPOKO.TOWE miesikanie, \\'Szelkie W YJo('o d v, proz V uj. Piotrkowskiej i Au drzeja, natychmiast tanio do oddania. Zglosz.: Biuro,;Pl)- E LE' je~li nie, udajcie si.- cznie d f' ę nlezwlo_ o rmy S. SALOMONOWC i 'S-ka Narutowicza 13. tej J. N. C!rynholc Piotrkowsl.a Nr, 37 tel Zakład piecy k6w i kuchen kaflowych, zamotowych, przenośnych i przedsiębiorstwo robót zduńskich są zniżone w cenie o 50 /0 :::,, ':::",.:;, ~.:.:. "::~;,... : 1 LUB 2 POKOJE z w8zelkiemi wygodami do wyn:ljęc j.::. Narutowicza ~ POKÓJ ł ad n.ie umeblowany przyst~pnie zaraz do oddan:l:l. Ż e rom s ki ego 2\\ lll fuł'!h ", <\1. KoŚC>1U1sr.ki 27. Telc FRONTOWY fony Hl-Ol, duiy jasny, dobrze umeblowa.ny po kój od 2W'az. S~nkiewicza 37, m. ZAMENĘ 6-pokojowe, komfortowe mieszk?nie 17.2 p. fr. Winda, Telefon przy 11'1. Zachod.niej!la POKÓJ 3-4 pokojowe. ~ło'sz.: Biuro.. Polru~h", AJ. Kościuszki 27. frontowy umeblowany w coo.trum miasta do wynajęcia. Pi~trk ::>wska TeJefs-nv , :1'2:1-1 nr. 81 m LL-l MESZKANE Dwa duże pokoje z kuchnią do odstą,p:1enia. Piotrkowskla. 107, m. 22, lawa ef. w. Obejrzeć od 11-ej WÓLCZA~SKA 78, m. 9, tel , umeblowany pokój dla solidnego pana do wynajęcia. Od 2-5 pp PRZYJMĘ na mieszkanie i1nteligentnego pana z utrzymaniem lub bez. Zerom.skiego 45, m. 39, -sze piętro RótNE MESZKANA na dogodnych Wlafunka.ch do Wyfl!tjęcia. Piastowskiego 7, przy Kątnej. Dojazd 14-ką. 2G()7 o ~.~ MESZKANA 1, 2-wkojowe, kuchnia i wygody, naty('hmia.~t do wynajęcia. Różana nr. 10, dojazd MESZKANA l, 2, 3, 4, 5 pokojowe w nowych i sta'l'ych donh1ch z Wyg')ilR!lli. pu koje umeblowane z klatki schodowoj polec:t biuro "Geguz" Piotr- DO ODDANA ::ska '"~:' tel , pokoje z kuchn,i ą lub zami.e- nię na pokó,i z kuchnią Poprzeczna 7 m. 5, przy Rz.gow pokoju z kuchnią. lub jeden duży POSZUKUJĘ s'kliej w śródmiee'oiu bezpośrednio od go spoda.rza. Komorne zapłacę za. 3 AL. KOśCUSZK 32 lata zgóry. Oferty pod "gotówka". m. 15. Do wynajęcia pokój umeblo wany, oddzielne wejście, ciepły niekrępujący MESZKANA - i 1 pokó! z kwchnią. i pokój bez kuch ni do wynajecia w domu przy ul. POKÓJ t kuchnią. do odstą,pienia. PJotr-: Nawrot 39, Dozorca wskaźe. ' kowska U7, m '7-2 j Nledzle!a, dn. 11 października 1931 '/. o g. 1!2-ej w poł. WlflKA ~(WJA M~~' p, t. ieltna Pan; w WERCAOLf M o D y J fi En n u PUebywałą kolekcję rewelccyjny«:h toalet zoprezentujq welke domy mody Boguchwa' (Suknie i palta) Warszawa, Krak. Przedmieście.5 ~aks,milian ADfelbaum (f.. tra) W75zawa, Marszałkowska 125 Lucjan LeszczJń.lki (obuwie) oraz cały Warszllwa, Nowy Świat 3>S azere; najpovetnlebszych firm ł6dzklch Szczegóły będłl tli' nlljbll:l:ozjch dnach podane... >, '. l, ~. ca -==~ - ~ c:::t J ~ oc:'d a,:, O c: DzwoA Pogotowio Prawno - Handlowe Magistra praw. BURAKOWSKEGO lodź, Żeromskiego 27, Ogłoszenie. w sprawach: podań i próśb do władk, urzęd6w instytucji Państwowych i Komornik Sądu, SamolZlldowył:n, klauz. egzek., inka- Grodzkiego 50 i t. p. załatwlamv szybko po w Łodlli Leonard cenach konkuren cyjnych. Naborowski, zamieszkały w Łodzi, pl'lly ul, Gł6wn\j 17, na. zasadllie art. 1 OSO Uet. Post. Oyw. oglsbza, ja w dniu 1 14pażdt:iernika 1931 od godz. 10 rano, o n 'eprzeoiętnych wkf~:sz~\e:;'~3~1. PO POWROCE Z ZA&RACY odbędlli e si fl sprza do.ż przez licytacjel ruchomośoi, nale żącyoh do Alfonsa ZapP i R. Lipińskiego i s kladających się z dwucb massyn przędzalniczych oslacowlmych na sumę zł Ł6dt, r, Komornik L. Naborowski ZggbRaDł dokument, ~r. A. f. rfhfh~aum ZGUBONO portfel zawvel'ają.cy: weksel in blanco pl. 30,10 na zł. 800 z wystar wienia S. Rotrupela Wejherowo, oraz kartę poborowljj przez P. K. U. - Lódź na nazwi5ko T. M. Dobrec kiego, zam. Zgie'l"ska 72. Laskawy znalazca zechce zwrjcić Zl'l. wyna 2 POKOJE LOKAL FABRYCZNY 7. kuchn:1ą z wygodami, balkonem do wynaj ę eia w śródmieściu. Wia- dwa wejścb do odstą.pienia. ul. św. grodzeniem do admin. niuiejszligo domość: Gdańska nr. 68, u gospo- Jerzego 11 m pisma. Weksel pewyżs~y unioważniam. T. M. Dobrecki, darza W E E L POSZUKUJE l G ZGNĄŁ kwit wydany Antoniemu Wrońskiemu przez Elektrowni~ Łódzką. za, kaucję Z PłRTUaĄ lob Bl absolwenci U niwersytet6w zagranicznych, Adr. 1'1. 5Pt:BfDfi Pomorska 40 codz. prócz sobót 8-9 w. nformacje bezpłatne. jeżeli chcesz być pewny przyjęcia. na Uniwersytet zagranicsny - nie oddawaj sprawy osobom nepowołanym nlekompetentnym. Jedynie p e w n e szybko załatwiajl WÓlki, Ulka Matnlo'B, Naterace i t. p. inteligentnei pani do W1S p ó1ne-1 go pokoj'u ltllb ucrenicy z utjrzymaniem. Ul. Wólczań.ska 112 fiajłanlej, najdogodniej i w pl~mbow~nych workach z dostaw~ i najodpowiednlej kupuje m.. do mleszkan. - - Telefony.. f' Piotrkowska 109 Tel zaletach z najnow8zemi modelami futer i okryć damskieh polecam się nadal Szan. Klijenteli. Wszelkie zamówienia z materjałów własnych lub powierzonych wykonuję punktualnie solidnie i na dogodnych warun' kach. Pl. Rozenberg, laódt Cegielniana 4, (dawn. 36J tel. 163, Szkola tlaca Karola Trinkhausa członka i'u. 1. C. w Paryżu i Z. N. Ch. w Polece, ul. Andrzeja 17, tel Wyucza w grupach i oddzielnie powrócił r==-=ś:,::.. PULOWERY, ł ł l f S 14 sweatry, czapki i torebki ' dębowe i fornierowane poleca ręczne] roboty wy~ony- }ł T fi: U J P 8 wam z własnych l po- Hl N ~.. wierzonych materjał6w. MŁYNARSKA _ Robota g~aranłowan~1 Ceny n~skie R. -go Pala _---_.. Zam6wleOla wjkonuję Pll nłljnow- f t t szych modeli ron, par er m. 1. e Sypialnie, stołówki i pojedyńcke meble najnowsze modela do labycia u. BORNST!NA, ul. Piotrkowska Nr Ceny zniżone. - Warunki dogodne. QQ88~~8Q888~~OO,!)~9 n.q9f TBRPlOPlBTRY MAKSYMALNE J KĄPELOWE ŚCENNE ZAOKENNE w wielkim wyborze po cenach przystępnych. TERMOMETRY POKOJOWE OD Zł, poleca U~OOl~_~yC~!~~iY dq :,: ~~~1~ wił i "S z~'; magazuo OPUCZOU S'Sżvmon RURDACH. SP. Z o. o. ~a'lf:lenklew1cza 102, -~~~3~i J SKŁAD: :2:.ROMSKEGO 81 Narulowica 31. POTRKOWSKA 33 :: TELEF Prenumerata mle8~clna "Glosu POJrannelJo" ze wslj)'stkiemi do- Ogłoszen-a la wiersl: milimetrowy l-szpalto'n)' (sbona 5 sl:palt),-.,l:a strona 1.ł. datkami w)'nosi w Łod.1 al 4.00, ze odnoszenie - w łekllołe ~ gr. nadesane po tek~cle 40 gr.; lekrologi 40 dr. 2lwyol!ne 4Ogroe.l'1 z pr.eavłh poczłowl w krllju ' 311granicQ - Bł (atr. 10 szpalt) 1e 1Jr.. Drobne 15 gl. 18 w)'relli najmn!ejsllle oglolllenfe d gr. Poseuklwanie pracy 10 gr. Vl JlA wyra~ najmnłejse ł. "'10 gr. Ogloscenta ur~c~v:\~we ldlubinowe Hl zł. OjJl083enl11 zamiejsoowe obli Reltopis6w redakoja nie zwraoa, C.8ne SQ ~o proo. drotel, frm eagranlc'dyon o 1')) D!'OC. Za oglos.tania tab.elafyollne ljb fanta!]. doda{k. BOO Redaktor: e..,genjug Kronman 7Ja wydewnio\wo.ppab8". W.lJDłcn Sl. z Ol!'ł. odp.: lllal!eniu8e KronmBn. W drukal'ni własnei Piotrkowska 101