Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe za 2012 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy obejmujący okres od do zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe WIKANA S.A. sporządzone zgodnie z MSR w walucie : zł data przekazania: r. Wikana S.A. Lublin 30 kwietnia r.

2 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok w tys. zł w tys. euro W Y B R A N E D A N E F I N A N S O W E od do od do od do od do dane dotyczą skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług II Zysk (strata) z działalności operacyjnej III Zysk (strata) brutto IV Zysk (strata) netto V Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII Przepływy pieniężne netto, razem IX Aktywa razem X Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI Zobowiązania długoterminowe XII Zobowiązania krótkoterminowe XIII Kapitał własny XIV Kapitał zakładowy XV Liczba akcji (w szt.) XVI Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 zł 0,04 zł 0,00 0,01 XVII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,57 0,54 0,14 0,12 XX Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) W I K A N A S. A. Strona 2

3 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych 4,0882 zł 4,4168 zł ,1736 zł 4,1401 zł Lublin, dnia r. Sporządził: Zatwierdził: w tys. zł SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) nr noty 2011 I Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Wartość firmy 3 4 Długoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki) 11(2) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Inne aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa 129 II Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego 4 Pozostałe należności publicznoprawne Pozostałe należności krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki) 11(1) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych SUMA AKTYWÓW W I K A N A S. A. Strona 3

4 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) Nr noty w tys. zł 2011 I Kapitał własny Kapitał zakładowy Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny 4 Kapitał zapasowy i rezerwowy Kapitał z nadwyzki akcji powyżej wartości nominalnej Zysk (strata) zatrzymane II Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki Rezerwy 6 3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe III Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania publicznoprawne Inne zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe Przychody przyszłych okresów IV Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży SUMA PASYWÓW ROK Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję 0,57 zł 0,54 zł ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE Nr noty w tys. zł weksle hipoteka, weksel własny poręczony przez Wikana S.A weksel własny poręczony przez Wikana S.A., zastaw na udziałach Razem Lublin, dnia r. Sporządził: Zatwierdził: W I K A N A S. A. Strona 4

5 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok w tys. zł SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) Nr noty od do od do DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA I Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży wyrobów Przychody ze sprzedaży towarów Przychody ze sprzedaży usług II Koszt wytworzenia Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów III Zysk brutto ze sprzedaży (I-II) Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne IV Zysk operacyjny (III ) Przychody finansowe Koszty finansowe V Zysk brutto (IV+1-2) Obciążenia wyniku brutto VI Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA I Przychody ze sprzedaży 1 Przychody ze sprzedaży wyrobów 2 Przychody ze sprzedaży towarów 3 Przychody ze sprzedaży usług II Koszt wytworzenia 1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 2 Wartość sprzedanych towarów III Zysk brutto ze sprzedaży (I-II) 1 Koszty sprzedaży 2 Koszty ogólnego zarządu 3 Pozostałe przychody operacyjne 4 Pozostałe koszty operacyjne IV Zysk operacyjny (III ) 1 Przychody finansowe 2 Koszty finansowe V Zysk brutto (IV+1-2) 1 Obciążenia wyniku brutto VI Zysk/strata netto na działalności zaniechanej W I K A N A S. A. Strona 5

6 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok ZYSK/STRATA NETTO (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA+ZANIECHANA) ROK Zysk (strata) netto (zanualizowany- ostatnie 4 kwartały) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 zł 0,04 zł SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITEGO DOCHODU od do w tys. zł 2011 od do Zysk/strata netto Pozostały zysk całkowity Podatek od pozostałego zysku całkowitego Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu Zysk całkowity Lublin, dnia r. Sporządził: Zatwierdził: W I K A N A S. A. Strona 6

7 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok Zestawienie zmian w kapitałach własnych Kapitał akcyjny Akcje własne Nadwyżka ze sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej w tys. zł Kapitał zapasowy i rezerwowy Zyski/strat y zatrzymane zwiekszenie emisja akcji -emisja akcji powyżej wartości nominalnej Razem Udział akcjonariuszy mniejszościo wych Na dzień (początek okresu ) Zmiany kapitału w okresie a z podziału zysku zysk netto okresu inne b zmniejszenie emisja akcji powyżej wartości nominalnej -pokrycie straty -przeniesienie na kapitał zakładowy -przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe z tytułu korekty metody połączenia Kapitał własny ogółem -inne ( akcje własne) Na dzień (koniec 94 okresu ) a b Na dzień (początek okresu ) Zmiany kapitału w okresie zwiekszenie emisja akcji -emisja akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku zysk netto okresu inne zmniejszenie emisja akcji powyżej wartości nominalnej -pokrycie straty -przeniesienie na kapitał zakładowy -przeniesienie na kapitały 14 zapasowe/rezerwowe z tytułu korekty metody połączenia inne Na dzień (koniec 91 okresu ) Lublin, dnia r. Sporządził: Zatwierdził W I K A N A S. A. Strona 7

8 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od do w tys. zł 2011 od do A Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej I Zysk brutto II Korekta o pozycje: Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3 Odsetki i dywidendy netto Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem Podatek dochodowy zapłacony (Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej (Wzrost)/Spadek stanu należności (Wzrost)/Spadek stanu zapasów Wzrost/(Spadek) salda zobowiązań Wzrost/(Spadek) salda rezerw Wzrost/(Spadek) salda rozliczeń międzyokresowych Pozostałe korekty B Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej I Wpływy Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 3 Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych 4 Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 5 Spłata udzielonych pożyczek Wpływy ze sprzedaży innych aktywów finansowych 7 Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach Otrzymane odsetki Inne wpływy inwestycyjne 166 II Wydatki Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Nabycie wartości niematerialnych 4 Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 5 Nabycie innych aktywów finansowych Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych 7 Inne wydatki inwestycyjne C Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej I Wpływy Wpływy z tytułu emisji akcji/obligacji Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Sprzedaż akcji własnych 4 Inne wpływy finansowe 101 II Wydatki Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Spłata pożyczek/kredytów W I K A N A S. A. Strona 8

9 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok 3 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej 4 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym 5 Zapłacone odsetki Udzielone pożyczki 7 Inne wydatki finansowe D Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: Różnice kursowe netto F Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu G Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Lublin, dnia r. Sporządził: Zatwierd ził: NOTA 1A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2011 Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe 7 16 Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem W I K A N A S. A. Strona 9

10 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok NOTA 1B ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ROK Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcie z inwestycji zakup konsolidacji c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja -przekazanie do użytkowania - przeniesienie do aktywów finansowych dostepnych do sprzedaży d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f)zwiększenie z tytułu konsolidacji g) amortyzacja za okres (z tytułu) naliczenie roczne sprzedaż likwidacja h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ROK 2011 Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcie z inwestycji zakup konsolidacji c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja -przekazanie do użytkowania - aktualizacja majątku trwałego d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu W I K A N A S. A. Strona 10

11 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok f)zwiększenie z tytułu konsolidacji g) amortyzacja za okres (z tytułu) naliczenie roczne sprzedaż likwidacja h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu NOTA 1C ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2011 a) własne b)używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: leasing inwestycje w obcych środkach trwałych Środki trwałe bilansowe razem NOTA 1D Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych Rodzaj aktywów trwałych Zabezpieczenie na rzecz Zabezpieczenie z tytułu zabezpieczenia samochód AUDI Kredyt Lease S.A. umowa leasingu weksel Razem NOTA 1E Nieruchomości inwestycyjne Rodzaj aktywów 2011 Nieruchomość inwestycyjna KRAKÓW Nieruchomość inwestycyjna Nałkowskich Nieruchomość inwestycyjna Hetmańska Razem W I K A N A S. A. Strona 11

12 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok NOTA 2A WARTOŚCI NIEMATERIALNE 2011 Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym oprogramowanie komputerowe Inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne, razem NOTA 2B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ROK Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początku okresu: b) zwiększenia (z tytułu) - zakup - konsolidacji c) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaż - likwidacja d) wartość brutto środków WNiP na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f)zwiększenie z tytułu konsolidacji f) amortyzacja za okres (z tytułu) umorzenie sprzedaż - likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość niematerialne netto na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ROK 2011 Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początku okresu: b) zwiększenia (z tytułu) zakup konsolidacji c) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaż - likwidacja W I K A N A S. A. Strona 12

13 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok d) wartość brutto środków WNiP na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f)zwiększenie z tytułu konsolidacji f) amortyzacja za okres (z tytułu) umorzenie w tym przeniesienie z Wikana SA - sprzedaż - likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość niematerialne netto na koniec okresu NOTA 2C WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2011 a) własne b)używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu Wartości niematerialne, razem NOTA 3 Zmiana wartości firmy SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) nr noty w tys. zł 2010 korekta po korekcie 2010 I Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycjne Wartości niematerialne Wartość firmy Długoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki) 11(2) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inne aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa trwałe II Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego 4 Pozostałe należności publicznoprawne Pozostałe należności krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki) 11(1) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych III Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży SUMA AKTYWÓW W I K A N A S. A. Strona 13

14 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) Nr noty w tys. zł 2010 korekta po korekcie 2010 I Kapitał własny Kapitał zakładowy Akcje własne 3 Kapitał z aktualizacji wyceny 4 Kapitał zapasowy i rezerwowy Kapitał z nadwyzki akcji powyżej wartości nominalnej Zysk (strata) zatrzymane II Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki 17 2 Rezerwy 3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe III Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania publicznoprawne Inne zobowiązania finansowe 20 6 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe Przychody przyszłych okresów IV Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży SUMA PASYWÓW w tys. zł po korekcie Zestawienie zmian w kapitałach własnych Kapitał akcyjny Nadwyżka ze sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zapasowy i rezerwowy Zyski/straty zatrzymane Udział akcjonariuszy mniejszościow ych Kapitał własny ogółem Razem Na dzień (początek okresu ) Zmiany kapitału w okresie a zwiekszenie emisja akcji -emisja akcji powyżej wartości nominalnej -z podziału zysku zysk netto okresu inne b zmniejszenie emisja akcji powyżej wartości nominalnej -pokrycie straty -przeniesienie na kapitał zakładowy -przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe z tytułu korekty metody połączenia inne Na dzień (koniec okresu ) W I K A N A S. A. Strona 14

15 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok w tys. zł Zestawienie zmian w kapitałach własnych Kapitał akcyjny Nadwyżka ze sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zapasowy i rezerwowy Zyski/straty zatrzymane Razem Udział akcjonariuszy mniejszościo wych Kapitał własny ogółem Na dzień (początek okresu ) Zmiany kapitału w okresie a zwiekszenie emisja akcji -emisja akcji powyżej wartości nominalnej -z podziału zysku zysk netto okresu inne b zmniejszenie emisja akcji powyżej wartości nominalnej -pokrycie straty -przeniesienie na kapitał zakładowy -przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe strata netto -inne Na dzień (koniec okresu ) SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) nr noty w tys. zł 2011 korekta po korekcie 2011 I Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycjne Wartości niematerialne Wartość firmy Długoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki) 11(2) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inne aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa II Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego 4 Pozostałe należności publicznoprawne Pozostałe należności krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki) 11(1) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych III Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży SUMA AKTYWÓW W I K A N A S. A. Strona 15

16 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) Nr noty w tys. zł 2011 korekta po korekcie 2011 I Kapitał własny Kapitał zakładowy Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny 4 Kapitał zapasowy i rezerwowy Kapitał z nadwyzki akcji powyżej wartości nominalnej Zysk (strata) zatrzymane II Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki Rezerwy 3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe III Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania publicznoprawne Inne zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe Przychody przyszłych okresów Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi IV przeznaczonymi do sprzedaży SUMA PASYWÓW Zestawienie zmian w kapitałach własnych Kapitał akcyjny Nadwyżka ze sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zapasowy i rezerwowy Zyski/ straty zatrzy mane Razem po korekcie Udział akcjonariuszy mniejszościow ych Kapitał własny ogółem Na dzień (początek okresu) Zmiany kapitału w okresie a zwiekszenie emisja akcji -emisja akcji powyżej wartości nominalnej -z podziału zysku zysk netto okresu inne b zmniejszenie emisja akcji powyżej wartości nominalnej -pokrycie straty -przeniesienie na kapitał zakładowy -przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe z tytułu korekty metody połączenia W I K A N A S. A. Strona 16

17 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok -inne Na dzień (koniec okresu ) Zestawienie zmian w kapitałach własnych Kapitał akcyjny Nadwyżka ze sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zapasowy i rezerwowy Zyski/ straty zatrzy mane Razem Udział akcjonariuszy mniejszościow ych Kapitał własny ogółem Na dzień (początek okresu) Zmiany kapitału w okresie a zwiekszenie emisja akcji -emisja akcji powyżej wartości nominalnej -z podziału zysku zysk netto okresu inne b zmniejszenie emisja akcji powyżej wartości nominalnej -pokrycie straty -przeniesienie na kapitał zakładowy -przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe strata netto okresu -inne Na dzień (koniec okresu ) Korekta lat ubiełych dotycząca Wartości firmy WIKANA SA jest związana z weryfikacją stanowiska Spółki, dotyczącego połączenia jednostek Masters S.A. oraz Wikana S.A., które zostało nieprawidłowo rozpoznane jako połączenie zgodnie z MSSF 3 i rozliczone metodą nabycia- obecnie metodą przejęcia. Zgodnie z zapisami tego standardu należało rozpoznać to połączenia jako niepodlegające standardowi MSSF 3, ponieważ Spółki Masters S.A. oraz Wikana S.A. były na moment połączenia pod wspólną kontrolą, a standard MSSF 3 wyklucza możliwość stosowania metody nabycia w stosunku do takiej sytuacji. W konsekwencji korekty metody połaczenia, nie powinna powstać żadnego rodzaju wartość firmy na połączeniu jednostek W I K A N A S. A. Strona 17

18 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok NOTA 4A INNE AKTYWA FINANSOWE (WG RODZAJU) 2011 Udziały w MULTISERWIS Sp. z o.o Udziały w WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o Udziały w WIKANA INVEST Sp. z oo Udziały w WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o Udziały w Wikana Project Sp.z o.o Udziały w TBS Wikana Sp.z o.o. (TBS LPBO Sp.z o.o.) Udziały w Wikana Nieruchomości Sp.z o.o. ALFA S.K.A. 51 Udziały w Wikana Property Sp. z o.o. BETA S.K.A. 51 Udziały w Wikana Property Sp. z o.o. DELTA S.K.A. 50 Udziały w Wikana Property Sp. z o.o. 52 Certyfikaty WIKANA FIZ Dopłaty do kapitału WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o Dopłaty do kapitału WIKANA INVEST Sp. z o.o Dopłaty do kapitału WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o Inne aktywa finansowe, razem NOTA 4B Inne aktywa finansowe w latach występowały wyłącznie w walucie polskiej. AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 2011 Miejsca parkingowe Aktywa finansowe dostpne do sprzedaży, razem W dniu 15 stycznia 2013 roku Wikana S.A. podpisała umowę przedwstępną sprzedaży wyżej wymienionych miejsc parkingowych W I K A N A S. A. Strona 18

19 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok NOTA 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU 2011 ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu różnic przejściowych na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy odpis aktualizujący stan należności - rezerwa na koszty 64 - rezerwa na aktywa w leasingu - na przewidywane odliczenia straty podatkowej - rezerwa na świadczenia pracownicze z tytułu odpisu aktualizującego stan wyrobów - z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń z tytułu naliczonych odsetek z tytułu odpisu aktualizującego środki trwałe i zapasy - inne 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - odpis aktualizujący stan należności - rezerwa na koszty rezerwa na aktywa w leasingu 86 - na przewidywane odliczenia straty podatkowej rezerwa na świadczenia pracownicze odpis aktualizujący stan wyrobów - z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń z tytułu naliczonych odsetek z tytułu odpisu aktualizującego środki trwałe i zapasy inne 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - odpis aktualizujący stan należności - rezerwa na koszty 64 - rezerwa na aktywa w leasingu 61 - na przewidywane odliczenia straty podatkowej - rezerwa na świadczenia pracownicze z tytułu odpisu aktualizującego stan wyrobów - z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń z tytułu naliczonych odsetek z tytułu odpisu aktualizującego środki trwałe i zapasy - inne 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy z tytułu odpisu aktualizującego stan należności - rezerwa na koszty rezerwa na aktywa w leasingu 25 - na przewidywane odliczenia straty podatkowej rezerwa na świadczenia pracownicze z tytułu odpisu aktualizującego stan wyrobów - z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń z tytułu naliczonych odsetek z tytułu odpisu aktualizującego środki trwałe i zapasy inne W I K A N A S. A. Strona 19

20 Sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za rok NOTA 6A ZAPASY 2011 a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary Zapasy netto, razem Odpis aktualizujący: a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary 51 Zapasy brutto, razem NOTA 6B ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚCI ZAPASÓW 2011 Stan na początek okresu a) zwiększenia z tytułu: utworzenia (utrata wartości rynkowej) inne a) zmniejszenia z tytułu: - likwidacji zapasów objętych odpisem - sprzedaży zapasów objętych odpisem - inne Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów NOTA 7A NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 2011 O okresie spłaty: do 12 miesięcy w tym z jednostkami powiązanymi powyżej 12 miesięcy w tym z jednostkami powiązanymi Należności z tytułu dostaw i usług netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności z tytułu dostaw i usług brutto, razem W I K A N A S. A. Strona 20

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.

Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 R. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Spis treści Strona Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo