Urzd Gminy Stoszowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urzd Gminy Stoszowice"

Transkrypt

1 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, Stoszowice Stoszowice 2004

2 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI CHARAKTERYSTYKA GMINY STOSZOWICE AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ODPADY Z SEKTORA KOMUNALNEGO DIAGNOZA STANU AKTUALNEGO Bilans ilociowy i jakociowy odpadów Zbieranie i odbieranie odpadów ODPADY OPAKOWANIOWE Bilans ilociowy i jakociowy odpadów opakowaniowych Selektywna zbiórka opakowa w gminie Stoszowice Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Zbiórka komunalnych odpadów niebezpiecznych OSADY CIEKOWE Bilans ilociowy Charakterystyka jakociowa ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Składowiska odpadów komunalnych Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi PROGNOZA ZMIAN Skład odpadów Ilo odpadów Dalsze funkcjonowanie istniejcych obiektów gospodarki odpadami ZAŁOONE CELE GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO Cele do zrealizowania w ramach planu dla gminy PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY STOSZOWICE Zadania strategiczne Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów Zbieranie i odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych Selektywna zbiórka odpadów Kompostowanie przydomowe Punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) Przeładunek odpadów Centrum Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (CSOiUO) Szacunkowe koszty realizacji proponowanego rozwizania 64 4 ODPADY POWSTAJCE W WYNIKU DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ _ ODPADY WYTWARZANE Bilans iloci wytwarzanych odpadów na podstawie rónych ródeł PROGNOZA CELE ZADANIA PODMIOTY PROWADZCE DZIAŁALNO W ZAKRESIE ZBIERANIA, TRANSPORTU, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zbieranie Transport 74 2

3 4.5.3 Odzysk Unieszkodliwiane SPECYFICZNE RODZAJE ODPADÓW INNYCH NI NIEBEZPIECZNE Odpady budowlane Zuyte opony ODPADY NIEBEZPIECZNE Odpady zawierajce azbest Odpady zawierajce PCB Oleje odpadowe Baterie i akumulatory Pestycydy Odpady medyczne i weterynaryjne Odpadowa tkanka zwierzca Wycofane z eksploatacji pojazdy samochodowe Odpady sprztu elektronicznego i elektrycznego Komunalne odpady niebezpieczne HARMONOGRAM REALIZACJI ZADA RÓDŁA FINANSOWANIA ZADA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI RODKI PUBLICZNE RODKI NIEPUBLICZNE (PRYWATNE) Kredyty komercyjne i preferencyjne udzielane w walucie polskiej Poyczki Obligacje Leasing RÓDŁA FINANSOWANIA PUBLICZNO-PRYWATNE RODKI NIEPUBLICZNE I RODKI POZABUDETOWYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH _ FUNDACJE I PROGRAMY POMOCOWE Fundacja EkoFundusz Fundusze Strukturalne, Fundusze Spójnoci oraz Programy operacyjne Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójnoci Inne ródła pomocowe WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA RODOWISKO ZAWARTO, GŁÓWNE CELE GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ JEGO POWIZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI ANALIZA I OCENA AKTUALNEGO STANU RODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ANALIZA I OCENA STANU RODOWISKA NA OBSZARACH OBJTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZCYM ODDZIAŁYWANIEM ISTOTNE PROBLEMY OCHRONY RODOWISKA Z PUNKTU WIDZENIA STRATEGII GOSPODARKI ODPADAMI, W SZCZEGÓLNOCI DOTYCZCE OBSZARÓW CHRONIONYCH CELE OCHRONY RODOWISKA WYZNACZONE W DOKUMENTACH UE ORAZ NA SZCZEBLU KRAJOWYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI OKRELENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZCYCH ODDZIAŁYWA NA RODOWISKO 120 3

4 7.7 ROZWIZANIA MAJCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ PRZYRODNICZ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA NA RODOWISKO, MOGCYCH BY REZULTATEM REALIZACJI PLANU ROZWIZANIA ALTERNATYWNE DO ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU ORAZ UZASADNIENIE ICH WYBORU I METOD OCENY PROWADZCEJ DO TEGO WYBORU TRUDNOCI WYNIKAJCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZDZANIU ANALIZY PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU_ MOLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO ZASADY MONITOROWANIA I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW 122 CYTOWANE AKTY PRAWNE 129 WYKORZYSTANE MATERIAŁY 131 4

5 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW I OZNACZE baza wojewódzka baza danych utworzona na podstawie rocznych zgłosze podmiotów przekazywanych marszałkowi województwa CSOiUO DCZGO GUS, WUS GPGO KPGO MG M MZ M Mg NFOiGW PDGO PEK PPGO PZRiOWD SIGOP s.m. Strategia WFOiGW WIO WPGO - centrum sortowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów mieszanych i składowanie - dolnolskie centrum zarzdzania gospodark odpadami - główny i wojewódzki urzd statystyczny - gminny plan gospodarki odpadami - krajowy plan gospodarki odpadami - minister gospodarki - minister rodowiska - minister zdrowia - mieszkaniec - tona - Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej - punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów - polityka ekologiczna pastwa - powiatowy plan gospodarki odpadami - program zrównowaonego rozwoju i ochrony rodowiska województwa dolnolskiego - baza danych o odpadach z sektora gospodarczego prowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska - sucha masa - Strategia gospodarki odpadami komunalnymi województwa dolnolskiego - Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej - Wojewódzki Inspektor Ochrony rodowiska - wojewódzki plan gospodarki odpadami

6 Streszczenie Planu Gospodarki Odpadami Gminny plan gospodarki odpadami jest czci gminnego programu ochrony rodowiska. Opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) [i] oraz rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporzdzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620) [xxiii]. Plan gospodarki odpadami gminy Stoszowice zawiera nastpujce główne czci: krótk charakterystyk gminy, przedstawienie i ocen aktualnego stanu gospodarki odpadami, bilanse ilociowe i jakociowe odpadów wytwarzanych, odzyskiwanych i unieszkodliwianych aktualnie wraz z prognoz zmian, cele ilociowe i jakociowe do osignicia, wynikajce z polityki ekologicznej kraju oraz krajowego planu gospodarki odpadami, rodki osignicia postawionych celów, proponowany stan gospodarki odpadami, wnioski z analizy oddziaływania rozwiza planu na rodowisko, harmonogram i koszty planowanych działa, zasady monitoringu osigania postawionych celów. Wród najistotniejszych zada do realizowania przez gmin Stoszowice jest zorganizowanie systemu gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, obejmujcego wszystkich mieszkaców gminy. Obecnie jedynie ok. 60 % osób z terenu gminy w sposób zorganizowany gromadzi zmieszane odpady komunalne, które bez przetworzenia usuwane na składowisko odpadów. Taki stan rzeczy sprzyja powstawaniu dzikich wysypisk. Odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy zajmuje si Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Budzowie. Zebrane odpady zostaj przetransportowane i zdeponowane na gminnym składowisku odpadów w Stoszowicach. Składowisko w Stoszowicach nie posiada uregulowa formalno-prawnych. W celu dalszej eksploatacji wymagane byłyby prace budowlane oraz otrzymanie zwizanych z nimi pozwole. Jednak w zwizku z planowanymi inwestycjami na terenie ssiednich gmin w zakresie budowy Centrum Segregacji Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, na składowisku w Stoszowicach zostanie zaprzestane składowanie odpadów do roku 2005, a do 2007 obszar składowiska zostanie poddany rekultywacji. Gmina nie prowadzi selektywnej zbiórki, cho istniały próby wprowadzenia systemu. Obecnie planuje si ponowne wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów, jest to jednak uwarunkowane powstaniem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Braszowicach, który zajłby si ich zagospodarowaniem. Proponuje si wprowadzenie systemu workowo-kontenerowego, w zalenoci od rodzaju zabudowy. Gminny plan gospodarki odpadami zakłada objcie wszystkich mieszkaców gminy systemem selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. W pierwszym etapie zbieranymi frakcjami bdzie szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne. W kolejnym etapie zbierane frakcje odpadów opakowaniowych zostan rozszerzone o metale i odpakowania kompozytowe. Istniej równie dwa warianty gromadzenia opakowa: w trzech lub czterech workach. System 3-workowy zakłada gromadzenie szkła białego i kolorowego łcznie wraz z odpadami metalowymi, papieru z tektur oraz tworzyw sztucznych z odpadami wielomateriałowymi. Wprowadzenie kolejnego worka do segregacji powoduje oddzielne gromadzenie szkła białego i kolorowego.

7 System kontenerowy selektywnego gromadzenia odpadów planuje si wprowadzi w Srebrnej Górze, gdzie dominuje zabudowo zbiorowa. Docelowo rozstawionych zostanie 5 zestawów 4-pojemnikowych, w których gromadzone bd: szkło białe zbierane łcznie z metalami szkło kolorowe zbierane łcznie z metalami papier i tektura tworzywa sztuczne łcznie z opakowaniami wielomateriałowymi. Oczywiste jest, e na terenach wiejskich najtrudniej bdzie skłoni mieszkaców do gromadzenia odpadowego papieru, ze wzgldu na spalanie go w piecach. Głównie naleałoby wic promowa akcje zbierania papieru w szkołach. Przyjto nastpujce zasadnicze załoenia dla rozwoju gospodarki odpadami w gminie: zintegrowane podejcie do gospodarki odpadami, zapewnienie zorganizowanej zbiórki całej iloci wytwarzanych odpadów, minimalizacja iloci odpadów oraz zmniejszenie ich potencjału szkodliwoci, wzrost recyklingu, w tym recyklingu organicznego, składowanie odpadów wczeniej przekształconych, zwikszony udział społeczny w procesie podejmowania decyzji, efektywna ochrona zdrowia i ycia ludnoci oraz rodowiska przed odpadami. Plan opracowano dla lat , z podziałem na dwa okresy, w których podejmowane s: działania krótkoterminowe , działania długookresowe , Gminny plan gospodarki odpadami opiera si na rozwizaniach majcych na celu modernizacj istniejcego systemu gospodarowania odpadami. Strategia gospodarki odpadami województwa dolnolskiego zakłada odejcie od gminnych rozwiza na rzecz regionalnych. Gmina Stoszowice bdzie nalee do systemu opartego na Centrum Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (CSOiUO). Na terenie ssiedniej gminy Zbkowice lskie znajdowa si bdzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Braszowicach, który obsługiwa bdzie m.in. gmin Stoszowice. Centrum ma obj swoim zasigiem teren powiatu, jak równie gminy powiatu strzeliskiego. Załoenia odnonie gromadzenia odpadów maj na celu zorganizowane gromadzenie odpadów przez wszystkich mieszkaców, w tym celu planuje si powstanie punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) we wszystkich gminach powiatu. Celem jest łatwy dostp mieszkaców do miejsc, gdzie w sposób zgodny z racjonaln gospodark odpadami mog gromadzi odpady, równie niebezpieczne. W ramach CSOiUO powstan nastpujce obiekty: sortownia odpadów z selektywnej zbiórki kompostowanie odpadów stanowisko rozbiórki i sortowania odpadów wielkogabarytowych stanowisko sortowania i magazynowania gruzu instalacja mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów zmieszanych Analiz moliwoci lokalizacji CSOiUO scharakteryzowano w powiatowym planie gospodarki odpadami. Zaproponowano równie utworzenie grupy roboczej ds. gospodarowania odpadów, w której skład bd wchodzi przedstawiciele imienni poszczególnych gmin, rol koordynatora działa powierzono powiatowi. To włanie owa grupa powinna podejmowa decyzje w sprawie gospodarki odpadami. Załoenia odnonie gromadzenia odpadów maj na celu zorganizowane gromadzenie odpadów przez wszystkich mieszkaców, w tym celu planuje si powstanie punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) we wszystkich gminach powiatu. Celem jest 7

8 łatwy dostp mieszkaców do miejsc, gdzie w sposób zgodny z racjonaln gospodark odpadami mog gromadzi, równie niebezpieczne. Cele ilociowe do osignicia w ramach selektywnej zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania wybranych strumieni odpadów przyjto zgodnie z załoeniami krajowego planu gospodarki odpadami, cho osignicie załoonych w nim celów bdzie bardzo trudne, o ile moliwe, w przyjtych tam terminach, poniewa nie ma jeszcze efektywnego systemu obejmujcego: punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO), selektywn zbiórk opakowa i innych odpadów o charakterze surowców wtórnych, przydomowe kompostowanie frakcji odpadów organicznych, Z analizy aktualnego stanu obiektów gospodarki odpadami (składowisk komunalnych) na terenie powiatu zbkowickiego wynika, i istnieje potrzeba natychmiastowej budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów, który pełniłby rol Centrum Segregacji Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Poprzez samo CSOiUO naley rozumie zespół urzdze i technologii, które fizycznie nie musz by zlokalizowane w jednym miejscu. Ze wzgldu na charakter swojego działania powinny si wzajemnie uzupełnia i tworzy logiczn cało. W latach podjte zostały w powiecie trzy niezalene projekty w celu rozwizania problemu racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: Inwestycja pod nazw Regionalne Centrum Recyklingu w Lipie gm. Zibice, Zakład Unieszkodliwiania z lokalizacj w Braszowicach gm. Zbkowice lskie, Rozbudowa istniejcego składowiska odpadów komunalnych w Złotym Stoku. Dwa z nich bezporednio dotyczy bd gminy Stoszowice. Wprowadzenie selektywnej zbiórki uwarunkowane jest powstaniem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Braszowicach. Dla Zakładu Unieszkodliwiania w Braszowicach wykonano tylko koncepcj programow, obecnie wstrzymano proces inwestycyjny. W trakcie realizacji jest inwestycja w Lipie, aktualnie tworzona jest infrastruktura obiektu. Planuje si czciowe uruchomienie zakładu w 2004 roku. Ze wzgldu na zaprojektowan wydajno, Regionalne Centrum Recyklingu moe przyjmowa, odzyskiwa i unieszkodliwia odpady nie tylko z gmin powiatu, ale równie z ssiadujcych powiatów. Docelowo RCR ma przyjmowa odpady komunalne z terenu gminy Stoszowice. Samo CSOiUO, biorc pod uwag liczb ludnoci zamieszkujcych powiat, swoim zasigiem działania nie musi ogranicza si wyłcznie do powiatu zbkowickiego. Strategia gospodarki odpadami komunalnymi Dolnego lska proponuje wspólny zakład dla powiatów zbkowickiego i strzeliskiego. Wanym zadanie dla gminy jest równie likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów oraz zapobieganie ich powstawaniu. Na terenie gminy znajduj si dzikie wysypiska w Rudnicy oraz Przedborowej, które obecnie s ju zamknite i rekultywowane. Zarzd województwa planuje zgromadzi rodki na rozwizanie problemów zwizanych z miejscami nielegalnego gromadzenia odpadów. Obecnie zbierane s informacje nt. takich miejsc, po czym zostanie przygotowany regionalny projekt dotyczcy rekultywacji i rewitalizacji obiektów oraz terenów zdegradowanych. Problem nie zostanie rozwizany dopóki wszyscy mieszkacy gminy nie zostan objci zorganizowanym gromadzeniem zmieszanych odpadów komunalnych. Istotne s działania majce na celu skanalizowanie całego obszaru gminy. Obecnie skanalizowanych jest ok. 16 % mieszkaców gminy (z miejscowoci Srebrna Góra) funkcjonuje oczyszczalnia cieków w Budzowie. W przyszłoci istnieje moliwo, po uprzedniej rozbudowie i modernizacji oczyszczalni cieków w Zbkowicach lskich, przyjcia tam cieków bytowo-gospodarczych z gminy Stoszowice. W zakresie gospodarki osadami ciekowymi plan zawiera alternatywne rozwizania: bezporednie wykorzystanie przyrodnicze ustabilizowanych, odwodnionych osadów, głównie do celów rekultywacji i dostosowania terenów do potrzeb wynikajcych z planów 8

9 zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. do rekultywacji zamykanych składowisk komunalnych oraz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych surowców mineralnych, wykorzystanie w rolnictwie (malejce znaczenie, wymagane moe by wczeniejsze kompostowanie dla pełnej higienizacji osadów), bezporednie składowanie na składowiskach komunalnych, stabilizacj wspólnie z odpadami komunalnymi w instalacji mechaniczno-biologicznej, wykorzystanie stabilizatu lub składowanie. Dane nt. informacji o odpadach przemysłowych wytwarzanych w gminie Kamieniec Zbkowicki zebrano q oparciu o kilka ródeł (baza GUS, SIGOP, wojewódzka, utworzona na podstawie decyzji starosty). Trudno jest jednak analizowa sektor gospodarczy na poziomie gminy, ze wzgldu na jej rolniczy charakter, co wie si z niewielk iloci działajcych podmiotów. Dodatkowo nie wszystkie wywizuj si z obowizku składania zezna marszałkowi województwa nt. wytworzonych odpadów. Informacje nt. odpadów wytwarzanych zawarte w bazach SIGOP i wojewódzkiej s niepełne, natomiast decyzje wydane przez starost zbkowickiego dotycz głównie przedsibiorców, którzy jako obszar swojej działalnoci wskazuj cały powiat zbkowicki. W zakresie gospodarki odpadami z działalnoci gospodarczej plan przewiduje nastpujce działania: zgodne z dotychczasowymi decyzjami - zezwoleniami na wytwarzanie odpadów lub uzgadniajcymi programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania posiadaczom posiadajcym zezwolenie na prowadzenie działalnoci gospodarczej, obejmujcej zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, odzysk lub unieszkodliwianie we własnych instalacjach, na podstawie zezwole na odzysk lub unieszkodliwianie, wspólny odzysk lub unieszkodliwianie z odpadami komunalnymi, tam gdzie jest to moliwe, przekazywanie osobom fizycznym do wykorzystania, zgodnie z obowizujcymi przepisami, wspólne składowanie z odpadami komunalnymi, zgodnie z rozporzdzeniem w sprawie nieselektywnego składowania odpadów i zgodnie z instrukcjami eksploatacji składowisk (Dz.U. Nr 191, poz. 1595) [xxiv]. Dla odpadów niebezpiecznych komunalnych i z działalnoci gospodarczej zakłada si: odpady komunalne - zbieranie w PDGO, zbieranie w zakładach gospodarki odpadami komunalnymi (składowiska, CSOiUO), zbieranie w wyznaczonych placówkach handlowych (apteki, sklepy), ewentualnie mobilny punkt zbiórki (na poziomie wojewódzkim), odpady z działalnoci gospodarczej - odbiór przez wyspecjalizowanych przedsibiorców posiadajcych zezwolenie, współpraca z komunalnymi punktami zbierania odpadów niebezpiecznych, wykorzystanie CSOiUO jako punktu zbiorczego dla odpadów z powiatu, współprac z przedsibiorcami prowadzcymi instalacje do odzysku i unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Opracowanie planu gospodarki odpadami nie jest aktem jednorazowym, jest to proces cigły, w którym uzyskiwane efekty i zmiany uwarunkowa wymuszaj odpowiednie korekty. Projekt planu gminnego, przed ostatecznym przyjciem przez rad gminy, podlega opiniowaniu przez zarzd województwa, zarzd powiatu. Monitorowanie realizacji planu ma umoliwi ocen prawidłowoci i efektywnoci działa oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. Analiza powinna odbywa si w dwóch płaszczyznach, obejmujcych ewolucj sytuacji wewntrznej gminy oraz zmiany zachodzce w otoczeniu. 9

10 Samorzd gminny, odpowiadajcy za realizacj polityki rozwoju na poziomie gminy, jest zobowizany do wprowadzenia systemu monitorowania. Wójt ma obowizek opracowa co dwa lata sprawozdanie z realizacji planu i przedkłada je radzie gminy. Przedmiotem sprawozdania powinna by ocena realizacji postawionych w planie gminnym celów szczegółowych, jakociowych i ilociowych, dotyczcych zarówno zagadnie organizacyjnych, jak i technicznych - odniesionych do wymaganych stopni przetwarzania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania, realizacji planowanych obiektów, prowadzonej edukacji społecznej. Sprawozdanie moe zawiera take informacje dotyczce spodziewanych zmian w przepisach prawnych, załoeniach podstawowych itp., co bdzie powodowa konieczno aktualizacji planu i jego weryfikacji. Sprawozdanie powinno w szczególnoci ocenia i podsumowywa krótkoterminowy (4-letni) plan działania z ocen stopnia wykonania szczegółowych zada. Niezalenie od biecych 2-letnich sprawozda z realizacji planu, ustawa o odpadach [i] przewiduje weryfikacj planu przynajmniej raz na cztery lata. Plan gminny został odniesiony do powiatowego planu gospodarki odpadami oraz wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 10

11 1. WPROWADZENIE 1.1 Układ Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporzdzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620) [xxiii] okrelajce zasady sporzdzania i zakres planów gospodarki odpadami wskazuje, aby gminny plan gospodarki odpadami (GPGO) kładł główny nacisk na problematyk odpadów komunalnych i opakowaniowych. W GPGO dla gminy Stoszowice odpady podzielono na 3 zasadnicze makrogrupy, tj.: odpady powstajce w sektorze komunalnym, do których zaliczono odpady komunalne, odpady opakowaniowe oraz komunalne osady ciekowe, odpady powstajce w sektorze gospodarczym odpady z działalnoci gospodarczej, nie zaliczane do odpadów komunalnych, odpady niebezpieczne powstajce, zarówno w sektorze komunalnym, jak i w sektorze gospodarczym. Przeanalizowano aktualny stan gospodarki odpadami w gminie ze szczególnym naciskiem połoonym na problematyk odpadów komunalnych i opakowaniowych. Na podstawie analizy wytwarzania, aktualnej i prognozowanej charakterystyki ilociowej i jakociowej, oceny stanu aktualnego oraz moliwoci odzysku i unieszkodliwiania odpadów, okrelono dla nich cele i zadania oraz rozwizania technologiczno-organizacyjne, a take koszty gospodarki odpadami. Zestawiono listy przedsibiorców prowadzcych na terenie gminy działalno w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz listy instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów znajdujcych si na terenie gminy Stoszowice. Odpady z sektora gospodarczego przeanalizowano w odniesieniu do grup odpadów, zgodnych z katalogiem, w którym podstaw klasyfikacji odpadów s ródła ich wytwarzania. Przeanalizowano oddziaływanie proponowanych rozwiza na otoczenie. 1.2 Charakterystyka gminy Stoszowice rodkowa i wschodnia cz gminy połoona jest na Przedgórzu Sudetów, cz zachodnia ley na obszarze Sudetów oraz obejmuje cz Gór Sowich i Gór Bardzkich. Od północy graniczy ona z gminami: Bielawa, Dzieroniów i Piława Górna, od wschodu z gminami: Zbkowice lskie i Bardo, a od zachodu z gminami: Kłodzko i Nowa Ruda. Przez teren gminy przepływa rzeka Budzówka, która jest lewobrzenym dopływem Nysy Kłodzkiej. Do Budzówki natomiast wpadaj potoki Jadkowa, Wełna. Gmina Stoszowice posiada dobrze rozwinit sie dróg lokalnych łczcych poszczególne sołectwa, do których dotrze mona równie korzystajc z usług PKS i prywatnych przewoników. W kadej miejscowoci gminy Stoszowice znajduj si lady historii. Najwiksz atrakcj turystyczn jest Srebrna Góra na terenie, której znajduje si najwiksza w Europie górska twierdza zwana lskim Gibraltarem, wzniesiona przez Króla Pruskiego Fryderyka II. Turystyka i agroturystyka to dwie gałzie gospodarki rozwijajce si najszybciej. W ostatnich latach powstało na terenie gminy (a szczególnie Srebrnej Góry) wiele gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów. Malownicze połoenie, unikalne zabytki 11

12 oraz niezwykłe okazy fauny i flory sprawiaj, e gmina Stoszowice to idealne miejsce wypoczynku. Rysunek 1 Połoenie gminy Stoszowice Uchwał Rady Gminy Nr 42/VIII/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. utworzono pierwszy w Polsce Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze. Głównymi zadaniami Parku jest ochrona krajobrazu kulturowego terenu Twierdzy i jej najbliszych okolic. Turystyczny charakter miejscowoci Srebrna Góra przyciga rocznie ok osób. Turyci odwiedzaj Srebrn Gór zarówno latem (turystyka piesza i rowerowa) jak i zim (sporty zimowe). Inne dziedziny gospodarki rozwijajce si w gminie Stoszowice to: rolnictwo hodowla drobne przetwórstwo. Gmina Stoszowice zajmuje łcznie 110 km 2 powierzchni (co stanowi 13,7 % powierzchni powiatu zbkowickiego). W jej skład wchodzi 11 sołectw zamieszkiwanych przez mieszkaców (51 % stanowi kobiety). S to nastpujce sołectwa: Srebrna Góra 1119 mieszkaców Budzów 1092 mieszkaców Stoszowice 1053 mieszkaców Przedborowa 844 mieszkaców Grodziszcze 530 mieszkaców Lutomierz 321 mieszkaców Rudnica 316 mieszkaców Jemna 245 mieszkaców danów 164 mieszkaców Róana 124 mieszkaców Mikołajów 63 mieszkaców 12

13 Wród prawie 6 tys. populacji Stoszowic około 62 % stanowi osoby w wieku produkcyjnym, 23 % w wieku przedprodukcyjnym, a jedynie 14,3 % to osoby w wieku poprodukcyjnym. Liczba mieszkaców w gminie w poszczególnych latach przedstawiała si nastpujco: Tabela 1 Populacja gminy Stoszowice rok ludno Na terenie gminy znajduje si 11 sołectw, charakteryzujcych si, prócz Srebrnej Góry, duym rozproszeniem zabudowy. Ogólnie w gminie 59 % populacji mieszka w zabudowie wiejskiej zagrodowej, 22 % w zabudowie indywidualnej, a 19 % w starej zabudowie zbiorowej zlokalizowanej w Srebrnej Górze. Ludno zamieszkuje 11 wsi wraz z 5 koloniami (kolonia Budzów, Rudnica, Grodziszcze, Lutomierz, Stoszowice). Osób pracujcych pozostaje 430, wyłczajc podmioty gospodarcze o liczbie pracowników do 9 osób oraz pracujcych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. Na terenie gminy funkcjonuje jedno Publiczne Gimnazjum w Budzowie, dwa Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Przedborowej i Srebrnej Górze, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Stoszowicach, a take Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Grodziszczu. Działa równie Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach z filiami w Srebrnej Górze i Przedborowej oraz Gminny Orodek Kultury w Srebrnej Górze. Podstawow opiek medyczn dla mieszkaców gminy Stoszowice wiadczy Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej ARS MEDICA. Gmina Stoszowice jest gmin wiejsk. Uytki rolne stanowi 61,5 % ogólnej powierzchni gminy, lasy 31,5 %. Miejscowy przemysł zaspokaja potrzeby rolnictwa w zakresie przetwórstwa rolno-spoywczego, naprawy sprztu rolniczego oraz robót budowlanomontaowych. Przemysł wydobywczy na terenie gminy jest stosunkowo słabo rozwinity, chocia jedyne aktualnie czynne złoe sjenitu w Przedborowej odgrywa w gminie wan rol (miejsca pracy, opłaty eksploatacyjne). W REGON zarejestrowanych jest 429 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 411 w sektorze prywatnym, a 18 w publicznym. 354 zarejestrowanych podmiotów to osoby fizyczne. W gminie Stoszowice znajduje si ok. 40 sklepów. Znaczcymi zakładami przemysłowymi w gminie s: PPUH DOLMEB w widnicy, Zakład Srebrna Góra; PHP Baszta ZPCh w Srebrnej Górze; Zakład Usług Komunalnych w Srebrnej Górze; Spółdzielnia Usługowo-Przemysłowa Agma w Srebrnej Górze. Gmina zaopatrywana jest w wod poprzez sie wodocigow liczc 17,9 km, natomiast sie kanalizacyjna liczy 1,9 km. Skanalizowane jest 16 % populacji gminy (tj. Srebrna Góra). Na terenie gminy wykorzystywane jest ogrzewanie wglowe lub urzdzenia olejowe, sporadycznie gazowe (poniej 1 %). Dochody budetu gminy wynosz 1118,12 zł/m, wydatki 1272,85 zł/m. 13

14 2. Aktualny stan prawny i organizacyjny gospodarki odpadami oraz planów gospodarki odpadami Ogólne zasady ochrony rodowiska, które powinny by przestrzegane w gospodarce odpadami, wynikaj z ustawy Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) [ii], wymienia si je poniej: zasada zintegrowanego podejcia do ochrony rodowiska jako całoci - ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych rodowiska nie moe odbywa si kosztem innego lub innych (art. 5), zasada zapobiegania (prewencji), polegajca na tym, e ten kto podejmuje działalno mogc negatywnie oddziaływa na rodowisko ma obowizek zapobiegania temu oddziaływaniu (art. 6), zasada przezornoci podejmujcy działalno, której negatywne oddziaływanie na rodowisko nie jest jeszcze rozpoznane, ma obowizek, kierujc si przezornoci, podj wszelkie moliwe rodki zapobiegawcze (art. 6), zasada zanieczyszczajcy płaci kady, kto powoduje szkod w rodowisku, w szczególnoci jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunicia tych szkód, a take ten kto moe powodowa szkody w rodowisku ponosi koszty zapobiegania tym szkodom, w szczególnoci zanieczyszczeniu rodowiska art. 7), zasada dostpu obywateli do informacji o rodowisku i jego ochronie na warunkach okrelonych w ustawie Prawo ochrony rodowiska (art. 9), zasada uwzgldniania wymaga ochrony rodowiska i zrównowaonego rozwoju podczas opracowywania polityk, strategii, planów, programów i projektów, a take w działalnoci inwestycyjnej (art. 8), prawo obywateli do uczestniczenia w postpowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony rodowiska lub przyjcia projektu polityki, strategii, planu lub programu, na zasadach okrelonych w ustawie Prawo ochrony rodowiska (art. 10), zasada, e decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczcych ochrony rodowiska jest niewana (art. 11), zasada, e podmioty korzystajce ze rodowiska oraz organy ochrony rodowiska s obowizane do stosowania metodyk referencyjnych, jeeli metodyki takie zostały okrelone na podstawie ustaw, przy czym dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia równowanoci jej wyników (art. 12). Z ustawy o odpadach [i] wynikaj nastpujce zasady gospodarki odpadami: zasada przestrzegania hierarchii postpowania z odpadami, tj. w pierwszej kolejnoci zapobieganie wytwarzaniu, nastpnie minimalizacja ich iloci i szkodliwoci, odzysk (w tym recykling), unieszkodliwianie, a na kocu składowanie odpadów wczeniej przekształconych (art. 5-7), zasada bliskoci odpady powinny by w pierwszej kolejnoci poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu wytworzenia, a jeeli nie jest to moliwe, to uwzgldniajc najlepsz dostpn technik, powinny by przekazywane do najbliej połoonych miejsc, w których mog zosta poddane odzyskowi lub unieszkodliwione (art. 9), rozszerzona odpowiedzialno producenta nie tylko za odpady wytworzone w procesie produkcyjnym, ale take za odpady powstajce podczas uytkowania oraz po zuyciu produktów (art. 5). Pełen, okresowo aktualizowany wykaz aktów prawnych (w formacie pdf) zwizanych z gospodark odpadami dostpny jest na stronie Ministerstwa rodowiska, pod adresem: 14

15 3. Odpady z sektora komunalnego 3.1 Diagnoza stanu aktualnego Diagnoz aktualnego stanu gospodarki odpadami przeprowadzono na podstawie studiów dostpnych materiałów ródłowych, ankietyzacji gmin Bilans ilociowy i jakociowy odpadów W ramach niniejszego opracowania, dla okrelenia iloci odpadów wytwarzanych w gminie Stoszowice, wykorzystano: dane uzyskane podczas ankietyzacji gmin, przeprowadzonej w pierwszej połowie 2002 r. oraz w roku biecym, a take w ramach spotka latem 2003 roku, dane statystyczne dotyczce iloci odpadów wywiezionych z poszczególnych powiatów, zawarte w roczniku statystycznym województwa dolnolskiego 2002 oraz w roczniku statystycznym ochrony rodowiska 2002 w Polsce, jednostkowe wskaniki wytwarzania odpadów, zawarte w krajowym planie gospodarki odpadami (KPGO) oraz w wojewódzkiej strategii gospodarki odpadami komunalnymi, dane zawarte w decyzjach udzielajcych pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zatwierdzajcych programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz w informacjach o odpadach przewidywanych do wytwarzania przez podmioty gospodarcze, dane zawarte w sprawozdaniach za rok 2002 złoonych marszałkowi województwa przez wytwarzajcych odpady oraz przedsibiorców prowadzcych działalno w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, dane zawarte w sprawozdaniach złoonych za 2002 rok przez zarzdzajcych składowiskami dla potrzeb naliczenia opłaty składowiskowej Bilans na podstawie opłat za odpady składowane Jedyne składowisko działajce na terenie gminy Stoszowice zlokalizowane w Stoszowicach wykazało w zgłoszeniu rocznym przesłanym marszałkowi województwa przyjcie w 2002 roku 821,9 Mg odpadów komunalnych ( niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). Jednostkowy wskanik wytwarzania odpadów w gminie wynikajcy z iloci odpadów składowanych wynosi 142 kg odpadów na mieszkaca rocznie. W przypadku wprowadzenia systemu zbiórki odpadów opakowaniowych wskanik ten powikszy si o frakcje selektywnie gromadzone na terenie gminy. Tabela 2 Iloci odpadów komunalnych (grupa 20) składowanych w roku 2002 (wg zgłosze do opłaty składowiskowej) Składowisko Odpady z grupy... Masa odpadów składowanych w roku 2002, Mg Stoszowice ,9 łcznie w powiecie ,4

16 Bilans na podstawie załoe z KPGO Biorc pod uwag niepewno odnonie wiarygodnoci zebranych danych, zdecydowano, e dla potrzeb niniejszego opracowania gminnego planu gospodarki odpadami wykorzystane bd jednostkowe wskaniki wytwarzania odpadów przyjte w planie wojewódzkim, na podstawie KPGO, wynoszce w 2003 roku: - dla gmin miejskich 448 kg/m rok, - dla gmin wiejskich 255 kg/m rok. Na terenie powiatu zbkowickiego ok. 55 % ludnoci mieszka na terenach wiejskich, na których wskanik wytwarzania odpadów jest mniejszy w porównaniu z terenami miejskimi. Gmina Stoszowice jest gmin wiejsk zamieszkał przez mieszkaców zamieszkujcych 11 wsi. Po uwzgldnieniu wskanika wytwarzania odpadów komunalnych na terenach wiejskich wynika, e w gminie Stoszowice rocznie powstaje 1,47 tys. Mg odpadów, co stanowi ok. 6 % odpadów wytworzonych w całym powiecie zbkowickim. Tabela 3 Całkowita i jednostkowa masa odpadów wytwarzanych w gminie Stoszowice w porównaniu do powiatu zbkowickiego i województwa dolnolskiego (stan obecny) masa odpadów, tys. Mg/rok wskanik wytwarzania, kg/m rok gmina Stoszowice 1,5 255 powiat zbkowicki 24,8 342 województwo dolnolskie 1 164,3 392 Na rysunku 2 zestawiono wskaniki wytwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych gminach powiatu zbkowickiego oraz mas odpadów tam wytwarzanych. W gminie Stoszowice wskanik wytwarzania jest najniszy w powiecie, wynosi 255 kg/m rok, tymczasem w gminie Zbkowice lskie siga on a 391 kg/m rok. Z powyszego wynika, wic, e w gminie Stoszowice wytwarzana jest masa 1,47 tys. Mg odpadów, co stanowi niespełna 6% wszystkich odpadów wytwarzanych w powiecie. wskanik wytwarzania, kg/mk rok Bardo wskanik wytwarzania masa odpadów redni wskanik wytwarzania w powiecie Ciepłowody Kamieniec Zbkowicki Stoszowice Zbkowice lskie Zibice Złoty Stok masa odpadów wytwarzanych, Mg/rok Rys. 2 Odpady komunalne wytwarzane i jednostkowy wskanik wytwarzania - gmina Stoszowice na tle innych gmin powiatu zbkowickiego 16

17 Biorc pod uwag ilo odpadów składowanych (0,82 tys. Mg) oraz szacunek odpadów wytwarzanych (1,47 tys. Mg) powstaje rónica ok. 0,65 tys. Mg. Analiza ankiety przeprowadzonej w gminie wykazała, i sporód ok mieszkaców gminy (ok. 60 %) objtych jest zorganizowanym odbieraniem zmieszanych odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Budzowie. Cz odpadów gromadzona jest w sposób zbiorowy poprzez grupy pojemników dla wielu gospodarstw domowych. Sporód umów zawartych z gospodarstwami indywidualnymi ok. 260 dotyczy gospodarstw na terenie Srebrnej Góry. Przyjmujc redni warto współczynnika nagromadzenia dla obszarów wiejskich (255 kg/m rok) szacuje si, i osób zamieszkujcych gmin, nie posiadajcych umów na odbiór, wytworzy ok. 0,59 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Pozostała rónica 0,06 tys. Mg moe wynika z niedokładnego szacowania iloci przyjmowanych na składowisko odpadów (gdy składowisko zlokalizowanych na terenie gminy nie jest wyposaone w wag samochodow), jak równie przyjtych zbyt wysokich wskaników wytworzenia odpadów. W tabeli 4 przedstawiono redni skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Stoszowice oszacowany na podstawie załoe KPGO na tle redniego składu odpadów w województwie dolnolskim i powiecie zbkowickim. W szacunkach tych uwzgldniono liczby mieszkaców miast i wsi, a obliczone wskaniki jednostkowe maj charakter rednich waonych. Wyróniono 18 specyficznych strumieni odpadów komunalnych, pochodzcych z gospodarstw domowych, jak i innych ródeł. W szczególnoci wyodrbniono surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale) pochodzce z opakowa oraz z pozostałych ródeł. Tabela 4 Wskaniki wytwarzania odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich wg krajowego planu gospodarki odpadami frakcja miasto wie wskanik wytwarzania, kg/m rok województwo dolnolskie powiat zbkowicki gmina wiejska Stoszowice domowe odpady organiczne odpady zielone papier i karton nieopakowaniowy opakowania papierowe opakowania kompozytowe tworzywa sztuczne nieopakowaniowe opakowania z tworzyw sztucznych szkło nieopakowaniowe opakowania szklane metale opakowania stalowe opakowania aluminiowe 1 0, ,3 odpady tekstylne odpady mineralne drobna frakcja popiołowa odpady wielkogabarytowe odpady budowlane odpady niebezpieczne razem

18 Ze wzgldu na wiejski charakter gminy nisze s zwłaszcza wskaniki wytwarzania domowych odpadów organicznych (o 31 kg/m), frakcji papieru i kartonu nieopakowaniowego (o 8 kg/m), opakowa papierowych (o 8 kg/m) oraz tworzy sztucznych nieopakowaniowych (o 12 kg/m) w porównaniu do wskaników powiatu. Korzystajc z danych zawartych w tabeli 4 obliczono procentowe zawartoci poszczególnych frakcji odpadów dla gminy, przedstawiono je w tabeli 5 oraz na rys. 3 wraz z prognoz na kolejne lata. Tabela 5 Skład morfologiczny odpadów komunalnych w gminie Stoszowice (% masy) frakcja tereny wiejskie gmina wiejska Stoszowice rednia waona w powiecie rednia waona w województwie tereny miejskie biofrakcja papier tworzywa sztuczne tekstylia szkło metale mineralne wielkogabarytowe niebezpieczne biofrakcja papier tw. szt. tekstylia szkło metale mineralne wielkogabarytowe niebezpieczne tereny wiejskie gmina Stoszowice powiat zbkowicki województwo tereny miejskie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rys. 3 Skład morfologiczny odpadów komunalnych z terenu gminy Stoszowice w porównaniu z terenem powiatu zbkowickiego i województwa dolnolskiego (% masy) Na podstawie wskaników wytwarzania poszczególnych frakcji oraz liczby osób zamieszkujcych gmin Stoszowice mona oszacowa mas wytworzonych frakcji odpadów w 2003 roku: biofrakcja: 182 Mg papier: 164 Mg tworzywa sztuczne: 211 Mg tekstylia: 35 Mg szkło: 123 Mg 18

19 metale: odpady mineralne: odpady wielkogabarytowe: niebezpieczne: 47 Mg 599 Mg 117 Mg 12 Mg łcznie: 1,49 tys. Mg Zbieranie i odbieranie odpadów Zbieranie Ustawa o odpadach [i] okrela pojciem zbierania odpadów kade działanie, a w szczególnoci umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Zgodnie ze znowelizowan ustaw z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.) [iii], dla odpadów komunalnych stosuje si pojcie odbierania odpadów od włacicieli nieruchomoci (obejmuje ono usuwanie odpadów z pojemników oraz transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania). Gmina powinna zapewni mieszkacom okrelone warunki utrzymania czystoci i porzdku, a take jest odpowiedzialna za przejcie obowizków usuwania odpadów, w przypadku, gdy mieszkacy nie spełniaj go lub spełniaj niezgodnie z ustaw. W tym celu: rada gminy ustala, w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy, dotyczce m.in. prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rodzaju urzdze przeznaczonych do zbierania tych odpadów oraz czstotliwoci i sposobu ich pozbywania, wójt moe wyda zezwolenie przedsibiorcom, którzy spełniaj wszystkie okrelone prawnie wymogi na prowadzenie działalnoci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włacicieli nieruchomoci, wójt moe ogłosi przetarg na wykonywanie usług na terenie gminy lub jej czci (po przejciu od włacicieli nieruchomoci, w drodze referendum, ich obowizków dotyczcych utrzymania czystoci i porzdku). Na terenie gminy Stoszowice podmiotem zajmujcym si organizacj gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Budzowie. W gminie Stoszowice 1190 gospodarstw indywidualnych (60 % ludnoci) ma podpisane umowy z ZUK na usuwanie odpadów. Ponadto funkcjonuj jeszcze zbiorowe miejsca odbierania odpadów, które stanowi grupy pojemników dla wielu gospodarstw domowych. Odpady komunalne gromadzone s w pojemnikach o pojemnoci 0,11 m 3 (SM-110). Sporód pojemników SM-110 ok. 300 rozmieszczonych jest w miejscowoci Srebrna Góra. Odpady odbierane s rednio raz w tygodniu. Dodatkowo na terenie gminy rozmieszczone s jeszcze kosze uliczne typu SM-30, w okolicach przystanków autobusowych i sklepów, które opróniane s raz w tygodniu. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Budzowie zajmuje si obsług dwóch cmentarzy parafialnych zlokalizowanych w miejscowociach Grodziszcze i Srebrna Góra. Pozostałe tereny zielone nie s objte obsług. Zbierane odpady trafiaj na składowisko odpadów komunalnych w Stoszowicach, które administrowane jest przez Zakład Usług Komunalnych w Budzowie. Składowisko nie posada wagi samochodowej, wic iloci przyjmowane na składowisko s szacowane. 19

20 Tabela 6 Masa odpadów przyjmowana na komunalne składowisko odpadów w Stoszowicach rok masa przyjtych odpadów [Mg/rok] ,9 948 Odbieranie Dominujca cz odpadów transportowana jest w zamknitych tzw. bezpylnych pojazdach, z zagszczaniem odpadów wewntrz skrzy ładunkowych (90 % odpadów jest odbieranych w ten sposób). Zakład Usług Komunalnych dysponuje samochodem marki LIAZ 8092 z typem nadwozia BÓBR-12,1 z uchwytem grzebieniowym (rok produkcji 1988), w złym stanie technicznym. Wymagana jest wymiana pojazdu. Ten sposób transportu jest znacznie bardzie efektywny ekonomicznie od transportu odpadów w kontenerach typu KP-7 lub KP-8, w których odpady gromadzone s luzem, bez zagszczania. Ponadto posiada równie cigniki: URSUS-C60 (rok produkcji 1981) z przyczep oraz samochód ciarowy wywrotka STAR-200 (rok produkcji 1981). Mimo i kady właciciel posesji jest zobowizany do utrzymania porzdku i czystoci na jej terenie m.in. poprzez zbieranie i usuwanie odpadów (a gdy tego nie wykonuje, gmina powinna przej za niego te powinnoci), ok. 40 % ludnoci gminy nie posiada umów na odbieranie odpadów z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, bd przedsibiorcami, posiadajcymi zezwolenie na wiadczenie usług w tym zakresie. Osoby nieposiadajce umów na odbieranie odpadów, najczciej wywo je samodzielnie na składowisko gminne lub deponuj je w miejscach do tego celu nie przeznaczonych. Dwa podmioty posiadaj zezwolenia wydane przez wójta gminy Stoszowice na prowadzenie działalnoci polegajcej na wywozie komunalnych odpadów ciekłych z terenu gminy do oczyszczalni cieków w Budzowie (Srebrnej Górze): Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Budzowie z siedzib w Stoszowicach, Trans Las Usługi Lene i Transportowe Marian Majkrzak. Transport odbywa si przystosowanymi do tego celu urzdzeniami asenizacyjnymi. 3.2 Odpady opakowaniowe Bilans ilociowy i jakociowy odpadów opakowaniowych Odpady opakowaniowe s wytwarzane przez podmioty gospodarcze (zakłady produkcyjne, jednostki handlowe) oraz przez mieszkaców (sektor komunalny). Selektywnie zbierane odpady opakowaniowe, zarówno w sektorze komunalnym, jak i przez podmioty gospodarcze, klasyfikowane s w grupie 15, podgrupie Pozostałe odpady opakowaniowe, zawarte w zmieszanych odpadach komunalnych, s klasyfikowane jako odpady komunalne i wchodz w skład zmieszanych odpadów oznaczonych kodem W strategii gospodarki odpadami komunalnymi Dolnego lska obliczono całkowit mas odpadów opakowaniowych w odpadach komunalnych województwa na poziomie Mg dla roku 2003, w tym: opakowania z papieru i tektury 86,8 tys. ton opakowania szklane 90,6 tys. ton opakowania z tworzyw sztucznych 54,5 tys. ton opakowania z blachy stalowej 17,8 tys. ton 20

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo