PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D1, akcji zwykłych na okaziciela serii D2, akcji zwykłych na okaziciela serii D3, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii F, akcji zwykłych na okaziciela serii G, akcji zwykłych na okaziciela serii I, akcji zwykłych na okaziciela serii J, tj. łącznie Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda Spółki Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, do obrotu na rynku równoległym będącym rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: ul. Stojałowskiego Bielsko - Biała ul. Teofila Lenartowicza 5/ Kraków Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 września 2012 roku. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomości.

2 Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji serii C, D1, D2, D3, E, F, G, I oraz J Spółki. Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta. W takiej sytuacji informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do niniejszego Prospektu, w trybie Art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Zalecana jest staranna analiza informacji zawartych w Rozdziale II Czynniki ryzyka, niniejszego Prospektu, który zawiera omówienie czynników ryzyka i niepewności związanych z inwestycją w akcje dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym.

3 Spis treści SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE... 7 DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA... 7 DZIAŁ B EMITENT I GWARANT... 7 DZIAŁ C PAPIERY WARTOŚCIOWE DZIAŁ D RYZYKO DZIAŁ E OFERTA CZĘŚĆ II - CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZNE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia Ryzyko realizacji projektów inwestycyjnych Grupy Voxel Ryzyko pogorszenia warunków współpracy z istotnym dostawcą Ryzyko związane z konkurencją o lokalizacje nowych pracowni diagnostyki obrazowej Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy Voxel od osób zajmujących kluczowe stanowiska Ryzyko związane z utrzymaniem wykwalifikowanej kadry Ryzyko realizacji strategii Grupy Voxel Ryzyko wzrostu kosztów działalności Grupy Voxel Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem świadczenia usług lub produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku Ryzyko awarii systemów informatycznych Ryzyko sezonowości przychodów Alteris Ryzyko związane z udziałem w przetargach publicznych Ryzyko dotyczące braku źródeł finansowania dla nowych placówek medycznych Ryzyko związane z realizacją inwestycji z wykorzystaniem dotacji inwestycyjnej Ryzyko nieosiągnięcia wskazanych w prognozie wyników finansowych Ryzyko związane z zadłużeniem Grupy Voxel Ryzyko związane z komercjalizacją i prywatyzacją służby zdrowia w Polsce Ryzyko związane z utratą tytułu prawnego do pomieszczeń pracowni diagnostycznych Grupy Voxel Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Ryzyka związane ze zmiennością przepisów prawa i jego interpretacji Ryzyko polityki podatkowej Ryzyko walutowe Ryzyko zmian stóp procentowych Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku diagnostyki obrazowej Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku dostawców sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych dla branży medycznej Ryzyko rozpoczęcia komercyjnej produkcji radiofarmaceutyków w innych ośrodkach CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Ryzyko opóźnienia w dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego lub odmowy dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wystąpienia okoliczności, które zgodnie z art. 20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, mogą doprowadzić do wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań akcji emitenta Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Spółki z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z możliwym wykluczeniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych określonych przepisami prawa i wynikająca z tego możliwość nałożenia na emitenta kar administracyjnych przez KNF Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu CZĘŚĆ III - DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNIE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM Emitent Podmioty biorące udział w sporządzeniu Prospektu emisyjnego BIEGLI REWIDENCI VOXEL S.A. 3

4 Spis treści 3. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE I JEGO GRUPIE KAPITAŁOWEJ Historia i rozwój Emitenta Inwestycje ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Działalność podstawowa Główne rynki działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Informacje dotyczące nadzwyczajnych czynników, które miały wpływ na działalność podstawową Emitenta lub jego główne rynki, na których prowadzi działalność Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie Wykaz istotnych podmiotów zależnych od Emitenta ŚRODKI TRWAŁE Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące i planowane) w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Emitenta Wynik operacyjny Emitenta ZASOBY KAPITAŁOWE Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta i jego grupy kapitałowej Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pkt i BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty, licencje i znaki towarowe INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze tendencje w produkcji, sprzedaży, zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży Informacje o jakichkolwiek znanych tendencjach, niepewnych elementach, żądaniach, zobowiązaniach lub zdarzeniach, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy emitenta przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Grupa Kapitałowa Emitenta opiera swoje prognozy lub szacunki Raport sporządzony przez niezależnego biegłego rewidenta Prognozy wyników Opublikowane wcześniej prognozy ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Dane na temat osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorczych oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta Poniżej przedstawione zostały informacje na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego na rzecz osób, które pełniły w 2011 roku funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Wartość wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Okres sprawowania kadencji i data zakończenia bieżącej kadencji Zarząd Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z Emitentem oraz jego podmiot zależnym określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń VOXEL S.A. 4

5 Spis treści Procedury ładu korporacyjnego ZATRUDNIENIE Ogólna liczba pracowników w podziale na formę zatrudnienia i wykonywane funkcje Posiadane akcje lub opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu lub w przypadku ich braku odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt W zakresie w jakim znane jest Emitentowi wskazanie czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany oraz wskazanie takiego podmiotu (osoby), a także opisanie charakteru tej kontroli i istniejących mechanizmów, które zapobiegają jej nadużywaniu Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Historyczne informacje finansowe Dane finansowe pro-forma Badanie historycznych informacji finansowych Data najnowszych danych finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidendy Postępowania administracyjne, sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta, które miały miejsce od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano zbadane informacje finansowe lub śródroczne informacje finansowe INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy Statut Spółki ISTOTNE UMOWY EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INNE niż UMOWY ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIAŁALNOŚCI Umowy istotne Emitenta Umowy istotne spółek zależnych Podsumowanie innych istotnych umów, niezawartych w ramach normalnego toku działalności, których stroną jest członek Grupy Kapitałowej, zawierających postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka Grupy Kapitałowej lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej w dacie dokumentu rejestracyjnego INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH CZĘŚĆ IV - DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych Oświadczenie osób odpowiedzialnych CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie o kapitale obrotowym Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w Ofertę Przesłanki Oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu Akcji Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone Akcje Wskazanie, czy papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane Waluta emitowanych akcji VOXEL S.A. 5

6 Spis treści 4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw Podstawa prawna emisji Przewidywana data emisji akcji Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia Akcji Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych Wszystkie rynki regulowane lub równoważne, na których, zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania Informacje na temat opcji stabilizacji cen w związku z Ofertą INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone, źródła tych informacji297 ZAŁĄCZNIKI Statut Spółki Definicje i skróty VOXEL S.A. 6

7 Podsumowanie CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE A.1 Ostrzeżenia Dział A Wstęp i ostrzeżenia Niniejsze Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego. Każda decyzja inwestycyjna odnośnie do akcji Emitenta objętych niniejszym Prospektem powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Osoby sporządzające niniejsze Podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze Podsumowanie w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne, bądź gdy nie przedstawia najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w akcje Emitenta. B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Emitent działa pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna. Dział B Emitent i gwarant B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta Firma: VOXEL Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba: Kraków Adres: ul. Wielicka 265, Kraków Telefon: Fax: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: REGON: NIP: Oddział: VOXEL Spółka Akcyjna Oddział w Katowicach Adres: ul. Kościuszki 171, Katowice Telefon: Fax: Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Emitent został utworzony na podstawie przepisów kodeksu handlowego i działa zgodnie z regulacją kodeksu spółek handlowych oraz przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego B.3 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność Działalność podstawowa Grupa Voxel należy do liderów rynku diagnostyki obrazowej w Polsce, oferując kompleksowy zakres usług i produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Podstawę rozwoju działalności Grupy Voxel wyznacza konieczność wzrostu dostępności wysokospecjalistycznych usług diagnostycznych w Polsce i dopasowanie oferty do oczekiwań klientów. Ciągły rozwój oferty oraz technologiczne zaawansowanie rozwiązań oferowanych przez Grupę Voxel stanowią jej przewagi konkurencyjne. VOXEL S.A. 7

8 Podsumowanie Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupę Kapitałową Voxel tworzą następujące podmioty: Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie podmiot dominujący w stosunku do pozostałych jednostek Grupy Kapitałowej, którego zakres działalności obejmuje usługi w zakresie diagnostyki obrazowej, teleradiologii i outsourcingu. W IV kwartale 2012 roku Spółka planuje rozpoczęcie produkcji radiofarmaceutyków na własne potrzeby. Voxel koordynuje i nadzoruje główne procesy biznesowe poszczególnych spółek z Grupy, będąc ośrodkiem tworzenia i realizacji strategii rozwoju i kontrolując bezpośrednio dwie poniżej opisane spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. (CDO) z siedzibą w Jeleniej Górze spółka podobnie jak jej podmiot dominujący prowadzi działalność usługową w zakresie diagnostyki obrazowej, teleradiologii i outsourcingu. Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach spółka dostarcza systemy informatyczne dla szpitali i centrów diagnostycznych oraz zajmuje się realizacją projektów wyposażania pracowni diagnostycznych. Oferowane produkty i usługi Do podstawowych usług oferowanych przez Voxel i CDO należą: usługi w zakresie wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej, usługi teleradiologiczne, outsourcing usług medycznych. W IV kwartale 2012 roku spółka Voxel planuje rozpocząć produkcję radiofarmaceutyków, które wykorzystywane będą do przeprowadzania badań diagnostycznych PET-TK we własnych pracowniach, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów badania. Jednocześnie Spółka jest w trakcie uzyskiwania certyfikatów umożliwiających sprzedaż wyprodukowanych znaczników na zewnątrz, co z kolei będzie mieć pozytywny wpływ na przychody oraz rentowność Spółki. Rozwój Alteris odbywa się w obszarze dwóch głównych linii produktowych: systemy informatyczne dla jednostek ochrony zdrowia, realizacja projektów wyposażania pracowni diagnostycznych. Na bazie tych linii produktowych Alteris stworzył kompleksową ofertę dla zakładów diagnostyki obrazowej, łącznie z opracowaniem własnych rozwiązań informatycznych dostosowanych do specyfiki polskiego rynku oraz wykonawstwem kompletnych pracowni diagnostycznych w modelu pod klucz. Klientami Alteris są głównie publiczne szpitale oraz niepubliczne jednostki ochrony zdrowia z całego terenu Polski świadczące usługi diagnostyki obrazowej (np. Helimed, Grupa Lux Med). Alteris dysponuje największym doświadczonym w realizacji rozwiązań informatycznych dla branży medycznej w Polsce i skupia przy tym unikalny zespół ekspertów - inżynierów, informatyków i lekarzy. Główne rynki Voxel działa na polskim rynku usług medycznych, który finansowany jest ze środków publicznych i prywatnych. Sektor publiczny obejmuje świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (budżet NFZ na 2012 r. został zaplanowany na poziomie ok. 61,5 mld PLN). Przychody Voxel i CDO w tym obszarze finansowane są przez NFZ bezpośrednio (kontrakty NFZ Spółka) lub w sposób pośredni (poprzez kontrakty NFZ ze szpitalami, które korzystają z outsourcingu takich badań). W zakresie sektora prywatnego Voxel i CDO świadczą usługi dla indywidualnych osób prywatnych, przy czym płatnikiem są albo sami pacjenci albo ubezpieczyciele w ramach dodatkowego ubezpieczenia. Wzrastające znaczenie w przychodach Grupy Voxel w następnych latach będą mieć przychody z badań na urządzeniach PET-TK oraz produkcja radiofarmaceutyków. Zdaniem Spółki kolejnym ważnym segmentem działalności, który należy przedstawić jest teleradiologia. Natomiast Alteris dostarczając produkty i usługi do publicznych i prywatnych szpitali prowadzi działalność na rynku oprogramowania dla służby zdrowia oraz wyposażania pracowni diagnostycznych. B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność Znane tendencje, mające wpływ na perspektywy Emitenta, związane głównie z zapotrzebowaniem na produkty i usługi z zakresu jego działalności: zmiana sposobu finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia; zmiana polityki rządowej w zakresie funkcjonowania podmiotów leczniczych; zwiększenie wymogów dla świadczeniodawców w zakresie prowadzonej działalności leczniczej; VOXEL S.A. 8

9 Podsumowanie Niepewne elementy mogące mieć wpływ na perspektywy Emitenta w przyszłości: wzrost konkurencji, wzrost cen usług, surowców, materiałów i nośników energii, wzrost wynagrodzeń. W okresie od dnia sporządzenia ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie Emisyjnym ( r.) do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego w działalności Spółki można zaobserwować następujące tendencje w sprzedaży, produkcji i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży: zwiększenie wolumenu umów bezpośrednich z NFZ znaczna poprawa sprzedaży niekomercyjnej istotny wzrost sprzedaży usług wykonywanych na urządzeniach typu PET-TK utrzymana sprzedaż urządzeń medycznych PET, TK, MR, RTG na poziomie roku 2011 zwiększona sprzedaż klatek Faradaya do pracowni MR B.5 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w której jest jednostką dominującą. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta jako jednostki zależne wchodzą: Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach. Rolą Emitenta w Grupie Kapitałowej jest organizacja i koordynowanie głównych procesów biznesowych. Ponadto w ramach Grupy Kapitałowej Emitent i Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. świadczą usługi w zakresie diagnostyki obrazowej, teleradiologii i outsourcingu, natomiast ALTERIS S.A. dostarcza systemy informatyczne dla szpitali i centrów diagnostycznych oraz zajmuje się realizacją projektów wyposażania pracowni diagnostycznych. Struktura Grupy Voxel VOXEL S.A. Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. (100%) Alteris S.A. (95,24%) B.6 Znaczni akcjonariusze Emitenta Na dzień zatwierdzenia Prospektu następujący akcjonariusze posiadają akcje dające prawo do ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: Lp. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 1. Voxel International S.a.r.l , ,20 2. TOTAL Fundusz Inwestycyjny , ,05 Zamknięty* *TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie jest zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie. Źródło: Emitent Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu. Podmiotem dominującym Emitenta jest Voxel International S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, który posiada 64,20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. VOXEL S.A. 9

10 Podsumowanie Udziałowcami Voxel International S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu są: Pan Jacek Liszka, Pan Dariusz Pietras, BLUENDO Ltd. z siedzibą Nikozji (Cypr), Beavercreek Holdings Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), KAILUA HOLDINGS LTD. z siedzibą w Limassol (Cypr), ALTERIS HOLDINGS LTD. z siedzibą w Limassol (Cypr) i RTAVENTURES VC SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie. Pan Jacek Liszka posiada większość udziałów w ALTERIS HOLDINGS LTD. z siedzibą w Limassol (Cypr). Pan Dariusz Pietras posiada większość udziałów w KAILUA HOLDINGS LTD. z siedzibą w Limassol (Cypr). B.7 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Znaczące zmiany sytuacji finansowej wyniku operacyjnego Grupy Kapitałowej Emitenta Niniejsze wybrane dane finansowe zostały opracowane na podstawie: - historycznych skonsolidowanych danych finansowych, na które składają się zbadane przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowe za lata sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, - śródrocznych informacji finansowych Emitenta obejmujących okres od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku, tj. za II kwartał 2012 roku, które nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta i sporządzone zostały według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, - śródrocznych informacji finansowych Emitenta obejmujących okres od 1 kwietnia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku, tj. za II kwartał 2011 roku, które nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta i sporządzone zostały według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, - śródrocznych informacji finansowych Emitenta obejmujących okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku, tj. za I kwartał 2012 roku, które nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta i sporządzone zostały według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - śródrocznych informacji finansowych Emitenta obejmujących okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku, tj. za I kwartał 2011 roku, które nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta i sporządzone zostały według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta za lata dane w tys. zł Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży EBITDA EBIT Zysk (strata) brutto (3 353) Zysk (strata) netto (3 669) (596) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 332) (32 440) (12 920) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem (3 203) Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Średnioważona liczba akcji (w tys. sztuk) Zysk/strata netto na jedną akcję (w zł)* (0,43) 0,43 (0,10) * dane przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Źródło: Emitent VOXEL S.A. 10

11 Podsumowanie Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta za IQ i IIQ 2012 oraz IQ i IIQ 2011 dane w tys. zł I-IIQ 2012* I-IIQ 2011* IQ 2012** IQ 2011** Przychody ze sprzedaży Amortyzacja Zysk ze sprzedaży EBITDA EBIT Zysk brutto Zysk netto Aktywa trwałe Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe * dane na dzień oraz obejmujące okres I-II kwartału 2012 roku wraz danymi porównywalnymi za okres I-II kwartału 2011 roku, dane finansowe nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta i zostały opublikowane przez Emitenta w dniu 14 sierpnia 2012 roku (Raport 34/2012). ** dane na dzień oraz obejmujące okres I kwartału 2012 roku wraz danymi porównywalnymi za okres I kwartału 2011 roku, dane finansowe nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta i zostały opublikowane przez Emitenta jako korekta do raportu okresowego za I kwartał 2012 w dniu 5 września 2012 roku (Raport 37/2012). Dane finansowe za okres obrazują intensywny rozwój Grupy Voxel w dwóch obszarach w zakresie rozwoju organicznego oraz przejęć spółek zewnętrznych. Rozwój organiczny polegał na zwiększaniu sprzedaży istniejących już pracowni diagnostycznych oraz otwieraniu kolejnych jednostek organizacyjnych w nowych lokalizacjach. W zakresie przejęć Emitent dokonał 3 inwestycji, z których najważniejszą okazała się inwestycja na przełomie III i IV kwartału 2010 roku w spółkę Alteris. Na przestrzeni lat majątek Grupy Voxel wzrósł o ponad 350%, z poziomu 56,3 mln PLN na koniec 2009 roku do 201,8 mln PLN na koniec 2011 roku, z czego blisko 80% (157,3 mln PLN) stanowiły aktywa trwałe. Rozwój ten sfinansowany został częściowo kapitałem własnym (wzrost o ponad 61,3 mln PLN) oraz kapitałem obcym (wzrost o ponad 84,2 mln PLN). W badanym okresie nastąpiło znaczne zwiększenie przychodów ze sprzedaży, z poziomu 32,2 mln zł do 97,2 mln zł, co przekłada się średnioroczny wzrost blisko 75%. W latach można zauważyć dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, co zostało osiągnięte dzięki przejęciu i konsolidacji Alteris oraz dzięki rozwojowi istniejących i uruchamianiu nowych pracowni diagnostycznych. W latach 2010 i 2011 nastąpiła poprawa rentowności na poziomie marży brutto ze sprzedaży. W roku 2010 zysk operacyjny wzrósł o ponad 200% w stosunku do 2009 (do kwoty 5,5 mln zł), co oprócz poprawy rentowności na wyższych poziomach wyniku spowodowane było jednorazowymi wydarzeniami jak np. zysk ze sprzedaży udziałów w KCM Sp. z o.o. (1.064 tys. zł) czy zysk z tytułu różnic kursowych w spółce Alteris (719 tys. zł). W 2011 roku nastąpił spadek zysku operacyjnego w porównaniu do roku 2010 o ponad 60%, co po części było wynikiem spadku rentowności Grupy na poziomie wyniku ze sprzedaży, a po części wystąpieniem zdarzeń jednorazowych. Specyfika działalności Voxel SA oraz spółek zależnych wymaga istotnych nakładów inwestycyjnych związanych głównie z zakupem sprzętu do badań diagnostycznych, co poprzez wysoki koszt amortyzacji spowodowało wzrost wyniku na poziomie EBITDA z 7,5 mln zł w 2009 do 9,8 mln zł w roku W 2011 Grupa poniosła stratę netto w wysokości 3,7 mln zł. W opinii Zarządu Emitenta w roku 2009 nadzwyczajne czynniki nie miały wpływu na działalność podstawową ani na główne rynki Grupy Voxel, natomiast w latach oraz 1 stycznia 2012 roku do daty Dokumentu VOXEL S.A. 11

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo