Kun eg und y. Jako pasterzowi parafii, który z rozkazu ówczesnego ordynariusza Ks. Biskupa M. Gallagher, 35 lat temu jako mody i budow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kun eg und y. Jako pasterzowi parafii, który z rozkazu ówczesnego ordynariusza Ks. Biskupa M. Gallagher, 35 lat temu jako mody i budow"

Transkrypt

1

2 Najmiosernzy Bóg dozwli nam nie uroczystej. mianowicie 35tej rocznicy chowej, jaju} je::;t parafia w. Kun eg und y. doy za o en chwili dla nas szczególia na szej Rodziny Du Jako pasterzowi parafii, który z rozkazu ówczesnego ordynariusza Ks. Biskupa M. Gallagher, 35 lat temu jako mody kapn rozpac.! organ i zac j i budow parafii, cisn s is owa przeogromnej wdz iczno ci Bogu za wszystko co otrzymae. p. mimowoli biegnie do tych czasów, które starsi tak bardzo paoczy skierovuj si do t?ch wielu budynków, a pamic prz ychodzi w pomoc wyobrani jak to powoli ros, ile trudu kosztwa i serdecznego znoju. W.vwoujc w duszy swej obrazy przesoci skierowuj do Was Moi Kochani Parafianie, wyrazy szczerego pod zikowan, pnnvd ziwej wdz i czno i i uznania. Myl mitaj. Te same sowa, które z okazji srebrnego jubileuszu pisz: Wam to P arafianie przedewszystkiem zawdicm ko waszym materialnym ofiarom, ale i waszej wsp ó prac y, dziestu picu latach w tych cikh i trudnych czasach podnie do rozkwitu, i prosz was o da l sz pomoc i wspórac. i Wam przeto Parafianie, powi cz no za dobrodziej stwa Boga i w. Kune,Q:d Patronk Nasz, j do Was nie tylw trzy pisaem dzi wdzi ca wyiadczone, m tych kilka sów, pro eci li Parfi mowyrajc szc jednocz aby wam raczyli stokrotnie en i e w~ nagrodzi. A wreszcie zew do modziey i modeg pokolenia. Umiujce t Pask, która poza domem rodzicielskim bya dla Was wszys t kiem. Kochajcie zawsze na sz szko, która Wam da to, co wiecie i co umiecie. Trzymajcie si parafii zgodnie z oddaniem i przywianem ::;erdecznym, a pokój Boy, który przew y sza wsze lkie pojcie. ni ech strze serc \Htszych i myli w Chrystusie J ezusie Panu Nasz~ m. wityn KS. ALEKSANDER S. WILCZEvVSK I Proboszcz ;

3 CITTA VATICANO September REV. FATHER WILCZEWSKI 5900 St. Lawr ence Ave. Detroit. Michigan OCCASION TWOFOLD ANNIVERSARY FOUNDATION PAR. ISH AND YOUR PRIESTLY ORDINATION HOLY FATHER CORDIALLY IMPARTS YOURSELF PARISHIONERS PATERNAL APOSTOLIC BLESSIN G IMPLORED. T CARDINAL CICOGNANI 2

4 HIS HOLlNESS POP E JOHN XXlll. ~3

5 DEDYKACJA Kady kraj. naród. rodzina a nawet kad j edn ost ka ma S\\ e uroczyste obc hody, S\YOj e dni pamiqtko we, w któr~ ~ ch wi ci wan i ej~z wyd ar zenia ycia lub istni en ia. Taka nasza natura taka potrzeba serca! udzkiego. la t istni enia PARAFII W. KU N EGUNDY W DEfakt em dokonanym. Nini ej szy pamitnk odsani kurt y n d u go trwajcyh szlachetnych wysikó. wytrv,, a ej pracy i metodycznego dokonania t.ego co dzi istniej e. Trz, diec TROIT, Michigan, U chrzeijan rafi a obchod zi pi s ta o si p anuje Z\Vyczaj, swego k oc ioa. roczni e w ród in~ 1 ch pa pamitek swego DOMU kad BOEG. W n aszej P araf ii r ocznica za oe nia c i l e s i czy ze sugq BoKapn e m p as t er zem naszych d usz Ks. Aleksandrem Wilc ze \\"skim, który ten DOM BOY zbudowa, da p od walin y pod t o wszystko co zam yka s i w sowach KUNEGUNDOWO i wraz z nim w roczni J ego 40lecia wi :e 1 1 kapsich i s ub y wiern ej w ród ludu polskiego ym rane z W du ch u wdzicno i za Jego g bi serca i duszy wyrywa s i CIEBIE prac i za a s ki przez tyle lat odbi ehymn pochwaln y: CHWALIMY... BOE Za oyc i e lowi parafii Ksid z u K omandorowi Al e ksandrowi Wilczewskiemu. Kapnom wspó pr ac ujc ym, Siostrom, pi erwszy m pionierom i zaoycie l om, rodzinie Wilczewskich, ofiarnym Parafianom, którzy \\" tak trudnych warunkach y cia, krwaic swoj stawiali ten Przy bytek Pal'lski, Szk o, ni ech bdzie I UZNANIE I CZE TRWA WDZI":CNA PAMI! Modziey, przysoci K oc ioa i Ojc zyzny, spadkob ier com cizn y po ojcach i m a tkach naszych, niech b d z ie NA ZACHT~ noci<} ~EGUNDOW PRZYSO do nowy ch Tym, k tór zy odeszli w za '"iaty, a któr zy m wiernie wspomagali pasterza parafii i jego A, niech Dobry BóG da zbon~ 1 o dlitw prac ch wys ik spu ów., prac i ofiardla rozwoju KU WIECZNY ODPOCZ YNE K. PRZEWIELEBNEMU KSIEDZU ALEKSANDROWI WILCZEW SKIEMU, KAP ANOM, SI OSTR.OM 1 RODAKOM którzy przez 35 lat budowali Parfi ;;;,,._ Kunegund y. w dowód wdzicno ci ten pami tn i k powicamy. KOMITET

6 MOST! {cv I:'R ND JOHN F. D EA RDEN. D.D. A RCH B fshop OF DETRO IT.s

7 PRY:VIAS FOLSKI Warszawa, dnia 15 :< Jerp nia, 1962 r. Uroczyst Wni eb o\\"ziccia N.l\II.P. No (o2i P. Drogie Dzieci Boe, Ukochani Bracia Rodacyl Z okazji zbliajce si rocznicy 35lecia i::>tnienia Waszej parafii Kunegundy w D etroit i 40lecie kapm1stw Ks. Aleksandra Wilczew,;kiegJ, Wasz ego Zacnego Ksidza Proboszcza, który za o~: t parfi i przez dz i esitk lat pro,, adzi Was do Boga, l Wam, Ukochani Parafianie, sowa uznania i ycze1'. w. Cieszy mnie to, e wiern ie trwacie w s u bie Bogu, Krz~ owi, Ewangelii i Kociw, e w y trwale zachowujecie skarby tysiclen j po lskiej kultury katolickiej, e te skarby tradycji polskiej starannie przekazujecie swym Dzieciom i Wnukom. Raduj si, e macie gorliwego Kapn, który jako Wasz Proboszcz, umie poczy wiet l an przeso z trudn teranijszoc w mioc Boga ponad wszystko i blinego jako siebie samego i nie zapom in a o m droci i przykadie swych przodków. Dzi sz ej czególn wzieta o aski Parafii. opiek na Ja snej Górze w Czstochwie Królow e j Fol ski i pokorn ie Boe dla Wasz ego gorliwego Ksidza Bogsawi pod WnieboP roboszcza i dla cawasz Matk Parfi Bo w Panu,, STEFAN Przewie lebn y Ks. Prob. A leksa nd er \Xfilczews ki 5900 St. Lawrence Avenue Detroit l O, Mich. USA Sr. Cunegunda Church odaj prosz KARDYN WYSZKI

8 KS. KARDYNA L S. WYS Z P RYMAS PO LSKI YSKI

9 Dear Fat her Wilczew.;;ki We extend OUR HEARTIEST CONGRATULATIONS to Rev e rend FATHER A. S. WILCZEWSKI, wh o a~ a FASTOR of souls ha s spent forty year.;; striving to deepen persona ] sanctification not on ly as an end, b~1t as a prelude and means to the restoration of "all th ings in Christ. ' May the Divine Master to whom our REVEREND FASTOR dedicated h is long, incessant, re.;;ourceful priestly apostolate grant him b lessing a hundredfold. THE SISTERS O F ST. FRANCIS We, the Elementary School Fupils of elear St. Cunegunda Sch ool, from the tinie::>t first gra ders to the oncoming gradu ates, w ish to extend to our beloved FATHER and FASTOR, the REVEREND ALEXANDER S. WILCZEWSKI, our sincerely meant congratula t ion s on the occasion of.your FORTIETH ANNIVERSARY OF YOUR ORDINATION TO THE HOLY FRIESTHO OD and THIRTYFIFTH ANNIVERSARY as FOUNDER, F IRST FASTOR, and FRESENT FASTOR of th is striv in g parish. May God shower you who are truly a Father to us, w ith all the abu ndant blessings of HEALTH and SUCCESS in you r future undertakmgs in our behalf. You have indeed taken to heart the words of Chr ist : ' 'Suffer the little childre n to come unto Me." W e. your yo~mgest parishioners, "come unto ) o u" to thank you for making St. Cunegu nd a Farish what it is today. ::vra:v God grant yo u many more )'ears,~ ith us' THE SCHOOL CHILDREN

10 KS. KOMANDOR ALEKSANDER S. WILCZEWSKI Swt~cen<l. ZA LO YC I EL I PROBOS ZCZ PARAF ll SW K.:1pl:ui s kl e orrzy:nal Ks. Bi,kup 10 "' rzc; n Ja ~ 1922 r. L rk rvi,chab Gnli.:Jgh<>r«KUNE G UNDY Najp r z;:>w : e \ ~b'1 1 ejsz~ ~:;t"j

11 KUSTOSZ BAZYLIKl Cz ~srochw01 J nsn01 G6r.1 Ja,;na Góra. dnia 13 sierpnia r. Prze\\'ielebny Ksie Proboszczu Czcigodny Jubilacie vyraz z Parafianami. Niniejszym zawiadamiam Przew ielebnego K,:; i dza dnia 19 wrzenia b. r. o godz. 9:00. odprawi s i Msza Boej Jasnogórskiej w intencji wasnej Czcigodnego okazji czterdziestej rocznicy Jego Kap 1 'Jstwa. Do tej intencji do czam i \\ ezwaniem w. K unegund;v. w rafii. Zacn~ i est pit Niech D obry B óg udziel i wszelkich bil atowi i Zac nym Parafianom, a Matka Królowa Ja snogórska darzy opiek i b ogsawie1'jtm poczynania kapj1sie i duszpasterskie. Owoc trudu intencji u Matki Boej. Przesyam kap1'ls ::::erdeczn e i ego ) czeni niech b Proboszcza, e u Tronu Matki Jubilata z Parafian z Detroit 1 ch trzyd Ksidza w. ask Boa roczni Koc za i o l a oenia Czcigodnemu Ksidzu Ju nasza wspó lna Fa n i kad prac i stokrotny. Modlimy dzie pod pa si w te j i pozdrowienia od Tron u Fani J a,;nogórskiej. O. REMIGIUSZ TOBOROWICZ Kustosz Bazy liki Jasnogórski ej ro

12 Auxiliary Bishops MOST REV. B IS H OP A LEXA NDER Z AL ESKI J'v!OST M O ST RE V. E ISHOP J OHN A. DON O VAN REV. BISH OP H ENRY E. DONNELL Y jf

13 BEST \\"J SHES TO OuR ~ :5 TH \STO I~ 0\1 TRE loth OF lcloly OHDERS :\IVERSAY l :2 :2 ~ l THE P.!) (i :2 A:\:\IVERSARY OF THE FO U ::\D l :\lg... OF. ST. CUN EGU:\lDA PARISH 1 ~:2 7 1 FRO:IJ ~()2 THE MEMBERS OF THE JUBILEE COMMITTEE :lir. WALTER HINTZ Ch a irman anr! Member of Ch urch C'omm. MR. STAN LEY J. :.viardeusz Choir Dircet or l\irs. VERONI CA SUCHAR.~ _ Pres. Rosary Soc iety MRS. KATARZY:\lA OSTA CH Pres. Sacr cd Heart Society :VIRS. :11RS. MISS :I'IRS. HELEN NOWAK Pres. Zwi~ e k P olek EVA DUDEK Pres. Altar Soc icty CA lol SKUBIK Sodality Prefect STELLA DZ IOBAK Pres. Sistcrs Auxi li ary MR. JOlIN CUSWAY Pres. Ushers Clu b :VrR. ED\YA RD A\!TOSZEWSKT Us hen' Club MRS. STELLA FELIKS Vi ccprcs. Ro sary Decon1 tion s FELIKS SJDOR Pres. w. Al eksandra LEONARD MASZTAK Holy Na m c Socie ty THOMA S U LANSKI Pres. H oly Na me So ~ i e ty STEVE T.A_BACZYNSK I Chmch Co mmi ttce JOHN STRAMECI<I Chu1ch C'o mmittee WAL TER OLESZiKOWI CZ Church Commi ttec :'\lir. \VALENTY FELIKS Chu rch Co mmit tec :ITR. ANTBO N Y BOLEK Pres. St. Fran<:i s Soc i et~ ' P.R.C.U. MR. :11R. MR. MR.!\!R. :11R. :lir. STANLEY WYROBA Ushcrs :lir. ALEKSA:\lDER I~.\ RP I::\SKI Ushe rs :'IIR S. :1Al Y OZOG Rosary Society ; )_

14 WIKARZY PARAFII W. KUNEGUNDY KS. ANDRZEJ M. NJECKAR Z KS. ZDIS AW P ESZKOWSKI KS. BRONISLAW SIEPA K

15 PROBOSZCZ PARAFII RZYM. TOLICKIE.L BIALASZE\X/0 K. DtcCCZJCI LomyóskCI Bialasze.H>, 25, VIII r. Kochany Proboszczu! Ksie Na dziel'1 urodzin i na dzie 1'1 40lecia dzu Proboszczowi, Oby Bozia jej opiece i Z Msz y a w. si Go zawsze w swomia prz.vjació, prosz prz y j<! i te mo z da la, z kraju rodzinnego. choia poczy Ksi i. i najbliszych yczenia. skam Kochanemu ycze1. do pracy i zdrowia, si licznymi yczel' je skromne prawi duo, najlepszych duo da darzy wizank eb przesyam kap1'stw w wanych chwilach w intencji Kochanego K;idza ycia, 10go wrzenia od Proboszcza. 'Ad multo;; anno;;." KS. NIECIKOWSKI EUGENIUSZ tl/

16 <( o vj'. c :;,: t': "' :!.,.... ;:; ~r o :. ~ z &} o~...::: c;

17 THE WHITE HOUSE WASHINGTON. D. C. September 7, 1962 The Rev. Alexander S. Wilczewski, Fastor Saint Cunegcmda R oman Catholic Church 5900 St. Lanwrence A \'e. Detroit 10. Michigan I HAVE LEAR NED WITH GREAT PLEASURE FROM CONGRESS:WAN JOHN DIN G ELL THAT TWO MEMORABLE EVENTS THE 40TH ANNIVERSARY OF YOUR ORDINATION TO THE PRIESTHOOD AND THE 35TH ANNIVERSARY OF SAINT CUNEGUNDA ROMAN CATHOLIC CHURCH ARE BEING CELEBRATED ON SEPTEMBER 30. I AM DELIGHTED TO EXTEND MY CONGRATULATIONS AND WARM BEST WISHES TO YOU AND YOUR PARISHIONERS ON THIS DOUBLY JOYOUS OCCASION. WITH EVERY GOOD WISH TO YOU AND YOUR PARISHIONERS FOR MANY MORE YEARS OF PRODUCTIVE SERVICE TO THE DETROIT COMMUNITY J O HN F. KENNEDY [(o

18 JOHN F. KENNEDY PRESrDENT OF THE UNTTED STATES (7

19 CONGRATULATIONS TO REV. ALEXANDER S. WILCZEWSKI ON THE 40TH ANNIVERSAR Y OF PRIESTHO OD AND TO THE PARISH ON THE ANNIVERSARY OF FOUNDING HOLY NAME SOCIETY The H o l~ Name Societ.y wa ;; f"irst organized b~ ReY. Alexand er S. Wilc zew,.;ki elurin g a young rnen s recollcction on D ec. 9, The f irst meet i11g of the n ewly organizecl ::;ociet.\ was held at the parish hall on D ecember 16, 19:34. At thi::; rneeting the fir st group of offi cer,: was elected. At that t im e the Hol~ Name Society wa;; kno\\"n a,: the "'Youn g Men Club of the Holy Name ot Jesus. " On Jun e , the name was officiall y cha ngecl to the Holy Name Society. From the da ~ ' of its organization up o the pre;;ent time the Chaplain h as been R ev. Alexancler S. Wi lczew;;k i. According to the custom of H olv Name Society. m ember::; rece ive HoJ:, Commun ion on the se cond Sunday of each monlh at t he 8:00 o'c loc k Ma,.;s. Aft er Mass meeting is held and breakfast is sen ecl to the members. Th e present officer,.; of the H oly Name Society are: MR. THOMAS U LANSKI President MR. LEONARD MASZTAK MR. NICK W ANTUCK \i ep resident Secrta~ YIR. GREG TABACZYNSKI Fin. Secretary.1\IR. RICHARD KOPCZYNSKI Trea,;urer

20 ;q

21 R ODZICE KS. PROBOSZCZA SP. FRANCISZEK WiLCZEWSKI sp. W IKTORIA WILCZEWSKA zo

22 ANNA R. WILCZEWSKA STOSTRA I GOSPODYN I KS. PROBOSZCZA PRZEZ 35 LAT ALICJ A Y. W ILCZEWSKA SIOSTRA l GOSPODYN l KS. PROBOSZCZA PR ZEZ 25 LA T "L...{

23 AD MULTOS ANNOS... TO.. REV. ALEXANDER S. WILCZEWSKI THE From CHURCH COMMITTEE Mr. Wa ller O lt>szkowicz Mr. Valentint> Fe lik s :vrr. John S tramecki Mr. Steve Tabaczyn!:>ki 22

24 ~ l.. ""';; S!. Cune,(lunda Church and R.ectotq 'R.ev 'fr AleJ<. S. W1lczews!<, f'a$lor KOCióL :Detroit, Mich. PARAFIAL NY W. lil"'!w KUNEGUNDY I KS. KOMANDOR A. S. WILCZEWSKI. PROBOSZCZ I ORGAN IZATOR ll ;..,. : 1JlV~...:_~.~,...,..,,. ttownrn t~.an_,~ ' ~! 'r'.r... ",II.,....

25 CONGRATULATIO A BE ST S D WI SH E S... FROM... ST. CUNEGUNDA ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN and SISTERS OF ST. FRANCIS OF SYLVANIA, OHIO

26 .~ J ' l ( l. : ~ (,' l.i li!< '"i i) rl' l l / ~1 ' l, j '.J )l' ( l )!,; ''\ ( 'l. :~?,:.\.' l l ": l"y j. ~ l '. l l\'' l: ~; 't.; {).; ~ l >o, tt~ z ::J L,. l t lj > 1: ' ~ UJ z ::J ;",:?; :!l ;::::; " \c L!.. <{ ~ ~ 0:: J: s < 0.. > N 0:: 0.. ~ /'' l. ' ) r". : :,..~: ~.) ' ; '' ) j. i::.y l. o ;",: N ~ 6 l' j /1 ~ l ~ ), l'!( < V)

27 USHERS OF ST CLUB CUNEGUNDA PARISH Th e Ushers of St. Cunegunda Pari~h were organized as a duespa yofficers were ing club in January of 1953 by Fath er Wilczewski. The fir~t a;; follows: President. SteYe Tabacz ynski; Vice President, William Votruba : Secretar.\. John Wojnar: and Tr ea::;u rer. Edward Anto:;zewski. In the past ten year;:;, nl;m erous P icni cs, Raffles. Bingos, Feather Parl"ies, Bake Sales a~1d Annual Chicken Dinners were sponsored by the Ushers Club for the entertainment of the Parish ion ers. Proceeds \Yere donated to the Church: to help pay for the balance on the ChL rch Organ, $ toward a k neeler for the Main Altar; $1.000 for a painted window, and in the pa;:;t two years $3, toward the new Com ent for the Sister:;. The present balance in the Treasury is over $ The pre::;ent officers of the Usher::; club ar e a;:; follo\\"::i: President _ Vice President John Guswa y... William. Votruba Secretary... Frank Tabaczynski Record ing Secretary Ra~ Jar zembawski Treasurer William T. Votruba Chairman En tertainment Comm. Steve Tabaczynski Pa;:;t Pre;:;ident;:; were as follows: Ste\ e Tabaczynski : Anthony Bolek sk i ; C. Gabrysch ; A. Karpin

28 KSIDZ ALEKSANDER S. WILCZEWSKI jako PRO BO SZCZ PARAFII W. KUNEGUNDY 'Fan ie, je li jestem potrze bn y Tw em u ludowi. nie odmaw iam pracy. " w. Marcina zastow do siete ;owa bie Ksi<:}dz Proboszcz Aleksan de1 Wilczew ~ki, gdy mu p. Biskup M. Gallagher, na prob ludu p o l ec i organizw obecn parafi w. Kunegundy. Zrozumia swe kapaj'iske pos anictwo i s owa Chryst usa Pana: " Nie wy ci e mnie obrali, ale jam was obra. " A sk oro Cl1n stus w~ bra, trzeba i za J ego g osem Gos e m Swego Mistrza. Trud no ci Widza w ielkie trudnoci w or ganizowa wan iu parafii w dzielnic y, w której ni e b~ o ani ulic, jakich wymagj obecne warunki, an i w i at a wed u g obecnych potrzeb, ani nowoczesne j komunikacji z ludem te lefonów w tej dzielnicy. Ale jedno byo du k a j ce pomocy duchowej. sze ludzkie szu Posuzet wo Ks. Proboszcz A. przyrzeczel'1 przy wice W ilc zewski, nia ch parnity kap1'sich posuzej'itwa wadzy i pe e n n adziei w pomoc Boga, ufnoci w poparcie naszych Rodaków, którzy w swym g odz i e duchow y m szukali pok armu, a dla któryc h on by gotów,:; i powic i, przyjmuje na swe barki to c i kie jarzmo. Trzeba r oz p ocz prac. Al e od czego j rozpcyna, poniewa nie byo ani kocia, ani s zkoy, ani mieszkania dla Prob oszcza. Sia ze zami W praktyczny sp osó b m ów i c, p ovn m en Ks. P ro b oszcz najpierw mie dla siebie miej dal sz prac prowadzi. sce, z którego mona Jednak on tego przyw il ej u so bi e od m ówi. Rozpc prac dla ludu. Sobie wynaj jeden pokoik, w którym nie byo naw et najpotrzebniejszych rzeczy: ó ka, pod ga su? a mu za óko. Tak to trzeba b y o s ia ze zam i. Przyso Trzeba bra s i of rozpc i arow. Budowa od tycl1. dla których doparfi. K s. Pro boszcz Wil czewski przew id z ia wielk przy szo miasta Detro it. Wi c wedug tego stosowa pierwsze kroki pracy dl a parafii, któr a bya mu powierzona. Zak upuj e du y kaw gruntu, aby, gdy przyjdzie potrzeba, mie miejsce do rozszerzenia si. Tak te s i i spe nio. D zi mu s imy s i roz sze rzy, ale mamy miejsce. Najpotrzebniejsze Ma ju mi ejsce i mi ejsce zabezpieczone n a przyso. Trzeba za bezpi eczy si w rzeczy n a jpotrzebniejsze obecnie koció i szkol. Jak ju byo wspomnianie przy inn ych ok az jach, e w czterd ziestu dnia ch wyb udowa n o ko ció i sz ko. Wi c ludzie w tej dzielnic y mi eli k oc i ó, a ich dzieci szko polsk K ato li c k. K oc i ó s u y im za szko. Mies zkanie Dopiero t eraz. gdy ju koció i szkoa w koc i e l e, Ks. Proboszcz pomyla o zabezpieczeniu mieszkania dla sieb ie. Kupi wic d om na plebani, któr y " }u y do 1952 r. Tal\i e t.o by y trud n e pocztki parafii w. Kunegundy, tego ziarna "gorczycznego", które s i rozrasta w drzewo "ewangeliczne." Nowe Kopt y Czy na tym "i s k01'lc zy y k opty, przynaj mniej z budo w? B y najmniej. Parafia z dni a n a dziel'!. s i rozast a i po trzech latach trzeba byo myle o roz budowaniu s i, poniewa i ko c i ó i sz k o a by y ju za mae. T rzeb a budowa. Ale co budowa? Naraz b y o niemoliwe : szko i koció. Wic za brano s i do budo wy sz ko y, poni ewa sz k o a b y a wa niejsza ni lw c ió. W k oc iel mona poczyni jaki e udogodnienia ale w szkole, gdzie dziatwa mu si przebywa pi dni w t~ go dniu, potrzeb uj e wygód. Plany Budowa szko, rzecz wielkiej wagi, trzeba obmy l e plany na przyso, to znaczy by bya w ys ta rcz ajc obec nym wymaga. niom, a gdy zajdzie w przysoci potrzeba 27

29 OUR SINCEREST BEST WISHES FROM THE COMBINED CHOIRS OFFIC ERS HIGH ::\1.\S ' 11 S L\~EY B.\R.\N. Pres iclen t GERALD :VlcFEE, VicePres ident :\1.\RIE KWIE CIE N, Secretary :'11.\SS MEN'S Cll OIH RA Y GORSKI, Presid cnt.walter KAR CZ, Vi ce Presid e nt STEVE JESKA, Secr eta ry HARRY z,avyacki, Trea sm e r THADDEUS lviardeusz, Sgt.of Arm s GAZDECKI, Treasmer LAWRENCE :VIARDEUSZ, Sgt.of.A rm s DlA~E A:\1ALIA KAR CZ ~R. & MRS. BERNARD MAZUR GERALDJNE l\iardeusz lre:re MARDEUSZ U _WRENCE MARDEUSZ BEN DUDEK NORMAN SZEWCZYK HARRY ZAWACKT GOLE::J BERNADlNE 1\IISTOR WALLA CE A. OZóG KEN SIEDLA CZYK STANLEY BORY CKI :\lr. & :\1RS. GREGORY ROSI:JSKI ~ORBET ST.\~LEY :~0 EDWARD GUOWSKI \YALLA CE MARDEUSZ.JOSEPH KOTLINSKI EDWARD MOROSS J. ~1.\HDECSZ Organil'<t

30 RzymskoKato licki, ustan owiony przez Chr ystu sa Pana. T en Ko c i ó jedyny, który ma prawo naucza nia pra wd ustanowiony h przez swego Zao yc iela Chrystusa. Ko c ió Katolicki j est j eden po ca ym w i ec i e, to znaczy, g osi jedn nauk, lecz j g os i ty le nau czy ci el ile w y magj potrzeby lud zkie, b yle on i by li pod przewod nictwem nauczyciela us tanowionego przez Chrystusa P apie, które m u On powierz y tu wadz n a ziem i nauczania. Wi c poiera K oc i ó, to popiera naj wan i e j sz spraw w y ciu naszy m. rozbcdowania ni e b dzi e przeskad a o. Ks. Proboszcz obmy l i plan~ ' i wy bud o wa w ten sposób, e obecna nasza szko a jest z upe n ca oci, a gdy zajdzie potrze ba dobu dowan ia d o niej, to s i dobuduje ca o do ca oc i i nie straci na swe j artystyczn ej pi knoci, czyli doda si ca o do pikn e j obecnej caoi i uczyni jedn pi kn ca o. Obecna na sza sz koa odpowiada wszystk im nowoczesnym wymagan iom i wygodom wew ntrz, a zewntr swym wygldem jest chl ub dla parafii i ozdb t ute jszej dzielnicy. N as za Ju powyej powiedzlm. v o szko le jako budy nku, lecz teraz kilka s ów o niej jako o s tronie moralnej duchowej. y jem y w kraj u wolnci, w którym nauka swo bod nie s i rozw ij a i dostarcza naszej dziatwie wszelkie u atw i e ni a i wygod y pod wzgldem na ukowym. J ednak nie ma w s wym programie przedmiotu n a jwa niej szego zapoznawanie naszej dziatw y z Bog iem, naszym Stwórc od którego pochodzimy i od którego wszystko mamy i nasze obwizk wzgldem Niego. Pismo w. powiada: "Boja Boga pocztkiem mdroci. " Trzeba m odzie o tym za wczas u u w i adm i a i poucza o tych naj waniej s z y ch rzeczach. Wic musim y sami utrzymwa nasze s zkoy. To wymaga od nas ofiar. Ofiary te, to najlep szy podarunek d la dziec ka, n a jaki ojciec IL:b matka mog s i zdoby, bo przez t o daj dziecku to, co jest najwiesz w jego yc iu. Dzielnica Kad y z nas musi to przyna, zw a sz cza ci, którzy byli w iadkm trudnych poczt ków parafii w. Kunegundy, e nasz k oc i ó pobudwa i stworzy obecn pi k n dzielnic. Nie b ud owa li my k oc ioa w d zielnic y zamieszka ej, lecz ludzie, ma j c w niej polski ko ció i szko kupowali miejsca?' budo wali domy ok o kocia. W ten sposób przy ko c i e l e stwo rz y lim y pikn dzielnc. (Wprawdzie, trzeba powiedz s ów kilka i smutn ych. Lud tutejszej dzielnicy, zwa sz cza niektórzy pozbawieni opieki duchowej, duchowa, a z ni i inn e a bez te j i objtn ujemne czynniki : brak za ufania w pow odzenie i w iary w tych,k tór zy chcieli zbudowa to wielkie dzieo. L ecz za as k Boga i z cierpliwoc i, pokna s i te trudnoci. T o najwa ni ejsz: Chwa a B ogu.) Pomoc Kilka s ów z czasów d o tkni tyc h, parafian obciya depresja krajowa. Nasz Proboszcz wtenczas by wszy stkim dla wsz ys tk ich dopma ga jak tylko móg, aby biednym dopomódz: jednym daw yw n o, innym opa, niektórym ubran ie wogóle stara si dopomódz kademu wed u g jego m o noci. Korzyci Praca dla kocia, praca dla najwazm ejszej sprawy w yc iu naszym. Przez p op ieranie kocia, uatwimy sobie poznanie naj wanie j szej sprawy w yci u naszym: poznanie celu n aszego na ziem i. Skd pochodzimy i dok d y my i co nas czeka po uko{j czeniu tego ~ cia. O tym poucza nas Ko c i ó Szkoa Szkoa Polska My Polacy, ni e t y lko stara m y s i by mie k ato lick, lecz by on a b y a i polsk, by n asze nauczyc ielki b y y Polki. Jaki jest cel tego, j a ki e korz yc i otrzymujemy przez to'? B ard zo due. Ju sa mo to: "Polak to Katolik, to w szystkie jego zwyczaje kat olicki e d opmagj mu d o podtrzymania Wian' w. k ato lickiej. Polak, gdy broni swego kraju przed napadem Turków i Tatarów, broni kraju i br o ni Wiary w. katolickiej. Polak ni e móg znie, aby niewierny w jego kraju uwacz Bogu i Jego Matce Najwitsze. W ia ra katolicka doaw otuchy i s i y Po]a. kom w 150letniej jego niewoli, Polak. katolik nie m óg zosta protestantem niemieckim lu b syzmaty kie m ro;;yjskim. B o P olak to Kat olik. sz ko

31 SERDECZNE Z OKAZJI JUBILEUSZóW YCZENIA WIE L. KS. PROBOSZCZA A. WILCZEWSKIEGO JAKOTE PARATIISW. KUNEGUNDY prz e s~ l a OTARZ BRACTWO W. Ewa Dudek Prezes ka Zofia Hawley Wiceprezeska B. Przedwojewska Kasj erk a Zofia Zajdel Sekretarl<a Bractwo Otarz $1,098 na krzesa; $1, na okno w. od swego za oenia z o y o nastpujce ofiary: $1, na Koció ; $ na malowanie kocia; \1" k oc iel i $1, na Dom Sióstr. NAJSZCZERSZE ORAZ I GRATULACJE YCZENIA A BOGSAWIET BOEG... OD... RODZINY MARDEUSZ Stanisw i Julia11na Mardeusz Katar zyna Ma1 deusz Stanisw i V irg inia Mardeusz Józef i Elsie Mardeusz Wadysw i Martha Jane Tarnacki Siostra M. Almarita (Dorothy Mardeusz) Felicjaniw Lawrence Mardeusz Le onard Mardeusz Walter Mardeusz Geraldine Mardeusz John A. Mard e usz ~o

32 Wymie1'lmy choia par zwycza.jow naroelowych z szeregu wielu. Polak po Czterdziestodniowym P o cie zan im zacznie spo y wa dary Boe, niesie najpierw do Kocia, by kap a n mu pob o g osawi. wiconka naprzykad. Zwyczaj dobry, oparty na Wierze w., Polak rozumie znaczenie przyjcia Chrystusa Pana, Króla poko ju, dlatego on przed t y m dniem amie si opatk i em i godzi si nawet z nieprzyjacóm na wzór Chrystusa, który przynosi pokój w tym dniu. D obre to s zwyczaje poczne z wiar w Boga, dobrze o nich wi e dzie i innych za n a j omi. A jak? W szkole polskiej. Godne poparcia z naszej stron.\'. puj Bractwa i Towarzystwa. Bract 0. a i Towa r zystwa przyn o sz wielkie korz y ci dla parafii i dla sam ych c zonków t ych t owarzystw. To te w parafii w. Kun eg r nd y pod opi e k i przev, odnictw e m naszego ks. P ro baszeza mam y liczne Bractwa i To\Yarzystwa. Prezsk Bractwa Róa1'lc w. b.\ a pani Antonina Bukowa. Dzialno przy parafii pani Bukowej jest godna podziwu. Obecnie prezsk jest p. Weronika Suchara. Inn e Bract wa i Towarzystwa: Bractwo Serca J ezus, Bractwo Otarz, Tow. w. Kuneg undy Zwizku Polek, Bractwo w. Alek sand ra, Tow. w. Franciszka Zjednoczów, Bractwo P<mien, Imie nia Jezu s tak starszych j ak i m odszych, Ch ór Mski. Chór e1'lski, Panowie Marszk o wie, Ministranc i, Bractwo Panien Niepokalan ego Poczia N. M.P. Stan Nauczycielski Utrzymanie szkó wymaga od nas ofiar. T o prawda. Lecz dzik Bogu, e w te j Jego in stytucji w Koc i el w. zawsze znajdu j[). si dusze, które dla Boga powicaj si dla ludzkoci dla nas. Tymi s Siostry Nau czycielk i. Gdyby nie to powicen s i dusz w y branych, to rzecywi tr udn o byo nam utrzyma nasze szko y. Wic w tak ich warunkach utrzymanie szkó jest minimalne w p orównaniu z utrzymaniem szkó kra j oin my by wdz i czn i Bogu. e w y ch. Pow On pow uj e d usze na nasze u s u g i, a dla nich j ako wybranych, powin ni my okazyw szacunek i wdzicno za ich powicen i e s i. Siostry Wiel. Siostry Na uczycielki na rok szkolny b y y nastpujce: Siostra M. Albertyna, Prze o o na, oraz Siostra M. Ann Cecile, Siostra M. Natalia, Siostra M. Clarentia, Siostra M. Virgilia, Siostra M. Rose de Lime, Si ostra M. Ge01 giana, Siostra M. Roberta i Siostra M. Clet us. Siostry na rok : Siostra M. Alberty na, Prze o ona, Siostra Ann Cecile, Siostra IVI. Florentine, Siostra M. Eustacia, Siostra M. Stephen, Siostra M. Rosamond, Siostra M. Ma ur ic e, Siostra M. Petrus. Bractwo w. Antoniego N as z Ks. Proboszcz zawsze odznac a si w ielki m nab o e1'lstwm d o w. Antoniego z Padw y (sam nie j est Antoni) za któr ego p oredn i ctwem coznal s pecjaln~ ' ch ask od Boga. To tym bardziej po doznan ych d obrodziejstwach ta cze dla tego wite g o s i pow i kszy a. Mia naprzykd takie.\ ' Czeni e : je e li kiedykolwiek bdzie w jego m ocy zakadnie parafii, nazwie j na cze \. Antoniego. Przysa spobn, b o za o y parafi w. Kunegundy, lecz nie móg urzeczy w i st ni s wych upragnion y ch y cze t 'l. P03u szet1stwo dla w adz.\ r musiao go pozbawi tych pragnie1'1. Lecz za to rozpc Nowen n do tego wi t e go i wyb E dowa w kociel e kap li c na j ego cze. Przez ca y szereg la t pa rafian ie licznie przychod na Nowen we wtorki. Skoro nie móg ur zecyw i stni y cze(t i nazw obecny koció na cze w. Antoniego, a móg mie w y bór. wybra na Patronk na s zej parafii nasz Rodaczk Bo go Bractwa i Towarzystwa Wspórac parafian z Ks. Proboszczem j es t bardz o po y teczna dla parafii. Jednak ogóln a praca nie jest tak skuteczna, jak praca p odzielona n a mniejsze grupy i to odpow iedni e c o :;;tanu, wieku i rozmaitych inny ch okliczn o ci. Te braki w parafii zast 31 s awion Nowa w Kunegd. i<!t y nia i Plebania K o ci ó cho mi y i pami tn y tru de m, a wic i bliski sercu ks. Proboszczowi i parafi a nom by za ciasn y. i od pierwszej zreszh} ch\\ ili projektowa n y j ak o ty m cz asowy. P o s umienn: c h studiac h i kon s ultac jach z

33 YCZEN I GRATULACJE I A KS. PROBOSZCZOWI A. S. WILCZEWSKIEMU BRACTWO sk a da RóAC W. ZAR~1.D W ero nika Suchara Prezes ka Stella F elik ::; Wiceprezes ka Helen Kloc Sekretarka Maria Ozog Ka s j erka Od za o enia ~,, roku 1928 a do obecnej chw ili Bractw o zawsze pradla dobra K o ci o a i Parafii.. Skado ofiary na s tau~ ornaty, na dzwony, na dom Siós tr, malowanie kocia itd., w ~umie prz eszl o $ cowa o SERDECZNE 40L ECIA Z OKAZJI J UBILEUSZU YCZENIA A KS. PROBOSZCZA KAPSTW... o d.... BRACTWA SERCA JEZUS przy Parafii przesyfa Ostach Katar zyna Preze:o;ka Go,bek Zofia Sekretarka Dzianska H elen Kasjerk a

34 ofiarn~ budowniczymi, marzeni e r ch \Yi crn:vch, aby mie tyni i plebani urzec~ wistna ks. Proboszcza i pikn w i s i. W 1954 roku, wspa nia a wi<}tyna \Y pi knym trad~ c~ ' jnym stylu z wie, która dom inuje nad cah1 o kolic. zo,;ta a urocz?ie p o wicona i k onsek rowana. Poczna z kocio em tan i pleba n ia umi e jtnie zharmonizowana,,. jedn cao ze szkole}.. Móg ks. Proboszcz po tej pracy spocz na laurach, t ego jednak n ie uczyni i p lany. a b.v udekorwa \" n trze i u ze A ntrz ni na.iwk,;zse prawdy naszej wiary wi tej. :mu Poiichromia Wntrze wi<}tyn P o d u gich przemylniach i badan iach ks. Pro boszcz za n.!:ao\" zdolnego art ys t, rnalarza pol,;kiego p. Karola Malcz ylo., któr y \Haz z ma onk<! wed ug. \ czej'l d ~ s zpa s te rza. " ~ kon a polichrm wn trz e \. Niewt pliw ie koció \. Kun egundy nal e_,. w m e tropolii c et ro i ckiej do jednego z naj,;tan1'l niej pr ze mylan~ ch i udekorowan yc h D omó,, Bo~ch. Dnm S iós tr Podczas uroczystego poxicena Jll ii, ni ezmordwa n~ ' w ;;w_vm, vsi polic hro ku ks. Kom. Wilczewski. og asz \Yiern,vm, e ni e p ocznie w pracy dopóki S iostrom naucz:, cielk om wychowawczyniom nie postawi D :J mu. god n ego ich wysi k om i zab iegom. Ob.\ tylk o Bóg Najmi os i ernijsz~ ' da zdrow icl aby ten proj ekt j u m nie rozpc ty zosta zrea li zowany. Z a!w cznie Przypom i nan ia sob ie o naszej prz esz ej dzia l noci zach nas do prac y i w przy,.;z oc i. Przy p ominamy to zaz\yycz aj prz~ ' r oz maitych okazjach. T aka okazja i teraz si nadarza. T okazj j es t tr zyd i e,; t o pico lecie istnienia naszej parafii i tyle lat prac~ nasz ego K::;. Proboszcza z nami. z któr ej t o pra ::y mo e m y si szcyi. To t e my parafianie u xamy j akob y za S\YÓj obowie:}zek uczi t p o dwc.>jn uroc zysto. Czy trudnoci kraju jaki e obecnie prz e ~ wam ~ ', ni e pow inn y nas w.;trz?m ywa od takich u rz<} cl ze t'l"} B y najmniej. M y prz;:om in am~,.;obie comy zd ia ali w parafii, a prz ez to comy zdia ali i dla tutejszego kraju, ponie\ya nasze zasady katol ick ie zgadj si<; z d<}e ni a mi kraju. Im w i ce j b dzi e my sobie prz,\'pom in a li nasze obwizk i w zgld e m Bo.Q a. Koci a i postwali we:lug s c: mieni a. przez to przys u ym~ ' si i krajo\\"i. Okazj a i.aka przycn i a si do tego. W I ZE RUNEK PO PRA WEJ STRONJE KOCJI A

35 BEST WISHES FROM... FATHER'S AL ' S SOCIETY R EVER END FR. ALEXAN DER WILCZEWSKI P. R. C. U. No Chaplain Fr. Alexa nder Wilczewski President Wallace M. Ozog Vice president Gerald Dunn Record in g Secretary Sylvia Kubik Fin anc ial Secretary Thomas V. Potoniec Tr easurer J ames K am in ski Sergeantat Arms La wrence Moty ka Sport s Director Al Gazdecki DOM OSADY 8ej P.R.C.U. i816 MICHIGAN TI Ks. K om. A. S. Wilcze,vski Kap elan Roman Ceg owski i St a ni s aw Skalarus H on. Prezesi Jadwiga Kwilos Prezeska Franciszek Lazowski WicePrezes Wad Karolina Pinkowska i K atarzyna Galanty Wiceprezeski ys aw Ja je Sekr. Pr ot k ó ow y H elena Stempien Sekr. Fin. i Skarbniczka Visit Our P.R.C.U. Club Bar UpStairs Antbon y A. Bolek, Mgr. HALL TO RENT FOR ALL OCCASIONS

36 KL.SZTO R Sl óstr KLARYSEK ::TAR\' S,'\CZ POLSKA W rzesie11, 1962 r. Przezacny i Wielce Czcigodny Ks Proboszczu! i e za l asl<w~ m pored n ictwem ks. prof. Zdzi,;; lawa PeszkO\\ skiego, e Dostojny Ksidz Proboszcz, a naszego k lasztoru Dobrodz iej. obchodz i,.;woje 40lecie kap 1 'lstwa Chrystusowego, a z tym 35lecie pasterzowania w parafii w. K unegund y. Dow i edzia y my si Bóg w Swe j opatrznci tak uczyni, e ca le pr awie yc i e l <ap k,:;. Proboszcza cz y si z imieniem naszej Patron k i Ni e bieski ej B g u n d~, a nam Dobry Bóg za pozwala te najtrudniejsze ch vvi le yc trwa opierajc si o J ej w i te r elikw ie. Od ki lku lat sercem sw y m K:;idz Probo,.;zcz parafian z m iejsce m, gdzie ask i wyprasza od Boga B. Sió:;tr Klaryse k,,. Starym Sczu, w Polsce. zwia a!lskie. i a Kuneprze s iebi e i sw:vch Kinga, z kla:;ztorem Rok temu na te uroczyste chwile Ksi<)dza Proboszcza i Parafii w. Kunegundy prze sa li my wdzi9cznie to co mi e lim y najdrosze.q o: K rz~ z r elikwiami naszej witej Patronki. Zapewniym y przez ks. prof. P eszkowskiego, e stale w,.;w ~ ch modlitwach i uczyn kach p o kutn~ c h pamit my przed Bogiem ks. A. Wilczew::;kiego i jego rodzin duchow parfi. ::VIodlitwy na:;ze \Y szystkie prze sy am y za p o r ed nictw e m naszej wspólnej patronki n iebie,.;kiej, w. Kunegund y. Dzi wdz i c zni za vvszystko comy od naszego Dobrodzieja k s. A. Wilczew ski ego otrzymali i jego zacnych paralian lemy z okazji tego podwójnego jubile uszu najserdeczniejsze.yczen i a wszelk ask Boych i w~ r azy gb o ki e j czci i ::;zczerej wdz i cznoi. Za wstawiennictwem Jezusa, aby ni eustannie b ogs cza. a po zbonym tru dzie yc w. P ros imy gorc B oga o Kun ecrun dy, bo on o da j e n a w Kunegu n dy pros imy Na j s odsze i o pasterskiej pracy K s i dza o w i ecz n rado w nieb ie.. aw i a da w i te j w i ksz yc i e rado, Serce Probosz dla Zacnych Roda k ówparafian po ci ec h i w nieb ie nagrod. Od stóp o t arz, gdzie z n aj duj s i w i te reli kwie P a t ro nk i n aszej Kunegu n dy lemy do Boga modlit w y najserd eczni ej sze i w ten sposób czy. my,:;i d uchowo z pasterzem ks. A. Wi lczewskim i par a f i w. Kun egu n dy podczas Godów Ju bile uszowych. S ios try Kla ys ki

37 TOWARZYSTWO w 40t<:~ Roczni W. FRANCISZKA, Z.P.R.K. ycz swemu Kapelanowi Komandoro,, i A. S. Wilcz ewskiemu Zdrowia i Dugi ego ycia Kaptis\n1 Wielebnemu Ksidzu ZARZ4D Ks. Kom. A. S. Wilczewski Kapelan Franciszek Lazo\\' ki... Hon. Prezes Antoni Bolek Prezes Stefan Tabacz.niski Wiceprez es H elena Chlanda... Wiceprezeska Edward Skalarus Sekr. Protkó A y Stanisw Skalarus... Sekr. Finanso wy Klara Schuknecht... Kasjerka Adam Twor ek Marszek Obecnie Towmz~ st letnich 141. oliczy!01 czl onków. Na cele parafii Towarzystwo Penoltich zoy 260, ma o razem $4, CONGRATULATIONS FATHER WILCZEWSKI from SISTERS ' AUXILIARY CLUB Sisters' Auxiliary was organ ized on F e br uary 22, The first officers were: Mary Slowinski He len Warzecha President Vicepresident Irene Tellish Recordin g Sec. Helen Skalarus Treas urer The present officers a re: Stella Dziobak... Presiclent and Vicepres. J eanette Tabin... S ecretary Ann Henges bac];: Treasurer The Cl ub has a membreship of 78 member::;. From the vear 1948 to 1962 the Club has rais ed funcls for the needs of the Church to the amount of $ Balance of money \Yill be usecl to furnish the chapel in the new ConYent.

38 BOGSAWIN KINGA Do zastp u w i tyc h pols ki c h nal e nie ty lko n as i rodacy, ale take i ci, którzy zostali zw izan z nasz ojcz y zn, którzy na polskiej ziemi dzial i i tu s i u wi c il, przez swoj e za ycie i ordwnict zespol ili si z n arodem i j emu patronuj. Tak wanie powszechni e umi ow an w i t, bod a j e na jpoularniejsz zas u on w historii, znan z wielu prawdziwy ch zda r ze ll, ow i an czarem p o da i legend jest bog. Kin ga. Pochdzia ona z Wgi e r. By a córl<e} ów czesnego króla Beli IV. Ju jako dzieck o zar czo na z ksi c iem polskim, B o l es aw 2 m V Wstyd liw ym. P o za lubi en iu go z:1pe wni a Polsce pr zy ja!l i pop a rcie wgiersk i ej d~ r nast ii Arpadów. Ma e l'1 stwo s koj arzy a bog. Salomea, siostra Bol es aw Wstydliwego, która przebywa a n a dworze wgie1 skm jako ona brata król ewskiego, ks i c i a K olom ana. Widzc wi t e dziecstwo Kingi, j ej sz lachetny charak ter i ni ezwyk e cnoty, przewidza jakim b ogs aw i estwm mo e si sta dla Po lski m odziutka królewna wgier s ka. Kinga, pos u sz na woli rodziców, u da a s i na d wór piastowski. I tam Grzym i s aw, Matka Bolesaw V, wspólnie z biskup em krakowskim Janem Pran do t przez kilk a lat wyc howywala swo j przys sy now. lu b czysto i, k tóry w i za Kin g od wano i nad al. Umidzieci!l stwa. zachow owanie cnoty byo w niej tak wielkie, e n ie tylko pozsta jej wierna d o k01'lca, lecz take nak o ni a m a o nk a do yc ia w czystoci. Za wierno z o n em u ' lu bowi hi storia obdarzy a Bolesaw V przy d omkiem "Wsty dliw y." Atmosfera owych czasów nie zadw l a a si m i e rno c i i przecitno c i, ale wymag wiel u wyrzecze!'i, powicen i a w peni ycia duchowego. W y maganiom tym bog. Kinga umia sprota. W praktykach religijnych b y a niestrudzona, a w um artwieniach nieu b agn dla sieb ie. yjc w najbardziej ewa ngelicznym duchu nie zna a granic szcz Jdrobliwc dla ubogich, wyszl i kujc t y ch, których los \\. jaki sposób pokrzywd i. Ta a lno a g odzia ni ejednokrotnie z o j ej dzia (,wczes nego ustroju spoeczng i polity cznego. Ks. Skarga o ni ej pis ze: "Wi e lu ludzi od g rz ec hu o dwo z ia. sierot wi ele opatryw. KUNEGUNDA ub og im pogrzeb~ spra AO \Ya i matk \vsz y stkich b y a." Z imie niem b og. Kin g i h~c zy s i w P olsce,:;zereg o powiad i legend z czasów najazdów tata r skich. poniewa w it o bli.,va ksina dzi e lia ni e do l tuac z ki, l k u i wyg nania z ca y m dowiacz n ym ni eszcia m i narod em. Legenda góralska opow iada, e g dy b og _ Kin ga u c i eka a przed Ta taram i, w oko licach Sta rego Scza przechodia ko si ewcy obsi e wajcego s wój zag on. Widzc t o r ze k a: "Siej, jutro wró, a b dz i esz.' Gospodarz wyszed naza jutrz w pole ujrza Jan fall j cego zboa, a gdy za br a si do n i w a nadbieg li Tatarzy p y tajc o dwór k s i cy. "Pr zechodz il i td y odpwiez ia wi en i ak gdy o b s i ewa em zagon, z którego t eraz zbieram d o jrzae p lony." Usyzaw y to Tatarzy zawróc ili i za ni echali pogon i. Inn a legenda mówi, e otrzyma wszy w posag u od ojca "gór so li b og. Kinga rzuci a swój p i erc i e l' w g b w g i ers ki ej kopaln i, a po przyjedi do Po ls ki od nalz a go w bry l e solne j, wy kopan ej n a ziemi polskiej. Ty le mówi legenda. P am i ludu przechowaa fakt, e w orszak u Kin gi przyby li z W gier do Polsk i pier ws i il: pnicy so lni, którzy pod Krakowem zna l el i wkrótce bogate pok a dr so li. Z oa soli kamie nn ej od kryte w P ols ce za przycn b og. Kingi sta y s i odt<:}d rócl 2 m bogactwa narodow ego. W Wie liczce, która uchodzia za dar bog. Kin g i, wyk u to w soli kaplicz ku j ej czci. Po mierc ma p rzen i os a s i b og. Kinga d o kla"zt cru S ióstr Klary se k w Starym S cz u, gdzie w habicie skromnej mniszki sp dzi a reszt yc i a, i n te r esujc s i jednak na w:: t spoza furt y klasztornej sprawam i narodu i pa1'lstwa. r ód a historyczne podaj równ i e, e b og. Kin ga kaz dla sieb ie i s ióstr zakonnych t l umac zy na jzyk polski psalmy, ustp.v z Pis ma w i te go i modlitwy. prz ycz niclj c si w ten sposób do razwoj Li jzyka polskiego. ~ ciorys b ty lk o cz e ;:poeczn<} wito ni e asc og. i e tk zas u on bohaterk Kingi v\ skazuje, e b y a nie cnoty, a le ró,n1 oo bywat e lk, d z iaczk i krze\ icl polskiej kultun. J ej przypada na dzie1'l 24 lip c<l.

39 YCZEN I A ASK I BOYCH WIEJ\:STW BOGSA Z OKAZJI JUBIL EUSZU KS. PROBOSZCZOWI A. S. WILCZEWSKIEMU sldacta W. BRACTWO ALEKSANDRA ZAR.D Feliks Sictor Prezes Jan Dudek Wicepreze:: Aleksander Karpir'lski Sekretarz SERDECZNEE YCZEN I A I GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU 40TO LECIA KAPSTW KS. PROB. A. S. WILCZEWSKIEMU sldacta TOWARZYSTWO Grupa 723 Zwizku W. KUNEGUNDY Polek ZAR~D Helena N owa k Prezeska Maria Zator... Wiceprezeska Anie la Szmaciarz... Sekr. Protkówa Genowefa Wojtczak Sekr. Finansow a Julia Samp K;lsj erka To vl w. Kun egundy zlo.d o na potrzeby parafii dot<}d ~5. 8!:2.1.

40 HISTORIA PARAFII W. KUNEGUNDY w Detroit, Michigan Nowowybranemu Ks. Proboszczowi Wilczewskiemu, który urodzi si i by wychowany na zachodniej stro nie miasta Detroit, bya dobrze zna okolica pomidzy Michigan Avenue, Lonyo i Warren Av enue. Ks. Bisln;p poleci Ks. Proboszczowi obejrz kil ka miejsc stosownych pod budow i wybra najodpowiedniejsze pod parfi. Dnia 11 s ierpnia 1927 roku zakupi Ks. Proboszcz grunt w tym celu przy ulicy St. Lawrence, pomi dzy ulicami Kirkwood i Wagner, w iloc 15 lot, mierzcyh 35 na 126 stóp kad, o ogólnej wartoci ok 32,000 dolarów. Natychmiast po zakupieniu ziemi, Ks. Proboszcz prz e d s t awi miejsc e K s. Biskupowi wraz z wybran naz w parafii: Bog. Kunegu nd y, królowej polskiej, co Ks. Biskup chtnie za Prz.\ Matce sk upia s i ycie rodzinne, a przy jej sercu i pod bacznym ok iem r ozwijaj<} s i wszystkie za lety dziatek. Podobnie pod s krzydami Matki Kocia, skupia s i a jeszcze przedtem rodzi ycie spo eczn, najdoskonalsze, bo chrzeijask. W nasz<} zepsut, osabin natur wszczepia Ko c i ó ycie szlachetne, pikne, prawdziwie ludzkie, dajc podstawy kulturze duchowej. Polacy bardzo dawno poznali ten twórczy wiary religijnej na ycie i starali si zawsze s kupia w cieniu murów ich w i tyjl, y na oni e Kocia katolickie go, aby t y m skuteczniej odaw chwa Bogu i su y so bie wzajemnie. wp,\ Ta sarna id ea przywieca naszym rodakom, którzy osiedlili si w tej dzielnic y D etroit; to oni wanie zaprgnli przed w ier vviek iern za o y parfi. Pornimo, e trudnoci pocztkwe jak zwykle w podobnych dzieach by liczn e i wielkie. wytrwao dzielnych ludzi, ich wybitna pracowito, ofiarn i powicen przynios podane sk utki. To te po cikej pracy, która bya tem przykrzejsza, i przeciwnicy nowej parafii utrudniali tym, którzy wytrwale sta rali si o jej zaoeni, rozpc si formaln e zapisywanie rodzin. Okolica, w której rozpca si akcja za stworze niem parafii, nabier wówczas coraz wicej wygldu polskiej dzielnicy w rozbudowjcym s i mie c ie. J e j sercem mia si sta w anie nowa, wasn parafia. Ci panowie, którzy starali si o jej zaoeni i którz~, wykonali pierwsze, te pocztkwe prace, byli: Jan Witalec, p. Stanisw Biernat, Jan Kowalec, Pawe Smoter i p. Stanis aw Styka. podpisów rodzin, Komitet przedstawi list Ks. Biskupowi Michaow J. Ga llagber i od niego uzy s ka up owanie ni e do prowadzenia dalej dziea zaoeni i budowy parafii. Jednoczi Ks. Biskup mianowa dnia 3 sierpnia, 1927 roku Wielebnego Ks. Aleksandra Stanisw Wilczewskiego, który wtenczas pe ni obwizk adm inistratora parafii Boe go Cia. organ izatorem i proboszczem nowej parafii. twierdz. En er g iczny Ks. Proboszcz nie traci czasu, po wi ci ju grunt pod nowy koció oraz sz ko parfiln, a nast pnego dnia p. Karol Filip, kontraktor z parafii, rozp ocz kopanie fundamentów pod wityn, na któr plany przedoy architekt Garsztecki. N as t pnie, Ks. Proboszcz zakupi od rodzin y Daniela Duluk dom na plebani za s um $7, Budo wa tymczasowego kocia i szkoy post powa a szybko, tak, e zosta w y k011czona w przecigu 40 dni kosztem $13,800. rano, 25 padziernk 1927 r., Ks. W niedzl Proboszcz A. S. Wilczewski odprawi pierw sz Msz w. w kociel e w. Kunegundy i wyg o s i pierwsze kazanie, a po poudni tego historyczn ego dnia dla " Kunegundowia n," o godz. 3ciej, Ks. B isku p Józef Plage ns z Detroit, przy udziale duchowiet'l::;twa oraz tu mu 10,000 ll!du dokna powicena ko c io i dnia 28 sierpnia a Po zebran iu dnia, 26 Nastpnego czto rafialnej. go 127 chopów nauka zosta b y k o 31 ~ern Pierwszych dzieci i 140 dziewct. ika, rozpo wadziy róne ki e byo 267, z teponiewa nie mona Siós tr Nauczycielek, dlatego naunajpierw czter.\ nauczyc iel. W midz~ czasie Ks. Proboszcz zgromadzenia zakonne o s iy rozpcta dosta p opr ki wiec prosil padz w nowowyb udowanej szko le panauk póno,

41 GOD ' S 40TH BLESSING ON ANNIVERSARY YOUR OF T H E PRIESTHOOD BORIN EROS. ICE INC. CUBE BLOCK CRUSHED Certified I CE "Purer than the water you drink'' Over 200 Locations There's One I n Your Area W AL TER J. HI NTZ General Manager TO CONGRATULATIONS AND BEST WIS H ES from DR. & MRS. EUGENE CISLO and j OHN and VICTORIA CISLO FAMILY

42 je w domu macierzystym Sióstr Franciszkanek w Sylvania, Ohio, gdzie prze\yielebna Matka Adelajda zr o zumia potrzeb_v par. w. Kuneg ~ mdy. Dnia 31 grudnia 1927 przyb do niej sze SS. Franciszkanek, mianowicie Siostry: Henryeta, przeona, Albina, Franciszka, Stanisw, Maks~ mila i Wiktoria. n aucz~ i e lskie i znal W wigl 24go grudnia o pónocy, zosta odprawiona w kocióu pierwsza Pasterka. wityna bya przenioa po brzegi, w iele \Yiernych pozsta na zewntr. Nastrój s potgwa~ piewy chóru parafialnego pod kieroxnictwem profesora Bluma. Wszyscy \YÓwczas pomylei o wikszym kociel dla parafii, cz ego bya potrzeba ju widoczna. Parafia rosa bowiem szybko. Aby zapewni idealne miejsce pod przyszly koció, Ks. Proboszcz zakupi 6 wrzenia 1928 r. lo t na rogu Kirkwood i St. Lawrence ulic za cen $4, W roku 1930, pomimo depresji gospodarczej w caym kraju, parafia b~ a zmuszona rozpc budow n owej szkoy gdy dotychczasowa bya stanowczo za ma na rosnc liczb dzieci. Ks. Proboszcz uz~ ska pozwolenie Ks. Biskupa M. Gallaghera, a parafianie jedno go ni e przyobiecali pomoc, przyekajc od kadej rodzin~$100 na ten cel Gmach nowej szkoy mia by du?, ale z powodu cikh czasów postanovviono wyb ~l d o wa na razie ty lk o pow budynku. Ks. Proboszcz mial woln rk w pracy budowniczej. lecz nie ch bra ca e j odpowiedzialnoc na siebie samego, a jednocz ni e da parafianom spobn do bliszej i cz~ niejsz '"spóracy, wybrano spec jaln y komitet budowniczy, w skad którego weszli panow ie: Jan Witalec, J ózef Milewski, p. Stanisw Oleszkowicz, p. J ózef Jaje, p. Stanisw Styka, Pawe Smoter, Jan Kawa lec. Karol Filip, Józef Cichostemski, Karol Lisowski, Franciszek Misiak, Emil Burek, Jó zef Kubi1'lski, Stanisw Zboch i Józef BrudziJiski. Porozumiawszy si z architektem, Józefem Gwiazdowskim, któr? przygotwa plany szk o y. Ks. Proboszcz wysa je do kontraktoróx celem obliczenia. W rezultacie tego gen e raln y kontraktor na budow otrzyma p a rafianin, kontraktor Karol Filip. Powienie gr ~ mtu pod now szkol miao miej sce w niedz po poudni. przy asycie w iernych 27 kwietnia 1930 r. o godz. 3 Ks. Proboszcz A. Wilcze wski, licznego duchowiesta i tum dokna tego aktu po.vicena Nastpnego dnia rozpct kopanie gruntu, które wykona Jan Puca. Budowa p :J stpo wa szybko naprzód. Powicen kamieni a wgielno pod szko odby o si 15 czerwca 1930 r., o godz. 3 po po u dniu. Dokna go Ks. Proboszcz Józef Herr z parafi i w. W ojciecha w Detroit przy liczn?m udziale duchowietistwa i wi ernych. Dzik szy bkiej budowie, nowa szkoa zosta powicna. ju 26 padziernk 1930 r. przez Ks. Biskupa J. Plagensa. i el Po poudni tego samego dnia szko a bya otvvarta do zwiedzania, a nazajutrz dzieci szkolne przeowadiy s i do niej z tymczasowej szkoy, za któr s u y koció. W grudniu 1930 parafia zakup i a J ot przy pl ebanii kosztem $2,400.00, gdzi e w przysoci ma stan dom dla Sióstr. Dnia 26 lutego 1934 r. wieczorem o ko godziny 10ej zodiej wkradli si do kocia i zabrali trzy kielichy i porozbijali puszki. Ale jak zawsze, tak i teraz parafianie okazali si szczodrymi i zakupili trzy nowe kielichy. W 1935 r. Ks. Proboszcz sprawi parafianom ni e spodziank: kupi dwie loty wicej przy plebanii za nisk cen. Kiedy je spaci i wszystek grunt zupeni, og os i parafianom, e i ie loty nale do parafii. która posiada ich razem 19cie o wartm:;ci $49, Chocia kraj nasz przechodi w tamtych latach bardzo krytyczne czasy, dobroczynni parafianie pomagali swojemu pasterzoni bardzo ofiarn ie. Przycnia s i do tego take bractwa i towarzystwa parafialne. Parafia wzrast stale, tak, i obecnie liczy 1,200 rodzin. Pierwszy lub maelski w parafii by pobogsawiny dnia 14 stycznia 1927 r., zawarli go Wojciech Folakowski i Marcela Król. Pierwszy solenn y lub odby si 20 czerwca 1928 r.; lubowai wtedy Józef B. Wilczewski, brat Ks. Proboszcza, i Zofia Korzecka. Pierwsza dziewczynka, ochrzczona v.; parafii naszej, by a Kunegunda Biernat. a pierwszy chopie Lud wik Smoter. Pierwszy pogrzeb by p. Jerzego Millera. Wszystkich pierwszych obrzdów kocielnyh w' q;

43 CONGRATULATIONS AND BEST WISHES TO REV. ALEKSANDER S. WILCZEWSKI From JOS E PH & MARY OZOG AND FAMILY Fra nk J. Ozog, Ph. D. Dr. Stanley A. Ozog Rev. Thadde us J. Ozog, BA., MA. Mrs. Stella Kl ein Sister Mary Aust in, CSSF., B.S. Mr. Anthon y Ozog Mn;. L ottie Basta Mr. J ohn T. Ozog, B.S. Mr. W allace M. Ozog Miss J oan C. Ozog P v t. Josep h Ozog Jr. Mr. Eu ge ne Ozog Miss Dorothy P. Ozog ZDROWIA I BOG O A SAWIET Z OKAZJI 40LECIA BOEG CZCIGOD NEMU KS. PROBOSZCZOWI I GRATUKAPSTW LACJE Z OKAZJI 35LECIA PARAFII przes y a R ISK O Funeral Home COM PLETELY AIR CONDITIONED CHAPELS Office & Chape]p, 7100 MICHIGAN A VENUE At Cecil Dtroit 10, Michigan VJnewood Detroit 10, Michigan

44 H er man i Simo n oraz kontraktora Lal e.~ i cza zadecydowa no w y budowanic k oci a bliej sz k o y. Dnia 14 lutego 1951 r. zbadano miej sce pod budow i zna leziono je odpoi K s. w iednim. Dnia 18 ma rca 1951 r. povi c Proboszcz z i em i pod no wy koció i plebani. a dnia 21 marc a rozpct prac przy kopaniu pod f undamenty. Dnia 21 padzi er nika 1951 r. o godz. 3ej po poudni. Ks. Dziekan Prat Hard y powi<;c kami f' ll w gieln y n one j wi~t y ni. no\~j parafii dokna sam K s. Proboszcz. W prac_, duszpasterskiej pomagali mu na przestrzeni 35 lat nastpujcy kapni: p. K ::;. Schen kelb erg, K::;. Wojtu,:;iak, a, Ks. August.d p. K s. Piotr Widl ale p. Ks. l{:j emen ::; StoliJ'!ski, Ks. Edw ard Bujak, K :>. Wad ys aw Janiga. Pozna1'lski, K s. Bogusaw p. K ::;. Witali::; L asota. Ks. Wikt or K olasa. K:s. Franciszek D olot. Sierocki. K s. P awe K,:;. J ózef K ara sie\yicz, p. Ks. Prof. Antoni. Maksimik K s. Franciszek Malisze.~s ki, K s. Jacek Przyg oda, Ks. Józef Ma tl enga. Ks. R~ szard Cie ni ews ki, K s. Andrzej M. Ni eckarz, K s. Bronisaw Siepak, Ks. Zdz i s aw P eszk o \\,;ki. Wart o now ego ko c i o a i plebanii w~ no :;i $446, Do tego dolicz~ ' trzeba ca y maj~tek dobrze zagospodarowanej parafii, p os iadj~c e j p ikn szko i aud ytor ium ''" ni ej, dom WW. Sióstr, loty, o których b y a m owa. W szkole uczy si<; 560 dziec i ; pr ze o n sz k o y j est lvi. Alber ty na. Dbajc o yc i e spo eczn bo;.;zcz A. Wilczewski T owarzystwa. któr e pracuj:~ stkich cz o nk ów. teraz czas. aby o noza ma y ju. dlatego ni e,:; trudzon y b ud owniczy parafii. K s. Proboscz A. Wilcz ews ki zacj w roku 1948 studio,nmi e projektów budow lan yc h, udz i a \\" dwóch konwencjach a nawet \"Zi<:~ budowlan.nh w Chicago. Nastp ni e zasig rad~dwuch architektów d eiroickich H erman i S imon, któ rzy u zupenil rys unki zrob ion e przez K s. Proboszcza i przygotowali pierwsze szkice do przed:;taw ienia archidiec ezj a ln em u. Po zatw ierdzeniu ich K o rniteto\\"i Budo\ ~ przez K s. Kard y nala E. Mooney, arch itekci wyko 11czy li s zcegó owy plan ko c ioa wraz z plebani<}. w~ sta rano s i o pozwol e nie b~ do w: (Bu ild in g Permit) które otrzy mano 15 grudnia 1950 r. yczen i em K s. Proboszcza b~' lo w~ budowa ni e koci a przy zbiegu uli c Kirkwood i St. La\\"rence. ale kiedy o ka za o siy. e grunt tam b~r nieodpo\yiedni, n a odb~ tej konferencji ' '" dn iu 13 lutego 1951 r. K,:;. Proboszcza Wilczewskiego. arch itektów Nadsze kociel. Dot y chzaso\"~ parafian K s. ProBractwa i dla do bra wszy Z m.vh~ o pi kn~ m urz:~den i u w ewntrz n y m wspania le j wit\ n pa rafi al n ej ofiarni zak upili o tn rze : Wiktoria i p. Stani:;w 0leszk ow ic z GóNny Otarz wartoci $ ; O t arz w. Antoniego K s. Probo zez Al eks a nd er S. Wilc zewsk i, za sumq $1, ; Otarz Matki Bo kiej Bractwo Róm1ca w. Za s um $1,370.00; Otarz Serca Pana J ez u sa P arafia ni e, za s um $ ; Otarz w. Kun egu n dy Ann a i Ali ce Wil cze vvski wartoci $1, Balask i zakupili parafianie wartoc i $2, Stefani a J aj e za kupia okno wart o ci $2, Co do materialnej budowy jeszcze si odnos i, K s. Prob o:;cz zrob i j u prz ygotowania, ab: powiksz~ ( dom WW. Sió:;tr Naucz~ i e lek. przyb ud owa \\ szy 3 p oko je w plebani i, 12 n a 24 st óp kad,\, za 5,200 dolarów. w: m pozakd pomyle by O Ko ciel Now~ m parafi i wynosi ponad $1,000, Pla ny na przyso s wyb udowa Siostrom Naucz~ c i e lk o m no\\"y dom. Fundu sze ju s zbi era n e n a ten ce l. Warto posiadc T y lko 35 la t pracy... to jeszcze n ie cae ale z t y ch kilku dan yc h historycz nych parafii w. Kuneg undy w D etroit,~ i da(, czym by i jest dl a niej Za o~ ciel K s. Prob oszcz Aleksand er S. Wil czewski ; jak wielkim b og:; awie i'l stwe m D ob r ego Boga ci eszy li s i parafian ie, ile dobrego zrobi li oni dla chwa y Bo ej, j a k w span i a y pomnik p ozostaw ili potmnci' ycie, Lfs l

45 B E ST W ISHES... from... WALTER OLESZKOWICZ F or The 35th Anniver ary of St. Cunegunda Church... and....joth An ni, ersary of Prie:;thood Rev. A. S. Wilczewski WALTER OLESZKOWICZ. Prop. Church Comrnitt ee Member 86 1U ;\'IICIII GAN AVE. Detroit 10. Michiga n SERDECZNE WIELEBNEMU YCZENIA PROBOSZCZOWI Z OKAZJI KSIDZU JUBILEUSZU.. KAPLSTW. skadj D R. ALF ONS POZDOL Z ON l \ ~ ~ w w I DZIE M I

46 OWOCE DUCHOWE PARAFII Znakiem p o stpu duchowego jest il o po1 i do stanu religijn ego. Parafia w. Kunegundy szc~ c i si tak im rozwojem. albowiem w prz e cigu 35ciu lat swego istnienia wychoa a Siostra M. A lrnarita Mardeusz Kapni: Sios tra M. F eli ce Marie Parpa rt. 1 oa Sio,;tra M. Magorzt Kijek Siostra M. Deborah Ruci1'1ska Siostra M. Ewarysta Galen Ks. Eu geniusz Kijek Ks. Edward Konopka Denty Ks. Tadeusz Ozog c i: D r. Alfons P ozdol D r. Eugen e Ci,; o J erome (Hiero nim) Buszek w Seminarium Polskim w Orchard Lake Tadeusz Dud ek w Semina r i um Serc a J ezu,; w Detroit Doktór: Dr. Stanley Ozog, D.O. Leonard Konopka, br aciszk iem w zakonie Ojców Marianów w Stockbridge, In~ niet z J ose ph Witkowski Archit ectural William Donakowski Chemical 'la,;;:;. P iotr Ml.1 narczyk, braciszl<iem u Trapistów w Gethsemane, K entuc ky. Naucz y ciele: J oseph Azarewicz, M.A. J oh n Du dek Jr., M.A. Helen Suchara, B.A., M.A.. Ph.D. Ann a Azarewicz, M.A. Angeline Jaje, B.A., B.S. Sios t :v: Siostra M. Aleksandra Czajko11 ska Siostra M. Anastazja Garbus Sio,;tra M. Baptysta Faja S iostra M. W adys aw Ire ne Mazur Florence K ij ek Ole,;zk ow ic z Siostra M. Edwarda K onopka Si ostra M. Joanna J aje Sio,;tra M. Pauleta Rudzka Sio,;tra M. Vianney Rudzka Siostra M. Josetta Konopka Siostra M. Zac h ary Kabik Siostra M. Paulina Kijek y: Pielgnark: Theresa Azarewicz, R. N. Adele Jaj e, R. N. D elphin e Jura s, R.N. Am elia P olanski, R. N. Th eresa D am k a, R.N. l\llanr Korze niowsk i, R. N. Si ostra M. Margretta Wójcik Sio tra M. Mercedes Witalec Siostra M. Dolaria H orozaniecka Siostra M. Aus tina Ozog Sio,;tnl lvi. Rozalia Dudek Parafian rodzin Chrztów 3, 158 Nawrócon ych 159 lub ów 1,433 Poorzebów

47 CONGRATULATIONS TO OUR BELOVED FASTOR frum MR. & lvi RS. JOHN STEMP E CK, Sr. AND FORMER STUDENTS OF ST. CUNEGUNDA SCHOOL lvir. MR. MR. M R. MR. MR. MRS. MRS. MRS. & MRS. & & & & STANLEY STEMPECK (Lon~ ) CASIMER STEMPECK (Reno, Nevada) JOHN STEMPECK Jr. CASIMIR STEMPECK (Ren o. Nevada) ADOLPH KARWAN.Gard e n Cit.\ ) Th ough we are ;.;cattered far and wiele Pur hearts still remain loyal to one who had irnplanted in our hearts the rud irnents of our religion by h is zea lous efrorts as the fau n der of St. Cunegunda Parish. To Reverend Father Al exa nder S. Wilczewski. we extend warme;:;t. heartie;.;t, and prayerful CONGRATULATIONS on his FORTIETH ANNIVERSARY in the PRIESTHOOD and his THIRTY FIFTH YEAR as fo Lincler and FASTOR of St. C un eg und a Church. COMPLIME!'JTS Of... TA DD Y' S B A R FISH FRY PIER OG I J oseph Dawi dz iuk. Ted Polka Proprietm;; (Member of Parish) 6226 LONYO Detroit 10. Mith igan Phone: TY!er G851 O

48 WN ; TRZE KOCI A parafialny p ow inien odzwierciespoeczn relig j n e caej parafii. Koció jako budynek mówi nam o ~ ciu zewntrym parafian, a jego wntrze ukazuje ycie \ ewntrz wszystkich wiernych. Na zewntr midzy plebani a kociem.stoi statua S erc a Jezusowego; Chrystus Pan ruchem Sw ojej Rki zaprasza wszystkich do swojej wityn. WI;TE] KUNEGUND Y nastraja wntrza Koció dla ycie Wchodz do Domu Boeg automejt ycz Otarz nie kierujemy swó j wzrok w stron Góm1ego. W Otarzu Gównym odnajdujem y trzy zasadnicze motywy religii chrzei ja Jiskiej: ycie wentrz Trójcy Przenajwitsze, tajemnic zbawienia i odrodzenia przez ycie eucharystyczn e. Najwnie sz:c) m~ l wyraone} w Otarzu Gównym moemy streci w sowach w. Jana: "Bóg tak umiowa wiat, e S yna swego jednorodzonego da. aby kad: r, któr~ wierzy wej1, nie umar. a le mia ~ wot wieczny." (Jan, 3. 16). Bóg Ojciec z ni es ko 1'1czon<:} mioc<:} spoglada na swojego Syna. wiszcego na luz~ u. P odaje Go nam jako naszego Zba\Yiciela i jako najwysz dowód Boej mioc, sprawiedloc i Boskiego mioserdza. Pomi clzy gow Boga Ojca i Syna widzimy gobic Ducha w., przez którego cud S y n B oy, Odwieczne S ow, sta o si c i a em w loni e Matki Najwitsze i mieszkao midzy nami. przypom ina wiern ym t wzrusaj e to, co Pan Jezus ofiarw za nasze zbawienie na krzyu, cia o i krev1 swoj razem z dusz i bóstwem, jest wród nas i dla nas stale obecnie w kociel. J ezus Eucharystycz ny jego ród o prawdy i a ski Boej jest z nami w E u charystii. Krzy c prawd, Wart o uwag nc1 \'ewntrz harwystroju koci a. Wszystk ie malowid, które obserwujem y na pozostarych cia nach wity ni, wyraj W szczeg óach t o, co Otarz Gówny zawiera w sposób zasadniczy. Oczy parafianina nie mog pozosta bezczyn n e. Kad~ r szcegó jest tak dokanie wypracowany, e w sposób jasny i poglc}dw~p oucza wiernego o zasadniczych pra \\ dach wiary witej. Jasno i pogoda moni caego zwróci do skupien ia i m.jkaelgo cllitwy. P rez bit e rium Na cianh bocznych pr ezbiterium widzimy dwa gówne symbole Chrystusa Odkupicie la: Baranek Boy i P elikan. Pelika n, kt ón' wed ug legendy rani swoj pier, ab~ karmi swe m ode krwi serca, jest od dawna ulb i on~'m symbolem Jezusa, który w Euchar ystii podaje nam krew swoj jako prawdziwy napój (Jan, 6, 56). Kielich i hostia jest symbo lem ofiary Mszy witej, ustanovyionej przez samego Chrystu sa Fana w czasie Ostatniej Wieczerzy. Bara nek Bo y, Je c ~ na ksidze z siedmioma piecz i ami, przypomina nam, e Ch~ r stu Pan, ofiarowany j ako niew~' baranek na krzyu dla naszego zbawienia, zmartwychs i przyjdzie na koj1cu wiat, aby otwrzy ksig o sied miu pieczah, czyli aby sdzi ywch i umarych jako Sdzia wsz_, stko wiedz<}cy sprawiedliwy. Z lewej stron~ prezbiterium stoi ambona. Ambon<l. zbudowana z biaego marmuru, przedstawia w. Piotra z kluczami i wyci<) gnit rk do nauczania. Klucze s.\'mbolizu.i<! wadz, ldón) Chrystus da Kociw i, wadz r z dz en ia, kierowania duszami poprzez ycie doczesne do ywota wi ecznego. Suchaj w kad<:} Niedzl i Nito nauk Ksid za Proboszcza i Jego Pomocników, su cham~ ' sów samego Boga. Sow Boe powin n im y sucha z wentrz y m skupieniem i g bok i m namaszczeniem, pom ni na sowa Ch rystu sa Pana wyrzeczone do Apostoów: "Kto Was s ucha Mn ie sucha, a kto Wam i gardzi Mnc1 gardzi." W i trae znajduce przedstawij: witsz Maryj czennika Otarze w si w. Pan An, n w i w. Stanisw. prezbiterium Józefa, NajM Patrona Polski. boczne Prostopaelle do Otarz Gównego. ni eco \Yysunitm miejscu, z naj duj si cztery olo ne: Sercu Jezusoweial'Ze boczne powic mu, M atce Boskie j, \'. Annie i w. Antoniemu.

49 CONGRATUL Al I O N S A N D BEST o o o \'\"ISHES F R O f\ 1 o o o L.]. JARZEMBGWSKI & SON Funeral Home RA Y L. J ARZEl\IIBOWSKI (Mem.ber o f Pari~h ) 4405 WESSON Cor. BUCHANAN Detro it, Mich igan T Ashmoo 556.1'1

50 Z iewej strony otarz Gównego widzm~ po~wicn.' oc :Maryi Pan~. Zo,.;ta l on w\ przez Boga samego, ab~ po:j jego opiel«~ przez cud Du ha witego, dokna si Boe Narodzenie i aby spe nia! obo\\'ie}zki ojcowskie \V obec Boskiego Zbawiciela, które.u:o Jizycn~ m ojcem nie jest. Przypom i11a on wszystki m mo m i ojcom ich godn ducho w<} i nadprzyrodzom}, bez któr ej ojco,.;two f iz: czne by oby w najlepszym razie podobn e do pik n ego cia a ale bez piknej i ~w i te j duszy. ajwitsze Sercu Jezu::; owemu. Chry:'tus Pan je:'t wyrzebion nie!.ak, jak w~ p;lc~da. gd' chodzi z Apostami po ziemi, lecz jak si9 obja v\i w sawnej \\'izji \'. Marii Magorzcie Alacoque, w roku Wted~ to Boski Mistr z zae,td usta n owienia ~\ Y ita Serca Jezusowego,aby stale przypom i na~ ludziom obw i z k i m i oci do B oskie go Zbawiciela i wynagradzan ia Mu za zn iewap:i, w : yrzdone Mu w Sakrame ncie miotarz bran~ i. Obok Otarz Serca J ezu::;owego stoi o tarz ~w. An n~. By a ona matk Najw i t,;ze.i Pa ni enk i. K ult do w. A n ny szczególn ie zakoreni si w P olsce, zw aszc n a l E,ts ku, gdz ie znajdu je s i sp ecja ln e Sa nk t u arium, które jest u mil owan.v m miejscem pt n iczym ca lep;o ludu lsk i ego. W Jerozol i m ie za znajduje si J wció pod jej wezwaniem na miejscu. gdzie wedle bardzo ::;tarej tradyc ji chrzeija1'lsk mieszkali rodzice Najw i t szej Panny. Z prawej strony Otarz G ównego zna jduje :;i otarz powicny Matce Boskiej. Przez cud Ducha witego, sta a :'i Matk Syna Boeg i przez tego S~ na zm i adzy g o,~ szatanowi, woi piekielnemu. Figura przed L t wia Król O \Y Niepokalanie P ocz i<~. Do Matki Boskiej stouje~,.;i sowa Apokalips~ : 'I ukaz si znak wielki na ni e bie: pod Nie\\'iast.a obleczona w so 1 'lce. a ksi,vc j ej nog ami, a na gowie korona z gwiazd dwuna...;t.u" (J an, 12, l ). Oto Królo v\:a nieba i ziemi. Matka J ezusa i nasza Matka. Na szczególm} uwag zas ug uj e o t arz pow. A nto ni emu, tak um i owaneg przez Ks. Probsz:~ i jego w iernych parafian. Otarz ten ni e zawiera tylk o martw fig u r, ale jest w i adectwm ywe j w iary w dogmat o w i tym obcowa niu. W kady wtorek tygod nia prz~ chod tu w ierni para fian ie z K:::.. Proboszczem na czele, by \\' ::;zczególny sposób ucz i w. A ntoniego Patrona rzeczy utraconych. W zamian za wiern i gorce} mi o odn ajduj<} J ezusa, którego w. Patron mial szcie jeszcze za : c i a jak mó.\'i legenda trzyma na wicony rku. Obok otarz ~\' figura!iw. Józefa.. najcz~,;t Antoniego znajduje :;i zego Oblubie1'lca A rt y st y czne Obraz y Nad o tarzmi boczn ymi zn ajdu je} d\ya Naro dzenie i C h walebne W n i ebowstpin i e. Mal ow i d a te p rzy p ominaj<} nam w w ielk im.,;k róc ie h isto ri ycia ziemski ego Zbaw icie t E,t abym nieustannie la, i Se} d la n as z ach rodzi li s i do ycia Boeg przez a,.;k oraz de). di do Królestwa B oeg przez dobre uczyn ki. prze li czne ma l o wi Na szczególne_t d a c i en n e : s i Boe zasugje trzec ie ma które jest umieszczone na boczne j ~c i a n ie. Przedstawia ono d u,.; z e czyowe i Matk Bosk Nieustajc Pomocy. Mat k a Boska jest. dlatego M<tik Nieu11ikomu stajce j Pomc~. gdy ni c oclmavvia Swego Ord\ nictwa. J ako dz ieci Mar: i mamy z ufnoc i zwrac sit; do Niej o a ski dla siebie i dusz czyowh. l ow Wi i d t o c uwag i en, ac Po przeciwnej Boskiej Nieustajc z tajemnicam i Róa shonie malowid Matki Pomocy mam.\' witrae l'1 ca witego. Modlitwa róa c0wa, k tór po raz pierwszy otrz:vma z n_1 k Ma t k i B oski ej w. D om inik. jest na j potniejszym ore m przeciwko wrogow i rodza j u ludzkiego, j akim jest szata n. Modlitwa r ó m 'lcowa ur atow a E urop w XIII wiek u przed zalewem h er ezji tata r ów i albigen ów. W XVI w ieku róa ni ec odmawiany przez jednego z p ap i ey, pogrm i ni eprz~ j ació K rzya i o dni ós walne zwyc i s t wo nad T urk am i pod Lep a n to. Naboe J 1stwo róa(j cowe jest szczególn ie u mi owane przez naród polski. I tak: Chodk iewicz pod Chocimem. ókiews pod Moskw i Sobieski pod Wiedniem zawdicj swo je zwyci:;hya RóaJ]co\'i w. Obecnie jedynie róaniec \. moe u wojni wiat i Polsk przed zalewem komunizmu i zapewni pnkój n a ziem i. LIq

51 CONGRATULATIONS AND BEST WISHES REV. FATHER ALEXANDER S. W ILCZEWSKI ON YOUR 40TH JUBILEE OF YOUR ORDINATION BEST WISHES TO ST. CUNEGUNDA PARISH ON THE OCCASION OF THE TH IRTYFIFTH ANN I VERSARY CYLKOWSKI FUNERAL HOl'/IE Your N eighborhood Funeral Director N. FRANK CYLKOWSKI. Funeral Di rector 5659 CECIL A VENUE Detroit 10. Michigan Tel. TY. G:32ltl

52 naci kolumnad pr zedst awij Pa1'lskich szczególnie umiowa n:vch przez tueji'>z~ ch parafian. W ró d nich,, iclzimy: :w. Al e ksandra patrona Ks. Proboszcza, w. Jadwig Ksi n ziemi l ski ej. w. Franciszka Biedaczyn z As y u. "' Ter e s Ma wit, w. Barb Patronk górników, w. Andrzeja Ap osto a Chrystusa, oraz Bogs aw i on Kun eg und Patronk ko cioa. W witrach za nad chórem widzim y w. C e c y li, która wra z z Cherubinami piewa: "Twoja cze ch.~ a nasz wieczny F anie. ".~ wi Witrae w i t Stacje Pr za B o walk skonaci zy któr e go pominaj Dro!! i toc do ~ ch y i, pr zez zy do wi ecznego. ~ s t i wota Z a k r radoc i, przez m ip l' a W zakrystii na szcególn uwag zas ug je obraz: Ukrz yo wanie oraz witra e. k tóre uchy l aj nam nieco rbka tajemnicy, zwi zan z fundatoram i tej prz e lic znej wi tyni. Na witra c h widzimy dwuch bi sk upów : ks. bp. Michael J. Galla gher i ks. bp. J os eph C. Plagen s, oraz ks. Proboszc za Al ek sandra S. Wilcze wskiego i Siostr Albe rlyn. W zakrystii dla mini strantów za widnie.i<! cz o n kowi e rodziny K s. Proboszcza. którzy w szczególny ;;posób wsp ierali go w jego zb 8 nej i tr ~ 1 dnej pracy. Krzyowej nam on e stale wi e lk ce n, zosta li m~ r od kupieni przez s~ na. P onadto uczq nas. e droga do co chrze ij : u 'iskej prow adzi przez do Z \Y yc i stwa, przez umart x ieni e d :J Wykonawcy Foli c hrami k o cio a wed u g prob~ Ks. Proboszcza wy kona utalent on an y artysta malarz Ma lczyk wra z z maonk. J.f.. f. f. J!. I., J,. J,. J~I A. SCE la i':a RODLE:NJA C H! ~YSTU s(."' PANA f l

53 Co m p limen ts of... JOHN GRYBB'S SI'HI:\'GWELLS and :llegh.\ \\. CLEA:..!EHS & TAILORS :)fjg!j ELi\lEI{.\T 1\IHI\\\'()01) \\"e 0\\'11 and ope r ate our uw n Plant l'hont' : 8772ii:l2 lviember of Pat ish 111 PRINTING St. TeL l'l10ne: Y l. 209:37 7> 28 ''ich i ga n.he. at Florida St r t et l i e 111 ll t s o r. DEARBORN BAR & RESTAURANT and JANITOR SUPPLY CO. JOJJ:'\ DROllOT We Deli1 er Lawr e nce SHOES FOR THE ENTIRE FA JVI I LY Op e n Fri., S:1t.. Till 9 :00 P.:\1. (_' ll 111 ]' r... Beer \\'ine Fres h Meats. )(;:~ ivie:\ PLIZGA SHOE STORE.. o of.. :;.):Hi i\jfchig.\:\.\ye:\te KOG U T. JR. e n t im e nt s CLOTHES FOH CO. SOUSA'S MARKET l'h01w : L U. 200.!0 WITKOWSKI :VIRS. WERONIKA SUC H.\RA :VI JSS HELEi'\ SU CHARA ~R. FRANK SUCHARA l i T11 o O l' Four \Vh eel Trail ers Dirt T1 a iler LJ oat Trail c 1 H o rse \' nn l Wh eel Cove r ed \\ 'agons Rdrig emtor Dnlie~ WILCZEWSKI Cong I atu la tions from (. () 111 [l 7001 i\ II C II! GA:\.\\'E. 10, :\lit:h. \'1. loh20 D1ember uf Usher~ C lu b! Co m p 0ur Sincere Bes t Wish es STAN. l' h no t': Yl STANDARD TRAILER RENTAL DUDEK REVERE i;2nd St. 10. :\lieh. llt>troit Pick Up & Delive1y Service T O FATHEH llfi9 Detrnit ALEXANDER"S Mcn ls Wear & Siwe:; W. W.\I WE:'\ _\\' E. )l ich. l~arhon. GROCEH IES & lvieats Lu t: k a nd Su l:<:t'ss HENRY J. BOLESKI FUNERAL HOME ]:~filo STANLEY MARKET SERVICE 81G!Hi St:haefer Road J)ear lwr n, Michigan l.l'z m l' h one: :2:H)i\1 Co mplim ents of... B E S T U.S. PIPE & SUPPLY 77nDl'! n : i t l O. MICHIG.\:'\ _\ VE. 2:~ i\lich. \\' l S H E S fiom VI. 2 7fi80 MR. & Mfi.S. MEDICAL CENTER PHARMACY JOH:J P A. BHZOZO\VSKi, Sc. l' l ' B. s c r i ll t i o n s 7121 :\llchig.\\1.\ye. l'or. 51st lktroit lo, :\lich. Yl JOSEPH GUCWA ~I e mber of Pari~ h

54 CO TO j E ST PARAFIA? Ab.\ móc so bi e zjaw a spraw z tego, cz~ m jest parafia. trzeba pamit o tym, e czo w iek w e d ug planu Boeg ma mie ycie przy rodz one (ycie ludzk ie) i y c i e nadprzyrodzone (ycie laski Bo e j). Parafi a jest tym dla ycia nadprzyrodzon ego. czym jest r odzina dla ycia przyrodzosob ie da yc ia ludznego. Jak nikt nie moe kiego. tak nikt n ie moe sobie da ycia B oego. J a k przy chodzi yc i e przy r od zone d o nas'? Rod zice sobie y cia sami n ie dali ani wa dzy rodzicielskiej. Otrzymali te bezcenne dar y od s woich rodziców i ci znowu od swoich przodków i tak dalej a do pi e rwszej pary rodzaju ludzkiego. która zosta stworz J na przez Boga na obraz i podobi e1'lstwo Bo e. Wsze lk ie yc ie poch od zi od Boga, który jest samym ~ ciem. yc i e wic przy rodzon e dochodzi do nas od Boga poprz ez pierv\ szych rodziców. A da ma i Ew, popr zez w::;zystkie poprzednie pokolenia. Bez tej ywe j, nieprze rwanej h!c znoci i z rodzicami, i z ich rodzinami, i z ich poprzednimi pok oleniami, i z Adamem i Ew, a wreszci e z Bogiem aden z na s n ie istnialby d z i! P odobnie jak cz o w i e k s i rod zi. ronie i dostaje pokarm fizyczny i d uchowy w '' lonie " rodzi ny, chrze i jan i n otrzymuje ~ c i e nadprzy rod zo n e i pokarm dla n iego '"' parafii. Parafia jest tym dla kade go z nas w dziedzinie nadprzyrodzonej, czym w cizie cizinie yc i a przy rodzonego jest rodzina. Na pocistawie prz y k adu ycia prz~od o n ego próbujm y rozumie yci e nadprz~t O dzone. Nie jest on:> nauk jak:), ani te o ri, ani sy temem fi lozofi::znj teologicznym ani pobn op i ni chrzeja, lecz jest ono yciem. ~ ciem Boym w nas, uczestn ictwem w ~ ciu B oy m i a s k Bo. a s ka ta \Yewntrzi przenika i uwica dusz nasz p odobnie jak ycie przyrodzone prze nika i oyw ia ciao nasze. i e nadprzy r odzo ne do na s do.jak to yc 1 chodzi? Przez sakrment~wi te Ale te w id zial ne znaki ni e widzialn ych as k prz ec i e ni e s<) za wi e,;zone w prón i. Podobni e jak Mistyc zne Ciao lu dz k o sldada Chrystus a skad :;i si z rodzin. z r o dzin nadprzyrodzonych, czy li z ywch parafii. Parafia przekazuje nam przez sakramenty w. lask, czyli y cie nadprzyrodzon e, i dostarcza nam chleba nadprzyrodzon e.1!,.0. Euchary stii, d la podb z ~ m r wani ycia Bo e go w nas, oraz podaje nam ywe pra\\ dy B oe, aby d u sza nasza, u wi co na as k. m o g a zna i m i owa B oga, po c hrze cijaj 1slm my l e, p l anow, mów i i dz i a a, a wreszc ie doj do wieczn ej szcliwo. Jak rodzenie wic jest c i g iem dal sz ~ m stworzenia, tak funkcja parafii jest cigem dalszym odkupienia. Parafia jset komór sk a dow Koc i o a, M istycznego C i a Chrystu sowe go. j je li P a r afia jest ywa, w stanie a s ki i postuj i praw chrzeija 1 'lsk ic h. którzy ni e yj w sta nie Ya li si ca k o wi c i e od Chrystusowego przez her nie zostal i wykluczeni z albo nawet umi e raj cym Mist.Hzn eg o Cia. jej czonkwie y prawd Lud zie ochrzczeni. a s ki ale nie od ermistycznego Cia e zj, sch i zm a lbo niego, s chon m i i wedug cz onk ami te.v:o Jak ojciec je,;t g ow rodzin y. tak proboszcz, d uszpast erz, ojc iec du chownv. jest g o w<} pa rafii. Ser ce m ce w ~ r wym przez puca parafii jest Msza w i t a. Serciele lud zkim p ampuj e krew i inne organy dla oczyszczenia i od v\ ie nia j ej, a przez system trawienia dla wzbogacen ia jej tym wszy stkim, co j est k onieczn e d la yc i a, rozwoju, leczenia, odno wieni a i dzian i a cia. za Poclobnie Msza w. wentrzi cza, odnawia, wzbogaca, uzdra w ia przyrodzone czo n ków parafii. ycie oczysznad Pan Bóg w dowód Swojej ojcowskiej miku nam zaprasza nas na uczt ofiarn, do Sto u Pallskiego, p ozw a l ajc nam uczestniczy w darach Jemu ofiaronanych. K omunia w. nie t y lko cz y nas z Bogiem i m i dz~ r so b, ale take coraz barciziej usku tecznia nasze prze mienienie w dzieci B o e i dziedziców nieba. K to za ucieka od parafii lub stro ni od ni ej jest s ~ nem mar notrawnym w yciu chrzeijm1stwa, podo bnie jak dziecko, które trzyma s i zd al a od rodz in y. :;wojej! l oci