Najwa niejsze zagadnienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najwa niejsze zagadnienia"

Transkrypt

1 Najwa niejsze zagadnienia Serwis i cz Êci do samochodów firmowych a odliczenia podatku VAT Serwis a flota w CFM serwis mechaniczny, oponiarski i poszkodowy Serwis samochodów flotowych w kontekêcie przepisów GVO Serwis mechaniczny, oponiarski i poszkodowy floty w asnej i mieszanej Prelegenci Marta Szafarowska Doradca podatkowy i partner w MDDP Jacek Cz Êcik Prezes Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Maciej Kryda Mened er Dzia u Administracji w grupie Sanofi Marek Konieczny Ekspert w dziedzinie rynku dealerskiego i GVO Tomasz Michta Cz onek Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych - koordynowa flot Skanska SA, gdzie zarzàdza ponad dwustu autami przy budowie autostrady A1 ORGANIZATOR PARTNERZY

2 Potrafi prawid owo oceniç, jakich napraw potrzebuje aktualnie moja firmowa flota i jak powinienem weryfikowaç potrzeby serwisowe w obszarze mechanicznym, oponiarskim i poszkodowym. Wiem jak wybraç w aêciwego dostawc us ug serwisowych. Wiem równie jak powinna byç skonstruowana dobra umowa serwisowa oraz czy chc i mog korzystaç z serwisu niezale nego czy te z ASO. Wiem co, i jak cz sto nale y naprawiaç lub wymieniaç w firmowych autach oraz czy u ywaç cz Êci oryginalnych czy zamienników. VAT i zasady jego odliczania od us ug serwisowych nie stanowà najmniejszego problemu. W aêciwie mo na powiedzieç, e w mojej flocie problemy serwisowe nie istniejà, gdy jestem je w stanie przewidzieç i zneutralizowaç zanim w ogóle wystàpià. Wierz, e po III edycji FLEET MANAGEMENT FORUM - SERWISOWE PRAKTYKI WE FLOTACH, ka dy z uczestników tego wyjàtkowego networkingowego spotkania flotowych fachowców, b dzie bli szy doêwiadczenia takiej w aênie, idealnej serwisowej rzeczywistoêci w swojej firmowej flocie. Zapraszam wi c na III edycj FMF, z pe nym przeêwiadczeniem o jego wysokiej i niepowtarzalnej merytorycznej wartoêci. Pawe Baran redaktor naczelny magazynu EuroFlota ORGANIZATOR PARTNERZY PARTNERZY BRAN OWI PARTNERZY MEDIALNI

3 Prowadzàcy: Pawe Baran, redaktor naczelny magazynu EuroFlota REJESTRACJA. KAWA POWITALNA UROCZYSTE OTWARCIE Powitanie uczestników i informacja wprowadzajàca Pawe Baran redaktor naczelny magazynu EuroFlota. Wprowadzenie: w ramach wystàpienia otwierajàcego Fleet Management FORUM, nasz goêç specjalny, Pan Marek Jarocki, dyrektor w Ernst & Young Spó ce Doradztwa Podatkowego wyjaêni, do czego operatorzy flot samochodowych i u ytkownicy aut powinni przygotowaç si w nadchodzàcych tygodniach i miesiàcach w zakresie regulacji podatkowych ale i nie tylko ODLICZENIA PODATKU VAT A SERWIS I CZ ÂCI do samochodów firmowych ZMIANY 2014 R. rys sytuacyjny oraz NAJNOWSZE INTERPRETACJE NOWYCH PRZEPISÓW Zmiany od r. a zmiany od r. - kogo i czego dotyczy y? Serwis i naprawy samochodów; Zakup ogumienia i cz Êci zamiennych do samochodów; KIEDY ODLICZENIE 50% A KIEDY 100% VAT Serwis i naprawy samochodów; Zakup ogumienia i cz Êci zamiennych do samochodów; Dodatkowe drobne koszty ponoszone w zwiàzku z eksploatacjà samochodów (p atne parkowanie, p yny eksploatacyjne, myjnia, autostrada, itp.) SERWIS I CZ ÂCI do samochodów firmowych a ODLICZENIA PODATKU VAT nowoêci interpretacyjne Najnowsze wytyczne MF w sprawie odliczania 100% VAT od samochodów firmowych Najnowsza interpretacja MF w sprawie badania technicznego samochodu EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU jako podstawa do odliczenia podatku VAT W aêciwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem mo liwoêci dokonania skutecznego odliczenia VAT; Dwie grupy samochodów s u bowych wykorzystywane wy àcznie do celów prowadzonej przez przedsi biorc dzia alnoêci gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych; Co dzisiaj kontroluje i co w przysz oêci mo e kontrolowaç urzàd skarbowy; Prelegent: Marta Szafarowska, doradca podatkowy w MDDP NETWORKING (Marta Szafarowska) PRZERWA KAWOWA SERWIS mechaniczny, oponiarski i poszkodowy FLOTY W ASNEJ i MIESZANEJ OPTYMALIZACJA U YTKOWANIA POJAZDÓW wybrane aspekty serwisowe ELEMENTY PROCESU WYBORU samochodów do przedsi biorstwa W aêciwoêci zew.: bran a, sezonowoêç, kapita przedsi biorstwa, international agreement, pochodzenie firmy, kultura organizacyjna, elementy kreujàce wizerunek, opinia u ytkowników, bran y flotowej, przepisy prawa, W aêciwoêci wew.: tabele przydzia ów, przebiegi, Prelegent: zasilanie, CO 2, mo liwoêç doposa enia, dop aty, okres u ytkowania, Analiza poszczególnych marek / modeli: weryfikacja map serwisowych / koszt 1 km, koszty serwisu oponiarskiego, koszty ubezpieczenia, koszty paliwa, mo liwoêç monta u urzàdzeƒ GPS vs wykorzystanie sam. s u bowego do celów prywatnych, zwrot pojazdu po kontrakcie, wartoêç rezydualna, sprzeda, iloêç serwisów, polityka flotowa marki, gwarancja, mo liwoêç przed u enia gwarancji, assistance, Optymalny wybór serwisu mechanicznego Elementy wp ywajàce na wybór serwisu Macierz wyboru serwisu WysokoÊç rabatu jako wyznacznik oferty serwisowej Fakturowanie koszty rzeczywiste, zrycza towane, przed u ona gwarancja Wybór opon do floty Dobór opon, ÊwiadomoÊç fleetmanagera, elementy budowy polityki bezpieczeƒstwa oraz kultury technicznej u ytkownika Przydzia y opon uwarunkowania techniczne, gradacja przydzia u klasy opon, Terminy wymiany - element odpowiedzialnoêci pracodawcy Opony vs ekologia Oferta bran y oponiarskiej dla flot wybór sieci serwisowej SERWIS mechaniczny, oponiarski i poszkodowy FLOTY U YTKOWEJ STUDIUM PRZYPADKU rys sytuacyjny dotyczàcy specyfiki zadaƒ przy budowie Autostrady A1 zadania jakie postawiono przed flotà samochodów u ytkowych typu pick-up wykorzystywanych przy budowie autostrady obszary dzia ania. Przej cie zarzàdzania flotà w trakcie trwania kontraktu stan parku samochodowego, najcz Êciej wyst pujàce problemy serwisowe oraz logistyczno-serwisowe Analiza i optymalizacja procesu u ytkowania pojazdów wybór nowej floty Wybór marki, modelu i konfiguracji doposa enia poprzez pryzmat doêwiadczeƒ z dotychczasowym parkiem samochodowym oraz wybór sposobu serwisowania - marka / model kryteria doboru - doposa enie wybranych samochodów (m.in. os ony metalowe pod silnik i skrzynie) - opony (m.in. specyfikacja, proporcje bie nika droga asfaltowa/teren) - serwisowanie negocjacja warunków umów serwisowych oraz dodatkowych: rozszerzone godziny pracy serwisów, najazdy do odgruzowywania pojazdów, samochody zast pcze) - mobilnoêç floty Zdanie samochodów, rozliczenie kontraktu aspekty praktyczne Jacek Cz Êcik, prezes Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych oraz Tomasz Michta, cz onek SKFS

4 NETWORKING (Jacek Cz Êcik i Tomasz Michta) PRZERWA KAWOWA LUNCH FLOTA W CFM serwis mechaniczny, oponiarski i poszkodowy Serwis floty w umowie CFM zagadnienia wst pne Co w sferze serwisu mechanicznego i oponiarskiego powinna zawieraç rzetelnie przygotowana umowa i czego powinniêmy szczególnie tu dopilnowaç. Miejsce wydania pojazdu Dowód rejestracyjny mi kki / twardy wydanie samochodu Ryzyka przy wymianie dowodu rejestracyjnego tymczasowego na sta y Samochód zast pczy Klasa samochodu, ale te wieku ograniczenia w jego wymianie Opony zimowe (i okres) w samochodach zast pczych Kiedy samochód zast pczy przys uguje: szacowany czas naprawy przekracza x godzin (gdy samochód zosta przekazany w serwisie / w ramach door to door); odebrany przez Assistance Limitowanie iloêci dni korzystania z samochodów zast pczych a koszty: nielimitowane, koszty rzeczywiste, limit w rycza cie, szkoda ca kowita Serwis mechaniczny i cz Êci ASO / alternatywne Cz Êci: oryginalne / zamienniki; klocki hamulcowe i tarcze: normatywne zu ycie a limit ponadnormatywnych kompletów Wymiana opon Osobista / door to door Wspomaganie aplikacjami on-line OkreÊlenie okresów (od/do) Preferencje u ytkowników Opony Czym jest minimalna g bokoêci bie nika Limit kompletów letnich i zimowych na samochód, bez limitu, ale tylko normatywne zu ycie, bez limitu, bez ograniczeƒ, rzeczywiste wykorzystanie Poolowanie opon Zwrot samochodu po okresie wynajmu Rozliczenie szkód Akceptowalne uszkodzenia O tym wiedzieç warto Szkolenia z bezpiecznej jazdy Assistance, gaênice, abonament radiowy Prelegent: Maciej Kryda, mened er Dzia u Administracji w grupie Sanofi NETWORKING (Maciej Kryda) PRZERWA KAWOWA SERWIS samochodów flotowych W KONTEKÂCIE PRZEPISÓW GVO Prawo do decydowania o miejscu zlecania us ug nieobj tych bezp atnà gwarancjà producenta, a okres obowiàzujàcej gwarancji na pojazd i us ugi GVO co si zmieni o w serwisowaniu aut od roku 2003, 2010 i 2011? - Warsztaty autoryzowane - Warsztaty nieautoryzowane - Cz Êci oryginalne od producenta aut - Inne cz Êci oryginalne - Cz Êci porównywalnej jakoêci - Inne cz Êci Serwis gwarancyjny co wolno, a czego nie? Cz Êci zamienne? Modele wyboru, modele dostaw. - WolnoÊç miejsca serwisowania - Nowa definicja cz Êci zamiennych - WolnoÊç wyboru cz Êci przez ASO - Dost p do informacji technicznej Definicje: Cz Êci zamienne; Oryginalne cz Êci zamienne (OEM/OES); Cz Êci zamienne o porównywalnej jakoêci Serwis aut flotowych w kontekêcie GVO Rozporzàdzenia Komisji (UE), wytyczne i kalendarium Co si NIE zmieni o w roku 2011 i 2010 Dost p do informacji technicznej. Rozporzàdzenie O co jeszcze walczà niezale ne warsztaty? Cz sto zadawane pytania stosowanie przepisów ochrony konkurencji w sektorze motoryzacyjnym. Gwarancje i przed u one gwarancje; Leasing: Cz Êci zamienne ASO? Sieci niezale ne? Przes anki decyzji zarzàdcy floty Wp yw miejsca serwisowania na wartoêç rezydualnà samochodów flotowych? Czas i dost pnoêç napraw specjalistycznych? Szczegó owe ró nice cen serwisu i cz Êci zamiennych, stosunek jakoêci do ceny? Czas i wygoda, door to door, auta zast pcze? Prelegent: Marek Konieczny, ekspert w dziedzinie GVO NETWORKING (Marek Konieczny) PRZERWA KAWOWA PODSUMOWANIE. ROZDANIE CERTYFIKATÓW. LOSOWANIE NAGRÓD WÊród uczestników rozlosujemy atrakcyjne nagrody i upominki ufundowane przez firmy: NISSAN, MOTO FLOTA, POLSKI SERWIS FLOTY (Partnerów FMF) oraz ORGANIZATORA, magazyn EuroFlota.

5 Marta Szafarowska doradca podatkowy i partner w MDDP. Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach r. pracowa a w zespole VAT, ce i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 r. w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W mi dzynarodowych firmach doradczych zdoby a szerokà wiedz i doêwiadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z bran y leasingowej oraz Êwiadczàcych us ugi finansowe, producentów wyrobów akcyzowych, jak równie bran y dystrybucyjnej, budowlanej, motoryzacyjnej i medialnej. Prowadzi a projekty podatkowe dla takich firm jak m.in. Ghelamco, Kredyt Lease, BRE Leasing, PKP. By a zaanga owana w szereg projektów dotyczàcych optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zosta y wdro one w kilku wiodàcych polskich spó kach. Autorka wielu artyku ów w prasie specjalistycznej. Realizowa a szkolenia zamkni te z VAT-u dla takich podmiotów jak: Poczta Polska SA, TVP SA, Mostostal Warszawa SA. Jacek Cz Êcik od 2005r. prezes Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Ukoƒczy studia II stopnia na Wydziale Zarzàdzania na Uniwersytecie Warszawskim BankowoÊç Ubezpieczenia i Finanse Publiczne oraz Studia Podyplomowe Rekonstrukcja Wypadków Drogowych i Likwidacja Szkód Powypadkowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej. Zarzàdza flotami samochodów osobowych od 1999r. Laureat Fleet Awards oraz plebiscytu Ludzie Dekady Bran y Flotowej. Wyró niony przez miesi cznik FLOTA za rozwój rynku flotowego w Polsce znalaz si w gronie 100 najbardziej wyp ywowych osób w bran y flotowej. Wspó za o yciel, cz onek komitetu za o ycielskiego Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Marek Jarocki dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w zespole Human Capital, licencjonowany doradca podatkowy. Rozpoczà prac w EY w 2002 roku. WczeÊniej pracowa w dziale podatkowym w Arthur Andersen. Ma du e doêwiadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeƒ spo ecznych i zdrowotnych. Ukoƒczy MBA na University of Quebec w Montrealu (UQAM), studia w Szkole G ównej Handlowej (SGH), a tak e studia na wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Sk odowskiej- -Curie w Lublinie. Autor licznych publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeƒ spo ecznych i wspó autor komentarza do ustawy o PIT. Cz sto równie jest prelegentem na konferencjach i szkoleniach poêwi conych tematyce podatkowej. Marek Konieczny ekspert w dziedzinie rynku dealerskiego i GVO, autor wielu publikacji prasowych i ksià ek 100 pytaƒ o GVO i Skonsumowaç wzrost rynku. Kilka dróg dla polskich dealerów. Partner zarzàdzajàcy w firmie doradczej DCG Dealer Consulting i wydawca miesi cznika DEALER. Prezes Zwiàzku Dealerów Samochodów. Maciej Kryda mened er Dzia u Administracji w grupie Sanofi jednej z najwi kszych firm farmaceutycznych na Êwiecie i w Polsce. Od 2007 roku kieruje zespo em Dzia u Administracji zapewniajàcym sprawne funkcjonowanie Spó kom Grupy Sanofi w Polsce. Zarzàdza i nadzoruje flot ponad 800 samochodów (flota w CFM). Jego wa ne osiàgni cia w tej sferze to m.in.: wprowadzenie spójnego modelu zarzàdzania flotà dla Spó ek z Grupy, optymalizacje podatkowe 2010/11, radykalne obni enie szkodowoêci floty, implementacja systemów IT wspomagajàcych zarzàdzanie flota udost pniajàc u ytkownikom i ich prze o onym pe ne dane kosztowe on-line. Do jego obowiàzków nale y równie zarzàdzanie 7 tys. m2 powierzchni biurowej oraz powierzchniami magazynowymi i produkcyjnymi Grupy. Ten bogaty zakres kompetencji wp ywa na nieszablonowe, nowatorskie i wielop aszczyznowe spojrzenie na kwestie zwiàzane z zarzàdzaniem flotà samochodowà w firmie. WczeÊniej jako kierownik Dzia u Administracji i Inwestycji w firmie kurierskiej UPS Polska odpowiedzialny by za flot samochodowà (200 samochodów osobowych), uruchomienie centrum dystrybucji z automatycznà sortownià w azach pod Warszawà oraz utrzymanie nieruchomoêci biurowych i magazynowych w Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Handel Zagraniczny), Szko y G ównej Handlowej (Podyplomowe Studium Zarzàdzania Marketingiem w Przedsi biorstwie), Wy szej Szko y Handlu i Finansów Mi dzynarodowych (Podyplomowe Studium Zarzàdzania NieruchomoÊciami). Uczestnik i prelegent wielu szkoleƒ i konferencji bran owych (zarzàdzanie flotà, bezpieczeƒstwo, rynek nieruchomoêci). Tomasz Michta cz onek Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych - koordynowa flot Skanska SA, gdzie zarzàdza ponad dwustu autami przy budowie autostrady A1. Od zawsze zwiàzany z przemys em motoryzacyjnym. Poczàtek swojej przygody z motoryzacjà zaczà po drugiej stronie barykady autoryzowane serwisy i nie tylko. Przez prawie pi tnaêcie lat zdobywa wiedz w ASO takich marek jak BMW, OPEL, NISSAN, DAEWOO. Przeszed przez wszystkie dzia y jakie sà mo liwe w autoryzowanych stacjach. Przez prawie rok czasu miesza tak e w lakierach. Wzbogaca wiedz uczestniczàc w szkoleniach i kursach specjalistycznych. Tak zdobytà wiedz zdecydowa si wykorzystaç w zarzàdzaniu samochodami flotowymi. Pierwsza jego flota, w liczbie 60 sztuk, nale a a do firmy informatycznej z Gdyni. W tym czasie powsta o Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych w którym uczestniczy od samego poczàtku. Zarzàdza flotà dwustu samochodów przy budowie Autostrady A1 w konsorcjum firm Skanska-NDI. To nie tylko auta osobowe, ale tak e samochody u ytkowe z nap dem 4x4, nierzadko pracujàce w bardzo trudnych warunkach terenowych. DoÊwiadczenia zdobyte na 1 etapie projektu autostradowego (91 kilometrów, od Rusocina do Nowych Marzów) wykorzysta do zarzàdzania flotà na kolejnym etapie budowy (62, 5 kilometra, od Nowych Marz do Czerniewic). PrzejÊcie z etapu 1 na 2 wiàza o si z operacjà ca kowitej wymiany floty. Laureat Fleet Awards oraz plebiscytu Ludzie Dekady Bran y Flotowej. Wyró niony za rozwój rynku flotowego w Polsce - znalaz si w gronie 100 najbardziej wyp ywowych osób w bran y flotowej. EuroFlota magazyn bran owy wydawany od roku 2002 przez PTL Media Sp. z o. o. przekazuje kompendium profesjonalnej wiedzy potrzebnej do efektywnego zarzàdzania parkiem samochodowym w firmach, w tym szeroko poj te informacje na temat rozwoju samochodowego rynku flotowego i zachodzàcych na nim zmian ofertowych. Jest czasopismem motoryzacyjno-biznesowym skierowanym do osób decyzyjnych w obszarze nabywania samochodów, u ytkowania i zarzàdzania flotami samochodowymi firm i instytucji, a tak e kadry zarzàdzajàcej przedsi biorstw oferujàcych produkty i us ugi na rynku motoryzacyjnym. Wyró nia nas profesjonalizm i wysoka jakoêç przekazywanej czytelnikom tre- Êci, jakoêç redakcyjna, dobór bran owych tematów i wiarygodnoêç ich przedstawienia. Potwierdzajà to odbiorcy magazynu w szczególnoêci: kadra zarzàdzajàca parkiem samochodowym w firmach / fleet managerowie, dyrektorzy ds. finansów, administracji, transportu i logistyki oraz w aêciciele i prezesi firm. Nissan posiada jednà z najbardziej kompleksowych ofert w Europie spoêród producentów samochodów pochodzàcych z innych kontynentów. W zesz ym roku w zak adach Nissana w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Rosji wyprodukowano ponad samochodów, w tym minivany, wielokrotnie nagradzane crossovery, samochody typu SUV oraz pojazdy u ytkowe. Nissan LEAF jest natomiast najpopularniejszym samochodem elektrycznym na Êwiecie a 97% nabywców jest bardzo zadowolonych z jego osiàgów, a 95% poleci oby ten samochód swoim znajomym. Nissan posiada obecnie w swojej europejskiej ofercie 24 ró norodne i innowacyjne modele, co plasuje go na pozycji lidera wêród marek azjatyckich w Europie. Grupa Masterlease jest niezale nym podmiotem Êwiadczàcym w Polsce us ugi leasingowe i us ugi zarzàdzania flotà, tj. Car Fleet Management, w szczególnoêci us ugi Full Service Leasing (wynajem d ugoterminowy). Pod wzgl dem liczebnoêci floty pojazdów Grupa Masterlease jest jednym z liderów na rynku us ug CFM w Polsce oraz jednym z wiodàcych podmiotów Êwiadczàcych us ugi leasingowe. Firma ma w posiadaniu flot blisko pojazdów, co wed ug raportu PZWLP (H1 2014) stanowi 15,1 % udzia u w rynku CFM. W kwietniu 2014 Spó ka Prime Car Management SA, jednostka dominujàca Grupy Masterlease, zadebiutowa a na g ównym parkiecie Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Jest to pierwsza firmà rynku CFM notowanà na gie dzie w Polsce. Firma Polski Serwis Floty dzia a na rynku od 2004 r. Dzia alnoêç firmy to us ugi w zakresie sprzeda y opon oraz serwisu oponiarskiego, mechanicznego, likwidacja szkód komunikacyjnychi assistance. W ramachwspó pracy z klientem, Polski Serwis Floty koordynuje wszystkie dzia ania zwiàzane z prawid owà eksploatacjà samochodów s u bowych. Zarzàdzanie flotà przez PSF daje wi c mo liwoêci uj cia wszystkich czynnoêci zwiàzanych z bie àcà eksploatacja samochodów w jednà procedur, która zapewnia naszym klientom oszcz dnoêç czasu oraz kosztów. Wyró nia nas doêwiadczenie, profesjonalizm i innowacyjnoêç. Zdobyte przez lata doêwiadczenie, nowoczesne zaplecze teleinformatyczne oraz budowany przez lata zespó specjalistów pozwala nam zarzàdzaç kilkutysi cznymi parkami samochodów naszych klientów. Moto Flota Sp. z o.o. od 10 lat Êwiadczy profesjonalne i kompleksowe us ugi z zakresu serwisowania i zarzàdzania flotami samochodowymi. Od poczàtku dzia alnoêci obs u yliêmy ponad pojazdów, w ró nym wieku oraz ró nych marek. Naszym celem jest zapewnienie najwy szej jakoêci us ug i jednoczeênie optymalizacja kosztów serwisowych. Nasi dotychczasowi klienci obserwujà spadek kosztów serwisowych do 40% ju w pierwszych trzech miesiàcach wspó pracy. Dzi ki rozbudowanej sieci serwisów niezale nych oraz bogatej ofercie ASO mo emy Êwiadczyç us ugi dla pojazdów nowych i po gwarancji. Oferujemy pe nà obs ug technicznà samochodów do 3,5t na terenie ca ego kraju. W tym roku wykonaliêmy ju ponad zleceƒ serwisowych.

6 LOSOWANIA I KONKURSY! SZCZ ÂLIWA 11 WÊród uczestników Fleet Management FORUM, którzy zostawià swoje wizytówki na stoiskach firm: NISSAN, MOTO FLOTA i POLSKI SERWIS FLOTY oraz przeka à ORGANIZATOROWI wype nione ankiety uczestnika - na zakoƒczenie naszego dzisiejszego spotkania szkoleniowego przewidzieliêmy mi y akcent - rozlosujemy bardzo ATRAKCYJNE NAGRODY I UPOMINKI. NA CO MASZ SZANS? DWA NAJNOWSZE MODELE NISSANA Firma NISSAN ufundowa a nagrod w postaci najnowszych modeli tej marki a ÊciÊlej mo liwoêci przeprowadzenia testu modeli Nissan Pulsar i Nissan X-Trail. Wszyscy mogà je obejrzeç na sali networkingowej, a dwaj szcz Êliwcy, którzy zostanà wy onieni w drodze losowania wizytówek pozostawionych na stoisku Nissana, dostanà wybrany samochód na tygodniowà jazd testowà oczywiêcie z pe nym bakiem. PRZEGLÑD OLEJOWY Z WYMIANÑ FILTRÓW I PORTFELE WITTCHEN Firma MOTO FLOTA przeprowadzi konkurs wizytówkowy w ramach, którego zostanà wylosowane 3 osoby. B dà one mog y wygraç 2 portfele firmy Wittchen oraz nagrod g ównà, tj. talon na bezp atny przeglàd olejowy z wymianà filtrów, w dowolnym, wspó pracujàcym z MOTO FLOTÑ serwisie w Polsce. Warunek - ka da z wylosowanych osób b dzie musia a poprawnie odpowiedzieç na jedno pytanie zadane przez przedstawiciela firmy, przy czym, dla nagrody g ównej b dzie ono nieco trudniejsze. JeÊli któryê z wy onionych uczestników nie b dzie zna odpowiedzi, firma przewidzia a nagrod pocieszenia, a zwyci zca zostanie wy oniony z t umu na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy. Pytania b dà dotyczy y informacji o MOTO FLOCIE umieszczonych na broszurach do àczonych do materia ów szkoleniowych, natomiast to trudniejsze - b dzie pytaniem technicznym. VOUCHERY NA US UGI SERWISOWE POLSKI SERWIS FLOTY ufundowa 3 vouchery - ka dy o wartoêci 200 z. Mo na je wykorzystaç w sieci serwisów PSF na dowolnà, wybranà us ug dost pnà w ofercie tej sieci. Limitem jest wy àcznie wartoêç vouchera. Szcz Êliwcy zostanà wy onieni w drodze losowania wizytówek pozostawionych na stoisku firmy. 3 x KSIÑ KA I ROCZNA PRENUMERATA MAGAZYNU EUROFLOTA Organizator Fleet Management FORUM - MAGAZYN EUROFLOTA - ufundowa trzy podwójne nagrody - szcz Êliwcy zostanà wylosowani spoêród uczestników, którzy wype nià do àczone do materia ów szkoleniowych ankiety uczestnika. Ka da z naszych nagród to zestaw: ksià ka 100 najpopularniejszych samochodów Zdzis awa Podbielskiego wraz z dedykacjà autora oraz roczna prenumerata magazynu EuroFlota. Ksià ek o motoryzacji jest wiele. Na ogó sà to wydawnictwa typu ciekawostkowego, zaspokajajàce jedynie marzenia fanów motoryzacji. Wyjàtkiem sà pozycje, z których ka dy - a w szczególnoêci pracujàcy z samochodami, tacy jak mened erowie flot - mogà wynieêç jakàê potrzebnà dla nich zawodowo wiedz. Naszym zdaniem takà w aênie ksià kà jest 100 najpopularniejszych samochodów autorstwa naszego redakcyjnego kolegi red. Zdzis awa Podbielskiego. Nie jest to katalog najnowszych samochodów. Autor przedstawia modele pojazdów, najcz Êciej kupowanych w polskich salonach samochodowych na prze omie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. A wi c takich, które w czasie opracowania tej ksià ki - by y lub w najbli szych latach b dà w najwi kszej liczbie egzemplarzy u ytkowane w Polsce, czyli po prostu najpopularniejsze. Do nich nale à te modele, u ywane jeszcze w wielu flotach, mo e nie tych koncernowych, ale w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach. A nawet, je eli w naszej flocie nie ma ju takich modeli, warto poznaç analiz ich dobrych i z ych cech, skonfrontowaç nasze wyobra enia z opinià wybitnego fachowca i... wyciàgnàç w aêciwie wnioski na przysz oêç. Autor swà wiedz czerpie bowiem nie z fabrycznej instrukcji obs ugi, a z bogatego baga u swoich wieloletnich doêwiadczeƒ. A taki baga jest te bogactwem mened erów flot... YCZYMY POWODZENIA!

5 LISTOPADA - WARSZAWA nowe centrum konferencyjne

5 LISTOPADA - WARSZAWA nowe centrum konferencyjne Skuteczne serwisowanie firmowej floty SZKOLENIE PRAKTYKA NETWORKING 5 LISTOPADA - WARSZAWA nowe centrum konferencyjne WIĄ AIRPORT HOTEL OKĘCIE ZANIA ORGANIZATOR: PARTNERZY: PARTNERZY BRANŻOWI: SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE?

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania flotą samochodową prowadzanego przez Miłosza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE?

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania flotą samochodową prowadzanego przez Miłosza

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

full-service leasing

full-service leasing Temat Innowacyjne narzędzie do optymalizacji procesu zarządzania flotą samochodów służbowych: full-service leasing Tomasz Piwowarczyk Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego Agenda Masterlease Polska Misja

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy.

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy. ProfiAuto to polska sieæ motoryzacyjna oparta na specjalnie wyselekcjonowanych hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych, w których kierowca mo e kupiæ dobre czêœci do swojego samochodu oraz warsztatach,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE ODLICZAMY 100% VAT OD SAMOCHODÓW FIRMOWYCH ROZWIĄZANIA, MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA

BEZPIECZNIE ODLICZAMY 100% VAT OD SAMOCHODÓW FIRMOWYCH ROZWIĄZANIA, MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA VAT we flocie samochodowej w firmie BEZPIECZNIE ODLICZAMY 100% VAT OD SAMOCHODÓW FIRMOWYCH ROZWIĄZANIA, MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA praktyka stosowania nowych, obowiązujących od kwietnia 2014 r., przepisów

Bardziej szczegółowo

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Karolina Wetoszka, Michał Roszkowski, TNS Polska Przyjeżdża klient do serwisu i co zrobić by do niego wrócił?* * i to nie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

%'00+- 9;215# '0+' 56#0&19' 9;215# '0+' &1-19' �' 6'%*0+%<0' 75 7)+ 81.81 016#6-+

%'00+- 9;215# '0+' 56#0&19' 9;215# '0+' &1-19' �' 6'%*0+%<0' 75 7)+ 81.81 016#6-+ SPIS TREśCI komplet dywaników gumowych zestaw żarówek wykładzina bagażnika - dwustronna hak holowniczy (cena bez montażu) usługi volvo ASSISTANCE W DRODZE ZAWSZE MOŻE SIĘ ZDARZYĆ COŚ NIESPODZIEWANEGO.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1165 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

FLOTOWE TRENDY 2015 KONIECZNE JEST SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ PIERWSZA W POLSCE KONFERENCJA O:

FLOTOWE TRENDY 2015 KONIECZNE JEST SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ PIERWSZA W POLSCE KONFERENCJA O: FLOTOWE TRENDY 2015 KONIECZNE JEST SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ PIERWSZA W POLSCE KONFERENCJA O: flotowych innowacjach i trendach kierunkach rozwoju firmowych parków samochodowych i zarządzania nimi ważnych

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Rok 2014 w branży CFM najważniejsze zjawiska i wydarzenia Niestabilność przepisów prawnych

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych z obszaru Zastosowanie arkuszy Profesjonalne prezentacje - MS PowerPoint w ramach projektu Recepta na sukces WND-POKL.02.01.01-00-966/09 Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki. 1 z 5 2013-07-12 08:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.info/nbip/ Oborniki: ZPU/03/13 Leasing ambulansu ratunkowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowonarzędziowa

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowonarzędziowa METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowonarzędziowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/27/7829/2411 Cena netto 1 490,00 zł

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease Optymalizacja kosztów samochodów firmowych Jacek Wasilewski Masterlease Agenda 1. Kilka słów o Masterlease 2. Samochód narzędzie pracy 3. Samochód formy finansowania 4. ABC Leasingu 5. Zalety Leasingu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

VAT bieżące problemy i projekty zmian

VAT bieżące problemy i projekty zmian Seminarium portalu TaxFin.pl VAT bieżące problemy i projekty zmian 15 czerwca 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Prowadzący: Aleksandra Kozłowska, Menedżer

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje. Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Pracownia budowy pojazdów samochodowych. Autor: Zdzisław Skupiński Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PROJEKT DYDAKTYCZNY W REALIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ Pracownia budowy pojazdów samochodowych. CEL OGÓLNY Poznanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. 1914 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okreêlenia niektórych wzorów oêwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki po I półroczu 2014

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki po I półroczu 2014 Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Wyniki po I półroczu 2014 I półrocze 2014 w branży CFM najważniejsze zjawiska i wydarzenia Niestabilność przepisów prawnych dwukrotna zmiana regulacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych W spó kach publicznych wyst pujà cz sto sprzeczne interesy inwestorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 572216 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 5-6 Lipiec Szczecin, Centrum miasta, Kod szkolenia: 572216 Koszt

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo