Najwa niejsze zagadnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najwa niejsze zagadnienia"

Transkrypt

1 Najwa niejsze zagadnienia Serwis i cz Êci do samochodów firmowych a odliczenia podatku VAT Serwis a flota w CFM serwis mechaniczny, oponiarski i poszkodowy Serwis samochodów flotowych w kontekêcie przepisów GVO Serwis mechaniczny, oponiarski i poszkodowy floty w asnej i mieszanej Prelegenci Marta Szafarowska Doradca podatkowy i partner w MDDP Jacek Cz Êcik Prezes Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Maciej Kryda Mened er Dzia u Administracji w grupie Sanofi Marek Konieczny Ekspert w dziedzinie rynku dealerskiego i GVO Tomasz Michta Cz onek Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych - koordynowa flot Skanska SA, gdzie zarzàdza ponad dwustu autami przy budowie autostrady A1 ORGANIZATOR PARTNERZY

2 Potrafi prawid owo oceniç, jakich napraw potrzebuje aktualnie moja firmowa flota i jak powinienem weryfikowaç potrzeby serwisowe w obszarze mechanicznym, oponiarskim i poszkodowym. Wiem jak wybraç w aêciwego dostawc us ug serwisowych. Wiem równie jak powinna byç skonstruowana dobra umowa serwisowa oraz czy chc i mog korzystaç z serwisu niezale nego czy te z ASO. Wiem co, i jak cz sto nale y naprawiaç lub wymieniaç w firmowych autach oraz czy u ywaç cz Êci oryginalnych czy zamienników. VAT i zasady jego odliczania od us ug serwisowych nie stanowà najmniejszego problemu. W aêciwie mo na powiedzieç, e w mojej flocie problemy serwisowe nie istniejà, gdy jestem je w stanie przewidzieç i zneutralizowaç zanim w ogóle wystàpià. Wierz, e po III edycji FLEET MANAGEMENT FORUM - SERWISOWE PRAKTYKI WE FLOTACH, ka dy z uczestników tego wyjàtkowego networkingowego spotkania flotowych fachowców, b dzie bli szy doêwiadczenia takiej w aênie, idealnej serwisowej rzeczywistoêci w swojej firmowej flocie. Zapraszam wi c na III edycj FMF, z pe nym przeêwiadczeniem o jego wysokiej i niepowtarzalnej merytorycznej wartoêci. Pawe Baran redaktor naczelny magazynu EuroFlota ORGANIZATOR PARTNERZY PARTNERZY BRAN OWI PARTNERZY MEDIALNI

3 Prowadzàcy: Pawe Baran, redaktor naczelny magazynu EuroFlota REJESTRACJA. KAWA POWITALNA UROCZYSTE OTWARCIE Powitanie uczestników i informacja wprowadzajàca Pawe Baran redaktor naczelny magazynu EuroFlota. Wprowadzenie: w ramach wystàpienia otwierajàcego Fleet Management FORUM, nasz goêç specjalny, Pan Marek Jarocki, dyrektor w Ernst & Young Spó ce Doradztwa Podatkowego wyjaêni, do czego operatorzy flot samochodowych i u ytkownicy aut powinni przygotowaç si w nadchodzàcych tygodniach i miesiàcach w zakresie regulacji podatkowych ale i nie tylko ODLICZENIA PODATKU VAT A SERWIS I CZ ÂCI do samochodów firmowych ZMIANY 2014 R. rys sytuacyjny oraz NAJNOWSZE INTERPRETACJE NOWYCH PRZEPISÓW Zmiany od r. a zmiany od r. - kogo i czego dotyczy y? Serwis i naprawy samochodów; Zakup ogumienia i cz Êci zamiennych do samochodów; KIEDY ODLICZENIE 50% A KIEDY 100% VAT Serwis i naprawy samochodów; Zakup ogumienia i cz Êci zamiennych do samochodów; Dodatkowe drobne koszty ponoszone w zwiàzku z eksploatacjà samochodów (p atne parkowanie, p yny eksploatacyjne, myjnia, autostrada, itp.) SERWIS I CZ ÂCI do samochodów firmowych a ODLICZENIA PODATKU VAT nowoêci interpretacyjne Najnowsze wytyczne MF w sprawie odliczania 100% VAT od samochodów firmowych Najnowsza interpretacja MF w sprawie badania technicznego samochodu EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU jako podstawa do odliczenia podatku VAT W aêciwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem mo liwoêci dokonania skutecznego odliczenia VAT; Dwie grupy samochodów s u bowych wykorzystywane wy àcznie do celów prowadzonej przez przedsi biorc dzia alnoêci gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych; Co dzisiaj kontroluje i co w przysz oêci mo e kontrolowaç urzàd skarbowy; Prelegent: Marta Szafarowska, doradca podatkowy w MDDP NETWORKING (Marta Szafarowska) PRZERWA KAWOWA SERWIS mechaniczny, oponiarski i poszkodowy FLOTY W ASNEJ i MIESZANEJ OPTYMALIZACJA U YTKOWANIA POJAZDÓW wybrane aspekty serwisowe ELEMENTY PROCESU WYBORU samochodów do przedsi biorstwa W aêciwoêci zew.: bran a, sezonowoêç, kapita przedsi biorstwa, international agreement, pochodzenie firmy, kultura organizacyjna, elementy kreujàce wizerunek, opinia u ytkowników, bran y flotowej, przepisy prawa, W aêciwoêci wew.: tabele przydzia ów, przebiegi, Prelegent: zasilanie, CO 2, mo liwoêç doposa enia, dop aty, okres u ytkowania, Analiza poszczególnych marek / modeli: weryfikacja map serwisowych / koszt 1 km, koszty serwisu oponiarskiego, koszty ubezpieczenia, koszty paliwa, mo liwoêç monta u urzàdzeƒ GPS vs wykorzystanie sam. s u bowego do celów prywatnych, zwrot pojazdu po kontrakcie, wartoêç rezydualna, sprzeda, iloêç serwisów, polityka flotowa marki, gwarancja, mo liwoêç przed u enia gwarancji, assistance, Optymalny wybór serwisu mechanicznego Elementy wp ywajàce na wybór serwisu Macierz wyboru serwisu WysokoÊç rabatu jako wyznacznik oferty serwisowej Fakturowanie koszty rzeczywiste, zrycza towane, przed u ona gwarancja Wybór opon do floty Dobór opon, ÊwiadomoÊç fleetmanagera, elementy budowy polityki bezpieczeƒstwa oraz kultury technicznej u ytkownika Przydzia y opon uwarunkowania techniczne, gradacja przydzia u klasy opon, Terminy wymiany - element odpowiedzialnoêci pracodawcy Opony vs ekologia Oferta bran y oponiarskiej dla flot wybór sieci serwisowej SERWIS mechaniczny, oponiarski i poszkodowy FLOTY U YTKOWEJ STUDIUM PRZYPADKU rys sytuacyjny dotyczàcy specyfiki zadaƒ przy budowie Autostrady A1 zadania jakie postawiono przed flotà samochodów u ytkowych typu pick-up wykorzystywanych przy budowie autostrady obszary dzia ania. Przej cie zarzàdzania flotà w trakcie trwania kontraktu stan parku samochodowego, najcz Êciej wyst pujàce problemy serwisowe oraz logistyczno-serwisowe Analiza i optymalizacja procesu u ytkowania pojazdów wybór nowej floty Wybór marki, modelu i konfiguracji doposa enia poprzez pryzmat doêwiadczeƒ z dotychczasowym parkiem samochodowym oraz wybór sposobu serwisowania - marka / model kryteria doboru - doposa enie wybranych samochodów (m.in. os ony metalowe pod silnik i skrzynie) - opony (m.in. specyfikacja, proporcje bie nika droga asfaltowa/teren) - serwisowanie negocjacja warunków umów serwisowych oraz dodatkowych: rozszerzone godziny pracy serwisów, najazdy do odgruzowywania pojazdów, samochody zast pcze) - mobilnoêç floty Zdanie samochodów, rozliczenie kontraktu aspekty praktyczne Jacek Cz Êcik, prezes Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych oraz Tomasz Michta, cz onek SKFS

4 NETWORKING (Jacek Cz Êcik i Tomasz Michta) PRZERWA KAWOWA LUNCH FLOTA W CFM serwis mechaniczny, oponiarski i poszkodowy Serwis floty w umowie CFM zagadnienia wst pne Co w sferze serwisu mechanicznego i oponiarskiego powinna zawieraç rzetelnie przygotowana umowa i czego powinniêmy szczególnie tu dopilnowaç. Miejsce wydania pojazdu Dowód rejestracyjny mi kki / twardy wydanie samochodu Ryzyka przy wymianie dowodu rejestracyjnego tymczasowego na sta y Samochód zast pczy Klasa samochodu, ale te wieku ograniczenia w jego wymianie Opony zimowe (i okres) w samochodach zast pczych Kiedy samochód zast pczy przys uguje: szacowany czas naprawy przekracza x godzin (gdy samochód zosta przekazany w serwisie / w ramach door to door); odebrany przez Assistance Limitowanie iloêci dni korzystania z samochodów zast pczych a koszty: nielimitowane, koszty rzeczywiste, limit w rycza cie, szkoda ca kowita Serwis mechaniczny i cz Êci ASO / alternatywne Cz Êci: oryginalne / zamienniki; klocki hamulcowe i tarcze: normatywne zu ycie a limit ponadnormatywnych kompletów Wymiana opon Osobista / door to door Wspomaganie aplikacjami on-line OkreÊlenie okresów (od/do) Preferencje u ytkowników Opony Czym jest minimalna g bokoêci bie nika Limit kompletów letnich i zimowych na samochód, bez limitu, ale tylko normatywne zu ycie, bez limitu, bez ograniczeƒ, rzeczywiste wykorzystanie Poolowanie opon Zwrot samochodu po okresie wynajmu Rozliczenie szkód Akceptowalne uszkodzenia O tym wiedzieç warto Szkolenia z bezpiecznej jazdy Assistance, gaênice, abonament radiowy Prelegent: Maciej Kryda, mened er Dzia u Administracji w grupie Sanofi NETWORKING (Maciej Kryda) PRZERWA KAWOWA SERWIS samochodów flotowych W KONTEKÂCIE PRZEPISÓW GVO Prawo do decydowania o miejscu zlecania us ug nieobj tych bezp atnà gwarancjà producenta, a okres obowiàzujàcej gwarancji na pojazd i us ugi GVO co si zmieni o w serwisowaniu aut od roku 2003, 2010 i 2011? - Warsztaty autoryzowane - Warsztaty nieautoryzowane - Cz Êci oryginalne od producenta aut - Inne cz Êci oryginalne - Cz Êci porównywalnej jakoêci - Inne cz Êci Serwis gwarancyjny co wolno, a czego nie? Cz Êci zamienne? Modele wyboru, modele dostaw. - WolnoÊç miejsca serwisowania - Nowa definicja cz Êci zamiennych - WolnoÊç wyboru cz Êci przez ASO - Dost p do informacji technicznej Definicje: Cz Êci zamienne; Oryginalne cz Êci zamienne (OEM/OES); Cz Êci zamienne o porównywalnej jakoêci Serwis aut flotowych w kontekêcie GVO Rozporzàdzenia Komisji (UE), wytyczne i kalendarium Co si NIE zmieni o w roku 2011 i 2010 Dost p do informacji technicznej. Rozporzàdzenie O co jeszcze walczà niezale ne warsztaty? Cz sto zadawane pytania stosowanie przepisów ochrony konkurencji w sektorze motoryzacyjnym. Gwarancje i przed u one gwarancje; Leasing: Cz Êci zamienne ASO? Sieci niezale ne? Przes anki decyzji zarzàdcy floty Wp yw miejsca serwisowania na wartoêç rezydualnà samochodów flotowych? Czas i dost pnoêç napraw specjalistycznych? Szczegó owe ró nice cen serwisu i cz Êci zamiennych, stosunek jakoêci do ceny? Czas i wygoda, door to door, auta zast pcze? Prelegent: Marek Konieczny, ekspert w dziedzinie GVO NETWORKING (Marek Konieczny) PRZERWA KAWOWA PODSUMOWANIE. ROZDANIE CERTYFIKATÓW. LOSOWANIE NAGRÓD WÊród uczestników rozlosujemy atrakcyjne nagrody i upominki ufundowane przez firmy: NISSAN, MOTO FLOTA, POLSKI SERWIS FLOTY (Partnerów FMF) oraz ORGANIZATORA, magazyn EuroFlota.

5 Marta Szafarowska doradca podatkowy i partner w MDDP. Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach r. pracowa a w zespole VAT, ce i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 r. w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W mi dzynarodowych firmach doradczych zdoby a szerokà wiedz i doêwiadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z bran y leasingowej oraz Êwiadczàcych us ugi finansowe, producentów wyrobów akcyzowych, jak równie bran y dystrybucyjnej, budowlanej, motoryzacyjnej i medialnej. Prowadzi a projekty podatkowe dla takich firm jak m.in. Ghelamco, Kredyt Lease, BRE Leasing, PKP. By a zaanga owana w szereg projektów dotyczàcych optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zosta y wdro one w kilku wiodàcych polskich spó kach. Autorka wielu artyku ów w prasie specjalistycznej. Realizowa a szkolenia zamkni te z VAT-u dla takich podmiotów jak: Poczta Polska SA, TVP SA, Mostostal Warszawa SA. Jacek Cz Êcik od 2005r. prezes Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Ukoƒczy studia II stopnia na Wydziale Zarzàdzania na Uniwersytecie Warszawskim BankowoÊç Ubezpieczenia i Finanse Publiczne oraz Studia Podyplomowe Rekonstrukcja Wypadków Drogowych i Likwidacja Szkód Powypadkowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej. Zarzàdza flotami samochodów osobowych od 1999r. Laureat Fleet Awards oraz plebiscytu Ludzie Dekady Bran y Flotowej. Wyró niony przez miesi cznik FLOTA za rozwój rynku flotowego w Polsce znalaz si w gronie 100 najbardziej wyp ywowych osób w bran y flotowej. Wspó za o yciel, cz onek komitetu za o ycielskiego Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Marek Jarocki dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w zespole Human Capital, licencjonowany doradca podatkowy. Rozpoczà prac w EY w 2002 roku. WczeÊniej pracowa w dziale podatkowym w Arthur Andersen. Ma du e doêwiadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeƒ spo ecznych i zdrowotnych. Ukoƒczy MBA na University of Quebec w Montrealu (UQAM), studia w Szkole G ównej Handlowej (SGH), a tak e studia na wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Sk odowskiej- -Curie w Lublinie. Autor licznych publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeƒ spo ecznych i wspó autor komentarza do ustawy o PIT. Cz sto równie jest prelegentem na konferencjach i szkoleniach poêwi conych tematyce podatkowej. Marek Konieczny ekspert w dziedzinie rynku dealerskiego i GVO, autor wielu publikacji prasowych i ksià ek 100 pytaƒ o GVO i Skonsumowaç wzrost rynku. Kilka dróg dla polskich dealerów. Partner zarzàdzajàcy w firmie doradczej DCG Dealer Consulting i wydawca miesi cznika DEALER. Prezes Zwiàzku Dealerów Samochodów. Maciej Kryda mened er Dzia u Administracji w grupie Sanofi jednej z najwi kszych firm farmaceutycznych na Êwiecie i w Polsce. Od 2007 roku kieruje zespo em Dzia u Administracji zapewniajàcym sprawne funkcjonowanie Spó kom Grupy Sanofi w Polsce. Zarzàdza i nadzoruje flot ponad 800 samochodów (flota w CFM). Jego wa ne osiàgni cia w tej sferze to m.in.: wprowadzenie spójnego modelu zarzàdzania flotà dla Spó ek z Grupy, optymalizacje podatkowe 2010/11, radykalne obni enie szkodowoêci floty, implementacja systemów IT wspomagajàcych zarzàdzanie flota udost pniajàc u ytkownikom i ich prze o onym pe ne dane kosztowe on-line. Do jego obowiàzków nale y równie zarzàdzanie 7 tys. m2 powierzchni biurowej oraz powierzchniami magazynowymi i produkcyjnymi Grupy. Ten bogaty zakres kompetencji wp ywa na nieszablonowe, nowatorskie i wielop aszczyznowe spojrzenie na kwestie zwiàzane z zarzàdzaniem flotà samochodowà w firmie. WczeÊniej jako kierownik Dzia u Administracji i Inwestycji w firmie kurierskiej UPS Polska odpowiedzialny by za flot samochodowà (200 samochodów osobowych), uruchomienie centrum dystrybucji z automatycznà sortownià w azach pod Warszawà oraz utrzymanie nieruchomoêci biurowych i magazynowych w Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Handel Zagraniczny), Szko y G ównej Handlowej (Podyplomowe Studium Zarzàdzania Marketingiem w Przedsi biorstwie), Wy szej Szko y Handlu i Finansów Mi dzynarodowych (Podyplomowe Studium Zarzàdzania NieruchomoÊciami). Uczestnik i prelegent wielu szkoleƒ i konferencji bran owych (zarzàdzanie flotà, bezpieczeƒstwo, rynek nieruchomoêci). Tomasz Michta cz onek Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych - koordynowa flot Skanska SA, gdzie zarzàdza ponad dwustu autami przy budowie autostrady A1. Od zawsze zwiàzany z przemys em motoryzacyjnym. Poczàtek swojej przygody z motoryzacjà zaczà po drugiej stronie barykady autoryzowane serwisy i nie tylko. Przez prawie pi tnaêcie lat zdobywa wiedz w ASO takich marek jak BMW, OPEL, NISSAN, DAEWOO. Przeszed przez wszystkie dzia y jakie sà mo liwe w autoryzowanych stacjach. Przez prawie rok czasu miesza tak e w lakierach. Wzbogaca wiedz uczestniczàc w szkoleniach i kursach specjalistycznych. Tak zdobytà wiedz zdecydowa si wykorzystaç w zarzàdzaniu samochodami flotowymi. Pierwsza jego flota, w liczbie 60 sztuk, nale a a do firmy informatycznej z Gdyni. W tym czasie powsta o Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych w którym uczestniczy od samego poczàtku. Zarzàdza flotà dwustu samochodów przy budowie Autostrady A1 w konsorcjum firm Skanska-NDI. To nie tylko auta osobowe, ale tak e samochody u ytkowe z nap dem 4x4, nierzadko pracujàce w bardzo trudnych warunkach terenowych. DoÊwiadczenia zdobyte na 1 etapie projektu autostradowego (91 kilometrów, od Rusocina do Nowych Marzów) wykorzysta do zarzàdzania flotà na kolejnym etapie budowy (62, 5 kilometra, od Nowych Marz do Czerniewic). PrzejÊcie z etapu 1 na 2 wiàza o si z operacjà ca kowitej wymiany floty. Laureat Fleet Awards oraz plebiscytu Ludzie Dekady Bran y Flotowej. Wyró niony za rozwój rynku flotowego w Polsce - znalaz si w gronie 100 najbardziej wyp ywowych osób w bran y flotowej. EuroFlota magazyn bran owy wydawany od roku 2002 przez PTL Media Sp. z o. o. przekazuje kompendium profesjonalnej wiedzy potrzebnej do efektywnego zarzàdzania parkiem samochodowym w firmach, w tym szeroko poj te informacje na temat rozwoju samochodowego rynku flotowego i zachodzàcych na nim zmian ofertowych. Jest czasopismem motoryzacyjno-biznesowym skierowanym do osób decyzyjnych w obszarze nabywania samochodów, u ytkowania i zarzàdzania flotami samochodowymi firm i instytucji, a tak e kadry zarzàdzajàcej przedsi biorstw oferujàcych produkty i us ugi na rynku motoryzacyjnym. Wyró nia nas profesjonalizm i wysoka jakoêç przekazywanej czytelnikom tre- Êci, jakoêç redakcyjna, dobór bran owych tematów i wiarygodnoêç ich przedstawienia. Potwierdzajà to odbiorcy magazynu w szczególnoêci: kadra zarzàdzajàca parkiem samochodowym w firmach / fleet managerowie, dyrektorzy ds. finansów, administracji, transportu i logistyki oraz w aêciciele i prezesi firm. Nissan posiada jednà z najbardziej kompleksowych ofert w Europie spoêród producentów samochodów pochodzàcych z innych kontynentów. W zesz ym roku w zak adach Nissana w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Rosji wyprodukowano ponad samochodów, w tym minivany, wielokrotnie nagradzane crossovery, samochody typu SUV oraz pojazdy u ytkowe. Nissan LEAF jest natomiast najpopularniejszym samochodem elektrycznym na Êwiecie a 97% nabywców jest bardzo zadowolonych z jego osiàgów, a 95% poleci oby ten samochód swoim znajomym. Nissan posiada obecnie w swojej europejskiej ofercie 24 ró norodne i innowacyjne modele, co plasuje go na pozycji lidera wêród marek azjatyckich w Europie. Grupa Masterlease jest niezale nym podmiotem Êwiadczàcym w Polsce us ugi leasingowe i us ugi zarzàdzania flotà, tj. Car Fleet Management, w szczególnoêci us ugi Full Service Leasing (wynajem d ugoterminowy). Pod wzgl dem liczebnoêci floty pojazdów Grupa Masterlease jest jednym z liderów na rynku us ug CFM w Polsce oraz jednym z wiodàcych podmiotów Êwiadczàcych us ugi leasingowe. Firma ma w posiadaniu flot blisko pojazdów, co wed ug raportu PZWLP (H1 2014) stanowi 15,1 % udzia u w rynku CFM. W kwietniu 2014 Spó ka Prime Car Management SA, jednostka dominujàca Grupy Masterlease, zadebiutowa a na g ównym parkiecie Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Jest to pierwsza firmà rynku CFM notowanà na gie dzie w Polsce. Firma Polski Serwis Floty dzia a na rynku od 2004 r. Dzia alnoêç firmy to us ugi w zakresie sprzeda y opon oraz serwisu oponiarskiego, mechanicznego, likwidacja szkód komunikacyjnychi assistance. W ramachwspó pracy z klientem, Polski Serwis Floty koordynuje wszystkie dzia ania zwiàzane z prawid owà eksploatacjà samochodów s u bowych. Zarzàdzanie flotà przez PSF daje wi c mo liwoêci uj cia wszystkich czynnoêci zwiàzanych z bie àcà eksploatacja samochodów w jednà procedur, która zapewnia naszym klientom oszcz dnoêç czasu oraz kosztów. Wyró nia nas doêwiadczenie, profesjonalizm i innowacyjnoêç. Zdobyte przez lata doêwiadczenie, nowoczesne zaplecze teleinformatyczne oraz budowany przez lata zespó specjalistów pozwala nam zarzàdzaç kilkutysi cznymi parkami samochodów naszych klientów. Moto Flota Sp. z o.o. od 10 lat Êwiadczy profesjonalne i kompleksowe us ugi z zakresu serwisowania i zarzàdzania flotami samochodowymi. Od poczàtku dzia alnoêci obs u yliêmy ponad pojazdów, w ró nym wieku oraz ró nych marek. Naszym celem jest zapewnienie najwy szej jakoêci us ug i jednoczeênie optymalizacja kosztów serwisowych. Nasi dotychczasowi klienci obserwujà spadek kosztów serwisowych do 40% ju w pierwszych trzech miesiàcach wspó pracy. Dzi ki rozbudowanej sieci serwisów niezale nych oraz bogatej ofercie ASO mo emy Êwiadczyç us ugi dla pojazdów nowych i po gwarancji. Oferujemy pe nà obs ug technicznà samochodów do 3,5t na terenie ca ego kraju. W tym roku wykonaliêmy ju ponad zleceƒ serwisowych.

6 LOSOWANIA I KONKURSY! SZCZ ÂLIWA 11 WÊród uczestników Fleet Management FORUM, którzy zostawià swoje wizytówki na stoiskach firm: NISSAN, MOTO FLOTA i POLSKI SERWIS FLOTY oraz przeka à ORGANIZATOROWI wype nione ankiety uczestnika - na zakoƒczenie naszego dzisiejszego spotkania szkoleniowego przewidzieliêmy mi y akcent - rozlosujemy bardzo ATRAKCYJNE NAGRODY I UPOMINKI. NA CO MASZ SZANS? DWA NAJNOWSZE MODELE NISSANA Firma NISSAN ufundowa a nagrod w postaci najnowszych modeli tej marki a ÊciÊlej mo liwoêci przeprowadzenia testu modeli Nissan Pulsar i Nissan X-Trail. Wszyscy mogà je obejrzeç na sali networkingowej, a dwaj szcz Êliwcy, którzy zostanà wy onieni w drodze losowania wizytówek pozostawionych na stoisku Nissana, dostanà wybrany samochód na tygodniowà jazd testowà oczywiêcie z pe nym bakiem. PRZEGLÑD OLEJOWY Z WYMIANÑ FILTRÓW I PORTFELE WITTCHEN Firma MOTO FLOTA przeprowadzi konkurs wizytówkowy w ramach, którego zostanà wylosowane 3 osoby. B dà one mog y wygraç 2 portfele firmy Wittchen oraz nagrod g ównà, tj. talon na bezp atny przeglàd olejowy z wymianà filtrów, w dowolnym, wspó pracujàcym z MOTO FLOTÑ serwisie w Polsce. Warunek - ka da z wylosowanych osób b dzie musia a poprawnie odpowiedzieç na jedno pytanie zadane przez przedstawiciela firmy, przy czym, dla nagrody g ównej b dzie ono nieco trudniejsze. JeÊli któryê z wy onionych uczestników nie b dzie zna odpowiedzi, firma przewidzia a nagrod pocieszenia, a zwyci zca zostanie wy oniony z t umu na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy. Pytania b dà dotyczy y informacji o MOTO FLOCIE umieszczonych na broszurach do àczonych do materia ów szkoleniowych, natomiast to trudniejsze - b dzie pytaniem technicznym. VOUCHERY NA US UGI SERWISOWE POLSKI SERWIS FLOTY ufundowa 3 vouchery - ka dy o wartoêci 200 z. Mo na je wykorzystaç w sieci serwisów PSF na dowolnà, wybranà us ug dost pnà w ofercie tej sieci. Limitem jest wy àcznie wartoêç vouchera. Szcz Êliwcy zostanà wy onieni w drodze losowania wizytówek pozostawionych na stoisku firmy. 3 x KSIÑ KA I ROCZNA PRENUMERATA MAGAZYNU EUROFLOTA Organizator Fleet Management FORUM - MAGAZYN EUROFLOTA - ufundowa trzy podwójne nagrody - szcz Êliwcy zostanà wylosowani spoêród uczestników, którzy wype nià do àczone do materia ów szkoleniowych ankiety uczestnika. Ka da z naszych nagród to zestaw: ksià ka 100 najpopularniejszych samochodów Zdzis awa Podbielskiego wraz z dedykacjà autora oraz roczna prenumerata magazynu EuroFlota. Ksià ek o motoryzacji jest wiele. Na ogó sà to wydawnictwa typu ciekawostkowego, zaspokajajàce jedynie marzenia fanów motoryzacji. Wyjàtkiem sà pozycje, z których ka dy - a w szczególnoêci pracujàcy z samochodami, tacy jak mened erowie flot - mogà wynieêç jakàê potrzebnà dla nich zawodowo wiedz. Naszym zdaniem takà w aênie ksià kà jest 100 najpopularniejszych samochodów autorstwa naszego redakcyjnego kolegi red. Zdzis awa Podbielskiego. Nie jest to katalog najnowszych samochodów. Autor przedstawia modele pojazdów, najcz Êciej kupowanych w polskich salonach samochodowych na prze omie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. A wi c takich, które w czasie opracowania tej ksià ki - by y lub w najbli szych latach b dà w najwi kszej liczbie egzemplarzy u ytkowane w Polsce, czyli po prostu najpopularniejsze. Do nich nale à te modele, u ywane jeszcze w wielu flotach, mo e nie tych koncernowych, ale w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach. A nawet, je eli w naszej flocie nie ma ju takich modeli, warto poznaç analiz ich dobrych i z ych cech, skonfrontowaç nasze wyobra enia z opinià wybitnego fachowca i... wyciàgnàç w aêciwie wnioski na przysz oêç. Autor swà wiedz czerpie bowiem nie z fabrycznej instrukcji obs ugi, a z bogatego baga u swoich wieloletnich doêwiadczeƒ. A taki baga jest te bogactwem mened erów flot... YCZYMY POWODZENIA!

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka b i u l e t y n ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo