UMOWA TZW. LEASINGU OPERACYJNEGO WYKSZTAŁCONA W KRAJOWEJ PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA TZW. LEASINGU OPERACYJNEGO WYKSZTAŁCONA W KRAJOWEJ PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO"

Transkrypt

1 UMOWA TZW. LEASINGU OPERACYJNEGO WYKSZTAŁCONA W KRAJOWEJ PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO I. Wstęp Kolejna trzynasta już rocznica wprowadzenia umowy leasingu 1 do Kodeksu cywilnego 2 skłania do refleksji nad skutkami wejścia w życie przepisów regulujących ten nowy typ umowy oraz analizy krajowej praktyki obrotu gospodarczego związanej z tą instytucją. Nie sposób nie zauważyć, że kompleksowe unormowanie działalności leasingowej, do którego doszło na przełomie lat 2000 i 2001, doprowadziło do znacznego ustabilizowania sytuacji prawnej związanej z tą problematyką. Nie oznacza to jednak, że regulacja ta rozwiała wszelkie wątpliwości związane z problematyką leasingu. Co więcej, kilkunastoletnia praktyka stosowania nowych przepisów prowadzi do wniosku, że pojawiły się kolejne komplikacje związane z przedmiotową tematyką, o czym świadczą m.in. coraz bardziej popularne postulaty de lege ferenda rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy leasingu, wzmocnienia sytuacji prawnej korzystającego oraz wprowadzenia odpłatnej opcji własności 6. Biorąc powyższe pod uwagę, założyć można, że rozpoczęty w 2000 r. proces legislacyjny nie jest jeszcze procesem do końca zamkniętym. Na szczególną uwagę zasługuje analiza kilkunastoletniej, krajowej praktyki obrotu gospodarczego związanej ze zjawiskiem określanym potocznie mianem leasingu operacyjnego, stanowiącym obecnie powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego. 1 Umowę leasingu zalicza się do umów empirycznych, których model został wykształcony przez praktykę obrotu gospodarczego zob. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2010, s grudnia 2000 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. nr 74, poz. 857). Zważywszy na specyfikę leasingu, o którego popularności decydują w głównej mierze kwestie podatkowo-rachunkowe, nie sposób pominąć również kompleksowego unormowania działalności leasingowej na gruncie prawa podatkowego i rachunkowego zob. ustawę z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 106, poz. 1150) oraz ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 113, poz. 1186). Do czasu wejścia w życie ww. przepisów zaobserwować można było brak jednolitego poglądu odnośnie do istoty leasingu, co rodziło wiele negatywnych konsekwencji, w tym m.in. wysoki poziom niepewności prawnej co do skutków cywilno-podatkowych zawieranych umów leasingu. Zob. Konwencja UNIDROIT z dnia 13 listopada 2008 r. Prawo wzorcowe UNIDROIT dotyczące leasingu; J. Ciszewski, Leasing nieruchomości uwagi de lege lata i de lege ferenda. Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer 2012, s ; L. Piechnik, O potrzebie nowelizacji umowy leasingu w kodeksie cywilnym, Radca Prawny 2007, nr 4, s Zob. Konwencja UNIDROIT z dnia 13 listopada 2008 r. Prawo wzorcowe UNIDROIT dotyczące leasingu. 6 Zob. L. Piechnik, O potrzebie, s

2 3 4/2014 Umowa tzw. leasingu operacyjnego... Praktycznego znaczenia ww. zjawiska nie odzwierciedla aktualny stan nauki prawa. Dotychczasowe, pobieżne zainteresowanie rodzimej doktryny a zwłaszcza cywilistyki konstrukcją i kwalifikacją prawną zjawiska leasingu operacyjnego ogranicza się zwykle wyłącznie do leasingu operacyjnego wykształconego w amerykańskiej praktyce obrotu gospodarczego, które to zjawisko charakteryzowane jest najczęściej jako klasyczna umowa najmu lub dzierżawy 7. Poza uwagą piśmiennictwa pozostaje jak dotąd problematyka związana z recepcją ww. zjawiska w krajowym obrocie gospodarczym. Skutkiem powyższego jest wiele problemów prawnych o charakterze teoretycznym i praktycznym. Aby usunąć przynajmniej część ww. wątpliwości prawnych, konieczne jest przeprowadzenie analizy krajowej praktyki obrotu związanej ze zjawiskiem określanym potocznie mianem leasingu operacyjnego w celu dokonania cywilnoprawnej kwalifikacji badanego stosunku prawnego oraz ustalenia jej konsekwencji. Analiza ta umożliwi uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy umowa kształtująca rozważany stosunek prawny różni się od innych umów nazwanych a jeśli się różni, to jak dalece czy też mieści się w istniejącym już typie umowy nazwanej (contractus nominatus). Podkreślić należy, że ustalenie charakteru prawnego stosunku zobowiązaniowego określanego mianem leasingu operacyjnego jest nieodzowne w procesie stosowania i tworzenia prawa, a wynik kwalifikacji umożliwi polskiemu ustawodawcy podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej potrzeby i sposobu uregulowania tego stosunku w Kodeksie cywilnym. Od wyniku kwalifikacji cywilnoprawnej umowy tzw. leasingu operacyjnego zależeć będzie, jakie przepisy prawne znajdą do niej zastosowanie. II. Charakter prawny leasingu operacyjnego wykształconego w krajowej praktyce obrotu gospodarczego Kwalifikacja cywilnoprawna leasingu operacyjnego wykształconego w krajowej praktyce obrotu gospodarczego 8 wymaga uprzedniego ustalenia podstawowej struktury zobowiązaniowej oraz funkcji i celu społeczno-gospodarczego tego stosunku na podstawie wyników badań krajowej praktyki umownej, uwzględniającej rozwiązania z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Analiza krajowej praktyki umownej związanej z umową tzw. leasingu operacyjnego prowadzi do wniosku, że cel związany z zawarciem umowy tzw. leasingu operacyjnego polega na zapewnieniu korzystającemu używania i ewentualnie pobierania pożytków dobra, wskazanego przez korzystającego, przez znaczną część lub nawet całość okresu gospodarczej używalności tego dobra po uprzednim nabyciu tego dobra przez finansującego w zamian za płatne w ratach wynagrodzenie, pokrywające koszty związane z nabyciem dobra i zysk finansującego. Natomiast funkcja społeczno-gospodarcza umowy tzw. leasingu operacyjnego polega na świadczeniu usługi nabycia dobra od podmiotu trzeciego, kredytowaniu wartości tego dobra poprzez wyłożenie środków pieniężnych 7 Zob. L. Piechnik, Leasing operacyjny, Radca Prawny 2010, nr 5, s wraz z cytowaną tam literaturą. 8 Podkreślić należy opinię, zgodnie z którą przyjęcie koncepcji umowy nazwanej, jaką stał się leasing, nie wyklucza innych rozwiązań w oparciu o art k.c. i ułożenie stosunku prawnego według swego uznania, choćby w oparciu o koncepcję leasingu operacyjnego, tj. takiego, jaki jest zawierany na okres krótszy od czasu amortyzacji rzeczy zob. A. Kidyba, Prawo handlowe, s

3 PALESTRA na jego nabycie oraz umożliwieniu zużycia go w przeważającej części lub nawet w całości przez korzystającego w zamian za wynagrodzenie płatne w terminie późniejszym od odebrania dobra przez korzystającego. Konsekwencją ustalenia podstawowej struktury zobowiązaniowej oraz funkcji i celu społeczno-gospodarczego stosunku tzw. leasingu operacyjnego jest możliwość zdefiniowania umowy w ten sposób, że przez umowę tzw. leasingu operacyjnego finansujący zobowiązuje się nabyć określone dobro od podmiotu trzeciego i oddać je korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas stanowiący znaczną część okresu gospodarczej używalności tego dobra, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych częściach sumę pieniędzy, odpowiadającą kosztom i zyskom finansującego, związanym z nabyciem dobra. Powyższa definicja pozwala zaliczyć umowę tzw. leasingu operacyjnego do kategorii umów polskiego prawa cywilnego o charakterze dwustronnie zobowiązującym, wzajemnym, konsensualnym, kauzalnym i odpłatnym. Analiza krajowej praktyki umownej związanej z umową tzw. leasingu operacyjnego powinna zostać przeprowadzona przy uwzględnieniu szczegółowych regulacji z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, mających podstawowe znaczenie dla praktycznego wykorzystania leasingu w obrocie gospodarczym. Wynik badań przepisów podatkowo-rachunkowych prowadzi do wniosku, że o kwalifikacji umowy tzw. leasingu operacyjnego przesądzają różne kryteria, co jest powodem niepotrzebnych wątpliwości i nieporozumień. W przypadku przepisów podatkowych decydujące znaczenie dla rozróżnienia dla celów podatkowych umowy tzw. leasingu operacyjnego i finansowego odgrywa to, która ze stron umowy uprawniona jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Umowa leasingu zawierająca postanowienie, zgodnie z którym odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie tejże umowy dokonuje korzystający, jest kwalifikowana jako umowa leasingu finansowego 9. Natomiast umowa zawierająca postanowienie, zgodnie z którym odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie tejże umowy dokonuje finansujący, lub umowa niezawierająca żadnego postanowienia w ww. zakresie traktowana jest jako umowa tzw. leasingu operacyjnego 10. W odróżnieniu od przepisów podatkowych podstawę rozróżnienia umowy tzw. leasingu operacyjnego i finansowego w ustawie o rachunkowości stanowi kryterium ryzyka i korzyści. Jeżeli umowa leasingu nie przewiduje zasadniczo przeniesienia ryzyka i korzyści związanych z jej przedmiotem na korzystającego, wówczas z rachunkowego punktu widzenia mamy do czynienia z umową tzw. leasingu operacyjnego. Natomiast w przypadku, gdy umowa leasingu przenosi ryzyko i korzyści związane z jej przedmiotem na korzystającego, traktowana jest ona jako umowa leasingu finansowego Zob. art. 17f ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP); art. 23f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: UPDOF). Podkreślić należy, że korzystającym w rozumieniu ww. przepisów nie jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 17f ust. 1 pkt 3 ppkt b) UPDOP oraz art. 23f ust. 1 pkt 3 ppkt b) UPDOF w przypadku, gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, umowa powinna zawierać postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 10 Zob. art. 17b ust. 1 UPDOP oraz art. 23b ust. 1 UPDOF. 11 Zob. art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). 128

4 3 4/2014 Umowa tzw. leasingu operacyjnego... III. Porównanie umowy tzw. leasingu operacyjnego z najbardziej do niej zbliżonymi umowami nazwanymi W związku z faktem, że umowa tzw. leasingu operacyjnego wykazuje pewne cechy wspólne z innymi umowami nazwanymi, w szczególności z umową leasingu oraz umową najmu i dzierżawy, powstaje wątpliwość, czy umowa ta powinna być uznawana za jedną z typowych ww. umów bądź też jej odmianę, czy też traktowana powinna być jako umowa nienazwana (contractus innominatus), a w takim przypadku: czy zasadne jest stosowanie do tej umowy per analogiam przepisów Kodeksu cywilnego, czy też przepisów odnoszących się do umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy nazwanej. W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie należy dokonać porównania umowy tzw. leasingu operacyjnego z umowami nazwanymi w polskim prawie, z którymi jest ona najbardziej zbliżona, tj. z umową najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz umową pożyczki, zlecenia i komisu. Porównywanie z pozostałymi umowami nazwanymi prawa polskiego wydaje się nieuzasadnione z powodu dużo mniejszego podobieństwa tychże umów. Dodać należy, że ewentualne zakwalifikowanie umowy tzw. leasingu operacyjnego jako jednej z umów nazwanych umożliwi ustalenie jej reżimu cywilnoprawnego, tworzonego przez przepisy prawa, które powinny znaleźć do niej zastosowanie, co wpłynie na wypełnienie luk istniejących w treści umowy ukształtowanej przez strony. Za zakwalifikowaniem umowy tzw. leasingu operacyjnego jako umowy sprzedaży przemawia zbliżony interes finansującego i sprzedającego, polegający na osiągnięciu zysku w wyniku obrotu przedmiotem tychże umów. Obie ww. umowy mają charakter umów konsensualnych, odpłatnych i wzajemnych. Ponadto finansujący podobnie jak sprzedający nie ponosi z reguły ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy z momentem wydania go korzystającemu. Podkreślenia wymaga również znaczne ograniczenie na rzecz korzystającego odpowiedzialności finansującego z tytułu wad przedmiotu umowy, co upodabnia sytuację korzystającego do pozycji prawnej właściciela tego przedmiotu. Dodatkowo, wynagrodzenie uiszczane finansującemu przez korzystającego w ratach oraz opcja własności sugerować może, że mamy do czynienia z umową sprzedaży na raty, z zastrzeżeniem prawa własności 12. Dowodem na powyższe może być to, że świadczenia korzystającego podobnie jak kupującego mają charakter świadczeń jednorazowych, które zostały rozłożone na raty. Mimo przedstawionych wyżej argumentów utożsamienie umowy tzw. leasingu operacyjnego z umową sprzedaży jest niemożliwe z powodu społeczno-gospodarczego celu pierwszej z ww. umów, którym nie jest przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu tejże umowy. Skutkuje to tym, że właścicielem przez cały czas trwania umowy jest finansujący, a korzystającemu nie przysługują uprawnienia do pełnego korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy, lecz tylko uprawnienia do używania bądź używania i pobierania pożytków. Opisane wyżej cechy, które upodabniają umowę tzw. leasingu operacyjnego do umowy sprzedaży, mają charakter drugorzędny i nie mogą przesądzać o naturze prawnej umowy tzw. leasingu operacyjnego. Dodać należy, że funkcja kredytowania w postaci rozłożenia świadczenia jednorazowego na raty, 12 Zob. art w związku z art. 589 Kodeksu cywilnego. 129

5 PALESTRA która stanowi essentialia negotii umowy tzw. leasingu operacyjnego, jest tylko podstawą do wyróżnienia jednej z odmian umowy sprzedaży. Ponadto w związku z tym, że korzystający nie staje się automatycznie właścicielem przedmiotu umowy z momentem zapłaty ostatniej raty leasingowej, umowy tzw. leasingu operacyjnego nie sposób uznać za jedną z odmian umowy sprzedaży, o których mowa powyżej. Jeżeli skupimy się na funkcji kredytowania 13 przez finansującego inwestycji korzystającego, mogą pojawić się próby zaszeregowania umowy tzw. leasingu operacyjnego jako umowy pożyczki lub umowy kredytu bankowego. Przemawiać za tym może również fakt, że finansujący, podobnie jak kredytodawca i dający pożyczkę, nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za niepowodzenie inwestycji korzystającego. Ponadto umowę tzw. leasingu operacyjnego upodabnia prima facie do umowy pożyczki a zwłaszcza do umowy kredytu bankowego charakter świadczenia korzystającego, który zobowiązuje się do zapłaty finansującemu wynagrodzenia pieniężnego i zwrotu przedmiotu umowy, co można próbować uznać za odpowiednik zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z zapłatą odsetek i prowizji, który to obowiązek obciąża kredytobiorcę. Umowy tzw. leasingu operacyjnego nie można jednak zakwalifikować jako umowy kredytu bankowego lub umowy pożyczki m.in. z tego powodu, że przedmiotem umowy o kredyt bankowy może być wyłącznie określona kwota środków pieniężnych, a umowy pożyczki określona ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, natomiast przedmiotem umowy tzw. leasingu operacyjnego mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości, które są z reguły oznaczone co do tożsamości. Ponadto umowa tzw. leasingu operacyjnego ma charakter odpłatny, co nie stanowi przedmiotowo istotnego elementu umowy pożyczki. Dodać należy również, że finansujący nie zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności przedmiotu umowy na korzystającego, jak to ma miejsce w umowie pożyczki. Inaczej też przedstawiają się obowiązki stron związane z zakończeniem okresu trwania ww. umów, gdyż biorący pożyczkę zobowiązany jest do zwrotu jej przedmiotu tej samej jakości, a na korzystającym w przypadku nieskorzystania przez niego z uprawnienia wynikającego z opcji własności ciąży obowiązek zwrotu przedmiotu w stanie niepogorszonym. Co istotne, w odróżnieniu od umowy tzw. leasingu operacyjnego umowie pożyczki i kredytu bankowego brak charakteru wzajemnego w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. Na podstawie przeprowadzonej analizy, mimo wykluczenia możliwości zaszeregowania umowy pożyczki i kredytu bankowego jako umowy tzw. leasingu operacyjnego, uzasadnione wydaje się być uznanie charakteru kredytowego tejże umowy, której celem społeczno-gospodarczym jest oddanie określonego dobra do używania bądź używania i pobierania pożytków w zamian za wynagrodzenie płatne w ratach, obejmujące wartość tego dobra i zysk finansującego. Nieuzasadnione wydają się być również próby zakwalifikowania umowy tzw. leasingu operacyjnego jako umowy zlecenia bądź umowy komisu. Przyjmując taką kwalifikację, uznać należałoby, że finansujący dokonuje zakupu przedmiotu umowy we własnym imieniu, ale na rachunek korzystającego, a w czasie trwania tejże umowy zachowuje prawo własności tego przedmiotu również na rachunek korzystającego, świadcząc 13 Zgodnie ze zdaniem większości doktryny każda odmiana leasingu wykazuje pewne cechy kredytu (finansowania) zob. J. Poczobut, Umowa leasingu, Warszawa 2002, s ; K. Kruczalak, Leasing, Sopot 1999, s. 86; L. Stecki, Leasing, Toruń 1999, s

6 3 4/2014 Umowa tzw. leasingu operacyjnego... usługę w wykonaniu zobowiązania umownego. Fakt zakupu przedmiotu umowy tzw. leasingu operacyjnego przez finansującego nie może jednak przesądzać o działaniu finansującego na cudzy rachunek. Ponadto cel społeczno-gospodarczy umowy tzw. leasingu operacyjnego, a także treść takiej umowy, wskazują zazwyczaj expressis verbis, że w intencji finansującego jest działanie na własny rachunek, co pozwala zarówno jemu, jak i korzystającemu na osiągnięcie stosownych korzyści podatkowych przewidzianych w przepisach podatkowych. Podkreślić należy również, że finansujący nie zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności przedmiotu umowy na korzystającego po jego nabyciu, co stanowi podstawowy obowiązek komisanta wobec komitenta. Dodatkowo umowa tzw. leasingu operacyjnego, w odróżnieniu od umowy zlecenia i komisu, ma charakter odpłatny. Nie można pominąć również diametralnych różnic, jakie zachodzą między ww. umowami w zakresie prawa do ich wypowiedzenia. Przypomnieć należy, że prawo wypowiedzenia umowy tzw. leasingu operacyjnego przysługuje głównie finansującemu w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, jako sankcja za naruszenie przez korzystającego ciążących na nim zobowiązań. Natomiast wypowiedzenie umowy zlecenia i komisu może być wykonane przez którąkolwiek ze stron tych umów w każdym czasie i nie jest uzależnione w żaden sposób od naruszenia przez którąś ze stron ciążących na niej zobowiązań. Kolejną cechą odróżniającą umowę tzw. leasingu operacyjnego od wyżej wymienionych umów jest to, że zawierana jest ona wyłącznie na czas oznaczony. Szczegółowe porównanie charakteru prawnego umowy tzw. leasingu operacyjnego i umowy najmu oraz dzierżawy uwydatnia wiele istotnych różnic istniejących między tymi umowami, z których na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim odmienna funkcja i cel społeczno-gospodarczy. Celem umowy tzw. leasingu operacyjnego jest nie tylko zapewnienie korzystającemu używania i ewentualnie pobierania pożytków wskazanego przez niego dobra, ale również umożliwienie zużycia go w przeważającej części lub w całości przez korzystającego, czyli tzw. wyzyskanie wartości użytkowej dobra. W odróżnieniu od umowy tzw. leasingu operacyjnego celem najmu i dzierżawy nie jest całkowite zużycie przedmiotu tej umowy, a jedynie zapewnienie używania tego przedmiotu. Ponadto funkcja społeczno-gospodarcza umowy tzw. leasingu operacyjnego polega na świadczeniu usługi nabycia dobra od podmiotu trzeciego, kredytowaniu wartości tego dobra poprzez wyłożenie środków pieniężnych na jego nabycie w zamian za wynagrodzenie płatne w terminie późniejszym od odebrania dobra przez korzystającego, pokrywające koszty związane z nabyciem dobra i zysk finansującego. Ani najem, ani też dzierżawa nie zawierają ww. elementu kredytowego. Obowiązek nabycia dobra będącego przedmiotem konkretnej umowy najmu lub dzierżawy nie stanowi jej elementu przedmiotowo istotnego, a strona wydająca przedmiot jednej z ww. umów nie uzyskuje pełnego zwrotu nakładów poniesionych w związku z nabyciem tego przedmiotu. Zauważyć należy, że element kredytowy występujący w umowie tzw. leasingu operacyjnego wpływa na zróżnicowany charakter opłat świadczonych przez stronę, której wydano przedmiot umowy, gdyż świadczenie korzystającego ma charakter jednorazowy 14, spełniany częściami, a świadczenie najemcy i dzierżawcy przyjmuje charakter okresowy, 14 Zob. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania część szczegółowa, Warszawa 2010, s. 158; A. Kidyba, Prawo handlowe, s

7 PALESTRA nie stanowiąc ekwiwalentu wartości przedmiotu danej umowy. Ponadto, w odróżnieniu od umowy tzw. leasingu operacyjnego, zawieranej na czas oznaczony odpowiadający znacznemu lub całemu okresowi gospodarczej używalności przedmiotu umowy, najem i dzierżawa mogą być zawierane na czas oznaczony lub nieoznaczony, przy czym czas ten nie pokrywa się z reguły z okresem gospodarczej używalności przedmiotu tychże umów, a tym samym nie dochodzi do całkowitego zużycia tego przedmiotu. W związku z powyższym jedna i ta sama rzecz jest zazwyczaj przedmiotem wielu umów najmu lub dzierżawy, przy czym stroną, której wydano przedmiot tychże umów, jest na ogół inny podmiot prawny. Podkreślenia wymaga fakt, że w najmie i dzierżawie niezmiernie rzadko zaobserwować można opcję własności, gdyż po okresie obowiązywania tychże umów nie dochodzi z reguły do przeniesienia własności ich przedmiotu na stronę, której przedmiot ten został wydany. Inaczej kształtują się również inne prawa i obowiązki stron umowy tzw. leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności za przydatność przedmiotu umowy do umówionego użytku 15 oraz ryzyka związanego z utrzymaniem tego przedmiotu w należytym stanie, które w przypadku umowy tzw. leasingu operacyjnego ciąży na korzystającym. Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku najmu i dzierżawy nie dochodzi do automatycznego przejścia na najemcę lub dzierżawcę uprawnień z tytułu wad przedmiotu umowy względem zbywcy, co jest regułą w umowie tzw. leasingu operacyjnego. Inaczej też ukształtowane jest prawo najemcy i korzystającego do oddania w używanie osobie trzeciej przedmiotu umowy najmu 16 i umowy tzw. leasingu operacyjnego 17. Warto również zwrócić uwagę na łatwość w rozwiązaniu za wypowiedzeniem najmu i dzierżawy, w odróżnieniu od umowy tzw. leasingu operacyjnego, gdzie rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem stanowi wyjątkową okoliczność, stanowiącą sankcję związaną z niewykonywaniem obowiązków przez korzystającego. W takim przypadku finansującemu przysługuje wyjątkowe uprawnienie żądania zapłaty wszystkich pozostałych do zapłaty rat leasingowych, pomniejszonych o korzyści związane z wcześniejszym zakończeniem umowy. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że mimo podobieństw ww. umów nie sposób zakwalifikować umowy tzw. leasingu operacyjnego jako najmu lub dzierżawy, w szczególności ze względu na zasadnicze różnice związane ze społeczno- gospodarczym celem i funkcją ww. umów, których konsekwencją jest odmienna treść praw i obowiązków stron tychże umów. Porównanie natury prawnej umowy leasingu z umową tzw. leasingu operacyjnego prowadzi do wniosku, że umowy te wykazują uderzające podobieństwo. Przejawia się ono w szczególności w zbieżnym celu społeczno-gospodarczym, tj. czasowym oddaniu przez finansującego oznaczonego przedmiotu tychże umów do używania lub używania i pobierania pożytków przez korzystającego, umożliwiającym korzystającemu zużycie tego przedmiotu w przeważającej części lub w całości, w zamian za wynagrodzenie pokrywające koszty związane z nabyciem tego przedmiotu i zysk finansującego. Identyczna jest również funkcja społeczno-gospodarcza ww. umów, która polega na 15 Finansujący nie ponosi wobec korzystającego odpowiedzialności za przydatność przedmiotu umowy do umówionego użytku. 16 Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania zob Kodeksu cywilnego. 17 Oddanie przedmiotu umowy leasingu osobie trzeciej wymaga zgody finansującego. 132

8 3 4/2014 Umowa tzw. leasingu operacyjnego... świadczeniu usługi nabycia rzeczy od podmiotu trzeciego, kredytowaniu wartości tego dobra poprzez wyłożenie środków pieniężnych na jego nabycie w zamian za ratalne wynagrodzenie płatne w terminie późniejszym od odebrania przedmiotu umowy przez korzystającego. Elementem przedmiotowo istotnym obydwu ww. umów jest obowiązek nabycia 18 przedmiotu umowy. Ponadto strona wydająca ten przedmiot uzyskuje pełny zwrot nakładów poniesionych w związku z jego nabyciem. Element kredytowy występujący w ww. umowach wpływa na jednakową charakterystykę opłat świadczonych przez stronę, której wydano przedmiot umowy, gdyż świadczenie tejże strony ma charakter jednorazowy spełniany częściami, stanowiąc jednocześnie ekwiwalent wartości przedmiotu danej umowy. Zarówno umowa leasingu, jak i umowa tzw. leasingu operacyjnego zawierana jest na czas oznaczony, odpowiadający znacznemu lub całemu okresowi gospodarczej używalności przedmiotu tejże umowy, a tym samym dochodzi do znacznego lub całkowitego jego zużycia. W związku z powyższym w trakcie jednej umowy finansujący uzyskuje pełny zwrot nakładów poniesionych w związku z nabyciem jej przedmiotu. Podobnie kształtują się również inne prawa i obowiązki stron ww. umów, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności za przydatność przedmiotu umowy do umówionego użytku oraz ryzyka związanego z utrzymaniem tego przedmiotu w należytym stanie, który to obowiązek ciąży na korzystającym. Jedną z cech charakterystycznych obydwu umów jest to, że finansujący nie odpowiada za wady przedmiotu umowy, chyba że powstały one na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Podkreślenia wymaga fakt, że w obydwu umowach dochodzi do automatycznego przejścia na korzystającego uprawnień z tytułu wad przedmiotu umowy względem zbywcy. Zauważyć należy, że podobnie jest też ukształtowane prawo korzystającego oddania przedmiotu umowy do używania osobie trzeciej, a także dokonywania w nim zmian, gdyż nie mogą być one wykonywane bez zgody finansującego. Wskazane powyżej umowy zbliża do siebie również fakt, że ich rozwiązanie za wypowiedzeniem stanowi wyjątkową okoliczność, stanowiącą sankcję związaną z niewykonywaniem obowiązków przez korzystającego. Sankcja ta związana jest z dodatkowym uprawnieniem finansującego, polegającym na żądaniu zapłaty wszystkich pozostałych do zapłaty rat leasingowych, pomniejszonych o korzyści związane z wcześniejszym zakończeniem umowy. Kolejnym podobieństwem jest to, że w czasie obowiązywania ww. umów nie dochodzi do przeniesienia własności ich przedmiotu na korzystającego. Zawierają one jednak zwykle opcję własności, która umożliwia po okresie obowiązywania danej umowy przeniesienie własności przedmiotu tejże umowy na korzystającego. Kolejnym punktem zbieżnym ww. umów jest możliwość zaliczenia ich do kategorii umów dwustronnie zobowiązujących, konsensualnych, odpłatnych, kauzalnych i wzajemnych, w których obowiązują podobne zasady związane z odbiorem przedmiotu tychże umów po zakończeniu ich obowiązywania. Nieliczne różnice, które zaobserwować można między umową tzw. leasingu operacyjnego a umową leasingu, mają z reguły drugorzędny charakter. Do najistotniejszych z nich zaliczyć należy przede wszystkim szerszy zakres przedmiotowy umowy tzw. leasingu operacyjnego, której 18 Warto zwrócić uwagę na opinię obejmującą pojęciem nabycie tylko przypadki odpłatnego uzyskania prawa własności, wyłączając tym samym nabycie na podstawie darowizny zob. K. Kopaczyńska-Pieczniak, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, tom III, Warszawa 2010, s

9 PALESTRA przedmiotem może być nie tylko rzecz, ale również wartości niematerialne i prawne. Ponadto wynagrodzenie finansującego w umowie tzw. leasingu operacyjnego obejmuje nie tylko zwrot kosztów finansującego związanych z nabyciem przedmiotu umowy, lecz również zysk finansującego. Zauważyć należy również minimalny czas trwania umowy tzw. leasingu operacyjnego, który stanowi nie mniej niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne 19. Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem umowy tzw. leasingu operacyjnego jest podlegająca amortyzacji nieruchomość, okres ten wynosi co najmniej pięć lat 20. Podkreślenia wymaga, że Kodeks cywilny nie przesądza o długości okresu umowy leasingu, pozostawiając jego ustalenie zgodnej woli stron, co umożliwia zawarcie umowy leasingu na cały okres gospodarczej używalności rzeczy. Warto zwrócić uwagę na odpłatną w odróżnieniu od umowy leasingu opcję własności stosowaną w umowach tzw. leasingu operacyjnego 21. Wszystkie ww. różnice między umową tzw. leasingu operacyjnego a umową leasingu mają bezpośredni związek z regulacjami podatkowo-rachunkowymi, decydującymi o praktycznym wykorzystaniu leasingu w obrocie gospodarczym. IV. Konkluzja Analiza charakteru prawnego umowy tzw. leasingu operacyjnego oraz porównanie tejże umowy z najbardziej do niej zbliżonymi umowami nazwanymi, przewidzianymi polskimi regulacjami prawnymi, prowadzi do wniosku, zgodnie z którym nieuzasadnione jest kwalifikowanie umowy tzw. leasingu operacyjnego jako umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, kredytu, czy też zlecenia lub komisu. Przemawia za tym w szczególności odmienny charakter, cel i funkcja społeczno-gospodarcza ww. umów, a w konsekwencji odmienna treść praw i obowiązków stron tychże umów. Wynik rozważań treści umów tzw. leasingu operacyjnego stosowanych w praktyce obrotu gospodarczego w Polsce wskazuje, że najbardziej zasadne jest zakwalifikowanie tejże umowy jako umowy podobnej do leasingu. Przemawia za tym fakt, że wyodrębnione elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne umowy tzw. leasingu operacyjnego pokrywają się z większością tychże elementów umowy leasingu. Podkreślić należy zbieżny cel społeczno-gospodarczy, polegający na czasowym oddaniu korzystającemu oznaczonego przedmiotu umowy do używania lub używania i pobierania pożytków, umożliwiający korzystającemu zużycie tego przedmiotu w przeważającej części lub w całości w zamian 19 Zob. art. 17b ust. 1 pkt 1 UPDOP oraz art. 23b ust. 1 pkt 1 UPDOF. Zgodnie z art. 17b ust. 1 pkt 2 UPDOP oraz art. 23b ust. 1 pkt 2 UPDOF w przypadku, gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, umowa leasingu powinna być zawarta na czas oznaczony. Uwagę zwraca opinia, zgodnie z którą czas trwania leasingu powinien być zbliżony do okresu amortyzacji rzeczy, co nie stanowi jednak przeszkody w ustaleniu przez strony krótszego okresu, na jaki zawierają umowę zob. K. Kopaczyńska-Pieczniak, (w:) Kodeks cywilny, s Zob. art. 17b ust. 1 pkt 1 in fine UPDOP oraz art. 23b ust. 1 pkt 1 in fine UPDOF. 21 Zob. art. 17c UPDOP oraz art. 23c UPDOF. Warto zwrócić uwagę na opinię, zgodnie z którą przepis art Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do odpłatnej opcji własności zob. K. Kopaczyńska-Pieczniak, (w:) Kodeks cywilny, s

10 3 4/2014 Umowa tzw. leasingu operacyjnego... za wynagrodzenie pokrywające koszty związane z nabyciem owego przedmiotu. Istotne znaczenie ma również identyczna funkcja społeczno-gospodarcza, charakteryzująca się wykonaniem przez finansującego usługi nabycia przedmiotu umowy leasingu od podmiotu trzeciego i kredytowaniem wartości tego przedmiotu poprzez wyłożenie środków pieniężnych na jego nabycie w zamian za ratalne wynagrodzenie, płatne w terminie późniejszym od odebrania przedmiotu umowy przez korzystającego. Podobnie kształtują się również inne prawa i obowiązki stron ww. umów, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności za przydatność przedmiotu umowy do umówionego użytku oraz ryzyka związanego z utrzymaniem tego przedmiotu w należytym stanie, który to obowiązek ciąży na korzystającym, oraz zwolnienia finansującego z odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, z automatycznym przejściem na korzystającego uprawnień z tytułu wad przedmiotu umowy względem zbywcy. Dodać należy również, że podobne jest ukształtowanie prawa korzystającego do oddania przedmiotu umowy do używania osobie trzeciej, a także dokonywania w nim zmian oraz fakt, iż w czasie obowiązywania ww. umów nie dochodzi do przeniesienia własności ich przedmiotu na korzystającego. Ponadto obie ww. umowy zaliczyć należy do kategorii umów dwustronnie zobowiązujących, konsensualnych, odpłatnych, kauzalnych i wzajemnych, zawierających opcję własności, która nie stanowi ich elementu przedmiotowo istotnego. Najistotniejsza różnica między umową tzw. leasingu operacyjnego a umową leasingu polega na szerszym zakresie przedmiotowym pierwszej z ww. umów, której przedmiotem mogą być nie tylko rzeczy, ale również wartości niematerialne i prawne. Uznan ie umowy tzw. leasingu operacyjnego za podobną do umowy leasingu umożliwia stwierdzenie, że do umowy tej odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę leasingu. W świetle powyższego za zbędne uznać należy uregulowanie umowy tzw. leasingu operacyjnego w Kodeksie cywilnym. S u m m a r y Leszek Piechnik So-called operating leasing agreement created in domestic business practice The passing of what is now the thirteenth anniversary of the incorporation of the lease contract into the Civil Code inspires reflection on the effects of the introduction of regulations governing this new type of contract; it also encourages one to undertake an analysis of domestic business practice in respect of the phenomenon commonly referred to as operating leasing, which presently constitutes a widespread form of trading. The practical significance of this phenomenon is not reflected in the current state of legal scholarship, which is typically limited to considering the model of operating leasing developed in American trading practice. Alongside the attention of scholars, there remains theissue of how the aforementioned phenomenon is perceived in domestic business trading. This has resulted in a wide range of legal problems, both theoretical and practical. In order to eliminate at least a portion of the doubts arising in the law, it is 135

11 PALESTRA vital to conduct an analysis of domestic trading behaviour as relates to the phenomenon customarily referred to as operating leasing in order to undertake a civil law qualification of the legal relation under analysis, and to determine its consequences. This analysis will make it possible to answer the question of whether a contract shaping the legal relation under consideration differs from other nominate contracts and if it does, then to what extent? or whether it can be considered to be situated within an established type of nominate contract. Key words: leasing, operating leasing, finance leasing, financing party, beneficiary, lease, bank credit, loan, Civil Code Pojęcia kluczowe: leasing, leasing operacyjny, leasing finansowy, finansujący, korzystający, najem, kredyt bankowy, pożyczka, Kodeks cywilny 136

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana?

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Pytanie Spółka cywilna podpisała umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 2 lata.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

NAJEM DZIERŻAWA LEASING

NAJEM DZIERŻAWA LEASING NAJEM DZIERŻAWA LEASING NAJEM Tomasz A. Winiarczyk definicja najmu Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży Klasyfikacja jako czynności prawnej: stosunek dwustronny; konsensualna; odpłatna; dwustronnie zobowiązująca; wzajemna;

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych inne

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Leasing 1. Wprowadzenie do tematu 2. Leasing w systemie prawa polskiego

Leasing 1. Wprowadzenie do tematu 2. Leasing w systemie prawa polskiego Leasing 1. Wprowadzenie do tematu Ogólnie rzecz ujmując leasing jest jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej. Dokładniej zaś jest to forma finansowania inwestycji, która polega na pozyskaniu środków inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy OPUBLIKOWANO: 22 WRZEŚNIA 2016 Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy Opracowała: Aleksandra Trocińska, konsultant podatkowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna. w zakresie bezpieczeństwa leasingu nieruchomości

Opinia prawna. w zakresie bezpieczeństwa leasingu nieruchomości Strona1 Rzeszów, dnia 28 marca 2016r. Opinia prawna w zakresie bezpieczeństwa leasingu nieruchomości Sporządzający: Radca Prawny Paweł Tutak Kancelaria Radcy Prawnego Ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania IT

Leasing jako forma finansowania IT Leasing jako forma finansowania IT Adam Surowski 1 Plan prezentacji Leasing w Europie Rynek leasingu w Polsce Umowa leasingu w polskim prawie: cywilnym, podatkowym i rachunkowym Własność, a prawo do używania-

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część I Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2013 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO Marcin Czugan Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Warszawa, 12.12.2014 PLAN PREZENTACJI 1. PROPOZYCJE LIMITU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w

Bardziej szczegółowo

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 1 Leasing - narzędzie optymalizacji podatkowej Marta Szafarowska 4 marca 2008 2 Zagadnienia 1. Leasing a inne formy finansowania inwestycji na gruncie podatków

Bardziej szczegółowo

LEASING IT A USTAWA PRAWO WIEŃ PUBLICZNYCH

LEASING IT A USTAWA PRAWO WIEŃ PUBLICZNYCH LEASING IT A USTAWA PRAWO ZAMÓWIE WIEŃ PUBLICZNYCH Hanna Niedziela Umowa leasingu umowa nazwana uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego Umowa ramowa umowa nienazwana nieuregulowana przepisami Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Część I. Prawnopodatkowe skutki umów leasingu... 21 Rozdział 1. Cywilnoprawne regulacje leasingu... 23 1.1. Uwagi wstępne... 23 1.2. Pojęcie umowy leasingu...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Polska instytucja finansowa korzysta z usług SWIFT, uiszczając na rzecz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 74, poz. 857; o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce

Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce IWONA BACHÓRZ Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa lease, które oznacza dzierżawę lub najem 1. Jednak w praktyce gospodarczej pojęcie leasingu ma

Bardziej szczegółowo

LEASING ZWROTNY A KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

LEASING ZWROTNY A KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Rozdział 6 Mikołaj Turzyński * LEASING ZWROTNY A KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wprowadzenie Leasing zwrotny obejmuje dwie następujące po sobie umowy: umowę sprzedaży i umowę leasingu. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę?

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Pytanie Czy kursem faktycznym przy spłacie rat kredytu walutowego jest kurs sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu

Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu termin zawarcia różni się od terminu przekazania wynajmowanego lokalu. W praktyce gospodarczej zawarcie umowy wiąże się z reguły z jednoczesnym wywarciem przez nią skutków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji: Umowy - kontekst Prelegent: Witold Grzybowski. Katowice, 23 lutego

Tytuł prezentacji: Umowy - kontekst Prelegent: Witold Grzybowski. Katowice, 23 lutego Tytuł prezentacji: Umowy - kontekst Prelegent: Witold Grzybowski Katowice, 23 lutego 2011 1 Zawartość prezentacji: Typy umów; Kontrakty w obrocie gospodarczym; Umowa PPP czym jest? 2 Typy umów w obrocie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna Istota umowy agencyjnej Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna art. 758 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

korzystającym (leasingobiorcą), a zarazem kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 2 ust. 4 u.k.k.;

korzystającym (leasingobiorcą), a zarazem kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 2 ust. 4 u.k.k.; definicja umowy leasingu konsumenckiego W określonych sytuacjach umowa leasingu może zostać zakwalifikowana jako podlegająca rygorom ustawy z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Wprawdzie leasing

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Uproszczone podejście do umów leasingu uwarunkowania i skutki stosowania

Uproszczone podejście do umów leasingu uwarunkowania i skutki stosowania Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2016 (80), cz. 2 DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-20 s. 185 191 Uproszczone podejście do umów leasingu uwarunkowania i skutki stosowania Mikołaj Turzyński Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Regulacja telekomunikacyjna umowa sprzedaży promocyjnej.

Regulacja telekomunikacyjna umowa sprzedaży promocyjnej. 141 Regulacja telekomunikacyjna umowa sprzedaży promocyjnej. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 listopada 2012 r. Sygn. akt XVII AmT 50/11 1. Spełnienie przez

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

najem Jak rozliczać e-poradnik za 2011 i 2012 r.

najem Jak rozliczać e-poradnik za 2011 i 2012 r. e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak rozliczać najem za 2011 i 2012 r. Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania Jakie odliczenia przysługują ryczałtowcom Jakie koszty mogą uwzględnić wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Poradnik Leasingobiorcy

Poradnik Leasingobiorcy Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer miesięcznika Poradnik Leasingobiorcy, wydawanego przez Agencję Leasingu i Finansów Sp. z o.o. Wydawnictwo ma na celu przybliżenie czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie kupić konia. Umowy kupna i sprzedaży koni w świetle prawa. Elżbieta Liberda Witam serdecznie

Jak bezpiecznie kupić konia. Umowy kupna i sprzedaży koni w świetle prawa. Elżbieta Liberda Witam serdecznie Jak bezpiecznie kupić konia. Umowy kupna i sprzedaży koni w świetle prawa. Elżbieta Liberda Witam serdecznie Koń w świetle prawa : zwierzęta, choć nie są rzeczami ( ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce

Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Dr. Helena Wasilewska Instytut Organizacji i Zarządzania,Politechnika Wrocławska, Polska Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Przedstawiono leasing w świetle obowiązujących regulacji prawnych w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część III Nowa Nakłady poniesione w związku z ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych powinny, w zależności od okoliczności,

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak najkorzystniej opodatkować najem prywatny egazety Prawnej 294 strony wyjaśnień, porad, przepisów

e-poradnik Jak najkorzystniej opodatkować najem prywatny egazety Prawnej 294 strony wyjaśnień, porad, przepisów e-poradnik egazety Prawnej Jak najkorzystniej opodatkować najem prywatny 294 strony wyjaśnień, porad, przepisów Co to jest najem Jaką wybrać formę opodatkowania Jak rozliczają się małżonkowie Jak płaci

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

ABOLICJA PODATKOWA. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

ABOLICJA PODATKOWA. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki ABOLICJA PODATKOWA ABOLICJA PODATKOWA Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2008 Stan prawny na 1 października 2008 r. Wydawca: Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący: Ewa Fonkowicz Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa. dostawa / usługa

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa. dostawa / usługa Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKUE/KU/175/14 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi umowy sprzedaży i zamiany, a także zmiany

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak MSR 17 KSR 5

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak MSR 17 KSR 5 SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 5. Pomiar i ujmowanie aktywów i zobowiązań Zakres wykładu: MSR 17 LEASING KSR nr 5 LEASING, NAJEM I DZIERŻAWA Zakres porównań Cel standardu Zakres standardu

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 kwietnia 2006 r., III CSK 20/06

Wyrok z dnia 12 kwietnia 2006 r., III CSK 20/06 Wyrok z dnia 12 kwietnia 2006 r., III CSK 20/06 W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą przedmiotu leasingu z powodu wad rzeczy i wygaśnięcia umowy leasingu, przysługująca finansującemu

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu obrotu nieruchomości na gruncie kodeksu cywilnego, ustawy z 21 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Mogilno, dnia r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO

Mogilno, dnia r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO Mogilno, dnia 01.10.2015 r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.,,dostawa, montaż i uruchomienie, w formie leasingu operacyjnego, kręgielni dwutorowej sznurowej wraz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 5 września 2012 roku STANOWISKO MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE ZASAD DOKONYWANIA ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY

Bardziej szczegółowo

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU Autor: Tomasz Cicirko, Piotr Russel, Wstęp Rozwinięty system gospodarki rynkowej korzysta z różnych form finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku silnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 549/11. Dnia 24 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 549/11. Dnia 24 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CSK 549/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 stycznia 2013 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie

Bardziej szczegółowo

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Warszawa, 21 października 2015 r. prowadzący: Barbara Dąbrowska Manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości

Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości Zeszyty Naukowe nr 861 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Rachunkowości Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r.

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Niniejszy artykuł poświecony jest analizie problematyki tzw. inwestycji zaniechanych", w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo