Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska"

Transkrypt

1

2 Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska

3 KOMPETENCJA ZBIOROWA Rónorodno dowiadcze i wiedzy uczestników Budowanie współpracy poziomej w organizacji Wykorzystanie najlepszych praktyk płyncych z firmy Kompetencja zbiorowa w zarzdzaniu talentami

4 CELE PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH Dostarczenie kadrze kompetencji do realizacji strategii i wyznaczonych celów biznesowych Zapewnienie cigłoci wiedzy w organizacji oraz dostarczenie kadrze szerokiej perspektywy funkcjonowania Kształtowanie postaw sprzyjajcych zarzdzaniu wiedz i podnoszeniu efektywnoci organizacji

5 GRUPA KBC Jedna z 10 najwikszych korporacji finansowych w Europie 51 tys. pracowników 11 mln. klientów kapitalizacja rynkowej wynoszca ok. 25 mld EUR. Profil działalnoci: KBC to uniwersalny podmiot bankowo-ubezpieczeniowy oferujcy swoje usługi klientom detalicznym i private banking oraz małym i rednim przedsibiorstwom KBC aktywnie działa take w obszarze asset management, obsłudze klientów korporacyjnych oraz private equity

6 GRUPA KBC Grupa KBC obecna jest take w wielu innych krajach na całym wiecie Recent aqusitions Russia Romania Bulgaria KBC w Polsce: New York Los Angeles Atlanta Tehran Mumbai Chennai Nanjing Shanghai Taipei Kaohsiung Taichung Hong Kong Shenzhen Labuan Kuala Lumpur Singapore grupa kapitałowa Kredyt Banku (Kredyt Bank, Kredyt Lease, agiel, Kredyt Trade) grupa kapitałowa Warty (TUiR Warta, Warta TUn) KBC TFI, KBC Securities

7 ZARZDZANIE TALENTAMI W KBC 1/2 Bdziemy potrzebowa ludzi o wysokich kompetencjach behawioralnych na rednim i wysokim szczeblu zarzdzania Potrzebujemy wyszukiwa i rozwija pracowników o szerokim profilu, wyróniajcych si potencjałem do objcia stanowisk redniego i wyszego szczebla zarzdzania 7

8 ZARZDZANIA TALENTAMI W KBC 2/2 W KBC Polska wierzymy, e: ludzie s najwikszym potencjałem kadej organizacji, a ich pasja, zaangaowanie i umiejtnoci tworz sukces firmy osoby, które podzielaj wartoci i kompetencje naszej organizacji, które cechuje pasja w realizacji celów zawodowych oraz ch i potencjał do dalszego rozwoju s dla nas Talentami kady pracownik jest na swój sposób wyjtkowy i wzbogaca nasz organizacj pragniemy dostrzega to i docenia na co dzie 8

9 CELE BIZNESOWE ZARZDZANIA TALENTAMI Zwikszenie efektywnoci działania Grupy KBC Polska obecnie i w przyszłoci Zapewnienie efektywnej sukcesji na kluczowych stanowiskach menederskich Zatrzymanie w organizacji wiedzy i pracowników o najwikszym potencjale Wzrost satysfakcji naszych pracowników poprzez poszerzanie moliwoci rozwoju zawodowego w organizacji Budowa pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy 9

10 PROGRAMY ZARZDZANIA TALENTAMI W KBC POLSKA W KBC zarzdzamy talentami na poziomie globalnym, a take lokalnie Program Lokalny Program Zarzdzania Talentami Midzynarodowy Program Zarzdzania Talentami Sponsor Lokalny HR Lokalny + grupowy HR Partner Cała kadra menederska Senior Management Zakres wdroenia Koncepcja Kredyt Bank, Warta (TUiR i TUn), agiel Program wystandaryzowany dla wszystkich uczestników Koncentracja na szkoleniach W Polsce: Kredyt Bank, agiel, KBC TFI, Warta (TUiR i TUn, PTE) Podejcie silnie zindywidualizowane Due znaczenie poza szkoleniowych działa rozwojowych (np. rotacja) 10

11 ZAŁOENIA LOKALNEGO PROGRAMU ZARZDZANIA TALENTAMI (MUSTANGI)

12 CELE I KLUCZOWE ZAŁOENIA PROGRAMU MUSTANGI Naszym celem jest: identyfikacja i przygotowanie potencjalnych kandydatów do objcia stanowisk menederskich na poziomie redniej kadry menederskiej w Kredyt Banku i Warcie. POPRZEZ: Rozwój podstawowych umiejtnoci menederskich Poszerzanie wiedzy z zakresu bankowoci, ubezpiecze i bancassurance Poszerzanie wiedzy o działaniu Kredyt Banku i Warty oraz obszarach współpracy 12

13 KLUCZOWE ZAŁOENIA Program Mustangi to: cyklicznie ponawiany (nabór co roku), w duej mierze wystandaryzowany program rozwoju adresowany do osób o wysokim potencjale, które s obecnie na pocztku cieki zawodowej Wyrónia go czas trwania, liczebno grupy oraz skala inwestycji szkoleniowej 13

14 SZKOŁA BANKOWO- UBEZPIECZENIOWA 1/2 60 osób z rónych działów Kredyt Banku i Warty 8 czterodniowych sesji (stycze 2008 wrzesie 2009), powiconych współczesnemu rynkowi finansowemu w Polsce i na wiecie Patronat Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 14

15 SZKOŁA BANKOWO- UBEZPIECZENIOWA 2/2 regularne przymiarki najlepsze wzorce i wykroje perfekcyjne materiały idealne dopasowanie 15

16 KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU Program to pocztek drogi w organizacji Elastyczna i otwarta współpraca (HR, biznes uczestnicy i firma doradcza) Wiedza poparta dowiadczeniem, ekspertów zewntrznych i wewntrznych Zaangaowanie kadry zarzdzajcej w trakcie zaj i w opiniowanie projektów

17 SELEKCJA REALIZACJA PROGRAMU MONITOROWANI E ROZWOJU Metody 1. Działania 2.Tematyka Wska niki Nominacje przełoonych Nominacje Zarzdu AC/ DC Oceny okresowe Wyniki biznesowe 360 Inne Indywidualne Zewntrzne studia/ kursy Wewntrzne szkolenia grupowe Warsztaty Projekty interdyscyplinarne Mentoring Coaching Stae wewntrzfirmowe/rotacja Wizyty studyjne Inne Sektorowa/ biznesowa Organizacyjna/ przekrojowa Interdyscyplinarne/ menederskie Sprzedaowe Inne Retencja/fluktuacja Awanse pionowe Awanse poziome Zmiany w poziomie wynagrodze Poziom kompetencji Satysfakcja z pracy Inne y

18 KOMPETENCJA ZBIOROWA W PRAKTYCE PROGRAMU 1/3 wyrówna poziom wiedzy podstawowej na temat funkcjonowania rynków finansowych, w szczególnoci sektora bankowego i ubezpiecze, dla przedstawicieli rónych działów obu instytucji

19 KOMPETENCJA ZBIOROWA W PRAKTYCE PROGRAMU 2/3 rozwija uczestników programu, pochodzcych z rónych miejsc w organizacji o zrónicowanym profilu edukacyjnym i zawodowym CAŁOCIOWE SPOJRZENIE NA ORGANIZACJ PRACA ZESPOŁOWA WIEDZA PRAKTYCZNA

20 KOMPETENCJA ZBIOROWA W PRAKTYCE PROGRAMU 3/3 pokaza warto dodan współpracy oraz kształtowa postawy wspierajce dzielenie si wiedz i dowiadczeniami w organizacji

21 KOMPETENCJA ZBIOROWA W PRAKTYCE PROGRAMU 4/4 odnoszenie si bezporednio do realiów organizacji i uczenie si na jej dowiadczeniach

22 KORZYCI DLA PRACOWNIKÓW Długofalowa perspektywa rozwoju w KBC Wsparcie w procesie przygotowania do efektywnego pełnienia ról menederskich Moliwo dzielenia si wiedz oraz networkingu z innymi uczestnikami Programu Wsparcie identyfikacji potrzeb rozwojowych oraz planowania kariery i rozwoju Przyspieszenie procesu rozwoju zawodowego Dla najlepszych Mustangów szansa przejcia do Midzynarodowego Programu Zarzdzania Talentami 22

23 KORZYCI DLA ORGANIZACJI Budowa kompetencji zbiorowych Zapewnienie sukcesorów na stanowiska menederskie Zatrzymanie osób o wysokim potencjale w firmie Wzrost motywacji i satysfakcji pracowników REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH 23

24 2008 WYNIKI PROGRAMU RETENCJA 86% OD MOMENTU ROZPOCZCIA PROGRAMU w 2007 r. AWANSE 36%, WSZYSTKIE W 2008 ROTACJE / PRZESUNICIA W SUMIE 10% UCZESTNIKÓW ZMIENIŁO OBSZAR MERYTORYCZNY OD URUCHOMIENIA PROGRAMU 2009 PROJEKTY WDRO ENIOWE ZGODNE Z IDE OPERATIONAL EXCELLENCE NOWE KOMPETENCJE WRÓD PRACOWNIKÓW ZGODNE Z POTRZEBAMI STRATEGICZNYMI SIE KONTAKTÓW WEWNTRZ ORGANIZACJI WSPARCIE REALIZACJI CELÓW BIZNESOWYCH ORGANIZACJI

25 WNIOSKI Dobór właciwych kandydatów Włczenie menederów, przełoonych i zarzdu do pracy na wszystkich etapach programu Wiedza praktyczna oparta o dowiadczenia organizacji Spójno ze strategi

26 Zapraszamy do dyskusji Patrycja Pakuła (Kredyt Bank i TUiR WARTA) Joanna Mikołajczak (BPI Polska)

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WROCŁAW 23 KWIETNIA 2014 SPIS TREŚCI 1. Ramowy harmonogram seminarium... 3 2. Elementy networkingu podczas seminarium...

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA BANK POCZTOWY KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU

ŚNIADANIE HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA BANK POCZTOWY KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU 21.02.2013 ŚNIADANIE HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA BANK POCZTOWY KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU 21 lutego 2013 r. Dylematy rozwoju polskich menedżerów Prezentacja wyników badania ROZWÓJ MENEDŻERSKI: gotowość

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Akademia LOTOS system szkoleniowo-rozwojowy

Akademia LOTOS system szkoleniowo-rozwojowy Akademia LOTOS system szkoleniowo-rozwojowy Grupa LOTOS jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się koncernem naftowym, który docenia znaczenie i wartość odpowiednio przygotowanych i zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo